فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 11 (تابستان 1392)
 • پیاپی 11 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی ناظمی، سعید غلامیان، میر ساعد میری نرگسی صفحات 9-13
  سابقه و هدف
  آنزیم آسپاراژیناز نقش مهمی در درمان لوسمی لنفوبلاستی حاد ایفا می کند. این آنزیم به دلیل دارا بودن خاصیت آنتی نئوپلاستیک، در فرایند شیمی درمانی حائز اهمیت می باشد. هدف این تحقیق، جستجو و معرفی آنزیم های ال آسپاراژیناز خارج سلولی تولید شده توسط جنس باسیلوس می باشد که بطور بالقوه می توانند خصوصیات سرولوژیک مطلوب تر و عوارض جانبی کمتری نسبت به انواع تجاری رایج داشته باشند.
  مواد و روش ها
  گونه های باسیلوس جدا شده از خاک های غنی از پروتئین، در محیط کشت M9 تغییر یافته کشت داده شدند. کلنی های تولید کننده ی آنزیم مورد نظر، بر اساس تغییر رنگ محیط متمایز گردیدند. سپس آنزیم تولید شده، خالص سازی گشته و میزان فعالیت آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وزن مولکولی آنزیم اندازه گیری شد. باسیلوس های تولید کننده آنزیم دارای فعالیت مطلوب، با روش مولکولی مورد شناسایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  سویه های جدید باسیلوس تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز شناسایی گشته و خصوصیات کلی آنزیم های استخراجی مطالعه گردید.
  نتیجه گیری
  از آنجا که ال-آسپاراژیناز جدا شده از باکتری های مختلف دارای اثرات ضد سرطانی متفاوتی بوده است، جستجو برای یافتن میکروارگانیسم های تولید کننده این آنزیم، یکی از راه های اصلی جهت دستیابی به آنزیمی با خصوصیات درمانی ایده آل می باشد.
  کلیدواژگان: L، asparaginase، باسیلوس، سرطان، لوسمی
 • مهران فلک ناز، علی اشرف مهرابی، دانیال کهریزی، علی اصغر نصرالله نژاد، خیرالله یاری صفحات 15-20
  سابقه و هدف
  ژن Wdhn13 کد کننده پروتئین های گروه 2 LEA می باشد. پروتئین های LEA اولین بار در گندم و پنبه به عنوان پروتئین های تجمعی در اواخر دوره جنینی شناسایی و مطرح شدند. ساختار اولیه پروتئین های LEA شامل دمین های اولیه باردار و بدون بار از آمینواسید های قطبی باقی مانده اما غیرآبدوست می باشد، که دلالت برآبدوست بودن پروتئین های LEA دارد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق روابط فیلوژنتیکی و بیوانفورماتیکی ژن Wdhn13 در 8 گونه گندم مطالعه شد و جهت آنالیز های مولکولی 3 آنزیم برشی: HindIII با سایت برشی aagctt، AluBI با سایت برشی agct و TaqI با سایت برشی tcga استفاده شد و توسط نرم افزار بیولوژیکی CLC به صورت Insilco و در شرایط خارج آزمایشگاهی به توالی ها اعمال شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیزهای فیلوژنتیکی بر اساس الگوریتم UPGMA نشان دهنده این موضوع بود که گندم های مورد بررسی از لحاظ این ژن در3 گروه قرار دارند.که گروه اول شامل 4 رقم گندم نان(توالی موجود در NCBI)، گندم سرداری، گندم دوروم شوش و گندم دوروم بروجرد، گروه دوم شامل 1رقم وحشی اورارتو و گروه سوم شامل 2 رقم نان گنبد و دیکوکوئیدز بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نمایانگر ارتباط ویژه و نزدیکی بعضی گونه های مورد مطالعه بود.
  کلیدواژگان: پروتئین های LEA، مقاومت به خشکی، گندم، Insilco AFLP Analysis
 • نگیسا سالاری، مریم سیدموسوی، نوح شهر آئین، شیرین قربانی، مژده ملکی صفحات 21-28
  سابقه و هدف
  در بین عوامل ویروسی متعددی که باعث بروز علایم موزاییک و ایجاد خسارت در گیاه لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) میشوند، دو ویروس موزاییک معمولی لوبیا BCMV و ویروس موزاییک نکروتیک لوبیا BCMNV اهمیت ویژه ای دارند. به منظور ردیابی این دو ویروس و تعیین برخی خصوصیات سرولوژیک و مولکولی آنها، در یک فصل زراعی نمونه هایی با علایم موزاییک، رگبرگ روشنی، برگشتگی، نکروتیک برگ و ساقه لوبیا جمع آوری گردید.
  مواد و روش ها
  به منظور ردیابی این دو ویروسدر ابتدا نمونه ها با روش های سرولوژیکDAS-ELISA و لکه گذاری بافتی (Tissue-blot) با آنتی سرم های چند همسانه ای اختصاصی مورد سنجش و ردیابی قرار گرفتند. سپس جهت تایید و بررسی دقیق تر، نمونه های انتخابی آلوده در الایزا با آزمون IC-RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند
  یافته ها
  cDNA بدست آمده در دستگاه ترموسایکلر تکثیر گردید. محصول حاصل در ژل آگاروز الکتروفورز شد..باند حاصل به اندازه تقریبی 373 باز و 683 باز از سکانس منطقه ای از ژن پروتئین پوششی ویروس مورد نظر به ترتیب برای ویروس موزاییک معمولی و ویروس موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا مشاهده گردید.. با بکارگیری تکنیک IC-RT-PCR وبر اساس مقایسه سایز باند های ایجاد شده در این روش، دو ویروس مذکور ازگیاهان لوبیای آلوده مناطق اراک، نیشابور، زنجان وکرج شناسایی و تفکیک گردید.
  نتیجه گیری
  ویروس موزاییک معمولی و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا بطور گسترده ای در اغلب مناطق کشت و کار لوبیا در ایران پراکنده هستند. و در بعضی اوقات نیز به طور مشترک و تواما گیاه لوبیا را آلوده میسازند. نشان داده شده که تکنیک IC-RT-PCR برای شناسایی و تشخیص این دو ویروس از حساسیت بالایی نسبت به روش الایزا بر خوردار است. در این تکنیک بکارگیری همزمان و مخلوطی از آنتی سرم اختصاصی ویروس و پرایمر های مربوطه با عث شناسایی و تفکیک همزمان دو ویروس در صورت آلودگی توام خواهد شد.
  کلیدواژگان: BCMV، BCMNV، DAS، ELISA، لکه گذاری بافتی، RT، PCRIC
 • فرید ابن رسولی، محمد سعید هخامنشی، ناصح سیگاری، محمدرضا اصغرزاده صفحات 29-35
  سابقه و هدف
  بیماری انسداد مزمن ریوی(COPD) از التهاب و تخریب بخشهایی از بافت ریه به وجود می آید و معمولا افراد را در سنین بالای 50 سال مبتلا می نماید.. با توجه به اینکه مشکل اصلی این بیماران ضعف در انجام کارهای فیزیکی به دلیل بروز تنگی نفس و کمبود انرژی است این سوال مطرح می شود که آیا تغیییرات در آنزیم سیتوکروم اکسیداز(COX) به عنوان آخرین و مهمترین جزء زنجیره تنفسی می تواند در بروز این بیماری دخیل باشد. در همین راستا 65 بیمار COPD با میانگین سنی 8 ± 71 و 50 فرد سالم با میانگین سنی4±56 انتخاب شده و از DNA تخلیص شده از نمونه خون آنها برای انجام این تحقیق استفاده شد.
  مواد و روش ها
  DNAهای جدا شده برای تکثیر زیرواحد یک میتوکندریایی آنزیم COX مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق غربالگری 4 پلی مرفیسم با استفاده از روش جدید ARMS Real time PCR در قطعه COXI انجام شد.
  یافته ها
  بعد از انجام PCR، نتایج بدست آمده در دو گروه بیمار و سالم جهت تعیین درصد پلی مرفیسم در آنها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده اختلاف قابل ملاحظه میزان پلی مرفیسم ها بین دو گروه مبتلا به COPD و گروه سالم بود.
  نتیجه گیری
  بیشترین اختلاف میزان پلی مرفیسم در دو گروه بیمار و سالم در نوکلوتید 6060 بود که تنها پلی مرفیسم منجر به تغییر اسید آمینه است. افزایش مقدار این پلی مرفیسم ها در افراد مبتلا به COPD نسبت به افراد نرمال میتواند این پلی مرفیسم ها را به عنوان یکی از عوامل دخیل در ابتلا به COPD معرفی کند.
  کلیدواژگان: بیماری انسداد مزمن ریوی(COPD)، آنزیم سیتوکروم اکسیدا COX، ARMS Real time PCR
 • مریم سادات شهیدی، نادره رشتچی زاده، امیر امیرقربانی حق جو، عادل رضایی مقدم، مهدیه تقی زاده، حوا مرزبان صفحات 37-45
  سابقه و هدف
  آترواسکلروزیس و بیماری های ناشی از کلسیفیکاسیون عروقی یکی از علل عمده مرگ و میر در بیماران با آرتریت روماتوئید (RA) می باشد. هر چند مطالعات متعددی دراین خصوص صورت گرفته اما نتایج زیادی در مورد اثرات این فاکتورها بروی بیومارکرهای استخوان و ارتباط آنها با کلسیفیکاسیون عروقی در دسترس نیست. هدف از این مطالعه مقایسه سطوح سرمی ماتریکس Gla پروتئین (MGP) و استئوپروتگرین OPG) (و ارتباط آنها با شدت فعالیت بیماری(DAS28) در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید می باشد.
  مواد و روش ها
  45 بیمار زن، مبتلا به آرتریت روماتوئید و نیز 45 زن سالم که از نظر سن و جنس با بیماران همسان بودند بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. مقادیر سرمی ماتریکس Gla پروتئین (MGP) واستئوپروتگرین (OPG) به روش الایزا و مقادیر سرمی پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا (hs-CRP) نیز به روش توربیدومتری اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش معنی داری در سطح سرمی OPG و hs-CRP در گروه بیماران نسبت به گروه کنترل می باشد. تفاوت معنی داری در مقدار سطح سرمی MGP بیماران نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. همبستگی مثبت معنی داری بین hs-CRP و مقادیر سرعت رسوب گلبولهای قرمز (ESR) و نیز همبستگی مثبت معنی داری بین hs-CRP و مقادیر درجه فعالیت بیماری (DAS28) و همچنین همبستگی مثبت معنی داری بین ESR و مقادیر (DAS28) درگروه بیماران مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  چنین استنتاج می شود که احتمالا افزایش OPG می تواند پاسخ های التهابی به واسطه کاهش مقادیر سیتوکاینها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید را کاهش داده و از تخریب استخوان محافظت کند و همچنین کاهش MGP نیز می تواند منجر به کلسیفیکاسیون عروقی در این بیماران شده و در نتیجه به دیواره عروق آسیب برساند.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید(RA)، استئوپروتگرین (OPG)، ماتریکس Gla پروتئین(MGP)، پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا(hs، CRP)
 • ناهید صادقی، حسن خلجی، مریم نوروزیان، پونه مختاری صفحات 47-54
  سابقه و هدف
  جهان در حال پیر شدن است. افزایش طول عمر و در نتیجه تعداد سالمندان، باعث بروز نگرانی درخصوص مشکلات پیش رو و اجتناب ناپذیر خاص این دوران می گردد از هر 10 نفر بالای 65 سال انتظار می رود یک نفر مبتلا به بیماری الزایمر باشد و این نسبت در افراد بالای 85 سال به 4 نفر از 10 نفر افزایش می یابد.الزایمر بیماری پیشرونده است که در صورت عدم مداخله به مراحل پیشرفته تر میرسد. برخی روش ها نشان داده اند که میتوانند در پیشگیری و کند کردن سیر بیماری موثر باشند.هدف این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر سطح کارکرد حافظه زنان 70-50 سال مبتلا به اختلال حافظه است.
  روش بررسی
  این تحقیق نیمه تجربی است و با.16 آزمودنی زن(میانگین سن 5/6± 1/61)، 5 /0MCI = (آسیب شناختی خفیف)، بی سواد و بدون فعالیت منظم بدنی و ذهنی اجرا گردید. توزیع افراد در گروه های تمرین(فعالیت بدنی) و کنترل(بی تمرینی) به روش تصادفی صورت گرفت(تعداد نفرات هر گروه=هشت نفر).طول دوره مداخله به مدت سه ماه، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه برگزار شد. آزمون سطح کارکرد مغزCDR)) و روش تجزیه و تحلیل آنکوا، تعقیبی بونفرونی و آزمون تی زوجی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد روش مداخله ای فعالیت بدنی در افزایش سطح حافظه زنان 70-50 سال با اختلال حافظه، تاثیر معناداری در سطح معناداری 05/0 داشته است و تاثیر پذیرترین خرده مقیاس، خرده مقیاس حافظه بوده است.
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه های بدنی بر حافظه بیماران با آسیب شناختی کم، تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: اختلال حافظه، الزایمر، سطح کارکرد حافظه، فعالیت بدنی
 • پروین خدارحمی، شادی سرهرودی صفحات 55-61
  سابقه و هدف
  هیستامین به عنوان یک تنظیم کننده، در بسیاری از رفتارهای شبه اضطرابی حیوانات و انسان دخالت دارد. از طرفی داروهای میانجگری کننده رسپتور گابای A مانند بنزودیازپین برای درمان اضطراب استفاده شده اند. تجویز همزمان داروهای مزبور از نظر اضطراب می تواند مورد توجه باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر اثر تزریق داخل صفاقی هیستامین و دیازپام و تداخل این دو ماده بر رفتارهای شبه اضطرابی بررسی شد. پارامترهای اندازه گیری شده در صد زمان گذرانده%OAT= Open Arm Times) (در بازوی باز و در صد تعداد ورود به بازوی بازو(%OAE= Open Arm Entries) در مدل مازبعلاوه ای شکل اضطراب بود
  یافته ها
  تجویز هیستامین 20 (میلی گرم بر کیلوگرم) به درون صفاق در صد زمان گذرانده در بازوی باز (%OAT) را کاهش داد، اما بر فعالیت حرکتی (LA= Locomotion Activity) تاثیری نداشت، که یک اثر اضطراب زایی را برای هیستامین نشان می دهد. تجویز دیازپام، بصورت زیر جلدی در دوز 1 میلی گرم بر کیلوگرم در صد زمان گذرانده در بازوی باز (%OAT) و در صد تعداد ورود به بازوی باز(%OAE) را بدون اثر بر فعالیت حرکتی افزایش داد که نشان دهنده کاهش اضطراب در گروه های مورد مطالعه است. تجویز دیازپام، بصورت زیر جلدی در دوز 1 (میلی گرم بر کیلوگرم) قبل از تزریق داخل صفاقی هیستامین در دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم در صد زمان گذرانده در بازوی باز (%OAT) و در صد تعداد ورود به بازوی (%OAE) را بدون اثر بر فعالیت حرکتی (LA) افزایش داد که نشان دهنده کاهش اضطراب در گروه های مورد مطالعه است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثرات اضطراب زایی ایجاد شده به وسیله هیستامین، در حضور دیازپام معکوس می شود.
  کلیدواژگان: هیستامین، دیازپام، اضطراب، ماز بعلاوه ای شکل، صفاق، رت
 • سید ابراهیم علوی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی، محسن چیانی، امیر حیدری نسب، عظیم اکبرزاده صفحات 63-67
  سابقه و هدف
  بیماری سرطان یکی از مخرب ترین بیماری ها در جهان است و سرطان سینه یکی از شایع ترین انوع سرطان در بین زنان می باشد. هیدروکسی اوره از داروهای مهم در شیمی درمانی می باشد که با وجود خواص درمانی در دراز مدت عوارض جانبی متعددی را درپی دارد. این تحقیق با هدف استفاده از فناوری نانودارورسانی به روش لیپوزومه کردن دارو درجهت کاهش عوارض جانبی و افزایش شاخص درمانی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  برای تهیه نانولیپوزوم، نسبت مشخصی از فسفاتیدیل کولین و کلسترول با یکدیگر ترکیب نموده و سپس داروی هیدروکسی اوره به آن اضافه کردیم. میانگین قطر هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه شده با کمک دستگاه زتا سایزر اندازه گیری شد. همچنین درصد انکپسولاسیون محاسبه شد. الگوی آزادسازی دارو از نانولیپوزوم ها نیز با استفاده از روش دیالیز انجام شد. در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون تهیه شده با استفاده از روش MTT مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین قطر هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه شده و با بازده انکپسوله شده هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه به ترتبب 5/402 نانومتر و 836/70 درصد محاسبه گردید. همچنین الگوی آزاد سازی دارو از نانولیپوزوم ها به روش دیالیزنشان داد که میزان رهایش دارو از داروی نانولیپوزومه طی 28 ساعت برابر با 85/25% می باشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه بیشتر از داروی استاندارد می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، نانودارورسانی، هیدروکسی اوره، لیپوزومه کردن
 • پریچهر یغمایی، آزاده ابراهیم حبیبی، فرزانه آدینه، معصومه نصراالهی، نسیم حیاتی رود باری صفحات 69-76
  سابقه و هدف
  دیابت قندی شایع ترین بیماری متابولیسم غیر طبیعی کربوهیدرات است که به علت نقص در ترشح انسولین یا نقص در عملکرد و یا هر دو ایجاد می شود.مشخص شده است که ملاتونین می تواند در متابولیسم قند نقش داشته باشد. بنابراین در این مطالعه اثر ترکیبات واجد حلقه ایندول (پیش ساز ملاتونین) روی رت های غیر دیابتی و دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش رت های دیابتی و غیر دیابتی در 4 گروه طبقه بندی شدند. گروه control: رت هایی دیابتی و غیر دیابتی که روزانه آب و غذای معمولی در یافت کردند. گروهsham: رت های دیابتی و غیر دیابتی که روزانه 5/0 میلی لیترروغن هسته ی انگور(بعنوان حلال ترکیبات ایندولی) در یافت کردند. گروه تجربی1 و 2: رت های دیابتی و غیر دیابتی که به ترتیب روزانهmg/kg 4ایندول،و4 mg/kg 5-هیدروکسی ایندول 2-کربوکسیلیک اسید (5-HICA)در 5/0 میلی لیتر روغن هسته انگور دریافت کردند. برای دیابتی کردن ازآلوکسان با یکبار تزریق دوزmg/kg150 به صورت IPاستفاده شد. در این پژوهش میزان قند خون، میانگین مصرف آب و ادرار، سطح انسولین سرم، اندازه گیری شدو بررسی های هیستولوژیکی از پانکراس نیز صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پس از تیمار 30 روزه نشان داد در گروه تجربی1دیابتی میزان قند خون، مصرف آب و ادرار به صورت معنی داری درp<0.001 کاهش یافت. در حالیکه سطح انسولین این گروه نیز افزایش یافت(p<0.001). در گروه تجربی2 دیابتی اثری کمتری بر میزان انسولین، قند خون و مصرف آب و ادرار داشت. همچنین بر رسی های بافت شناسی نشان دادند که ایندول در گروه تجربی 1دیابتی سبب ترمیم بافت پانکراس شده است.
  نتیجه گیری
  در این بررسی مشخص شد ایندول احتمالا اثرات سودمندی در کاهش قند خون و وافزایش سنتز انسولین و ترمیم پانکراس دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، ایندول، 5، هیدروکسی 2، کربوکسیلیک اسید، آلوکسان، انسولین
 • عباس رحمانی، نرجس صیقلی، حسن ابراهیم زاده صفحات 77-81
  سابقه و هدف
  پراکسیدازها دارای عملکردهای زیادی در گیاهان از قبیل تغییرات دیواره سلولی با تنظیم هورمون، مکانیسم های دفاعی، تجزیه ایندول استیک اسید و سازش با استرس می باشد. در شرایط مختلف استرس، پراکسیداز گیاه را در برابر ناملایمات درونی و محیطی محافظت می کند.
  مواد و روش ها
  پیازهای ریزومی(بنه ها) زعفران مزروعی (Crocus sativus) در ماه های تیر و آبان جمع آوری شدند. بنه ها به عنوان منبع عصاره آنزیمی مورد استفاده قرار گرفتند. این عصاره برای مطالعات بیشتر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که در بنه های زعفران مزروعی در هر دو مرحله خواب و بیداری، افزایش غلظت سوبسترای گایاکول بیشتر از 70 میلی مولار با عث کاهش فعالیت پراکسیداز می شود.
  نتیجه گیری
  از نتایج سینتیکی چنین می نوان استنباط کرد که حداقل دو ایزوفرم از پراکسیداز در بنه های زعفران وجود دارد و از این رو می تواند در فرایند های مختلف رشد و نمو شرکت نماید.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، سینتیک، غلظت های گایاکول، زعفران(Crocus sativus L.)
 • فاطمه خدارحمی، غلامرضا گودرزی، عبدالرزاق هاشمی شهرکی، نادعلی علوی بختیاروند، کامبیز احمدی انگالی، منصوره دهقانی صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  ذرات معلق موجود در هوا به عنوان یک شاخص مهم از کیفیت هوای خارجی مورد توجه هستند. بسیاری از مشکلات بهداشتی وابسته با غلظت های بالای این ذرات بوده است. تماس با آلودگی ناشی از بیو آئروسل ها تقریبا در زندگی شهری در سراسر جهان غیر قابل اجتناب است. تماس با میکروارگانیسم های هوای آزاد با دامنه وسیعی از اثرات مضر بر روی سلامتی مرتبط هست. این مطالعه با هدف اندازه گیری غلظت ذرات و غلظت باکتری ها و تاثیر پارامترهای محیطی بر غلظت باکتری ها در هوای شهر اهواز انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از هوا برای تشخیص حضور باکتری ها توسط نمونه بردار میکروبی هوا (Quick Take-30،SKC،USA) صورت گرفت. محیط کشت مورد استفاده محیط کشت Tryptic Soy Agar (TSA) بود که محیط کشت مخصوص برای باکتری ها است. کلنی های رشد یافته بر روی محیط کشت مغذی (TSA) به روش مستقیم و با استفاده از دستگاه کلنی کانتر شمارش شد و بر حسب واحد تشکیل کلنی بر متر مکعب (CFU/m3) بیان شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت ذرات PM10 PM 2.5، و PM1 و در همه ایستگاه های نمونه برداری به ترتیب 35/149، 58/46 و 6/25 μg/m3 و غلظت کل باکتری ها 67/446 CFU/m3 بود. بیشترین غلظت باکتری ها در دی ماه و کم ترین میزان غلظت باکتری ها در بهمن ماه مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  هر چه محیط دارای تراکم جمعیتی بیشتر و ترافیک شدید تر و پوشش گیاهی کمتر باشد غلطت باکتری ها در آن محیط بیشتر است که این غلظت باکتری ها با دمای محیط و شاخص UV محیط رابطه معکوس دارد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات معلق، بیو آئروسل، باکتری، اهواز
 • امیر ایزدی، الهام مسلمی صفحات 91-98
  سابقه و هدف
  بروسلا یک کوکوباسیل گرم منفی است که میزبانهای آن شامل انسان، گاو، بز، گوسفند و اسب می باشد. بروسلا از طریق شیر و فراورده های لبنی انتقال یافته و در انسان سبب ایجاد تب مالت می شود. روش های سرولوژیک تشخیص آن از حساسیت و دقت کافی برخوردار نبوده، علاوه بر آن، دارای نتایج مثبت و منفی کاذب فراوانی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع بروسلا در برخی از محصولات لبنی توسط تکنیک PCR Nested و تعیین حساسیت و دقت این تکنیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 208 نمونه از محصولات لبنی شامل: 57 نمونه شیر خام گاو، 34 نمونه شیر پاستوریزه، 28 نمونه پنیر پاستوریزه، 23 نمونه پنیر سنتی، 33 نمونه شیر خام بز و 33 نمونه شیر خام گوسفند، از سطح استان تهران جمع آوری گردید. DNA نمونه ها به وسیله کیت (Cinna gene، Iran) DNP استخراج شد. سپس تست PCR Nested با کمک پرایمرهای اختصاصی بهینه گردید، حساسیت و اختصاصیت تکنیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد از 57 نمونه شیر خام گاو، 19 نمونه، و از 34 نمونه شیر پاستوریزه، 10 نمونه، همچنین از 28 نمونه پنیر پاستوریزه فقط، 8 نمونه، و از 23 نمونه پنیر سنتی، 14 نمونه و از 33 نمونه شیر خام بز، 21 نمونه و در آخر از 33 نمونه شیر خام گوسفند، 19 نمونه PCR مثبت شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد، تکنیک Nested PCR مورد بررسی در این مطالعه از حساسیت و دقت بالایی برخوردار است. از این رو، به نظر می رسد ضرورت استفاده از روش های مولکولی به عنوان یک روش تاییدی جهت تشخیص بروسلا در کنار روش های متداول غربالگری امری لازم می باشد.
  کلیدواژگان: بروسلا، محصولات لبنی، Nested PCR
|
 • Ali Nazemi, Saeed Gholamian, Mirsaed Miri Nargesi Pages 9-13
  Aim and
  Background
  “Asparaginase” is an enzyme that plays a key role in curing acute lymphoblastic leukemia (ALL). Due to its antineoplastic property، it is widely used in chemotherapy. The goal of this study was to explore and introduce extracellular L-asparaginase enzymes produced by Bacillus spp. which potentially possess more desired serological properties and less side effects comparing to those of common commercial types.
  Materials And Methods
  The Bacillus spp. isolated from protein rich soils were cultured in modified M9 media. Asparaginase producing colonies were differed based on color change in media. Then the produced enzyme was purified and its activity was evaluated. Also its molecular weight was measured. Those Bacillus spp. which were capable of producing enzymes with desired activity، were identified using molecular method.
  Results
  New L-asparaginase producer Bacillus strains were identified and the general properties of extracted enzymes were studied.
  Conclusion
  As extracted L-asparaginase from different bacteria has shown different anti-cancer effects، exploring for microorganisms that produce this enzyme، is one of the main ways that would lead us to an enzyme with ideal medical aspects.
  Keywords: L, asparaginase, Bacillus, Cancer, Leukemia
 • Mehran Falaknaz, Ali Ashraf Mehrabi, Danial Kahrizi *, Aliasghar Nasrollah Nejad, Kheirollah Yari Pages 15-20
  Aim and
  Background
  The Wdhn13 gene codes the LEA 2 protein family. LEA proteins were identified and discussed in wheat and cotton as a proteins cumulative first time in the late embryo period. The primary structure of LEA proteins، including early charged domains and non-charged of polar amino acid residues non hydrophilic is that LEA proteins are being implicated on hydrophilic.
  Material And Methods
  in this research، the Phylogenetic and bioinformatics relationship of Wdhn13 in 8 wheat species was investigated. The HindIII (AAGCTT)، AluBI (AGCT) and TaqI (TCGA) restriction enzyme were used for molecular analysis and by biological CLC main workbench 6 software the Insilco and out of vitro were applied in sequence
  Result
  Phylogenetic analysis result based on UPGMA algorithm showed that studied wheat species were divided into 3 clusters. The first cluster includes 4 wheat cultivar NCBI database’s sequence، T. aestivum CV Sardari، T. durum CV shosh، T. durum CV borojerd. The T. urartu was located in the second cluster alone. The third cluster includes T. aestivum CV gonbad and T. dicocoides.
  Conclusion
  The results indicated a relationship among some wheat species.
  Keywords: LEA Protein, Drought resistance, Wheat, Insilco AFLP Analysis
 • Nagisa Salari, Maryam Seyed Musavi, Noooh Shahraeen, Shirin Ghobani, Mojdeh Maleki Pages 21-28
  Aims and scope: Several viruses so far have been reported to be the cause of mosaic and yield losses in French bean (Phaseolus vulgaris L.) in Iran. Among these، BCMV، and BCMNV are more important. During a growing season، French bean plant samples were selected with various symptoms of mosaic، vein clearing، leaf rolling، leaf and stem necrosis were collected from bean cultivation fields.
  Material And Methods
  The samples were tested serologically against the two viruses using DAS-ELISA and Tissue blot technique with the specific polyclonal antisera obtained from commercial sources. To confirm the Elisa results، selected Elisa positive samples tested applying IC- RT-PCR using virus specific polyclonal antibody and a specific set of primers designed from virus cp-genes region.
  Results
  The cDNA obtained were multiplied in termocycler machine. The results of agarose gel electrophoresis of approx. 373bp and 683bp band were obtained for part of the cp genes of BCMV and BCMNV. Using IC-RT-PCT both viruses were identified from samples of Arak، Neishabour، Zanjan and Karaj provinces.
  Conclusion
  BCMV and BCMNV are widespread in almost all bean growing regions of Iran and often present in mixture. IC-RT-PCR test for diagnosis and identification of these two viruses is proved to be more sensitive than Elisa test. In this technique combination of a specific antisera and a specific set of primers help in distinguishing the two viruses in mixture.
  Keywords: BCMV, BCMNV, DAS, ELISA, Tissue, blot, IC, RT, PCR
 • Farid Ebnerasuly, Mohammad Said Hakhamaneshi, Naseh Sigari, Mohammad Reza Asgharzadeh Pages 29-35
  Aim and
  Background
  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is caused by inflammation and destruction of a part of lung and usually appears after age 50. Considering the muscle weakness، energy limitation and problem with oxygen consumption in COPD patients، we analyzed the mitochondrial cytochrome c oxidase (COX) gene to find the relationship between COXI and COPD disease. We studied 65 patients (71±8 years old) who were clinically stable and 50 healthy people (56±4 years old) as a control group. DNA was extracted and prepared according to the standards.
  Material And Method
  Isolated DNA was used for amplification of COXI gene. In this study، screening four new polymorphisms using ARMS Real time PCR was performed in COXI.
  Results
  PCR conditions were optimized empirically for screening 4 polymorphisms by ARMS Real time PCR. Significant difference polymorphisms between COPD patient and normal control was found
  Conclusion
  The light note of polymorphism was found at 6060 locus، which is the only polymorphism that leads to an amino acid change. Increasing the value of this polymorphism in patients with COPD than normal individuals can make this polymorphism a risk factor in COPD
  Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), cytochrome oxidase (COX), ARMS Real time PCR
 • Maryamossadat Shahidi, Nadereh Rashtchizadeh, Amir Ghorbani Haghjo, Adel Rezaei Moghadam, Mahdieh Taghizadeh, Havva Marzban Pages 37-45
  Background
  Atherosclerosis and diseases derived from vascular calcification are one of the important causes of mortality in the patients with rheumatoid arthritis (RA). Although several studies have assessed in this case، however، there are no many results on relationship between those factors and bone biomarkers and their correlation with vascular calcification. The aim of this study was designed to investigate the comparison of serum levels of matrix Gla protein (MGP) and osteoprotegrin (OPG) and their relationship with the severity of disease activity (DAS28) in women with rheumatoid arthritis.
  Materials And Methods
  45 female patients with rheumatoid arthritis and 45 matched healthy women as control group were selected. Serum levels of matrix Gla protein (MGP) and osteoprotegrin (OPG) by ELISA، and serum high sensitivity CRP (hs-CRP) by torbidometery method were measured.
  Results
  Results indicated a significant increase in serum OPG (p= 0. 001) and hs-CRP (p= 0. 001) in the patient group were compared to control group. No significant differences were found in the level of serum MGP (p=o. 302) between patient and control groups. Significant positive correlations were found between hs-CRP and erythrocyte sedimentation rates (ESR) (p=0. 001، r=0. 487)، between hs-CRP levels and the degree of disease activity of 28 (DAS28) (p=0. 001، r=0. 570) and between ESR and values of (DAS28) (p=0. 007، r=0. 448) in patient group.
  Conclusion
  The present study confirms that increasing OPG level could possibly decrease inflammatory responses by reduction of cytokines level in women with rheumatoid arthritis; and may reduce the bone destruction. Also، reduction in MGP could result in vascular calcification and vessel wall damage in RA patients.
  Keywords: Rheumatoid arthritis (RA), osteoprotegrin (OPG), matrix Gla protein (MGP), high sensitivity CRP (hs, CRP)
 • Parvin Khodarahmi, Shadi Sarahroodi Pages 55-61
  Background and Aim
  It has been suggested that histamine has modulatory influence on anxiety-related behaviors both in animals and humans. On the other hand، GABA (A) receptor modulating drugs such as benzodiazepines have been used to treat anxiety disorders. Co-administration of the aforementioned drugs would be of high interest in terms of anxiety effects. Method & Materials: In the present study، we investigated the anxiety-related effects of individual and combined intraperitoneally administration of histamine and diazepam، a benzodiazepine agent. To do so، anxiolytic indices of Open Arm Times (%OAT) and Open Arm Entries (%OAE) were measured using an elevated plus-maze test of anxiety on rats.
  Results
  Intraperitoneal histamine administration 20 (mg/kg) decreased %OAT، but not locomotor activity، showing an anxiogenic response. Subcutaneous administration of diazepame at dose of 1 mg/kg increased %OAT and %OAE، but not locomotor activity، showing an anxiolytic response. Subcutaneous administration of diazepame، at doses of 1 mg/kg before histamine (20 mg/kg) increased %OAT and %OAE but not locomotor activity، thus showing an anxiolytic response.
  Conclusion
  Our results indicated that the anxiogenic effects induced by histamine in the intraperitoneal could be reversed in the presence of diazepam.
  Keywords: Histamine, Diazepam, Anxiety, Plus, maze test, Intraperitoneal, Rat
 • Seyed Ebrahim Alavi, Maedeh Koohimoftakhariesfahani, Mohsen Chiani, Amir Pages 63-67
  Aim and
  Background
  Based on confirmed reports، it is clear that breast cancer is one of the most prevalent diseases among women. Hydroxyureais one of the important drugs used in chemotherapy. despite its therapeutic propertie، this drug has many adverse effects in long-term، this study was performed in order to use the Nano drug delivery technologyusing liposomes drug deliveryfor reducingthe adverse effects and increasing therapeutic index as well.
  Materials And Methods
  A certain ratio of Phosphatidylinositol choline and cholesterol was synthesized in order to prepare the nanoliposome followed by adding the hydroxyurea drug. The mean diameter of nanoliposomal hydroxyurea was determined by zeta sizer system. The percent of drug released from liposome was performed by dialysis. Also، encapsulation efficiency of nanoliposomal hydroxyurea was calculated. Ultimately the cytotoxicity of formulation was probed by MTT assay.
  Results
  The mean diameter of nanoliposome hydroxyurea and also and its encapsulation efficiency were recorded 402. 5 nanometers and 70. 836 % respectively. The pattern of drug release from nanoliposomes using dialysis method showed that the drug release of nanoliposome drug within 28 hours was equal to 25. 85 %.
  Conclusion
  This study showed that the cytotoxicity effect of nanoliposomal drug is more than that of the released drug.
  Keywords: Breast cancer, Nano drug delivery, Hydroxyurea, Liposomal
 • Parichehr Yaghmaei, Azadeh Ebrahim- Habibi, Farzaneh Adineh, Masoumeh Nasrollahi, Nasim Hayati-Roodbari Pages 69-76
  Background And Aim
  The most common disease of abnormal carbohydrate metabolism، diabetes mellitus is due to defects in insulin secretion or failure in performance or both will develop. It is known that melatonin may be involved in sugar metabolism. Therefore in this study meet the compounds of indole ring (melatonin precursor) on non-diabetic and diabetic rats were studied.
  Material And Methods
  Diabetic and non diabetic rats were divided into 4groups. Control group: diabetic and non diabetic rats that received daily water and normal food. Sham group: diabetic and non diabetic rats that received daily water and normal food with 0. 5 ml grape seed oil. Exp1&2 groups: diabetic and non diabetic rats that received daily 4 mg/kg indole، 4mg/kg5-hydroxy indole 2- carboxylic acid in 0. 5ml oil respectively. Diabetizing with alloxan was performed using 150 mg/kg dose with single IP injection. In this study، blood sugar، average urine and water consumption، blood insulin levels were measured، and pancreas as well as histological studies were performed.
  Results
  After treatment for 30 days in the exp1D showed a blood sugar levels، water consumption and urine significantly at p <0. 001 decreased While insulin levels also increased in this group (p <0. 001). While the exp 2D have less effect on insulin levels، blood sugar and the water consumption and urine. Histology also showed that the indole in the exp1D repair pancreatic tissue.
  Conclusion
  this study it was found indole may have beneficial effects in decrease blood sugar and increase insulin synthesis and repair of the pancreas.
  Keywords: diabetes, indole, 5, hydroxy indole 2, carboxylic acid, alloxan
 • Abbas Rahmani, Narjes Seighali, Hassan Ebrahimzadeh Pages 77-81
  Aim and
  Background
  Peroxidases functions in plants range from cell wall modulations to hormone regulation، defense mechanisms، indoleacetic acid degradation and stress adaptations. During diverse stress conditions، peroxidases protect plant against the intrinsic and environmental disturbances.
  Materials And Methods
  In this study، the plant corms were prepared in July. Corms were used as the source of the enzyme extraction and this extract was used for further study.
  Results
  The results were shown for the dormant and waking corms; increasing concentrations of guaiacol above the 70 Mm decreased the peroxidase activity.
  Conclusion
  With respect to the kinetics results، it seems that at least two isoforms of the peroxidases exist in saffron corms and so each isoform could take part in some different processes in saffron growth and development.
  Keywords: Peroxidase, kinetics, guaiacol concentrations, Crocus sativus L
 • Fatemeh Khodarahmi, Gholamreza Goudarzi, Abdolrazaagh Hashemi Shahraki, Nadali Alavi, Kambiz Ahmadi Angali, Mansoreh Dehghani Pages 83-90
  Backgrounds and
  Aim
  Ambient particulate matter (PM) is considered to be an important indicator of outdoor air quality. Many adverse health effects are associated with high concentration of particulate matter in ambient air. Exposure to pollution due to bioaerosols is an almost inescapable feature of urban living throughout the world. Exposure to ambient air microorganisms is associated with wide range of adverse health effects. The aim of the present study was to determine the concentration of particulate matter and airborne bacteria in Ahvaz ambient air and investigation of the environmental parameters effects on airborne bacteria concentration.
  Materials And Methods
  Air sampling for presence of bacteria was conducted using a microbial air sampler (Quick Take-30، SKC، USA). Tryptic Soy Agar which is a specific media for bacterial culture was used as a media. The number of cultivable bacteria on TSA media was counted using colony counter apparatus and was expressed as colony forming units per cubic meter (CFU m-3).
  Results
  The mean concentration of PM10، PM2. 5، PM1 and airborne bacteria at four sampling sites were 149. 35، 46. 58، 25. 6 µg/m3 and 446. 67 CFU /m3، respectively. The highest concentration was observed in the Day month (21 December to 21 June). The lowest concentration was detected in Bahman (21 June to 21 February) month.
  Conclusion
  It was found that the more the human activities، the denser the urban environment، the lower vegetations، the higher the bacterial concentration، which bacterial concentrations have reverse relation with temperature and UV index.
  Keywords: Air pollution, Particulate matter, Bioaerosol, Bacteria, Ahvaz
 • Amir Izadi, Elham Moslemi Pages 91-98
  Aim and
  Background
  Brucella spp. is a gram negative coco bacillus which has different hosts including human، cow، goat، sheep and horse. Brucella spp. is transferred via milk and dairy products causing a Malta fever in human. Serological methods for Brucella spp. detection do not have sufficient sensitivity and accuracy; in addition، they have great false positive and negative results. The aim of this study is to assess the prevalence of Brucella spp. in dairy products with Nested PCR technique and evaluation of specification and sensitivity of this technique.
  Material And Methods
  In this study 208 samples from dairy products including: 57 raw cow milk، 34 pasteurized cow milk، 28 pasteurized cheese، 23 traditional cheese، 33 raw goat milk and 33 raw sheep milk samples، were collected from Tehran and suburbs. DNA was extracted using DNP kit (Cinnagene، Iran) from samples. After optimization of first and second round of PCR for Nested، with the help of each specific primer، sensitivity and specificity technique was evaluated.
  Results
  The studies showed، Among 57 samples of raw cow milk، 19 cases were PCR positive. In 34 pasteurized milk samples 10 cases were PCR positive، from 28 pasteurized cheese samples only 8 cases، from 23 traditional cheese DNA samples 14 cases، out of 33 samples of raw goat milk 21 cases and finally from 33 samples of raw sheep milk 19 cases were PCR positive.
  Conclusion
  With respect to this result، Nested PCR technique investigated in this study، has significant sensitivity and accuracy; therefore، the molecular technique as a confirmatory method in detection of Brucella spp. seems necessary and inevitable for serological methods.
  Keywords: Brucella spp., dairy products, Nested PCR