فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1392)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حامد فنایی، یاسر عزیزی، سمیرا خیاط صفحه 93
  مطالعات اخیر نشان داده اند که گونه های واکنشی اکسیژن در شرایط فیزیولوژیک نقش بسیار مهمی در فرآیندهای پیام رسانی داخل سلولی دارند. از طرف دیگر، طی دهه اخیر مشخص شده گونه های واکنشی اکسیژن در ایجاد بخش عمده ای از انواع ناباروری های مردان نقش دارند و علت آن تولید بیش از حد گونه-های واکنشی اکسیژن یا کاهش توانایی سیستم آنتی اکسیدانی دستگاه تناسلی و اسپرم می باشد. گونه های واکنشی اکسیژن، در شرایط پاتولوژیک، از طریق اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز، عملکردها و ساختار اسپرم (تحرک، قابلیت بقاء، واکنش آکروزومی، اتصال اسپرم به تخمک، آسیب DNA و غشا) و حتی کاهش شانش لقاح و لانه گزینی منجر به ناباروری می شود. دانستن نحوه اثرگذاری گونه های واکنشی اکسیژن بر فرآیندهای فیزیولوژیک سیستم تولید مثل نقش مهمی در درمان ناباروری دارد. بنابراین در این مقاله مروری در مورد یافته های آزمایشگاهی و بالینی اثرات گونه های واکنشی اکسیژن بر توانایی باروری بحث خواهیم نمود.
  کلیدواژگان: گونه های واکنشی اکسیژن، آنتی اکسیدان، اسپرم، ناباروری مردان
 • پرستو چمن رخ، محمدحسن شاه حسینی، مهناز مظاهری اسدی، طاهر نژاد ستاری، داوود اسماعیلی صفحه 104
  زمینه و هدف
  هلیکوباکترپیلوری به عنوان یک عامل عمده خطر در زخم های معده و دوازدهه و سرطان معده شناخته شده است. به علل مختلف، آزمایش هایی همانند کشت، کاملا رضایت بخش نمی باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تست اوره آز (RUT) با روشPCR در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های بافت بیوپسی معده می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا سوش استاندارد (H.pylori (N:oC30 تهیه گردید. در تستPCR از پرایمرهای ژن glmM (ureC) استفاده گردید. تست PCR به وسیله روش های حساسیت و ویژگی بهینه گردید. سپس تعداد 100 نمونه ی مرضی متشکل از بافت بیوپسی معده تهیه گردید. تست اوره آز سریع بر روی تمامی نمونه های جمع آوری شده انجام گردید. از تمامی نمونه ها، به روش DNG استخراج DNA صورت گرفت. سپس نمونه ها توسط آزمون PCR بررسی گردیدند.
  نتایج
  در تست اپتیمایز شده PCR، محصول bp 294 تکثیرگردید. حساسیت تستPCR، CFU 10 بدست آمد. در آزمون ویژگی با نمونه های DNA ی غیر از هلیکوباکتر پیلوری، هیچ محصول ناخواسته ای مشاهده نگردید. از 100 نمونه بافت بیوپسی معده، 64% از نمونه ها توسط تست اوره آز سریع و 76% توسط تست PCR، مثبت گزارش گردیدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه آزمون PCRدرتشخیص هلیکوباکترپیلوری در نمونه بافت بیوپسی دارای دقت، حساسیت و ویژگی بالاتری نسبت به تست اوره آز سریع می باشد، بنابراین از این روش می توان به منظور شناسایی H.pylori استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هلیکو باکتر پیلوری، ژن glmM، روشPCR، تست اوره آز سریع
 • حمید خسرو ضمیری، مهرداد نوروزی، سیاوش مرادی، محمد شعبانی*، علی شریفی، محمد علی حق بین صفحه 111
  زمینه و هدف

  شروع بیهوشی عمومی با لارینگوسکوپی منجر به تغییرات وسیع همودینامیک و فشار داخل چشم میشود. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه پاسخ های همودینامیک و تغییرات فشار چشم پس از لوله گذاری تراشه با مککوی، مکینتاش و گلایداسکوپ بود.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، 180 بیمار در گروه سنی 20 تا 70 سال در کلاس I وII از انجمن بیهوشی آمریکا، تحت القاء بیهوشی عمومی با پروپوفل 2mg/kg، فنتانیل 1μg/kg و سیس آتراکوریوم mg/kg1/. در شرایط یکسان قرار گرفتند. پاسخ های همودینامیک و فشار داخل چشم در سه مرحله قبل، بعد از اینتوباسیون و 5 دقیقه بعد از لوله گذاری ثبت گردید.

  نتایج

  فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب در هر سه گروه پس از لوله گذاری نسبت به زمان قبل از لوله گذاری افزایش یافت، اما تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. بررسی نتایج فشار داخل چشم پس از لوله گذاری با گلایداسکوپ، کاهش معنی داری نسبت به دو گروه دیگر نشان داد. کاهش معنی داری در فشار داخل چشم بلافاصله پس از لارینگوسکوپی در گروه مککوی نسبت به مکینتاش مشاهده نشد. همچنین، اختلاف معنی داری در دقایق قبل و 5 دقیقه پس از لارینگوسکوپی در هیچ یک از گروه ها در فشار داخل چشم وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییرات کمتر فشار داخل چشم با گلایداسکوپ همراه با عدم تفاوت پاسخ های همودینامیک بین سه روش لوله گذاری، به نظر می رسد بهتر است در اعمال جراحی چشم، از روش لوله گذاری تراشه با گلایداسکوپ استفاده شود.

  کلیدواژگان: پاسخ های همودینامیک، فشار داخل چشم، لارینگوسکوپی، گلایداسکوپ
 • کاظم جوانمردی، آوا سلطانی حکمت، معصومه شکوهی، پریسا حسنین، مهدی بخشی، رقیه قدسی، لیلا رضاییان صفحه 117
  زمینه و هدف
  هسته پارابراکیال، یک رابط مهم در انتقال پیامهای دردآور به نورون های ناحیه مغز میانی می باشد. گیرنده های گابا A نقش دوگانه ای در کنترل درد داشته و در ناحیه پارابراکیال فراوان می باشند. در این مطالعه، به ارزیابی تزریق دوطرفه دوزهای مختلف آگونیست گیرنده های گابا A (موسیمول) و آنتاگونیست گیرنده های گابا A (بیکوکولین) در ناحیه پارابراکیال بر روی تعدیل درد با استفاده از آزمون پس کشیدن دم (tail-flick test) پرداختیم.
  مواد و روش ها
  پس از بیهوش نمودن موش های صحرایی با پنتو باربیتال سدیم (55 میلی گرم /کیلوگرم)، با استفاده از دستگاه استریوتاکسی در ناحیه پارا براکیال، کانول گذاری صورت گرفت. یک هفته بعد از بهبودی، اثر تزریق دو طرفه موسیمول (5/62، 125 و 250 نانوگرم در هر طرف) و بیکوکولین (50، 100، 200 نانوگرم در هر طرف) در ناحیه پارابراکیال بر روی مدت زمان تاخیر پس کشیدن دم بررسی شد. مدت زمان تاخیر پس کشیدن دم، هر 5 دقیقه یک بار برای مدت زمان 60 دقیقه مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  تزریق دو طرفه موسیمول (5/62 و 125 نانوگرم) و بیکوکولین (50، 100، 200 نانوگرم)، در ناحیه پارابراکیال، تاثیر معنی داری بر روی مدت زمان تاخیر پس کشیدن دم نداشت. تزریق موسیمول (250 نانوگرم در هر طرف) سبب ایجاد هیپر آلژزیا شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که در این مدل درد، گیرنده های گابا A موجود در ناحیه پارابراکیال به شکل اندوژن فعال نبوده ولی توانایی تاثیر گذاری بر روی تعدیل درد را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: پارابراکیال، گیرنده های گابا A، درد
 • نوشین سهرابی، شهره عظیمی صفحه 124
  Print
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات اصلی در بیماری لپتوسپیروزیس، دشواری تشخیص آن است که باعث شده این بیماری به عنوان یک چالش در سلامت انسان و دام مطرح باشد. با توجه به مشکلات موجود در آزمون آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) که روش معمول در تشخیص این عفونت است، تلاش های فراونی در جهت طراحی و اجرای روش های دقیق و سریع تشخیصی انجام شده است. با توجه به این که پروتئین غشای خارجیLipL32 می تواند به عنوان کاندید مناسبی برای مصارف تشخیصی محسوب شوند، در این مطالعه قصد بر این است که این آنتی ژن را کلون و بیان نماییم.
  مواد و روش ها
  ابتدا ژن LipL32 بوسیله پرایمرهای اختصاصی و روش PCR تکثیر گردید و سپس در داخل وکتور بیانی pQE30 کلون گردید و با استفاده از آزمون های کنترلی جهت قرار گیری قطعه مربوطه مورد تایید قرار گرفت. برای بیان پروتئین مورد نظر، پلاسمید نوترکیب ایجاد شده در درون میزبان مناسب (E.coli M15)، وارد و سپس بیان شد.
  نتایج
  پروتئین بیان شده با استفاده از آزمون الکتروفورز SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت و با تکنیک وسترن بلاتینگ و استفاده از آنتی بادی های اختصاصی، تائید شد.
  نتیجه گیری
  پروتئین نوترکیب LipL32 با موفقیت در سیستم پروکاریوتی بیان گردید. این پروتئین را می توان در جهت طراحی روش های تشخیصی در عفونت های ناشی از لپتوسپیرا در دام یا انسان مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروزیس، پروتئین نوترکیب، آنتی ژن LipL32، کلونینگ، بیان پروتئین
 • فاطمه هدایتی راد، انوشه شریفان، فرامرز خداییان چگینی، ابراهیم حسینی صفحه 130
  زمینه و هدف
  در دنیا حجم زیادی از مواد بسته بندی از ترکیبات غیرقابل بازیافت که برای سلامتی مصرف کنندگان نیز مضر است تولید میگردد. راهکار پیشنهادی، استفاده از فیلمها و پوششهای تجزیهپذیر در طبیعت است. پولولان، بیوپلیمری است که توسط Aureobasidiumpullulans تولید و در ساخت فیلم های خوراکی استفاده می گردد. فیلم های خوراکی می توانند حاوی آنتی اکسیدان و مواد ضدمیکروبی باشند. هدف از این پژوهش، ابتدا بررسی امکان تولید فیلم ترکیبی خوراکی از پولولان و اسانس طبیعی گیاه درمنه (Artemisiasieberi) و سپس بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم حاصله است.
  مواد و روش ها
  اسانس درمنه در هفت غلظت به محلول فیلم پولولان افزوده شده و خاصیت ضدمیکروبی از طریق روش Dick diffusion بررسی گردید. نهایتا حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) برای هر یک از میکروب ها معلوم گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SAS(V. 9.1)در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد.
  نتایج
  تولید فیلم پولولان حاوی اسانس درمنه امکان پذیر است. Escherichiacoli و Staphylococcus aureusبه ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر خاصیت ضد میکروبی اسانس درمنه دارند. MIC اسانس درمنه بر علیه باکتری های Lactobacillus plantarum، Staphylococcusaureus و Escherichiacoli به ترتیب در غلظت های 15، 10 و 15 درصد بدست آمده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه امکان تولید فیلم های تجزیه پذیر در طبیعت که دارای اسانس های گیاهی به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی هستند وجود دارد، پس شایسته است که از این مواد به منظور کاهش بار میکروبی و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: فیلم، پولولان، اسانس، درمنه دشتی
 • محمد ابراهیم مینایی، مجتبی سعادتی صفحه 136
  زمینه و هدف
  مقدار بسیار ناچیز توکسین بوتولینوم موجب مرگ افراد می شود و از طرف دیگر، درمانی برای مسمومین غیر از آنتیتوکسین آن وجود ندارد. لذا روش تشخیصی که بتواند مقدار بسیار اندک توکسین بوتولینوم را در زمان کوتاه شناسایی نماید، بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تشخیص سریع و دقیق توکسین بوتولینوم تیپ E بوسیله روش تغییر یافته دابل ساندویچ الایزا انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در روش دابل ساندویچ الایزا به دو آنتی بادی که به اپیتوپ های بدون تداخل روی آنتی ژن متصل می شوند، نیاز است. برای این منظور، آنتی بادی خرگوشی در پایین (Capture antibody) و آنتی بادی موشی در بالای توکسین (Detection antibody) درون هر چاهک ریخته شد و توکسین از چاهک اول تیتر گردید. سپس، سیستم ساندویچ الایزای تغییریافته برای تشخیص توکسین بوتولینوم تیپ E تنظیم و بهینهسازی شد.
  نتایج
  روش تغییر یافته دابل ساندویچ الایزا، توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E تا مقدار 1 نانوگرم در مدت زمان کمتر از 6 ساعت را تشخیص داد.
  نتیجه گیری
  روش تغییر یافته دابل ساندویچ الایزا، برای تشخیص توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E بسیار دقیق بوده و سریع انجام میپذیرد. این روش برای تعیین آنتی ژن خاص در نمونه مجهول کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، توکسین بوتولینوم تیپ E، آنتی بادی، دابل ساندویچ الایزا
 • لیلا مظفری، سهراب نجفی پور، محمدحسن مشکی باف، علی مروج صفحه 143
  زمینه و هدف
  ویروس اپشتین بار (EBV) با بیماری های مختلف از جمله منونوکلئوز عفونی، لنفوم بورکیت، لنفوم هوجکین، کارسینوم نازوفارنکس و اختلالات لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند مرتبط می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط ویروس اپشتین بار بالنفوم هوجکین در نمونه های بیماران ایرانی بوسیله روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تعداد 43 نمونه بافتی لنفوم هوجکین از بلوک های پارافینه فیکس شده در فرمالین انتخاب شدند و بوسیله روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER بررسی گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون دقیق فیشر و آزمون منتل-هنسل در سطح معنی دار 05/0 آنالیز شدند.
  نتایج
  43 نمونه بیماران لنفوم هوجکین مورد مطالعه شامل 29 (67%) مرد و 14 (33%) زن بودند. در 20 نمونه (47%) ویروس اپشتین بار حضور داشت که موارد مثبت شامل 13 مرد و 7 زن بود، آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری بین جنس و زیر تایپ نشان نداد. توزیع سنی ارتباط لنفوم هوجکین و ویروس اپشتین بار بصورت 75% (12 از 16) در گروه سنی 14-1 سال، 22% (5 از 23) در گروه سنی 49-15 سال و 75% (3 از 4) در گروه سنی بالای 49 سال بدست آمد. آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری بین گروه سنی 14-1 سال و 49-15 سال نشان داد (003/0: p-value).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که میزان حضور ویروس اپشتین بار در نمونه های لنفوم هوجکین کودکان و افراد مسن بالاتر می باشد و الگویی مشابه با کشور های در حال توسعه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ویروس اپشتین بار، لنفوم هوجکین، هیبریدیزاسیون ناحیه ای، EBERs
 • حامد ملاعباس زاده، بهنود حاجی شیخ زاده، مسعود ملازاده، کبری اسلامی، نادر محمدزاده قشلاقی صفحه 149
  زمینه و هدف
  عفونت هایادراریبهعنوانیکیازشایع ترینبیماری های عفونیمحسوبمی گرددو اشریشیاکلی به عنوان مهم ترین عامل عفونت های ادراری مطرح می باشد. این تحقیق با هدف بررسی میزان حساسیت و مقاومت سویه های اشریشیاکلیجدا شده از مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی در شهر تبریز انجام شد.
  موادو روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در شش ماهه نخست سال 1390 انجام شد و نمونه ها به صورت استریل تهیه و از لحاظ آزمایش های کامل ادرار، کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی حساسیت میکروبی با روش استاندارددیسکدیفیوژن انجام و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
  نتایج
  پس از بررسی های میکروبیولوژیکی، 5701 سویه اشریشیاکلی شناسایی شد. بیشترین میزان حساسیت نسبت به ایمی پنم (95/90 درصد)، نیتروفورانتوئین (97/85 درصد) و سفوتاکسیم (02/71 درصد) و بیشترین میزان مقاومت نسبت به آمپی سیلین (95/83 درصد)، تتراسایکلین (97/80 درصد) و کوتریموکسازول (92/63 درصد) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت سویه های اشریشیاکلی نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و تتراسایکلین دارد که شاید علت آن مصرف بی رویه اینآنتی بیوتیک ها باشد. لذا توصیه می شود از استفاده غیرضروری آنتی بیوتیک ها خودداریگردد و تولید نسل های جدید آنتی بیوتیک های موثرترو مقرون به صرفه تر مورد توجه قرارگیرد.
  کلیدواژگان: عفونتهای ادراری، آنتیبیوتیک، اشریشیاکلی، تبریز
 • شمسی نورپیشه، محمد مهدی نقی زاده، لیلا نیک روز صفحه 155
  زمینه و هدف
  اسکار ناشی از لیشمانیا و شیوع اختلالات روانپزشکی موضوع مهمی در زندگی افراد مبتلا به بیماری سالک است. با توجه به افزایش شیوع بیماری سالک در شهرستان فسا، هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری سالک شهرستان فسا در سال 89-1388بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1388 بر روی 70 بیمار مبتلا به سالک مراجعه کننده به مرکز بهداشت به روش نمونه گیری پی درپی انجام شد. از طریق 3 پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، SF-36 و DLQI بررسی شد. یافته ها با شاخص های میانگین و فراوانی نمایش داده شد. مقایسه کیفیت زندگی پوستی در زیر گروه های جمعیت با استفاده از آزمون های تی و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. رابطه بین کیفیت زندگی پوستی و کیفیت زندگی عمومی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد.
  نتایج
  در این مطالعه میانگین نمره DLQI در بیماران 7/13 واحد بود. نمره کل DLQI با سن رابطه معکوس و با طول مدت ابتلا رابطه مستقیم داشت. بیشترین میانگین نمره SF-36 در حیطه نگرش افراد از سلامت عمومی (5/21 ± 1/72) و کمترین آن در حیطه عملکرد اجتماعی (7/27 ± 1/56) بیماران قرار داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعه انجام شده می توان با تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی افراد مبتلا و بستای برنامه ریزی مسولان در را هارتقای آنها از آسیبهای جسمی و روانی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت زندگی پوستی، لیشمانیوز
 • مهدی مرجانی، جلال الدین میرفخرایی صفحه 163
  زمینه و هدف
  مرفین به صورت متداول برای تسکین درد متوسط تا شدید به کار می رود، ولی از عوارض جانبی آن استفراغ است. هدف از این بررسی، ارزیابی اثرات ضد استفراغی دگزامتازون در مدل حیوانی پس از مصرف مرفین بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه روی 14 قلاده سگ 2 تا 4 سال که به صورت اتفاقی به دو گروه مساوی 7 تایی درمان و کنترل تقسیم شدند،انجام شد. در گروه درمان، 60 دقیقه پیش از تزریق مرفین، دگزامتازون به میزان mg/kg 1 و در گروه کنترل، 2 سی سی سالین به صورت تزریق داخل عضلانی مصرف شد. بعد از گذشت 60 دقیقه از تزریق اول، تمامی نمونه ها از هر دو گروه، مرفین با دوز mg/kg 1 به صورت داخل عضلانی دریافت و به مدت 1 ساعت جهت بررسی تعداد و زمان اپیزودهای استفراغی، گروه ها مقایسه شدند.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار اولین اپیزود استفراغی در گروه درمان در حدود 49 ± 266 ثانیه و در گروه کنترل در حدود 31.84 ± 197.6 ثانیه محاسبه گردیدو تغییر آماری معناداری در مقایسه بین زمان شروع اولین اپیزود استفراغ در گروه کنترل و درمان مشاهده نشد (0.23= P). بین تعداد اپیزودهای استفراغی در گروه درمان و کنترل هیچ گونه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (0.16 = P). اختلاف آماری معناداری در وزن سگ های تحت مطالعه در گروه درمان و کنترل مشاهده نشد (0.95 = P).
  نتیجه گیری
  تجویز دگزامتازون با این دوز، یک ساعت قبل از شروع تجویز عضلانی مرفین، تاثیر معنی داری در تناوب اپیزود های استفراغ یا وقوع آن قبل از اولین اپیزود استفراغ ندارد.
  کلیدواژگان: استفراغ، دگزامتازون، مرفین، مدل حیوانی
 • سید ابراهیم حسینی، مژده حیدری صفحه 169
  زمینه و هدف
  ماهی سالمون، غنی از اسیدهای چرب امگا-3 می باشد که در رشد و عملکرد مغز موثر می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات مصرف خوراکی روغن ماهی سالمون بر یادگیری احترازی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 40 سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی شامل دو گروه کنترل و شاهد و سه گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه های تجربی، روغن ماهی را به میزان 25/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه و گروه شاهد نیز یک میلی لیتر آب مقطر را در هر روز و به صورت گاواژ، دریافت نمودند. کلیه تجویزها برای مدت 28 روز انجام گرفت. برای اندازه گیری میزان یادگیری احترازی از دستگاه شاتل باکس استفاده گردید. داده ها با کمک آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و پی گیری توکی ارزیابی گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که روغن ماهی سالمون در دوزهای حداقل و حداکثر در سطح 01/0P< و در دوز متوسط در سطح 001/0>P باعث افزایش معنی دار در میزان یادگیری می گردد.
  نتیجه گیری
  روغن ماهی سالمون می تواند باعث افزایش یادگیری گردد. لذا با انجام تحقیقات بیشتر، می توان در درمان اختلالات مربوط به حافظه و یادگیری از آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: روغن ماهی سالمون، اسیدهای چرب امگا، 3، موش صحرایی
 • الهام معظمیان، منوچهر رسولی، صدف عصایی صفحه 174
  زمینه و هدف
  مقاومت میزبان به عفونت لیشمانیا منجر به فعال شدن ماکروفاژ و از بین رفتن انگل، به واسطه پاسخ ایمنی سلولی می گردد. با توجه به اهمیت نقش اینترلوکین-13 در دفاع علیه لیشمانیای احشایی و اثرات شناخت شده پلی مورفیسم ژن اینترلوکین - 13 بر روی این بیماری، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط پلی م و رفیسم ژن اینترلوکین - 13 با لیشمانیای احشایی است.
  موادوروش ها
  گروه مورد مطالعه شامل 52 بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشایی و 104 فرد سالم از ناحیه اندمیک جنوب استان فارس می باشد. پلی مورفیسم ژن اینترلوکین - 13(موقعیت A/C 1512-) با استفاده از PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در دو گروه با استفاده از آزمون مجذور کای مقایسه گردیدند.
  نتایج
  فراوانی ژنوتیپ های AA، AC، و CC تفاوت معنی داری را بین دو گروه مورد مطالعه نشان ندادند. همچنین تفاوت معنا دار آماری در ارتباط با فراوانی آلل های A و C در بین دو گروه مورد مطالعه یافت نگردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین آلل ها و ژنوتیپ ها یا اینترلوکین-13 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز احشایی و افراد سالم مشاهده نشد. براساس یافته های فوق نمی توان پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-13 در ناحیه 1512-را عامل استعداد به لیشمانیوز احشایی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: اینترلوکین، 13، پلی مورفیسم ژنی، لیشمانیوز احشایی، لیشمانیا
|
 • Hamed Fanaei, Yaser Azizi, Samira Khayat Page 93
  Recent studies have shown that reactive oxygen species (ROS) have a very important role in the intracellular signaling process in physiological conditions. On the other hand، during the recent decade it has been indicated that ROS play a role in various types of male infertility and it is due to the overproduction of ROS or decrease in the antioxidant defense system in the reproductive system and sperm. In pathological conditions، ROS via interferences in the spermatogenesis process، sperm function، and sperm structure (motility، viability، acrosome reaction، sperm-oocyte fusion، and damage to DNA and cell membrane) as well as reduction in fertilization and implantation can lead to infertility. Knowledge of how ROS affect the physiological process of the reproductive system is crucial in the treatment of infertility. Thus، in this review article we will discuss experimental and clinical findings related to the effects of ROS on male fertility.
  Keywords: reactive oxygen species, antioxidant, sperm, male infertility
 • Parastoo Chamanrokh, Mohammad Hassan Shahhosseiny, Mahnaz Mazaheri Assadi, Taher Nejadsattari, Davood Esmaili Page 104
  Background and Objective
  Helicobacter pylori has been recognized as a major risk factor in gastric and duodenum ulcers and gastric cancer. Some laboratory tests، such as culture، are not entirely satisfying. The aim of this study is to compare RUT with PCR in identifying H. pylori in the gastric biopsy tissue samples.
  Materials and Methods
  First، the standard H. pylori sample (N: oC30) was provided. primers or the glmM (ureC) gene were used In PCR method The PCR test was optimized by sensitivity and specificity methods. Then 100 clinical samples composed of stomach tissue biopsy were prepared. The rapid urease test was conducted on all obtained samples to identify H. pylori. DNA was extracted from samples using DNG plus technique. Then، samples were studied using PCR method.
  Results
  The 294 bp product was amplified in the optimized PCR test. The PCR test sensitivity was obtained at 10 CFU. Any unwanted products were not seen in the specificity test with the exception of H. pylori DNA samples. Of 100 stomach biopsy samples، 64% were reported as positive by RUT and 76% by the PCR test.
  Conclusion
  Given that the PCR test has higher sensitivity and specificity to detect H. pylori comparing rapid ureaas test، therefore this method could be used to detect H. pylori.
  Keywords: Helicobacter pylori, glmM, PCR method, rapid Ureas test
 • Hamid Khosro Zamiri, Mehrdad Noroozi, Siavash Moradi, Mohammad Shabani, Ali Sharifi, Mohammad Ali Haghbin Page 111
  Background and Objective

  The induction of anesthesia، laryngoscopy and endotracheal intubation can be associated with adverse hemodynamic response and increased intraocular pressure. The aim of this study was to evaluate intraocular pressure and hemodynamic changes after laryngoscopy and endotracheal intubation with three methods of laryngoscopy (Macintosh، Maccoy and Video laryngoscope).

  Materials and Methods

  One hundred and eighty patients with American Society of Anesthesiology (ASA) classification of I and II، aged 20-70 year، were enrolled in a randomized clinical trial (RCT). Anesthesia was induced by administration of Propofol 2 mg/kg، Fentanyl 1µg/kg and Cisatracurium 0. 1mg/kg. the Hemodynamic information of the patients and intraocular pressures were documented and assessed in three stages (after induction of anesthesia and endotracheal intubation، and 5 minutes after endotracheal intubation using Maccoy، Macintosh and Video laryngoscope).

  Results

  Hemodynamic parameters'' of patients increased in these three groups compared with those of pre anesthesia measures، but this increase was not significant. Evaluation of intraocular pressure (IOP) in Video laryngoscope group showed that there is a significant drop in intraocular pressure (IOP) compared with other groups. There weren’t any significant differences of IOP after intubation in Maccoy compared to the Macintosh group. Nevertheless there was not any significant difference in IOP، before and five minutes after intubation in these groups.

  Conclusion

  According to a low degree of augment of IOP in Video laryngoscope group and no changes in the Hemodynamic parameters، it seems that the use of Video laryngoscope in eye surgeries might be more suitable for endotracheal intubation.

  Keywords: Hemodynamic responses, Intraocular pressure, Laryngoscopy, Video laryngoscope
 • Kazem Javanmardi, Ava Soltanihekmat, Masoomeh Shekoohi, Parisa Hasanein, Mehdi Bakhshi, Roghayeh Ghodsi, Leila Rezaeian Page 117
  Background and Objective
  The parabrachial nucleus is a critical link in the transmission of short latency nociceptive information to midbrain neurons. GABA (A) receptors have bidirectional roles in controlling nociception and are abundant in the parabrachial region. We examined the effects of bilateral intra parabrachial microinjection of different doses of the GABA (A) receptor agonist، muscimol، and the GABA (A) receptor antagonist، bicuculline، on pain modulation using a tail-flick test.
  Materials and Methods
  Rats were anaesthetized with sodium pentobarbital (55 mg/kg) and then special cannulas were inserted stereotaxically into the parabrachial nucleus. After 1 week of recovery، the effects of microinjection of muscimol، (62. 5، 125،250 ng/side) or bicuculline، (50،100،200 ng/side) into the parabrachial on tail flick latencies were assessed. Tail-flick latencies were measured for 60 minutes every 5 min after drug microinjection.
  Results
  Microinjection of muscimol (62. 5، 125 ng/side) and bicuculline (50،100،200 ng/side) into the parabrachial did not have any statistically significant effect on tail-flick latency. Administration of، muscimol، (250 ng/side) produced thermal hyperalgesia (P<0. 05).
  Conclusion
  The results of the present study showed that in this model of pain gaba a receptors in the paracrachial region are not Endogenously activated but these receptors in this region have a potential to affect pain modulation.
  Keywords: Parabrachial, GABAA Receptors, Pain
 • Nooshin Sohrabi, Shohreh Azimi Page 124
  Background And Objective
  Leptospirosis as an important emerging infectious zoonotic disease caused by spirochetes of the genus Leptospira. Given the low sensitivity and long duration of its culture، the diagnosis of leptospirosis is mainly based on serological methods. The microscopic agglutination test (MAT) is considered as the reference method. Because of the complexity of the MAT، there is an urgent need for the development of new reliable and rapid screening tests for leptospirosis. Major leptospiral outer membrane proteins (OMPs)، present only in pathologic strains، could be regarded as a good candidate for diagnostic studies. Here we report the cloning and expression of LipL32، as a prominent immunogenic protein، in a prokaryotic system.
  Materials And Methods
  After the amplification of LipL32 gene، it was cloned into the pQE30 vector. The insertion of LipL32 gene into the vector was screened and confirmed with restriction analysis and sequencing. The recombinant plasmid was transformed into E. coli M15 strain، and the expressed protein was identified by SDS-PAGE and western blotting. This recombinant protein with 6× His-tagged sequence was purified using Ni-NTA affinity column chromatography.
  Results
  The results revealed that the selected gene was successfully cloned in pQE30 vector and recombinant protein (rLipL32) of approximately ~32 kDa was produced، purified and confirmed by western blotting.
  Conclusion
  This recombinant protein could be potentially used for the development of serodiagnosis tests for the diagnosis of leptospirosis in humans and animals.
  Keywords: Leptospirosis, Recombinant Protein, Cloning, LipL32, Protein expression
 • Fatemeh Hedayati Rad, Anooshe Sharifan, Faramarz Khodayian Chegini, Ebrahim Hossini Page 130
  Background and Objective
  A large number of non-recyclable packaging materials، which are harmful for the health of consumers، are produced all over the world. The Suggested solution is using films and coatings which are biodegradable in nature. Pullulan is a biopolymer that is produced by Aureobasidium pullulans and used in order to produce edible films. These edible films could contain antioxidant and antimicrobial agents. The primary aim of this study is to produce edible blended films that form pullulan whit Artemisia sieberi essential oil and the secondary goal is to investigate the antimicrobial attributes of the obtained film.
  Materials And Methods
  The Essential oil of Artemisia sieberi was added to the solution of pullulan films in seven concentrations. Then، the antimicrobial attributes were determined with the dick diffusion method. Finally، minimal inhibitory concentration was calculated for each microbe. The SAS program (Version 9. 1) was used for the completely randomized design of data analyses.
  Results
  It is possible to produce pullulan film containing Artemisia sieberi essential oil. Escherichia coli and Staphylococcus aureus had maximum and minimum resistance towards the antimicrobial attributes of Artemisia sieberi essential oil، respectively. MIC of Artemisia sieberi essential oil against Staphylococcus aureus، Lactobacillus plantarum and Escherichia coli were respectively obtained at 15%، 10% and 15%.
  Conclusion
  Due to the possibility of the production of biodegradable films with the addition of natural antimicrobial agents such as essential oils it can be concluded that it is appropriate to use these materials in order to decrease microbial load and increase the shelf life of foods.
  Keywords: Film, Pullulan, Essential oil, Artemisia sieberi
 • Mohammad Ebrahim Minaei, Mojtaba Saadati Page 136
  Background and Objective
  A very small amount of botulinum toxin can cause death and on the other hand، there is no cure for its poison other than antitoxin. Therefore، a diagnostic method that can detect very small amounts of botulinum toxin in a short time is very important. In this study، rapid and accurate detection of botulinum toxin type E has been performed with the double sandwich ELISA method.
  Materials and Methods
  based on the double sandwich ELISA method two different antibodies that bind to epitopes without the interference of antigens is required. For this purpose، the rabbit antibody was poured at the bottom (Capture antibody) and mouse antibody at the top of the toxin (Detection antibody) of each well and the toxin was titrated from the first wells. Then، the modified sandwich ELISA system was set up and optimized for the detection of botulinum toxin type E.
  Results
  The modified double sandwich ELISA method is able to detect Clostridium botulinum type E toxin to a value of 1 ng in less than 6 hours.
  Conclusion
  The modified double sandwich ELISA method is very precise and fast in detecting Clostridium botulinum type E. This method is used for determining specific antigen in the unknown sample.
  Keywords: Clostridium botulinum_botulinum toxin type E antibodies_double sandwich ELISA
 • Laila Mozafari, Sohrab Najafipour, Mohammad Hasan Meshkibaf, Ali Moravej Page 143
  Background and Objectives
  The Epstein-Barr Virus (EBV(is related with various diseases including infectious mononucleosis، Burkitt''s lymphoma، Hodgkin''s lymphoma، nasopharyngeal carcinoma and post-transplant lymphoprolifrative disorders. The aim of this study was to characterize the association between EBV and Hodgkin''s lymphoma through EBERs in situ hybridization (EBER-ISH) in Iranian patients.
  Materials and Methods
  In this study، 43 Hodgkin''s lymphoma tissue samples were selected from formalin-fixed paraffin embedded blocks and analyzed by EBERs in situ hybridization. Data analyzed by SPSS16 statistical software، Fisher''s exact test and Mantel-Haensel significant level 0. 05.
  Results
  43 Hodgkin''s lymphoma patients were 29 (67%) male samples and 14 (33%) female samples. In 20 (47%) samples Epstein-Barr virus was present. The positive cases included 13 samples male and 7 samples female. Fisher''s exact test showed statistically no significant difference between sex and subtypes. Age distribution of relation of Hodgkin''s lymphoma and EBV virus were 75% (12 of 16) in the age group of 1-14 years، 22% (5 of 23) in the age group 15-49 years and 75% (3 of 4) in the age group over 49 years، respectively. Fisher''s exact test showed statistically significant difference between 1-14 and 15-49 age group years (p-value: 0. 003).
  Conclusion
  Results shown higher presence rate of Epstein-Barr virus in Hodgkin''s lymphoma specimens of children and older adult. This pattern is similar to other developing countries.
  Keywords: Epstein, Barr Virus, Hodgkin's lymphoma, in situ hybridization, EBERs
 • Hamed Molaabaszadeh, Behnood Hajisheikhzadeh, Masoud Mollazadeh, Kobra Eslami, Nader Mohammadzadeh Gheshlaghi Page 149
  Background and Objective
  Urinary infection is one of the most prevalent infectious diseases، and Escherichia coli is the most important cause of urinary infections. This study was done with the aim of surveying the amount of susceptibility and resistance among the strains of Escherichia coli isolated from those who referred to the private laboratories in the Iranian city of Tabriz.
  Materials and Methods
  This survey was done periodically during the first 6 months of the year 2010. Samples were obtained in a sterile manner and were subjected to all necessary pathological tests. Evaluation of antibiotic susceptibility was conducted with disk diffusion standard method، and the results were analyzed.
  Results
  Totally، 5701 Escherichia coli strains were identified. The highest sensitivity to Imipenem was 90. 95%، Nitrofurantoin 85. 97%، and Cefotaxime 71. 02% and the highest resistance to Ampicillin was 83. 95%، Tetracycline 80. 97%، and Co-trimoxazole 63. 92%.
  Conclusion
  Our results suggest that the cause of the high resistance of Escherichia coli strains to Ampicillin and Tetracycline could be the consumption of these antibiotics. Therefore، abstaining from overuse of unnecessary antibiotics and production of new-generation and cost-effective antibiotics are recommend.
  Keywords: Urinary infections, Antibiotic, Escherichia coli, Tabriz
 • Shamsi Noorpisheh, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Laila Nikrouz Page 155
  Background and Objective
  skin lesions، Scars and psychiatric disorders are an important issue in the life of patients with coetaneous leishmaniasis. The prevalence of Leishmaniasis has been increasing in Fasa، therefore this study assesses the life quality of patients suffering from leishmaniasis in Fasa between 2010-2011.
  Materials and Methods
  This descriptive - cross sectional study was conducted in 2010 on 70 patients with coetaneous leishmaniasis that were referred to Fasa health center. The Data was collected by the three questionnaires، demographic، SF-36 and DLQI. In order to compare the quality of skin life was assessed in subgroups using t-tests and ANOVA. The relationship between quality of life and quality of life skin was calculated with Pearson correlation.
  Results
  in this study، the mean of DLQI scores in patients was 13. 7. The findings show that There is an inverse relationship between the score and age of the subjects (r= 0. 312). But there is a direct relationship between the score with its duration. The highest mean score of the quality of the subjects’ attitude towards general health (72. 1 +-21. 5)، but the lowest was towards the subjects social performance (56. 1+- 27. 7).
  Conclusion
  The study can be conducted to determine the factors associated with the quality of life and physical and psychological harm must be prevented with planning.
  Keywords: Quality of life, quality of life, Cutaneous Leishmaniasis
 • Mehdi Marjani, Jalaledin Mirfakhrai Page 163
  Background and Objective
  Morphine is commonly used to relieve moderate to severe pain، but some side effects include vomiting. The Objective of this study was to evaluate the anti-emetic properties of dexamethasone in animal models receiving morphine.
  Materials and Methods
  In a clinical study fourteen cross breed dogs that were 2 and 4 years old were assigned to two equals groups. The Treatment group received dexamethasone (1 mg/kg intra muscularly)، 60 minutes prior to morphine administration. The Control group received 2 cc of saline intra muscularly (IM)، 60 minutes prior to morphine administration. After 60 minutes all dogs received morphine (1 mg/kg intra muscularly). After morphine was administrated all dogs were observed for 1 hour to allow assessment of frequency of emesis and time until the onset of the first emetic episode and then they were compared accordingly.
  Results
  The Mean ± SD for the first emetic episode in the treatment group was 266 ± 49. The same number was 197. 6 ± 31. 84 in the control group. There was no statistically significant deference for the time of the first emetic episode between treatment and control group (P = 0. 23). There was no statistically significant deference for the number of emetic episodes between the treatment and control group (P = 0. 16). There was no statistically significant deference for the weight of the dogs between the treatment and control groups (P = 0. 95).
  Conclusion
  in the current study، the administration of dexamethasone 1 hour before administrating morphine was not able to significantly affect the frequency of emetic episodes or the time period before the occurrence of the first emetic episode.
  Keywords: vomiting, dexamethasone, morphine, animal model
 • Dr Seyed Ebrahim Hosseini, Mrs Mozhde Heidari Page 169
  Background and Objective
  There is plenty of fatty acids of omega-3 in Salmon Fish that affect brain development and function، therefore، this study aimed to investigate the effect of Salmon fish’s oil on learning avoidance in mature male rats.
  Materials and Methods
  In this empirical study، we used 40 mature male rats that were enrolled into control، sham and experimental groups. The control group was not treated. The sham group received only 1 ml saline daily، 3 experimental groups of different types received 0. 25، 0. 5 and 0. 75 ml/kg body weight respectively، for 28 days. For the evaluation of avoidance learning behavior، the shuttle box was used. The data was evaluated using ANOVA.
  Results
  The results suggest that consumption of salmon oil significantly increases in minimum and maximum doses (P<0. 01) and average doses (P<0. 001) the process of avoidance learning.
  Conclusion
  Salmon oil can lead to increased learning. Therefore، further investigation can be used to treat learning disorders and memory.
  Keywords: Salmon oil, Omega, 3 fatty acids, Rat
 • Elham Moazamian, Manoochehr Rasouli, Sadaf Asaei Page 174
  Background and Objective
  Host resistance towards Leishmania infection is mediated by cellular immune responses leading to macrophage activation and parasite killing. According to the important role of IL-13 in the defense against visceral leishmaniasis (VL) and the known effect of the IL-13 gene polymorphisms on its production، the aim of this study was to investigate the probable relationship between IL-13 gene polymorphisms and susceptibility to VL.
  Materials and Methods
  The patient group included 52 patients who had suffered from VL infection and the control group consisted of 104 non-relative healthy people from the same endemic areas the patients were from (southern part of Fars Province). IL-13 (position -1512 A/C) gene polymorphism was determined by polymerase chain reaction-restricted fragment length polymorphism (PCR-RFLP).
  Results
  There was no significant association between the frequencies of IL-13 (-1512) alleles and genotypes in the patients with VL compared to the thenormal population.
  Conclusion
  This study indicated that the IL-13 (position -1512 A/C) genotypes cannot be considered as a genetic susceptibility factor for leishmaniasis.
  Keywords: Interleukin, 13, Genetic polymorphism, visceral leishmaniasis, Leishmania