فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1392)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/07/07
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سیامک خالقی، مهشید طالبی طاهر، سیده سعیده نقیبی *، سیده سمانه نقیبی، سیده مریم نقیبی * صفحات 1-6
  زمینه و هدف

  مقاومت آنتی بیوتیکی میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری را در دنیا کاهش داده است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهار دارویی بر هلیکوباکترپیلوری انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی دوسوکور روی 160 بیمار مبتلا به دیس پپسی مزمن انجام شد. شدت گاستریت بیماران براساس نتایج آندوسکوپی به صورت خفیف، متوسط و شدید درجه بندی شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 80 نفری تحت درمان با رژیم ترتیبی و رژیم چهار دارویی قرار گرفتند. در روش ترتیبی طی 5 روز اول امپرازول و آموکسی سیلین و طی 9 روز بعدی امپرازول، فورازولیدن و کلاریترومایسین تجویز گردید. رژیم چهار دارویی شامل امپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین و بیسموت به مدت 14 روز بود. پنج هفته پس از اتمام درمان، برای بیمار تست ریشه کنی اوره آز تنفسی انجام گردید.

  یافته ها

  50.9% از بیماران گروه رژیم ترتیبی و 49.1% درصد از بیماران گروه رژیم چهاردارویی بهبود یافتند. این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. بهبودی در مبتلایان به گاستریت شدید در رژیم ترتیبی (87.5%) بالاتر از رژیم چهار دارویی (25%) بود (P<0.05). بهبودی در مبتلایان با آلودگی شدید به هلیکوباکترپیلوری در رژیم ترتیبی (64.7%) به صورت غیرمعنی داری بالاتر از رژیم چهار دارویی (41.2%) بود.

  نتیجه گیری

  در ریشه کنی آلودگی به هلیکوباکترپیلوری روش رژیم ترتیبی بر چهاردارویی به خصوص در گاستریت شدید برتری دارد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، درمان ترتیبی، درمان چهار دارویی
 • علی اکبر عبداللهی، شهزاد مهران فرد، ناصر بهنام پور، عبدالمحمد کردنژاد صفحات 7-12
  زمینه و هدف
  بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر به مدت 24-4 ساعت به استراحت مطلق نیاز دارند. این مطالعه به منظور تعیین اثر تغییر وضعیت بدن و خروج زودتر از بستر بر خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر انجام گردید.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 140 بیمار کاندیدای آنژیوگرافی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی گنجویان دزفول به صورت تصادفی در چهار گروه 35 نفری قرار گرفتند. بیماران گروه اول (کنترل) به مدت 6 ساعت در وضعیت خوابیده به پشت بدون حرکت قرار گرفتند. در گروه دوم براساس یک پروتکل مشخص تغییر وضعیت انجام شد. گروه سوم زودتر از موعد از بستر خارج شدند و در گروه چهارم تغییر وضعیت و خروج زودتر از بستر به صورت توام انجام شد. میزان خونریزی، هماتوم و احتباس ادراری با استفاده از چک لیست کریستن سون در ساعات صفر، 1، 2، 4، 6 و صبح روز بعد از آنژیوگرافی سنجش شد.
  یافته ها
  بین چهار گروه مورد مطالعه از نظر بروز خونریزی و هماتوم تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد؛ ولی میزان بروز احتباس ادراری در گروه کنترل نسبت به سه گروه مداخله به صورت غیرمعنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  تغییر وضعیت دادن بیماران متعاقب آنژیوگرافی عروق کرونر باعث خروج زودتر بیماران از بستر می گردد.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی قلبی، تغییر وضعیت، خروج از بستر، خونریزی، هماتوم، احتباس ادرار
 • منیره عامریون، کامران حیدری صفحات 13-17
  زمینه و هدف
  استرادیول اثرات مثبتی در فولیکوژنز و مراحل تکوینی رویان دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی کمی در تکوین رویان های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک های بالغ به دست آمده از تحریک تخمدان با استفاده از ترکیب HMG و استرادیول والرات(E2) انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش سوری به طور تصادفی در دو گروه 20 تایی قرار گرفتند. گروه کنترل HMG به میزان 10IU/mouse به تنهایی دریافت نمود و به گروه آزمایشی HMG 10IU/mouse و استرادیول والرات 1μg/mouse به صورت داخل صفاقی تزریق شد. پس از القای تخمک گذاری توسط HCG تخمک های حاصله از نظر مورفولوژی ارزیابی شدند. تخمک های بالغ MΙΙ به منظور انجام IVF به محیط کشت لقاح حاوی اسپرم های ظرفیت گیری شده منتقل شدند. سپس رویان های حاصله از نظر میزان تکوین تا مرحله بلاستوسیست ارزیابی شدند.
  یافته ها
  اختلاف بین میانگین کل تخمک های حاصل از القای تخمک گذاری پس از تحریک تخمدان و درصد تخمک های سالم در گروه های کنترل و آزمایش از نظر آماری معنی داری نبود. در میان تخمک های لقاح یافته، درصد تکوین و رسیدن به مرحله دوسلولی در گروه کنترل 21.87±34.22 و در گروه آزمایش 20.68±36.83 تعیین شد. درصد رویان هایی که به مرحله بلاستوسیست رسیدند در گروه کنترل 26.5±49.41 و در گروه آزمایش 30.17±62.02 به دست آمد. اختلاف آماری معنی داری در بین دوگروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  اضافه نمودن استرادیول به HMG به عنوان عامل تحریک تخمدان اثر فزاینده ای بر کمیت تخمک ها و رویان های حاصله ندارد.
  کلیدواژگان: تحریک تخمدان، HMG، استرادیول والرات، IVF، موش سوری
 • نرگس فریدونی، فهیمه ورزیده، مرتضی سیف الله زاده زوارم صفحات 18-24
  زمینه و هدف
  مطالعاتی نشان دهنده اثرات مخرب میدان الکترومغناطیسی بر بافت های گوناگون بدن است. این مطالعه به منظور تعیین اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین پیش از انکوباسیون بر قلب جنین جوجه 14 روزه انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 90 تخم مرغ نطفه دار نژاد لگهورن سفید به صورت تصادفی در گروه های کنترل، شم و آزمایشی قرار گرفتند. گروه کنترل در انکوباتور گذاشته شد. گروه شم درون سیم لوله دستگاه خاموش الکترومغناطیس قرار گرفت. گروه های آزمایشی I، II، III و IV در معرض میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین (50 هرتز) به ترتیب با شدت های 1.33 و 2.66 و 5.52 و 7.32 میلی تسلا به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. سپس همه گروه های مورد مطالعه در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد و رطوبت 60 درصد به مدت 14 روز نگهداری شدند.
  یافته ها
  در بررسی هیستوپاتولوژی بهم ریختگی نظم سلولی در گروه آزمایشی I، تراکم هسته سلول های میوکارد و افزایش فضای بین سلولی در گروه آزمایشی II، تجمع گلبول های قرمز در بافت و تخریب سلولی در گروه های آزمایشی III و IV، نسبت به دو گروه کنترل و شم مشاهده شد. افزایش معنی داری در سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه های آزمایشی نسبت به گروه شم و کنترل وجود داشت و این افزایش وابسته به دوز بود.
  نتیجه گیری
  میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین سبب تغییرات بافتی و آنزیمی در قلب جنین های جوجه 14 روزه می گردد.
  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیس، آلکالین فسفاتاز، جنین جوجه، هیستولوژی، قلب
 • احمد همتا، پیوند پروینی صفحات 25-31
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان های زنان در جهان است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بیان ژن BRCA1 در سرطان القایی پستان به وسیله کارسینوژن 7-12 دی متیل بنزآنتراسن (DMBA) در موش های صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی برای ایجاد مدل سرطان پستان از DMBA به موش های صحرایی نژاد Sprague dawley خورانده شد. برای تهیه سلول های سرطانی، تومورهای ایجاد شده در شرایط استریل خرد و کشت داده شدند و از سلول های سرطانی استخراج شده برای تهیه کروموزوم های متافازی استفاده گردید. سپس نواربندی های کروموزومی توسط رنگ آمیزی گیمسا انجام گرفت. فراوان ترین و مشترک ترین تغییرات کروموزومی ثبت شد و بر اساس چگونگی تغییرات و محل آنها و با کمک پایگاه های اطلاعاتی و تعیین توالی های نوکلئوتیدی و مقایسه ژنومیک بین موش صحرایی و انسان، فهرستی از ژن های موجود در نواحی که به احتمال زیاد با تغییرات خود سبب بروز تومور شدند؛ تهیه گردید. برای تایید نتایج حاصله از روش نواربندی کروموزومی، آنالیز ژن BRCA1 توسط روش FISH انجام شد.
  یافته ها
  ناحیه (q24-q32.1) کروموزوم 10 موش صحرایی که ژن BRCA1 نیز روی همین بخش قرار دارد؛ دچار حذف شدگی گشت. نتایج روش FISH نیز حاکی از حذف دو نسخه ژن BRCA1 در 24.7% سلول ها و یک نسخه ژن در 23.8% سلول های مورد مطالعه بود.
  نتیجه گیری
  در سلول های سرطانی القا شده با DMBA حذف در نسخه های ژن BRCA1 مشاهده شد که این امر ممکن است در روند ایجاد تومور پستان نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان القایی، ژن BRCA1، نواربندی گیمسا، فلورسانس هیبریداسیون درجا، موش صحرایی
 • رحیم گل محمدی، محمد محمدزاده، اکبر پژهان صفحات 32-38
  زمینه و هدف
  گزارش های متناقضی در خصوص اثر الکل بر تشنجات صرعی وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز مغزی به روش ایمونوهیستوشیمی در موش های سوری صرعی شده با پنتلین تترازول تحت درمان با والپریک اسید انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 36 سر موش سوری به طور تصادفی در گروه های 6 تایی تشنج (گروه اول): تزریق داخل صفاقی پنتلین تترازول (37 mg/kg) یک روز در میان؛ گروه دوم (اتانول) (1 gr/kg)؛ گروه سوم (والپرویک اسید 100mg/kg+پنتلین تترازول 37mg/kg)؛ گروه چهارم (اتانول 1gr/kg و پنتلین تترازول 37mg/kg)؛ گروه پنجم (والپرویک اسید 100mg/kg+پنتلین تترازول 37mg/kg+اتانول 1gr/kg) و گروه ششم (کنترل) قرار گرفتند. گروه های تجربی تحت درمان با والپرات اسید و یا اتانول، 30دقیقه قبل از هر بار تزریق پنتلین تترازول، به صورت داخل صفاقی والپرات اسید یا اتانول دریافت نمودند. اسلایدهای تهیه شده از مغز حیوانات با هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شد. از هر گروه 36 میدان میکروسکوپی انتخاب و شمارش عروقی انجام شد. با روش ایمونوهیستوشیمی آسیب سلول هایی اندوتلیال بررسی شد.
  یافته ها
  تعداد عروق ریز مغزی گروه های تجربی دوم، چهارم و پنجم نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). تغییرات آسیب شناسی عروق مغزی گروه چهارم به صورت ترومبوز عروق مغزی، حاشیه نشینی سلول های خونی در جدار اندوتلیوم عروق مغزی بود. تغییرات مورفولوژی در عروق و پرولیفراسیون سلول های آندوتلیال عروق مغزی گروه پنجم مشاهده شد. رنگ پذیری سلول های اندوتلیال عروق قشر مغز و از بین رفتن پیوستگی بین سلول های اندوتلیال عروق قشر مغز در گروه تجربی چهارم نسبت به سایر گروه های تجربی بیشتر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تجویز اتانول توام با پنتلین تترازول در موش های سوری سبب ترمبوز، انفیلتراسیون و آسیب عروق قشر مغز می گردد و تجویز همزمان والپریک اسید باعث کاهش تغییرات پاتولوژیک می گردد.
  کلیدواژگان: پنتلین تترازول، والپرات سدیم، اتانول، عروق ریز، مغز
 • معصومه حبیبیان، ولی الله دبیدی روشن، سید جعفر موسوی، سید علی اکبر محمودی صفحات 39-45
  زمینه و هدف
  آسیب اکسیداتیو ناشی از وجود سرب در مغز، به عنوان یک مکانیسم مولکولی احتمالی در سمیت سرب در نظر گرفته می شود. تمرین هوازی با القای آبشاری از فرایندهای مولکولی و سلولی از مغز حمایت می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر 8 هفته تمرین هوازی بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و مالون دی آلدئید (MDA) بافت مخچه موش های صحرایی در معرض استات سرب انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های پایه، شم (30 میلی گرم/کیلوگرم، اتیل اولئات)، سرب و سرب + تمرین (20 میلی گرم/کیلوگرم، تزریق داخل صفاقی استات سرب) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 8 هفته دویدن با سرعت 15 تا 22متربردقیقه، مدت 25 تا 64 دقیقه در روز و 5 جلسه در هفته بود. سطوح BDNF و MDA به ترتیب با روش ELISA و تیوباربیتوریک اسید سنجیده شد.
  یافته ها
  تیمار مزمن با استات سرب سطوح MDA مخچه ای را در موش ها افزایش داد (P<0.001)؛ اما اثری بر سطوح BDNF نداشت. اثر متقابل تمرین هوازی و استات سرب سطوح MDA را کاهش داد (P<0.001) و منجر به افزایش غیرمعنی دار سطوح BDNF در مخچه گردید.
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی با شدت متوسط ممکن است نقش حمایت عصبی در مقابل آسیب ناشی از سرب بر مخچه از طریق تنظیم منفی استرس اکسیداتیو داشته باشد و سلامت مغز را با افزایش BDNF ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، سرب، استرس اکسیداتیو
 • ابوالفضل نیک فرجام، سید محمد فیروزآبادی، بیتا کلاغچی صفحات 46-54
  زمینه و هدف
  الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر یک مدالیته درمانی جدید برای برداشت تومورهای پوست است. برای یک درمان موفقیت آمیز تمام بافت تومورال بایستی تحت میدان الکتریکی شدید قرار گیرد. از طرفی گرمای ایجاد شده در حین جراحی می تواند روند بهبود را مختل نماید. این مطالعه به منظور بررسی توزیع حرارتی ناشی از میدان الکتریکی و تاثیر پارامترهای هندسی الکترود بر روی توزیع حرارتی و آسیب گرمایی انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه از مدلسازی عددی به کمک روش المان محدود برای محاسبه توزیع میدان الکتریکی و گرمایی در بافت سالم و تومورال استفاده شد. مدلسازی سه بعدی به کمک تصویربرداری MRI از بیمار مبتلا به اسکواموس سل کارسینومای پوست و در نرم افزار v 3.5a FEMLAB صورت گرفت. به کمک معادله لاپلاس توزیع میدان الکتریکی و به کمک معادله بیوگرمایی و معادله آرنیوس توزیع دمایی و میزان آسیب گرمایی برای پارامترهای هندسی مختلف دو نوع الکترود صفحه ای و سوزنی انجام شد.
  یافته ها
  آسیب گرمایی ناشی از سوختگی درجه یک در هیچ کدام از موارد مشاهده نگردید. با این حال در ولتاژهای بالا حجم بافت با دمای بالای 43 درجه سانتی گراد به 10 درصد حجم بافت تومورال و 3 درصد بافت سالم اطراف تومور رسید. ولتاژ اعمال شده به الکترودها و فاصله بین دو الکترود بیشترین اثر را روی توزیع گرمایی و الکتریکی نشان داد. علاوه بر این الکترود سوزنی در مقایسه با الکترود صفحه ای حرارت بیشتری ایجاد نمود. هرچند الکترود سوزنی پوشش الکتریکی بهتری را در ناحیه تومورال از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که می توان به کمک مدلسازی عددی، پارامترهای هندسی و الکتریکی بهینه، الکترود را برای انجام برداشت کامل تومور و کنترل آسیب گرمایی در بافت سالم و تومورال انتخاب نمود.
  کلیدواژگان: الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر، برداشت تومور، آسیب گرمایی، سرطان پوست، مدلسازی عددی
 • آناهیتا سلطانیان، محمدتقی قربانیان، تقی لشکربلوکی صفحات 55-63
  زمینه و هدف
  روند از دست رفتن نورون ها در سیستم عصبی مرکزی با افزایش سن روی می دهد. برای جلوگیری از مرگ نورون ها، می توان با پیوند سلول های بنیادی عصبی (NSCs) علاوه بر جایگزینی سلول های از دست رفته، با تولید عوامل نوروتروفیک، بقا و تکثیر سلول های درون زاد (آندوژنوس) را افزایش داد. این مطالعه به منظور مقایسه ظرفیت تکثیر سلولی و بیان عامل نوروژنیک از کشت چسبنده سلول های بنیادی عصبی نواحی Subgranular zone، Subventricular zone و مجرای مرکزی نخاع موش صحرایی بالغ انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی سلول های بنیادی عصبی نواحی SGZ، SVZ و مجرای مرکزی نخاع موش صحرایی بالغ نژاد ویستار استخراج و تا 13 پاساژ در محیط MEM-α غنی شده با سرم به صورت تک لایه ای یا چسبنده کشت داده شد. بیان نشانگرهای نستین و GFAP به روش ایمنوسیتوشیمی و بیان ژن های NGF، CNTF، NT3، NT4/5، GDNF و BDNF به روش RT-PCR بررسی شد.
  یافته ها
  ویژگی مورفولوژیکی سلول های بنیادی استخراج شده نواحی مختلف سیستم عصبی مرکزی در محیط کشت مشابه بود. زمان دو برابر شدن سلول های بنیادی عصبی SVZ نسبت به SGZ و مجرای مرکزی نخاع کوتاه تر بودند. در شرایط کشت تک لایه ای سلول های بنیادی عصبی قادر به تولید نوروسفر بودند. همچنین نشانگرهای نستین و GFAP توسط NSCs این سه ناحیه بیان شده بودند. الگو و پروفایل بیان ژن های نوروتروفیک در سلول های بنیادی استخراج شده از SGZ، SVZو مجرای مرکزی نخاع مشابه یکدیگر بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بیان ژن های نوروتروفیک در سلول های بنیادی جدا شده از نواحی مختلف سیستم عصبی مشابه بود؛ ولی سلول های بنیادی جدا شده از ناحیه SVZ دارای ظرفیت تکثیری بالاتری بودند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی عصبی، SGZ، SVZ، مجرای اپاندیم نخاع، کشت چسبنده
 • افسانه تابنده، رامین آذرهوش، مهدی قاسمی صفحات 64-68
  زمینه و هدف
  اندروژن ها از جمله عوامل ایجاد کننده پره اکلامپسی است. این مطالعه به منظور مقایسه سطح سرمی تستوسترون توتال، تستوسترون آزاد و دهیدرواپی اندروسترون سولفات و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان دارای بارداری طبیعی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی روی 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان و 30 زن باردار سالم انجام شد. معیار تشخیص پره اکلامپسی فشارخون بیشتر یا مساوی 140/90 mmHg و پروتئینوری بیشتر یا مساوی 1+ در تست نواری ادرار در سه ماهه سوم حاملگی بود. مقادیر پروژسترون، تستوسترون آزاد، تستوسترون توتال و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به روش ELISA اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان تستوسترون توتال در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 1.3±1.8 ng/ml و 0.9±1.3 ng/ml بود که اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میزان پروژسترون در گروه مورد (46.9±95 ng/ml) از گروه شاهد (75±165.4 ng/ml) کمتر بود (P<0.01). میزان تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به ترتیب در گروه مورد 2.3±5.6 ng/ml و 0.5±1 ng/ml از گروه شاهد به ترتیب 1.5±3.2 ng/ml و 0.4±0.7 ng/ml بیشتر بود (P<0.045).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دهنده تغییرات افزایشی تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات و تغییرات کاهشی پروژسترون در مبتلایان به پره اکلامپسی است.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، تستوسترون توتال، تستوسترون آزاد، دهیدرواپی آندروسترون سولفات، پروژسترون
 • وحید نجاتی، هاجر بهرامی، مصطفی آبروان، شرمین روبن زاده، حورا مطیعی صفحات 69-76
  زمینه و هدف
  بیش فعالی و نقص توجه، اختلالی عصبی-تحولی است. رفتار بدون توجه به عنوان خصیصه نافذ و فراگیر اختلال محسوب می شود. این مطالعه به منظور مقایسه عملکردهای اجرایی و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و کودکان سالم آنها انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی روی 50 کودک مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی و 40کودک سالم مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد. آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و به کمک آزمون کانرز معلم و تشخیص یک روانپزشک کودک مورد مقایسه قرار گرفتند. عملکرد حافظه کاری از طریق تعیین نمره خطا با استفاده از آزمون n-back و عملکردهای اجرایی شامل مولفه های خطا، زمان واکنش مرحله سوم آزمون استروپ، خطا، درجاماندگی و تعداد دسته های کارت آزمون ویسکانسین و مولفه خطای حذف در آزمون عملکرد مداوم برای هر کودک تعیین گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره خطای آزمون n-back در گروه های مورد 14.035±17.3 و شاهد 5.795±10.725 تعیین شد (P<0.05). بین مولفه های عملکردهای اجرایی دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری یافت شد (P<0.05). همچنین مولفه خطای حذف آزمون عملکرد مداوم در گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنی داری بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  اختلال کم توجهی - بیش فعالی در کودکان باعث کاهش عملکرد اجرایی و حافظه کاری می گردد.
  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی، بیش فعالی، عملکردهای اجرایی، حافظه کاری
 • محمد مهدی سلطان دلال، محمد کاظم شریفی یزدی، سوان آوادیس یانس، هدروشا ملاآقامیرزایی، آیلار صباغی صفحات 77-83
  زمینه و هدف
  کلبسیلاها باکتری گرم منفی VP (وژز پروسکوئر) مثبت هستند که به صورت همسفره در دستگاه گوارش و مجاری تنفسی افراد یافت شده و به عنوان عامل عفونت جدی در بیماران بستری در بیمارستان و مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها مطرح هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم و کاربنی سیلین بر کلبسیلاهای جدا شده از نمونه بیماران انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی 1200 نمونه بالینی مختلف از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران جمع آوری و برای شناسایی کلبسیلا مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین حداقل غلظت کشندگی (MIC) گونه های کلبسیلا شناسایی شده، نسبت به آنتی بیوتیک های کاربنی سیلین، سفتی زوکسیم و سیپروفلوکساسین از روش تهیه رقت در لوله macrodilution broth test استفاده شد.
  یافته ها
  از 1200 نمونه جدا شده 300 نمونه (25درصد) کلبسیلا تشخیص داده شد. بیشترین کلبسیلای تشخیص داده شده از نمونه های ادرار (73 درصد) بود و کلبسیلا پنومونیه (94 درصد) فراوان ترین گونه جدا شده بود. نتایج MIC و حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) حاصله با استفاده از رقت های متوالی، محدوده غلظت هایی که رشد گونه های مختلف کلبسیلا را متوقف ساخت؛ به ترتیب برای کاربنی سیلین 16-1024 μg/ml، سفتی زوکسیم 4-256 μg/ml و سیپروفلوکساسین 16-0.25 μg/ml به دست آمد. 94 درصد از کل گونه های کلبسیلا نسبت به کاربنی سیلین، 6 درصد به سفتی زوکسیم و یک درصد به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  دو داروی سیپروفلوکساسین و سفتی زوکسیم در درمان عفونت های ناشی از کلبسیلا مناسب هستند.
  کلیدواژگان: کلبسیلا، عفونت بیمارستانی، حداقل غلظت کشنده، حداقل غلظت مهار کننده، سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم
 • منیژه کدخدایی الیادرانی، علی محمد ملک عسکر، مراد رستمی، محمد آبرومند، علیرضا خیراله صفحات 84-92
  زمینه و هدف
  نیتریک اکسید سنتاز (NOS) آنزیمی است که در تولید نیتریک اکسید (NO) نقش دارد. علیرغم اثرات مفید NO در سیستم های مختلف بدن، تولید بیش از حد آن به خاطر تولید گونه های نیتروژن فعال (RNS) و نیتروزیلاسیون پروتئین ها، دارای اثرات سمی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دی متیل آرژینین نامتقارن (ADMA) و ان جی- مونو متیل آرژینین (L-NMMA) بر مهار فعالیت نیتریک اکسید سنتاز انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی آنزیم NOS طی مراحل هموژنیزاسیون، رسوب با سولفات آمونیوم اشباع و کروماتوگرافی روی ستون های DEAE-32 Cellulose و 2''،5''-ADP-agarose از 500 گرم بافت تازه کلیه گوسفند جدا گردید. طی مراحل جداسازی میزان پروتئین به روش برادفورد و فعالیت آنزیم NOS به روش گریس اندازه گیری شد و اثرات مهار کنندگی ADMA و L-NMMA در غلظت 25 میکرومولار بر فعالیت NOS تعیین گردید.
  یافته ها
  فعالیت ویژه و بازده خالص سازی NOS به ترتیب 0.6 واحد بر میلی گرم پروتئین و 0.9% به دست آمد. وزن ملکولی آنزیم با استفاده از SDS-PAGE، KD 54 حاصل شد. ADMA وL-NMMA در غلظت های 25 میکرو مولار موجب کاهش فعالیت آنزیم به ترتیب در حدود 76 درصد و 61.2% گردید. میزان Km آنزیم NOS در غیاب و در حضور ADMA و L-NMMA به ترتیب 5.32 میکرومول، 31.25 میکرومول (P<0.001) و 14.29 میکرومول (P<0.001) به دست آمد و در Vmax آنزیم NOS در غیاب و یا در حضور این ترکیبات تغییری ایجاد نشد.
  نتیجه گیری
  ADMA و L-NMMA دارای اثر بازدارندگی رقابتی بر فعالیت آنزیم NOS بوده و ADMA در مقایسه با L-NMMA دارای قدرت بازدارندگی بیشتری است.
  کلیدواژگان: نیتریک اکسید سنتاز، دی متیل آرژینین نامتقارن، ان جی، مونو متیل آرژینین، کلیه
 • رامین آذرهوش، مهرداد آقایی صفحات 93-97
  زمینه و هدف
  آرتریت روماتوئید بیماری التهابی منتشر و مزمن است. آنتی بادی های پپتید آنتی سیکلیک سیترولینه و فاکتور روماتوئید (RF) به عنوان آنتی بادی های اختصاصی در تشخیص این بیماری مطرح شده اند و هر دو از اهمیت تشخیصی بالایی برخوردارند. این مطالعه به منظور تعیین ارزش تشخیصی آنتی بادی های ضدپپتید حلقوی سیترولینه (Anti-CCP) و فاکتور روماتوئید (RF) در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تشخیصی روی 238 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید و 152 فرد غیرمبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر گرگان انجام شد. بیماری گروه مبتلا به RF با توجه به معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا تشخیص داده شد. تست Anit-CCP به روش الایزا و فاکتور روماتوئید با روش آگلوتیناسیون لاتکس کیفی انجام شد.
  یافته ها
  آزمون Anti-CCP در 196 نفر از گروه مبتلا به RF مثبت بود و حساسیت آن 82 درصد تعیین شد. آزمون Anti-CCP در گروه غیرمبتلا به RF در 5 نفر مثبت بود و ویژگی آن برای آرتریت روماتوئید 96 درصد تعیین شد. تست RF در 206 نفر از گروه مبتلا به RF مثبت بود و حساسیت آن در آرتریت روماتوئید 86 درصد بود. تست RF در 28 نفر از گروه غیرمبتلا به RF مثبت بود و ویژگی آن برای آرتریت روماتوئید 81 درصد تعیین شد. استفاده همزمان از دو تست نشان داد که وجود یک تست مثبت حساسیت تشخیص را برای بیماری آرتریت روماتوئید به 89 درصد رساند.
  نتیجه گیری
  ویژگی تست Anit-CCP از تست RF در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید بالاتر است.
  کلیدواژگان: Anti، CCP، فاکتور روماتوئید، آرتریت روماتوئید
 • سعید کوکلی، حاجی محمد ساتلقی صفحات 98-102
  زمینه و هدف
  درمان شکستگی اسکافوئید به خاطر شکل و موقعیت آناتومیک خاص، جریان خون و عملکرد آن بسیار مورد بحث است. در سال های اخیر روش های درمانی متعددی ابداع و به کار گرفته شده که با نتایج متفاوتی همراه بوده است. این مطالعه به منظور تعیین نتایج کوتاه مدت درمان شکستگی اسکافوئید با رویکرد خلفی محدود انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی 14 بیمار مرد با شکستگی اسکافوئید در مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان تحت درمان جراحی به روش رویکرد خلفی محدود قرار گرفتند. بیماران به مدت 12 هفته پیگیری شدند و بروز عوارض عفونت، شکستن پیچ، برجستگی سر پیچ و تخریب مفصلی بیماران ارزیابی گردید.
  یافته ها
  64 درصد شکستگی اسکافوئید در قسمت کمر استخوان بود. شکستگی ها با میانگین زمانی 10.5 هفته جوش خورده بود. 64درصد بیماران بعد از 12 هفته به سرکار برگشتند. در هیچ یک از بیماران عفونت، شکستن پیچ و تخریب مفصل دیده نشد. دو مورد دیر جوش خوردن (بیش از 12 هفته) مشاهده شد. در دو مورد برجستگی سرپیچ در مفصل اسکافوتراپزیال وجود داشت که البته بیماران شکایتی نداشتند و حرکات دست آنها هم مشکلی نداشت. دو مورد شکستگی پین راهنما در حین عمل رخ داد که مشکلی در فیکساسیون ایجاد ننمود.
  نتیجه گیری
  روش رویکرد خلفی محدود در درمان شکستگی های اسکافوئید روشی راحت و سریع با صدمه بدنی کمتر و عوارض کم است و احتمال جوش خوردن بیشتر است. با وجود کوتاه بودن مدت مطالعه و پیگیری بیماران، این روش در درمان شکستگی های اسکافوئید پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: شکستگی اسکافوئید، رویکرد خلفی محدود، فیکساسیون اسکافوئید
 • اسحق رحیمیان بوگر، مهدی قدرتی میرکوهی صفحات 103-109
  زمینه و هدف
  توجه به وقوع خطای پرستاری به عنوان یکی از مسایل مهم در ایمنی بیماران ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین نقش بار کاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 268 پرستار شاغل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و شرایط محیط کار، پرسشنامه سنجش کلی خواب (GSAQ)، پرسشنامه علایم خواب پیتسبورگ (PSSQ)، و پرسشنامه سلامت روانی (MHI-38) جمع آوری شد.
  یافته ها
  آشفتگی های خواب (P=0.002، OR=3.260)، رفتارهای خواب (P=0.003، OR=2.946)، درماندگی روانشناختی (P=0.006، OR=2.530)، بهزیستی روانشناختی (P=0.002، OR=0.775) و بار کاری بالا (P=0.009، OR=5.240) قادر بودند؛ به طور معنی داری رخداد خطاهای پرستاری را پیش بینی نمایند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بارکاری بالا، آشفتگی های خواب، رفتارهای خواب، درماندگی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در کنار هم سبب رخداد خطاهای پرستاری می گردند.
  کلیدواژگان: خطای پرستاری، بار کاری، بهزیستی، خواب
 • محمدحسین تازیکی، ناصر بهنام پور صفحات 110-113
  زمینه و هدف
  گوش درد می تواند به داخل گوش، ساختمان های مجاور و یا سایر نواحی در سر و گردن مرتبط باشد که ناشی از عصب گیری مشترک است. با توجه به اهمیت دانستن علت گوش درد برای درمان صحیح این مطالعه به منظور یافتن علل گوش درد اولیه در شهر گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 770 بیمار مراجعه کننده به دلیل گوش درد در شهر گرگان طی سال های 90-1389 انجام شد. سن، جنس، نوع شکایت بیمار، سمت مبتلا، نشانه های بیماری و اقدامات پاراکلینکی برای هر بیمار ثبت گردید.
  یافته ها
  668 نفر (86.8%) از مراجعین گوش درد اولیه داشتند. 63.9% از بیماران مونث و 36.1% مذکر بودند. 39.9% در سمت چپ، 41.3% در سمت راست و 18.8% گوش درد دوطرفه داشتند. شایع ترین علت گوش درد اولیه اوتیت اکسترن (64.8%) بود. سایر علل آن شامل اوتیت مدیای حاد (14.5%)، سرومن (14.1%)، اوتیت مدیای مزمن (5.8%)، جسم خارجی (4%) و تروما (3%) بود.
  نتیجه گیری
  شایع ترین علت گوش درد اولیه اوتیت اکسترن بود.
  کلیدواژگان: گوش درد اولیه، اوتیت اکسترن، گرگان
 • ناهید مسعودپور، فاطمه عرب بنی اسد، آزاده جعفری صفحات 114-117
  زمینه و هدف
  ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشا درونی در ساختمان های بدن ایجاد شده اطلاق می گردد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و الگوی ناهنجاری های ظاهری مادرزادی نوزادان زنده متولد شده در رفسنجان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 6089 نوزاد زنده متولد شده در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سال های 87-1386 انجام شد. نوع ناهنجاری بزرگ و کوچک براساس معاینه بالینی نوزاد توسط متخصصین اطفال در پرسشنامه ثبت شد.
  یافته ها
  179 مورد حداقل دارای یک ناهنجاری کوچک یا بزرگ بودند. شیوع ناهنجاری مادرزادی 2.93% تعیین شد. بیشترین میزان ناهنجاری در سیستم عضلانی-اسکلتی (43.5%) و سپس در سیستم ادراری-تناسلی (22.9%) و سیستم قلبی (15.08%) مشاهده شد. بین ناهنجاری مادرزادی و سن تولد و مصرف دارو توسط مادر تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بیشترین ناهنجاری ظاهری مادرزادی در سیستم عضلانی- اسکلتی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: ناهنجاری مادرزادی، فراوانی، سیستم عضلانی، اسکلتی، سن بارداری، دارو
 • امیررضا احمدی نیا صفحات 118-122
  سندرم پاپیلون - لفور یک بیماری اتوزمال مغلوب نادر است. این سندرم همراه با هیپرکراتوز کف دست و پا و بیماری پیشرفته پریودنتال در دندان های شیری و دایمی است. به علت تخریب شدید استخوان آلوئول در دندان های شیری و دایمی، این دندان ها دو تا سه سال پس از رویش از دست رفته و بیماران در حدود 17-15 سالگی هیچیک از دندان های خود را نخواهند داشت. بیمار دختری 15 ساله بود که با شکایت از لق بودن دندان ها به کلینیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390 مراجعه نمود. تمام دندان های بیمار به غیر از دندان های 13، 14، 17، 23، 27، 37، 43، 44 و 47 کشیده شده بودند. دندان های مولر سوم نهفته بودند. بیمار مبتلا به بیماری پیشرفته پریودنتال بود. هایپرکراتوز در کف هر دو دست و پای بیمار وجود داشت. تمام دندان های بیمار کشیده شدند و با پروتز متحرک کامل درمان شد. شناسایی و درمان به موقع بیماران مبتلا به سندرم پاپیلون – لفور می تواند باعث حفظ دندان های بیمار شود.
  کلیدواژگان: سندرم پاپیلون، لفور، پریودنتیت مهاجم، هاپیرکراتوزیز
 • بابک باقری، وحید مخبری، نگین اکبری، صمد گلشنی، ساسان طبیبان صفحات 123-125
  جدا شدن شریان کرونر اصلی چپ از سینوس والسالوای سمت راست بسیار نادر بوده و انسیدانس 1-3/0 درصد در جمعیت عادی دارد. برای مشخص کردن تیپ آنومالی، سی تی آنژیوگرافی بسیار کمک کننده است؛ اما در بسیاری اوقات، نمای آنژیوگرافی در نمای right anterior oblique نوع مسیر کرونر را نشان می دهد. آنومالی شریان کرونر چپ از سینوس والسالوای سمت راست، ممکن است با انفارکتوس میوکارد یا مرگ ناگهانی قلبی تظاهر کند. به همین علت شناخت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله بیماری گزارش می شود که به علت آنژین بعد از انفارکتوس میوکارد به منظور آنژیوگرافی کرونر به بیمارستان ارجاع شد و ناهنجاری جدا شدن شریان کرونر اصلی چپ از سینوس والسالوای سمت راست در وی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: ناهنجاری شریان کرونر، انفارکتوس میوکارد، مرگ ناگهانی قلبی
|
 • Khaleghi S., Talebi Taher M., Naghibi Ss, Naghibi Sm Pages 1-6
  Background And Objective

  Antibiotical resistance to Helicobacter pylori reduced the eradication rates. This study was done to compare the sequential comparison of sequential and routine four drugs therapeutic regiments in Helicobacter pylori eradication.

  Materials And Methods

  In this double blind clinical trial study 160 chronic dyspepsia patients randomly divided into 2 groups of sequential and routine four drugs therapeutic regiments. We performed invasive tests for H. pylori in patients who underwent gastroduodenoscopy. 160 patients who were diagnosed as H. pylori-positive by histological evaluation were selected for the trial. A 14-day sequential regimen (Omeprazole، Amoxicillin، each administered twice daily for the first 5 days، followed by Omprazole، Clarithromycin and Urazolidon، each administered twice daily for the remaining 9 days. 14-day 4 drug therapy، Omprazole، Clarithromycin، Amoxicillin and Bismoot each administered twice daily. 5 weeks after treatment urease breath test (UBT) was preformed.

  Results

  The recovery was seen in 50. 9% and 49. 1% in sequential and routine four drugs theraputical treatment، respectively. The recovery of patient with severe H. pylori infection was non-significantly higher in sequential regiment (64. 7%) than four drugs regiment (41. 2%). In comparison to four drugs، sequential therapy was significantly more effective in patients with sever gastritis (87. 5% vs. 25%، p<0. 05).

  Conclusion

  The eradication of H. pylori infection particularly in severe gastritis is preferred by sequential theraputical regiment.

  Keywords: Helicobacter pylori, Sequential therapy, Quadruple therapy
 • Abdollahi Aa, Mehranfard Sh, Behnampour N., Kordnezhad A. Pages 7-12
  Background And Objective
  Coronary angiography is a routine and gold standard cardiac diagnostic procedure. Patients are restricted to bed rest after the procedure due to potential vascular complications using a femoral approach. Many patients are required to remain on bed rest for up to 24 hours after the procedure. The aim of this study was to assess the effect of changing position and early ambulation on the amount of bleeding، hematoma and urinary retention in patients with coronary angiography.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study 140 patients، which referred to coronary angiography center in Dezfoul-Iran، were randomly divided into four 35-individual groups. The patients in the control group were in supine position for 6 hours without movement. Position change was applied to the first interventional group based on a specific protocol، early discharge was applied to the second interventional group and both early discharge and position changes were applied to the third interventional group. The level of bleeding، hematoma and urinary retention were measured at zero، 1، 2، 4، 6 and 24 hours after angiography. The findings were collected using the individual data questionnaire and Kristin Swain’s checklist in order to evaluate the level of bleeding and hematoma.
  Results
  There were no significant differences between the four groups in terms of occurrence of vascular hematoma and bleeding. The incidence of urinary retention was non significantly higher in the control group in compare to others.
  Conclusion
  Changing position following angiography speed up patient discharge from hospital.
  Keywords: Angiography, Changing position, Early ambulation, Bleeding, Hematoma, Urinary retention
 • Amerion M., Haidari K. Pages 13-17
  Background And Objective
  Estradiol plays an important role in folliculogenesis and its developmental stages of embryo. This study was done to determine the quantitative assessment of mouse embryo development yielded from in vitro fertilization of ovulated mature oocytes after ovarian stimulation using human menopausal gonadotropin (HMG) and Estradiol valerate (E2).
  Materials And Methods
  In this experimental study، 40 female NMRI mice were allocated into two groups. Control and treatment groups received HMG alone (10 IU/mouse) and a combination of HMG and E2 (1μg/mouse) in single dose manner، respectively. Following the induction of ovulation by HCG، the oocytes collected and morphologically evaluated. MΙΙ oocytes for in vitro fertilization (IVF) were transferred into medium containing capacitated and incubated sperm derived from male NMRI mice. The yielded embryos subsequently transferred into developmental medium for reaching to the blastocyst stage.
  Results
  The difference between the mean percentage of yielded oocytes and healthy MII oocytes in the control and treatment groups was not significant. The percentages of the fertilized oocytes reached to two-cells was 34. 22±21. 87 and 36. 83±20. 68 in control and treatment groups، respectively. The percentages of the blastocys stages of embryos was 49. 41±26. 5 and 62. 02±30. 11 in control and treatment groups، respectively.
  Conclusion
  The addition of estradiol to HMG as an ovarian stimulator can not increase the rates of yielded MII oocytes and embryonic development.
  Keywords: Ovarian stimulation, HMG, Estradiol valerat, IVF, Mouse
 • Fereydouni N., Varzideh F., Seifalahzadeh Zavarem M. Pages 18-24
  Background And Objective
  Many studies have showed malformation of low frequency of electromagnetic fields (EMF) on different tissues. This study was carried out to evaluate the effect of low frequency electromagnetic fields on the heart of white-leghorn chicken embryo.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 90 healthy، fresh and fertilized eggs were allocated into 6 groups including control، sham، and four preincubated experimental groups. Experimental groups I، II، III and IV (1. 33، 2. 66، 5. 52 and 7. 32 mT) were located in the electromagnetic device، sham group was located into the same coil with no exposure for 24h before incubation. Control، sham and experimental groups incubated (37±0. 5 ºC، 60% humidity) for 14 days.
  Results
  Disassembling cell regulation in experimental group I، dense nucleus of myocytes and increase of intercellular spaces in experimental group II، necrosis and bleeding in the heart tissue in experimental groups III and IV were seen in compare to control and sham groups. There was a significant increase in the level of activity of alkaline phosphatase in the heart of experimental groups in compare to control and sham groups.
  Conclusion
  Low frequency of electromagnetic fields caused alternations in cardiac tissue and elevation of Alkaline phosphatase activity in chicken embryos.
  Keywords: Electromagnetic fields, Alkaline phosphatase, Chicken embryos, Histology, Heart
 • Hamta A., Parvini P. Pages 25-31
  Background And Objective
  Breast cancer is one of the most frequent malignancies among women. This study was done to determine the BRCA1 gene expression in 7،12-Dimethylbenz (a) anthracene (DMBA) induced breast cancer in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study، the breast cancer was induced by DMBA in Sprague dawley rats. After tumors arise، cell cultures were prepared and G-banding staining was performed on metaphase chromosomal smear. According to databases، genes in the affected area were collected and after comparing genome of the rats and human in changed chromosomal segments، a gene list was prepared. FISH technique was performed on BRCA1 gene to prove accuracy of chromosomal banding results.
  Results
  Structural changes such as deletion occurred in chromosomes 10، which BRCA1 is located on. 24. 7% of cells showed evidence of physical deletion in both copy of BRCA1 gene and 23. 8% of cells showed deletion in one copy.
  Conclusion
  Induced DMBA Breast cancer cells showed deletion in BRCA1 copy numbers. This gene may be involved in animal breast tumor model.
  Keywords: Breast cancer, BRCA1 gene, G, banding, FISH, Rat
 • Golmohammadi R., Mohammad-Zadeh M., Pejhan A Pages 32-38
  Background And Objective
  Antiepileptic drugs can partiality control or achieve the convulsion. There are controversial issues about the use and effect of ethanol to control epileptic convulsion seizers. This study was done to determine the effect of ethanol on microvascular alterations in the brain cortex of epileptic mice treated by valporic acid (VPA).
  Materials And Methods
  In this experimental study، 36 BALB/c mice were allocated randomly into six groups including: 1-PTZ (Pentylenetetrazol)، 2- Ethanol، 3- VPA+ PTZ، 4- ethanol + PTZ، 5-ethanol+ VPA+ PTZ and control groups. The animal brains were excluded and stained by Hematoxilin and eosin. Thirty-six optical microscopic field from each group were selected and microvascular count were determined. Immunohistochemical method was used for detection of injuries in the vascular brain tissue.
  Results
  Mean number of brain microvascular cortex significantly increaed in PTZ+ethanol and PTZ+ethanol+VPA groups in compare to controls (P<0. 05). Infiltration and thrombophlebitis were observed in vessels and cortical brain tissues in mice which received ethanol and PTZ. Proliferations in endothelial vascular cells were seen in PTZ and VPA+ethanol groups. Immunohistochemical method showed the endothelial cells of PTZ+ethanol groups were more stained in compare to the other experimental groups.
  Conclusion
  Ethanol + PTZ cause cellular infiltration and damage to the cortical brain vessels although VPA reduces histological altheretions.
  Keywords: Pentylenetetrazol, Valporic acid, Ethanol, Microvascular, Brain
 • Habibian M., Dabidi Roshan V., Moosavi Sj, Mahmoody Sa Pages 39-45
  Background And Objective
  Oxidative damage associated with the presence of Lead in the brain has been proposed as one possible molecular mechanism involved in Lead toxicity. Aerobic exercise is known to protect the brain through a cascade of molecular and cellular processes. The purpose of this study was to investigate the effect of 8 week aerobic training on the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and malondialdehyde (MDA) levels in rat''s cerebellum exposed to Lead acetate.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 40 Male Wistar rats were randomly allocated into four groups: sedentary base، sham (30 mg/kg of ethyloleate)، Lead and exercise+Lead (20 mg/kg Lead acetate، intraperitoneally). The exercise program consisted of progressive running training on the treadmill for 15 to 22 m/min، 25 to 64 min/day، and 5 days/week for 8 weeks. BDNF and MDA levels were measured by ELISA and TBARS methods، respectively.
  Results
  Chronic Lead acetate administration enhanced significantly (P<0. 05) cerebellar MDA levels in rats compare to base and sham groups but had no effect on BDNF levels. Cerebellar MDA significantly was reduced and BDNF non significantly was increased in Lead acetate+ training group.
  Conclusion
  Regular aerobic exercise with moderate intense may exert role neuroprotective against Lead-induced cerebellar injury by down-regulating oxidative stress and promotes brain health through increases in BDNF.
  Keywords: Aerobic training, Lead, Oxidative stress
 • Nickfarjam A., Firoozabadi Sm, Kalaghchi B Pages 46-54
  Background And Objective
  Irreversible electroporation is a new treatment modality for skin tumors ablation. In order to successful treatment، all of tumoral tissues must be exposed to intense electric field. In addition، the heat that produced during the surgery has adverse effect on recovery procedure. This study was done to evaluate the thermal distribution in ablation of squamous cell carcinoma skin tumors using irreversible electroporation.
  Materials And Methods
  In this study numerical modeling by finite element was used for determination of electrical and thermal distribution in healthy and tumoral tissues. Three-Dimensional Model was done using MR imaging of patient with squamous cell carcinoma in FEMLAB v3. 5a software. Electric field distribution determined using Laplace equation and distribution of thermal damage calculated using bioheat equation and Arrhenius equation. This calculation was done for different geometry parameters of needle and plate electrodes.
  Results
  Thermal damage of first-degree burn was not observed in any cases. However in high voltage، volume with temperature above 43˚C reach to 10% of tumoral tissue and 3% of healthy tissue. The study show that the voltage applied to the electrodes and the distance between the electrodes can have the greatest impact on the thermal and electrical distributions. Although needle electrode showed better electric coverage in tumoral area.
  Conclusion
  This study showed that it can be possible to select optimized electric and geometric parameter to select electrode for complete tumor ablation، control of thermal damage in tumoral and healthy tissues.
  Keywords: Irreversible electroporation, Tumor ablation, Thermal damage, Cancer skin, Numerical modeling
 • Soltanian A., Ghorbanian Mt, Lashkarbolouki T. Pages 55-63
  Background And Objective
  Degeneration of neurons in the central nervous system occurs during aging. Transplantation of neural stem cells (NSCs) can be preventing the degeneration of neurons. In addition to neuronal replacement، with the production of neurotrophic factors، increased survival and proliferation of endogenous cells. This study was done to compare the cell proliferation، neurotrophic factors expression and features of NSCs harvested from different areas of the central nervous system in vitro.
  Materials And Methods
  In this laboratory study NSCs have been harvested from subgranular zone (SGZ)، subventricular zone (SVZ) and central canal of spinal cord from adult Wistar rats with mechanical، enzymatical digestion and subsequently was cultured in α-MEM medium supplemented with serum as monolayer or adherent conditions and passaged for 13 times. Immunocytochemistry was used to determine expression of the nestin and GFAP markers. Semi-quantitative RT–PCR was used to confirm genes expression (NGF، CNTF، NT3، NT4/5، GDNF and BDNF).
  Results
  Morphological features of stem cells extracted from different regions of the central nervous system were similar in the culture. Doubling time NSCs in the SVZ (37. 45 hr) is shorter than in the SGZ (44. 04 hr) and central canal of spinal cord (57. 22 hr). The culture conditions as well as monolayer neural stem cells are capable of producing neurospheres. Also، nestin and GFAP markers، expressed by NSCs. Neurotrophic gene expression pattern profiles were similar to each other in stem cells extracted from the SGZ، SVZ and central canal of spinal cord.
  Conclusion
  Neurotrophic gene expression in stem cells extracted from different regions of the central nervous system were similar، but proliferation capacity was higher in NSCs، which have been harvested from the SVZ.
  Keywords: Neural stem cells, SGZ, SVZ, Central canal of spinal cord, Adherent culture
 • Tabande A., Azarhoush R., Ghasemi M. Pages 64-68
  Background And Objective
  Androgens are among the causative factors in preeclampsia. This study was done to compare the serum androgens and progesterone in preeclampsia and normal pregnancy.
  Materials And Methods
  This case-control study was done on 30 preeclamptic and 30 healthy pregnant women in Gorgan، Iran. Higher or equal to 140/90 mmHg and proteinuria equal or more than +1 in dip stick test in the third trimester of pregnancy were considered as the diagnostic criteria of preeclampsia. Progesterone، free and total testosterone، and dehydroepiandrosterone sulphate (DHEA) were measured by ELISA method.
  Results
  Total testosterone level was 1. 8±0. 3 ng/ml and 1. 3±0. 9 ng/ml in cases and controls، respectively. This difference was not significant. Progesterone was lower in cases (95±46. 9 ng/ml) than in controls (165. 4±75 ng/ml) (P<0. 01). Free testosterone and DHEA were 5. 6±2. 3 ng/ml and 1±0. 5 ng/ml in cases، respectively which was significantly higher than the controls (3. 2±1. 5 ng/ml and 0. 7±0. 4 ng/ml، respectively) (P<0. 045).
  Conclusion
  Serum level of free testosterone، DHEA and progesterone increased and reduced respectivley in preeclampsia.
  Keywords: Preeclampsia, Total testosterone, Free testosterone, DHEA, Progesterone
 • Nejati V., Bahrami H., Abravan M., Robenzade Sh, Motiei H. Pages 69-76
  Background And Objective
  Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopment abnormality. Inattentive behavior is considered a core and pervasive feature of ADHD. This study was done to compare the executive function and working memory in attention deficit / hyperactivity disorder and healthy children.
  Materials And Methods
  This case – control study was done on 50 children with ADHD as cases and 40 healthy children as controls. The disorder was diagnosed by applying Kanerz teacher test and confirmed by a psychiatrist. Stroop test، Wisconsin Card Sorting Test (WCST)، Continuous Performance Test (CPT) and n-back test were used to assess the executive function and working memory.
  Results
  There was a significant difference between case and control groups in regard to executive function and working memory (P<0. 05). Error omission was 16. 98±8. 157 and 7. 3±3. 824 in cases and controls، respectively (P<0. 05).
  Conclusion
  Attention deficit / hyperactivity disorder reduces executive function and working memory in children.
  Keywords: Attention deficit, hyperactivity disorder, Executive Functions, Working memory
 • Soltan Dallal Mm, Sharifi Yazdi Mk, Avadisians S., Agha Mirazaei H., Sabaghi A Pages 77-83
  Background And Objective
  Klebsiella species are gram-negative bacteria with positive voges proskauer (VP) reaction. Klebsiella species are found as commensal in human digestive and respiratory system. This group of organisms can create a serious health hazards in hospitalized patients، and their ability to drug resistance is a major health problems. This study was done to evaluate the efficacy of Ciprofloxacin، Ceftizoxims and Carbenicillin on Klebsiella species isolated from hospital specimens.
  Materials And Methods
  In this laboratory study، 1200 clinical samples were isolated from patients in Imam Khomeini hospital، Tehran، Iran. The identification Klebsiella species were carried out according to conventional biochemical tests. The minimum inhibitory concentration (MIC) of carbenicillin، ceftizoxime، and ciprofloxacin antibiotics were determined using Macrodilution broth test.
  Results
  Out of 1200 isolated samples، 25% were identified as Klebsiella species. 73% of identified Klebsiella were obtained from urine samples. Klebsiella. peumoniae with rate of 94% was the most abundant among other species. The results of MIC and minimum bactericidal concentration by using standard microdilution method showed drug resistance range of 16-1024 μg/ml، 4-256 μg/ml and 0. 25-16 μg/ml for carbenicillin، ceftizoxime، and ciprofloxacin، respectivley. In general، 94%، 6% and 1% of species were resistance to carbenicillin، ceftizoxime and ciprofloxacin، respectively.
  Conclusion
  Ciprofloxacin and Ceftizoxime are suitable for the treatment of infections due to Klebsiella species.
  Keywords: Klebsiella, Nosocomial infection, MIC, MBC, Ciprofloxacin, Ceftizoxime
 • Kadkhodaei Elyaderani M., Malek Askar Am, Rostami M., Aberomand M., Kheirollah Ar Pages 84-92
  Background And Objective
  Nitric oxide synthase (NOS) paly a role in nitric oxide (NO) generation. Despite the beneficial effects of NO on different body systems its overproduction of produce reactive nitrogen species (RNS) and nitrosilation of proteins. This study was done to evaluate the effect of asymmetric dimethylarginine (ADMA) and NG-Monomethyl-L-arginine methyl ester (L-NMMA) on inhibition of nitric oxide synthase activity.
  Materials And Methods
  In this laboratory study، Nitric oxide synthase was extracted from 500 grams of sheep kidney by homogenization، ammonium sulphate precipitation and column chromatography on DEAE-32 Cellulose and 2''، 5''-ADP-agarose. During purification، protein content was measured according to the Bradford and enzyme activity was assayed using the Griess reactions the inhibitory effects of 25 μΜ concentrations of ADMA and L-NMMA on purified enzyme were determined.
  Results
  Specific activity and yield of NOS were 0. 6 units/mg protein and 0. 9%، respectively. Molecular weight of purified enzyme was 54 KD with SDS-PAGE. ADMA and L-NMMA in 25 μΜ concentrations reduced enzyme activity by 76 and 61. 2%، respectively. Km values for NOS in absence and in presence of ADMA and L-NMMA were 5. 32 μM، 31. 25 μM (P<0. 05) and 14. 29 μM (P<0. 05)، respectively. Vmax for NOS in absence and presence of inhibitors was not changed.
  Conclusion
  ADMA and L-NMMA have competitive inhibitory effect on NOS activity and ADMA have higher inhibitory effect than L-NMMA.
  Keywords: Nitric oxide synthase, Asymmetric dimethyl Arginine, NG, monomethyl, L, arginine methyl ester, Kidney
 • Azarhoush R., Aghaii M. Pages 93-97
  Background And Objective
  Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic and chronic disease. Anticitrulinated anticyclic antibody (Anti-CCP) and rheumatoid factor (RF) are applied for the diagnosis of rheumatoid arthritis. This study was designed to evaluate the diagnostic value of anticitrulinated cyclic antibody and rheumatoid factor in rheumatoid arthritis patients.
  Materials And Methods
  This laboratory study was done on 238 affected RF patients and 152 RF symptom free subjects in Gorgan، Iran. Anti-CCP and RF were measured by ELISA and Latex agglutination.
  Results
  Out of 238 patients with rheumatoid arthritis Anti-CCP test was positive in 196 patients، and the sensivity was 82%. In control group، Anti-CCP was positive in 5 cases، and the specificity for RA was 96%. RF test was positive in 206 patients and sensitivity for RF in rheumatoid factor was 86%. In control group، RF was positive in 28 cases and specificity was 81%. Positive RF and Anti-CCP (simultaneously) showed sensitivity as 89%.
  Conclusion
  The specificity of CCP is higher than RF and therefore can be substituted as diagnosis of rheumatoid factor.
  Keywords: Anti, CCP, Rheumatoid factor, Rheumatoid arthritis
 • Kokly S., Satleghi Hm Pages 98-102
  Background And Objective
  Treatment of scaphoid fractures is studied extensively due to the specific anatomic shape and position، blood flow and its performance. In recent years، several treatment methods have been devised which are associated with various findings. This study was done to evaluate the short-term results of limited dorsal approach in treatment of scaphoid fracture.
  Materials And Methods
  In this descriptive study، 14 male patients with scaphoid fracture were gone under limited dorsal approach in treatment of scaphoid fracture in 5th Azar teaching hospital in Gorgan، Iran. Patients were followed up for 12 weeks and the onset of infection، screw breakage and joint degenerative changes were evaluated.
  Results
  64% of scaphoid fractures were in waist of the bone. The mean time to union was 10. 5 weeks. 64% of patients returned to work after 12 weeks. In none of the patients، infection، wound breakdown and joint destruction were seen. There were two-delayed union (> 12 weeks) and two screw head prominency in the scaphotrapezial joint but patients did not complain and their hand movements had no problem. During procedures، two guide pin failures occurred with no adverse effect in fixations. Complications were minor and wrist movements were nearly normal.
  Conclusion
  Limited posterior approach in the treatment of scaphoid fractures is an easier، faster and better union rate. Despite the short duration of follow-up study، this method is recommended in the treatment of scaphoid fractures.
  Keywords: Scaphoid fracture, Limited dorsal approach, Scaphoid fixation
 • Rahimian Boogar I., Ghodrati Mirkouhi M. Pages 103-109
  Background And Objective
  Occurrence of nursing error is important issue in patients safety. This study was done to determine the role of workload، sleep، mental health and individual factors in occurrence of nursing errors.
  Materials And Methods
  This descriptive study was done on 268 nurses who employed in hospitals of Tehran University during 2011. Data were collected by demographical information questionnaire along with work environment conditions، Global Sleep Assessment Questionnaire (GSAQ)، Pittsburgh Sleep Symptom Questionnaire (PSSQ) and Mental Health Inventory (MHI-28).
  Results
  Sleep distruptions (OR=3. 260، P<0. 002)، sleep behaviors (OR=2. 946، P<0. 003)، psychological distress (OR=2. 530، P<0. 006)، psychological well-being (OR=0. 775، P<0. 002)، and work overload (OR=5. 240، P<0. 009) significantly able to predict occurrence of nursing errors (P<0. 05).
  Conclusion
  Work overload، sleep distruptions، sleep behaviors، psychological distress and psychological well-being cooperatively were resulting in occurrence of nursing errors.
  Keywords: Nursing errors, Workload, Well, being, Sleep
 • Taziki Mh, Behnampour N Pages 110-113
  Background And Objective
  Otalgia is a complaint triggered from either ear disorders or adjacent structures due to common innervations between ear and adjust organs. This study was done to explore the causes of primary otalgia.
  Materials And Methods
  This descriptive study was done on 770 patients with otalgia in Gorgan، Iran during 2009-10. After clinical examination age، gender، patient complaint and signs were recorded for each patient.
  Results
  668 patients (86. 8%) had primary otalgia including 39. 9% left، 41. 3% right and 18. 8% bilaterally. 63. 9% were female and 36. 1% were males. External otitis was the most common causes of primary otalgia with 64. 8%. Other causes consist of acute otitis media (14. 5%)، serumen (14. 1%)، chronic otitis media (5. 8%)، foreign body (4%) and trauma (3%)، respectively.
  Conclusion
  The most common cause of primary otalgia was external otitis.
  Keywords: Otalgia, External otitis
 • Masoodpoor N., Arab-Baniasad F., Jafari A. Pages 114-117
  Background And Objective
  Congenital malformations are among important causes of morbidity and mortality in newborns. This study was done to determine the prevalence and pattern of congenital malformations in newborn.
  Materials And Methods
  This descriptive study was done on 6089 newborns in maternity center in Rafsanjan، Iran during 2007-08. The newborns were examined by pediatricians and based on clinical examination; the type of obvious of either minor or major malformations were recorded.
  Results
  The 179 cases had at least a major or minor malformations. Over all the prevalence of malformations was 2. 93%. The highest prevalence of obvious malformations was seen in the musculo-skeletal (43. 5%)، followed by genitourinary (22. 9%) and cardiovascular systems (15. 08%). There was significant relation between congenital malformations، gestational age and medicine used by mothers (P<0. 05).
  Conclusion
  The highest prevalence of obvious malformations was seen in the musculo-skeletal system.
  Keywords: Congenital malformation, Prevalence, Musculo, skeletal system, Gestational age, Medicine
 • Ahmadinia Ar Pages 118-122
  Papillon-Lefevre Syndrome is a rare autosomal recessive disorder. This syndrome accompanied by palmoplantar hyperkeratosis and severe periodontal destruction of primary and permanent teeth. The teeth erupt normally but due to the severe alveolar bone loss both in deciduous as well as permanent dentitions، these teeth are exfoliated within two or three years after eruptions and by the age of 15 or 17. Patients are usually edentulous. Due to periodontal disease، the dentists are often the first ones who diagnose the syndrome. A 15-year-old girl was referred to dental clinic complaining of permanent teeth mobility. All patient’s teeth except 13، 14، 17، 23، 27، 37، 43، 44 and 47 had been extracted. The third molars were impacted. Patient has advanced periodontal disease and all teeth have mobility. There was hyperkeratosis at the palms and soles. The teeth were extracted and treated with complete denture. Early diagnosis of the papillon-lefevre syndrome can help to preserve teeth. Dental treatment included extraction of all deciduous teeth، professional prophylaxis، conventional periodontal therapy، systemic antibiotics، oral retinoid، complete dentures and implants.
  Keywords: Papillon, Lefever syndrome, Aggressive periodontitis, Hyperkeratosis
 • Bagheri B., Mokhberi V., Akbari N., Golshani S., Tabiban S. Pages 123-125
  Anomalous coronary artery origin is a rare clinical entity with varied clinical outcomes ranging from asymptomatic to sudden cardiac death. The incidence of anomalous origin of left coronary artery arising from the right coronary cusp is 0. 3-1%. CT angiography is the choice method for coronary anomalies، but often coronary angiography in RAO (right anterior oblique) view shows the coronary course. We present a case that referred to our hospital with post myocardial infarction angina for coronary angiography. A resting 12-lead electrocardiogram showed ST-segment elevation in leads v2، v3، v4. A transthoracic echocardiogram indicated LVEF 25% (Left ventricular ejection fraction)، septal akinesia and apical dyskinesia. Coronary Angiography showed an anomalous origin of the left coronary artery from the right coronary cusp and significant stenosis in LAD (left anterior descending) and LCX (left circumflex) arteries with poor run off.
  Keywords: Anomalous coronary artery, Myocardial infarction, Sudden cardiac death