فهرست مطالب

پزشکی بالینی ابن سینا - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1392)
 • سال بیستم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هاشم کازرانی، ناهید صالحی، ابوالفضل انعامی، فرشید رئیسی صفحه 177
  مقدمه وهدف
  در قرن اخیر به طور متوسط 30 % علت مرگها در همه کشور ها بیماری های قلبی عروقی بوده است. یکی از شایع ترین مشکلات قلبی نارسایی قلبی است که باعث افزایش مرگ و میر و کاهش کیفیت زندگی بیماران می شود. بیماری های ایسکیمیک و دریچه ای قلب، میوکاردیت و هیپرتانسیون شایعترین علل نارسایی قلب می باشند. سندرم نارسایی حاد قلبی علت شایع بستری در بیمارستان است. یکی از اهداف مهم درمانهای قلبی، درمان زودرس و مناسب نارسایی حاد قلبی و کاهش مرگ و میر ناشی از آن می باشد و از جمله درمان های مطرح استفاده از محلول GIK در بیماران انفارکتوس حاد و نارسایی حاد قلبی است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر استفاده از GIK در درمان نارسایی حاد قلبی طراحی شد.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی میزان کاهش سطح خونی Hs.CRP و NT.proBNP بعنوان معیار پاسخ درمانی به تجویز محلول GIKدر نظر گرفته شد. 50 بیمار مراجعه کننده با علائم سندرم نارسائی حاد قلبی با EF <40% بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.در هر دو گروه در بدو ورود آزمایشات NT.pro BNP وHs-CRP انجام و درمان کلاسیک نارسایی حاد قلبی شروع گردید. درگروه مداخله علاوه بر درمان معمول محلول GIKنیزشروع و برای مدت 48 ساعت ادامه یافت و در گروه کنترل پلاسبو (سرم half saline) تجویز گردید. آزمایشات NT.pro BNP وHs-CRP در روزهای سوم و پنجم نیز تکرار و ثبت گردیدند.
  نتایج
  اگر چه کاهش واضحی در هر دو گروه در مقادیرNT-Pro BNP وHs-CRP دیده شد ولی در میزان کاهش آنها بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه نهایی: در مطالعه حاضر و مطالعات مختلف اثرات مفید استفاده ازGIK در انفارکتوس حاد و موارد نارسایی مزمن قلبی مشاهده شده است ولی اثبات اثرات بیشتر آن در درمان نارسایی حاد قلبی نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: انسولین، پتاسیم، گلوکز، نارسائی حاد قلبی، دارودرمانی
 • سید علیرضا کابلی، بهرام گرمرودی، قدرت الله روشنایی، امیر مجلسی، علیرضا خلیلیان، محبوبه سادات آقاجانی میر صفحه 184
  مقدمه و هدف
  برخی از مطالعات ریشه کن کردن موفقی را برای هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از درمان نوع متوالی گزارش کرده اند اما مطالعات اخیر انجام شده در مناطق آسیایی، برتری مشابهی را نیافته اند. با توجه به تناقضات در مقایسه درمان سه گانه استاندارد و رژیم های متوالی، در تحقیقات قبلی، تصمیم به مقایسه این روش های درمانی، در یک جمعیت از بیماران در شهر همدان گرفته شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که بین آذر ماه 1389 تا اردیبهشت 1391 برای ریشه کن کردن هلیکوباکتر پیلوری در 140 نفر از افرادی که از دیس پپسی رنج می بردند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 70 نفری تقسیم شدند. گروه اول (استاندارد) با امپرازول 20 میلی گرم و اموکسی سیلین 1 گرم و کلاریترومایسن 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت 14 روز و گروه دوم (متوالی) با امپرازول 20 میلی گرم دو بار در روز به مدت10 روز به همراه آموکسی سیلین 1 گرم دو باردر روز در 5 روز اول و سپس کلاریترومایسین و تینیدازول 500 میلی گرم دوبار در روز در 5 روز دوم تحت درمان قرار گرفتند. 4 تا 6 هفته بعد از درمان، ریشه کن کردن هلیکوباکتر پیلوری بین دو گروه توسط تست تنفسی اوره آز با کربن 14 مقایسه گردید و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری? 2 و t و توسط نرم افزار SPSS 18 تحلیل و آنالیز شدند.
  نتایج
  در روش 10 روزه متوالی 57 مورد از 70 مورد عفونت هلیکوباکتر پیلوری(43/81?) و در روش استاندارد 14 روزه 60 مورد از 70 مورد (75/85?) با موفقیت درمان شدند.
  نتیجه نهایی: برای ریشه کن کردن هلیکوباکترپیلوری تفاوت معنی داری بین درمان 10روزه متوالی و درمان 14روزه سه گانه استاندارد آزمایش شده در این گروه از بیماران مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: دارو درمانی، سوء هضم، هلیکوباکتر پیلوری
 • ایرج صدیقی، مرضیه اصدق، مینا نیکبخت صفحه 194
  مقدمه و هدف
  طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی سالانه3/1 میلیون کودک مبتلا به سل میشوند. با توجه به عدم امکان بررسی خلط در کودکان تشخیص سل کودکان براساس سه معیار سابقه تماس، یافته های رادیولوژی و تست پوستی توبرکولین میباشد که نشاندهنده اهمیت این تست می باشد. از طرفی واکسن ب ث ژ که در ایران تزریق می شود قادر به ایجاد پاسخ مثبت تست پوستی توبرکولین می باشد و باعث می شود در مواردی پزشکان نتایج مثبت تست پوستی را ناشی از تزریق واکسن بدانند. هدف از این مطالعه بررسی میزان واکنش تست پوستی توبرکولین در کودکانی است که واکسن ب ث ژ در بدو تولد دریافت کرده اند.
  روش کار
  در یک مطالعه تحلیلی - مقطعی تعداد 564 کودک 1 تا 6 ساله که در بدو تولد واکسن BCG دریافت کرده بودند به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. پس از اخذ رضایت از والدین مشخصات کودکان در یک چک لیست ثبت و سپس تست پوستی توبرکولین به روش مانتو با تزریق1/0 میلی لیتر از محلولPPD پنج واحدی داخل پوست انجام شد و نتیجه آزمون 72-48 ساعت ثبت گردید. انجام تست و اندازه گیری سفتی محل تست توسط پرسنل آموزش دیده صورت گرفت و سپس داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش چهاردهم و آزمونهای One-Way ANOVA و t-test تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  از مجموع 564 کودک، 288 نفر پسر و276 نفر دختر بودند، قطر ایندوراسیون تست پوستی در 319 نفر(4/56%) صفر بود، 228 نفر(6/40 %) قطر ایندوراسیون بین 1 تا 10 میلیمتر، 9نفر (6/1%)10 تا 15 میلیمتر و فقط 8 نفر(4/1%) بیشتر از 15 میلیمتر داشتند. میانگین قطر ایندوراسیون 8/1 ±9/2میلیمتر بود و بر اساس تعاریف استاندارد تست پوستی سل فقط در 12 کودک (1/2%) مثبت بود. واکنش توبرکولین از نظر جنسی تفاوت معنی داری نداشت ولی میزان ایندوراسیون با افزایش سن به طور معنی داری کاهش داشت. نتیجه نهائی: نتایج بدست آمده نشان می دهد تزریق واکسن ب ث ژ تاثیر زیادی در نتایج تست پوستی توبرکولین نزد کودکان بالای دو سال ندارد و بدون در نظر گرفتن سابقه واکسیناسیون لازم است تست پوستی مثبت در کودکان بالای دو سال مورد ارزیابی دقیق تشخیصی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تست پوستی توبرکولین، عفونت سلی نهفته، واکسن ب ث ژ
 • بیژن حیدری، سامان فلاحی، فرناز فیروز، جواد فردمال، سحر موسوی، میثم خالصی، حافظ آریامنش صفحه 201
  مقدمه و هدف
  بررسی کیفیت استخوان قبل از درمان کاری است حیاتی لذا هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت استخوان با میزان دانسیته حاصل از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (Cone-beam computed tomography; CBCT) و تعیین رابطه بین دانسیته استخوان و ثبات اولیه ایمپلنت های دندانی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 32 ایمپلنت در استخوان تازه گوسفند قرار داده شد. دانسیته استخوانی محل های دریافت کننده ایمپلنت توسط CBCT تعیین گردید.میزان تورک ورود حداکثر هر ایمپلنت ثبت گردید و ثبات توسط Osstell اندازه گیری شد. از ضریب هم بستگی اسپیرمن برای بررسی هم بستگی بین متغیر ها استفاده شد.
  نتایج
  میانگین دانسیته استخوان، تورک ورود و مقادیر Osstell به ترتیب 614/166 ± 78/1481، 330/16 ±69/74 و 025/4 ± 78/73 نیوتن بر سانتیمتر مربع بود. از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین متغیر ها یافت نشد.
  نتیجه نهایی: کیفیت استخوانی ارزیابی شده توسطCBCT رابطه معنی داری با ثبات اولیه ایمپلنت ها نشان نداد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، ثبات اولیه، دانسیته
 • نوروز نجف زاده، اسدالله عباسی، محمد ماذنی، مجتبی امانی صفحه 207
  مقدمه و هدف
  رتینوئیک اسید تمام ترانس یکی از ترکیبات گروه رتینوئیدها است که بر روی رشد، تمایز و القاء آپوپتوز در سلول های سالم، پیش سرطانی و سرطانی موثر می باشد. سیس پلاتین، یکی از داروهای موثر در درمان اغلب سرطان ها است که با اتصال متقاطع به DNA موجب آپوپتوز می گردد. مطالعات اخیر اثرات هم افزایی رتینوئیک اسید با سیس پلاتین بر روی برخی از رده های سلولی سرطان ملانوما و تخمدان را نشان داده است و لذا در این مطالعه اثرات هم افزایی ترکیب رتینوئیک اسید با سیس پلاتین در رده سلولی سرطان معده (AGS) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی رده سلولی سرطان معده در محیط RPMI-1640 کشت داده شد و سپس تاثیر رقت های مختلف رتینوئیک اسید و سیس پلاتین بر روی این سلول ها به روش های ارزیابی کلونی و رنگ آمیزی آکریدین و اتدیوم بروماید بررسی شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که رتینوئیک اسید تمام ترانس به تنهایی اثر قابل ملاحظه ای بر روی مرگ رده سلولی سرطان معده نداشت ولی ترکیب درمانی رتینوئیک اسید تمام ترانس با سیس پلاتین باعث افزایش مرگ سلولی نکروز و آپوپتوز شد. در سلولهایی که با 10میکرومولار رتینوئیک اسید تمام ترانس و 5 و10 میکروگرم سیس پلاتین تیمار شده بودند آپوپتوز بیشتری نسبت به گروه های تیمار با یک دارو مشاهده شد(P<0.001). به نظر می رسد حساسیت این رده سلولی نسبت به رتینوئیک اسید تمام ترانس وابسته به غلظت سیس پلاتین است.
  نتیجه نهایی: استفاده همزمان غلظت های پایین رتینوئیک اسید تمام ترانس با سیس پلاتین برای درمان سلولهای سرطانی موثرتر از استفاده به تنهایی از این داروها است.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، ترتینوئین، رده سلولی، سرطان معده، سیس پلاتین
 • پوراندخت داوودی، حمیدرضا عبدالصمدی، شبنم سیدزاده صابونچی، مینا جزایری صفحه 215
  مقدمه و هدف
  ضایعات دهانی نقش مهمی را از نظر تشخیص و پیش آگهی در افراد آلوده به HIV دارند. به نظر می رسد داروهای HAART بروز ضایعات دهانی را کاهش می دهد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع ضایعات دهانی در افراد آلوده به HIV تحت درمان با دارو و بدون درمان دارویی بود.
  روش کار
  در این مطالعه همگروهی گذشته نگر 40 بیمار مبتلا به عفونت HIV تحت درمان با HAART و 40 بیمار مبتلا بدون دریافت دارو در مرکز مشاوره رفتاری کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص ضایعات دهانی بر اساس نمای بالینی و معیار های تایید شده کلینیکی صورت گرفت. جمع آوری و آنالیز داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و توسط آزمون آماری مجذور کای انجام شد.
  نتایج
  در مطالعه حاضر 80 بیمار آلوده شده با ویروس HIV با میانگین سنی 86/38 سال شرکت کردند که از بین این افراد 5/72 درصد را مردان و 5/27 درصد را زنان تشکیل می دادند. شایع ترین ضایعه دهانی در افراد دریافت کننده داروهای HAART به ترتیب لکوپلاکیای مودار، زبان مودار و پیگمانتاسیون های دهانی بود که هرچند بروز آنها نسبت به گروهی که HAART دریافت نمی کردند کاهش یافته بود ولیکن این کاهش از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0>P). اگرچه مقایسه جداگانه ضایعات دهانی تفاوت معنی داری در دو گروه نشان نداد اما تعداد کلی این ضایعات در افراد تحت درمان با HAART کاهش آماری معنی داری با افراد بدون درمان نشان داد (046/0=P).
  نتیجه نهایی: بر اساس یافته های مطالعه حاضر استفاده از داروهای آنتی رتروویرال باعث کاهش بروز ضایعات دهانی در مبتلا یان به ایدز می شود هرچند انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: داروهای ضد رتروویروسی، ضایعات دهانی، ویروس نقص ایمنی انسانی
 • مجید امانی، عباسعلی گایینی، مجید کاشف، سجاد کرمی صفحه 223
  مقدمه و هدف
  پروتئین های شوک گرمایی(HSP) به توانایی سلول ها برای حفظ ساختار خود در برابر استرس های متفاوت کمک می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بر پاسخ HSP72،کورتیزول و کراتین کیناز(CK) خون بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که در آن 21 دانشجوی پسر ورزشکار به سه گروه برابر تداومی، تناوبی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل فعالیت گروه تداومی شامل یک ساعت دویدن با شدت80% ضربان قلب بیشینه و 3 مرحله دویدن 20 دقیقه ای با همان شدت برای گروه تناوبی بود. نمونه های خونی پایه، پیش از فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت و 90 دقیقه پس از فعالیت بدنی گرفته شد و مقادیر HSP72، کورتیزول و CK به ترتیب با روش های الایزا، RIA و آنزیماتیک سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس در اندازه گیری های تکراری در سطح 05/0P? تحلیل شد.
  نتایج
  سطوح HSP72 در گروه تداومی و تناوبی علیرغم افزایش میانگین، از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد. تغییرات بین گروهی در مراحل بلافاصله پس از فعالیت و 90 دقیقه پس ازفعالیت بدنی معنی دار بود (مقدارP به ترتیب 017/0 و002/0). تغییرات CK در گروه تداومی معنی دار بود اما تغییرات کورتیزول در مراحل مختلف تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه نهایی: فعالیت ورزشی همراه با نقشی که در ارتباط با کورتیزول و CK دارد محرک HSP72 بوده و تمرین تداومی باعث افزایش بیشترHSP72 شده و افزایش CK، پاسخ بزرگترHSP72را منجر می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین های شوک گرمایی، کراتین کیناز، کورتیزول، ورزش هوازی
 • علیرضا خلیلیان، امیر درخشانفر، آرزو کرمپوریان، حسین باقری صفحه 232
  مقدمه و هدف
  بیماری برگشت اسیدمعده به مری(Gastro Esophageal acid Reflux Disease; GERD)از شایعترین بیماری های دستگاه گوارش درجهان و ایران است و از علائم مشخصه آن سوزش سردل است.این بیماری علاوه برکاهش کیفیت زندگی و تحمیل بار اقتصادی فرد را مستعد آدنوکارسینومای مری می کند. بهمین منظور مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی سوزش سردل دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه ای از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال1389بر روی 388 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند،انجام شد.ابزار مطالعه،پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی و سئوالات مربوط به علائم بالینی برگشت اسید بود.اطلاعات به دست آمده با آمار توصیفی موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت و از آزمونهای آماری مجذورکای و تی تست برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.
  نتایج
  از بین 388نفرموردمطالعه270نفر(6/69%) علامتی از سوزش سردل را ذکر کردند. نتایج نشان داد بین BMI، جنس، وضعیت تاهل، شاخص توده بدنی،قومیت افراد،مصرف میوه و سبزی تازه و رژیم غذایی غالب با وجود علایم سوزش سردل،رابطه معنی دارآماری پیدا نشد(P>0.05) اما بین سن، مصرف سیگارو قلیان، دانشکده محل تحصیل، ترم تحصیلی، میزان مصرف چای، ترشی، ادویه، غذاهای دودی وکنسرو، نوشابه و غذای پرچرب با وجود علایم رابطه آماری معنی داری وجود داشت(P <0.05).
  نتیجه نهایی: با توجه به اینکه تعداد افراد مبتلا به سوزش سردل دراین مطالعه نسبتا قابل توجه بوده و از این نظر که اکثرا توجهی به علت یابی ودرمان صحیح آن ندارند لذا این مطالعه دارای اهمیت است.
  کلیدواژگان: برگشت محتویات معده به مری، دانشجویان پزشکی، سوزش سر دل
 • فرزاد مجرد، بهنوش سلاح برزین صفحه 240
  مقدمه و هدف
  ترمیم دندان های اینسایزور شیری با پوسیدگی های وسیع، همواره یک مشکل کلینیکی بوده است. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه مقاومت به شکست دندان های قدامی شیری به شدت تخریب شده که به وسیله کوارتزفایبرپست ها، پست های ساخته شده از سیم های ارتودنسی و رزین کامپوزیت پست ها بازسازی شده اند، می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی آزمایشگاهی قسمت کرونالی تعداد27 دندان شیری قدامی ماگزیلا از mm1 بالاتر از CEJ با یک دیسک الماسی همراه با آب قطع شد. برای کلیه نمونه ها درمان پالپکتومی کامل انجام گردید و فضای پست با استفاده از یک فرز فیشور توربین به همراه آب به طول mm 3 آماده شد و سپس دندان ها به سه گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول در فضای پست از رزین کامپوزیت در گروه دوم از کوارتز فایبر پست و در گروه سوم از سیم 6/0 ارتودنسی که به شکل? خم شده بود، استفاده گردید. بیلد آپ کامپوزیتی تاج برای هر سه گروه انجام شد. نمونه ها در دستگاه اینسترون تحت زاویه 45 درجه قرار داده شدند و استحکام شکست آنها ثبت شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل پارامتری آنالیز واریانس و آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین استحکام شکست عبارت بود از: گروه اول N36/72? 9/248، گروه دوم N4/116?7/446 و گروه سوم N3/31?6/365. استحکام شکست گروه دوم به طور معنی داری از دو گروه دیگر بالاتر بود.
  نتیجه نهایی: تحت شرایط مطالعه حاضر، کوارتزفایبرپست ها استحکام شکست بیشتری از پست های رزین کامپوزیتی و سیم های ارتودنسی? شکل، برای دندان های اینسایزور شیری به شدت تخریب شده فراهم می کنند.
  کلیدواژگان: استحکام شکست، پوسیدگی دندان، فایبرپست ها
 • سجاد احمدی زاد، حسنا رشیدی، سجاد کرمی، مجید امانی صفحه 247
  مقدمه و هدف
  بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (Plasminogen Activator Inhibitor-1; PAI-1) یکی از مهمترین تنظیم کننده های فیبرینولیز در عروق آسیب دیده است و در پاتوژنز ترومبوز آنها درگیر است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر یکماه تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن نوع 1 است.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی 30 دانشجوی دختر سالم غیر فعال بطور داوطلب انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرین با ویتامین (تمرین استقامتی به همراه مصرف IU/day400 ویتامین E)، گروه ویتامین (تنها مصرف IU/day400 ویتامین E) و گروه کنترل (بدون فعالیت و بدون مصرف ویتامین E) تقسیم شدند. تمرین استقامتی شامل 4 هفته دویدن روی نوار گردان و 3 روز در هفته بود که در هفته اول شدت تمرین 65% ضربان قلب بیشینه و مدت 30 دقیقه در هر جلسه و پس از آن هر هفته 5 درصد به شدت و 5 دقیقه به مدت تمرین اضافه می شد. جهت بررسی تغییرات آنتی ژن PAI-1 دو نمونه خونی قبل و 48 ساعت پس از تمرین گرفته شد.
  نتایج
  بعد از چهار هفته تمرین، سطوح PAI-1 در گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (05/0P?) درحالیکه PAI-1 به ترتیب در گروه تمرین با ویتامین، کاهش و در گروه ویتامین، افزایش یافت اما این تغییرات معنی دار نبودند. تغییرات PAI-1 در پاسخ به 4 هفته تمرین بین سه گروه بطور معنی داری متفاوت بود (05/0P?) اما آنالیز آماری نشان داد که تفاوت مشاهده شده ناشی از تفاوت در سطوح استراحتی PAI-1 می باشد.
  نتیجه نهایی: بر اساس یافته های مطالعه حاضر این احتمال وجود دارد که ترکیب مصرف ویتامینE و تمرین استقامتی منظم و همچنین مصرف ویتامینE به تنهایی از طریق کاهش و یا جلوگیری از افزایش سطوح آنتی ژنPAI-1باعث بهبود سیستم فیبرینولیز شود.
  کلیدواژگان: بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن نوع 1، تمرین استقامتی، ویتامین E
 • جهانگیر آیت اللهی، علی آیت اللهی، جمشید آیت اللهی صفحه 256
  مقدمه
  پسودوتومور اربیت یک التهاب خوش خیم و غیرعفونی اربیت و با علت نا مشخص است. بیماری ممکن است به اشکال گوناگونی تظاهر کند.در این گزارش یک بیمار مبتلا به پسودوتومور اربیت که با علایمی شبیه سلولیت اربیت مراجعه کرده بود معرفی می گردد.
  معرفی بیمار: بیمار زن26 ساله ای بود که از دو روز قبل از مراجعه دچار سردرد وچشم درد درسمت چپ شده بود. در موقع مراجعه دچار قرمزی و ادم پلک ها، قرمزی و ورم ملتحمه در سمت چپ بوده ولی سایر معاینات چشمی درحد طبیعی بود. در معاینات سیستمیک غیر از تب خفیف نکته مثبت دیگری وجود نداشت. با تشخیص اولیه سلولیت اربیت بیمار بستری و تحت درمان با آنتی بیوتیک های وریدی قرار گرفت. در روز سوم بستری شدن به طور ناگهانی علایم بیمار شدت پیدا کرده به نحوی که دچار پروپتوز چشم چپ، درد چشم راست و دیپلوپی گردید. در MRI انجام شده بزرگی عضلات خارج چشمی درهردوچشم دیده می شد. با تشخیص پسودوتومور اربیت درمان بیمار با استرویید خوراکی شروع شده و روز بعد علایم بیمار به طور قابل توجهی فروکش کرد.آنتی بیوتیک ها قطع واسترویید نیز در طی یک ماه تدریجا کاهش یافته و قطع گردید.
  نتیجه نهایی: تظاهرات بالینی پسودوتومور اربیت بسیار متغیر و گوناگون است و بعضی اوقات تظاهرات بالینی آن شباهت زیادی با سلولیت اربیت دارد. علیرغم معاینات فیزیکی کامل وتصویربرداری مناسب،گاهی تشخیص صحیح بیماری مشکل می شود.
  کلیدواژگان: تومور کاذب حدقه چشم، دیپلوپی، سلولیت حدقه چشم
 • شیوا برزویی، ویدا شیخ، سیدحبیب الله موسوی بهار، علی یوسفیان، رادین ماهرالنقش صفحه 260
  مقدمه
  نئوپلاسم درون ریزمتعدد نوع IIa شامل فئوکروموسیتوم، کارسینوم مدولری تیروئید و هیپرپاراتیروئیدی است که به شکل اتوزوم غالب به ارث می رسد. فئوکروموسیتوم در تقریبا نیمی از بیماران مبتلا به این سندرم بروز می کند و خود یک علت ترشح نابجای کورتیکوتروپین است که می تواند منجر به تظاهرات سندرم کوشینگ گردد. البته سندرم کوشینگ ناشی از این تومور بسیار نادر است.
  معرفی بیمار: در این گزارش یک زن26 ساله با ضعف شدید عضلات پروگزیمال، ضایعات پوستی انتهای اندامها، افزایش فشارخون شریانی ودیابت اخیر معرفی می شود. در آزمایشات هیپوکالمی،آلکالوزمتابولیک و سطوح بسیار بالای کورتیزول، متانفرین، نورمتانفرین، کلسی تونین و درتصویربرداری تشخیصی توده دوطرفه غدد فوق کلیوی مشهود بود.
  نتیجه نهایی: در بیمارانی با پرفشاری خون، دیابت اخیر و هیپوکالمی باید سندرم کوشینگ و فئوکروموسیتوم بررسی شوند.
  کلیدواژگان: کارسینوم مدولاری تیروئید، فئوکروموسیتوم، نئوپلاسم غدد درون ریز متعدد نوع a2
|
 • H. Kazerani, N. Salehi, A. Anami, F. Raisi Page 177
  Introduction &
  Objective
  Cardiovascular diseases are the main cause of death in all countries in the recent century and congestive heart failure (CHF) is the reason of death in most pa-tients. The most common causes of CHF are ischemic heart disease، myopathies، valvular disease and hypertension. Mortality reduction is the aim in CHF treatment. Combination of glucose-insulin-potassium (GIK) has been used in the treatment of acute coronary syndrome and chronic CHF for two decades and different results reported. The current study performed to evaluate the efficacy of GIK to accelerate resolving signs and symptoms in patients with acute CHF.
  Materials and Methods
  NT. pro BNP and H. s CRP are two components which increase in acute CHF and decrease after treatment. These parameters were evaluated in our clinical trial study. 50 patients admitted with the diagnosis of acute CHF and EF<40% were divided in two groups and the case group received GIK and control group placebo (half saline). Both groups received the classic treatment of CHF and the above mentioned parameters were measured in the first hour and third and fifth day.
  Results
  Appropriate reduction in both parameters، which means good result in treatment، was observed in both groups but without statistical significant difference.
  Conclusion
  GIK has been used with good results in acute MI and chronic heart failure، but in order to prove better efficacy and decrease in mortality in acute CHF more research is needed.
  Keywords: Glucose, Heart Failure, Acute, drug therapy, Insulin, Potassium
 • A.R. Kaboli, B. Garmrudi, Gh. Roshanaei, A. Majlesi Page 184
  Introduction &
  Objective
  Some studies have reported successful eradication rates using se-quential therapy but more recent studies performed in Asia did not find a similar benefit. Due to inconsistencies in the comparison of standard triple drugs therapy and sequential regimen، in the previous researches we decided to compare these treatments in Persian patients.
  Materials and Methods
  This study is a randomized clinical trial، performed in one hundred and forty patients suffering from dyspepsia with indication for H. pylori eradication between No-vember 2010 and March 2012. Patients were randomized in two equal groups. The patients in the first group (standard) were treated by omeprazole capsule 20 mg BID، amoxicillin cap-sule 1 gr BID، clarithromycin tablet 500mg BID for 14 days; while the patients in the second group (sequential) were treated by omeprazole capsule 20 mg for 10 days، amoxicillin cap-sule 1 gr BID for 5 days، then clarithromycin tablet 500 mg and tinidazole tablet 500 mg BID for other 5 days. 4-6 weeks after the treatment، we compared the eradication of H. pylori be-tween the two groups by urease breathe test with C14.
  Results
  H. pylori infection was successfully cured in 57/70 (81. 43%) with a 10-day sequen-tial therapy، in 60/70 (85. 75%) with the standard fourteen-day triple therapy، respectively.
  Conclusion
  We detected no significant differences between the 10-day sequential eradication therapy for H. pylori and 14-day standard triple treatment among the patients.
  Keywords: Drug Therapy, Dyspepsia, Helicobacter pylori
 • I. Sedighi, M. Asdagh, M. Nikbakht Page 194
  Introduction &
  Objective
  The World Health Organization estimates that 1. 3 million Tubercu-losis cases occur in children each year. Due to the lack of sputum examination in children، the diagnosis of pediatric tuberculosis is based on three criteria; close contact history، chest x ray finding and positive tuberculin skin test.. On the other hand، BCG vaccine that in our na-tional immunization schedule، routinely administered is able to make a positive skin test. The aim of this study is to evaluate the tuberculin skin test reactions in children who have re-ceived BCG vaccine.
  Materials and Methods
  This analytic cross sectional study was performed on 564 cases of 1-6 year old children previously vaccinated with BCG at birth and chosen by cluster sampling. Data of each child obtained for age، sex and retained BCG scar. In the second step informed parental consent was obtained then TST was administered by injecting 0. 1 ml of 5 units puri-fied protein derivated (PPD) into the volar surface of the forearm. The TST induration was measured 48-72 hours after injection of PPD. TST administration and measurement of indu-ration were done by trained healthcare workers. Data were analyzed with One-Way ANOVA and t-test by SPSS version14.
  Results
  In our study، out of 564 children، 288 were male and 278 were female. 319 (56. 4%) cases didn’t show any reaction. Out of all، 228 cases (40. 6%) had TST reaction 1-10mm 9 cases (1. 6%) had TST 10-15 mm and only 8 cases (1. 4%) had TST induration>15 mm. Mean indurations diameter was 2. 9±1. 8 mm and according to the definition of positive TST only 12 cases (2. 1%) had positive TST. There was no statistically sexual preference in TST reaction but with increasing of age induration diameter of TST decreased meaning that there is an inverse relationship between age and TST reaction.
  Conclusion
  According to our results، BCG vaccination at birth did not have any major effect in tuberculin skin test and each child with positive TST after 2 year age should be evaluated carefully.
  Keywords: BCG Vaccine, Tuberculin Skin Test, Tuberculosis Infection, Latent
 • B. Heidari, S. Fallahi, F. Firouz, J. Faradmal, S. Mosavi, M. Khalesi, H. Ariyamanesh Page 201
  Introduction &
  Objective
  Study of bone quality before treatment is very important. The aims of this study were to assess bone quality with density values obtained by cone-beam computed tomography (CBCT) and to determine the correlations between bone density and primary stability of dental implants.
  Materials and Methods
  In this experimental in vitro study 32 implants were inserted into fresh sheep bone. The bone densities of implant recipient sites were determined by CBCT. The maximum insertion torque value of each implant was recorded and stability was measured by Osstell. Spearman’s correlation coefficient was used to evaluate the correlations among the variables.
  Results
  The mean density value، insertion torque، and Osstell value were 1481. 78? 166. 614، 74. 69? 16. 33 and 73. 78? 4. 025 N/cm2 respectively. Statistically no significant correlations were found among the variables.
  Conclusion
  The bone quality evaluated by CBCT showed no correlation with the primary stability of the implants.
  Keywords: Bone Density, Cone Beam Computed Tomography, Dental Implant, Primary Stability
 • N. Najafzadeh, A. Abbasi, M. Mazani, M. Amani Page 207
  Introduction &
  Objective
  All-trans retinoic acid، a derivative of retinoids، is widely used to in-duce prolifferation، differentiation and apoptosis in normal، precancareous and cancerous cells. Cisplatin، an effective drug for cancer treatment، induces apoptosis via cross-linking to DNA. Previous studies on ovarian and melanoma cancer cells have showed synergistic ef-fects of cisplatin and retinoic acid. Our aim is to study such synergistic effect on gastric de-rived cell line، AGS.
  Materials and Methods
  In this experimental study gastric cancer cell line was cultured with dif-ferent concentration of retinoic acid and cisplatin and their combination. The cell death was evaluated with clonogenic assay and Acridine Orange/ Ethidium Bromide staining.
  Results
  The results showed that all-trans retinoic acid had not significant effect on cell death in gastric cancer. The results showed that high doses of retinoic acid and cisplatin can cause cell death via necrosis and early apoptosis، respectively. The plates were treated with the combination of 10 µM retinoic acid and 5، 10 µg cisplatin، and more cell death were ob-served (P<0. 001). It seems that، suseptability of this cell line to retinoic acid is dose depend-ent.
  Conclusion
  In this study، we concluded that the combination of retinoic acid and cisplatin was more effective on cell death than cisplatin and retinoic acid alone.
  Keywords: Apoptosis, Cell Line, Cisplatin, Stomach Neoplasms, Tretinoin
 • P. Davoodi, H. Abdolsamadi, Sh. Seyedzadeh Saboonchi, M. Jazaeri Page 215
  Introduction &
  Objective
  Oral lesions have important diagnostic and prognostic roles in HIV infected patients. It seems that HAART reduces the prevalence of oral lesions. The aim of the present study was to evaluate the prevalence of oral lesions in HIV infected patients on/not on HAART.
  Materials and Methods
  In this retrospective study، 40 HIV infected patients receiving HAART and 40 who were not on HAART were evaluated in Behavioral Consultation Center in Kermanshah. The diagnosis of the oral lesions was recorded by using established presump-tive clinical criteria. Data were gathered and analyzed using SPSS version 16 by chi-square test.
  Results
  In the current study 80 HIV infected patients with mean age of 38. 86 were chosen. 72. 5% and 27. 5% of participants were male and female respectively. The most common le-sions in those receiving HAART were hairy leukoplakia، hairy tongue and oral pigmentation. However the prevalence of these lesions had declined in comparison to those who were not on HAART but the difference was not significant (P>0. 05). Although comparing lesions in the two groups showed no significant difference، the total number of lesions significantly reduced in patients receiving HAART (P=0. 046)
  Conclusion
  According to the results of the present study using anti retroviral therapy leaded to reduction in the oral lesions in HIV infected patients. However، more research in this field seems necessary.
  Keywords: Anti Retroviral Agents, Human Immunodeficiency Viruses, Oral Lesions
 • M. Amani, A.A. Gaeini, M. Kashef, S. Karami Page 223
  Introduction &
  Objective
  Heat shock proteins help the cells’ ability to keep their structures against different stresses. The purpose of this study was to investigate the effect of one ses-sion continuous and intermittent aerobic exercise on blood responses of HSP72، cortisol and creatine kinase (CK).
  Materials and Methods
  This study is semi-experimental in which 21 male student athletes were divided in continuous group (n=7)، intermittent group (n=7) and control group (n=7). Exer-cise protocol of continuous group included 1 hour running with 80% maximum heart rate in-tensity and that of intermittent group was 3 stages of 20 minute running with the same inten-sity as of continuous group. Blood sampling of basal، pre exercise، immediately after exer-cise and 90 minutes after exercise were gathered and the amounts of HSP72، cortisol and CK، were measured by ELISA، RIA and Enzymatic methods respectively. The data was analyzed with one way ANOVA and repeated measure analysis of variance at P? 0. 05 significance level.
  Results
  HSP72 levels in the continuous group and intermittent group despite an increase in the average did not show a statistically significant difference. Changes between the groups were significant in immediately after exercise and 90 minutes after exercise (P. values respectively 0. 017 and 0. 002). CK changes in continuous group were significant but cortisol changes in different stages hadn’t significant difference
  Conclusion
  Exercise with its role associated with cortisol and CK will stimulate HSP72 and continuous exercise will make further increase in HSP72 and CK increasing leads to a greater HSP72 response.
  Keywords: Cortisol, Creatine Kinase, Exercise, Aerobic, Heat Shock Proteins
 • A.R. Khalilian, A. Derakhshanfar, A. Karampourian, H. Bagheri Page 232
  Introduction &
  Objective
  Gastro-esophageal acid reflux disease (GERD) is the most common disease of the digestive system in the world and Iran. The main Symptom of GERD is heart-burn. GERD reduces the quality of life and leads to esophageal adenocarcinoma. The aim of this study was to determine the prevalence of heartburn in students of Hamadan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional descriptive study on 388 randomly se-lected students. They had the inclusion criteria. The survey tool included questionnaire (demographic questions and symptoms of heartburn and acid regurgitation). Data were ana-lyzed with descriptive statistics. Chi square and t- tests were used to examine the relation-ships between variables.
  Results
  Out of the 388 students، 270 (69. 6%) reported symptoms of heartburn. The relation-ship of BMI، sex، marital status، body mass index، ethnicity of individuals، fruits and fresh vegetables، and most food with heartburn was not significant (P> 0. 05) but the relationship was significant with age، smoking and smoking hookah، the college، semester، tea consump-tion and pickles، spices، smoked and canned foods، soft drinks and high-fat (P <0. 05).
  Conclusion
  A lot of people in this study had heartburn. But they were not concerned about its cause and suitable treatment.
  Keywords: Gastroesofageal Reflux, Heartburn, Students, Medical
 • F. Mojarad, B. Selahbarzin Page 240
  Introduction &
  Objective
  The management of mutilated primary incisors in early childhood caries is a clinical challenge. This study''s purpose was to compare the resistance strength of 3 different types of posts in restoring broken primary incisors: (1) composite posts، (2) ortho-dontic wire posts and (3) quartz fiber posts.
  Materials and Methods
  This semi experimental in vitro study was performed on 27 extracted human primary maxillary incisors. The coronal portion of specimens was sectioned 1-mm above the cementoenamel junction. Complete pulpectomy was performed for all specimens. The post space was created using a straight fissure bur approximately 3 mm. Samples were randomly divided into 3 groups. Group 1 (composite posts and composite core)، group 2 (quartz fiber posts and composite core) and group 3 (orthodontic? wire posts and composite core). Mounted specimens were subjected for fracture strength on an instron testing ma-chine at 45 angles.
  Results
  Mean fracture strength value for group 1 was 248. 9± 72. 36 N، group 2 was 446. 7±116. 4 N and group 3 was 365. 6± 31. 3. This result showed significant differences among the three groups.
  Conclusion
  Quartz fiber posts showed greater fracture strength for extensively damaged primary incisors than composite posts and orthodontic wire posts.
  Keywords: Dental Caries, Fiber Posts, Fracture Strength
 • S. Ahmadizad, H. Rashidi, S. Karami, M. Amani Page 247
  Introduction &
  Objective
  The plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) is an important regula-tor of fibrinolysis at sites of vascular injury and has been implicated in the pathogenesis of thrombosis at the arterial sites. The aim of this study was to examine the effect one month aerobic exercise and vitamin E consumption on plasminogen activator inhibitor-1.
  Materials and Methods
  In this quasi experimental study thirty inactive healthy collegiate fe-males voluntarily participated in the study and were randomly divided into three groups: training with vitamin (endurance training accompanied by 400 IU/day vitamin E)، vitamin (400 IU/day vitamin E) and control (No vitamin and no exercise training). Endurance train-ing included 4 weeks of running on treadmill، 3 days a week. The duration and intensity of exercise in each session for the first week was 30 minutes at 65% of maximum heart rat and for the three remaining weeks were increased by 5 min and 5%، respectively. Two blood samples were taken before and 48 hours after training for measuring PAI-1 antigen.
  Results
  Data analysis revealed that PAI-1 antigen increased in control group significantly (P? 0. 05)، while PAI-1 decreases and increases in training with vitamin، and vitamin groups، respectively were not statistically significant. Changes in PAI-1 were significantly different among the three groups (P? 0. 05)، but using analysis of covariance it was revealed that these differences were due to differences in resting levels of PAI-1.
  Conclusion
  Based on the findings of present study، it could be concluded that short-term regular training combined with vitamin E consumption and chronic vitamin E consumption singly result in improvements in fibrinolytic system due to decrease or prevention of PAI-1 antigen.
  Keywords: Plasminogen Activator Inhibitor 1, Training, Endurance, Vitamin E
 • J. Ayatollahi, A. Ayatollahi, J. Ayatollahi Page 256
  Introduction
  Orbital pseudotumor، also known as idiopathic orbital inflammatory syndrome (IOIS)، is a benign، non- infective inflammatory condition of the orbit without identifiable local or systemic causes. The disease may mimics a variety of pathologic conditions. We pre-sent a case of pseudotumor observed in a patient admitted under the name of orbital celluli-ties. Case Report: A 26-year-old woman reffered to our hospital with the history of left ocular pain and headache 2 days before her visit.. Ophthalmological examination of the patient was normal except for the redness and lid edema، mild chemosis and conjunctival injection. Gen-eral assessment was normal but a low grade fever was observed. She was hospitalized as an orbital cellulitis patient. She was treated with intravenous antibiotics. On the third day، sud-denly diplopia، proptosis in her left eye and ocular pain in her right side appeared. MRI re-vealed bilateral enlargement of extraocular muscles. Diagnosis of orbital pseudotumor was made and the patient was treated with oral steroid. She responded promptly to the treatment. Antibiotics were discontinued and steroid was tapered in one month period under close fol-low up.
  Conclusion
  The clinical features of orbital pseudotumor vary widely. Orbital pseudotumor and orbital cellulitis can occasionally demonstrate overlapping features.. Despite complete physical examination and appropriate imaging، sometimes correct diagnosis of the disease would be difficult
  Keywords: Diplopia, Orbital Cellulities, Orbital Pseudotumor
 • Sh. Borzouei, V. Sheikh, S.H. Mosavi Bahar, A. Yousefian, R. Maheronnaghsh Page 260
  Introduction
  Multiple endocrine neoplasia type IIa (MEN IIa) is an autosomal dominant syn-drome characterized bypheochromocytoma، medullary thyroid carcinoma and hyperparathy-roidism. Pheochromocytoma approximately occurs in 50% of patients with MEN IIa. This tumor has the capacity to produce ACTH ectopically and becomes manifest like Cushing syndrome،although it is very rare. Case Report: We report a 26-year-old woman patient with severe muscle weakness، skin le-sions in extremity، hypertension، new onset diabetes and in the laboratory data hypokalemia، metabolic alkalosis، high serum level of cortisol، metanephrine، normetanephrine، calcitonin and bilateral adrenal mass in computed tomography as the first clinical manifestations of an ACTH-secreting pheochromocytoma.
  Conclusion
  In the patients with hypertension، new onset diabetes and hypokalemia Cushing syndrome and pheochromocytoma should always be ruled out.
  Keywords: Medullary Thyroid Carcinoma, Multiple Endocrine Neoplasia Type 2a, Pheochromocytoma