فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 86 (تابستان 1392)
 • پیاپی 86 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکترعلیرضا ترنگ صفحه 1
  مقدمه
  تالاسمی آلفا بیماری کم خونی ژنتیکی و بیشتر شایع در آسیای جنوب شرقی، منطقه مدیترانه و جنوب ایران است. به طورکلی، تالاسمی آلفا به گروه های کوچک تری تقسیم می شودکه مهم ترین آنها عبارتند از: حامل خاموش، تالاسمی آلفا مینور، بیماری هموگلوبین H و تالاسمی آلفا ماژور(هیدروپس فتالیس).
  هدف
  بررسی میزان ناهنجاری کروموزومی و آپوپتوز در لکوسیت افراد دچار بیماری هموگلوبین H در مقایسه با افراد سالم پیش و پس از تیمار با 3 گری اشعه گاما
  مواد وروش ها
  لکوسیت های خون محیطی 10 بیمار هموگلوبین H به همراه لکوسیت های خون محیطی 10 فرد سالم به طور جداگانه مورد تابش 3 گری پرتو گاما قرار داده شدند. بروز ناهنجاری کروموزومی پس از 48 ساعت از هر نمونه 70 متافاز بررسی شد. پس از 48 ساعت میزان آپوپتوز القایی و بی درنگ پس از خون گیری با آزمون کامت خنثی مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام این مرحله برای هر یک از افراد دو گروه بدون تابش لکوسیت های خون محیطی، تکرار و با نمونه های مورد تابش مقایسه و آنالیز آماری با نرم افزار 15V SPSS انجام شد.
  نتایج
  نقاط شکست ناشی از القای پرتوها در بیماران دچار هموگلوبین H در تمام کروموزوم ها و افراد سالم به جزء کروموزوم شماره 1، متناسب با طول کروموزوم ها و بر مبنای محتوای DNA به طور تصادفی در طول کروموزوم پخش شده بود. درصد آپوپتوز در افراد دچار بیماری هموگلوبین H بلافاصله پس از خون گیری و همچنین پس از 48 ساعت نسبت به افراد سالم بیشتر و از نظر آماری معنی دار بود (01/0 P<). درصد آپوپتوز نمونه های تیمار 3 گری اشعه پس از 48 ساعت در هر دو گروه کنترل و بیمار به میزان بسیار قابل توجهی افزایش یافته بود (01/0 P<).
  نتیجه گیری
  دور نگهداشتن بیماران هموگلوبین H از مواد فیزیکی و شیمیایی که آسیب اکسیداتیو DNA ایجاد می کند، ممکن است به بهبود مدیریت این بیماران کمک کند.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، آزمون کامت، اشعه، تالاسمی آلفا، متافاز، ناهنجاری کروموزومی، هموگلوبین اچ
 • شهیاد آذری حمیدیان صفحه 12
  مقدمه
  یکی از مهم ترین روش های ارزیابی همزمان کمی و کیفی برون داد پژوهشی پژوهشگران، مرکز های پژوهشی و واحدهای دانشگاهی، به کارگیری شاخص هرش(شاخص h) و پارامتر m است. این شاخص ها برای تعیین بهره وری، تاثیر و رتبه بندی گروهی از پژوهشگران مانند گروه های آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا کشور کاربرد دارد.
  هدف
  تعیین برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش و پارامتر m
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی و جامعه ی پژوهش بر اساس آخرین آمار سال 1391 خورشیدی(2012 میلادی) تمام اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(355 نفر) بودند. داده های اصلی پژوهش شامل شاخص هرش و سن پژوهشی افراد به صورت سرشماری برای همه افراد از پایگاه استنادی اسکوپوس بازیابی و پارامتر m برای هر فرد محاسبه شد. نرم افزار SPSS (نسخه 17) برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفت.
  نتایج
  میانگین کلی شاخص هرش و پارامتر m به ترتیب 59/0 و 09/0 بود. از دانشکده ها، دانشکده بهداشت بیشترین میانگین شاخص هرش 91/0 و بیشترین میانگین پارامتر m، 15/0 را نشان داد. میانگین شاخص هرش برای مرتبه های استاد، دانشیار، استادیار و مربی به ترتیب 71/3، 52/1، 51/0و 04/0 و برای پارامتر m به ترتیب 42/0، 24/0، 09/0 و 01/0 بدست آمد. در دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی با شاخص هرش 50/2، بیشترین میانگین را داشت. بیشترین شاخص هرش به طور مطلق 10 بود که به عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی و بیشترین پارامتر m به طور مطلق 00/1 محاسبه شد که به عضو هیات علمی گروه اورولوژی دانشکده پزشکی تعلق داشت. بر اساس شاخص هرش در بین دانشکده ها، مرتبه اعضای هیات علمی و در گروه های آموزشی دانشکده پزشکی اختلاف معنی دار آماری وجود داشت(05/0P<). در بین اعضای هیات علمی بر اساس جنس یا حوزه موضوعی(بالینی و پایه) اختلاف معنی دار آماری بدست نیامد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  میانگین برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش و پارامتر m در مقایسه با پژوهش های فرامرزی و حتی بومی در دسترس، خواه از نظر کمی یا کیفی(استنادها) در مرتبه پایین قرار می گیرد که پیشنهادهایی برای رشد این شاخص ها ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی موضوع مطالعه، دانشگاهیان، پایگاه علم سنجی، نمایه سازی و چکیده نویسی موضوع
 • عالیا صابری، صبا فخریه اصل، شادمان نعمتی، آبتین حیدرزاده، الهام منصوریان صفحه 24
  مقدمه
  اکثر پژوهش ها در قالب پایان نامه انجام می شوند و بخش مهم ارزش گذاری آنها بر اساس نوع مطالعه است. از این رو ما پایان نامه های دستیاری را به عنوان نمایانگر پژوهش ها، از نظر متدولوژی و سایر مولفه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم.
  هدف
  تعیین فراوانی انواع روش های مطالعه در پایان نامه های دستیاری پزشکی
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، 101 پایان نامه دستیاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از فروردین 1383 تا اسفند 1387 از نظر نوع مطالعه، انجام در قالب طرح تحقیقاتی، پذیرش در مجله ها و کنگره های داخلی و خارجی بررسی کردیم.
  نتایج
  از 101 پایان نامه، مطالعات توصیفی52 مورد (5/51%)، تحلیلی 43 مورد (6/42%) و ارزیابی آزمون های تشخیصی 6 مورد (9/5%) را تشکیل می دادند. 3/68% در مجلات انتشار یافته بودند (6/41% مجلات داخلی، 9/13% مجلات خارجی و 9/12% هم داخلی و هم خارجی). کمترین تعداد انتشار در سال 1384 (9/15%) و بیشترین آنها در سال 1387 (6/24%) بوده است. 5/47% پایان نامه ها در کنگره ارائه شده اند (7/30 % در کنگره های داخلی، 5% در کنگره های خارجی و 9/11% هم داخلی و هم خارجی). کمترین ارائه در کنگره ها در سال 1384(8/12%) و بیشترین در سال های 1383 و 1387 (هر کدام 9/22%) بوده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تا سال 1387 پایان نامه ها از نظر تعداد، انتشار در مجلات، ارائه در کنگره ها و تمایل به سمت مطالعات تحلیلی، روند رو به رشد داشته اند.
  کلیدواژگان: پایان نامه های دانشگاهی، رزیدنت های پزشکی، فنون تحقیقی
 • شادمان نعمتی، رحمت الله بنانn، احسان کاظم نژاد، هما موحدی، فرزانه طراوت، فتانه بخشی صفحه 32
  مقدمه
  تراکئوستومی یکی از رایج ترین اعمال جراحی در بیماران دچار نقص مسیر راه هوایی فوقانی است. نتیجه نهایی و عوارض احتمالی این عمل، ارتباط مستقیم با دستور پزشک و چگونگی اجرای مراقبت های پس از آن توسط کادر پرستاری دارد. عوارض این عمل بسیار مهم، شایع و در عین حال قابل پیشگیری است.
  هدف
  تعیین چگونگی مراقبت های پس از تراکئوستومی در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت
  مواد و روش ها
  پژوهشی توصیفی برای مطالعه روند مراقبت های پس از تراکئوستومی بر 96 بیمار بستری در بیمارستان های آموزشی شهر رشت در سال 90-1389 انجام شد. ابتدا اطلاعات شامل ویژگی های فردی بیمار، نحوه انتخاب ابزار تراکئوستومی و دستور پزشک و مراقبت های پس از عمل توسط کادر پرستاری در پرسشنامه ای وارد شد، سپس اطلاعات با آزمون های آماری در نرم افزار17 SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  از 96 بیمار بررسی شده، 77 نفر مرد (20/80%) با میانگین سنی 68/18±60/53 ساله و 19 نفر زن (80/19%) با میانگین سنی 77/17±50/39 ساله بودند. عمده ترین علت تراکئوستومی انتوباسیون طولانی (9/58%) بود. 7 مورد (3/7%) همراه با عارضه بود. اندازه لوله تراکئوستومی در اطفال (3/6% کل بیماران) در تمامی موارد استاندارد بود ولی در 78 بیمار بزرگسال (7/86%) مطابق استاندارد(در مردان: mm 9 و در زنان mm 8-5/7) نبود. در طی مراقبت، همه بیماران اکسیژن مرطوب و آنتی بیوتیک دریافت کردند اما در 7/16% بیماران بخور سرد تجویز نشده بود. تعداد کاف های پر شده با فشار مناسب (20/55%)، هیپرونتیلاسیون پیش از ساکشن (49%)، اندازه لوله تراکئوستومی (8/15%)، تعویض پانسمان (91/47%) و تواتر خالی کردن کاف لوله (78/44%) کمتر از میزان استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  بیشتر مراقبت های پس از تراکئوستومی در بیمارستان های آموزشی شهر رشت مطابق با روند استاندارد مکتوب در متون پزشکی نیست و به نظر می-رسد متخصصان مربوطه باید به آن توجه جدی بنمایند.
  کلیدواژگان: بازکردن نای، مراقبت پس از عمل جراحی
 • زیبا ظهیری سروری، زهرا عطرکار روشن، مانا مهدوی فر، سیده مریم موسوی، ماندانا منصورقناعی صفحه 40
  مقدمه
  در سرتاسر دنیا بدخیمی سرویکس یکی از مهم ترین دشواری های بهداشت سلامت و در کشورهای در حال توسعه بدخیمی سرویکس دومین علت مرگ زنان است. با تشخیص بیماری در گام های اول می توان مرگ و میر ناشی از بدخیمی سرویکس را کاهش داد.
  هدف
  مقایسه کفایت پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush در بیماران یک مطب خصوصی
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کارآزمائی بالینی از 400 بیمار نیازمند پاپ اسمیر مراجعه کننده به یک مطب خصوصی متخصص زنان که با روش بلوک تصادفی به دو گروه تقسیم شده بودند آزمایش پاپ اسمیر نیمی به روشAyre spatula و نیمی به روشCervix brush انجام شد. نمونه ها براساس طبقه بندی Bethesda ارزیابی شدند با نرم افزار SPSS16 و X2 آنالیز آماری صورت گرفت (P معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد).
  نتایج
  کفایت روشAyre spatula 83% و کفایت روش Cervix brush 88% بود (156/0P=). در زنان حاملگی اول، پاپ اسمیر به روشAyrespatula در 70% موارد و در روش Cervix brush در 87/94% کافی بود (04/0P=). در افراد مولتی پار روش Ayrespatula 25/86% و در روش Cervix brush 34/86% کفایت داشت (982/0P=). هم چنین در زنان غیر یائسه روش Ayrespatula 54/83% و روش Cervevixbrush 48/90% کفایت داشت (06/0P=) و در زنان یائسه روش Ayrespatula 56/80% و روش Cervix brush 75% کافی بود (581/0P=).
  نتیجه گیری
  کفایت کلی دو روش یکسان ولی در زنان حاملگی اول روش سرویکس براش (Cervix Brush) بیش تر بود. بررسی بیش تر با جمعیت بزرگ تر برای دستیابی به نتایج دقیق تر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سرطان های دهانه رحم، گستره های واژنی، روش ها
 • مریم کوشا، علی اصغر نورسته، زهرا قندریز مجدی صفحه 46
  مقدمه
  اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی (AD HD)، الگوی پایدار بی توجه ی یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است. یکی از اختلال های همراه آن، اختلال هماهنگی حرکتی (D CD) است. هماهنگی حرکتی عملکرد پیچیده ای است که حاصل درگیری دستگاه های گوناگونی مانند درک حسی بینایی، حرکت ماهیچه-ها، حافظه، توجه، مهار وضعیت و ترازبندی می باشد. سیستم تعادل یکی از عملکردهای مهم در هماهنگی حرکتی است که خود شامل اجزای مختلفی مانند تعادل پویا و ایستاست.
  هدف
  مقایسه تعادل در کودکان دچار اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی و کودکان عادی.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع توصیفی- مقایسه ای بود. آزمودنی ها رویهم رفته 45 کودک پسر در محدوده سنی 9-7 سالگی بودند که 30 نفر از آنها به دو مرکز دولتی و خصوصی سرپایی روانپزشکی کودک و نوجوان مراجعه کرده بودند و به صورت غیرتصادفی هدف دار انتخاب شدند. 15 نفر دیگر کودکان عادی به-صورت تصادفی از مدرسه های شهر رشت بودند. برای تشخیص ADHD و DCDمصاحبه بالینی بر اساس ملاک های(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)DSM-IV توسط فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان انجام شد. تعادل ایستا با آزمون اصلاح شده لک لک و تعادل پویا با آزمون راه رفتن پاشنه پنجه اندازه گیری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS 16.0 تحلیل شد. برای تعیین معنی دار بودن تفاوت متغیرها در سه گروه از نظر آماری از آزمون ANOVA استفاده و P کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  مقایسه آماری تعادل ایستا و پویا بین سه گروه کودکان مبتلا به ADHD با و بدون DCD و کودکان عادی نشان داد که کودکان ADHD با و بدون DCD تعادل ایستا و پویای ضعیف تری نسبت به کودکان عادی داشتند(0001/0 P=). تعادل ایستا در کودکان ADHD با و بدون DCD تفاوت معنی دار نداشت اما تعادل پویا در کودکان ADHD+DCDبه طور معنی دار از کودکانی که ADHDبه تنهایی داشتند کمتر بود(05/0P<).
  نتیجه گیری
  کودکان دچار ADHD با و بدون DCD نسبت به کودکان عادی تعادل ضعیف تری دارند. همراهی DCDبا ADHD باعث ضعف بیشتر در تعادل پویای کودکانADHD می شود.
 • نرجس اکاتی، عباس اسماعیلی ساری صفحه 53
  مقدمه
  جیوه سمی ترین فلز شناخته شده است که آلودگی زیست محیطی و آثار زیانبار بر سلامت انسان دارد.
  هدف
  آگاهی از میزان مواجهه با جیوه و نیاز به پایش این عنصر جهت جلوگیری از آسیب های دستگاه عصبی در کودکان شهرهای کناره دریای خزر
  مواد و روش ها
  میزان جیوه موی 74 کودک (11-6 ساله) و تاثیر فاکتورهای موثر بر آن (سن، جنس، میزان مصرف ماهی و مکان زندگی) ارزیابی شد. برای اندازه گیری میزان جیوه مو از آنالیز پیشرفته جیوه با دستگاهLECO AMA 254 Mercury Analyzer طبق استاندارد ASTM شماره 6722 D- استفاده شد.
  نتایج
  میانگین غلظت جیوه موی کودکان μg/g 62/0±46/1 بدست آمد. میزان مصرف ماهی کودکان متغیری بود که به طور معنی دار (00/0=p) بر میزان جیوه مو تاثیر داشت. سایر متغیرها بر میزان جیوه موی کودکان موثر نبود.
  نتیجه گیری
  میانگین جیوه موی کودکان از حد راهنمای USEPA بیشتر و از حد طبیعیWHO برای جیوه مو کمتر بود. میزان جیوه در 81% نمونه ها از حد راهنمای (μg/g1) USEPAو 16% نمونه ها از حد طبیعی تعیین شده توسط WHO(μg/g2) برای جیوه مو بیشتر بود. چون آلودگی به جیوه در ماهیان مصرفی می تواند باعث افزایش جیوه مو در کودکان شود، در مناطق آلوده به جیوه باید از ماهی هایی که آلودگی کمتری دارند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جیوه، کودک، ماهی ها، مو
 • ربیع الله فرمانبر، محمد اسدپور، محمدرضا یگانه، طوبی حسین زاده صفحه 60
  مقدمه
  در یک نظام آموزشی موفق، سبک یادگیری دانشجویان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی همواره مورد توجه است. آگاهی از سبک یادگیری دانشجویان، در استفاده بهینه از انواع سبک های یادگیری و اتخاذ روش تدریس مناسب به استادان کمک می نماید.
  هدف
  تعیین ارتباط بین سبک های یادگیری براساس نظریه کلب با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و مامایی.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی- توصیفی تحلیلی، 176نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت به شیوه سرشماری و با استفاده از پرسش نامه استاندارد سبک های یادگیری کلب بررسی شدند. میانگین معدل نمره کلیه دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته و برای تعیین میزان تبین هر یک از مولفه های تغییرپذیر یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، از آزمون X2، t تست و همبستگی پیرسون استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سبک های یادگیری نشانگر آن بود که اولویت های سبک یادگیری در کل دانشجویان هم گرا(7/6±51/35)، جذب کننده(5/6±2/35) است. بین سبک یادگیری دو گروه دانشجویان، اختلاف معنی دار بدست نیامد. میانگین معدل نمره در دانشجویان پرستاری(6/1±46/15) و در دانشجویان مامایی(6/1±81/14) بود. بین انواع سبک های یادگیری چهارگانه و موفقیت تحصیلی در دانشجویان رابطه آماری معنی دار یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به برخورداری بیشتر دانشجویان از سبک های یادگیری هم گرا و جذب کننده پیشنهاد می شود از محیط های یادگیری متناسب با این سبک ها از جمله پافشاری بر کاربرد عملی مطالب و واداشتن دانشجویان به موشکافی مسائل در آموزش استفاده شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان، وضعیت آموزش، یادگیری
 • بیژن شاد، فردین میربلوک، جلال خیرخواه، فاطمه میررازقی، نرگس طبرزن صفحه 69
  مقدمه
  از عوامل خطر متعدد بیماری های ایسکمی قلب، دیابت قندی با خطر بالای بروز بیماری قلبی کرونری مرتبط است و در بیماران دیابتی دچار انفارکتوس میوکارد حاد، خطر مرگ و عوارض قلبی جدی افزایش می یابد. همچنین، گلوکز بالای هنگام بستری (Stress hyperglycemia) دراین بیماران با پیش آگهی بدتری همراه است و در پژوهش های اخیر این رابطه حتی در بیماران غیر دیابتی هم مشاهده شده است.
  هدف
  بررسی ارتباط میزان گلوکز هنگام پذیرش با بروز حوادث جدی قلبی (شامل آریتمی، نارسایی حاد، شوک کاردیوژنی و مرگ داخل بیمارستانی) در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد، و تعیین محدوده ای از سطح گلوگز خون هنگام بستری که باعث بیشترین بروز این پیامدها می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 255 مورد با انفارکتوس حاد میوکارد بررسی شدند. گلوکز پلاسما، CTPI، LDL، HbA1C (تروپونین قلبی نوعI) بر نمونه خون هنگام پذیرش بیمار اندازه گیری شد. بیماران بر اساس گلوکز پلاسمای هنگام پذیرش به سه گروه افراد کمتر یا مساوی 140، 200-140 و بیشتر یا مساوی 200 میلی گرم بر دسی لیتر تقسیم بندی شدند. بیماران در طی بستری به مدت بیشینه 5 روز از نظر بروز حوادث جدی قلبی پی گیری شدند. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS 18 ارزیابی و برای آنالیز یک متغیره و نشان دادن ارتباط از آزمون X2 استفاده و 05/0P< معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  در مجموع 255 بیمار با انفارکتوس حاد میوکارد (179 نفر مرد و 76 نفر زن) و میانگین سنی 10±66 سالگی بررسی شدند. متوسط گلوکز هنگام پذیرش mg/dl91±8/177 بود. بین رده های میزان گلوکز خون و بروز مرگ ومیر، آریتمی، شوک کاردیوژنی و نارسایی حاد قلبی ارتباط آماری معنی دار بدست آمد (به ترتیب 0001/0P=، 004/0P=، 0001/0P= و 0001/0P=).
  نتیجه گیری
  گلوکز هنگام پذیرش بیش از 200 میلی گرم بر دسی لیتر پیش بینی کننده قوی حوادث زیان بار قلبی در این بیماران است.
  کلیدواژگان: انفارکتوس ماهیچه قلب، انفارکتوس ماهیچه قلب، مرگ و میر، آریتمی، شوک قلبی، گلوکز خون، نارسایی احتقانی قلب
 • محسن مردانی کیوی، عبدالرسول سبحانی، خشایار صاحب اختیاری، کیوان هاشمی مطلق، احسان کاظم نژاد لیلی صفحه 78
  مقدمه
  با توجه به رشد روزافزون آثار علمی-پژوهشی علوم پزشکی در ایران و جهان، گواهمندی درست در مقالات اهمیت دو چندان یافته است که افزون بر آسانی در بازیابی منابع نشانگر اعتبار علمی مجله و نویسندگان مقالات آن است.
  هدف
  بررسی فراوانی انواع اشتباه های منبع نویسی در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مواد و روش ها
  در مطالعه ای مقطعی–تحلیلی صحت نگارش منابع کلیه مقالات منتشر شده در سال های 90-1380 (42 شماره، 531 مقاله، 9153 منبع) بررسی شد. از هر مقاله سه منبع به طور تصادفی انتخاب (1593 مورد) و از نظر صحت نگارش با اصل مقاله مورد ارجاع مقایسه شدند.
  نتایج
  از 531 مقاله در 102 مورد (2/19 درصد) به برخی از منابع در متن اشاره ای نشده و در 127 مورد (9/23 درصد) ترتیب ذکر منابع در متن رعایت نشده بود. در کل 959 منبع(2/60 درصد) به درجه هایی خطا داشتند. میزان رخ داد خطا پس از اصلاح راهنمای نویسندگان در مجله (سال 1384) و پس از ایجاد تارنمای مجله و کتابخانه الکترونیکی (سال 1388) کاهش چشمگیری یافته بود (هر دو 001/0>P). همچنین، با جلوتر رفتن سال ها کاهش معنی داری در فراوانی و شدت خطاها بوجود آمده بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  اگرچه میزان دقت نگارش منابع در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال های اخیر بهبود قابل توجهی یافته، کماکان منابع مقالات این نشریه خطا داشته و بکارگیری فناوری نوین، درخواست رونوشت صفحه اول منابع و تاکید بیشتر به نویسندگان می تواند در کاهش هرچه بیشتر خطاها موثر باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نشریات ادواری، نگارش
 • زیبا ظهیری سروری، دکترزهرا عطرکار روشن، زهرا رفیعی سروری، مریم اصغرنیا صفحه 87
  مقدمه
  اختلال تخمک گذاری یکی از مهم ترین دلایل ناباروری در زنان است. در این بیماران به طور معمول از کلومیفن سیترات برای القای تخمک گذاری استفاده می شود. اما برخی بیماران به این دارو مقاومند یا به رغم تخمک گذاری موفق، قادر به حاملگی نیستند. تاموکسیفن ترکیب غیراستروئیدی مشابه کلومیفن است که برای القای تخمک گذاری (ovulation Induction) بکار می رود ولی عوارض نامطلوب کلومیفن را بر اندومتر ندارد.
  هدف
  مقایسه دو دارو در القای تخمک گذاری و حاملگی
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 144 بیمار دچار ناباروری مراجعه کننده به درمانگاه از فروردین 1385 به بعد، که با آزمایش های گوناگون، ناباروری به علت اختلال تخمک گذاری در آنان به اثبات رسیده بود به صورت Block Randomization در دو گروه قرار داده شدند(تعداد بیماران براساس نمونه پایلوت تعیین شد). به بیماران گروه 1 درمان شونده کلومیفن(150 میلی گرم در روز به مدت 5 روز) و به بیماران گروه 2 تاموکسیفن(40 میلی گرم در روز به مدت 5 روز) روز تجویز شد. سپس، با سونوگرافی ترانس واژینال در روزهای 16-12 چرخه تخمک گذاری، الگو و ضخامت اندومتر بررسی شد. در پایان، بیماران از نظر حاملگی و عوارض مرتبط پی گیری شدند. سپس، با آمار توصیفی و آزمون های X2 و تی و نرم افزار SPSS آنالیز آماری انجام شد. P جهت معنی دار بودن کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در هر گروه، 72 بیمار درمان شدند. میزان تخمک گذاری در گروه تحت درمان با کلومیفن به طور معنی دار بالاتر از گروه تاموکسیفن بود)05/0(P<. میزان حاملگی در کسانی که تخمک گذاری داشتند در هر دو گروه مشابه بود. اما این میزان در کل بیماران دریافت کننده هر دارو در گروه تاموکسیفن به طور معنی دار کمتر بود و از نظر الگو و ضخامت اندومتر و عوارض درمان بین دو گروه تفاوت معنی دار بدست نیامد. وضعیت بیماران دو گروه از نظر نمایه توده بدنی، سن، مدت ناباروری و حجم تخمدان مشابه بود.
  نتیجه گیری
  تاموکسیفن به عنوان درمان اولیه القای تخمک گذاری روش کارآمد و مناسبی نیست.
  کلیدواژگان: القای تخمک گذاری، تاموکسیفن، کلومیفن، ناباروری
 • عباس سلیمانی، سارا کریمی، سوده سلیمانی صفحه 94
  مقدمه
  آنوفتالمی و میکروفتالمی به صورت نبودن یک چشم یا وجود یک چشم کوچک در اربیت تعریف می شود که در بیش از 50درصد موارد با آنومالی های سیستمی همراه است و علل متعدد محیطی و کروموزومی دارد. امکان تشخیص پیش از زایمان با روش های تصویربرداری مثل سونوگرافی و نیز ارزیابی سیتوژن مایع آمنیون امکان پذیر است و درمان ایده ال باید هرچه زودتر بعد از زایمان آغاز شود. به علت نادر بودن این بیماری یعنی 30-1 در هر 100000 تولد و نیز اهمیت آن در اینجا یک مورد آنوفتالمیا معرفی می شود.
  معرفی مورد: بیمار نوزاد پسر یک روزه حاصل زایمان سزارین به علت وضعیت بریچ بود که در معاینه روز اول پس از زایمان متوجه شکاف های پلکی تنگ و نداشتن گلوب شدند. بررسی زیادی انجام شد. بیمار انگشتان بلند دست داشت و در پاهایش فقط 4 انگشت به صورت syndactyly دیده می شد. در سونوگرافی A، B و MRI هیچ نشانه ای از گلوب در اربیت وجود نداشت. آزمایش های Torch منفی بود، عامل خطر محیطی خاصی در بیمار یافت نشد. پدر و مادر بیمار نسبت خانوادگی (دختر دائی– پسرعمه) داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نداشتن عوامل خطر مهم در مادر این نوزاد، به نظر می رسد ژنتیک و موتاسیون در آن دخالت داشته است. تشخیص بیماری قبل از زایمان با تصویربرداری جنین (سونوگرافی، CT-Scan، MRI) امکان پذیر است، لذا پیشنهاد می کنیم به این نکته توجه ویژه شود.
  کلیدواژگان: آنوفتالمموس، کاسه چشم
|
 • Alireza Tarang Page 1
  Introduction
  Alpha thalassemia is a set of hereditary anemia, which occurs frequently not only in the countries of the Mediterranean seacoast but also in the tropics and subtropics of the world including South East Asia and southern Iran. The -thalassemia can be generally categorized as: silent -thalassemia carrier, -thalassemia carrier, hemoglobin H disease, and -thalassemia major (hydrops fetalis).
  Objective
  To study the effects of ionizing radiation on apoptosis and aberration induction in the leukocytes of hemoglobin H disease sufferers, compared to normal controls.
  Materials And Methods
  Peripheral blood samples were obtained by venopuncture from ten healthy volunteers and ten Hb H patients.Blood samples were divided into two parts with one exposed to 3 Gy gamma rays generated from a 60Co source and the other without any irradiation. The blood samples were either immediately used for the comet assay or left in 37 ºC CO2 incubator for 48 hours in RPMI-1640 medium. Chromosome analyses were carried out exclusively on first division metaphases. For all samples, 70 metaphases were observed. Obtained data were statistically analyzed using SPSS (version 15) software.
  Results
  Results showed that the frequency of spontaneous aberration was similar in all the study groups. In normal individuals, in all the chromosomes except chromosome 1, a random distribution of break points proportional to their lengths based on their DNA content was observed. In hemoglobin H disease individuals, in all the chromosomes, a random distribution of break points proportional to their lengths based on their DNA content was observed. Results showed that the frequency of apoptosis in the leukocytes of freshly drawn blood of Hb H patients was significantly higher than that in the controls. Incubation of non irradiated samples in culture medium and CO2 incubator at 37 ºC for 48 hours greatly increased the frequency of apoptosis in all the samples. However, the frequency of apoptosis in Hb H patients was significantly higher than that in the controls. Irradiated samples kept for 48 hours in incubator prior to processing for comet assay, showed higher frequency of apoptosis, compared to non irradiated conterparts.
  Conclusion
  We can conclude that among the -thalassemia patients those with HbH disease might be considered as radiosensitive in terms of apoptosis formation.
  Keywords: Alpha, Thalassemia, Apoptosis, Chromsome Abberrations, Comet Assay, Hemoglobin H, Metaphase, Radiation
 • Azari, Hamidian Page 12
  Introduction
  One of the most important methods for the quantitative and qualitative evaluation of the research output of the scholars, research centers and academic units is through the Hirsch index (h index) and m parameter. The indices are used to determine the efficiency, significance and rank of a team of researchers including those in the department, college, university or elsewhere across the nation.
  Objective
  To evaluate the research output of the faculty members of Guilan University of Medical Sciences using the Hirsch index and m parameter.
  Materials And Methods
  The present survey is descriptive and conducted on the population consisting of all faculty members of Guilan University of Medical Sciences (355 scholars), according to 1391 (2012) census. The main data including the Hirsch index and scientific age were retrieved from Scopus and the m parameter was calculated for each individual. Data analysis was carried out using software SPSS (version 17.0).
  Results
  For the studied population, the overall mean of the Hirsch index and m parameter were 0.59 and 0.09, respectively. The faculty members of School of Health showed the highest mean Hirsch index 0.91 and the highest mean m parameter 0.15 among the schools. The means of Hirsch index for full professor, associate professor, assistant professor and lecturer were 3.71, 1.52, 0.51, and 0.04, respectively, and 0.42 0.24, 0.09 and 0.01, for the m parameter. Department of Social Medicine showed the highest mean Hirsch index of 2.50 among the departments of School of Medicine. The highest absolute Hirsch index of 10 belonged to a faculty member of Department of Internal Medicine at the School of Medicine. The highest absolute m parameter was calculated to be 1.00 for a faculty member of Department of Urology at the School of Medicine. Based on the Hirsch index, significant differences were observed among the ranks of faculty members, the schools, and the departments of the School of Medicine (P<0.05). There was no significant difference among the faculty members in terms of gender and subject area (clinical and basic) (P>0.05).
  Conclusion
  The average research output of faculty members of Guilan University of Medical Sciences based on the Hirsch index and m parameter, in comparison with the available domestic and international investigations, is at a lower level either in quantitative or qualitative (citations). Some suggestions for the improvement of these indices are presented.
  Keywords: Abstracting, Indexing as Topic, Evaluation Studies, Faculty, Scientometrics
 • Dr. Alia Saberi, Dr. Saba Fakhrieh Asl *, Dr. Shadman Nemati, Dr. Abtin Heydarzadeh, Dr. Elham Mansourian Page 24
  Introduction
  Most of research projects are in the form of theses and an important part of assessing their research values is based on the type of study chosen and conducted. This survey aims to evaluate the medical residents’ theses at Guilan University of Medical Sciences in terms of methodology and other research components.
  Objective
  To determine the frequency of study types adopted in medical residents’ theses
  Materials And Methods
  In this retrospective-descriptive study, 101 medical theses from April 2005 to March 2009 have been assessed in terms of type of study, the research design, acceptance in the domestic and foreign journals and congresses.
  Results
  Of the 101 of theses, descriptive studies account for 52 theses (5/51%), analysis of patients 43 patients (6/42%), and evaluation of diagnostic tests 6 theses (9/5%). A total of 68.3% of the manuscripts were published in journals (41.6% in national journals, 5% in foreign journals and 11.9% in both). The lowest number of publications was in 2006 (12.8%) and the highest was in 2009 (24.6%). A total of 47.5% of the manuscripts were presented at congresses (30.7% in national congresses, 13/9% in foreign journals and 12.9% in both). The lowest publication rate was in 2006 (12.8%) and the higheat in 2005 and 2009 (22.9%).
  Conclusion
  It seems that, until the year 2009, the theses had a growing trend in the number, publication in journals, presentations at congresses and the preference for analytical studies.
  Keywords: Academic Dissertations, Investigative Techniques, Residency, Medical
 • Dr. Shadman Nemati, Dr. R. Banan, Dr. E. Kazem Nezhad, Dr. H. Movahedi, F. Bakhshi *, Dr. F. Taravat Page 32
  Introduction
  Tracheostomy is one of the most common surgical procedures performed on the patients with airway obstruction. The outcome and respective complications depend on postoperative orders and care. The complications are very important, common, but preventable.
  Objectives
  The aim of this study was to evaluate post- tracheostomy care status in Rasht hospitals in 2010 and 2011.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted on 96 patients who have undergone tracheostomy in Rasht educational hospitals in 2010-11. Initially, the data consisting of demographic characteristics, tracheostomy tube selection and surgical procedures, postoperative orders and performed orders by nurses (on the bases of observations of researcher) were collected by a questionnaire. Then, they were analyzed by frequency tests on SPSS 17 software.
  Results
  From 96 patients, 77 patients were male (80.2%) and the rest were female (9.8%), and the average age of men was 53.60+ 18.68 and for women 39.50 + 17.77 years. The most common indication of tracheostomy was prolonged intubation (58.9%). Also, 7 cases (7.3%) had complicated tracheostomy. In 78 adult patients, tube was not of adequate standard size (in men: 9 mm and women: 7.5-8 mm), but it was standard in children (6.3% from overall patients). Administration of wet oxygen, antibiotics and using cuffed tubes were standard in all cases, usage of cold steam (83.3%), adequate pressure of cuff (55.20%), hyperventilation before suctioning, (49%) tube size of tracheostomy (15.8%), change of dressing (47.91%) and frequency deflection of tube cuffs (44.78%) were not standard.
  Conclusion
  These results demonstrate that post tracheostomy care in educational hospitals in Rasht was not performed on standard bases, and serious attention on the part of respective authorities is needed.
  Keywords: postoperative care, Tracheostomy
 • Dr. Ziba Zahiri Sorouri, Dr. Mandana Mansour, Ghanaie *, Dr. Zahra Atrkar Roushan, Dr. Mana Mahdavifar, Sm Mosavi Page 40
  Introduction
  Cervical carcinoma continues to be a significant health care problem worldwide. In developing countries, where health care resources are limited, cervical carcinoma is the second most frequent cause of cancer death in women. Pap smear test is used for screening cancer and preinvasive disease.
  Objective
  The aim of this study was to compare pap smear adequacy with either Ayrespatula and Cervixbrush in the patients referred to a private medical office.
  Materials And Methods
  In this clinical-trial study, 400 patients who required pap smear test were included.The patients were divided into two groups, in one group ayrespatula and in the other cervixbrush was performed with blocked randomized method. All pap smears were evaluated with Bethesda system by a pathologist. The data adequacy, inadequacy, reason for unsatisfaction, parity and menopausal status were obtained and analysed using spss ver.16 and chi-square(x2) test.
  Results
  Adequacy of ayrespatula was 83% and adequacy of cervixbrush 88% (p=0.156). In nulipar women, adequacy of ayrespatula was 70% and adequqacy of cervixbrush 94.87% (p=0.04). In multipar women, adequacy of ayrespatula was 86.25% and adequqacy of cervixbrush 86.34% (p=0.982).In premenopausal women, adequacy of ayrespatula was 83.54% and adequacy of cervixbrush 90.48% (p=0.06). In menopausal women, adequacy of ayrespatula was 80.56% and adequacy of cervixbrush 75% (p=0.581). Most frequent cause of unsatisfactory pap smear in ayrespatula and cervixbrush was inadequate squamous cell representation.
  Conclusion
  Overall, adequacy of cervixbrush is similar to that of ayrespatula but adequacy of cervixbrush in nulipar women is higher than that of ayrespatula. More studies with larger sample size to achieve best results are recommended.
  Keywords: Uterine Cervical Neoplasms, Vaginal smears, methods
 • Dr. M. Koosha *, Dr. A. Norasteh, Ghandriz Page 46
  Introduction
  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is a persistent pattern of inattention and/or hyperactivity - impulsivity behavior. ADHD is frequently accompanied by Developmental Coordination Disorder (DCD). Motor coordination is a complex performance of interaction between visual perceptual, neuromuscular coordination, memory, attention and balance. One of the most important part of motor coordination is static and dynamic balance.
  Objective
  To assess the balance in children with attention deficit / hyperactivity disorder with and without developmental coordination disorder and normal children.
  Materials And Methods
  In this descriptive comparative study, from a total of 45 male children aged 9-7 years, 30 referrals to both public and private psychiatry outpatient centers were non-randomly selected. Also, 15 normal children were selected from elementary schools students in Rasht, northern Iran. Diagnostic criteria by clinical interview based on DSM-IV criteria were performed by child and adolescent psychiatrists. Static balance was assessed by stork modified test and dynamic balance by the heel and toe walking test. Data were analyzed using SPSS-16.0 software. To determine statistically significant differences in the three groups, ANNOVA test was used. P value=0.05 was considered significant.
  Results
  Children with ADHD with and without DCD showed poor static and dynamic balance, compared with normal children (P<0.05). Static balance in ADHD children with and without DCD was not significant but dynamic balance in ADHD + DCD group was lower.
  Conclusions
  ADHD children with and without DCD have poor balance than normal children. Simultaneous presence of DCD and ADHD may make dynamic balance deficit more severe in children with ADHD.
  Keywords: developmental coordination disorder, attention deficit hyperactivity disorder, Static balance, Dynamic balance
 • Nnarjse Okati, Dr. A. Esmaili Sari Page 53
  Introduction
  Mercury is the most toxic metal that causes environmental pollution and is harmful to human health.
  Objective
  understanding more about mercury exposure and necessity to monitor this element,in order to prevent nerve system demage in children living in Caspian Sea coastal regions.
  Materials And Methods
  In this study, mercury content of hair in 74 children (6-11 years old) and the influencing factors such as age, sex, fish consumption and living place were assessed. The mercury in the hair was measured by LECO AMA 254 Advanced Mercury Analyzer (USA), according to ASTM, standard NO.D-6722. ListenRead phonetically
  Results
  The mean of concentration of mercury in children’s hair was found to be 1.46±0.62 (μg g-1). The results showed that the fish consumption by children (p=0.00) significantly affected the content of mercury in the hair of subjects. Other factors had no effect on the mercury content of children’s hair.
  Conclusion
  The mean mercury concentration in children’s hair was higher than the reference dose of mercury recommended by USEPA and it was lower than threshold level of WHO. Mercury level was higher than the USEPA reference dose (1μg g-1) in 81% of the samples and it was more than the WHO ‘Normal’ level (2 μg g-1) in 16% of the samples. Since consumption of mercury contaminated fish can increase the mercury content of children’s hair, consumption of less contaminated fish is recommended.
  Keywords: Child, Fishes, Hair, Mercury
 • R. Farmanbar, T. Hosseinzadeh *, M. Asadpoor, M. Yeganeh Page 60
  Introduction
  In a successful educational system, learning styles of students are always considered as an influencing factor on learning and educational progress. Knowledge of students learning styles will help teachers to develop an appropriate educational plan in order to gain an optimal educational efficacy.
  Objective
  Determine the Association between Nursing and Midwifery Students’ Learning Styles and their Academic Achievements, Based on Kolb's Model
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, 176 nursing and midwifery students in Shahid Beheshti School of Nursing and Midwifery, were selected by census and completing standard questionnaire of Kolb's Learning Styles. The average grade of all students was considered as indicators of their Educational progress. We used K2 test, t- test and Pearson's correlation to assess determining power of changeable variables of learning in Educational progress.
  Results
  The average of learning style indicates that priorities of learning style in all students were convergent (35.5±6.7) and assimilator (35.2±6.5). There wasn’t a significant difference between two groups of students. The average grade of nursing students was(15.46±1.6)and midwifery students was(14.81±6.1).There wasn’t a significant difference between learning styles and Educational progress of respective students.
  Conclusion
  Since the majority of students had convergent and assimilator learning styles, it is recommended to apply Learning Environments proportionate to these styles such as emphasis on practical application of the topics and encouraging students to pursue problems analysis in their leaning habits.
  Keywords: Educational Status, Learning, Students
 • Dr. B. Shad, Dr. F. Mirbolouk, Dr. J. Kheirkhah, Dr. F. Mirrazeghi *, Dr. N. Tabarzan Page 69
  Introduction
  Among various risk factors of ischemic heart diseases, Diabetes mellitus is associated with high risk of coronary heart disease and risk of mortality and cardiac complications is elevated in diabetic patients admitted with acute Myocardial Infarction (MI). Also recent surveys have indicated that admission blood glucose is associated with worse prognosis.
  Objective
  To investigate the association between admission glucose level and cardiac events (arrhythmia, acute heart failure, cardiogenic shock and death) in the patients with acute MI and determine the range of glucose level which is more prognostic for cardiac events.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was done on 255 patients with acute MI. Blood samples were taken for blood glucose, cardiac troponin I (CTPI), LDL, and HbA1C in the admission.patients were stratified to three groups on the basis of admission glucose: <=140 mg/dl, 140-200mg/dl, >=200mg/dl. They were followed for adverse cardiac events during hospitalization up to five days. The results were analyzed by SPSS v18 and Chi-Square test. P<0.05 was considered significant.
  Results
  Totally, 255 sequential patients admitted for acute MI (179 males and 76 females) with the mean (SD) age of 66 ± 10 years old entered the study. The mean (SD) admission blood glucose level was 177.8 ± 91 mg/dl. There was a significant association between blood glucose levels and the incidence of adverse cardiac events such as death, arrhythmia, cardiogenic shock and acute heart failure (P=0.0001, P= 0.003, P= 0.0001, P= 0.0001, respectively). The relationship between Hb A1c and adverse cardiac events (death, arrhythmia, cardiogenic shock and acute heart failure) was also significant (P= 0.001, P= 0.002, P= 0.025, P= 0.0001, respectively)
  Conclusion
  Our study showed that admission blood glucose levels higher than 200 mg/dl is strongly predictive of adverse cardiac events.
  Keywords: Arrhythmia, Blood Glucose Heart Failure, Congestive, Myocardial Infarction, Myocardial Infarction, Mortality, Shock, Cardiogenic
 • Dr. M. Mardani, Kivi *, Dr. A.R. Sobhani, Dr. Kh Saheb, Ekhtiari, Dr. K. Hashemi, Motlagh, Dr. E. Kazemnejad Leyli Page 78
  Introduction
  With rapidly growing literature in the medical sciences being printed internationally, as well as in Iran, the need for citing references accurately has increased in importance. Accurate documentation, not only helps the proficiency of the citing author in a certain subject, but also reveals both journal's and author’s credibility and knowledge.
  Objective
  This study aims to assess the rate and severity of improper citation practices in articles published by The Journal of Guilan University of Medical Sciences
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 9153 references in 531 articles published in 42 issues from year 2000 to 2011 have been evaluated. From each research article, three randomly selected references (1593 references) were checked for citation errors.
  Results
  Out of 531 research articles, 102 instances (19.2%) were found not to allude to the referenced citation, and 127 articles (23.9%) were not cited in the appropriate accepted format. Overall, 959 references (60.2%), were found to have some degree of error. After improving instructions for authors in 2005, and the creation of e-journal and electronic library in 2008, significant decrease of errors were found (both P<0.001). Additionally, as more years passed by, a significant decrease in the amount and severity of citation errors was noted (P<0.001).
  Conclusion
  Although accuracy of writing references in The Journal of Guilan University of Medical Sciences improved significantly, referencing problems still exist. Utilizing the benefits modern technologies, requesting a copy of the first page of all cited references, and stressing the importance of a trustworthy bibliography, may decrease the citation errors.
  Keywords: Guilan University of Medical Sciences, Periodicals, Writing
 • Dr. Ziba Zahiri Sorouri, Dr. M. Asgharnia *, Dr. Zahra Atrkar Roushan, Dr. Zahra Rafiei Sorouri, S.F. Dalil Heirati Page 87
  Introduction
  Ovulation disorders are one of the most important causes of infertility in women. Clomiphene citrate is used commonly in such patients for the induction of ovulation. But some of the patients are resistant to this drug or even if they have successful ovulation, they may not become pregnant. Tamoxifen is a non steroidal compound like as clomiphene, that is used for ovulation induction, while it doesn’t have undesirable effect of clomiphene on endometrium.
  Objective
  The purpose of this study, is comparison between these two drugs for ovulation induction and pregnancy.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, 144 women with infertility were placed in two groups in Block randomization form, who were referred to clinics since March 2006 till March 2008 and were diagnosed to have only ovulatory factor infertility by different tests. (The number of patients was determined according to the pilot study). The treatment of first group was 40mg/day by Tamoxifen and of second group was clomiphene150mg/day from days3 till 7 of menstrual cycle. Then, by using transvaginal sonography in 12-16 days of cycle, they were tested for follicular growth, endometrial thickness and pattern. Finally, the patients were followed up for pregnancy and side effects related to it. Afterwards, descriptive statistics and x2 and T-Test and SPSS software statistical analysis were carried out. (P<0.05) was considered as statistically significant).
  Results
  In each group, 72 patients were treated. The ovulation rate in group 2 was meaningfully higher than that in group 1 (P<0.05). The pregnancy rate in the patients who had ovulation in both groups was similar. But pregnancy rate in patients who received clomiphene citrate was higher. There was no significant difference between the 2 groups in terms of endometrial thickness, pattern and the side effect of treatment. The patients’ conditions in 2 groups were similar in terms of BMI, age, the duration of infertility and ovarian volume.
  Conclusion
  The results of this study show that using TMX as the first treatment for ovulation induction is not effective and suitable.
  Keywords: Clomiphene, Infertility, Ovulation, Tamoxiphen
 • Page 94
  Introduction
  Anophthalmia and microphthamia are extremely rare conditions defined as the congenital absence or when one or both eyes are abnormally small in orbit, which are associated with systemic anomalies in more than 50% cases and with different environmental and cromozomal causes. Diagnosis of anophthamia and microphthalmia is possible by sonography CTscan, MRI and amniotic cytologic investigation before delivery. The ideal treatment should begin immediately after delivery. Due to being an extremely rare (1-30 per 100,000 Born) and terrible disease, this case has been presented. Case history: The patient is a male newborn with C/S because of breech situation, with small lid fissure and absence of globe in the orbit upon different examinations and investigations. Another anomaly in this case is the long fingers in hands and four fingers in the feet with syndactyly. There is no globe in A, B scan sonography and MRI of orbit. TORCH test was negative and there were no environmental risk factors. But his parents are family relatives.
  Conclusion
  Risk factors have not been detected in this case, it seems genetic and /or mutation plays a significant role. Diagnosis is possible by imaging and genetic investigation during pregnancy, so they are highly recommended
  Keywords: Anophthalmos, Orbit