فهرست مطالب

 • سال چهل و سوم شماره 4 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • غلامحسین زمانی، مسعود یزدان پناه صفحه 523

  بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از مهم ترین سازوکارهای مقابله با خطرات بخش کشاورزی و مناسب ترین راهکار برای کاهش خسارت مالی به حساب آورد. بررسی ها نشان می دهد گروهی از کشاورزان پس از یک دوره بیمه گزاری نسبت به خرید بیمه نامه برای محصولات خود اقدام نمی کنند، در حالی که جمعی دیگر برای ادامه بیمه گذاری مشتاقانه اقدام می کنند.این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان به عنوان هدف اصلی با روش پژوهش توصیفی انجام و با فن پیمایش داده های تحقیق گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش، کشاورزانی که حداقل یک بار بیمه محصولات کشاورزی خریده اند در کل کشور بود، که به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین کشاورزان بیمه گزار فعلی و قبلی در سطح کشور انتخاب گردیدند. آمارهای توصیفی نشان داد میزان تمایل به خرید بیمه نامه در حد بالایی است. همچنین بعد از ارایه آمارهای توصیفی به منظور تعیین عوامل موثر بر تمایل به خرید بیمه نامه در این پژوهش از رگرسیون چند مرحله ای استفاده گردید. نتایج رگرسیون نشان داد، سه متغیر رضایتمندی، کیفیت خدمات دریافتی و ارزش دریافتی از بیمه به صورت معنی داری قادر به پیش بینی میزان تمایل به خرید مجدد بیمه نامه را دارند. در پایان پیشنهاداتی برای افزایش تمایل به خرید مجدد بیمه نامه ارایه گردید

  کلیدواژگان: بیمه محصولات کشاورزی، بازاریابی، رضایتمندی، خرید مجدد
 • معصومه نصیری، علی نجفی نژاد، علی دریجانی، امیر سعدالدین صفحه 531

  امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حیات او به شمار می آید. عدم کنترل فرسایش کنترل خاک، منجر به کاهش تدریجی حاصلخیزی خاک می شود. بنابراین، با اجرای صحیح عملیات حفاظت خاک و تعیین ویژگی های اقتصادی- اجتماعی کشاورزان، می توان در راستای افزایش نرخ پذیرش این عملیات و کاهش خسارات فرسایش اقدام نمود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه شاخص های موثر بر اجرای تراس بندی در گروه های درآمدی کشاورزان آبخیز چمانی در بالادست رودخانه گرگان رود در استان گلستان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات موردنیاز در سه بخش مشخصات فردی، مشخصات مزرعه و اطلاعاتی در خصوص سطح آگاهی کشاورز از مسایل مربوط به فرسایش خاک و روش‎های حفاظت خاک از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 142 کشاورز در پنج روستای حوضه جمع آوری شد. سپس، شاخص های مختلف پس از وزن دهی در چارک های درآمدی، مورد مقایسه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مشخصات فردی، «تحصیلات»، از مشخصات مزرعه، شاخص «سطح زیرکشت» و درخصوص سطح آگاهی کشاورز نیز، شاخص «میزان آگاهی کشاورز از فرسایش خاک» در چارک درآمدی چهارم، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. در نهایت، با استفاده از نتایج تحقیق، راهکارهای سیاستی جهت افزایش نرخ پذیرش عملیات حفاظتی به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: حفاظت خاک، تراس بندی، ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، چارک درآمدی، آبخیز چمانی استان گلستان
 • حمید کریمی گوغری، احمد رضوانفر، سید یوسف حجازی صفحه 541

  فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان بستری مناسب برای انگیزش و به کارگیری استعداد و توانایی کارکنان نقش مهمی در افزایش عملکرد شغلی آنان ایفا کند. این پژوهش پیمایشی، با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و جدول کرجسی و مورگان، تعداد 123 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان دانشگاه تهران به دست آمد. همچنین پایایی مقیاس های پرسشنامه پس از انجام پیش آزمون و با استفاده از آماره ی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در نهایت داده ها به وسیله نرم افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی (مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر 67/0 و مقدار t برابر با 21/6 اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی دارد، به طوری که فرهنگ سازمانی توانایی تبیین 45 درصد از تغییرات عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت
 • مصطفی مرادی کفراج، سید محمود حسینی، سیامک بهرامی، سید یعقوب هاشمی صفحه 551
  موفقیت طرح خدمات مشاوره ای ترویج کشاورزی که به تازگی در کشور در قالب طرح شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی انجام گرفته است، نیازمند شناخت سطح قابلیت های حرفه ای مشاوران ترویجی، به منظور طراحی و اجرای برنامه های هدفمند توسعه منابع انسانی است. این مطالعه، با هدف بررسی و مقایسه سطح قابلیت های حرفه ای مشاوران شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در دو استان لرستان و خوزستان، انجام شد. جامعه آماری شامل 3417 مشاور شاغل در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان های لرستان و خوزستان می باشد. تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تایید گردید. پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت (93/0=α). به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شد. بر مبنای پژوهش انجام شده، سطح درک شده قابلیت های رهبری، سازمانی و مالی - اداری مشاوران ترویجی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که نیازمند طراحی دوره های آموزشی در قالب طرح های توسعه منابع انسانی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح قابلیت های حرفه ای مشاوران زن و مرد وجود دارد.
  کلیدواژگان: خدمات مشاوره کشاورزی، قابلیت های حرفه ای، شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی، مشاوران ترویجی
 • زهرا قارون، حسین شعبانعلی فمی، خلیل کلانتری، احمد معصومیان اصل صفحه 561

  پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری های صنعتی شیری غرب استان تهران انجام شد. جامعه آماری آن شامل 284 نفر از مدیران واحدهای گاوداری صنعتی شیری در غرب استان تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 82 نفر از مدیران واحدهای مذکور به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 103 نفر افزایش پیدا کرد. نمونه مورد مطالعه، به روش طبقه ای با انتساب متناسب از میان مدیران گاوداری های صنعتی شیری در غرب استان تهران تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرات پانل متخصصان علوم دامی و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران به دست آمد و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (94/0 تا 97/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری های صنعتی شیری مورد مطالعه نشان داد که متغیرهای استفاده از اینترنت، دسترسی به ملزومات بکارگیری فناوری اطلاعات، ظرفیت دام گاوداری، تعداد دام موجود در گاوداری (بر اساس واحد دامی) و مقدار تولید روزانه شیر در مجموع 85 درصد از واریانس میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت واحد های گاوداری را تبیین نمودند.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت، گاوداری های صنعتی شیری، غرب استان تهران
 • روح الله رضایی، لیلا صفا صفحه 573

  منابع طبیعی در هر کشور خمیر مایه های اساسی برای توسعه و رشد بخش کشاورزی و بهبود رفاه شهری به شمار می روند، از این رو، توجه به بهره-برداری اصولی و حفاظت از آن امری ضروری تلقی می شود. آنچه مسلم است مرتعداران به عنوان مهم ترین رکن در نگهداری و بهره برداری پایدار از مراتع، بطور مستقیم وظیفه مدیریت مراتع را بر عهده دارند، بنابراین در این زمینه لازم است تا از طریق نیازسنجی، دانش و اطلاعات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف «بررسی و تحلیل نیازهای آموزشی مرتعداران در شهرستان زنجان» انجام گرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان بودند (142N=) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 105 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. اعتبار پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که نیازهای آموزشی مرتعداران مورد مطالعه در چهار عامل فنی، حفاظتی، قانونی و شناختی قرار می گیرند که در مجموع این چهار عامل در حدود 05/67 درصد واریانس کل را تبیین می نمایند.

  کلیدواژگان: شهرستان زنجان، روستای اورتابلاغ، مرتعداران، نیازهای آموزشی
 • مهشید بهادری، محمد چیذری، ندا علیزاده، مریم طهماسبی صفحه 585

  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش به یادگیری و عوامل انگیزاننده یادگیری دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 1339 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران می باشد که از این میان 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 112 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید که روایی ظاهر و محتوای آن توسط جمعی از استادان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس بررسی و روایی آن بین 91/0 – 85/0 بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل نگرش نسبت به یادگیری، نشان داد که اکثریت دانشجویان (24/83 درصد) نگرش مساعدی را نسبت به یادگیری ابراز داشتند. بر همین اساس همبستگی معنی داری بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته تحقیق (نگرش نسبت به یادگیری) بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش توام نیز مشخص نمود که این متغیرها توانایی تبیین حدودا 50 درصد از تغییرات نگرش را دارا می باشند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها مشخص نمود که شغل گرایی و مدرک گرایی، سهم زیادی در انگیزه یادگیری دانشجویان داشتند، همچنین اکثریت دانشجویان بیان نمودند که مطابق علاقه خود تحصیل می کنند و تردیدی پیرامون توانایی های خود نسبت به گذراندن تحصیلات دانشگاهی ندارند.

  کلیدواژگان: انگیزاننده، یادگیری، شغل گرایی، مدرک گرایی
 • غلامرضا پزشکی راد، سمیه مصطفوی، اسماعیل کرمی دهکردی صفحه 595
  نشر سیستم های آبیاری نوین بعنوان یکی از ساز و کارهای افزایش راندمان آب آبیاری از دهه 1370 در استان زنجان مورد توجه قرارگرفته است. پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش سیستم های آبیاری نوین در بین کشاورزان به صورت پیمایشی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفته است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ سازه های اصلی پرسشنامه بین 74/0 تا 86/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کشاورزان پذیرنده سیستم های آبیاری نوین در شهرستان های زنجان و خدابنده تشکیل می دادند (989 نفر) که با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان 270 نفر از آنان با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان پذیرش سیستم های آبیاری نوین با متغیرهای سن، توان مالی کشاورز در تامین هزینه های مربوط به احداث تاسیسات، مشارکت در طراحی و اجرای تاسیسات، کانون مشورت واقع شدن، نوگرایی، برخورداری و بکارگیری ماشین آلات، شرکت در دوره های ترویجی و جهانشهری بودن کشاورزان وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مساحت اراضی آبی، مساحت اراضی دیم، نوگرایی، دسترسی به کانال های ارتباطی، مالکیت ماشین آلات کشاورزی، و تعداد واحد دامی و توان مالی در تامین هزینه های مربوط به احداث تاسیسات حدود 51 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: سیستم های آبیاری نوین، پذیرش، کشاورزان، استان زنجان
 • مجید جباری، باب الله حیاتی، قادر دشتی، شاپور ظریفیان صفحه 607
  ایران با وجود بیش از 4400 هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی و نزدیکی به بازارهای جهانی، سهم کوچکی در این بازارها دارد. این امر نشان دهنده وجود مشکلاتی در تولید و توسعه این گلخانه ها است که شناسایی آنها می تواند در حل مشکلات موثر واقع شود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تولید و توسعه گلخانه های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل بود. داده های تحقیق با روش سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 111 گلخانه دار شهرستان آمل درسال 1388 جمع اوری گردید. نتایج برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که متغیرهای شغل اصلی بودن گلخانه داری، تعداد نیروی کار، میزان آب مصرفی، کود تقویتی، کود دامی و ارزش حرارتی دارای اثر مثبت معنی دار و کود شیمیایی اثر منفی معنی دار بر تولید گلخانه ها داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اعتبارات و بازار، فنی – آموزشی، زیربنایی، حمایتی، فردی و مالی از عوامل موثر بر توسعه گلخانه ها بودند. این عوامل حدود 69 درصد تغییرات واریانس توسعه گلخانه ها را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: تابع تولید کاب - داگلاس، تحلیل عاملی، گلخانه گل و گیاه زینتی، شهرستان آمل
 • طهماسب مقصودی، مهران مومن غریب، علی نیازی صفحه 615

  هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تشکل های آب بران در استان خوزستان است. این تحقیق از لحاظ پارادیم، کمی و باتوجه به گستردگی محدوده تحقیق از راهبرد پیمایشی و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. از لحاظ زمانی در مقطع زمانی سال 1389 انجام گرفته و از نوع پژوهش های تک مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل1500 نفر از اعضای تشکل آب بران در شبکه آبیاری رامشیر بود، که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به عنوان نمونه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اقدام به نمونه گیری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید(77/0). نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی بهره برداران از تشکل های آب بران در سطح مطلوبی قرار ندارد و سطح انگیزه اعضاء برای مشارکت در تشکل بالاست. بیشترین نیازهای آموزشی در زمینه مفاهیم و اصول بازاریابی و بازاررسانی محصولات، آموزش مسایل حقوقی شرکت ها و تشکل ها آب بران، آشنایی با مفاهیم و اصول تعاون و قوانین تشکل های آب بران، آموزش مهارت های مدیریت و اداره تشکل های آب بران است. در دسته بندی نیازهای آموزشی از تحلیل عاملی استفاده شد، که نتایج نشان داد پنج عامل در مجموع 56/45 درصد از واریانس مربوط به نیازهای آموزشی را تبیین می نماید، که شامل عامل حقوقی و قانونی (53/10 درصد)، عامل بازاریابی (15/10 درصد)، مدیریت ریسک (78/8 درصد)، مدیریت تشکل (05/8 درصد) و مدیریت مالی و بودجه بندی(04/8 درصد) بود.

  کلیدواژگان: تشکل های آب بران، نیازهای آموزشی، مشارکت، تحلیل عاملی
 • امیرحسین علی بیگی، سهیلا پورجاوید صفحه 625

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر نگرش رایانه ای کارشناسان ترویج کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ترویج شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی(85=N)، تشکیل دادند. حجم نمونه 70 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(بر اساس دهستان محل کار)، استفاده شد. بر اساس یافته ها اکثر کارشناسان ترویج نگرش رایانه ای مثبتی داشتند. میزان خودکارآمدی رایانه ای آن-ها نیز زیاد بود. متغیرهای خودکارآمدی رایانه-ای، ساعت استفاده از رایانه در شبانه روز، میزان دسترسی به رایانه و سابقه کار از عوامل موثر و به عنوان پیش گویی کننده های نگرش رایانه ای شناخته شدند. نتایج نشان داد بین نگرش و خودکارآمدی رایانه ای کارشناسان ترویج رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. لذا بالا بردن مهارت رایانه ای در کارشناسان مذکور از طریق فراهم آوردن زمینه ی دسترسی بیش تر آنان به رایانه در منزل و محل کار که خودکارآمدی بالاتر و نگرش رایانه ای مثبت تری را سبب خواهد شد جدی تر مطرح می شود.

  کلیدواژگان: نگرش رایانه ای، خودکارآمدی، رایانه ای، ترویج، کارشناس ترویج
 • حمید ییلاق چغاخور*، محمد مهدی محمودی صفحه 637

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تعیین راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان است. با توجه به تعداد کم نمونه ها، تمامی 46 کارشناس صفی و ستادی شاغل در اداره کل امور عشایر خوزستان انتخاب و از طریق پرسشنامه، مصاحبه، جلسات طوفان فکری، و سایر روش ها، 32 نقطه قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلی و 32 فرصت و تهدید تحت عنوان عوامل خارجی، در ارتباط با توسعه جامعه عشایری استخراج شدند. در این مقاله از روش تجزیه و تحلیل SWOT و نرم افزار Excel استفاده گردید که در پایان 7 راهبرد شامل: «ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهای عشایری»؛ «ساماندهی و تجمیع مراکز جمعیتی عشایر»؛ «ارتقاء سطح خدمات-رسانی در راستای تولید و بهینه سازی کوچ»؛ «توسعه و بهره گیری از فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی»؛ «ارتقاء سطح بهره وری عوامل تولید» و «حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی» به عنوان راهبردهای موثر در توسعه جامعه عشایری شناسایی و استنتاج گردیدند.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل SWOT، راهبرد توسعه، جامعه عشایری، استان خوزستان
 • سولماز مرصعی صفحه 647
  مطالعه حاضر، با هدف تعیین ویژگی های کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و اعضای هیات مدیره تعاونی های کشاورزی استان زنجان (N= 900) تشکیل دادند که از طریق پرسش-نامه ای در پنج بخش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین مزایا و محدودیت-های یادگیری سیار به ترتیب آموزش مادام العمر متناسب با نیاز فراگیر و مشکلات سخت افزاری از اولویت بیشتری برخوردارند. در تحقیق فوق، مهمترین نگرش مدیران تعاونی ها نسبت به کاربرد یادگیری سیار، بهبود کیفیت آموزش و یادگیری شناسایی شده است. این تحقیق نشان داد که حمایت همه جانبه دولت و متولیان امور برای توسعه خدمات آموزش سیار و ارایه یارانه، آموزش و بهبود زیرساخت ها مهمترین راهکارهای اجرای نظام یادگیری سیار هستند. با توجه به نتایج، عوامل درک مزایا و محدودیت های نظام یادگیری سیار و درک قابلیت این نظام آموزشی در رفع پایین بودن کیفیت برنامه های آموزشی و عدم انگیزه فراگیران نسبت به یادگیری به عنوان مهمترین عوامل موثر بر نگرش شناسایی شدند. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین رشته تحصیلی و شهرستان محل فعالیت مدیران با متغیر نگرش به کاربرد یادگیری سیار است.
  کلیدواژگان: یادگیری سیار، آموزش، نگرش مدیران، تعاونی های کشاورزی، ویژگی های یادگیری سیار
 • سید علیرضا قدیمی، سید رضا اسحاقی، پوریا نصرآبادی، موسی اعظمی صفحه 661

  پراکندگی و قطعه و قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه کشاورزی محسوب می شود، بطوری که کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفاده بهینه از آب، زمین، نیروی انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل موثر در تولید کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه سازی اراضی و شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سیب زمینی کاران دهستان زاینده رودشمالی در شهرستان فریدن می باشد(N=190) که از بین آنها تعداد 125 نفر به روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید. و داده-های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد، که روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه آن بر اساس نظر اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (74/0) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کشاورزان تمایل کمی به یکپارچه سازی اراضی اشان دارند و به شرط یکپارچه سازی موقتی، ترجیح می دهند با افراد آشنا و فامیل مشارکت داشته باشند و اصلی ترین موانع یکپارچه سازی اراضی عوامل فردی- اجتماعی و اقتصادی می-باشد.

  کلیدواژگان: عدم پذیرش یکپارچه سازی اراضی، راهکارهای یکپارچه سازی، شهرستان فریدن
 • هستی فتوتی، مسعود برادران، سیروس سلمان‎زاده، منصور غنیان صفحه 677

  امروزه مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی، نه یک مساله اختیاری، بلکه یک امر ضروری است. این پژوهش کاربردی با هدف تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه پایدار روستایی و با روش توصیفی-پیمایشی در دهستان شاوور شهرستان شوش صورت پذیرفت. جامعه آماری3525 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول کرجی و مورگان350نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده‎ها پرسشنامه بوده، که روایی آن با بهره‎گیری از پانل متخصصان و پایایی آن پس از انجام مطالعه پیشاهنگ و با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برای هریک از گویه های زمینه اقتصادی مشارکت و موانع مشارکت به ترتیب(93/0 و 89/0)تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها توسط نرم‎افزار SPSSصورت گرفت. نتایج مطالعات همبستگی وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین سن و بعد خانوار و میزان مشارکت در فعالیت های اقتصادی را با احتمال99درصد نشان داد. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان مشارکت در فعالیت های اقتصادی رابطه منفی و معنی دار با احتمال99 درصد وجود داشت. یافته های پژوهش نشان داد که زنان در فعالیت‎های تولیدی مرتبط با صنایع دستی در مقایسه با سایر فعالیت‎ها مشارکت بیشتری داشتند. اما متاسفانه حضور آنان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی از جمله در مراکز تصمیم‎گیری از قبیل شورای اسلامی روستا و یا همکاری با دهیاری روستا با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت.

  کلیدواژگان: مشارکت، زنان روستایی، توسعه پایدار روستایی، شهرستان شوش
 • سعید یزدانی، حبیبه شرافتمند صفحه 693

  در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و مدل تقاضای روتردام، توابع تقاضای شیر و فرآورده های لبنی طی سال های 88-1361 در جوامع شهری ایران به وسیله سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) تخمین زده شده است و کشش های قیمتی و غیر قیمتی محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در طول دوره مورد بررسی سهم هزینه ای فرآورده های لبنی از بودجه خانوار به مراتب بیشتر از سهم هزینه ای شیر است. محاسبه کشش های قیمتی شیر و فرآورده های لبنی حاکی از آن است که این محصولات باکشش هستند. بنابراین ابزار قیمت می تواند در تغییر مقدار تقاضای این محصولات موثر واقع شود و مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت از خود عکس العمل زیادی نشان می دهند. فرضیه همگنی دال بر نبود توهم پولی و فرضیه تقارن در مورد تاثیر متقاطع قیمت ها رد نمی گردد. در نهایت طبق تئوری های اقتصادی و نیز معیارهای آماری کارکرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل برای شیر و فرآورده های لبنی، بهتر از مدل روتردام است. با توجه به ضرورت وجود این دو نوع کالا در سبد مصرفی خانوارها و با توجه به کاهش درآمد واقعی خانوارها که به دلیل افزایش شاخص قیمت ها رخ می دهد، حذف یارانه پرداختی به این کالاها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شیر، فرآورده های لبنی، سیستم تقاضا- روتردام، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط
 • حسام الدین غلامی*، احسان قلی فر، جواد قاسمی، مسیب بقایی صفحه 705

  یکی از اهداف شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان رشته های کشاورزی است اما بسیاری از این شرکت-ها بدون فعالیت های کارآفرینانه قادر به حیات اقتصادی و حفظ اشتغال اعضای خود نخواهند بود. لذا این پژوهش با هدف کلی بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان اصفهان انجام گرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان بودند (500=N). با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 102 نفر، تعیین شد. به منظور دستیابی به نمونه ها، از روش نمونه گیری دو مرحله ای بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله متخصصان تایید شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه (87/0 = α)؛ نشان دهنده پایایی آن بود. اولویت بندی راهکارهای توسعه کارآفرینی از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که متغیرهای مهارت های تصمیم گیری، مهارت های بازاریابی، مهارت های پیش بینی و برنامه ریزی، مهارتهای ارتباطی و تسهیل اخذ وام؛ بالاترین اولویت را برای توسعه کارآفرینی در این شرکت ها دارا هستند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، هفت عامل مهارت-های مدیریتی، مهارت های اساسی کسب و کار، عوامل زیرساختی، مهارت های تدوین طرح کسب و کار، مهارت های عملی، راهکارهای آموزشی و راهکارهای فرهنگی در مجموع 651/73 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند.

  کلیدواژگان: شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی، کارآفرینی، دانش آموختگان رشته های کشاورزی
 • امیر علم بیگی، ایرج ملک محمدی، سید محمد مقیمی صفحه 715

  هدف اصلی تحقیق ارایه یک مدل توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران بر مبنای مولفه های کارآفرینی سازمانی بود که به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس - واریانس انجام شد. جامعه آماری شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت بود که از دو بخش کلی سنجش کارآفرینی سازمانی و یادگیری سازمانی تشکیل شده بود. برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با روش تعیین ضریب میانگین واریانس استخراج شده(AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی مرکب استفاده شد. از بسته نرم افزاریM3 SPLS 2.0 برای مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 65 درصد از تغییرات واریانس یادگیری سازمانی در سازمان ترویج توسط مولفه های کارآفرینی سازمانی تبیین می شود و 45 درصد از تغییرات واریانس متغیر توسعه قابلیت های کارکنان سازمان ترویج کشاورزی ایران تحت تاثیر عوامل پنج گانه فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و نهادینه شدن رهبری مشارکتی است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، یادگیری سازمانی، مدل یابی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی(PLS)
 • امیرحسین چیذری، مهدی نعمتی صفحه 727

  مطالعه حاضر به بررسی قانون قیمت واحد در بازار دانه های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی با استفاده از داده های سالیانه قیمت سه محصول مهم کشور (پنبه، ذرت و سویا) از نظر کاربردهای صنعتی و تغذیه ای در دوره 87-1371 اختصاص یافته است. این تحقیق از آن جهت حایز اهمیت است که تاثیر پذیری احتمالی قیمت های داخل از قیمت های جهانی را شناسایی و به درک دقیق تر الگوی نوسان قیمت های داخلی کمک خواهد نمود. تکنیک مورد استفاده نیز شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی (همگرایی و الگوهای تصحیح خطا) می باشد. مهمترین نتایج حاصل موید وجود ارتباط بلند مدت میان قیمت های داخلی و جهانی پنبه،ذرت و سویا می باشد. به عبارت دیگر قانون قیمت واحد در مورد محصول پنبه، ذرت و سویا در سالهای مورد بررسی به صورت معنی داری پذیرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت در بازارهای پنبه، ذرت و سویا نشان می دهد که به ترتیب در هر دوره زمانی 98، 76 و 99 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تصحیح خواهد شد. با توجه به تایید وجود ارتباط بلند مدت میان قیمت جهانی و داخلی سه محصول پنبه، ذرت و سویا از یک سو و جایگاه این محصولات در کاربردهای صنعتی و تغذیه ای، پیشنهاد می شود به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی بطور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم بویژه در زمینه سیاست های تجاری، به عنوان مثال تعرفه های وارداتی پایدار، از حساسیت زیاد قیمت داخلی به نوسان قیمت جهانی کاسته شود.

  کلیدواژگان: دانه های روغنی، قیمت واحد، همگرایی، الگوی تصحیح خطا، قیمت جهانی
 • مسلم سواری، محمد ادریس الله ویسی، علی اصغر میرک زاده صفحه 737

  این پژوهش با هدف کلی تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه بود (N=151). با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد 96 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب براساس رشته تحصیلی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و از پیش آزمون شده بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارSPSSwin18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش تر دانشجویان مورد مطالعه نگرش، دانش و تمایل مساعدی نسبت به ایجاد کسب وکارهای کوچک ندارند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بین نگرش، دانش و تمایل دانشجویان مورد مطالعه بر اساس شرکت در دوره های آموزش کارآفرینی اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین دانش و نگرش دانشجویان با تمایل آن ها به ایجاد کسب وکارهای کوچک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، براساس نتایج تحلیل عاملی، موانع ایجاد کسب وکارهای کوچک را می توان در چهار عامل؛ سرمایه ای، انگیزشی – ارتباطی، آموزشی و حمایتی- مهارتی طبقه بندی کرد.

  کلیدواژگان: تمایل، کسب وکارهای کوچک، نگرش، دانش، استان کرمانشاه
|
 • Gh.H. Zamani, M. Yazdan Panah Page 523

  Crop insurance is a main tool for coping up with different adversities in farming. The purpose followed in this study was to identify the major motivating and determinant factors of re-purchase of crop insurance by and among already insured farmers. Survey research and Multi sectional sampling procedures employed used to select farmers. The sample consisted of two groups of farmers: 1) currently insured, 2) past time insured. Results indicate a high rate of re-purchase of crop insurance among farmers. A stepwise regression was employed to determine factors which influence farmer's willingness to re-purchase crop insurance. The regression revealed that satisfaction, perceived quality as well as cost value of insurance can significantly determine the re-purchase of insurance. Finally, some suggestions were put forward for more farmers’ willingness to re-purchase insurance.

  Keywords: Crop Insurance, Marketing, Satisfaction, Re, purchases
 • M. Nasiri, A. Najafinejad, A. Darijani, A. Saadoddin Page 531

  Nowadays soil erosion is considered as a serious threat to human's life and his welfare. When soil erosion not properly controlled, the fertility would gradually decrease. Adoption of appropriate soil conservation practices along with socio-economic factor's assessment can be used to increase farmer's awareness and acceptance of soil conservation, and to diminish soil erosion damage. The aim followed in this study is to identify and compare socio-economic factors that affect terracing acceptance by farmers in income groups of Chamani watershed, upstream of Gorgan-rud River basin in Golestan Province. The necessary information was gathered through design, and completion of 142 questionnaires that consisted of the the information items of: individual, farmland features, and awareness level of farmers regarding soil conservation practices, with farmers coming from across five villages in the watershed. Then different indexes were analyzed and compared through weighting. Results indicated that “education” from among individual features, “farm size” from farmland features and “awareness level of farmers regarding soil conservation practices” from awareness level exert the highest weight and in the fourth income group. These variables help one to draw very helpful policy conclusions for sustainable land management.

  Keywords: Soil conservation, Terracing, Socio, economic characteristics, Income groups, Chamany watershed of Golestan province
 • H. Karimi Gougheri, A. Rezvanfar, S.Y. Hedjazi Page 541

  Organizational culture, as an appropriate context for one's motivation along with a deployment of his talents and abilities can play critical role in increasing an employee's job performance. The main purpose followed in this survey study was to investigate the relationship between agricultural extension experts’ job performance and organizational culture in Kerman Province, Iran. Statistical population of the study included 180 agricultural extension experts working in Kerman Province. Applying Proportional Stratified Random Sampling method, as well as Krejcie & Morgan’s Table, a sample of 123 experts was taken. A questionnaire was arranged for data collection, the validation of which was verified by a group of experts from the university of Tehran. A pilot study was conducted to determine the reliability of the research tool. Cronbach's Alpha was estimated for different parts of the questionnaire as suitable. To analyze data, SPSSwin20 and LISREL8.5 were employed. Study results showed that there was a significant positive relationship between all the components of organizational culture (involvement, consistency, adoptability and mission) and agricultural extension experts’ job performance. Results of Structural Equation Modeling (SEM) showed that organizational culture with 0.67 path coefficient and t=6.21 exerted a positive significant influence on agricultural extension experts’ job performance. In the meantime, organizational culture explained 45% of the variance in agricultural extension experts’ job performance.

  Keywords: Involvement, Consistency, Adoptability, Mission
 • M. Moradi Kafraj, S. M. Hosseini, S. Bahrami, S. Y. Hashemi Page 551
  Success of the agricultural advisory services plan that has recently been implemented in the form of Agricultural Engineering, Technical and Consulting Firms (AETCFs) is dependent on an understanding of the level of the advisor's competencies to design and implement purposeful human resources development programs. The aim followed in this study was to investigate and compare the competencies of extension advisors employed in AETCF in Lorestan and Khuzestan provinces. The statistical population included 3417 agricultural extension advisors in Lorestan and Khuzestan provinces. The sample size was determined by using Cochran's formula. Two hundred and fifty two advisors were selected as study samples through Stratified Random Sampling Technique. Completed questionnaires served as the data source for the study. Validity of instrument was established by investigating the attitudes of specialists. Cronbach's coefficient, alpha was used to estimate the internal consistency of the Likert-type scale items (α =. 93). Data collected were analyzed by use of SPSS19. Findings revealed that leadership; administrative- fiscal and organizational knowledge competencies are not in an appropriate status and are in need of design and implementation of training courses. Likewise, the results revealed that there is a significant difference between the level of competencies in females and males.
  Keywords: Agricultural advisory services, Agricultural engineering, Technical, consulting firms, Competencies, Extension advisors
 • Z. Gharoun, H. Shabanali Fami, Kh. Kalantari, A. Masoumian Aasl Page 561

  The purpose followed in this Descriptive- Correlational research was to investigate the factors influencing an application of information Technology (IT) in dairy Farms’ management in the West parts of Tehran Province. The statistical population of the study consisted of 284 dairy farmers, from among whom 82 were selected as sample using Cochran Formula along with Proportionate Stratified Sampling method. The sample size was later increased to 103 dairy cattle farmers for enhancing the precision of the study. A questionnaire was make use of as the main tool of the study. The validity of the questionnaire was approved through judgment of a panel of faculty members (University of Tehran), who were taken here as experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated for the main scales of the questionnaire (0.94 to 0.97). The data were analyzed through SPSS-win software. The results obtained Step-wise Regression Analysis indicated that such variables as internet use, access to IT implement, farm capacity, number of dairy cattle (Animal unit equivalent), and daily milk production determined 85 percent of variance as regards the extent of applying information technology in the farm management operations.

  Keywords: Information Technology, Management, Industrial dairy farm, Western part of Tehran Province
 • R. Rezaei, L. Safa Page 573

  Natural resources available in each and every country are considered as vital bases for the growth and development indifferent aspects of that country, including agricultural production and improvement of urban welfare, therefore, a suitable utilization and conservation of these resources in indispensable. Range owners as the most important and effective element in sustainable utilization and conservation of rangelands, bear the direct management responsibility of rangelands, so in this area, it is essentail to provide them with the nessecesary information and knowledge. As an instance in the case, the main purpose followed in this research was to study and analyze the educational needs of range owners in the county of Zanjan. The research method of the study was an analytical- explanatory one. The statistical population of the study consisted of all the range owners of Ortabolagh village in the county of Zanjan (N= 142). According to Morgan& Krejcie table, a number of 105 range owners were selected through Simple Random Sampling for the study. A questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was established by a panel of experts. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach's alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were calculated as more than 0.75, which indicates the appropriate reliability of the questionnaire. Factor analysis of educational needs of range owners showed that four factors namely: Technical, Conservative, Legal, and Cognitive explained 67.05% of the total variances.

  Keywords: Educational Needs, Ortabolagh Village, Range Owners, Zanjan County
 • M. Bahadori, M. Chizari, N. Alizadeh, M. Tahmasebi Page 585

  The purpose followed in this study was to investigate the attitude of the students of the higher level education institutions towards learning motivations. A descriptive-correlational method was chosen for the study. A number of 120 students were randomly selected as the study sample out of 1339 students and finally 112 questionnaires were collected. The instrument was assessed for face and content validities by a panel of faculty members in agricultural college of Tehran and Tarbiat Modarres University. Cronbach’s Alpha coefficient for the questionnaire was assessed as 0.85-0.91. Results of analysis of the attitude towards learning motivation indicated that a majority of students (83.24%), were of favorable attitudes towards learning motivation. Also results indicated that future employment and academic document are factors that greatly influence a student's learning motivation A majority of the students expressed that learning was consistent with their interests and they had no doubt concerning their abilities in learning of course lessons at higher education levels. According to the study, there were significant relationships observed between the independent variables and the dependent variable (attitude toward learning motivation). An enter regression analysis indicated that these variables could explain about 50 percent of the variations of attitude towards learning motivation.

  Keywords: Motivation, Learning, Future Employment, Academic Document
 • Gh. R. Pezeshki Rad, S. Mostafavi, E. Karami Dehkordi Page 595
  The extension of the Modern Irrigation Systems (MIS) has been considered as one of the mechanisms for increasing irrigation water use efficiency since 1990s in Zanjan Province. The main purpose followed in this descriptive - correlational study was to examine the factors influencing farmers’ adoption of MIS in Zanjan and Khodabande townships of the province through a survey, making use of a structured interview. A sample of 270 farmers from 17 rural communities was randomly selected in these townships employing a multi- stage sampling technique. The data were collected using a questionnaire the content and face validities of which were confirmed by faculty members, and irrigation specialists of the Agricultural Jihad Organization. Cronbach Alpha coefficient was found out for a determination of the reliability and the internal consistency of the questionnaire (ranging between 0.74 and 0.86 for different constructs). The results indicated that the adoption of MIS by farmers was positively and significantly correlated with their age, financial standing, participation in the design and implementation of such modern irrigation systems, machinery possession and utilization, cosmopoliteness, and innovativeness. Moreover, Stepwise Multiple Regression revealed that 51% of the adoption variations could be explained by such variables as the total hectars of irrigated and rainfed lands, livestock number, financial status, machinery possession and utilization, access to communication channels, age, and the existing rate of water crisis before vs. after the utilization system adoption.
  Keywords: Modern Irrigation Systems, Adoption, Farmers, Zanjan Province
 • M. Jabbari, B. Hayati, Gh. Dashti, Sh. Zarifian Page 607
  Iran, with more than 4,400 hectares of cultivated area of ornamental flowers and plants as well as proximity to world markets, bebefits from only a small share in these markets. This party indicates the existence of problems in the production and development of greenhouses that if recognized can be effective in somehow solving those problems. The main objective followed in this study was to identify and analyze factors that affect production and development of flowers and ornamental plants produc greenhouses in Amol County. Through census method and by means of questionnaire, data was obtained from 111 individuals of ornamental plants operators greenhouse in year 2009. Estimation of Cobb-Douglas production function showed that: Greenhouse being the main occupation, number of labor, amount of water consumed, microelement fertilizers, manure and heating costs, are of significant positive effect, while chemical fertilizers exert significant negative effects on the production in greenhouses. Factor analysis indicated that: credit and market, technical and educational, infrastructural, supportive, personal and financial factors duly affecting the greenhouse's development. These factors, explained approximately 69% of the greenhouse's development variance.
  Keywords: Cobb, Douglas production function, Factor analysis, Flower, ornamental plant producing greenhouses, Amol county
 • T. Maghsoudi, M. Momengharib, A. Niazi Page 615

  The purpose followed in this study was to investigate, and identify the educational needs of Water User's Association members. The research paradigm is quantitative and the study a descriptive applicatory one. Statistical population included 1500 members of Water User's Associations in Ramshir Irrigation Network of Khuzestan Province, of whom 150 members were selected through random sampling. A questionnaire constituted the data collection instrument. The validity and reliability of the questionnaire were approved through judgement of a panel of experts and determination of Cornbach's Alpha coefficient (0.77) respectively. Results indicated most educational needs to include marketing concepts and principles of product's marketing, further organizing water User's Associations, legal training, establishing familiarity with the concepts and principles as well as rules in water User's Associations, improving management and management skills at water User's Associations. Results finally indicate that five groups of factors clarify about 45.56 % of the educational needs for the development of organizing water User's Associations. These factors include legal ones (10.53%), marketing education (10.15%), risk management (8.78%), more proper management of the associations (8.05%) and finally financial and budget management (8.04%).

  Keywords: Water User's Associations, Education, Participation, Factor analysis
 • A.H. Alibaygi, S. Pourjavid Page 625

  The main purpose of this research was to investigate the factors influencing on computer attitudes of agricultural extension agents. The target population consisted of all extension agents of Agricultural Engineering and Council Services Companies in Kermanshah Township (N= 85). A sample of 70 agents was selected through a stratified random sampling. Based on the results, the majority of agents had a positive computer attitude and self- efficacy. The stepwise multiple regression revealed four factors to be statistically significant determinants of this attitude including computer self- efficacy, daily usage level of computer, access to computer and job experience. There was a significant and positive relationship between computer attitude and computer self- efficacy. Increasing computer skills of agents by means of their better access to computer, in home and work place, is recommended.

  Keywords: computer attitude, computer self, efficacy, extension, extension agent
 • H. Yeilagh Choghakhor, M. M. Mahmoudi Page 637

  The aim followed in this study was to identify and determine the development strategies as related to Khuzestan's nomad society. With regard to the samples being few in number all the 46 rank and staff experts of Khuzestan province's general nomad affair's management Directorate were selected and then their 32 points of strength, and of weaknesses as internal factors vs. 32 opportunities and threats as external factors being exploited in relation with nomad society development. SWOT analysis was imployed and finally 7 strategies including: "sustainable employment creation plus increase in nomad familie's incomes", "organization and consolidation of nomad population centers", "production service level improvement along with migration optimization", "extension and advantage taking through inquiries and from investigations", "promotion of production factor's efficiency", and "preservation, revival, expansion and exploitation of natural resources" were identified and concluded as efficient strategies of nomad society development.

  Keywords: SWOT analysis, Development strategy, Nomad society, Khuzestan Province
 • S. Morassaei Page 647
  The present study performed with the goal of determining the features of "Application of mobile learning system" within the domain of agricultural cooperatives. The statistic population of the research consisted of the managers and members of board of directors of agricultural cooperatives of Zanjan Province (N= 900) who were interviewed through a questionnaire comprised of five sections. The results indicated that among advantages vs. restrictions of a mobile learning system, lifetime learning relevant with pervasive need, vs. hardware problems are the ones of higher priorities. The most outstanding attitude of the managers of the cooperatives toward utilization of mobile learning is an improvement of quality of education and learning. The research shows that a full support of the government as well as authorities to develop educational services and awarding of subsidies, education and an improvement of substructions are the most awarding solutions for an application of mobile learning system. Such factors as an understanding of the advantages and restrictions of mobile learning system as well as understanding of the capability of this system in resolving such problems as low quality of educational programs along with learner' s lack of motivation toward learning are recognized as the most important factors affecting attitudes. Findings indicate a positive and meaningful relationship between a manager's educational field and location of employment, and the variable of attitude towards an application of mobile learning system.
  Keywords: Mobile learning_Education_Manager s attitude_Agricultural cooperatives_Mobile learning traits
 • S. A. R. Ghadimi, S.R. Eshaghi, P. Nasr Abadi, M. Aazami Page 661

  Non-consolidation and dispersion of agricultural lands is considered as one of the serious barriers against agricultural development. Small-size farms along with their being dispersed hinders the efficient use of water, land, labor, mechanization and other factors effective in agricultural production. The main purpose followed in this article is to study the attitude of farmers towards land integration and to identify the influencing factors of the adoption of land integration. Statistical population of the study was constituted of all the potato growers of the rural districts of North Zayandeh rood River, the city of Friedan(N=190). A number of 125 farmers were chosen from among the population by means of Random Sampling method. The size was determinated through Cochran formula and the data collected through questionnaires. The face and content validities of the questionnaire, were confirmed by a group of graduate and postgraduate students at the University of Tehran. The reliability was further confirmed as based on Cronbach's alpha (74 %). SPSS statistical software was used for data analysis. The findings revealed that the farmers have a low inclination towards the integration of their lands, and even on the condition that they had a temporary integration of their land, lands they would prefer to have participation with familiars and family individuals. There exists a significant positive relationship between the factors of education, average expenses, number of pieces of land, interest in team work, familiarity with integration plan, attitude towards integration of land, degree of confidence to governmental programs, confidence in other fellow farmers and the dependent variable of land integation. Also there exists a significant negative relationship between the factors of agricultural experience, level of production, price rate of lands, average size of lands as: vs. the tendency to integrate lands. In summary, the main barriers against land integration could be named individual, social, and economic.

  Keywords: Rejection of territorial integration, Integration strategies, Friedan city
 • H. Fotovati, M. Baradaran, S. Salmanzadeh, M. Ghanian Page 677

  Nowadays, women's participation in rural sustainable development is notconsidered as an optional issue, but a necessity. The societies downgrading the need for women's participation have faced failures, cuausing delay in sustainable development and the meeting of social security as well as social welfare. This applied research was aimed at clarifying the role of rural women's participation in rural sustainable development. It was conducted in Shavour rural district of Susa city using scaling-descriptive method. Due to differences in social and cultural features of villages under study, choosing samples was done through Stratified Sampling with probability proportionate method. In order to collect data, a researcher made questionnaire was designed the validity of which was confirmed by expert views and reliability of its questions confirmed through a Pilot study.Data analysis was performed through SPSS software. Correlation studies results showed a significant positive relationship between age vs. size of family and participation rate in economic activity with a 99% of probability. There was also a meaningful negative relationship observed between level of education and participation rate in economic activity with 99% of probability. Research findings indicated that, compared with to other activities, women more participation in productive activities related to handicrafts (Kapoo-bafi,...) the main reason for which could be the possiblity of performing these activities at home together with carrying out their housekeeping duties. Dissapointedly their presence in such social and cultural activities as in decision-making centers like village Islamic council or their cooperation with village state (Dehyari) was far from desirable conditions wich needs more work on the culture and on the creation of the necessary background as well as context for increasing the women's active participation and social influence. Finally, more recommendations (to increase rural women's participation in rural sustainable development programs) are put forward.

  Keywords: Participation, Rural women, Rural sustainable development, City of Susa
 • S. Yazdani, H. Sherafatmand Page 693

  Almost Ideal Demand System (AIDS) and Rotterdam Model have been employed to (by means of Seemingly Unrelated Regression (SUR) estimate the function related to milk and dairy products in the urban societies of Iran for years 1982 to 2009. Cross and cross price elasticities have been evaluated too. Results indicated that during the study period, share of milk products in household budget was more than that of milk in that budget. Calculation of milk and dairy product's price elasticity implies that milk price elasticity exceeds unity, so price instrument seems suitable for changing the quantity of demand in a way that consumers would profusely react to price fluctuations. Ultimately with respect to economic theories and some statistical tests it has been proven that AIDS is more applicable than Rotterdam model as regards milk and dairy products during the mentioned test periods.

  Keywords: Milk, Dairy Products, Demand Systems, Rotterdam, Seemingly Unrelated Regression (SUR)
 • H.Gholami, E. Gholifar, J.Ghasemi, M. Baghaei Page 705

  Agricultural engineering and technical consulting services (agricultural advisory services), have been initiated to provide, among other facilitating affairs, job opportunities for agricultural graduates; while without entrepreneurial activities and simply relying on public sector contracts many of them will not be able to be economically sustainable and preserve their members employment. So this study was conducted to evaluate the entrepreneurship development mechanisms prevalent among these firms. Using a two-stage sampling method, 102 people were selected from 500 companies’ members. Data was collected through a questionnaire the validity of which was confirmed by a panel of experts. The reliability of the main scale employed in the study was assessed through Cronbach’s Alpha equaled to 0.87. Findings revealed that the skills of: decision making, marketing, planning and predicting, as well as communication skills along with facilitating loan grants from banks were the most important variables from the viewpoint of companies’ members. Factor analysis categorized the examined variables in seven factors of: 1) managerial skills, 2) major entrepreneurial skills, 3) infrastructural, 4) business planning skills, 5) agricultural practical skills, 6) educational and finally 7) cultural factors. These factors were determinants of 73.65 percent of the variance among the solutions.

  Keywords: Agricultural consulting, Agricultural advisory, Entrepreneurship, Agricultural graduates
 • A. Alambeigi, I. Malek Mohammadi, S. M. Moghimi Page 715

  The ongoing research was conducted to have the organizational learning development designed in Iranian Agricultural Extension Organization as based on entrepreneurship components and was implemented as a correlational research by using casual model. The statistical sample was comprised of 2768 extension employees in Iran, one out of each six regional groups of Provinces (N= 25) was randomly selected with 250 extension workers randomly selected from these six provinces as based on Cochran’s sampling methodology. The research instrument consisted of two parts in Likert scale, The parts being enterpreneurship and organizational learning development. Validity of the questionnaire was verified by use of Average Variance Extracted (AVE), that is a one method of Discriminant validity. Also Composite reliability coefficients were calculated for the questionnaire's parts. These figures show that questionnaire benefits from a high potential for data gathering. Structural equation modeling was carried out, employing SPLS 2.0 software package. The results of research finaly revealed that entrepreneurship components can express some %65 of the variance of the organizational learning variance. Also organizational culture, knowledge sharing, team working plus learning, systemic thinking as well as participatory leadership could reveal %45 of the staff competency development.

  Keywords: Intrapreneurship, Organizational Learning, Structural Equation Modeling, Partial Least Square (PLS)
 • A. H. Chizari, M. Nemati Page 727

  The Law of One Price (LOP) in oilseeds market of Iran (cotton, maize, and soybeans) is tested in the present study, using annual domestic data, and world prices for the period of 1992-2008. Modern time series econometric analysis methods, including co-integration and error correction model are made use of. The main results obtained from the study confirms an in the long- run relationship between domestic and world prices for cotton, maize and soybeans. The results of Estimated Error Correction Model for cotton, maize and soybean's market show the respective figures of 0.98, 0.76, and 0.99 percent of disequilibrium will be corrected within every period. Monitoring of world cotton, maize and soybean's markets and an adoption of appropriate trade policies to reduce the sensitive dependability of domestic prices to world market price changes are the main suggestions as based on the results obtained from this paper.

  Keywords: Oilseeds, Law of One Price, Co, integration, Error Correction Model, World prices
 • M. Savari, M. E. Allah Veisi, A. A. Mirakzadeh Page 737

  The present study was conducted to analyze student's willingness to initiate Small businesses. The population of the research was comprised of all the graduate and postgraduat students of Agriculture and Natural Resources of Razi University of Kermanshah)N=151). Using Kerjcie & Morgan Sampling Table, 96 students were selected as the experimental sample employing stratified Proportional Sampling Method. The main instrument of the study was a researcher-made questionnaire together with a conducted pre-test. The validity and reliability of the instrument were respectively confirmed by a panel of experts and through calculation of Cronbach's Alpha coefficient. Data were analyzed by means of SPSSwin18 software. Results indicated that most of the participant students in the study were not of the appropriate attitudes, knowledge and willingness towards creating small enterprises. A comparison of means revealed significant differences between attitudes, knowledge and willingness of the students as regarded their participation in entrepreneurship education courses. Also correlation analysis showed a significant difference between knowledge and attitude of students with their tendency towards initiation of small enterprises. In addition, as based on the results of factor analysis, barriers in the way of small businesses to be initiated were categorized in five factors of 1) capital, 2) motivational-communicational, 3) educational, and finally 4) supportive-skilfulness.

  Keywords: Tendency, Small businesses, Attitude, Knowledge, Kermanshah Province