فهرست مطالب

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و سوم شماره 2 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالله جوانمرد، عادل دباغ محمدی نسب، عزیز جوانشیر، محمد مقدم، حسین جانمحمدی، یوسف نصیری، فریبرز شکاری صفحه 1

  امروزه کشت مخلوط گراس با لگوم به خاطر بالا رفتن ارزش غذایی علوفه مخلوط به لحاظ تامین انرژی از گراس و پروتئین از گونه لگوم بیشتر مرسوم است. به منظور بررسی اثر کشت مخلوط ذرت با لگوم بر برخی از صفات زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه، آزمایشی در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. تیمارها کشت خالص شبدر برسیم، ماشک گل خوشه ای، لوبیا، گاودانه و دو هیبرید ذرت (هیبرید سینگل کراس 704 و 301) در تراکم مطلوب و همچنین کشت مخلوط هیبرید ذرت 704 و 301 با هر یک از این لگوم ها به صورت افزایشی کامل را شامل بود. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که در بین لگوم ها، ماشک گل خوشه ایموجب کاهش معنی دار ارتفاع بوته ذرت نسبت به کشت خالص شد. بعد از ماشک، گاودانه در رتبه دوم قرار داشت. ولی، لگوم ها اثری بر تعداد برگ ذرت نداشتند. همچنین بیشترین درصد پوشش سبز سبز و نور دریافتی توسط کانوپی مخلوط در کشت های مخلوط ذرت با ماشک گل خوشه ایحاصل شد. بررسی شاخص های کیفی علوفه نشان داد که میزان DMI (ماده خشک مصرفی)، DDM (ماده خشک قابل هضم)، NEL (انرژی ویژه شیردهی) و ارزش نسبی تغذیه ای (RFV) علوفه در نتیجه مخلوط ذرت - لگوم افزایش پیدا کرد. در این مطالعه، میزان RFV کل فقط در مخلوط ذرت 301 با لوبیا بیشتر از 151 بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که علوفه حاصل از مخلوط هیبرید زودرس 301 با لگوم مذکور از نظر ارزش تغذیه ای در حد عالی قرار دارد. در نتیجه این تحقیق پیشنهاد می کند که در یک سیستم کم نهاده در شمال غرب کشور، کشت مخلوط ذرت با لگوم به ویژه ذرت 301 با ماشک گل خوشه ایو لوبیا می-تواند به عنوان یک سیستم تولید علوفه، جایگزین تک کشتی ذرت شود.

  کلیدواژگان: انرژی ویژه شیردهی، ارزش نسبی تغذیه ای، کشت مخلوط، ماده خشک مصرفی، نور دریافتی
 • رئوف سیدشریفی، حمید نظرلی صفحه 19

  به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان ((Helianthus annus L.، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژنه در سه سطح (صفر،80 و160 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و باکتری محرک رشد در چهار سطح (عدم پرایمینگ، بیوپرایمینگ بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5 (Azotobacter chroococcum strain 5)، آزوسپریلیوم لیپوفروم استرینOF (Azospirillum lipoferum strain OF) و سودوموناس استرین186 (Psedomunas strain 186) بودند. نتایج نشان داد که اثر ترکیب تیماری مقادیرکود نیتروژنه در بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد تاثیر معنی داری بر روی همه صفات مورد بررسی به جز وزن هزار دانه و قطر ساقه داشت. با افزایش سطوح کود نیتروژنه و کاربرد باکتری های محرک رشد عملکرد دانه، ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، درصد و عملکرد روغن، درصد و عملکرد پروتئین افزایش یافت. واکنش عملکرد دانه به بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد در سطوح کود نیتروژنه یکسان نبود. بیشترین عملکرد به مصرف160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بیوپرایمینگ بذر با ازتوباکتر تعلق داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که عملکرد دانه در ترکیب های تیماری 160 N× عدم پرایمینگ با باکتری و80N× پرایمینگ با ازتوباکتر اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. از یک مدل خطی دو تکه ای برای کمی نمودن پارامترهای پر شدن دانه استفاده گردید. تمامی پارامترهای پر شدن دانه به طور معنی داری تحت تاثیر ترکیب تیماری سطوح کود نیتروژنه در بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد قرار گرفتند. حداکثر وزن دانه، سرعت و طول دوره موثر پر شدن دانه در سطوح بالای نیتروژن و کاربرد باکتری های محرک رشد برآورد گردید. بنابراین به منظور افزایش عملکرد دانه در شرایط اقلیمی اردبیل می توان پیشنهاد نمود که بیوپرایمینگ بذر آفتابگردان با ازتوباکتر انجام شود.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، باکتری های محرک رشد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه
 • حسن دهقانیان، صفر نصرالله زاده، جلیل شفق کلوانق صفحه 37

  به منظور ارزیابی اثر تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز مزرعه بر عملکرد ذرت دانه ای در تراکم های گیاهی مختلف، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. تراکم گیاهی ذرت در چهار سطح شامل: 5، 7، 10 و 16 بوته در متر مربع در کرت های اصلی و تداخل علف هرز در سه سطح شامل: عدم تداخل علف های هرز، تداخل علف های-هرز به صورت یک ردیف در میان و تداخل کامل یا آلودگی کامل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه روی عملکرد دانه، وزن هزار دانه، وزن و تعداد دانه در بلال معنی دار بود. به طوری که، با افزایش تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز مزرعه در طول دوره ی رشد عملکرد دانه، وزن هزاردانه، وزن و تعداد دانه در بلال ذرت کاهش یافت. همچنین، اثرمتقابل بین تداخل علف های هرز و تراکم گیاهی ذرت بر وزن دانه در بلال، معنی دار شد. در بین تراکم های مختلف بیشترین عملکرد دانه با 1020 گرم در متر مربع از تراکم 16 بوته در متر مربع و تیمار عدم تداخل علف های هرز بدست آمد. با افزایش تراکم، ذرت توانست بوسیله افزایش پتانسیل رقابتی خود با علف های هرز طبیعی مزرعه، عملکرد دانه را افزایش دهد. علف های هرز در تیمارهای تداخل یک ردیف درمیان تا 50 درصد و در تیمارهای تداخل کامل در طول دوره ی رشد تا 75 درصد عملکرد ذرت را نسبت به تیمارهای عدم تداخل کاهش دادند. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که حساسیت به تداخل علف های هرز مخصوصا«در تراکم های پایین بوته در اثر شروع رقابت زود هنگام، عملکرد ذرت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تداخل، تراکم گیاهی، ذرت دانه ای، علف های هرز و عملکرد
 • افسانه صفری، محمد امین آسودار، محمود قاسمی نژاد، علیرضا ابدالی مشهدی صفحه 49

  حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و کاربرد فن آوری های مناسب مانند استفاده از خاک ورزهای حفاظتی می تواند در افزایش عملکرد گندم تاثیرگذار باشد. در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف بقایای گندم و روش های خاک ورزی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی و محتوای رطوبتی خاک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار های بقایای گندم شامل سطح بدون بقایا، 45 درصد سطح زیر بقایا و 90 درصد سطح زیر بقایا در کرت های اصلی و سیستم های مختلف خاک ورزی شامل خاک ورز مرکب با دو حرکت، گاوآهن برگردان دار به همراه دو بار دیسک و بدون خاک ورزی در کرت های فرعی و روش های کاشت شامل کشت جوی و پشته و کشت مسطح در کرت های فرعی فرعی اجرا شد. رطوبت وزنی و شاخص مخروطی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش حفظ بقایا با اجرای خاک ورزی و کاشت حفاظتی سبب افزایش معنی دار رطوبت خاک در عمق 10-0 و20-10 سانتی متر شد. تیمار بدون خاک ورزی با میانگین رطوبت وزنی 7/18 درصد بیشترین رطوبت خاک را داشت. تیمار بقایا با پوشش 90 درصد باعث افزایش 8/17 درصدی رطوبت خاک نسبت به سطح بدون بقایا در هنگام سبز شدن گیاه شد. روند افزایش عملکرد در کشت جوی و پشته باعث ایجاد تفاوت معنی دار در شاخص برداشت گردید. با توجه به اثرات متقابل، تیمار بقایای 45 درصد در ترکیب با خاک ورز مرکب با دو حرکت و به همراه کشت به صورت جوی و پشته مناسب ترین تیمار با عملکرد 9/7924 کیلوگرم در هکتار بود.

  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، شاخص مخروطی، گندم، محتوای رطوبت خاک
 • علیرضا پیرزاد، معصومه یوسفی، رضا درویش زاده، یعقوب راعی صفحه 61

  به منظور بررسی اثر زئولیت (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار) و کود نیتروژنه (صفر، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار) روی رشد و عملکرد همیشه بهار، یک آزمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و در سال 1389 اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن روی عملکرد و شاخص برداشت اسانس، و اثر متقابل بین سطوح زئولیت و نیتروژن روی عملکرد گل، دانه و روغن، عملکرد بخش رویشی (برگ و ساقه)، عملکرد بیولوژیکی برای برداشت گل (گل، برگ و ساقه)، عملکرد بیولوژیکی برای برداشت دانه (دانه، برگ و ساقه)، عملکرد بیولوژیکی کل (گل، دانه، برگ و ساقه)، شاخص برداشت گل، دانه و روغن معنی دار شد. کمترین عملکرد بیولوژیکی کل (11104 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد گل (9/419 کیلوگرم در هکتار)، درصد نیتروژن (4/3درصد) و پروتئین (6/11درصد) مربوط به ترکیب تیماری شاهد بود. کمترین عملکرد دانه (3/1888کیلوگرم در هکتار) و روغن (2/276 کیلوگرم در هکتار) درسطح 20 تن در هکتار زئولیت و عدم کاربرد نیتروژن بدست آمدند. بیشترین عملکرد گل (3/900 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی کل (26955 کیلوگرم در هکتار) در تیمار بدون زئولیت و 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمدند. درحالیکه بیشترین عملکرد دانه (3/3577 کیلوگرم در هکتار) و روغن (1/723 کیلوگرم در هکتار) مربوط به ترکیب تیماری 20 تن در هکتار زئولیت با 80 و 240 کیلوگرم در هکتار بود. بالاترین عملکرد اسانس (26/6 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت اسانس (10083/0درصد) با مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمدند.

  کلیدواژگان: اسانس، بیوماس، روغن دانه، زئولیت، شاخص برداشت، نیتروژن، همیشه بهار
 • شاهین انصاری دوست، حمدالله اسکندری*، محمود چگنی صفحه 77

  در شرایط کنونی در اکثر نقاط کشور عمل تسطیح بیشتر با تکیه بر مهارت راننده انجام می گیرد و در نتیجه تسطیح دقیقی بدست نمی آید. بنابراین، استفاده از تکنولوژی مناسب جهت تسطیح بهتر زمین ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش اثر دو نوع تسطیح کننده ی زمین شامل تسطیح کننده ی لیزری و تسطیح کننده ی مرسوم بر شاخص تسطیح زمین، ضریب یکنواختی زمین، حجم آب مصرفی، عملکرد دانه گندم و کارآیی مصرف آب مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در سال زراعی 88-1387 در مزرعه ای واقع در شمال شهرستان اهواز انجام گرفت. با توجه به ماهیت طرح نیاز به کرتهایی با سطح وسیع بود تا تاثیر تفاوت در میزان ناهمواری های زمین بر روی فاکتورهای مورد اندازه گیری مشخص شود. لذا، آزمایش در 14 کرت 1 هکتاری (7 تکرار برای هر تیمار) اجرا شد. با این حال، برای محاسبه حجم آب آبیاری، هر کرت به قطعات 100×20 متری تقسیم شد. نتایج نشان داد که بجز عملکرد دانه، سایر فاکتورهای اندازه گیری شده تحت تاثیر نوع تسطیح کننده قرار گرفتند. به طوری که تسطیح کننده ی لیزری در مقایسه با تسطیح کننده ی مرسوم باعث کاهش زمان آبیاری به میزان 35 درصد شد. کاهش زمان آبیاری نشان دهنده ی کاهش تلفات آبیاری می باشد. شاخص تسطیح و ضریب یکنواختی زمین بدست آمده در تسطیح لیزری نسبت به تسطیح کننده ی مرسوم به ترتیب به عدد صفر و یک نزدیکتربود که نشان دهنده ی برتری تسطیح کننده لیزری در تسطیح زمین در مقایسه با تسطیح کننده ی مرسوم است. در نهایت، با توجه به شاخص های فنی مورد ارزیابی، استفاده از تسطیح کننده ی لیزری جهت تسطیح زمین توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تسطیح، تسطیح کننده ی لیزری، تسطیح کننده ی مرسوم، کارآیی مصرف آب، گندم
 • لاچین نعلبندی اقدم، قادر دشتی، جلیل اجلی صفحه 85

  با توجه به اهمیت و جایگاه محصول گندم در سبد مصرفی خانوارها، خودکفایی در تولید این محصول از مهم ترین اهداف دولت بوده است. نیل به این هدف با اصلاح نظام تولید و بهره گیری مطلوب از نهاده ها می تواند به حقیقت بپیوندد. لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت استفاده از نهاده ها در تولید گندم آبی شهرستان اهر می باشد. اطلاعات این پژوهش با تکمیل 198 پرسشنامه از زارعین گندم آبی شهرستان اهر در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور نیل به اهداف تحقیق از تخمین انواع فرم های تابع تولید بهره گرفته شد و تابع درجه دوم تعمیم یافته به عنوان تابع برتر انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نهاده های سطح زیر کشت، آب، بذر و کود شیمیایی در تولید گندم منطقه موثر می باشند و بکارگیری این نهاده ها در حد بهینه اقتصادی نمی باشد. بطوریکه از نهاده های آب و کود شیمیایی در ناحیه غیر اقتصادی بهره گرفته می شود. مقایسه مزارع کوچک و بزرگ نیز بیانگر آن است که هر چند هر دو گروه تولید کنندگان از نهاده ها به شکل منطقی و بهینه استفاده نمی-کنند لیکن در مجموع و بویژه از جنبه صرفه اقتصادی مزارع بزرگتر در وضعیت بالنسبه مطلوبتری قرار دارند.

  کلیدواژگان: اهر، تابع تولید، تخصیص بهینه، گندم آبی
 • منصور شاکری، حمید سودایی زاده، محمدحسین حکیمی صفحه 97

  به منظور دستیابی به روشی موثر، کم خطر و اقتصادی برای کنترل نماتدهای مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گلخانه های تولید خیار و گوجه فرنگی، بررسی اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در سه بخش مختلف انجام شد. در بخش اول اثر بازدارندگی عصاره گیاه کور بر رشد خیار و گوجه-فرنگی و در بخش دوم و سوم اثر نماتدکشی گیاه کور در محیط پتریدیش و گلدان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش اول، در اکثر صفات مورد بررسی با افزایش غلظت، اثر بازدارندگی عصاره در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری نشان داد. طبق نتایج آزمایش دوم تمام غلظت های عصاره کور، نماتدهای مولد گره ریشه موجود در محیط پتریدیش را بطور کامل کنترل و اثر کمی بر روی نماتدهای جنسRhabditis (ساپروفیت) از خود بروز دادند. اما، مصرف عصاره در خاک از قدرت کشندگی آن کاست. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش گلدانی در هر دو محصول خیار و گوجه فرنگی، مصرف عصاره بطور معنی داری تعداد نماتد موجود در خاک را کاهش و خصوصیات رشدی را نسبت به شاهد بهبود بخشید. البته میزان تاثیر در خیار نسبت به گوجه فرنگی بیشتر بود که این نتیجه با توجه به اثر بازدارندگی بیشتر عصاره کور روی رشد گوجه فرنگی نسبت به خیار منطقی به نظر می رسد. در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر خاصیت نماتدکشی عصاره آبی حاصل از گیاه کور می باشد.

  کلیدواژگان: آللوپاتی، خیار، کور، گوجه فرنگی، نماتد، یزد
 • امیر معصومی، حمیدرضا اصغری، الهام توکلی دینانی، حسن مکاریان صفحه 113

  به منظور بررسی تاثیر منبع نیتروژن بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و نیز عملکرد دو توده بومی گشنیز آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1389 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل دو توده بومی گشنیز (اصفهانی و همدانی) و فاکتور دوم شامل تیمار کودی شاهد (بدون کود)، اوره 100 درصد، ورمی کمپوست 3/33 درصد + اوره 6/66 درصد، ورمی کمپوست 6/66 درصد + اوره 3/33 درصد و ورمی کمپوست 100 درصد) بود. نتایج نشان داد که مهمترین علف های هرز گشنیز از نظر فراوانی به ترتیب شامل تاجریزی (Solanum nigrum)، سلمه تره (Chenopodium album L.)، کنف وحشی (Hibiscus trionum L.) و خردل وحشی (arvensis L. Sinapis) بود که علف هرز تاجریزی در تمام تیمارها دارای بیشترین تراکم بود. اثر فاکتور کودی بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز، عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شد. اثر توده در تمامی صفات مورد بررسی معنی دار نشد و اثر متقابل فاکتور کودی و توده تنها در عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین و کمترین تراکم و ماده خشک علف های هرز به ترتیب مربوط به تیمار اوره 100 درصد و شاهد (بدون کود) بود. همچنین بیشترین و کمترین عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک در فاکتور کودی و اثر متقابل توده و فاکتور کودی مشاهده شد که به ترتیب مربوط به تیمار کودی (ورمی کمپوست 6/66 درصد + اوره 3/33 درصد) و شاهد (بدون کود) بود. نتایج نشان داد که ترکیب کودهای آلی و شیمیایی علاوه بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز در افزایش عملکرد نیز تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: اوره، علف هرز، عملکرد، گشنیز، نیتروژن، ورمی کمپوست
 • علیرضا یوسفی، محمد علی پیری، روح الله امینی صفحه 129

  مدل های که سبز شدن گیاهچه های علف هرز را در رابطه با زمان دمایی شبیه سازی می کنند، با بهینه سازی زمان کنترل، زمینه کاهش مصرف علفکش ها می توانند فراهم سازند. هدف این تحقیق ارائه مدلی برای پیش بینی زمان سبز شدن گیاهچه علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv)، تاج-خروس (Amaranthus retroflexus L.) و سلمه تره (Chenopodium album L.) تحت تاج پوشش لوبیا بود. داده های سبز شدن علف های هرز در سال 1389 (بهار و تابستان) جهت مدل سازی الگوی سبز شدن هر یک از علف های هرز در رابطه با زمان دمایی درعمق 5 سانتی متری خاک استفاده شد. دو تابع ویبول و گامپرتز جهت بررسی رابطه بین زمان دمایی و سبز شدن گیاهچه های علف هرز استفاده شدند. مدل گامپرتز با دقت بالایی (RMSE بین 3/5 تا 7/6درصد) رابطه بین زمان دمایی و سبز شدن گیاهچه های هر سه گونه را پیش بینی نمود. در حالی که مدل ویبول به استثنایی تاج خروس برازش نامناسبی داشت. همچنین سه گونه الگوی سبز شدن و زمان دمایی مورد نیاز برای آغاز سبز شدن متفاوتی نشان دادند و می توان آنها را از نظر زمان دمایی مورد نیاز جهت آغاز و تکمیل سبز شدن به دو دسته تقسیم کرد. در گروه اول تاج خروس و سوروف قرار گرفتند که در مدت زمان کمتری سبز شدن آنها به وقوع پیوست بطوریکه بین 391-488 واحد زمان دمایی برای سبز شدن کامل گیاهچه ها نیاز داشتند. در گروه دوم سلمه تره سبز شدن طولانی تری داشت و به 620 واحد زمان دمایی جهت تکیمل این چرخه نیاز داشت. الگوی متفاوت سبز شدن این گونه ها پیشنهاد می کند که سوروف و تاج خروس باید از اولویت بیشتری جهت کنترل نسبت به سلمه تره در لوبیا برخوردار باشند.

  کلیدواژگان: سبز شدن گیاهچه، زمان دمایی، مدل سازی، مدیریت علف هرز
|
 • A. Javanmard, A. Dabbagh Mohammadi Nasab, A. Javanshir, M. Moghaddam, H. Janmohammadi, Y. Nasiri, F. Shekari Page 1

  In general، intercropping of legumes and grasses species has been applied to enhancement of nutrient value and supply energy and protein on grasses and legumes، respectively. In order to study the effect of intercropping of maize with legume on forage yield and quality، field experiments were carried out at the Agricultural Research Station، Faculty of Agriculture، University of Tabriz، Iran، in 2005-2006 and 2006-2007 growing seasons. Two maize (Zea mays L.) hybrids (704، 301)، vetch (Vicia villosa)، bitter vetch (Vicia ervilia)، berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) and common bean (Phaseolus vulgaris) sole crops as well as intercrops of maize hybrids with each of the legumes were used. The experiment was carried out as randomized complete block design with three replications. Results showed that maize stem height in intercropping with bitter vetch and vetch was significantly reduced. But corn leaf number was not affected by intercropping with legumes. Also the largest green cover percent and interception of light was obtained from maize hybrids -vetch mixture. The study of forage quality characteristics indicated that the amount of DMI، DDM، NEl and RFV in intercropping was increased. Forage nutritive value، as indicated by RFV، was improved in all legume-maize intercrops in relation to the sole maize crop. The RFV value was higher than 151 only in the mixture of maize hybrid 301 with bean. It can be stated that of mixture maize hybrid 301 with the mentioned legume is considered as prime forage. In conclusion this investigation suggests that in a low input system in the northwest of Iran، the maize-legume intercrops، especially maize hybrid 301 with vetch and common bean، can be recommended as for forage production an available alternative to maize sole crop.

  Keywords: Dry matter intake (DMI), Intercropping, light interception, Net energy for lactation (NEl), Relative feed value (RFV)
 • R. Seyed Sharifi, H. Nazarli Page 19

  In order to evaluate the effects of nitrogen fertilizer and seed biopriming with Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on yield، rate and effective grain filling period of sunflower (Helianthus annus L.)، a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design by three replications in field experimental University of Mohaghegh Ardabili in 2010. Factors were: nitrogen fertilizer in three levels (0، 80 and 160 kg N ha-1) as urea and seed biopriming with plant growth promoting rhizobacteria in four levels containing، without priming (as control)، seed biopriming with Azotobacter chroococcum strain 5، Azospirillum lipoferum strain OF، Psedomunasstrain 186. Results indicated that effect of treatment compound of nitrogen rates ×seed bio priming with PGPR had significant effects on all of characteristics studied (except grain 1000 weight and stem diameter). Grain yield، plant height، head diameter، seed number per head، yield and oil percentage، yield and protein percentage increased with increasing of nitrogen fertilizer and application of seed bio priming with PGPR. Response of grain yield wasn،t the same for various levels of nitrogen fertilizer× seed bio priming with PGPR. The highest grain yield belonged to application of 160 kg N ha-1 and seed priming with Azotobacter. Means comparison showed that treatment compounds N160 × without priming with PGPR and N80×seed priming with PGPR Azotobacter had similar grain yields. A two part liner model was used to quantifying the grain filling parameters. Various levels of nitrogen fertilizer×seed biopriming with PGPR affected all grain filling parameters significantly. Maximum grain weight، rate and effective grain filling period was obtained in high nitrogen rates and seed priming with PGPR. Thus، it can be suggested that in order to increasing of grain yield in climate conditions of Ardabil، should be applied sunflower seed bio priming with Azotobacter.

 • H. Dehghanian, S. Nasrollahzadeh, J. Shafagh, Kolvanagh Page 37

  In order to evaluate the effect of weed interference and plant density on performance of grain corn، an experiment was carried out as split-plot based on randomized completed bloke design (RCBD) with three replications at the Agriculture Research Station، University of Tabriz، Iran in 2009. Plant density levels including: 5، 7، 10 and 16 plant/m-2 was allocated to the main plots and weed interference at three levels including: weed free، once in a row weed interference and perfect weed interference were assigned to subplots. The results showed that weed interference on grain yield، 1000 seed weight، kernel weight and number of ear had a significant effect. With increasing of natural weed interference during growth period، grain yield، 1000 seed weight، kernel weight and number of ear decreased. Also، interaction between weed interference and plant density was significant in kernel weight of ear. Between different densities the greatest grain yield with 1020 g/m-2 obtained from 16 plant/m-2 and weed free treatment. Weeds in treatments of once in a row weed interference 50 percent and treatments of perfect weed interference in long of growth period 75 percent grain yield decreased. Results showed that with increasing plant density، corn can increase its competitiveness with natural weeds of field increased the grain yield. Generally، the results indicate that the sensitivity to weeds interference especially in low plant density due to the effect of early competitive start may influence extremely the yield of maize.

  Keywords: Grain corn, Interference, Plant density, Weeds natural population, Yield
 • A. Safari, Ma Asoodar, M. Ghasemi Nejad, A. Abdali Page 49

  Crop residue management has a large impact on soil physical properties and also crop grain yield. To investigate the effect of conservation tillage methods and different amount of wheat stubble on soil surface a study was conducted in 2011. A split-split complete randomized block design was applied with three replications. Crop residue treatments including 0 residue، 45 percent and 90 percent of soil covered by stubble in the main plots and tillage treatments including two passes combined tillage، moldboard plow followed by double disc and without till seeding in sub plot and sowing treatments including flat and raised bed planting were located in sub-sub plots. Soil moisture content، bulk density، cone index and soil moisture content at depth 0-10 and 10-20 cm were recorded. Without-tillage with an average 18. 7% moisture content was shown the highest moisture content at seedling emergence. The 90 percent residue increased soil moisture content compared to no residue treatment. The 45% residue treatment using two pass combination tillage and then raised bed planting produced the highest (7924. 9 kg ha-1) grain yield.

  Keywords: Cone index, Crop residue, Grain yield, Soil moisture content, Wheat
 • A. Pirzad, M. Yoosefi, R. Darvishzadeh¬, Y. Raei Page 61

  In order to evaluate the effect of zeolite (0، 10، 20 and 30 t/ha) and nitrogen fertilizer (0، 80، 160 and 240 kg/ha) on growth and yield of Calendula officinalis L.، a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at the Research Farm of Faculty of Agriculture، Urmia University in 2010. Results showed the significant effect of nitrogen on the yield and harvest index of essential oil، and significant interaction effect between zeolite and nitrogen on the yield of flower، grain and seed oil، the yield of aerial part (leaf and stem)، biological yield for flower harvest (flower، leaf and stem)، biological yield for grain harvest (grain، leaf and stem)، total biological yield (flower، grain، leaf and stem)، harvest index of flower، grain and seed oil. The lowest yield of total biomass (111. 04 kg/ha) and yield of flower (419. 9 kg/ha) belonged to control treatment. The minimum yield of grain (1888. 3 kg/ha) and seed oil (276. 2 kg/ha) were obtained from 20 t/ha zeolite and 0 kg/ha nitrogen applications. The maximum yield of flower (900. 3 kg/ha) and total biomass (26955 kg/ha) were obtained from 0t/ha zeolite and 80 kg/ha nitrogen. While، the highest yield of grain (3577. 3 kg/ha) and seed oil (723. 1 kg/ha) belonged to 20 t/ha zeolite with 80 and 240 kg/ha nitrogen، respectively. The highest yield (6. 26 kg/ha) and harvest index (0. 10083 %) of essential oil were obtained from 80 kg/ha of nitrogen application

  Keywords: biomass, Calendula officinalis, essential oil, harvest index, nitrogen, seed oil, zeolite
 • Sh Andari, Dust, H. Eskandari, M. Chegeni Page 77

  In most part of our country، field leveling is performed based on operator''s skills resulted in imprecise leveling. Therefore utilizing new field leveling technologies is in high importance. In the current research، effects of two leveler types including conventional leveler and laser leveler were evaluated on leveling Index، leveling uniformity coefficient، grain yield and water use efficiency of wheat. The field experiment was conducted in 2008-2009 growing season in the North of Ahwaz. Regarding the nature of experimental design، large plots were needed to determine the effects of inequality of field on evaluated factors. Thus the experiment was carried out by 14 plots of 10000 m2 (seven replications for each treatment). However، every plot was divided into parts of 20 × 100 m2 to determine the volume of irrigation water. The results showed that except gain yield، all factors were affected by the type of leveler where using laser leveler reduced the time needed for irrigation up to 35% suggesting the reducing water casualties. Leveling index and leveling uniformity coefficient were near to zero and one respectively، which showed the superiority of laser leveler in comparison with traditional leveler. Regarding evaluated technical factors، laser leveler can be recommended for field leveling.

  Keywords: Conventional leveler, laser leveler, leveling, water use efficiency, wheat
 • L. Nalbandi Aghdam, Gh Dashti, J. Ajalli Page 85

  Given the importance and place of wheat in the household consumption basket، self-sufficiency in the production of the main objectives of the government. To achieve this goal with reform of production and optimum utilization of inputs can come true. The aim of this study is the use of inputs in wheat production Ahar county. 198 completed questionnaires with information on the study of wheat farmers in Ahar county water was collected in 2010-2011. In order to achieve the objectives of the research was used to estimate the production function forms and generalized quadratic function was chosen as the superior function. The results showed that cultivation inputs، water، seed and fertilizer in wheat production areas are effective and economically efficient use of these inputs is not enough. So of water and fertilizer inputs are used in non-economic area. Comparison of small and large farms also indicate that although both the logical and efficient producers of inputs are not used. But in general، and especially the economic aspect of the larger farms are in better condition.

  Keywords: Ahar, Irrigated wheat, Optimal allocation, Production function
 • M. Shakeri, H. Sodaizadeh, Mh Hakimi Page 97

  Present study was conducted to introduce an efficient، safe and cost-effective method to control plant parasitic nematodes، especially Root-knot nematodes. In this regard، the allelopathic and nematodicidal effects of Capparis spinosa aqueous extract were evaluated in vitro and greenhouse condition by using cucumber and tomato as test plants. Experiments were conducted in three parts. In the first part the inhibitory effects of C. spinosa extract on growth of cucumber and tomato was investigated. In the second and third parts the nematodicidal effect of the extracts were studied in petri dishes and greenhouse conditions، respectively. Results obtained by first experiment indicated that the most plant parameters of test plants negatively and significantly affected upon treated by different concentration of extract when compared to control، whereas degree of inhibition increased with increasing extract concentrations. Results from second experiment showed that in all C. spinosa extract concentrations tested in Petri dishes، 100 percent of Root-knot nematodes (Meloidogyne javanica) were killed. On the other hand، saprophyte nematodes (Rhabditis sp.) were less affected by extracts. Upon application C. spinosa extract in soil، nematodicidal effect of extract decreased when compared to Petri dishes conditions. According to results obtained from pot experiment، Root-knot nematodes population in soil significantly decreased after treating with extract and subsequently both cucumber and tomato plants performed better. However، the higher level of improvement was observed in cucumber as compared to tomato. This result regarding to greater inhibitory effect of extract on tomato than cucumber is expected. Overall، results confirm nematodicidal property of C. spinosa extract.

  Keywords: Allelopathy, Cucumber, Nematode, Tomato, Yazd
 • A. Masoumi, Hr Asghari, E. Tavakoli Dinani, H. Makarian Page 113

  In order to study the effects of nitrogen source on biomass production and density of weed and yield of two corianders landrace، an experiment was conducted by using a factorial arrangement of treatments in a randomized complete block design with three replications، in research farm of Shahrood University of Technology (Iran) in 2010. After standardizing the inorganic nitrogen contents in the soil، 5 levels of N fertilizers (control، 100% vermicompost، 66. 6% vermicompost + 33. 3% urea، 66. 6% urea + 33. 3% vermicompost and 100% urea) were selected and were used for two landrace of coriander (Hamedani and Isfahani). The results of experiment showed that the most important types of weed in coriander farm includes Black Night Shade (Solanum nigrum)، goosefoot (Chenopodium album L.)، Bladder weed (Hibiscus trionum L.) and Wild mustard (Sinapis arvensis L.) respectively. Solanum nigrum had the highest density in all treatments. Level of fertilizer had significant effect on biomass production and density of weeds، seed yield and biological yield of coriander (P≤0. 01). Effect of landrace was not significant in all traits and interaction effect of fertilizer and landrace was significant only in seed yield and biological yield of coriander. The maximum and minimum biomass production and weed density was observed in 100% urea and control treatments respectively، also the highest amount of seed yield and biological yield are associated in (66. 6% vermicompost and 33. 3% urea)، the lowest level of mentioned traits are associated in control (no fertilizer) treatment. According to the results، combination of organic and chemical fertilizers can reduce density and biomass production of weed، and increases the yield of coriander.

  Keywords: Coriander, Nitrogen, Urea, Vermicompost, Weed, Yield
 • A. Yousefi, Ma Perei, R. Amini Page 129

  Models that simulate weed seedling emergence as functions of thermal time would help minimize herbicide use by the optimization of the timing of weed control. The objective of this research was to introduce a model to predict barnyardgrass [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv]، redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and common lamb''s-quarters (Chenopodium album L.) seedling emergence in the presence of common bean canopy. Weed seedling emergence data in 2010 (spring and summer) were used to model the pattern of each species as a function of the thermal time in the 5 cm upper layer of the soil profile. Two functions: Weibull and Gompertz were used to describe the relationship between thermal time and weed seedling emergence. The Gompertz function closely predicted (RMSE= 5. 3–6. 7%) the relationship between thermal time and seedling emergence for all three species. Conversely، Weibull function except for redroot pigweed gave worse fit. The three species also showed different patterns of emergence and thermal time required for the onset of emergence and species can be grouped into two emergence time-span groups. In the fist group، redroot pigweed and barnyardgrass had a shorter emergence time-span requiring 391-488 thermal time for full emergence. In the second group، common lamb''s-quarters had a long-lasting emergence، requiring 620 thermal time to complete this process. Difference in emergence pattern of these weed suggest that barnyardgrass and redroot pigweed should be given a higher priority for control than common lamb''s-quarters in common bean.

  Keywords: Modeling, seedling emergence, thermal time, weed management