فهرست مطالب

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
Volume:4 Issue: 2, 2013

 • تاریخ انتشار: 1392/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید نورالهی، رضوان حکیم زاده، فرهاد سراجی، محسن نظرزاده زارع صفحات 1-12
  مقدمه
  پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان مطلوبیت دوره های آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش های الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و آموزشیاران در سال 88-89 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1739 نفر دانشجو و 15 نفر آموزشیار دانشکده مجازی علوم حدیث بودند که از این شمار، 202 دانشجو بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای گزینش شد و با توجه به جمعیت محدود آموزشیاران، همگی آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون U من ویتنی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج مربوط به بررسی سوالات پژوهش نشان داد که کیفیت دوره های آموزش الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث با توجه به معیارهای (طراحی محتوای آموزشی، سنجش و ارزشیابی دانشجویان، فناوری و سیستم پشتیبانی) در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد.
  نتیجه گیری
  اگرچه نتاج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان و آموزشیاران کیفیت دوره های الکترونیکی برگزار شده در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد ولی برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت در کیفیت این دوره ها لازم است که متولیان امر آموزش الکترونیکی به مواردی از قبیل تناسب زمان ترم و حجم دروس و محتوای ارائه شده، استفاده از پورت فولیو (Portfolio) و سیستم ارزیابی الکترونیکی در فرآیند ارزیابی، ایجاد میان برهای بیشتر در صفحات وب جهت دسترسی سریع تر به لینک های مورد نیاز، افزایش تالارهای بحث و گفتگو، تقویت سیستم کنفرانس صوتی و ایجاد امکان کنفرانس ویدئویی، بیش از پیش توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، دوره های آموزش الکترونیکی، معیارهای کیفیت آموزش الکترونیکی، فناوری، اینترنت
 • بهناز مهاجران، علیرضا قلعه ای، مطهره حمزه رباطی صفحات 13-23
  مقدمه
  مدارس هوشمند یکی از عرصه هایی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدلی همه جانبه و کل نگرانه و با اهداف و ماموریت های از پیش تعیین شده، وارد حوزه آموزش می شود. هدف اصلی مدرسه هوشمند آماده سازی نسل آینده کشور برای زندگی در عصر اطلاعاتی و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان متناسب با علایق و پتانسیل آن هاست.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران وکارشناسان فناوری اطلاعات می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، سرشماری کامل بوده است که تعداد نمونه (14 n=) برابر با تعداد کل جامعه (14 N=) می باشد. این مطالعه به صورت آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده به انجام رسید. روایی طبق نظر متخصصان و پایایی 95% ابزار مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و مناسب گزارش شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان استفاده از محتوای چندرسانه ای با میانگین (91/1، 12/2)، میزان به کارگیری زیرساخت های لازم (16/2، 23/2)، میزان برخورداری از کادرآموزشی توانمند (32/2، 26/2) و میزان برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس هوشمند (28/2، 19/2)، در سطح نسبتا مطلوب و میزان استفاده مدیران مدارس از سیستم های یکپارچه رایانه ای با میانگین (40/2، 38/2) در سطح مطلوب گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده این نتیجه گزارش خواهد شد که چالش ها و دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند شامل نبود دستورالعمل ها و قوانین مربوط به اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، عدم زیرساخت های لازم، عدم مهارت و کارآمدی معلمان و دانش آموزان نسبت به تولید محتوای آموزشی منطبق بر نیازهای آموزشی، عدم برنامه ریزی منسجم برای ایجاد استمرار فرایند یاددهی-یادگیری و غیره می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، آموزش الکترونیکی، مدارس هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، یاددهی و یادگیری
 • مریم شریفی، علیرضا فقیهی صفحات 24-32
  مقدمه
  این تحقیق با هدف ارزشیابی طرح آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 2 اراک انجام گرفت. در این رابطه شش پرسش پژوهشی مطرح شد که به ارزیابی این طرح در ابعاد مختلف پرداخت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری را سه گروه دانش آموزان، معلمان و مدیران تشکیل دادند. حجم نمونه دانش آموزان طبق جدول مورگان، 217 نفربرآورد شد و مدیران و معلمان به ترتیب، 7 و50 نفر بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و چک لیست بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 825/0 و 933/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی«فراوانی و درصد» و آمار استنباطی از آزمون c 2 استفاده شد.
  نتایج
  تاثیر آموزش الکترونیکی بر بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران به ترتیب، 5/41، 43 و 83 درصد در حد خوب و خیلی خوب بوده است. 7/34 درصد از معلمان اصلا از آموزش الکترونیکی استفاده نمی کنند. مهارت رایانه ای معلمان از نظر دانش آموزان و معلمان به ترتیب 6/29 و 9/15 درصد در حد کم و مدیران 3/14 درصد در حد متوسط ارزیابی گردید. تجهیزات و امکانات سخت افزاری از نظر دانش آموزان و دبیران به ترتیب، 8/28 و 5/24 درصد در حد کم و مدیران 38 درصد در حد متوسط بوده است.
  نتیجه گیری
  به منظور بهبود روند این روش آموزش انتظار می رود، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طبق استانداردها اصلاح گردد و مهارت رایانه ای مورد نیاز معلمان افزایش یابد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، یادگیری، ارزشیابی، سواد رایانه ای، سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار
 • محمد علی جوادی بورا، حسین نجفی، مهران فرج اللهی صفحات 33-38
  مقدمه
  گسترش روزافزون دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سبب شده که کیفیت آن ها مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه پیام نور تهران می پردازد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق در سال تحصیلی 91-1390 در دانشگاه پیام نور تهران به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده که 117 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی به کمک نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که کیفیت آموزشی در دانشگاه پیام نور تهران در شاخص های برنامه درسی، حمایت های دانشجویی و سودمندی فناوری آموزش از دور در حد متوسط ولی در شاخص های سنجش و ارزیابی و تعامل چندگانه ضعیف و پایین تر از حد انتظار بوده است. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان دهنده مناسب بودن شاخص های برازندگی بوده و می توان از این عوامل در تعیین کیفیت خدمات آموزشی با ضریب تعیین 62/0استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  تقاضای عظیم برای آموزش مداوم و پاسخ گویی به رغبت یادگیرندگان، مستلزم هزینه های هنگفت برای تولیدکنندگان خدمات آموزشی می باشد. این حجم عظیم سرمایه گذاری در نظام های آموزشی و از جمله نظام آموزش از دور سبب شده تا همه کسانی که با این نظام ها در ارتباط هستند در خصوص کیفیت آن ها حساس باشند. لذا دستیابی به چنین هدفی مستلزم شناسایی عوامل موثر بر کیفیت می باشد. این عوامل کیفی با وجود اهمیت فراوان و جایگاه آن در مباحث تربیتی، چندان مورد توجه مسئولین قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، اثربخشی، کیفیت آموزشی، یادگیری
 • امین رضا کمالیان، حبیب الله سالارزهی، خداداد اولیایی * صفحات 39-48
  مقدمه

  سازمان ها با توجه به قابلیت هایی که فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ایجاد ارزش برای آنها دارند، سرمایه گذاری های کلانی برای به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات نموده اند. یکی از ارزش هایی که سازمان ها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمندسازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می پردازد. برای این منظور ضمن بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، پرسشنامه ای طراحی و ضمن تایید روایی صوری آن توسط صاحب نظران مرتبط، بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. داده های با استفاده از آزمون رگرسیون (آزمون فرضیات تحقیق)، آزمون میانگین تک نمونه ای(تعیین سطح موجود توانمندی کارکنان) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن(تعیین رتبه هر کدام از ابعاد توانمندی کارکنان)، مورد آزمون قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان دهنده آن است که بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اداره کل فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می تواند تغییرات توانمندی کارکنان آن را به میزان 417/0 تبیین وبین آنها رابطه مثبت ومعنی داری وجوددارد وهمچنین سطح توانمندی کارکنان این سازمان بالاتر از حد متوسط می باشد و توانمندی آنها در بعد شایستگی با رتبه میانگین40/3 بیشتر و در بعد موثر بودن با رتبه میانگین 79/2 کمتر از سایر ابعاد توانمندسازی می باشد.

  نتیجه گیری

  لازم است که مدیران سازمانها به منظور بهره برداری موثر از این فناوری ها و استفاده از قابلیت های آنها برای توانمند نمودن کارکنان برنامه های مناسبی تدوین و استراتژی درستی را نسبت به بهره گیری از این امکانات، تدارک ببینند.

  کلیدواژگان: اطلاعات، ارتباطات، فناوری، توانمندسازی، کارکنان توانمند، سازمان فنی و حرفه ای
 • بی بی عشرت زمانی، امین محمدی، حسن ببری صفحات 49-61
  برای رشد علمی و حرفه ای مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم، دستیابی به مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص اینترنت به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود. پژوهش حاضر با رجوع به اسناد و شواهد نظری و همچنین مطالعات کتابخانه ای ابتدا به بررسی قابلیت های کاربرد این فناوری و سپس به بررسی عوامل مهم در افزایش میزان خوکارامدی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترنت پرداخته است.
  توسعه سریع فاوا در جوانب گوناگون زندگی و از جمله در آموزش و پرورش، تاثیر گسترده ای بر جای گذاشته است. پس باید با نگاهی تحولی، دگرگونی های به وجود آمده را به دقت مورد بررسی قرار داد. آموزش و پرورش برای همگامی با تحولات سریع و ژرفی که در اثر گسترش فاوا به وجود آمده، نیازمند معلمانی است که در این رابطه توانمند شده باشند. این هدف مستلزم آن است که این معلمان، در مراکز تربیت معلم کشور، برنامه های درسی مبتنی با فاوا را تجربه کنند و نگرش ها و دانش های مورد نیاز برای به کارگیری آن را به دست آورند. از این رو ارائه دوره های آشنایی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دانشجویان مراکز تربیت معلم ضروری است.
  کلیدواژگان: اینترنت، فناوری اطلاعات، معلم، خودکارآمدی
 • علیرضا میرزایی، فریدون شعبانی نیا صفحات 62-74
  فناوری های نوظهور در زمینه ارتباطات و اطلاعات، جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این تاثیرات به ویژه در نظام های آموزشی و ابعاد جدید آن (آموزش الکترونیکی) خود را نشان می دهد. آموزش الکترونیکی به صورت امروزی با سرعت قابل توجهی رواج یافته و جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورهای جهان تثبیت نموده و هم اکنون روش های مدرن آموزشی در حال نفوذ به تمام مراکز و موسسات آموزشی و تجاری دنیا است. در حال حاضر، یادگیری الکترونیکی به عنوان یک الگوی جدید در سیستم آموزشی مدرن شناخته شده و مفهوم یادگیری های گذشته را متحول کرده است.
  در مقاله حاضر پس از معرفی سیستم آموزش الکترونیکی و بررسی اجزای اصلی آن از جمله CMS و LMS، جدیدترین سیستم های مدیریت آموزشی روز دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت جدیدترین نسخه سیستم مدیریت آموزشی با نام تجاری بلک بورد معرفی شده است.
  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری الکترونیکی، سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی، سیستم مدیریت محتوا، آموزش، فناوری
 • محمد شاه علیزاده صفحات 75-82
  نرم افزار Adobe Flash CS5دارای قابلیت های فراوانی است. این نرم افزار برای طراحی وب، ساخت بازی های رایانه ای، تولید چندرسانه ای ها و تولید محتوای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. انیمیشن ها و پروژه های انتشار یافته این نرم افزار از حجم کم و جذابیت بیشتری برخوردار هستند. در مقاله پیش رو مهمترین و کاربردی ترین قسمت های نرم افزار Flash که شامل فضای کاری، انواع سمبل ها، جعبه ابزار و چگونگی ساخت کلید است را مورد بررسی قرار داده و تشریح کردیم. همچنین نحوه انتشار پروژه های ساخته شده و نحوه بارگیری در وب را توضیح دادیم. در آخر نیز نکاتی ظریف در مورد استفاده از این نرم افزار توانمند در عصر کنونی آورده شده است.
  کلیدواژگان: نرم افزار آدوب فلش، فضای کاری فلش، پویانمایی در فلش، نمادها در فلش، نحوه انتشار، نکاتی ظریف در مورد فلش
|
 • Saeid Norollahee, Rezvan Hakimzadeh, Farhad Seraji, Mohsen Nazarzadeh Zare Pages 1-12
  Introduction
  This study examines the evaluation of e-learning courses in Hadith Science virtual faculty according to the criteria of quality in e-learning from the views of students and instructors in 2009-2010.
  Materials and Methods
  This study is a practical descriptive methodology، using a survey as its instrument. The statistical population consisted of 1739 students and 15 instructors; all instructors were studied owing to their small population and a sample of 202 students was selected based on the stratified ratio sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire. For the data analysis، statistical procedures including the Mann-Whitney U test were used.
  Results
  The results indicated that courses quality of Hadith Science virtual faculty according to criteria (instructional design، measurement and evaluation system، technology and support) has relatively desirable level.
  Conclusion
  Although the results of this study showed that courses quality of Hadith Science virtual faculty from the views of students and instructors has relatively desirable level. But to achieve maximum utility in the quality of the courses، is necessary the custodians of e-learning attention to recommendations include; fitness the volume and content of courses offered with semester، used the electronic evaluation system and portfolio in assessment process، create shortcuts for quick access to needed links on web pages، increase discussion boards and Wiki، amplification of audio conferencing and video conferencing systems.
  Keywords: Distance Learninig, E, Learning Courses, E, Learning Quality Criteria, Technology, Internet
 • Behnaz Mohajeran, Alireza Ghaleei, Motahhareh Hamzehrobati Pages 13-23
  Introduction
  Smart schools are one of the fields that information and communication technologies with comprehensive and holistic model and with preset goals and missions enter into the field education. The main purpose of smart schools is the preparation of the next generation to live in the period of information and growth potential talents of students according to their interests and potentials.
  Materials And Methods
  The Statistical population of this study includes all principals and information and communication experts in smart schools. The sampling way of the study is complete census that the numbers of samples are equal to the whole society (N=14). The study used mixed method (quantitative-qualitative) and research instruments were interview، questionnaire and observation. Validity was according to expert’s point of views and reliability (95%) of the instruments was appropriate.
  Results
  The results showed that the extent of multimedia content use with mean (1. 91، 2. 12)، the extent of application of the necessary infrastructure (2. 16، 2. 23)، the extent of capable educational staff (2. 32، 2. 26) and the extent of establishment of computer united communication with smart schools (2. 28، 2. 19) were somewhat in desirable levels and also the extent of principals use from united computer system with mean (2. 40، 2. 38) has been reported in a desired levels too.
  Conclusion
  From the obtained data it can be concluded that challenges and main reasons for the lack of proper formation of smart schools include: lack of guidelines and regulations relating to the implementation of project of smart schools، lack of infrastructure، lack of teacher’s and student’s skills and efficacy towards the production of educational contents based on educational needs، the lack of a coherent planning to continue teaching- learning processes.
  Keywords: Education, Electronic, learning, Smart School, Information, Communication Technologies, Teaching, Learning
 • Maryam Sharifi, Alireza Faghihi Pages 24-32
  Introduction
  This study aims at evaluating the e-learning in female secondary schools of Arak district two.
  Materials and Methods
  The required number of the sample was calculated using the Morgan''s table، which was 217 for students، 7 for school administrators، and 50 for teachers. Data collection was done using a researcher designed questionnaire and a check list. Reliability of the questionnaire using Cronbach''s alpha coefficient values ​​of 0. 825 and 0. 933 respectively. Data analysis was done applying descriptive statistical indices of: frequency، percentage، and c2 test.
  Result
  The effect of e-learning on optimizing the teaching-learning process according to students، teachers، and school administrators was respectively 41. 5%، 43%، and 83% which indicates the «good» and very good level. 34. 7% of teachers do not use e-learning at all and 34. 7% of them use it just for 30 to 45 minutes. The amount of teachers'' skills in using computer was 29. 6% and 15. 9% respectively according to the point of view of students and teachers، which means «law» level، and it was 14. 3% for the amount of administrators'' computer skills which is at the «medium» level. The amount of accessible hardware facilities according to students and teachers point of view was respectively 28. 8% and 24. 5% which is in «law» level and it was 38% for administrators which are in the «medium» level.
  Conclusion
  Finally، proposed which supplies hardware and software standards to be revised.
  Keywords: E, Learning, Learning, Evaluation, Computer literacy, Computer Hardware, Software
 • Mohammad Ali Javadi Bura, Hossein Najafi, Mehran Farajollahi Pages 33-38
  Introduction
  Today expand of university and higher education centers caused to conside quality. By the way، present research was to examine the factors that affect education quality in the Higher Education Center of Payame Noor University (PNU).
  Materials And Methods
  This research was done survey method، and was conducted during the period 2011-2012. 117 people were selected as sample using stratified random sampling، and the required data were collected using a questionnaire developed by the researcher. Descriptive statistics and factor analysis were used for data analysis in SPSS and LISREL.
  Results
  The results showed that the quality of education offered in the Higher Education Center of PNU is average in terms of syllabus، student support، and distance education technology efficiency، but poor in terms of assessment and interaction. Moreover، the results of factor analysis suggested the adequacy of goodness-of-fit indices، and these factors can be used to evaluate the quality of educational services.
  Conclusion
  Satisfying the huge demand for education is very costly for those offering educational services. Heavy investments in education systems، including distance education، suggest the importance of the quality and effectiveness of education. Achieving these goals requires identification of the factors that influence the quality of educational services.
  Keywords: Distance Education, Higher Education, Effectiveness, Educational Quality, Learning
 • Amin Reza Kamalian, Habibollah Salarzehi, Khodadad Olyaei Pages 39-48
  Introduction

  According to capabilities of information and communications technology (ICT) in value creation for organizations، they have substantial investments to use of information and communication technologies. One of the values ​​that the organizations can create by these technologies is employee’s empowerment.

  Materials And Methods

  This study examines the impact of information and communication technologies on empowerment of employees in Technical & Vocational Training Organization in Sistan and Baluchestan. For this purpose and by studying literatures، a questionnaire was designed. After its approval validity by relevant authorities and faculty supervisor and consultants، the questionnaire was distributed among sample society. Collected data were tested using statistical techniques such as Regression (to test hypotheses)، Average One-sample t-test to determine the level of empowerment، and Friedman ANOVA test to determine the ranking of each empowerment dimensions.

  Results

  Results indicate that there is a meaningful and positive relationship between use of ICT and employee’s empowerment. In addition، using information and communication technologies in Technical & Vocational Training Organization of Sistan and Baluchestan can explain the change of employee’s empowerment to the extent of 0. 417. Results also show that the level of employee’s empowerment in this organization is above than average level، their empowerment in “Competence” dimension (3. 40) is more and in “effectiveness” dimension (2. 79) is less than other dimensions of empowerment.

  Conclusion

  As the findings of this study and previous research have shown، the information and communication technologies can play an important role in employee’s empowerment. Therefore it is important that organizations and their managers formulate an appropriate program and use a right strategy to take the advantages of these facilities in order to empower the employees and organization.

  Keywords: Information, Communication, Technology, Empowerment, Empowered Employees, Technical, Vocational Training Organizati
 • Bibi Eshrat Zamani, Amin Mohamadi, Hasan Babri Pages 49-61
  For scientific and professional growth of teachers and students in teacher-training centers Access to information and communication technology skills And especially the Internet Considered As an inevitable necessity The present study With reference to the theoretical evidence and Library Studies Is discussed، First to review potential applications of this technology and The most important factors in increasing teacher training centers Self -Efficacy students and teachers The use of the Internet. Rapid development of ICT in various aspects of life and including education، a large effect on the left. So، Looking at developments Examined، changes were made to the accuracy Education to keep up with rapid changes There has been a proliferation of ICT Requires teachers who are qualified in this respect. This goal requires that the teacher in the Teacher training centers country، Experience with ICT-based curriculum And acquire attitudes and knowledge needed to use it Hence offered Courses introduction and application of information and communication technology Is necessary the student curriculum teacher training centers.
  Keywords: Internet, Information Technology, Teacher, Self, Efficacy
 • Alireza Mirzaei, Fereidoon Shabani Nia Pages 62-74
  Emerging technologies of information and communications have been severely affected the society particularly impact on educational systems and new directions (E-Learning). E-learning rapidly become a significant issue and its place has stabilized in the educational structure of many countries and now learning modern methods being influence to all educational and commercial institutions of the world. Currently e-learning has many changes in higher education and introduced as a new model of a modern educational system and changed learning concepts in the past. In this review paper، after introduction of e-learning system and its main components including CMS and LMS، the world ''s newest learning management systems has been studied. Finally the latest version of the Blackboard learning management system is presented.
  Keywords: Learning, E, Learning, Learning Management System, Content Management System, Education, Technology
 • Mohammad Shahalizade Pages 75-82
  In this paper، we investigate the Adobe Flash professional CS5 software used for web designing، creating computer games، multimedia electronic content production. Using this software created animation and published content have more compact needing less disk space and are more attractive. Here، we have described its most important features and its work space and environment، type of symbols، tool box، method of creating button، and the method of file and animation publishing. In conclusion we have mentioned some key points and tips on working with this currently powerful software.
  Keywords: Adobe Flash Professional CS5, Work Space, Animation, Symbol in flash, Publish, Nuance about Flash