فهرست مطالب

پژوهش های ارتباطی - پیاپی 74 (تابستان 1392)
 • پیاپی 74 (تابستان 1392)
 • 200 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/07/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملوک عباسی* صفحه 9
  هدف مقاله حاضر، بازنویسی مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی کیفیت در رسانه ملی است. مبنای پژوهش با استفاده از روش دلفی یا نظرخواهی از خبرگان انجام شده است به طوری که در مرحله اول، میزان مقبولیت عناصر برخی از مدل های تعالی سازمانی برای ارزیابی عملکرد رسانه ملی از نظر خبرگان بررسی شده و در مرحله بعد، نکات راهنمای مختص ارزیابی عملکرد حوزه های تولید و پخش صدا و سیما تدوین شده و پس از تایید خبرگان، مدل تعالی بومی رسانه ملی به دست آمده است.
  برخی نتایج پژوهش عبارتند از: ارزش های محوری مدل EFQM فراگیرتر از ارزش های محوری فعالیت سازمان صداوسیما در حال حاضر است؛ از نظر مدیران رسانه ملی تکریم کارکنان پراهمیت ترین ارزش و توسعه شراکت ها کم اهمیت ترین ارزش سازمانی است و معیارهای رهبری مهم ترین معیار برای تعالی سازمانی رسانه ملی است.
  کلیدواژگان: مدیریت رسانه، ارزیابی عملکرد، رسانه ملی، بومی سازی مدل تعالی، ارزش های محوری، معیارهای ارزیابی
 • طاهر روشندل اربطانی، سیدرضا سید جوادین، اسماعیل سعدی پور، سیدمهدی شریفی * صفحه 43
  امروزه رسانه ها تلاش می کنند تا در فضای رقابتی (رقابت رسانه ای) سهم مخاطب (سهم بازار) بیشتری را به خود جلب کنند. این امر ممکن نیست مگر اینکه در جامعه، نقش فعال و متمایزی را بر عهده گیرند. آنچه می تواند رسانه ها را در فضای رقابتی متمایز سازد، شهرت آنهاست. شهرت رسانه ها را چگونگی تعامل آنها با مخاطبان و همچنین فعالیت هایشان در زمینه های مختلف ازجمله محتوای تولیدات تعیین می کند. متغیرهای متعددی بر شهرت رسانه ای اثرگذارند و موجب می شوند تا در بازار اطلاعات، رسانه ای خاص در ذهن مخاطبان بنشیند. اما مهم ترین متغیر در این بین که منبع مزیت رقابتی نیز محسوب می شود، نیروی انسانی رسانه است. نتایج و ستاده های قابلیت ها، توانایی ها، مهارت ها و دانش نیروی انسانی در بازار اطلاعات انتشار می یابد و موجب می شود که رسانه به شهرت دست یابد. در مقاله حاضر، ابعاد شهرت رسانه ای به همراه و نقش توسعه منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: شهرت رسانه ای، توسعه منابع انسانی، سرمایه شهرتی، کیفیت خبری
 • رضا رسولی، فخرالدین معروفی، شیرزاد خوانچه سپهر * صفحه 71
  با جهانی شدن ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی، اقوام به شیوه های گوناگون از این رسانه ها در راه ایجاد و تثبیت هویت قومی استفاده می کنند چنان که هر روزه بر تعداد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای که با محور قومیت فعالیت می کنند، افزوده می شود و این امر، در آینده نقش انحصاری دولت و رسانه ملی را در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی با چالش روبرو خواهد کرد. به این ترتیب، هدف پژوهش حاضر، شناسایی سازوکار های بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه های ماهواره ای است که برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی و مصاحبه کیفی با هفتاد نفر از کارشناسان حوزه های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات استفاده شده است.
  نتایج پژوهش بیانگر این است که شبکه های ماهواره ای از طریق سازوکار های بازنمایی مبتنی بر محور «تمایزات فرهنگی» در شکل دادن و بازتعریف هویت فرهنگی قومی نقش اساسی دارند و این سازوکار ها مواجهه مخاطب را با این رسانه ها تسهیل می کنند. از سوی دیگر، این رسانه ها در بازنمایی هویت فرهنگی قومی با چالش هایی نیز روبه رو هستند که دامنه تاثیرگذاری آنها را محدود می کند.
  کلیدواژگان: استفاده و رضامندی، بازنمایی رسانه، جهانی شدن، ماهواره، هویت فرهنگی قومی
 • سیدجواد امام جمعه زاده، زهره مرندی*، محمود رضا رهبرقاضی، لیلا سعیدی ابواسحقی صفحه 101
  در این مقاله چگونگی ارتباط بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سبک زندگی بررسی و تحلیل شده است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری کلیه دانشجویان از تمامی رشته های تحصیلی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 91 1390 بوده که از این میان نمونه ای به حجم 138نفر انتخاب شده است. یافته ها نشان می دهد، رابطه مصرف رسانه های چاپی با ابعاد مصرف فرهنگی، رفتارهای انحرافی، رفتار سیاسی و دینداری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط مصرف رسانه های چاپی با ابعاد سبک زندگی به غیر از رفتارهای انحرافی همبستگی مثبت دارد. همچنین رابطه مصرف رسانه های الکترونیک با ابعاد سبک زندگی معنا دار و مثبت (به جز بعد رفتارهای انحرافی) است. رابطه مصرف رسانه های دیجیتال با ابعاد مصرف فرهنگی و رفتار سیاسی معنا دار است. از سوی دیگر، ارتباط مصرف رسانه های دیجیتال با بعد دینداری همبستگی منفی ولی با ابعاد دیگر سبک زندگی همبستگی مثبت دارد.
  کلیدواژگان: مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، دینداری، رسانه های چاپی، رسانه های الکترونیکی، رسانه های دیجیتال
 • اردشیر زابلی زاده*، حسینعلی افخمی صفحه 121
  امروزه رسانه ها به مثابه نظام مرکزی اعصاب جامعه عمل می کنند و هر خبر منفی یا مثبت، به طور بالقوه قادر است بیم و امیدی در دل مخاطبان و کنشگران اجتماعی بیافریند.
  هدف این مقاله، تشریح نظریه چارچوب بندی در حوزه تاثیر خبر در رسانه هاست. تا نگاهی تقریبا جامع در خصوص چارچوب بندی و پژوهش های مرتبط با آن تبیین شود. در واقع چارچوب بندی در ارتباطات به معنای انتخاب برخی جنبه های یک واقعیت درک شده و برجسته کردن آنها در یک متن ارتباطی است. مقاله حاضر که به روش اسنادی انجام گرفته، بر مدل فرایندی چهارگانه چارچوب سازی، تعیین چارچوب، تاثیرات سطح فردی چارچوب بندی و چارچوب های رسانه ای متمرکز شده است. در حقیقت، طبقه بندی چارچوب ها به عام و خاص نیز میتواند مقایسه داده های به دست آمده از پژوهشهای مختلف را که از چارچوب های مشابه استفاده کردهاند، امکان پذیر سازد. با وجود ابهامات نظریه چارچوب بندی، این نظریه از طیف وسیعی از پژوهشها – کمی و کیفی- حمایت می کند.
  کلیدواژگان: چارچوب بندی، چارچوب سازی، چارچوب های عام، چارچوب های موضوع محور، تاثیر رسانه ها
 • سیدمحمدرضا سیدی*، غلامرضا گودرزی صفحه 145
  بازمهندسی سازمان ها را می توان محصول تکامل طبیعی و عملی راهبردهای کاربردی در برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست. علاوه بر این، محیط پیچیده و متلاطم سازمان های امروزی، بویژه سازمان های رسانه ای، بازنگری و بهبود فرایندهای کاری را امری اجتناب ناپذیر و حیاتی کرده است. یکی از مهم ترین اهرم های سازمان های دنیا برای افزایش بهره وری، بازمهندسی فرایند است. برای این منظور، در راهبردهای بیست وسه گانه افق رسانه ملی، راهبرد دوم به «بازنگری و اصلاح فرایند تولید، تامین و پخش برنامه ها در راستای نظام مدیریت پیام» اختصاص یافته است که یکی از چهار بخش آن، «بازمهندسی فرایند تامین برنامه» است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، طراحی وضعیت موجود و مطلوب فرایند تخصصی تامین برنامه خارجی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمک روش شناسی بازمهندسی کسب و کار «کندور» است. برای این منظور، بر اساس گام های هشتگانه این روش شناسی، وضعیت موجود را طراحی و با شناخت اهرم های تغییر به کمک زنجیره ارزش «پورتر»، وضعیت مطلوب فرایند امور تامین برنامه شبکه دوم ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: بازمهندسی، بهره وری، رسانه، فرایند تامین برنامه
 • احمد لنگرودی*، محمد علی صفورا صفحه 167
  در پژوهش حاضر، شاخص های تاثیرگذار بر مولفه عوامل مالی و هزینه ای، بازار، عرضه و تقاضا، صنعت انیمیشن ایران در دهه 90 1380 شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای فلسفی پژوهش، اثبات گرایی بوده و با جهت گیری کاربردی، انجام شده است. این پژوهش از پژوهش های توصیفی است و گردآوری داده های آن از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته است. با توجه به فقدان مدلی مدون برای بررسی شناخت آسیب های تولید صنعتی انیمیشن در دهه گذشته، از روش دلفی استفاده شده است و در پایان، به منظور تحلیل نتایج حاصل، آزمون آماری واریانس فریدمن برای اولویت بندی دیدگاه های کارشناسان به کار رفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، بر لزوم تدوین ساختاری منسجم با در نظر گرفتن حداقل محدودیت ها، ترغیب تولیدکنندگان داخلی به تولید در عرصه بین الملل و تخصیص اعتبار به بخش خصوصی با ارائه تسهیلات ویژه و در نهایت توجه به کیفیت تولیدات، تاکید می کند.
  کلیدواژگان: اقتصاد انیمیشن، تولید انبوه، سازمان هنری، هزینه، بازار عرضه
 • صفحه 187
|
 • Moluk Abbasi* Page 9
  The present paper is a rework of EFQM and its application to National Media (IRIB). Delphi method, i.e. asking elites’ viewpoints, forms the basis of this research. First, the level of acceptability of certain factors of EFQM for National Media Performance Assessment are examined, and then, a guideline for Performance assessment of IRIB’s different production and broadcasting divisions is developed and finally, a domesticated model for National Media is proposed.Some of the research findings are: key values of EFQM are currently more conclusive that IRIB key values; in the view of IRIB managers, respecting staff is the most significant organizational value, expansion of partnerships is the least important organizational value, and the Leader’s criteria are the most important pillars for the organizational improvement of National Media.
  Keywords: Media Management, Performance Assessment, National Media, Domestication of EFQM, Key Values, Assessment Criteria
 • Taher Roshandel Arbatani, Seyyed Reza Seyyed Javadin, Ismail Saadipour, Seyyed Mehdi Sharifi* Page 43
  In today’s competitive environment, media try to attract more audience share from market. This is not possible unless media undertake a more active and distinctive role in the society. Reputation is a value distinguishing media in the increasing competitive atmosphere. Media reputation is determined by the way they interact with their audience as well as their activities in different fields, content in particular. Various variables affect media reputation and bring about audience’s preference of a certain media over others. However, the most important variable deemed as an important competitive advantage is media human resources. The results and implications of capabilities, capacities, skills and human resources’ knowledge is disseminated in information market and brings about the reputation of media. The present article examines all dimensions of media reputation along with the role of human resources development as the most influential factor.
  Keywords: Media Reputation, Human Resources Development, Reputational Capital, News Quality
 • Reza Rasuli, Fakhr Al Din Marufi, Shirzad Khancheh Sepehr* Page 71
  With globalization of communications and development of communicative technologies, ethnic groups make use of these media for creating and reinforcing ethnical identity, bringing with it localization. Media industry is increasingly witnessing satellite television channels working on the theme of ethnicity, and this would probably create challenges for IRIB and the government’s monopoly over media in face of communication and information technologies. Using a documentary methodology and qualitative interview with 70 experts working in the fields of social and communications sciences, the present article aims to identify mechanisms of representing ethnic culture identity on satellite TV.Findings indicate that satellite TV channels play an important role in shaping and redefining ethnic culture identity through representational mechanisms based on “cultural distinctions,” and these mechanisms facilitate dealing with audiences. Furthermore, these media, in representing ethnic cultural identity, face certain challenges restricting the scope of their effectiveness.
  Keywords: Use, Gratification, Media Representation, Globalization, Satellite, Ethnic Cultural Identity
 • Seyyed Javad Imamjomehzadeh, Zohreh Marandi*, Mahmoudreza Rahbarqazi, Leila Saeedi Abuishaqi Page 101
  This paper addresses the way mass media interacts with individuals’ lifestyle in the society. It is based on a survey of Isfahan University students in the academic year of 1390-91 (Iranian Calendar) with a sample of 138 individuals. The findings show that there is a significant relationship between press media consumption and cultural consumption and immoral behaviors as well as political and religious aspects of individuals’ personality. Furthermore, there is a positive relationship between electronic media consumption and individuals’ lifestyle (except for immoral behaviors). The relationship between digital media consumption and cultural, political aspects of individuals’ lifestyle is 95% significant. There is a negative relationship between digital media consumption and the religious dimension of “solidarity”; however, this relationship with respect to other aspects of solidarity lifestyle is positive.
  Keywords: Cultural Consumption, Body Management, Political Behavior, Immoral Behavior, Piety, Press Media, Electronic Media, Digital Media
 • Ardeshir Zabolizadeh*, Hosseinali Afkham Page 121
  Today, media organizations function as the nervous system of the society and any positive or negative news could potentially add up to fears or hopes of audience and social actors. The present paper aims to examine the Theory of Framing in media news. In fact, framing in communications implies selection of certain aspects of a reality and highlighting it in a communicative text. Carried out through a documentary methodology, the study focuses on quadruple process model of framing, frame setting, effects of individual-level framing and creating a link between individual frameworks and media frameworks. In reality, categorizing frames into general and specific could also facilitate the comparison between data gained from different studies implemented on framing. Despite ambiguities existing in the Theory of Framing, it covers a wide range of qualitative and quantitative studies.
  Keywords: Framing, Frame, Building, General Frames, Subject, based Frames, Media Impacts
 • Seyyed Mohammadreza Seyyedi*, Gholamreza Gudarzi Page 145
  Reengineering organizations could be seen as the outcome of natural and practical evolution of applicable strategies in certain recent managerial approaches. Furthermore, today’s complicated and unsteady environment of organizations, particularly media companies, makes revision and improvement of working processes vital and inevitable. One of the most significant levers in global organizations for raising profitability is process reengineering. For this reason, in the 23 strategies specified in the National Media Perspective, the second strategy is allocated to “revising and modification of the process of producing, supplying and broadcasting programs based on Message Management System”. One of the four parts of this strategy is “Reengineering the process of supplying programs”. Therefore, the present paper aims to develop the best process of supplying foreign programs for Channel Two, using “the Condor business process reengineering model.” Following this approach’s eight steps, the current situation is depicted and the best practices for supplying foreign programs for Channel Two through Porter Value Chain model are proposed.
  Keywords: Reengineering, Profitability, Media, Process of Supplying Program
 • Ahmad Langrudi*, Mohammadali Safura Page 167
  The present research aims to identify and examine indicators influencing financial and cost-related, market, and supply and demand factors preventing the animation industry thriving in Iran in 1380-90s. Positivism forms the philosophical basis of this applicable descriptive research. The data were gathered through interviews and questionnaires. Due to lack of a developed model for pathology of industrial production of animation in the last decade, the Delphi Method was employed in this study. Finally, Freidman Statistical Test was used to rank experts’ viewpoints. The findings emphasize on the need to develop a coherent structural model, taking into account restrictions and encouraging domestic producers to expand their activities into international production arena and allocating funds to private sector with offering special facilities and finally, paying attention to production quality.
  Keywords: Animation Economy, Mass Production, Art Organization, Cost, Supply Market