فهرست مطالب

  • Volume:7 Issue:2, 2013
  • تاریخ انتشار: 1392/07/15
  • تعداد عناوین: 9
|
  • شیوا شفیعی، پرویز تاجیک، حمید قاسم زاده نوا، منصوره موحدین، مسعود طالب خان گروسی، بابک قاسمی پناهی، پیمان رحیمی فیلی صفحات 83-90
    زمینه مطالعه
    سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) گروه کوچکی از سلولهای اسپرماتوگونی نوع A هستند که می توانند سلولهایی کاملا مشابه خود ایجاد نموده (خودسازی) و همچنین تمایز یابند و در پایان روند اسپرماتوژنز، اسپرم را تولید نمایند. فرآیند خودسازی SSCs به طور کامل شناخته نشده است. برای فراهم شدن امکان مطالعه خصوصیات و عملکرد این سلولها که منجر به خودسازی و تمایز آنها می گردد، دسترسی به تعداد کافی از آنها ضروری است.
    هدف
    در این مطالعه اثر دوزهای مختلف CSF1 روی کلونیزاسیون SSCs در همکشتی با سلولهای سرتولی بررسی شد. CSF1 از عواملی است که پیشنهاد شده ممکن است در SSC niche (جایگاه قرارگیری SSCs در لوله های سمینیفروس) که در آن خودسازی به تمایز برتری دارد، نقش داشته باشد.
    روش کار
    تعداد و مساحت کلونی های اسپرماتوگونی ایجاد شده در حضور دوزهای متفاوت CSF1 (0، 10، 50 و 100 ng/ml) طی روزهای 4، 7 و 11 کشت ارزیابی گردید. توسط رنگ آمیزی ایمیونوسیتوفلورسنت علیه مارکرهای OCT4 و vimentin ماهیت SSCs و سلولهای سرتولی تایید شد.
    نتایج
    تعداد کلونی ها از روز 4 تا روز 11 در تمامی گروه ها مستقل از حضور و یا دوز CSF1 به شکل معنی داری افزایش نشان داد. مشاهده گردید که تعداد کل کلونی ها و مجموع مساحت آنها در گروه های SCF1 10 و 50 ng/ml نسبت به گروه های CSF1 100 و 0 (کنترل) بالاتر است اما این تقاوت تنها در مورد مقایسه مجموع مساحت کلونی ها بین گروه CSF1 10 ng/ml و کنترل و تنها در روز 4 معنی دار بود (p)
    کلیدواژگان: سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی، همکشتی، CSF1، اسپرماتوگونی گاو
  • علیرضا قدردان مشهدی، علی رضا سازمند، عباس کریمیان، سید حسین حکمتی مقدم صفحات 91-94
    زمینه مطالعه
    به دلیل نقش ویژه ویتامین A در بافت ها و اعضاء مختلف، در شرایط کمبود آن نشانه های بالینی متنوعی مشاهده می گردد. به علاوه در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه های بالینی مشهود مطرح است، کاهش بهروری همچون ناباروری پدید می آید.
    هدف
    در این مطالعه مقادیر طبیعی ویتامین A و بتاکاروتن شترهای به ظاهر سالم در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.
    روش کار
    در فاصله بهمن ماه سال 1387 لغایت مرداد سال 1388 مجموعا 168 نفر شتر ایرانی(از هر دو جنس) مورد نمونه گیری قرارگرفتند. برای اندازه گیری موارد فوق از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد.
    نتایج
    میانگین و اشتباه استانداردغلظت ویتامین A و بتاکاروتن به ترتیبmg/dL7/4±9/63 و 1/1±9 تعیین گردید. اگرچه غلظت بتاکاروتن در تابستان به طرز معنی داری بیشتر بود، اما فصل تاثیری بر میزان ویتامین A نداشت. هیج تفاوت آماری معنی داری در مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در گروه های سنی مختلف و دو جنس مشاهده نگردید.
    نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه به عنوان اولین گزارش از تعیین غلظت ویتامین A و بتاکاروتن در شترهای ایرانی می تواند یک راهنمای مرجع برای ارزیابی موارد کمبود یا افزایش مقادیر این موارد در این دام باشد، به علاوه به واسطه آنکه مقادیر ویتامین A و بتاکاروتن در شترهای مورد مطالعه در فصل زمستان کمتر بوده است، خوراندن مکمل های واجد ویتامین A در این فصل توصیه می گردد.
    کلیدواژگان: ویتامین A، بتاکاروتن، شتر، فصل
  • شیلا هادی نیا، محمود شیوازاد، حسین مروج، مجید الله یاری شهراسب صفحات 95-101
    زمینه مطالعه
    درجه ای که مقدار ماده مغذی هضم شده جذب می شود و در دسترس بدن قرار می گیرد زیست فراهمی نامیده می شود.
    هدف
    سودمندی نسبی متیونین گیاهی در مقایسه با DL – متیونین در این آزمایش بررسی شد.
    روش کار
    آنالیز رگرسیون نمایی برای تخمین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر پایه افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به کار گرفته شد. DL – متیونین و متیونین گیاهی به ترتیب در 3 و 4 سطح به جیره پایه در دوره آغازین، رشد و پایانی اضافه شدند به طوری که نیازهای مواد مغذی و انرژی بجز نیاز متیونین+سیستئین را تامین کردند.
    نتایج
    در 42 روزگی آزمایش، رشد جوجه های گوشتی، بدون در نظر گرفتن نوع منبع متیونین، نسبت به جوجه های تغذیه شده با جیره پایه به طور معنی داری افزایش یافت (05/0<. )p خصوصیات لاشه پاسخ معنی داری به سطوح افزودنی متیونین نشان ندادند.
    نتیجه گیری نهایی: آنالیز رگرسیون نشان داد که متیونین گیاهی 52(%برای افزایش وزن)، 72(%برای خوراک مصرفی) و 77(%برای ضریب تبدیل غذاییDL) – متیونین سودمندی دارد. متیونین گیاهی می تواند به عنوان یک منبع طبیعی از متیونین در صنعت طیور به کار گرفته شود.
    کلیدواژگان: متیونین گیاهی، جوجه گوشتی، لاشه، کارایی زیستی
  • عماد احمدی آرا، سید حسین حسینی، فاطمه جالوسیان، حسین علی ابراهیم زاده موسوی، سینا سخایی فر، عباس گرامی صادقیان صفحات 103-109
    زمینه مطالعه
    مرحله پلروسرکوئید سستودهای راسته پزودوفیلیده آطیف وسیعی از ماهیان آب شیرین به ویژه اعضای خانواده کپورماهیان را آلوده می کنند. گونه های انگلی از شایع ترین بیماریهای ماهیان بوده و اثرات شدیدی بر روی آنها به جای می گذارند.
    هدف
    مطالعه مرحله پلروسرکوئید انگل های خانواده دیفیلوبوتریده در دو ماهی سیم (Abramis brama) و خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در حوضه های آبی شمال و شمال غربی ایران و نقش این ماهیان در چرخه انتقال آلودگی می باشد.
    روش کار
    این مطالعه از شهریور 1390 لغایت مهر 1391 صورت گرفت. در مجموع 883 قطعه ماهی خیاطه و 418 قطعه ماهی سیم ازحوزه های آبی شمال و شمال غرب ایران جمع آوری شد. سپس نمونه ها از نظر وجودپلروسرکوئیدبررسی شدند.
    نتایج
    از مجموع 883 قطعه ماهی خیاطه و 418 قطعه ماهی سیم، به ترتیب 558 (19/63)% و 67 نمونه (02/16)% آلوده بودند. شیوع آلودگی در فصل زمستان به طور معنی داری کمتر از سایر فصول سال بود (01/0.)p< همچنین وزن ماهیان آلوده نسبت به وزن ماهیان غیر آلوده، به طرز معنی داری کمتر بود (01/0.)p< شیوع آلودگی در حوزه های آبی شمال غرب کشور به طور معنی داری بالاتر از حوزه آبی شمالی بود (01/0.)p< نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت اقتصادی و بهداشتی این انگل ها، انجام برنامه های پیشگیرانه برای شکستن چرخه آلودگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا انجام مطالعات جامع همه گیری شناسی در حوزه های آبی ایران ضروری است.
    کلیدواژگان: خانواده دیفیلوبوتریده، ماهی سیم، ماهی خیاطه، حوزه های آبی شمال و شمال غرب
  • ا. ام ساموئل، بی. ا. کورزرزر، جی.ا اولوپاد، اس. کی. اونووکا صفحات 111-116
    زمینه مطالعه
    اطلاعات جامعی در خصوص شاخص های آناتومیکی بز های نیجریه ای وجود نداد.
    هدف
    تعیین شاخص های استخوان کرانیال بز های نیجریه می باشد.
    روش کار
    60 استخوان جمجمه از بز های مناطق Makurdi، Kwande، Katsina-ala نیجریه جمع آوری و شاخص های مرتبط با استخوان جمجمه در آنها مطالعه گردید.
    نتایج
    فاصله برآمدگی صورت تا حفره فوق چشمی Cm29/0، 33/2 در جنس ماده و Cm14/0، 80/1 در جنس نر تعیین گردید. بعلاوه فاصله از Medial canthus تا حفره فوق چشمی معادل Cm31/0، 27 در جنس ماده و Cm24/0، 83/2در جنس نر تعیین گردید. فاصله lateral alveolar root تا حفره mental معادل Cm07/0، 05/2در جنس ماده و Cm28/7، 10/5در جنس نر تعیین گردید. فاصله حفره Mandibular تا مرز شکمی Mandible معادل Cm14/0، 90/5 در جنس ماده و Cm43/0، 48/5 در جنس نر اندازه گیری گردید.
    نتیجه گیری نهایی: این گونه بز ممکن است فنوتیپ متفاوتی نسبت به سایر گونه های موجود در نیجریه داشته باشد.
    کلیدواژگان: جمجمه، بز، مرفولوژی، فنوتیپ
  • مهران دباغیان، سید محمود ابراهیمی، غلامرضا نیکبخت بروجنی، مجید تبیانیان، علی رضایی مکرم، مریم ایمان، علیرضا تونگار رنجبر صفحات 123-128
    زمینه مطالعه
    شیوع آنفلوانزا در سطح جهانی خطری بالقوه برای بهداشت عمومی در دنیا است. واکسن های مخاطی قادرند سیستم ایمنی عمومی و مخاطی را تحریک کرده و موجب تولید آنتی بادی های IgG و IgA درمخاط شوند، و به این ترتیب دو لایه محافظت در برابر عوامل عفونی نظیر ویروس آنفلوانزاایجاد می شود. سطح مخاطات پوشیده از موکوس می باشد که به طور پیوسته طی مکانیسمی به نام پاکسازی مخاطی مژه ای ازسطح مخاط پاک شده و لایه موکوس جدید جایگزین می گردد. بدین ترتیب آنتی ژن تجویز شده از طریق داخل بینی فرصت کمی برای نفوذ به مخاط و تحریک سیستم ایمنی را دارد.
    هدف
    در این مطالعه اثر تری متیل کایتوزان به عنوان حامل موثر برای DNA کدکننده c70e/HSP2M در تجویز داخل بینی در موش مورد بررسی قرار گرفت.
    روش کار
    ژن e2M حراست شده ویروس آنفلوانزا که قادر به ایجاد ایمنی متقاطع در بین گونه های مختلف می باشد، در وکتور 3.1 pcDNA با قسمت 70c-terminal HSP متصل شده و پس از کپسوله شدن با یکی از مشتقات کایتوزان به نام تری متیل کایتوزان ازراه داخل بینی تجویز شد. پس از کپسوله شدن پلاسمید ویژگی های فیزیکی ذرات حاصل توسط دستگاه (Malvern Instruments، UK) 3000 ®Zetasizer بررسی شدند.
    نتایج
    ذرات تولیدی دارای اندازه حدود nm 90-120 بوده و دارای بار سطحی مثبت بودند. تجویز پلاسمید c70e/HSP2M به صورت کپسوله با TMC موجب تولید آنتی بادی IgG در گردش علیه e2M شد که میزان آنتی بادی تولیدی تفاوتی معنادار نسبت به تجویز c70e/HSP2M بدون TMC و e2pcDNA/M داشت.
    نتیجه گیری نهایی: در این تحقیق نشان داده شد که کپسوله کردن c70e/HSP2M در TMC موجب تقویت تحریک سیستم ایمنی هومورال بر علیه c70e/HSP2M شده بدون آنکه تاثیر منفی بر خاصیت کمک ایمن c70HSP داشته باشد.
    کلیدواژگان: آنفلوانزا، e2M، پروتئین شوک حرارتی70، تری متیل کایتوزان، تجویزداخل بینی
  • مرجان چهارده چریک، علی شهریاری، پیمان اسدیان، صالح اسماعیل زاده صفحات 129-134
    زمینه مطالعه
    لاستئاتوز کبدی ناشی از استروژن درمانی سبب افزایش فعالیت شاخص های التهاب به ویژه TNF-a می شود که به نوبه» خود روند لیپوژنز کبدی را تشدید می کند. اسیدهای چرب امگا–3 لیپوژنز را تعدیل می کنند. در این پژوهس اثر پیشگیری کننده» اسیدهای چرب امگا–3 بر هپاتواستئاتوز القایی توسط استروژن بررسی شده است.
    روش کار
    25 سر رت ماده نژاد ویستار در 5 گروه مساوی روزانه mg/kg2 از a-ethinyl estradiol(17 به استثناء گروه کنترل) را به صورت زیر پوستی به مدت 10 روز دریافت کردند. همزمان سه گروه از رت ها به ترتیب یکی از دوزهای mg/kg 250، 500 و 1000 اسید چرب امگا–3 را بصورت خوراکی دریافت کردند. در پایان آزمایش سطح پلاسمایی ALT، AST و TNF-a تعیین ونیز نمونه های کبدی با رنگ آمیزی H&E و OilRed مطالعه شدند.
    نتایج
    یافته های هیستولوژیکی هپاتو استئاتوز میکرووزیکولار و نیز تجمع چربی را در گروه اتینیل استرادیول وبه مقدار کمتر در گروه |mg/kg250 اسید چرب امگا–3 نشان داد. سطوح پلاسمایی ALT،AST و TNF-a در گروه اتینیل استرادیول بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود)05/0(p< و دوز mg/kg 1000 اسید چرب امگا– 3 سبب کاهش معنی دار این پارامترها نسبت به گروه اتینیل استرادیول شده بود (05/0p<. ) نتیجه گیری نهایی: این یافته ها نشان داد که دوز mg/kg 1000 اسید چرب امگا– 3 کبد را از ضایعات استئاتوزی اتنیل استرادیول محافظت می کند.
    کلیدواژگان: هپاتواستئاتوز، رت، اتینیل استرادیول، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز
  • مهدی هدایتی، بهرام شجاعدوست، سید مصطفی پیغمبری صفحات 135-142
    زمینه مطالعه
    رئوویروس پرندگان از مهمترین عوامل بیماری های پرندگان به ویژه آرتریت رئوویروسی، تنوسینوویت، بیماری مزمن تنفسی، و سندرم سوء جذب می باشند. رخداد تنوسینوویت در مرغان مادر از سایر رده های طیور پرورشی بیشتر می باشد.
    هدف
    هدف از این بررسی شناسایی رئوویروس های ایجادگر تنوسینوویت در پرندگان از گله های مرغ مادر ایران به روش RT-PCR و RFLP بود.
    روش کار
    در این مطالعه از گله های مرغ مادر با سن بالای 45 هفته، 800 نمونه مدفوعی با سواپ اخذ گردید و در محیط PBS به آزمایشگاه منتقل گردید و در نهایت بعد از مخلوط کردن نمونه ها از یک مزرعه، 120 نمونه جهت بررسی حضور رئوویروس ها مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه برای تشخیص رئوویروس های ایجادگر تنوسینوویت از پرایمرهایی اختصاصی برای نواحی ژنومی 1S با باند هدف pb 1023 و 4S با باند هدف bp 437 استفاده شد.
    نتایج
    بعد از انجام آزمایش PCR، 5 نمونه با استفاده از پرایمرهای ناحیه ژنومی 1S و 6 نمونه با استفاده از پرایمرهای ناحیه ژنومی 4S مثبت شدند که موارد مثبت با 5 آنزیم هضم کننده مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند. آنالیز قطعات حاصله از هضم آنزیمی محصولات PCR در تمامی نمونه های مثبت دلالت بر همسان بودن الگوی هضم آنزیمی نمونه ها با الگوی هضم هر دو سویه واکسن و استاندارد 1133S داشت.
    نتیجه گیری نهایی: در این بررسی مشخص شد که بکارگیری روش مولکولی RT-PCR/RFLP روش مناسبی جهت شناسایی رئوویروس ها موجود در مزرعه و متمایز کردن آنها از همدیگر می باشد. این مطالعه اولین مطالعه مولکولی بر روی رئوویروس های ایجادگر تنوسینوویت در ایران می باشد که بر مبنای شناسایی 2 ناحیه ژنومی 1S و 4S و نیز بکارگیری 5 آنزیم هضم کننده در گله های مرغ مادر در ایران صورت گرفت.
    کلیدواژگان: رئوویروس پرندگان، گله های مرغ مادر، RT، PCR، RFLP
  • محسن نوری، سید حسین مرجانمهر، علیرضا وجهی، ایرج نوروزیان، داوود فسخودی صفحات 143-147
    یک گاو شیری هولشتاین 2/5 ساله با تظاهرات بالینی لنگش و وزن گیری غیر عادی در کشتارگاه مشاهده گردید. اتساع پریوپل و تورم ناحیه پاشنه در سم خارجی بیشتر از سم داخلی قابل توجه بود. در دیواره پشتی سم، یک ترک عمودی از ناحیه تاجی تا میانه سم داخلی اندام حرکتی خلفی را درگیر نموده و در سطح داخلی تا سطح وزن گیری شونده امتداد یافته بود. در کف سم، بیماری خط سفید در امتداد ترک عمودی مشاهده شد. نسج شاخی سطح داخلی سم در ناحیه پاشنه هیپرتروفیک بود. بین راس و قاعده پاشنه در سطح داخلی سم یک ناودانی شکل گرفته بود. استخوان های انگشت دامنه وسیعی از تغییرات استخوانی را مانند تزاید استخوانی جدید، استئولیز استخوان و انکیلوز استخوانی را نشان دادند. پس از کشتار، اندام حرکتی خلفی از مفصل ساق قطع شد. اندام حرکتی مورد معاینه قرار گرفت و تیپ و توزیع جراحات انگشت ثبت گردید. از یک دستگاه رادیوگرافی در این مطالعه استفاد شد. تصاویر رادیوگرافی دامنه وسیعی از نشانه های رادیوگرافی را نشان داد. سپس نمونه ها با استفاده از روش گندان مورد مطالعه پاتولوژی دقیقتر قرار گرفت. التهاب نسج مورق در گذشته بر این مورد اثر گذاشته است. به نظر می رسد اصلاح سم مدون از حذف زودرس گاوهای شیری به علت جراحت سم پیشگیری نماید.
    کلیدواژگان: لنگش، عفونت عمقی، شکاف عمودی سم، بیماری خط سفید، هیپرتروفی
|
  • Shiva Shafiei, Parviz Tajik, Hamid Ghasemzadeh-Nava, Mansoureh Movahedin, Massoud Talebkhan Garoussi, Babak Qasemi-Panahi, Peyman Rahimi Feyli Pages 83-90
    Background
    Spermatogonial stem cells (SSCs) are infrequent self-renewing cells among the type A spermatogonia within the seminiferous tubules and are the basis of spermatogenesis in mammalian testis. An adequate number of SSCs is a primary requirement for the study of their behavior، regulation، and further biomanipulation.
    Objectives
    In this paper، we studied the development of the primary co-cultures of type A spermatogonia and prepubertal bovine sertoli cells in the presence of Colony Stimulating Factor 1 (CSF1)، a potential contributor in the SSC niche.
    Methods
    The effect of different concentrations of CSF1 (0، 10، 50 and 100 ng/mL) on the colonization activity of spermatogonial cells was assessed 4، 7 and 11 days after the beginning of the culture by counting the total number of colonies and measuring their area in each group of the present experiment. Immunofluorescent staining against OCT4 and vimentin led to the confirmation of the nature of both the SSCs and sertoli cells.
    Results
    Results showed that the total number of colonies from day 4 to 11 increased significantly in all groups، independent of CSF1 concentration. In addition، the total number and total area of colonies were higher (not significant) in 10 and 50 ng/mL CSF1 treatments than the control and 100 ng/mL CSF1 groups in all the three evaluations during the experiment. However، this difference was only significant (p<0. 05) between the total area of colonies in the control and 10 ng/mLCSF1 groups at day 4 of co-culture.
    Conclusions
    It was concluded that CSF1 can be a suitable growth factor for improving SSCs colonization in vitro، particularly during the first days of culture where accompanying sertoli cells still have not proliferated sufficiently to support the propagating spermatogonial cells.
    Keywords: spermatogonial stem cell, CSF1, bovine spermatogonia, SSC coculture, SSC niche
  • Alireza Ghadrdan Mashhadi, Alireza Sazmand, Abbas Karimiyan, Seyed Hossein Hekmati Moghaddam Pages 91-94
    Background
    Vitamin A which is found in different tissues and organs plays a particular role in detecting clinical signs in various deficiency conditions. However، sometimes the marginal deficiency is present in a way that clinical signs are not visible but performance defects، such as infertility is seen.
    Objectives
    In this study، the normal baseline levels of vitamin Aand β-carotene in clinically healthy camels (Camelus dromedarius) in the Yazd province were investigated.
    Methods
    A total of 168 Iranian camels of both sexes were sampled from February 2009 to July 2010. Spectrophoto-metry was used for measuring the serum values.
    Results
    The mean±SE concentration of vitamin Aand β- carotene were 63. 9±4. 7 and 9±1. 1 μg/dL، respectively. Although، the β-carotene concentr-ation was significantly higher in summer، vitamin Awas not influenced by season. No significant difference in the serum levels of the measured parameters was observed in different ages and sexes.
    Conclusions
    The results of this study، for the first time، indicate the concentration of vitamin A and β- carotene in the camels in Iran. This finding can be used as a reference guide for evaluation of the deficiency or excess of vitamin Aand β- carotene in camels in Iran. Furthermore، due to the lower levels of vitamin A and β-carotene in Iranian dromedaries during winter، supplementary feeding of vitamin A is recommended during this season.
    Keywords: Vitamin A, Beta, carotene, Camel, Season
  • Sheila Hadinia, Mahmood Shivazad, Hossein Moravej, Majid Alahyari-Shahrasb Pages 95-101
    Background
    The degree to which the amount of an ingested nutrient is absorbed and available to the body is called bioavailability.
    Objectives
    Relative effectiveness of herbal methionine (H-Met®) compared to DL-methionine (DL-Met) was investigated in this experiment.
    Methods
    Exponential regression analysis was used to determine bioefficacy of H-Met® based on body weight gain، feed intake and feed conversion. DLMet and H-Met® were added to a basal diet in 3 and 4 levels، respectively، in starter، grower and finisher periods. Therefore، that met the nutrient and energy requirements of broiler chickens، with the exception of Met+Cys.
    Results
    In the 42-d trial، broilers growth increased significantly (p<0. 05)، relative to those broilers fed basal diet، regardless of Met sources. Carcass characteristics did not respond significantly to the supplemental Met.
    Conclusions
    Regression analysis revealed that H-Met® was 52% (body weight gain)، 72% (feed intake) and 77% (feed conversion ratio) as efficacious as DL-Met. H-Met® can be administered as a new and a natural source of Met in poultry industry.
    Keywords: herbal methionine, broiler, carcass, bioefficacy
  • Emad Ahmadi Ara, Seid Hosein Hoseini, Fatemeh Jalosian, Hossain Ali Ebrahimzadeh Husavi, Sina Sachaeifar, Abbas Gerami Sadeghiyan Pages 103-109
    Background
    The plerocercoid stage of Pseudophyllidean cestoda infected a wide range of fresh water fish، particularly the members of the Cyprinidae family. The parasite species are the most common pathogens that have severe effects on fish.
    Objectives
    The aim of the present study is to determine the occurrence and distribution of the plerocercoid of Diphyllobothriidae in two freshwater fish from north and northwest of Iran. Finally، we discuss the role and dynamics of these species of fish in the transmission of infection.
    Methods
    This study was carried out from September 2011 to September 2012on a total of 883 A. bipunctatus and 418 A. brama from north and northwest of Iran. The samples were analyzed to find the plerocercoid infection.
    Results
    From a total number of 883 A. bipunctatus and 418 A. brama fish samples، 558 fish (63. 19%) of the former and 67 fish (16. 02%) of the latter were infected. The rate of infection was significantly lower in winter (p<0. 01). Also، the weight of infected fish was significantly lower than noninfected ones (p<0. 01). Moreover، the infection in northwest of Iran was significantly higher than north of Iran (p<0. 01).
    Conclusions
    The family of Diphyllobothriidae is an important cestode and the prevention programs to break the cycle of infection are essential. More suitable solutions to tackle the problem، further epidemiological studies on other fresh water sources of Iran are needed.
    Keywords: diphyllobothriidae, Abramis brama, Alburnoides bipunctatus, north, northwest of Iran
  • O.M. Samuel, B.O. Korzerzer, J. O. Olopade, S. K. Onwuka Pages 111-116
    Background
    There is no comprehension data on anatomical indices of Nigerian goats.
    Objectives
    To show osteometric values of some cranial indices in Nigerian goats.
    Methods
    Sixty (60) goat skulls that were found around Makurdi، Kwande، Katsina-ala and the neighbouring Adamawa state of Nigeria، were studied by investigating the 30 craniometric values.
    Results
    The measured distance from the facial tuberosity to the infraorbital foramen was 2. 33±0. 29 Cm and 1. 80±0. 14 Cm for females and males، respectively. In addition، the distance from the medial canthus to the supraorbital foramen was 27±0. 31 Cm for females and 2. 83±0. 24 Cm for males; from the lateral alveolar root to the mental foramen was 2. 05±0. 07 Cm for females and 5. 10±7. 28 Cm for males; and from the mandibular foramen to the ventral border of mandible was 5. 90±0. 14 Cm for females and 5. 48±0. 43 Cm for males.
    Conclusions
    This breed of goat might be a different phenotype of the breeds that is available in Nigeria.
    Keywords: skullmorphometry, goat breeds, craniofacialindices, phenotype
  • Mehran Dabaghian, Seyyed Mahmoud Ebrahimi, Gholamraza Nikbakhat Borojeni, Majid Tebianian, Ali Rezaei Mokaram, Maryam Iman, Alireza Tavangar Ranjbar Pages 123-128
    Background
    Influenza outbreak has become a great lifethreatening disease in the world. Nasal vaccines can induce systemic IgG and mucosal IgA antibody responses، which establish two layers of immune defense against the infectious pathogens like influenza. Mucosal vaccines must overcome several limitations، including the mucociliary clearance and inefficient uptake of soluble antigens. Therefore، nasal vaccines require potent adjuvants and delivery systems.
    Objectives
    In this study we evaluated the effect of N-trimethyl chitosan (TMC) as a potent vehicle for DNA encoding M2e/HSP70c in order for intranasal administration in mice.
    Methods
    Ectodomain of the conserved influenza matrix protein 2 (M2e)، which has been found to induce heterosubtypic immunity، was fused to HSP70359-610 or C-terminus of Mycobacterium tuberculosis HSP70 (HSP70c) in pcDNA3. 1 vector (pcDNA/M2e-HSP70c) and then encapsulated into a derivative of chitosan، N-trimethyl chitosan (TMC). After encapsulation of the plasmid، physical properties of the particles were investigated using Zetasizer® 3000 the particles were then administered through the intranasal delivery in BALB/c mice.
    Results
    It was found that the particles had a size ranging between 90-120nm and positive surface charge. The intranasal immunization with M2e- HSP70c+TMC in BALB/c mice significantly induced higher M2e specific IgG than those induced in control groups (pcDNA/M2e-HSP70c without TMC، pcDNA/M2e، bearing M2e alone، and PBS).
    Conclusions
    The present study showed that the encapsulation of M2e/ HSP70c into N-trimethyl chitosan (TMC) could strongly induce the humoral immune response against the M2e-HSP70c plasmid without lowering the adjuvant efficacy of HSP70c.
    Keywords: Influenza, M2e, HSP70, N, trimethyl chitosan (TMC), Intra nasal delivery
  • Marjan Chahardahcherik, Ali Shahriari, Peyman Asadian, Saleh Esmaeilzadeh Pages 129-134
    Background
    Hepatic steatosis due to estrogen therapy increases the activity of inflammatory markers، particularly the activity of TNFα which in turn induces more lipogenesis. Omega-3 fatty acids are among the negative regulators of hepatic lipogenesis.
    Objectives
    In this research، the preventive effect of omega-3 fatty acids on estrogen-induced steatosis in rats was evaluated.
    Methods
    2 mg/kg. BW/SC of 17α-ethiny-lestrasdiol were injected into 25 female wistar rats in 5 equal groups (excluding the control group) over 10 consecutive days. Simultaneously، 3 of estradiol-treated groups were orally given 250، 500، and 1000 mg/kg. BW omega-3 fatty acids، respectively. At the end of the experiment، plasma ALT، AST، and TNFα level were determined. Histopathological changes in the liver were also identified by the evaluation of samples stained with H&E and Oil Red O.
    Results
    The histological findings revealed hepatic microvesicular steatosis and fat deposit in ethinylestradiol and، to a lesser extent، in the 250 mg/kg BW omega-3 fatty acids groups. The plasma levels of AST، ALT، and TNFα significantly increased in the ethinylestradiol group compared to the control (p<0. 05) and 1000 mg/kg. B. W omega- 3 group. Omega-3 fatty acids reduced these parameters in comparison to the estradiol group (p<0. 05).
    Conclusions
    It was concluded that 1000mg/kg. BW of omega-3 protects the liver against steatotic injuries.
    Keywords: hepatosteatosis, rat, ethinylestradiol, AST, ALT
  • Mahdi Hedayati, Bahram Shojadost, Seyed Mostafa Peighambari Pages 135-142
    Background
    Avian reoviruses (ARVs) are members of the Orthoreovirus genus; one of the 12 genera of the Reoviridae family. The ARVs are the cause of some important diseases in poultry such as reovirus-induced arthritis، tenosynovitis، chronic respiratory disease، and mal-absorption syndrome.
    Objectives
    In this study، the presence of ARVs in the Iranian breeder flocks was investigated through reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR) and restriction enzyme fragment length polymorphism (RFLP).
    Methods
    A total of 800 fecal swab samples were initially collected from breeder flocks (older than 45 weeks of age). They were then sent to the laboratory in containers with PBS، and after that they were pooled and finally to 120 samples were obtained. The total RNA extracted from the pooled fecal samples were used to amplify the selected parts of the S1 (1023 bp) and S4 (437 bp) genes from the ARV field isolates using RT-PCR. The positive RT-PCR amplified products were further analyzed by RFLP using five restriction enzymes.
    Results
    Based on the findings، 5 samples were positive with the S1 primer and 6 samples were with the S4 one. The patterns observed after the digestion of PCR products revealed that the isolates of this study were identical to both the S1133 vaccine and standard strains.
    Conclusions
    The findings suggested that the RT-PCR/RFLP analysis might be considered as a simple and rapid approach for the differentiation of ARVisolates. This study was the first molecular detection of the ARVs presence in the Iranian breeder flocks using the RTPCR amplification of the S1 and S4 genes and RFLP analysis.
    Keywords: Avian reovirus, breeder flocks, RTPCR, RFLP
  • Mohsen Nouri, Seyed Hossein Mardjanmehr, Alireza Vajhi, Iraj Norozian, Davoud Faskhoudi Pages 143-147
    A5. 2 year-old Holstein cow was presented with lameness and abnormal weight bearing in a slaughterhouse. Widening of the periople and swelling of the heel area in the lateral claw was more permanent than the medial claw. Vertical fissure (VF) involving the coronary band to the middle of the dorsal wall of the medial hind claw was observed. It was also extended to the bearing surface in the inner surface of the claw wall. White line disease 2 (WLD2) was seen in the length of VF on the bearing surface. The horn of the bulb apex of the lateral hind claw was hypertrophic. There was a groove in the footpad between the apex and base of the bulb too. Grosspathologically، the digital bones showed a wide range of bone changes such as new bone formation، pedal osteolysis and bony ankylosis. The hind leg was amputated at the tarsus immediately after slaughter. The lower limbs of lame cows were examined and the type and distribution of digital lesions were tabulated. An x-ray machine was used in this study to take radiographic images. The radiographic images taken from the involved digits of the affected case depicted a quite wide range of radiographic signs. After the first review of the X-ray film، samples were selected for further procedures through putrefaction. Laminitis may have affected this case at some previous time. Routine trimming seems to have prevented the premature culling in the cows with claw lesion.
    Keywords: Lameness, Deep Sepsis, Vertical Fissure, White Line Disease 2, Hypertrophy