فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 1, Mar 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/07/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مینا مطالب نژاد*، کتایون متقی، شروین مهدی زاده، فرشید علائدینی، علی بیژنی صفحه 8
  مقدمه
  امروزه کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران دندانپزشکی و پزشکی اهمیت ویژه ای داشته و در این زمینه پرشسنامه GOHAI مورد قبول می باشد. لذا تهیه نسخه فارسی آن می تواند در جوامع فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه GOHAI است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از روش forward-backward ترجمه پرسشنامه انجام شد. نسخه نهایی جهت بررسیcomprehensibility و پایایی توسط مصاحبه و test-retest ارزیابی گردید. 150 نفر افراد 20 تا 65 ساله قبل از معاینه دهان پرسشنامه نهایی را تکمیل کردند. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی اقتصادی و نظرات افراد از سلامت عمومی و سلامت دهان خود ثبت شد.internal consistency با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ محاسبه گردید. پایایی مصاحبه و test-retest با ضریب کاپا(Weighted Kappa) تعیین گردید. روایی Concurrent از طریق مقایسه نمره GOHAI و نظرات افراد از سلامت عمومی و سلامت دهان و نیازهای درمانی دندانپزشکی محاسبه شد. روایی Discriminant از طریق مقایسه نمره GOHAI با وضعیت سلامت دهان (معاینات بالینی) محاسبه شد.
  یافته ها
  میانگین نمره 85/7 ±78/46 GOHAI بود ضریب آلفای کرونباخ معادل78/0 نشان دهنده internal consistency و homogeneity بین موارد بود.
  ضریب کاپا Weighted برای مصاحبه از 6/0 تا 96/0 و برای test-retest از 33/0 تا 64/0 متغیر بود. اماBland-Altman توافق خوبی بین نمره GOHAI در مصاحبه test-retest نشان داد ارتباط معنی داری بین نمره GOHAI و نظر بیماران از سلامت دهان وجود نداشت(090/0= p) ولی ارتباط بین نمره GOHAI و نظر بیمار نسبت به سلامت عمومی وجود داشت(047/0 p=) همچنین نمرات کم GOHAI با نیازهای درمان دندانی در ارتباط بود)001/0=(p ارتباط معکوس بین نمره GOHAI و دندان های کشیده شده و پوسیده وجود داشت)0001/0 (p<
  نتیجه گیری
  نسخه فارسیGOHAI تهیه شده روایی و پایایی قابل قبولی داشته و می توان از آن در جمعیت فارسی زبان جهت بررسی های بهداشتی و سلامت دهان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: GOHAI، فارسی، کیفیت زندگی، پرسشنامه
 • همایون علاقه مند، مریم سیدمجیدی*، بهزاد امیری اندی، ندا بابایی صفحه 18
  مقدمه

  تحقیقات گذشته نشان داد صابون خنثی به طور مشخصی باعث افزایش استحکام باند و کاهش ریزنشت مواد چسبنده عاجی می شود. هدف از این مطالعه بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر استفاده از سولفونات سدیم به عنوان صابون خنثی بر پالپ دندان گربه پس از یک درمان ترمیمی با کامپوزیت بود.

  مواد و روش ها

  10 گربه بالغ دارای 40 دندان نیش عاری از پوسیدگی جهت مطالعه انتخاب شدند و حفرات کلاس V در باکال آنها ایجاد شد. دندانهای سمت راست با کامپازیت و دندانهای سمت چپ، پس ازاچ شدن و استعمال محلول سولفونات سدیم، ترمیم شدند. پنج گربه بعد از یک هفته و پنج گربه پس از یکماه کشته شدند. دندانها فیکس و دکلسیفیه شدند و پس از برش و تهیه بلوکهای پارافینه، اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و از نظر هیستوپاتولوژیکی بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج آماری نشان داد که در بررسی هیستوپاتولوژیک پالپ میان دندانهای سمت چپ و راست پس از یک هفته (000/1=p) و یک ماه (773/0=p) اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی از نظر تشکیل پره دنتین، پس از یک هفته آزمایش(017/0=p) اختلاف معنی داری دیده شد. بدین صورت که در دندانهای سمت چپ، ایجاد پره دنتین بیشتر از سمت راست بود ولی پس از یک ماه اختلاف معنی داری وجود نداشت. (203/0p=)

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد بتوان از سولفونات سدیم در درمانهای ترمیمی بدون ترس از آسیب رساندن به پالپ دندان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: کامپازیت، مواد چسبنده عاجی، سولفونات سدیم، ریزنشت، پالپ دندانی
 • احسان مودی، سینا حقانی فر، حورا هادیان*، علی بیژنی، میرمحمود صفی نیا، نیکا همت صفحات 25-22
  مقدمه
  دقت اندازه گیری فک برای جراحی یا نصب ایمپلنت ها حائز اهمیت می باشد. رادیوگرافی های قبل از ایمپلنت بخش مهمی از ارزیابی های بالینی قبل از جراحی ایمپلنت به حساب می آیند. برای انتخاب محل باید ساختارهای آناتومی مهم مثل سوراخ منتال، کانال آلوئولار تحتانی، حفره بینی و سینوس ماگزیلا را در نظر بگیریم. شناخت دقت و اندازه گیری تکنیک های رادیوگرافی دارای اهمیت است. هدف این تحقیق، مقایسه اندازه گیری خطی عمودی مندیبولار در تصاویر پانورامیک و توموگرافی می باشد.
  مواد و روش ها
  سه فرم مندیبل از جمجمه خشک شده فرد بزرگسال در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند (مثلثی، مربع و بیضی). برای هر مندیبل، استنت جراحی با استفاده از آکریل شفاف استاندارد طلایی ساخته شد. یک لوله نازک در استنت ها در سه ناحیه قرار داده شد (اینسیزور، پریمولار و مولار) تاگاتا پرکا را تنظیم کنیم. سپس نمای پانورامیک و توموگرافی معمولی بدست آمد. چهار رادیولوژیست دهان و ماگزیلوفیشال بعد عمودی در توموگرافی پانورامیک و معمولی را اندازه گرفتند. در پایان هرمندیبل در بخش های مشخص شده برش داده شد و به وسیله یک اندازه گیری دیجیتال (استاندارد طلایی) اندازه گیری شد و با توموگرافی معمولی و نمای پانورامیک مقایسه شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 وt تست و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون من-ویتنی غیرپارامتریک تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج میانگین اختلافات بین میانگین مقادیر بعد پانورامیک و بعد عمودی خطی استاندارد طلایی در نواحی پریمولار و مولار بالای mm1 بوده است و در ناحیه اینسیزور بالای mm2 بوده است. میانگین اختلافات بین اندازه گیری های توموگرافی معمولی و استاندارد طلایی در هر سه ناحیه mm1 بوده است.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری خطی بعد عمودی در توموگرافی معمولی دقیق تر از پانورامیک بود. استفاده از یک لبه ایمنی mm 2 در ارزیابی جایگاه های ایمپلنت توصیه می شود. در ناحیه اینسیزور، شیوه های دیگر رادیوگرافی مثل CBCT پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ایمبلنت، پانورامیک، رادیوگرافی، توموگرافی معمولی
 • مرضیه روحانی نسب*، ماندانا ستاری، حرویه عابدی، نفیسه زارع نژاد صفحه 32
  مقدمه
  سایتوکاین ها فاکتورهای مهمی درپیشرفت بیماری های پریودنتال هستند. هدف ازاین مطالعه تعیین تاثیرفازاول درمان پریودنتال برمیزان اینترلوکین های 17و23 مایع شیارلثه ای بیماران دارای پریودنتیت شدید و گروه کنترل می باشد.
  مواد و روش ها
  پس ازپرکردن فرم رضایتنامه بیماران واجد شرایط وارد مطالعه شده ومایع شیار لثه ای 22 بیمار دارای پریودنتیت و 22 بیمارسالم (گروه کنترل) توسط periopaper جمع آوری شد. 4 هفته پس از انجام فاز اول درمان پریودنتال شامل جرم گیری و آموزش بهداشت دوباره نمونه گیری انجام شده و برای انجام تست ELISA به آزمایشگاه فرستاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که میزان اینترلوکین 17 قبل (0005/0p<) و بعد از درمان پریودنتال (005/0p<) و اینترلوکین 23 قبل (0001/0p<) و بعد از درمان(001/0p<) بین دو گروه تغییر می یابد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که اینترلوکین های 17و23 نقش مهمی درپیشرفت بیماری پریودنتال دارند.
  کلیدواژگان: پریودنتیت شدید، اینترلوکین 17، اینترلوکین 23
 • مریم سیدمجیدی*، پرند کشاورزی، علی بیژنی، رضا فرج، ندا بابایی صفحات 39-41
  مقدمه
  استعمال سیگار به عنوان یک ریسک فاکتور برای پیشرفت بیماری پریودنتال شناخته می شود با توجه به کمتر بودن علائم بالینی التهاب و خونریزی در حضور بیماری پریودنتال در سیگاری ها نسبت به غیرسیگاری ها و با توجه به نتایج متناقض مطالعات انجام شده راجع به تغییرات ایجاد شده در اپیتلیوم و نسج همبندی لثه توسط استعمال سیگار، این مطالعه با هدف ارزیابی ضخامت اپیتلیوم آزاد و سالکولار، کراتینیزاسیون سطح آنها و بررسی عروق خونی در نسچ همبندی لثه مبتلا به پریودنتیت متوسط تا پیشرفته در دو گروه سیگاری و غیر سیگاری انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، نمونه های بافتی از لثه پالاتال 60 بیمار مبتلا به پریودنتیت متوسط تا پیشرفته (30 فرد سیگاری و 30 فرد غیر سیگاری) برداشته شد. سپس اسلایدهای میکروسکوپی به دست آمده از بلوکهای پارافینه نمونه های مذکور، تصویر برداری شد. تصاویرتوسط نرم افزاز آنالیز تصویری (Analysis-SL-Starter) از نظر ضخامت اپیتلیوم آزاد و سالکولار، کراتینیزاسیون سطح آنها و بررسی عروق خونی در نسچ همبندی لثه بررسی شدند. اطلاعات توسط نرم افزار آماری 17 SPSS و تستهای آماری, Mann-Whitney Test,Pearson correlation,t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05/0 p≤معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بررسی های هیستوپاتولوژیکی ارتباط معناداری بین استعمال سیگار با Clinical Attachment Loss (048/0p=) ضخامت کراتینیزاسیون سطح خارجی لثه (020/0(p=، میانگین ضخامت اپیتلیوم داخلی (001/0>p) و خارجی (023/0 (p=لثه آزاد نشان دادند که در تمامی موارد در سیگاری مقادیر بیشتری از متغیرهای مذکور دیده شد. البته تراکم عروقی در لثه افراد غیر سیگاری بیشتر بود (002/0p=) کلاژنیزه بودن بافت همبندی نیز به طور معنی داری در افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری بیشتر مشاهده شد (001/0(p<.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که کاهش علائم بالینی التهاب در بافت لثه ای افراد سیگاری در مقایسه با غیر سیگاری ناشی از تغییرات ایجاد شده در اپی تلیوم و نسج همبندی لثه ناشی از استعمال سیگار باشد.
  کلیدواژگان: سیگار، اپیتلیوم دهان، لثه، کراتینیزاسیون
 • عبدالحمید آل هوز*، همایون علاقه مند، آرش پورستار بجه میر، یاسر وکیلی، امیر راستار صفحات 46-28
  مقدمه
  انتخاب پرسلن به عنوان یک رستوریشن بر اساس سازگاری زیستی عالی، استحکام، فرم سطحی و زیبایی آن می باشد. با این وجود، خاصیت ذاتی شکنندگی آن، عامل اصلی شکست این رستوریشن ها در داخل دهان است. برای ترمیم شکستگی پرسلن روش های مختلفی پیشنهاد شده است. انتخاب یک روش ترمیم پرسلن با خصوصیات مناسب از لحاظ ثبات رنگ حایز اهمیت است. لذا بر آن شدیم تغییرات رنگ مواد رایج ترمیم پرسلن را مورد بررسی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی آزمایشگاهی با استفاده از مولد سیلیکونی 30 قطعه پرسلن فلدسپاتیک (Ceramco 3) رنگ A3 و به قطر 10 میلیمتر و به ضخامت 2 میلیمتر آماده گردید. سپس نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه ده تایی بصورت زیر تقسیم می شدند:1- پرسلن-سایلن-عامل باندینگ-کامپوزیت مستقیم 2- پرسلن-سایلن-عامل باندینگ-سمان دوال کیور(panavia F2) -عامل باندینگ-سایلن-پرسلن 3- پرسلن-سایلن-عامل باندینگ-سمان لایت کیور Choice 2))-عامل باندینگ-سایلن-پرسلن شرایط Agingنمونه ها شامل 3000 دور ترموسایکلینگ (c ̊55/ ̊5) و قرار گیری داخل انکوباتور در دمای 37 درجه و رطوبت 100% بود. از نمونه ها در روز صفر و بعد از 90 و 180 روز Aging فتوگراف به وسیله دوربین دیجیتال تهیه شد. سپس درجه تغییر رنگ عکس ها بر اساس سیستم رنگ CIE Lab طراحی ماتریکس تبدیل رنگ در محیط نرم افزار MATLAB محاسبه شد.
  یافته ها
  میزان E (در سیستم رنگCIE Lab)) Commission International d ''Eclairage) میانگین گروه ها در زمان های صفر، 90 و 180 روز در گروه Choice به ترتیب 57/0±8/76، 52/0±15/79 و 6/0±13/80 بود. این مقادیر برای Panavia به ترتیب 9/0±03/78، 82/0±42/79 و51/0±17/80 بوده و برای گروه Composite به ترتیب 53/1±41/78، 77/0±59/79 و 63/0±03/81 بدست آمد.
  این تغییرات رنگ در طی زمان در هر سه گروهChoice 001/0, p<7/79=(18,2)F، Panavia، (001/0>,p 36/18=(03/11,2)F)، Composite، 001/0>,p 37/18=(18,2)F) معنی دار بود (001/0>p). محاسبه ی مقدار تغییرات رنگ در بازه 0 تا 180 روز میانگین تغییرات رنگ در گروه سمان لایت کیور83/0±33/3، در گروه سمان دوال کیور 23/1±13/2 و در گروه کامپوزیت 6/1±61/2 بدست آمد. تغییرات رنگ بین گروه ها در طول زمان مطالعه از لحاظ آماری متفاوت نبودند.(133/0, p=18/2=(98/16,2)F).
  نتیجه گیری
  تغییرات رنگ بعد از Aging معنی دار می باشد گرچه از لحاظ بالینی با توجه به 5/3>ΕΔ تغییرات رنگ، قابل قبول بوده و هر سه ماده بکار رفته بصورت قابل اطمینانی در کلینیک قابل استفاده روزمره می باشند.
  کلیدواژگان: پرسلن، سمان رزینی، تغییررنگ، دوربین دیجیتال، سیستم رنگ CIE Lab
 • عفت خدادادی، مینا مطلب نژاد*، مهرنوش علیزاده صفحات 53-35
  مقدمه
  کیفیت زندگی در واقع احساس سلامتی و رضایت فرد از عملکردهای روزانه زندگی می باشد که به وسیله شرایط دهان و دندان، تحت تاثیر قرار می گیرد. بیماری های دهان بسیار شایع اند و روی جنبه های مختلف زندگی افراد اثر می گذارند و باعث تغییر در انجام فعالیت ها و ایفای نقش اجتماعی و به عبارتی تغییر در کیفیت زندگی افراد می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی بالغین مبتلا به مشکلات دهانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 89–1388 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی با روش نمونه گیری غیر احتمالی-آسان انجام گرفت. جهت انجام این طرح 500 نفر از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل که سن آنها بین 20 تا 50 سال بود، انتخاب شدند. سپس سوالات پرسشنامهOIDP(Oral Impact on Daily Performance) که از روی نمونه انگلیسی، به فارسی ترجمه شده است و بر اساس بررسی های گذشته برای جمعیت ایران دارای ارزش و قابل اعتماد است، پرسیده شده و تکمیل گردید. سرانجام داده ها جمع آوری و توسط آزمون های آماری Chi-Square، ANOVA، وT-Test و نرم افزارSPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  بر طبق این مطالعه، کیفیت زندگی در 6/80 درصد از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل تحت تاثیر مشکلات دهان و دندان قرار گرفته بود. از نظر جنسیت، زنان کیفیت زندگی پائین تری نسبت به مردان داشته واز نظر شغل و میزان تحصیلات گروه خانه دار یا بیکار با تحصیلات ابتدائی کیفیت زندگی پائین تری نسبت به سایر گروه ها داشتند. میانگین نمره OIDP در افراد با اظهار سلامت عمومی و سلامت دهان ضعیف، بالاتر بود که بطور معنی داری کیفیت زندگی پائین تری نسبت به سایر گروه ها داشتند. بیش ترین شکایت بیماران در مورد غذا خوردن (4/64%) و کم ترین شکایت مربوط به بیرون رفتن از منزل و خرید کردن (10%) بود.
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج این مطالعه، بیش ترین مشکلات دهان و دندان تاثیرگذار، درد دندان و کم ترین آن، شکل و سایز دندان بود. این بیانگر آن است که بیش ترین نیاز درمانی، ترمیم و معالجه ریشه و درمان های جراحی جهت تسکین درد می باشد.
  کلیدواژگان: بزرگسالان، سلامت دهان، کیفیت زندگی
|
 • Mina Motallebnejad*, Kataayoun Mottaghi, Shervin Mehdizade, Farshid Alaeddini, Ali Bijani Page 8
  Introduction
  As the oral health related quality of life has been important in many dental patients GOHAI is an acceptable tool, preparing its Persian version can be useful in oral health research among Persian populations. The aim of this study was to evaluate the reliability and validity of the Persian version of General Oral Health Assessment Index (GOHAI).
  Methods
  Translation was performed using the forward-backward process. The final Persian version was then tested through an interview and test-retest to evaluate its comprehensibility and reliability. A sample of 150 subjects (20-65 years old) was requested to answer the GOHAI items prior to a clinical examination. Data on the subjects’ socio-demographic characteristics and self-rating report of oral health, general health and dental care needs were recorded. Internal consistency was calculated by Cronbach’s α. Interview and test-retest reliability was evaluated by weighted kappa. Concurrent validity was assessed by comparing GOHAI scores and self-rated measures of oral health, general health and perceived dental care needs. Discriminant validity was tested by comparing GOHAI scores with clinical oral condition.
  Results
  The mean GOHAI score was 46.78±7.85. Cronbach’s α (0.78) showed a high internal consistency and homogeneity between items. Weighted kappa coefficient for the interview varied from 0.60 to 0.96 and was between 0.33 and 0.64 for test-retest. Bland-Altman plot displayed a good agreement between the two GOHAI scores for both the interview and test-retest. There was no significant relationship between GOHAI scores and self-rating oral health (p=0.090), but there was a relationship between self-rating general health and mean GOHAI scores (p=0.047). Also, the low GOHAI scores were associated with the perceived dental care needs (p=0.001). There was an opposite correlation between GOHAI scores and caries and missing teeth (p<0.0001).
  Conclusions
  The Persian version of the GOHAI exhibits acceptable reliability and validity, so it can be used widely throughout the Persian communities.
  Keywords: GOHAI, Persian, Quality of life, Questionnaire
 • Homayoun Alaghehmand, Maryam Seyedmajidi, Behzad Amiri, Andi, Neda Babaee Page 18
  Introduction

  Previous researches showed that neutral soaps significantly increased bond strength and decreased microleakage of dentin bonding agents. The aim of this study was histopathological evaluation of the effect of sodium sulfonate application as neutral soap on the cat's dental pulp after an ideal composite restorative treatment.

  Methods

  Ten adult cats with 40 caries-free canine teeth were selected for the study. Class V cavities were prepared in the buccal surfaces of all the teeth. The teeth of the right quadrants were treated with composite, whereas the teeth of the left quadrants were primarily etched, after using of sodium sulfonate solution, they treated with composite. The first five cats were killed after one week and the other five cats after one month. The teeth were fixed, decalcified and after being sliced, paraffined blocks were made and microscopic slides were prepared and histologically evaluated.

  Results

  The results of the histological evaluation showed that there were no statistically significant differences between the intensity of inflammation in the pulp of the teeth in the right and left quadrants after one week (p=1.000) and one month (p=0.773). However, there was significant difference after one week regarding predentin formation (p=0.017) and in the teeth of the left quadrants, the formation of predentin was more that the right quadrants, but no meaningful difference was observed after one month (p=0.203).

  Conclusions

  It seems that the sodium sulfonate in composite restorative treatments without fear of damage to the pulp can be used.

  Keywords: Composite, Dentin bonding agents, Sodium sulfonate, Microleakage, Dental pulp
 • Ehsan Moudi, Sina Haghanifar, Hoora Hadian*, Ali Bijani, Mirmahmood Safinia, Nika Bahemmat Pages 25-22
  Introduction
  The measurement precision of jaw is important for surgery or installing implants. Preimplant radiographs are important part of clinical evaluations before implant surgery. For choosing location, we should consider the important anatomical structures like mental foramen, inferior alveolar canal, nasal cavity and maxillary sinus.It is important to know the measurement accuracy of radiographic techniques. The purpose of this study was to compare mandibular vertical linear measurement in panoramic and tomography images.
  Methods
  Three forms of mandible from dry adult human skulls were used in this study (triangle, square and ellipse). For each mandible, surgical stent was made using transparent with gold standard.acryl. A thin tube was placed in the stents in three regions (incisors, premolars and molars) to set gutta-percha. Then, the panoramic view and conventional tomography were obtained. Four oral and maxillofacial radiologists measured the vertical dimension in panoramic and conventional tomography. Finally, each mandible was sectioned in the marked sections and was measured by a digital caliper (gold standard) and compared with conventional tomography and panoramic view. The obtained data was analyzed using SPSS18 software and student t-test, Pearson correlation coefficient and non parametric Mann-Whitney Test.
  Results
  The mean difference between the panoramic and gold standard linear vertical dimension values in premolar and molar regions was above 1mm and above 2mm in incisor region. The mean difference between conventional tomography and gold standard measurements in all three regions was 1mm.
  Conclusions
  The linear measurement of vertical dimension in conventional tomography was more precise than panoramic. The use of a 2.0 mm safety margin in the evaluation of implant sites was recommended.In incisor area, the other radiography methods like CBCT was suggested.
  Keywords: Implant, Panoramic, Radiography, Conventional tomography
 • Marzieh Rohaninasab*, Mandana Sattari, Horrieh Abedi, Nafise Zarenejad Page 32
  Introduction
  Cytokines are the important factors in the progression of periodontal diseases. The aim of this study was to find out the effect of the first phase of the periodontal therapy on the amount of existing IL-17 and IL-23 in gingival crevicular fluid in patients with severe periodontitis and in the control group.
  Methods
  In this clinical trial intervention study,after purifying the parts which were under consideration in 22 patients with severe periodontitis, gingival crevicular fluid was gathered using periopaper located within the gingival sulcus, Then, the first phase of periodontal therapy was carried out and sample taking from the same parts was conducted after 4 weeks. The same phase was carried out on 24 healthy patients (control group). All patients were selected from the Department of Periodontology, Tehran Islamic Azad University Dental Branch. Since the data did not have a normal distribution, therefore, nonparametric tests were used for comparing the groups (Mann-Whitney U Test). A p≤0.05 is considered as significant.
  Results
  The results showed that there was a meaningful and significant difference between the IL-17 viscosity before (p<0005) and after (p<005) the therapy and IL-23 viscosity before (p<0001) and after (p<001) the therapy between the two groups.
  Conclusions
  According to the results of the present study, we can conclude that IL-17 and IL-23 have a significant role in the pathogeneses of periodontal disease.
  Keywords: Severe periodontitis, IL, 17, IL, 23
 • Maryam Seyedmajidi Parand Keshavarzi, Ali Bijani, Reza Faraj, Neda Babaee Pages 39-41
  Introduction
  Cigarette smoking has been recognized to be a risk factor for progression of periodontal disease. Due to less inflammation and bleeding in the presence of clinical signs of periodontal disease in smokers than in nonsmokers and given the conflicting results of studies on changes in the epithelium and gingival connective tissue by smoking, this study was performed to evaluate the thickness and keratosis on the epithelium of free and sulcular gingival tissue in smokers and nonsmokers patients with moderate to advanced periodontitis.
  Methods
  In this cross sectional study, biopsies were obtained from palatal gingival of 60 patients with moderate to advanced periodontitis (30 smokers and 30 nonsmokers). These biopsies were histologically processed, serially sectioned at 5 microns, stained with H. E. and examined by image analysis software (analysis-SL-starter), which was used to perform the morphometric evaluation of the outer and inner epithelial thickness, keratosis and vascularity in connective tissue. The data were analyzed with SPSS 17, t-test, Mann-Whitney Test, and Pearson correlation. p<0.05 was considered significant.
  Results
  Histopathological examination showed significant association between smoking and CAL (p=0.048), keratosis on outer epithelium (p=0.020) and mean of thickness of outer (p=0.023) and inner (p<0.001) marginal gingival epithelium but gingival vascular density in nonsmokers was more than smokers (p=0.002). Collagenized connective tissue was observed in smokers more than nonsmokers. (p>0.001)
  Conclusions
  It seems that the reduction of the clinical signs of inflammation in the gingival tissue of smokers is due to changes in gingival epithelium and connective tissue from smoking.
  Keywords: Cigarette, Oral epithelium, Gingiva, Keratinization
 • Abdolhamid Alhavaz*, Homayounalaghemand, Arash Poorsattar, Bejehmir, Yashar Vakili, Mashhad Odak, Amir Rastar Pages 46-28
  Introduction
  The selection of porcelain is based on high biocompatibility, endurance, superficial texture and aesthetics. Nevertheless, the innate fracture charateritics of porcelain is the main cause of the intra oral fractures. Electing a suitable porcelain restorative system in terms of stability of color is important. For this reason, this study aimed to examine the color changes of common porcelain repair materials.
  Methods
  Using a silicon mold, 30 pieces of feldspathic porcelain in A3 color, 10mm of diameter and 2 mm of thickness were prepared. The samples were randomly distributed into three groups:Group 1: Porcelain-Silane-Bonding-CompositeGroup 2: Porcelain-Silane-Bonding-Panavia F 2.0-Bonding-Silane-PorcelainGroup 3: Porcelain-Silane-Bonding-Choice 2 -Bonding-Silane-PorcelainThe aging process was accomplished with thermocyling (3000 cycles, 5/55 degree), incubation in 37° and 100° humidity. Thereafter, discoloration was assessed In CIE system via designation of color transforming matrix in MATLAB environment.
  Results
  The average quantitative amount of discoloration at day 0, 90 and 180 were 76.8±0.57, 79.15±0.52, 80.13±0.6 for Choice, 78.03±0.9, 79.42±0.82, 80.17±0.51 for Panavia, and 78.41±1.53, 79.59±0.77, 81.03±0.63 for Composite, respectively. The color changes by the time were significant for the all three groups (p<001).Calculating day 0-180 color changes, mean color differences for Choice, Panavia and Composite groups were 3.33±0.83, 2.13±1.23, and 2.61±1.6, respectively. The color changes did not differ in the studied groups (p<0.133).
  Conclusions
  Post-aging color changes were significant, although all samples had color changes less than 3.5. Considering the clinical significance of color changes of more than 3.5, these results were acceptable and all three restorative materials could reliably be applied in the daily clinical use.
  Keywords: Porcelain, Color changes, Digital photographer, CIE LAB color system
 • Effat Khodadadi, Mina Motallebnejad*, Mehnoosh Alizadeh Pages 53-35
  Introduction
  The quality of life is defined as the individual's sense of well-being and their satisfaction with daily work as influenced by dental and oral conditions. Oral diseases are very common and have impacts on the different aspects of individual's life and can change their social performances roles, in other words, they can change the quality of life. The aim of this study was to evaluae the impact of oral problems on quality of life in adults who referred to Babol Faculty of Dentistry during 2009-2011.
  Methods
  This cross-sectional study was performed using a non-randomized sampling method. In this study, 500 patients who referred to Babol Faculty of Dentistry age 20-50 years were selected. Then all the questions in OIDP (Oral Impact on Daily Performance) questionnaire which were translated into persian from english were asked and completed. These questions are valuable and reliable for Iranians based on the previous studies. Finally, the data were analyzed by SPSS statistical software.
  Results
  According to this study, oral problems have effected on (80. 6%) of the patients’ quality of life. Gender, occupation, level of education and general health have impacted on OIDP score changes. There were significant differences in gender, occupation and level of education. In this study, the general and oral health conditions scores showed a significant association with OIDP score. Most of the patients’ complaint was about eating (64. 4%), but going outside and shopping were the least (10%).
  Conclusions
  According to the results of this study, tooth pain was the most oral and dental problem and tooth shape and size were the least effective on the oral health related quality of life. This shows that the most needed treatment are tooth restoration، root canal therapy and surgical treatment for pain relief.
  Keywords: Adult, Oral health, Quality of life