فهرست مطالب

خشک بوم - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

نشریه خشک بوم
سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا اختصاصی، حمیدرضا عظیم زاده صفحه 1
  فرسایش پذیری آبی و بادی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل کاربردی در مطالعات فرسایش و رسوب در ایران و جهان است. منحنی دانه بندی خاک یا رسوب نقش کلیدی در تخمین فرسایش پذیری (آبی و بادی) ایفا می کند. دانه بندی با استفاده از دو روش الک خشک و یا تر انجام می شود. روش های اندازه گیری هیدرومتری و پیپت مبتنی بر قانون استوکس و سرعت سقوط آزاد ذرات در محیط سیال (آب) صورت می گیرد. در روش دانه بندی با الک تر و هیدرومتری خاکدانه ها به صورت فیزیکی و شیمیایی متلاشی شده و به ذرات ریزتر تبدیل شود. در حالی که در دانه بندی با الک خشک، متلاشی شدن خاکدانه ها با توجه به استحکام آن ها به-طور کامل انجام نمی شود. به همین دلیل، شاخص های کمی و بافت متفاوتی را نسبت به شرایط مرطوب نشان می دهد. در تحقیق حاضر، به منظور مقایسه توزیع اندازه ذرات خاک و شاخص های کمی دانه بندی به دو روش الک تر و الک خشک، 20 نمونه خاک از دشت سر پوشیده یزد تهیه گردید. پس از آماده سازی نمونه ها، عملیات دانه بندی به دو روش الک تر و خشک با استفاده از 8 طبقه روزنه ای شامل کمتر از 32 میکرون تا بزرگ تر از 2000 میکرون انجام شد. با ورود داده ها به نرم افزار دانه سنج یا G.R.Graph شاخص های مهم دانه بندی یا مورفومتری از جمله قطر میانه، میانگین، جورشدگی و چولگی محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه آماری داده ها در محیط نرم افزاری SPSS، اختلاف معنی دار بین تمامی شاخص های مورد بررسی را در سطح 5% نشان داد. دست آورد این تحقیق بیان گر این واقعیت است که به منظور برآورد دقیق تر و بهتر فرآیند فرسایش بادی استفاده از نتایج دانه بندی الک خشک و برای فرسایش آبی، نتایج دانه بندی به روش الک تر مناسب تر است. نتایج تحقیق نشان داد که متوسط قطر میانگین و قطر میانه حاصل از دانه بندی نمونه های خاک به روش الک خشک، تقریبا 5/2 برابر متوسط قطر میانگین همان خاک به روش الک تر است.
  کلیدواژگان: الک تر، الک خشک، قطر میانگین، جور شدگی، چولگی، دشت یزد
 • مهدی حسنی، آرش ملکیان، محمد رحیمی، مسعود سمیعی، محمدرضا خاموشی صفحه 10
  جریان پایه جزئی از جریان رودخانه بوده که نسبت به بارندگی واکنش نشان می دهد و به طور معمول با آب تخلیه شده از ذخیره آب زیر زمینی مرتبط است. کمیت و کیفیت جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک تاثیر بسیاری در زیست بوم ها و تنوع اکولوژیکی دارد. جدا سازی اجزای جریان پایه از طریق تجزیه و تحلیل هیدروگراف جریان، اطلاعاتی راجع به ویژگی ذخایر طبیعی که رودخانه را تغذیه می کند، در اختیار قرار می دهد. ویژگی های جریان پایه در ارزیابی کیفیت آب و کمیت جریان مفید بوده و می تواند برای واسنجی و اعتبار سنجی مدل های هیدرولوژی به کار رود. روش های گوناگون به منظور تفکیک هیدروگراف جریان به دو بخش رواناب مستقیم و جریان پایه، وجود دارد. در این تحقیق، از روش فیلتر عدد برگشتی یک و دو پارامتره و روشPART و روش کمینه موضعی (Local minimum) با استفاده از داده های ایستگاه های هیدرومتری فیروزکوه، نمرود، سیمین دشت و بن کوه واقع بر رودخانه حبله رود استفاده گردید. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه ها به جز ایستگاه نمرود، روش کمینه موضعی، و در ایستگاه نمرود روش فیلتر عددبرگشتی یک پارامتره با مقدار α برابر 975/0 به دلیل پایین بودن انحراف استاندارد (SD=0.04)، روش مناسبی برای تفکیک جریان پایه از جریان کلی رودخانه است.
  کلیدواژگان: جریان پایه، مناطق خشک، PART، Local minimum، فیلتر عدد برگشتی
 • صدیقه زارع کیا، فرهنگ قصریانی، نیلوفر زارع، مینا بیات صفحه 23
  سطح وسیعی از مراتع ایران دارای پوشش درمنه است که تعیین میزان بهره برداری از پوشش درمنه زار در مدیریت صحیح مراتع ضروری است. این پژوهش جزو نخستین تلاش هایی است که برای تعیین میزان آسیب پذیری یا مقاومت گونه های کلیدی در برابر چرای دام در منطقه خشکه رود ساوه انجام شده است. به منظور مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در مراتع استپی استان مرکزی، پیش از آغاز فصل رویش اقدام به محصور کردن قطعه ای یک هکتاری مرتع در خشکه رود ساوه شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50 و 75% و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه از گونه به عنوان تکرار انتخاب و بر روی هر یک، متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. به مدت سه سال و هر ساله اقدام به اندازه گیری ارتفاع و تولید پایه ها و برآورد چشمی ویژگی های بنیه و شادابی، مرگ و میر شد. نتایج حاصل در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان، در سه سال (1387 تا 1389) با استفاده از نرم افزار SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تولید علوفه گونه A.sieberi نشان داد که اثر سال، شدت های مختلف برداشت و اثر متقابل آن ها از لحاظ آماری در سطح 1% معنی دار است. کم ترین میزان تولید در سال 1389 در شدت برداشت 75% و بیش ترین میزان آن در سال 1388 در تیمار شاهد رخ داده است. میانگین تولید، ارتفاع و شادابی از سال 1387 تا سال 1389 روند نزولی داشته است و در شدت برداشت های 50 و 75%، در حدود 20% مرگ و میر مشاهده شد. نتایج مربوط به آخرین سال (1389) که شدت برداشت ها به خوبی در این سال نمایان می شود، نشان داد که بین شاهد و تیمار 25%، اختلاف معنی داری وجود ندارد و دو تیمار دیگر نیز در یک گروه قرار دارند. با توجه به تغییرات مدیریتی و محیطی موثر بر این گونه مرتعی، می توان بیان نمود که چرای دام تا 30%، اثر منفی بر عملکرد و بقای گونه A.sieberi در این منطقه ندارد.
  کلیدواژگان: درمنه دشتی، بهره برداری مجاز، خشکه رود ساوه
 • علی محمد طهماسبی بیرگانی، حسن احمدی، علی سلاجقه، غلامرضا زهتابیان، محمد جعفری صفحه 31
  در این تحقیق تغییرات زبری سطح زمین در راستای ترانسکت طولی دشت سر ها در منطقه خضر آباد - رستاق واقع در دشت یزد - اردکان با استفاده از شاخص زاویه بادپناهی بررسی می گردد. زاویه بادپناهی با استفاده از زبری سنج میله-ای در طول 35 سانتیمتری ترانسکت طولی مطابق با روش Potter et al. اندازه گیری شد. اطلاعات ارتفاع نقاط به نرم افزارهای Minitab و Excel انتقال و محاسبات لازم در زمینه فراوانی نسبی و تجمعی زاویه بادپناهی انجام شد. مقایسه تجزیه واریانس (دانکن) پوشش سطح با زاویه بادپناهی بین دشت سر ها، اختلاف معنی دار در سطح آماری کمتر از 01/0 را نشان می دهد. در این بین، دشت سر لخت دارای بیش ترین پوشش با زاویه بادپناهی است. در دشت سرهای لخت به طور متوسط 27/9 ± 11/18% سطح با زاویه بیش از°12 باعث به تله انداختن ذرات می شود. این در حالی است که در دشت سرهای اپانداژ مقدار آن به 73/7 ± 44/8 کاهش می-یابد. دشت سرهای پوشیده در محدوده مورد مطالعه فاقد زبری قابل ملاحظه است و تنها 58/0 ± 28/0% از سطح زمین با زاویه بادپناهی بیش از° 12 پوشش داده می شود و این موجب حساسیت اراضی این دشت سر ها به فرسایش بادی می شود. نتایج نشان داد شاخص درصد فراوانی تجمعی زاویه باد پناهی بیش از 12% قادراست اختلاف زبری در دشت سرهای مختلف را به خوبی توصیف نماید. همچنین شاخص فوق نشان دهنده این است که با حرکت از مناطق بالا دست (دشت سرهای فرسایشی) به پائین دست (دشت سرهای اپانداژ و پوشیده) زبری کاهش یافته و پتانسیل فرسایش بادی افزوده می شود.
  کلیدواژگان: فرسایش بادی، زبری، زاویه باد پناهی، دشت سر، یزد
 • مرتضی علیزاده، اکرم بمانی صفحه 40
  این تحقیق، با ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح معرفی گونه تیلاپیا (Tilapia nilotica) در شرایط آب لب شور در ایستگاه تحقیقاتی بافق استان یزد با هدف دستیابی به فنآوری و بومی سازی دانش تولید این ماهی، اشتغال زایی و امکان توسعه کنترل شده در سایر مناطق، انجام شده است. محدوده مورد استفاده برای این طرح شامل فضاهای سرپوشیده برای عملیات تکثیر، نرسری (پرورش بچه ماهی) و پرواربندی بود. به منظور دستیابی به توسعه پایدار پرورش این ماهی، ارزیابی اثرات توسعه این پروژه که در آن هم ملاحظات زیست محیطی و هم اقتصادی– اجتماعی در نظر گرفته می شود، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین پس از بررسی ویژگی های فنی طرح، محدوده اثرهای، مستقیم و غیر مستقیم تعیین گردید و سپس جهت ارزیابی اثرات پروژه بر محیط زیست منطقه از ماتریس ساده استفاده گردید. بر اساس بررسی ها، عواملی مانند نزدیکی به شبکه جاده ای موجود، دسترسی به منبع تامین آب زیر زمینی (لب شور)، عدم تعارض با کاربری های موجود و آتی، نبود کاربری های حساس و آثار و بناهای مهم در منطقه، عدم پوشش محدوده طرح با زیستگاه های حساس، پایین بودن کیفیت آب زیرزمینی برای سایر کاربری ها، منتهی شدن جریان آب زیرزمینی در کویر پایین دست و تبخیر آن، نبود جریان های رودخانه های سطحی دائمی، عدم ارتباط منطقه با آب های آزاد، عدم احتمال فرار گونه از محیط پرورش و همچنین افزایش درآمد از طریق بهره برداری از توان تولید در محل از جمله جنبه های مناسب اراضی فعلی جهت پرورش این گونه است. باتوجه به نتایج حاصل از تکمیل ماتریس و ارزیابی آن ها در دو مرحله ساختمانی و بهره برداری، مشاهده گردید که این طرح اثرات منفی با شدت تخریب خیلی زیاد و زیاد ندارد. بنابراین به واسطه این که50% میانگین رده بندی در هیچ کدام از ردیف ها و ستون ها در ماتریس های طراحی شده کم تر از 1/3- نبود، این طرح با اعمال طرح های بهسازی و روش های کاهش اثرات و پیامدهای منفی تایید و از نظر زیست محیطی توجیه پذیر تشخیص داده شد. راه کارهای کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی و افزایش پیامدهای طرح و برنامه پایش در مطالعات پیش بینی شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، تیلاپیا، آب لب شور، بافق
 • علی اکبر کریمیان صفحه 54
  این تحقیق در سال 1390 به منظور بررسی و مقایسه برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی موجود در روش های مختلف بهره برداری از مراتع از دیدگاه بهره برداری، در مراتع صدر آباد ندوشن (استان یزد) انجام شد. جامعه آماری تحقیق بر اساس پروانه چرایی به سه گروه تک پروانه به نام بهره بردار(افراز)، پروانه به نام شخص به عنوان نماینده بیش از 2 بهره بردار(مشاع) و پروانه به نام شورای روستا تقسیم شد. در این راستا، 16 سامان عرفی در سه شیوه بهربرداری در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. با توجه به اهداف تحقیق، 38 پرسشنامه از طریق مصاحبه مستقیم با بهره برداران (صاحبان پروانه چرا) در منطقه تکمیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد عامل احساس مالکیت در مراتع افرازی به طور معنی-داری بالاتر از مراتع مشاعی و در مراتع مشاعی بالاتر از شورایی است (05/0 >p). رقابت در بهره برداری و تمایل به افزایش تعداد دام در مراتع مشاعی بیشتر از مراتع شورایی و افرازی است (05/0 >p). میزان حمایت دولت از بهره-برداران در برخورد با تخلف کنندگان در سه گروه مورد بررسی اختلاف معنی داری ندارد (05/0 p). به نحوی که بهره برداران مشاع تمایل بیشتری برای تفکیک مراتع نسبت به بهره برداران شورایی دارند.
  کلیدواژگان: شیوه های بهره برداری، بهره برداری افرازی، بهره برداری مشاعی، بهره برداری شورایی، ندوشن
 • مسعود نیک سیرت، محمد سلمانی، صامت فرهادی صفحه 64
  کشاورزی از جمله مشاغلی است که به دلیل ماهیت آن، با مجموعه ای از خطرپذیری روبه رو است. این پژوهش با هدف واکاوی منابع تولید احساس خطر شغلی کشاورزان روستایی ساکن در بخش مرکزی شهرستان بهاباد واقع در استان یزد انجام شده است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان شاغل در بخش کشاورزی و ساکن در بخش مرکزی شهرستان بهاباد (1186 بهره بردار) است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 134 نفر تعیین و به صورت تصادفی و با ترکیبی از دو روش نمونه گیری خوشه ایو نمونه گیری در دسترس، نمونه ها انتخاب شد. گردآوری داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تنظیم پرسشنامه سعی شد تا با استفاده از منابع اطلاعاتی و نظرات خبرگان، کشاورزان و کارشناسان کشاورزی منطقه، خطرهای شغلی کشاورزان روستایی شناسایی گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر کشاورزان (حدود 74%) در شغل خود احساس خطر می کنند. با استفاده از تحلیل عاملی، منابع تولید احساس خطر شغلی کشاورزان در چهار عامل مخاطرات مالی و اعتباری، مخاطرات اقلیمی، مخاطرات فنی و مدیریتی و مخاطرات ترکیبی خلاصه گردید. این عوامل در مجموع توانست 7/72% از واریانس متغیرها را تبیین نماید. حدود 3/27% از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق امکان پذیر نبوده است. یافته های تحقیق بیان گر آن است که بیش ترین احساس خطر شغلی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، ناشی از مخاطرات مالی و اعتباری است. از این رو، به کارگیری سیاست آسان سازی دادن وام به کشاورزان، تامین امنیت اقتصادی، ترغیب آن ها به عضویت در تشکل های همیاری و تعاونی به عنوان بخشی از پیشنهادات پژوهش ارائه شده است. اما وجود عوامل چهارگانه به عنوان مخاطرات شغلی کشاورزان روستایی، ماهیت چند بعدی اقدامات مختلف در مدیریت خطرپذیری شغل کشاورزی را نشان داده است که به کارگیری رویکردی سیستمی و همه جانبه نگر در مدیریت این خطرها را می طلبد.
  کلیدواژگان: ریسک، خطر شغلی، تحلیل عاملی، کشاورزان، یزد
|
 • M.R. Ekhtesasi, H.R. Azim Zade Page 1
  Soil erodiblity or detachability is one of the most important and applicable index in wind and water erosion studies. Grain size distribution curve plays key role in estimating soil (wind and water) erodiblity. Two approaches of dry and wet sieve methods, are often used for determining of soil grain size distribution. Hydrometer and pipette methods are based on Stoke's law and free falling of soil particles in fluid (water). In wet sieving or hydrometer method, mechanical and chemical approaches have been applied to disperse the aggregates to finer particles. Whereas, in dry sieving method, texture indices are different in compare to wet methods, because aggregates dispersion doesn’t occur. In this research, 20 soil samples were taken from fine grain plains of Yazd. After preparing of soil samples, dry and wet sieving methods were applied in eight sieve classess (32μm < d < 2000 μm). Using G.R. Graph software, the important indices of grain size distribution including mean diameter, median diameter, skewness and sorting were calculated. Results show a significant different between all of the grain size distribution indices in 5% level. It can be concluded that in wind erosion and water erosion studies, using dry sieving and wet sieving are recommended, respectively that for describing the wind erosion phenomena it is prefer to use the dry sieving method as well as wet sieving for water erosion. The results also show that the average of mean diameter and median diameter in dry sieving, is approximately 2.5 times more than form average diameter of wet sieving.
  Keywords: Dry sieving: Wet sieving, Sorting, Skewness, Yazd
 • M. Hasani, A. Malekian, M. Rahimi, M. Samiei, M.R. Khamushi Page 10
  Base flow is an important part of river flow, which shows stream response to precipitation. Separation of base flow through hydrograph analysis provides useful information about characteristics of water storage, which drains into rivers. Base flow is usually related to the evacuated water from underground water reserve. It is useful to understand base flow in order to measure water quality and conditions of low flow that can be utilized for calibrating and validating of hydrologic models. There are several methods for hydrograph separation. In this research, Recursive Digital Filters of one and two parameters, PART and Local Minimum methods were used in order to separate hydrograph of flow into two parts (direct runoff and base flow) in four hydrometric gauging stations, located in Hablehroud basin. Results indicated that Local Minimum method show the best estimation of base flow index in all stations, except of Namrood. Meanwhile, in Namrood station, Recursive Digital Filters method with α value of 0.975 provided the most accurate estimations.
  Keywords: Base flow, Arid, semi, arid regions, PART, Local minimum, Recursive Digital Filters
 • S. Zare Kia, F. Ghasriyani, N. Zare', M. Bayat Page 23
  Iran has covered a wide range of vegetation is sagebrush, which determine the rate of exploitation sagebrush cover the management operation is necessary. This study is among the first efforts to determine susceptibility or resistance of key species in the grazing area has been done Khoshkrood Saveh. The treatments included four of the 25, 50 and 75% of control (no harvest) were. In each treatment 10 replicates were used as the basis of the species that depend on each variable is evaluated. Three years and each year to measure or estimate the visual characteristics of vigor and vitality, mortality, and the height of production was based. Results in a split plot design in time, in the three years (2008 to 2010) were analyzed using SAS software. Production of forage species Ar.sieberi showed that the effect of year, different intensities of harvest and their interaction is statistically significant at one percent. The intensity of the lowest in 2010 in 75 percent and its highest in 2008 has been in control. The average production (2008 to 2010) the decline has vitality and the intensity of the 50 and 75%, about 20 percent mortality was observed. Due to environmental changes affecting the management and pasture species, livestock grazing can be stated that 30 percent guarantee of survival in this region will A.sieberi.
  Keywords: Artemisia sieberi, Allowable use, Pastures Khoshkrood, Steppe
 • A.M. Tahmasebi Birgani, H. Ahmadi, A. Slajegheh, Gh.R. Zehtabiyan, M. Jafari Page 31
  In this study, it has been tried through using wind shelter angle index to consider the changes in roughness of land surface across the piedmont longitudinal transects in Khezr Abad – Rostaqh of Yazd Ardakan Plain. By using roughness pin meter and based on Putter et al. method, the wind shelter angle was measured across 35 cm of longitudinal transects. Data of elevation points was imported to Minitab & Excel software and necessary calculation for relative & cumulative abundance was carried out. Comparison between variance analysis (duken method) of pediments shows significant difference in statistic level of below 1%. Meanwhile the eroded pediment has the highest vegetation cover with wind shelter angle. In eroded pediment as an average 18.11 ± 9.27% of the land surface with an angle more than 12 degree will trap the particles. However in appendage piedmont drops to 8.44±7.73%. The deposit piedmonts in the study area lacks significant roughness and only 0.28±0.58% of the land surface with a 12 degree wind shelter angle is covered which makes the lands of this piedmont more sensitive to wind erosion. The results showed that the indicator for accumulative abundance percentage for the wind shelter angle with more than 12 percent is able to express the roughness in different pediment. The above mentioned indicator is showing that with moving down wards from across the piedmont, while decreasing the roughness of the particles, the wind erosion will be increases.
  Keywords: Wind erosion_Roughness_Wind shelter angle index_Pediment_Khezr Abad – Rostaqh of Yazd Ardakan Plain
 • M. Alizade, A. Bemani Page 40
  The aim of the present study is the environmental impact assessment of tilapia (Tilapia nilotica) farming project in brackish water of Bafgh, with goals to achieve localization of technology and knowledge of tilapia fish production, employment and the possibility to controlled development in other areas. Total area used for the project includes three indoor areas for breeding operation, nursery (juvenile breeding) and growing. In order to achieve sustainable development of breeding this fish, impact assessment of this project development in which, environmental and socio-economic effects are considered, it seems essential and project will be accomplished more confidently. So, after considering the technical characteristics of the project, the immediate, direct and indirect impact area were determined and environmental aspects of area identified. Simple matrix method was utilized for the environmental impact assessment. Based on investigation, accessibility of the region, compatibility with the other land uses, lack of sensitive land uses in the area, not covered with the sensitive habitats range, the lack of permanent river flow, low quality of underground water and end up underground water flows in downstream desert and evaporated which result in impossibility of escaping introduced fish from the farm and the use of existing spaces in the first half of the year to product lead to make fewer infrastructure costs and increase revenue, are the main criteria for the sustainable development of this species culture in the area. Considering the executed studies and results of the matrix assessment construction and operation phases, it was concluded that there is no considerable destructive impacts related to the project. Therefore due to the fact that 50% of means in rows and columns of the matrix were not less than -3.1, so, we proposed execution of it with rehabilitation plans. Therefore, some strategies and plans to consider reducing the negative effects and enhance positive effects of the project, including monitoring programs, were proposed.
  Keywords: Environmental Impact Assessment (EIA), Tilapia, Brackish water, Bafgh
 • A.A. Karimiyan Page 54
  This research carried out in order to compare some socio-economic problems in different utilization methods in point of view of responders at Yazd province in year 2011. Reference population in this study according to the grazing license, was divided to private exploitation, collective exploitation and conciliar exploitation. In this regard 16 ranches in the three exploitations methods were selected. According to the objectives and hypotheses, 38 questionnaires via direct interviews with exploitation (grazing license holders) have been completed in this region. The findings indicate that ownership’s sense factor in private exploitation is higher than collective exploitation and in collective exploitation is higher than conciliar exploitation(p<0.05). Rivalry in utilization and tendency to increase of animal in collective exploitation is higher than conciliar exploitation and private exploitation (p<0.05). there is no significant differences in Encounter to offenders by government between different utilization methods(p>0.05). Also the rate of tendency of stock holders to ranch division in collective exploitation is higher than conciliar exploitation (p<0.05).
  Keywords: Utilization methods, Private exploitation, Collective exploitation, Conciliar exploitation, Nodushan Rangelands
 • M. Niksirat, M. Salmani, S. Farhadi Page 64
  Agricultue is an occupation which because of its nature, is confronted with a set of hazards. This study was conducted to analyze sources sense of job’s risk in the central district of Bahabad County in Yazd province. The Method of the research is descriptive-analytical on the base of survey. The Statistic Society of research is 1186 farmer that is employed in agriculture. Using Cochran's formula Cochrane formula, the sample size of 134 persons was estimated that randomly and with combination of both cluster sampling and accessibility sampling were selected the required. Data was collected through interview and a questionnaire. The opinions of experts, farmers and local agricultural experts were provided by questionnaire. Results indicated that most farmers (about 74 percent) feel their jobs are at risk. Using factor analysis of sources of job alarmed farmers in the four factors was summarized. These include: financial and credit risks, climate risks, technical and managerial risk and combined risks. These factors could to explain in 7/72 percent of the variation. 27/3 percent of the residual variance was related to other factors that their prediction in this study is not possible. The research findings show that most farmers Feelings job’s risk is due the financial and credit risks. These four factors, multi-dimensional nature of risk management practices in agricultural employment shows. That requires systematic and comprehensive approach in managing these risks.
  Keywords: Risk, Occupational hazard, Factor analysis, Agriculture, Rural farmers