فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سولماز خزایی موغانی، علی نجفی نژاد، مجید عظیم محسنی، واحد بردی شیخ صفحات 1-15
  مقدار رسوب در یک رودخانه متناسب با شرایط محیطی تغییر می کند و برای برآورد میزان رسوب این تغییرپذیری باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق تغییرات مکانی و فصلی بار رسوبی در 7 ایستگاه هیدرومتری تمر، حاجی قوشان، قزاقلی، گنبد، سد وشمگیر، آق قلا و بصیرآباد واقع در شاخه اصلی رودخانه گرگانرود در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تغییرات بار رسوبی به دبی وابسته است در این تحقیق از معادله خطی شده سنجه رسوب با تبدیل لگاریتمی داده های دبی جریان و رسوب استفاده گردید. با در نظر گرفتن این رابطه خطی و نابرابری شیب این خطوط در ایستگاه های مختلف، آنالیز کوواریانس تعمیم یافته با متغیر کمکی لگاریتم دبی برای مقایسه لگاریتم بار رسوبی ایستگاه ها استفاده شد. به منظور ارزیابی دقیق تر بار رسوب معلق و اصلاح منحنی سنجه رسوب، این مقایسه در سه دامنه دبی کم، متوسط و زیاد صورت گرفت. بررسی تغییرات فصلی نیز با مقایسه درصد حمل رسوب معلق در هر فصل انجام گردید. تغییرات مکانی مقدار بار رسوب معلق به طور کلی از ایستگاه تمر به بصیرآباد روند افزایشی نشان داد، در طول این مسیر در مناطقی نیز کاهش زیادی (به طور متوسط 80%) دیده شد که علت اصلی آن احداث سد ارزیابی گردید. هم چنین با بررسی تغییرات فصلی مشخص شد فصل بهار با حداقل 50% تا حداکثر 70% دارای بالاترین میزان حمل رسوب معلق در ایستگاه ها می باشد.
  کلیدواژگان: تغییرات زمانی، تغییرات مکانی، آنالیزکوواریانس، رسوب معلق، گرگانرود
 • هدی مسکار، رامین فضل اولی* صفحات 16-29

  یکی از اثرات مهم پس از ساخت سدها، مسئله رسوب گذاری در مخازن می باشد. این پدیده بهره برداری بهینه از حجم ذخیره شده در مخزن سد را با مشکلاتی مواجه می سازد. علاوه بر این، رسوب گذاری بر تولید انرژی، کشتیرانی، عملکرد توربین ها، تولید و تامین آب و ایمنی سدها تاثیرگذار است. در تحقیق حاضر، به منظور پیش بینی روند رسوب گذاری مخزن سد شهید رجایی، از مدل GSTARS3.0 به دلیل داشتن خاصیت نیمه دوبعدی و شبه پایدار، قابلیت شبیه سازی انتقال رسوب درحالت عدم تعادل و به کارگیری دامنه وسیعی از معادلات انتقال رسوب، استفاده شد. بعد از واسنجی مدل به کمک داده های هیدروگرافی مخزن سد شهید رجایی برای یک دور ه ده ساله، مقدار و نحوه رسوب گذاری درمقطع طولی و مقاطع عرضی مخزن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از واسنجی مدل نشان داد، با انتخاب تابع یانگ 1979 به عنوان رابطه حمل رسوب، تعداد سه لوله جریان و ضریب زبری 04/0، نتایج مدل تطابق بهتری با نتایج واقعی دارد. همچنین نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که پس از طی 50 سال از زمان بهره برداری سد، حجم رسوبات انباشته شده در مخزن به حدود 21 میلیون متر مکعب می رسد که تقریبا 22% از حجم مفید مخزن را پر خواهد نمود.

  کلیدواژگان: سد شهید رجایی، شبیه سازی، رسوب گذاری، مخزن سد
 • محبوبه سلطانی، محمدرضا اختصاصی صفحات 30-41
  ساخت و سازهای غیراصولی و اشغال اراضی حاشیه رودخانه منشاد یزد اثرات مهمی در نابسامانی بستر و تشدید خطر سیل به همراه داشته است. به نحوی که در بسیاری از موارد عرض کنونی بستر از عرض مجاز کمتر شده و امکان عبور سیلاب های با دوره بازگشت کمتر از 25 سال را محدود نموده است. بر اساس آئین نامه های موجود، رعایت عرض بستر بر اساس سیلاب های با دوره بازگشت 25 ساله به عنوان حریم ضروری است. در تحقیق حاضر به منظور تعیین حریم رودخانه از دبی های با دوره بازگشت 25 سال استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده با توجه به ساخت و سازهای انجام شده در حال حاضر متوسط عرض بستر این رودخانه در بازه اصلی در حدود 07/8 متر است و کف رودخانه نسبت به شرایط طبیعی یا اولیه در حدود 2/1 متر بالاتر آمده است. برای عبور سیلاب های با دوره بازگشت 25 سال باید عرض بستر تا 8/12 متر تعریض شود و با حذف سازه های عرضی و احداث دیواره های حایل طولی نسبت به هدایت سیل به خارج از منطقه اقدام گردد. علاوه براین به منظور کاهش خسارات و بلایای طبیعی و تنها با قبول ریسک خطر 5 درصد، در فاصله 25 متری از جوانب تالوگ رودخانه نباید هیچ گونه اقدام سازه ای صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سیل گیری، رودخانه، حریم، تعریض بستر، منشاد، یزد
 • رضا تمرتاش، محمد جعفری، حسین حیدری شریف آباد، قوام الدین زاهدی امیری، غلامرضا زهتابیان صفحات 42-56
  شناخت الگوهای مکانی در ارتباط با تغییرات عناصر غذایی و منابع تغییر دهنده و یا کنترل کننده آنها در خاک و پوشش گیاهی، می تواند ما را در مدیریت بهینه حوزه های آبخیز کمک نماید. تحقیق حاضر به بررسی روابط عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف خاک با گونه های شاخص در حوزه آبخیز لار پرداخته است. به این منظور ابتدا از روی نقشه های توپوگرافی و با رویهم اندازی نقشه های شیب، جهت، ارتفاع و زمین شناسی، نقشه واحدهای کاری در هر منطقه تهیه گردید. پس از بررسی های میدانی، نمونه برداری در هر یک از واحدهای تعیین شده به صورت سیستماتیک صورت گرفت. تعداد 100 پلات دو مترمربعی براساس روش سطح حداقل و روش آماری تعیین گردید. تعیین نوع گونه ها جهت نمونه برداری با آنالیز خوشه ایTWINSPAN صورت گرفته و درصد پوشش و حضور گونه ها در هر پلات با استفاده از مقیاس کریجینا ثبت گردید. همراه با نمونه برداری گیاهی، نمونه های خاک از محدوده اطراف ریشه گونه ها جمع آوری گردیده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و عناصر غذایی هر نمونه در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه ICP تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس، مقایسه میانگین ها، ضرایب همبستگی و رگرسیونی در محیط نرم افزار SAS 9.1 صورت گرفت. سپس با استفاده از آنالیزهای چندمتغیره DCA و CCA در محیط نرم افزار Canoco for Win4.0 روابط عناصر غذایی خاک و گونه های گیاهی تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان عناصر غذایی قابل جذب در گیاهان بیشتر از خاک می باشد. این میزان در مورد عناصر کم مصرف در اندام های زیرزمینی بیشتر از اندام های هوایی گیاهان بوده در حالی که در عناصر پرمصرف عکس این حالت وجود داشته است. همچنین رابطه گونه های گیاهی مختلف با عناصر قابل جذب خاک ثابت نبوده و با توجه به تاثیر شرایط رویشگاهی شامل رطوبت، pH، آهک، ماده آلی و بافت خاک و نیز اثر سایر گونه ها و عناصر موجود در خاک بر تحرک پذیری عناصر، نسبت جذب آن ها متغیر بوده است.
  کلیدواژگان: عناصر غذایی، پوشش گیاهی، خاک، آنالیز چند متغیره، ICP
 • زهرا کالیراد، آرش ملکیان، بهارک معتمد وزیری صفحات 57-69
  منابع آب یک کشور به ویژه آب زیرزمینی یک ثروت ملی است لذا برای استفاده بهینه از منابع آب موجود برنامه ریزی همه جانبه و آگاهانه الزامی است و این مهم جز با شناخت دقیق و صحیح پراکنش مکانی منابع آب میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش های میان یابی مکانی جهت پهنه بندی مکانی پارامترهای کمی آب های زیرزمینی (سطح و عمق آب زیرزمینی) و بررسی تغییرات این پارامترها در طول دوره آماری مورد مطالعه در دشت الشتر واقع در استان لرستان می باشد. بدین منظور از اطلاعات مربوط به چاه های پیزومتری در دشت الشتر استفاده شد و روش های زمین آمار شامل کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، کوکریجینگ ساده، کوکریجینگ معمولی و روش عکس فاصله با توانهای 1 تا 5 مورد بررسی قرار گرفت. بعد از کنترل کیفیت و نرمال سازی داده ها، اقدام به ترسیم واریوگرام گردید. با توجه به مجذور میانگین مربعات باقیمانده (RMSE) کمتر، مناسب ترین واریوگرام، با استفاده از روش اعتبارسنجی (cv) حذفی و به کمک کمترین قدر مطلق خطا (MAE)، مناسب ترین روش میان یابی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که برای پهنه بندی عمق آب زیرزمینی در همه سال های آماری روش کریجینگ ساده و برای پهنه بندی سطح آب زیرزمینی با استفاده از متغیرکمکی H، در مقایسه با سایر روش های میان یابی مورد بررسی روش کوکریجینگ معمولی دارای دقت بالاتری است.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز الشتر، واریوگرام، آب زیرزمینی، میان یابی، زمین آمار
 • حسین روشان، قربان وهاب زاده*، کریم سلیمانی، رسول فرهادی صفحات 70-84

  پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیلابهای احتمالی جهت کاهش خسارات وارده به مناطق شهری، تاسیسات در حال ساخت، مزارع و سایر کاربری ها در اطراف رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از طرفی برآورد جریان در نقطه ای از رودخانه به منظور کاربردهای مختلف هیدرولوژیکی همچون پیش بینی سیل حیاتی است. اثرات تخریبی انسان در محدوده حریم و بستر رودخانه های کشور به شکلهای گوناگون رخ داده که شدت و ضعف آن در رودخانه های مختلف متفاوت می باشد. لذا شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه ها، برای پیش بینی خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف، اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، مطالعات توجیهی اقتصادی- اجتماعی برنامه های کنترل و مهار سیل و دیگر مطالعات وابسته به سامانه ی رودخانه ها ضرورت دارد. هدف این تحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS با نرم افزار Arc View از مجموعه نرم افزارهای ArcGIS از طریق الحاقیه HEC-GeoRAS به منظور شبیه سازی پارامترهای هیدرولیکی رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل HEC-RAS می تواند مقادیر عددی مناسبی را جهت مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه ها ارائه دهد و جهت پهنه بندی سیلاب با دقت بالا و هزینه اندک مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سامانه رودخانه، شبیه سازی هیدرولیکی، رودخانه بشار، HEC، RAS، GeoRAS
 • مهسا پورهاشم، بهرام بختیاری، کوروش قادری صفحات 85-100
  با توسعه مدل های عددی جهت پیش بینی شاخص های اقلیمی، زمینه بررسی تاثیر پدیده های تغییر اقلیم بر منابع آب بیش از پیش فراهم شده است. مدل های گردش عمومی جو از جمله مهم ترین مدل های عددی جهت پیش بینی اقلیم آینده شناخته شده اند. این مدل ها با در نظرگرفتن سناریوهای تولید و انتشار گازهای گلخانه ای، متغیرهای اقلیم درجه حرارت و بارندگی را پیش بینی می نمایند. در این مطالعه با توجه به مدل رگرسیونی جریان های کم، با استفاده از پارامترهای دما و بارش در مقیاس های زمانی ماهانه و فصلی، مدل دبی های با تداوم هفت روز برای دوره های بازگشت مختلف (Q7،T) ساخته شدند. در نهایت خطای نسبی مدل برای دوره های بازگشت 5، 10 و 20 سال به ترتیب برابر 6/1، 2/2 و 13/0 درصد به دست آمد که در مقایسه با دیگر مدل های امتحانی از خطای کمتری برخوردار بود. شاخص های دما و بارش برای سه دوره 1418-1389)، (1448-1419) و (1477-1449) با استفاده از مدل HadCM3 پیش بینی شد. مدل Q7،T ساخته شده برای هر دوره سی ساله اجرا شده و مقادیر حداقل جریان برای این دوره ها برآورد شد.
  کلیدواژگان: مدل گردش عمومی جو، سناریوهای انتشار، جریان کم، HadCM3
 • اسدالله دیوسالار، علیرضا ذبیحی، مرتضی شعبانی، شاپور ابراهیمی، ساجده حمیدیان صفحات 101-113
  حوزه آبخیز مورد مطالعه در این تحقیق، حوزه آبخیز سولقان با مساحت 16079 هکتار بوده که در جنوب غربی شهر قم قرار گرفته است. در این حوزه ضمن تهیه نقشه های مورد نظر و تعیین میزان رسوب به روش MPSIAC، عوامل اصلی و فرعی محیطی موثر در فرسایش بررسی شد. تخمین رسوب حوزه آبخیز با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده در سال 85/19 تن بر هکتار در سال است. بررسی متوسط وزنی ارزش کمی عوامل نه گانه نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه، زیرحوزه های MV_int (9/8 درصد)، S1_2_int (8/9 درصد)، S1_int (4/11 درصد)، S2_1_ int (1/9 درصد) S2_int (8/11 درصد) عامل فرسایش رودخانه ای و زیرحوزه S_int (3/10 درصد) عامل زمین شناسی و زیرحوزه های S1_1_1 (4/12 درصد)، S1_1_int (4/7 درصد)، S1_2_1 (5/12 درصد)، S1_2_2 (5/10 درصد) عامل پستی و بلندی و زیرحوزه های S2_1_1 (1/10 درصد)، S2_1_2 (6/9 درصد) عامل پوشش گیاهی و S2_2 (4/8 درصد) عامل وضعیت فعلی فرسایش در فرسایش و رسوب حوزه نقش دارند.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز، سولقان، فرسایش، رسوب، MPSIAC، GIS
 • حسین خیرفام، رئوف مصطفی زاده، سید حمیدرضا صادقی * صفحات 114-127

  تعیین دقیق مقادیر دبی روزانه در آبخیزهای فاقد آمار از چالش های مهم در هیدرولوژی می باشد. مدل های متعددی برای تخمین دبی ارائه شده است که در این میان مدل IHACRES یکی از مدل های ساده با داده های ورودی کم برای تخمین دبی حوزه های آبخیز است. این در حالی است که ارزیابی دقت و کارآیی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق شبیه سازی متوسط دبی روزانه جریان با استفاده از مدل IHACRES و ارزیابی کارآیی آن در هفت زیرحوزه رودخانه گرگان رود استان گلستان انجام شد. داده های روزانه بارش، دما و آبدهی در فاصله سال های 1365 تا 1386 برای تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. مدل در هر یک از حوزه های مورد مطالعه، واسنجی و اعتبارسنجی گردید. ارزیابی نتایج مدل سازی دبی های جریان با استفاده از معیارهای کارآیی نشان داد که توانایی مدل مذکور در برآورد مقادیر بالای دبی روزانه تاحدی مناسب، ولی در اکثر حوزه ها، نتایج برآورد مقادیر دبی با فراوانی بیش از 60 درصد، ضعیف بوده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که در اکثر ایستگاه ها و در هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی، مقادیر برآوردی مدل خصوصا در مقادیر دبی اوج کمتر از مقادیر مشاهداتی بود. در مجموع نتایج مدل IHACRES در تعدادی از زیرحوزه های مورد مطالعه با ضریب تعیین و کارآیی حداکثر به ترتیب 67/0 و 70/0 (05/0> P) نسبتا قابل قبول ارزیابی گردید.

  کلیدواژگان: استان گلستان، دبی روزانه، مدل IHACRES، هیدرولوژی آبخیز
|
 • Solmaz Khazaei Moughani, Ali Najafinejad, Majid Azimmohseni, Vahed Berdi Sheikh Pages 1-15
  The amount of sediment load significantly changes along a river due to environmental effects. This variability should be considered to estimate the amount of sediment load. In this research، spatial and seasonal variation of sediment load along of Gorganroud river were evaluated based on the information of 7 hydrometry stations sited in main branch of the river namely، Tamar، Hajighoshn، Gonbad، Voshmgir، Aghghala and Basirabad. Since the amount of sediment load is directly correlated with water discharge، for assuming the effect of water discharge، linear form of sediment rating curve is used where the linear form is produced by the logarithm transformation. Based on this linear relationship with possibly different slopes، the generalized analysis of covariance with logarithm of discharge as its covariate was used to compare the logarithm of sediment load as its response. In order to precisely estimate the amount of sediment load and adequately modify the sediment rating curve، the spatial comparison was drawn separately at low، middle and high rate of water discharge. Spatial evaluation demonstrated an increase in sediment load from Tamer station to Basirabad but there are some distinctive areas between mentioned stations with noticeably decreasing (80% in average) in their sediment load mainly due to reservoir building. For seasonal evaluation of sediment load، the percentage of sediment yield at different seasons was compared. This evaluation revealed that spring with at least 50% and at most 70% of total suspended sediment discharge has the highest amount of suspended sediment yield in this river.
  Keywords: Seasonal variation, Spatial variation, Analysis of covariance, Suspended sediment, Gorganroud river
 • Hoda Meskar, Ramin Fazloula Pages 16-29

  Sedimentation problem in the reservoirs is one of the important effects after dam’s construction. This phenomenon encounters optimum utilization of the volume stored in the dam’s reservoir with some problems. Moreover sedimentation affects on the energy production، navigation، turbine’s operation، production and supplying the water and dam’s safety. In this research، for predicting of the sedimentation trend of Shahid Rajaee Reservoir، the GSTARS3. 0 model was used due to half 2D and semi stable properties، ability for simulation of the sediment transport in imbalance status and using wide range of sediment transport equations. After calibration model with 10 years hydrography data of the Shahid Rajaee Reservoir، the amount and manner of sedimentation along the longitudinal and cross sections of the reservoir was investigated. The calibration results showed that the selecting Yang (1979) model as sediment transport formula، 3 number of flow pipe and roughness coefficient of 0. 04، the model has the best agreement with real satiation. Also simulation results of the model shown that after 50 years from dam operation، the volume of the deposited sediments in the reservoir will reach to 21MCM that will occupy about %22 of the useful volume of the reservoir.

  Keywords: Shahid Rajaee Dam, Simulation, Sedimentation, Dam Reservoir, GSTARS3.0
 • Mahboobeh Soltani, Mohammad Reza Ekhtesasi Pages 30-41
  Non-normative construction and occupation of the land along the river bed of Manshad basin in Yazd Province has significant effects on distress and exacerbation of flood risk. In many cases، the width of main channel is less than the allowable width of the bed and the floods with return period less than 25 years were limited. Under existing regulations، the bed widths based 25-years floods as river limits is necessary. As results، average bed width range in main channel is 8. 07 meters. The bed of Manshad River is 1. 2 meters is higher than the natural or initial condition. For passing a 25-yr flood، the width of Manshad River should be broader to 12. 8 meters. It''s suggested for offloading flood quickly from Manshad basin، cross structure and retaining walls should be destroyed. Also، to reducing the risk of damage and natural disasters، with acceptance of only 5% risk، should not allow any construction at a distance of 25 meters from the river Tallweg.
  Keywords: Flooding, River, Riparian zone, River widening, Manshad, Yazd Province
 • Reza Tamartash, Mohammad Jafari, Hossein Heydari Sharifabad, Ghavamoldin Zahedi Amiri, Gholamreza Zehtabian Pages 42-56
  Knowing of vegetation spatial models related to nutrition elements variations and their sources can help us in suitable management of Basin. So، this research was investigated the relationship between macro and micro elements with indicator species in Lar basin. First، the land units were obtained in study area and sampling was done by randomly-systematic method in each land unit after field surveying. Size and number of plots was obtained based on minimal area and statistical method respectively. Kind of species for sampling was determined by TWINSPAN analysis. Then vegetation percentage and frequency was recorded in each plot. Soil and plant sampling was done in each plot and soil physico-chemical characteristics and nutrition elements was calculated by ICP in lab. Data analysis was done by analysis of variance، regression and correlation coefficient in SAS 9. 1 Software. The relation between soil elements and species was determined by DCA and CCA analysis in Canoco for Win4. 0 Software. The results showed that the plants nutrition elements were more than the soil. The relationship between the nutrition of different species and soil absorbable elements wasn’t constant and depended on site condition such as moisture، pH، chalk، organic matter and texture. Also، the other elements in soil were affected on plant-soil relations.
  Keywords: Nutrition elements, Vegetation, Soil, Multivariate analysis, ICP
 • Zahra Kalirad, Arash Malekian, Baharak Motamedvaziri Pages 57-69
  A country''s water resources، especially groundwater، is a national treasure. For optimal use of available water resources comprehensive planning is necessary to make informed and accurate understanding of this important component of water resources will not be possible. The purpose of this study was to evaluate the accuracy of interpolation techniques for spatial zonation of quantity parameters (water table and depth) and changes in these parameters for a ten years period base on the data collected from peizometric wells of Alashtar plain in Lorestan province، several geostatistical approaches such as simple Kriging، ordinary Kriging، simple CoKriging and ordinary CoKriging as well as other deterministic interpolation methods includes Inverse Distance Weighing (IDW) with different powers were investigated. After quality control and normalization of the data، the variogram was drawn. According to the Residual Mean Square Error (RMSE)، below، the most appropriate variogram was chosen. Then validation approach and Mean Absolute Error (MAE) criteria were considered to determine the most appropriate interpolation technique. The results showed that among the all methods، Kriging method is most suitable for zonation of groundwater depth، simple CoKriging is most suitable for zonation of groundwater table (using H variable).
  Keywords: Alashtar Basin, Variogram, Groundwater, Interpolation, Geostatistics
 • Hossein Roshun, Ghorban Vahabzadeh, Karim Solaimani, Rasoul Farhadi Pages 70-84

  Prediction of river hydraulic behavior for probable flood is most important in flood mitigation in the urban area and for installation has been make، farmland and other land use in river environs. In the other hand، flow estimation at a point in a river is vital for a number of hydrologic applications include flood forecasting. The human impacts on river channel limitation occur in various forms، which its intensity and weakness are different in various rivers. Therefore، simulating the hydraulic behavior of the rivers، in order to predict the damage caused by floods in various conditions، river engineering projects، feasibility study، economic and social programs and flood control and other studies related to the river system is necessary. The purpose of this study is to combination the hydraulic model HEC-RAS software and Arc View GIS software using HEC-GeoRAS extension for simulating the hydraulic parameters of river Basher located in the Kohgiloyeh & Boyerahmad province. The results of this study indicate that the HEC-RAS model can provide the appropriate numerical values for investigating the hydraulic characteristics of flow in rivers and for flood hazard mapping with more accuracy and low cost used.

  Keywords: River System, Hydraulics Simulation, Beshar, HEC, RAS, GeoRAS
 • Mahsa Pourhashem, Bahram Bakhtiari, Kourosh Qaderi Pages 85-100
  By development numerical models for prediction of climate variables، analyzing the effects of climate changing phenomena on water resources has been provided more. General circulation models of atmosphere are known as the best numerical models for predicting future climate. These models، considering production and emission of greenhouse gases scenarios، predict temperature and rainfall variables. In this study، regarding low stream regression، using temperature and rainfall parameters in monthly and seasonal scales، are produced in a seven-day manner in different return periods. As a result، relative error for 5، 10 and 20-years-lasting return periods، are 1. 6، 2. 2 and 0. 13 percent، which have less error than other training models. Using outputs of GCM (HadCM3) models، temperature and rainfall variables for three periods of (2011-2040)، (2041-2070) and (2071-2099) are predicted. Q7،T model is performed for each 30-year period and minimum streams are estimated for these periods.
  Keywords: General Circulation Model (GCM), Emission Scenarios, Low Flow, HadCM3
 • Asadollah Divsalar, Alireza Zabihi, Morteza Shabani, Shapur Ebrahimi Pages 101-113
  Study area is located at southwestern of Qom، which its area is 16079 ha and minimum and maximum of height in this basin is 1005 and 2500m، respectively. In this study، in addition to design the respective maps and use of M-PSIAC to identifying the sediment، primary and secondary environmental factors that affecting the erosion was measured. Estimation of watershed sediment using M-PSIAC was 19/85 ton/ha/year. Reviewing the weighted average value of 9 factors، indicates that in study area، MV–int (8. 9%)، S1- 2- int (9. 8%)، S1- int (11. 4%)، S2- 1 –int (9. 1%)، S2- int (11. 8%) and in S- int (10. 3%) and S1- 1 1 (12. 4%)، S1- 1 – int (7. 4%)، S1- 2-1 (12. 5%)، S1-2 2 (10. 5%) and S2 -1 -1 (10. 1%)، S2- 1 -2 (9. 6%) and then S2 – 2 (8. 4%) sub- basins، presence of river erosion، geology، topography، vegetation and current state of erosion are contributed، respectively.
  Keywords: Watershed, Soleghan, Erosion, Sedimentation, MPSIAC, GIS
 • Hossein Kheirfam, Raoof Mostafazadeh, Seyed Hamid Reza Sadeghi Pages 114-127

  Accurate prediction of daily discharge in ungauged watersheds is an important issue in hydrology. Several models have been developed for predicting discharge. The IHACRES is a friendly use model with limited input data which is being used for simulation of watershed outputs. The present study was conducted to assess the applicability of the IHACRES model to simulate daily mean discharge in seven sub-watersheds of Gorganrood in Golestan Province، Iran. Daily time series data of rainfall، stream flow and temperature were applied for the duration of 1986 to 2007. The model was calibrated and consequently validated for each study watershed. The results of the evaluation showed that the model performance in prediction of high flows was fairly good while its performance for flows with frequency of more than 60% was weak. The results also indicated that the simulated peak flows were lower than observed values in almost all stations and in both the calibration and validation periods. The efficiency of IHACRES model in predicting daily discharge was found to be fairly good with maximum and respective coefficients of determination and efficiency of 0. 67 and 0. 70 (P<0. 05).

  Keywords: Golestan Province, Daily Discharge, IHACRES Model, Watershed Hydrology