فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال پانزدهم شماره 6 (پیاپی 75، آبان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 6 (پیاپی 75، آبان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/06
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حمیدرضا نصرتی، سیداحسان الله موسوی، پروین سجادی، علیرضا فیروزجاهی، زلیخا معززی صفحات 7-11
  سابقه و هدف
  تنظیم قند خون در پیشگیری از عوارض دیابت اهمیت دارد. معمولا بیماران تمایل به خوردن غذاهایی دارند که قند خون را کاهش دهد. لذا در این مطالعه اثر سرکه سیب بر قند خون پس از صرف غذا در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 30 بیمار مبتلا به دیابت تیپ 2 که به طور تصافی به دو گروه (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند، انجام گردید. در حالت ناشتا به گروه مورد ترکیب 20 گرم سرکه سیب و 40 گرم آب و به گروه شاهد 40 گرم آب خالص داده شد. بلافاصله به هردو گروه صبحانه حاوی 58 گرم کربوهیدرات داده شد. بعد از یک هفته استراحت (wash out) جای دو گروه تعویض شد. نمونه خون در شرایط ناشتا و 90 دقیقه بعد از صبحانه برای اندازه گیری قند و انسولین جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفت. (1N201201078630: IRCT).
  یافته ها
  میانگین تغییرات قند خون در هنگام استفاده از سرکه سیب برابر 31/10±7/118 میلی گرم در دسی لیتر و در هنگام مصرف پلاسبو برابر 37/10±9/106 میلی گرم در دسی لیتر بود. میانگین تغییرات انسولین سرم در هنگام استفاده از سرکه سیب برابر 69/3±1/23 میکرویونیت در میلی لیتر و در هنگام استفاده از پلاسبو برابر 39/3±3/17 بود که اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که مصرف یک نوبت سرکه سیب در بیماران دیابتی تیپ 2 تاثیری بر سطح گلوکز و انسولین خون بعد از غذا ندارد.
  کلیدواژگان: دیابت، سرکه سیب، قند بعد از غذا
 • مریم قاسم پور، سیدعلی اصغر سفیدگر، سمانه قره خانی، لیلا شیرخانی، علی اکبر مقدم نیا صفحات 12-18
  سابقه و هدف
  کاهش در تعداد استرپتوکوکوس موتانس بزاق، منجر به کاهش پوسیدگی می گردد. پروبیوتیکها در دستیابی به هدف مذکور موثر اند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر دوغ پروبیوتیک کفیر با دهان شویه های سدیم فلوراید 2/0% و کلرهگزیدین 2/0% بر رشد استرپتوکوکوس موتانس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، سوسپانسیون میکروبی از یک سوش استاندارد استرپتوکوکوس موتانس PTCC 1683 و 7 سوش جدا شده از بزاق، بر پلیت BHI تلقیح شد. در هر پلیت دو چاهک تعبیه گردید که یکی حاوی دهان شویه سدیم فلوراید 2/0% یا کلرهگزیدین 2/0% یا نوشیدنی کفیر و یا محلول mg/ml 20 پنی سیلین (کنترل مثبت) و دیگری محتوی آب مقطر (کنترل منفی) بود. پس از انکوباسیون قطر هاله عدم رشد در اطراف هر چاهک بررسی گردید. برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد به روش کدورت سنجی، محلولهای کلرهگزیدین، کفیر و پنی سیلین بطور سریالی رقیق شده و سوسپانسیون میکروبی به آنها افزوده شد. کدورت محلولها قبل و پس از انکوباسیون توسط دستگاه ELIZA reader 2 ثبت و کمترین غلظت با اثر ضد باکتریایی گزارش گردید.
  یافته ها
  در اطراف سدیم فلوراید هاله ای وجود نداشت. میانگین قطر هاله برای پنی سیلین، کلرهگزیدین و کفیر به ترتیب mm 68/4±29/43، 39/3±38/27 و 62/5±88/19 بود. اختلاف داده ها بین سه گروه و نیز دو به دو در تمامی گروه ها معنی دار بود)0001/0. (p?حداقل غلظت بازدارندگی از رشد برای پنی سیلین، کلرهگزیدین و کفیر به ترتیب در دامنه 25/6-125/3%، 25-25/6% و 50- 25% ثبت گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که کفیر بیشتر از سدیم فلوراید 2/0% و کمتر از کلرهگزیدین 2/0% قادر به مهار استرپتوکوکوس موتانس می باشد.
  کلیدواژگان: کفیر، کلرهگزیدین، سدیم فلوراید، استرپتوکوکوس موتانس
 • غلامرضا خلیلی، سیدمرتضی حیدری، معصومه سورانی حیدری صفحات 19-24
  سابقه و هدف
  اشکال مختلف مورفین (وریدی، خوراکی، عضلانی) جهت کنترل درد بعد از اعمال جراحی مورد استفاده قرار می گیرند. شیاف رکتال مورفین سولفات از اشکال جدید این دارو می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر مورفین در کنترل درد پس از عمل جراحی به دو روش وریدی (بی دردی کنترل شده توسط بیمار) و شیاف مورفین بعد از عمل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور بر روی 60 بیمار 65-18 سال کاندید عمل جراحی آرتروپلاستی هیپ و زانو که بطور تصادفی به دو گروه الف و ب تقسیم گردیدند، انجام شد. گروه الف مورفین وریدی به روش (PCA، Patient Controlled Analgesia) و گروه ب شیاف مورفین 10 میلی گرم دریافت کردند. شدت درد در دو گروه بر اساس معیار VAS (verbal Analog Scale)و کلامی اندازه گیری شد. میزان رضایتمندی بر اساس پرسشنامه ای که در اختیار بیمار قرار داده شد (کاملا راضی، راضی، بی نظر، ناراضی، کاملا ناراضی) و دفعات تهوع و استفراغ، متغیرهای همودینامیک و خواب آلودگی نیز بررسی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین شدت درد قبل از 24 ساعت بعد از عمل جراحی در گروه دریافت کننده مورفین وریدی (97/0±50/1) در مقایسه گروه دریافت کننده شیاف مورفین (33/1±57/1) فاقد اختلاف آماری معنی دار می باشد. میزان رضایتمندی گروه شیاف 3/48% کاملا راضی، گروه وریدی 7/56% کاملا راضی بود (3 /0=p) در گروه مصرف کننده شیاف 5 نفر (7/16%) دارای تهوع و استفراغ بودند ولی در گروه مورفین تزریقی موردی از آن مشاهده نشد (026/0=p).
  نتیجه گیری
  شدت درد پس از عمل در گروه دریافت کننده مورفین تزریقی نسبت به گروه دریافت کننده شیاف، تفاوتی نداشته است اما بروز تهوع و استفراغ در گروه شیاف بالاتر بود.
  کلیدواژگان: مرفین، درد پس از عمل، تعویض مفصل، بی دردی
 • محمدحسن مینوئیان حقیقی، علیرضا خسروی صفحات 25-35
  سابقه و هدف
  با افزایش عفونت های قارچی از جمله آسپرژیلوزیس و گسترش مقاومت دارویی در قارچ ها، محققین بر اثرات ضد قارچی اسانس های گیاهی به عنوان جایگزینی مناسب برای داروهای شیمیایی تاکید می نمایند. هدف از این مطالعه تعیین اثر مهاری و تخریبی اسانس های زیره سبز، کاکوتی و سیاه دانه روی سلول های آسپرژیلوس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، گروه های مورد مطالعه از گروه مداخله شامل هر یک از اسانس های حاصل از گیاهان زیره سبز، کاکوتی و سیا ه دانه و گروه های شاهد مثبت و شاهد منفی تشکیل شده بودند. اسانس های مورد مطالعه به طریقه تقطیر با آب تهیه شدند. سپس با چهار بار تکرار آزمایش، میانگین حداقل غلظت مهار کننده (MIC90) و میانگین حداقل غلظت قارچ کشی (MFC) اسانس های مزبور به عنوان متغیر های مورد سنجش در غلظت های 3 و 5/2 و 2 و 5/1 و 1 و 5/0 و 25/0 میلی گرم در میلی لیتر به روش براث ماکرودیلوسیون و در غلظت های 8 و 6 و 5 و 4 و 3 و 5/2 و 2 و 5/1 و 25/1 و 1 و 75/0 و 5/0 میلی گرم در میلی لیتر به روش میکرودیلوسیون علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس (ATCC 16913) و آسپرژیلوس پارازیتیکوس (ATCC 115201) بررسی شدند. آنالیز اسانس ها با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (Gc/Ms) انجام شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) آثار ناشی از عملکرد روغن های اساسی مذکور روی ساختمان سلولی هر دو گونه آسپرژیلوس بررسی شد.
  یافته ها
  پس از4 بار تکرار آزمایش بر اساس روش براث ماکرودیلوسیون میانگین اثرمهاری اسانس ها (MIC90) بر روی هردو گونه آسپرژیلوس به ترتیب شامل اسانس زیره سبز (31/0)، اسانس کاکوتی (40/0) و اسانس سیاه دانه (50/1) میلی گرم در میلی لیتر و میانگین اثر تخریبی (MFC) آن ها به ترتیب مربوط به اسانس زیره سبز (75/0)، اسانس کاکوتی (28/1) و اسانس سیاه دانه (25/2) میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. هم چنین نتایج حاصل از روش براث میکرو دیلوسیون نیز ترتیب اثر مهاری و تخریبی اسانسها را تایید نمود. رابطه معنی داری بین اثر مهاری و تخریبی اسانس های مختلف با یکدیگر مشاهده شد. در آنالیز اسانس ها، مهم ترین اجزای اسانس های زیره سبز، کاکوتی و سیاه دانه، به ترتیب شامل آلفا پینین (30%)، پولگون (37%) و ترانس آنتول (9/38%) بودند. در مشاهدات انجام شده به وسیله TEM، تغییرات پاتولوژیک اصلی در دیواره سلولی، غشاء پلاسمایی و ارگانل های غشایی، دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که اسانس های زیره سبز، کاکوتی و سیاه دانه دارای عملکرد مهاری و قارچ کشی مناسبی علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس می باشند.
  کلیدواژگان: روغن اساسی، زیره سبز، کاکوتی، سیاه دانه، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس
 • مینو محمودی، سعید محمد، محمد زارعی صفحات 36-43
  سابقه و هدف
  درد یک حس و تجربه عاطفی ناخوشایند، همراه با آسیب واقعی یا بالقوه بافت می باشد. داروهای تسکین دهنده درد و التهاب به دلیل عوارض جانبی و در بعضی موارد عدم توانایی کافی، مفید واقع نمی شوند. لذا تحقیق برای یافتن داروهای ضد درد مفید دیگر ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، اثر ضددردی احتمالی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه خارخسک (Tribulus terrestris) در موش صحرایی نر، مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 36 سر موش صحرایی نر به 6 گروه کنترل (نرمال سالین)، گروه مورفین (mg/kg1)، گروه عصاره هیدروالکلی برگ خارخسک (mg/kg، i.p.200 و 100، 50) و گروه تیمار شده با نالوکسانmg/kg) 1) به همراه عصاره (mg/kg200) وزن حیوان تقسیم شدند. به منظور ارزیابی اثرات ضددردی عصاره از آزمون های ریتینگ، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد.
  یافته ها
  عصاره هیدروالکلی برگ خارخسک با دوز mg/kg200 به طور آشکاری کاهش درد را در تست های ریتینگ و تیل فلیک (01/0p<) و فاز مزمن فرمالین (001/0p<) به اثبات رساند. بین گروه مورفین و گروه دریافت کننده دوز mg/kg200 عصاره در فاز مزمن فرمالین تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ گیاه خارخسک دارای اثر ضددردی می باشد.
  کلیدواژگان: درد، خارخسک، عصاره هیدروالکلی، گیاهان دارویی
 • حسین ژاله، علی بیدمشکی پور، مهری آزادبخت، محمدامین حرمشاهی صفحات 44-51
  سابقه و هدف
  مورفین یکی از داروهای مهم در درمان درد بوده و بعنوان تنظیم کننده بقا یا مرگ سلولی در سلول های عصبی و توموری می باشد. بیشتر مطالعات پیشنهاد می کنند که مورفین باعث القا آپوپتوزیس در سلول های عصبی می شود اما در مطالعات دیگری بیان شده که مورفین اثرات مهاری برعلیه مرگ سلولی القا می کند. در این مطالعه اثر غلظت های مختلف مورفین بر مرگ سلولی القا شده در سلول های 12PC تحت شرایط کشت بدون سرم بررسی شد.
  مواد و روش ها
  سلول ها در محیط کشت RPMI1640 همراه با 2/0 درصد BSA کشت داده شدند. سلول ها به دو گروه (گروهI: بدون پیش تیمار با نالتروکسان و گروه II: همراه با پیش تیمار نالتروکسان) تقسیم شدند. در هر گروه سلول ها همراه با غلظت های مختلف (تیمار 1: 12-10، تیمار 2: 10-10، تیمار 3: 8-10، تیمار4: 6-10، تیمار 5: 4-10 و تیمار 6: 0مولار) مورفین تیمار شدند. میزان سیتوتوکسیسیتی از طریق اندازه گیری لاکتات دهیدروژناز و میزان مرگ سلول ها از طریق رنگ آمیزی افتراقی Hoechst/PI اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بعد از 6 روز تمامی سلول های کنترل در اثر عدم وجود سرم کاملا دچار آپوپتوزیس (100%) و مرگ سلولی شدند (05/0p<). ارزیابی میزان سیتوتوکسیسیتی و مرگ سلول ها نشان داد که مورفین در تمامی غلظت ها میزان سیتوتوکسیسیتی و مرگ سلول های القا شده توسط شرایط بدون سرم در سلول های PC12 مهار می کند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مورفین بعنوان یک فاکتور کمکی با مکانیسم وابسته به رسپتورهای اپیوئیدی منجر به مهار مرگ سلولی در سلول های 12PC در شرایط کشت بدون سرم می شود.
  کلمات کلیدی: آپوپتوزیس، مورفین، سرم، 12PC.
 • رضا قدیمی، فاطمه ایزدپناه2، امین ضرغامی، مائده رجبی، مهرانگیز بالغی، زهرا بصیرت صفحات 52-58
  سابقه و هدف
  هنگامی که زایمان طبیعی زندگی مادر یا نوزاد را به خطر اندازد، می توان از روش سزارین استفاده نمود. اما امروزه میزان سزارین در زنان باردار افزایش پیدا کرده و خودشان نوع زایمان را انتخاب می کنند که در بسیاری از موارد ضرورتی برای انجام آن نمی باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا، در شهرستان بابل انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 360 زن نخست زای بستری شده (180 نفر سزارین، 180 نفر طبیعی) در کلیه مراکز درمانی شهرستان بابل در سال 1389 انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه خودساخته ای که توسط افراد متخصص اعتبار یابی شده و شامل (اطلاعات دموگرافیک، سوالاتی پیرامون دلایل انتخاب سزارین و زایمان طبیعی و...) بود، به روش مصاحبه ای تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن 360 زنان مورد مطالعه 8/4±27 سال بود. شایعترین دلیل برای انتخاب سزارین، ترس از درد زایمان طبیعی (62%) و بیشترین علت موثر انتخاب زایمان طبیعی، ترس از جراحی و عوارض بعد از عمل (8/52%) بود. در گروه سزارین اضطراری نیز شایعترین اندیکاسیون پزشکی و عدم پیشرفت زایمان (8/26%) بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، ترس از درد زایمان بیشترین علت انجام سزارین در شرایط غیر اضطراری می باشد که به نظر می رسد نیازمند آموزش صحیح زنان باردار پیرامون عوارض و فواید هر روش زایمانی است.
  کلیدواژگان: زایمان طبیعی، سزارین، زنان نخست زا، بابل
 • علی ذبیحی، مهرداد رفعتی رحیم زاده، سیده رقیه جعفریان امیری، پروین سجادی، سمانه عسگری صفحات 59-65
  سابقه و هدف
  سوء تغذیه یک وضعیت جدی نقصان انرژی، پروتئین، چربی، ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه است. سوء تغذیه در سطح جهان دارای میزان بالای ابتلا به بیماری و مرگ و میر در کودکان است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر (آنتروپومتریک) بر سوء تغذیه شیرخواران در شهر بابل می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 782 شیرخوار از 6 مرکز بهداشتی درمانی شهر بابل انجام شد. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک، آنتروپومتریک و ویژگی های خانوادگی و نوع تغذیه جمع آوری گردید. در این مطالعه از اندازه گیری وزن، قد و سن برای ارزیابی وضع نغذیه ای استفاده شد، همچنین برای مقایسه این اندازه ها، استانداردهای مرکز ملی آمارهای بهداشتی آمریکا (NCHS) که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی (WHO) است، بکار گرفته شد.
  یافته ها
  از 782 شیرخوار مورد مطالعه 370 (3/47%) کودک دختر و 412 (7/52%) کودک پسر بودند. در شیرخواران زیر 6 ماه 9/89% (250 شیرخوار) از شیر مادر و درشیرخواران بالای 6 ماه 8/69% (349 شیرخوار) از شیر مادر و تغذیه تکمیلی تغذیه شده اند. 4/5% دختران و 5/0% پسران کم وزن، 4/10% دختران و 9/3% پسران لاغر، 6/4% دختران و 1% پسران کوتاه قد بوده اند. در این مطالعه کم وزنی (000/0p=)، لاغری (000/0p=) و کوتاه قدی (002/0p=) با متغیر جنسیت ارتباط معنی داری داشت. همچنین بین کم وزنی (006/0p=) و کوتاه قدی (000/0p=) و متغیر وزن زمان تولد، ارتباط معنی داری وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بر اساس شاخص های رشدی، شیرخواران مبتلا به سوء تغذیه خفیف بودند. بنابراین ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در زمینه عوامل مختلف ایجاد سوءتغذیه و ارائه روش های آموزشی و حمایتی و تخصیص کمک های تغذیه ای توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آنتروپومتریک، سوءتغذیه، کم وزنی، لاغری، کوتاه قدی
 • ایرج محمدزاده، سیده رقیه ابراهیمی فرد، حاجی قربان نورالدینی، راحله مهرآیین، رضا علیزاده نوایی صفحات 66-70
  سابقه و هدف
  برونشیولیت یک بیماری دستگاه تنفسی تحتانی می باشد که در کودکان زیر 2 سال شایع بوده و استفاده از رادیوگرافی قفسه سینه در تشخیص آن مورد بحث می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین یافته های رادیولوژیک در کودکان مبتلا به برونشیولیت مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا و توافق دو رادیولوژیست انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 165 کودک 24-2 ماهه مبتلا به برونشیولیت مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان کودکان امیرکلا در سال 91-1390 انجام شد. کودکان با اولین اپیزود برونشیولیت بر اساس شرح حال، معاینه و وجود ویز در 7 روز اول شروع بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم شامل سن، جنس، تب آگزیلاری در بدو ورود به اورژانس، وجود کراکل و نمره Respiratory Distress Assessment Instrument (RDAI) برای شدت برونشیولیت برای تمام بیماران ثبت شد این مقیاس صفر تا 17 نمره داشته که نمره 5 و کمتر بعنوان برونشیولیت خفیف و نمره 6 و بیشتر بعنوان برونشیولیت شدید در نظر گرفته شد. برای تمام کودکان رادیوگرافی قفسه سینه در حالت رخ انجام شده و توسط دو رادیولوژیست گزارش گردید.
  یافته ها
  از 165 بیمار مورد بررسی 69 نفر (8/41%) دختر بودند. میانگین سن کودکان مورد بررسی 6/5±3/7 ماه بود. کراکل در 66 نفر (40%) از کودکان مورد بررسی وجود داشت. 5/74% از افراد مورد بررسی در هنگام بستری مصرف آنتی بیوتیک داشتند. 4/19% بصورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند و 6/80% نیز بستری شدند. میانگین نمره RDAI در کودکان مبتلا به برونشیولیت مورد بررسی 8/2±7/6 بود. برونشیولیت در 5/51% از نوع شدید بود. در کل 98 نفر در گزارش هر دو رادیولوژیست افزایش مارکرهای ریوی و انفیلتراسیون پری برونکیال و 56 نفر نیز در گزارش هر دو رادیولوژیست یافته های کمپلکس داشتند. در 3/93% موارد یافته های گزارش شده توسط دو رادیولوژیست یکسان بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که بررسی رادیوگرافی در کودکان مبتلا به برونشیولیت حاد ضرورت چندانی نداشته و یافته های رادیوگرافی منطبق با تشخیص بالینی می باشد.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی قفسه سینه، برونشیولیت، کودکان
 • رامین فروغی، مریم سیدمجیدی، علی بیژنی، محسن امیددزیانی صفحات 71-77
  سابقه و هدف
  موثرترین راه رسیدن به یک تشخیص درست در آسیبهای دهانی که از نظر بالینی دارای نماهای مشابهی می باشند، برداشتن نمونه مناسب و بررسی آسیب شناختی آن است. این مطالعه به منظور تعیین میزان تطابق یا عدم تطابق تشخیص های بالینی با گزارشات پاتولوژی در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با استفاده از 662 پرونده بیماران بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل جهت تعیین تطابق تشخیص کلینیکی با تشخیص هیستوپاتولوژیک ضایعات دهانی طی سالهای 89-1382 انجام شد. مشخصات دموگرافیک شامل سن و جنسیت بیماران، رنگ و قوام ضایعه، محل آناتومیک، روند بیولوژیک و داخل یا خارج استخوانی بودن ضایعه، برجسته یا هم سطح بودن و نمای سطحی ضایعات محیطی، تخصص پزشک معالج و تطابق تشخیص کلینیکی با تشخیص پاتولوژی از نظر اولویت اول و دوم تشخیص کلینیکی از پرونده های بیماران استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تشخیص صحیح بالینی برحسب اولویت اول تشخیصهای افتراقی در 79 درصد موارد منطبق بوده اند. بیشترین تشخیص کلینیکی صحیح (92%) در مورد ضایعات مربوط به بیماران در دهه سوم سنی و در ضایعات ناحیه لثه بوده است (100%). تشخیص کلینیکی صحیح در ضایعات خوش خیم (3/94%) بیشتر از ضایعات بدخیم (9/90%) بوده است. تشخیص صحیح ضایعات برجسته نیز بیشتر بوده است (94%). ضریب توافق تشخیص برای تعیین همخوانی بین تشخیص بالینی اول یا دوم و تشخیص پاتولوژیکی 8/80 درصد به دست آمد (018/0p=).
  نتیجه گیری
  اگر چه درصد بالایی از تشخیص های بالینی و گزارشات آسیب شناسی موید یکدیگر می باشند اما رقم عدم تطابق قابل توجه می باشد.
  کلیدواژگان: یافته های هیستوپاتولوژیکی، تشخیص بالینی، بیوپسی
 • سیده نرجس زمانی، مریم قاسمی، الهه جوکار، نوشیروان خضری مقدم صفحات 78-83
  سابقه و هدف
  ناباروری یکی از مشکلات فردی و اجتماعی است که بر زندگی زوج ها و عملکرد خانواده تاثیر می گذارد و می تواند افراد را در معرض فشارهای روانی یا اختلالات روانی گوناگون قرار دهد. این مطالعه به منظور مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی زنان نابارور، بارور و سقط های مکرر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 30 نفر با حداقل 3 سال ناباروری و 30 نفر دارای حداقل دو سقط مکرر از مراجعان مراکز درمانی و 30 فرد بارور به صورت در دسترس در نیمه اول سال 91 در شهر کرمان انتخاب شدند، با استفاده از دو پرسشنامه، افسردگی بک و کیفیت زندگی که کمترین نمره کسب شده برای کیفیت زندگی 12 و افسردگی 5، بیشترین نمره کسب شده برای کیفیت زندگی 48 و افسردگی 61 بود. اطلاعات جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان افسردگی در زنان با سقط مکرر 28/14±70/36 بیشتر از 16/6±07/24 زنان نابارور و بیشتر از زنان بارور 13/11±90/15 بود، همچنین میزان کیفیت زندگی زنان بارور بیشتر 02/7±67/34 از سقط مکرر53/7±03/23 و بیشتر از 05/7±23/21 زنان نابارور بود و تفاوت سه گروه در دو شاخص معنی دار بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که زنان دارای سقط مکرر و نابارور نمره افسردگی بالاتر و کیفیت زندگی پائین تری از زنان بارور دارند.
  کلیدواژگان: افسردگی، کیفیت زندگی، ناباروری، باروری، سقط مکرر جنین
 • صادق صداقت، محسن وکیلی صادقی، سعید نجف زاده ساداتی، صدیقه بالغی دماوندی صفحات 84-89
  سابقه و هدف
  در بیماران مبتلا به پوپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura،ITP) که با وجود درمان استروئیدی، پلاکت آنها افزایش ندارد و یا با قطع استروئید پلاکت آنها افت میکند. اسپلنکتومی انجام می شود. این مطالعه به منظور، بررسی اثر اسپلنکتومی در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک مزمن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کوهورت بصورت گذشته نگر، بر روی کلیه بیماران مبتلا به ITP که طی 10 سال بدلیل عدم پاسخ به درمان دارویی در بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید یحیینژاد بابل تحت عمل اسپلنکتومی قرار گرفتند، انجام شد. از پرونده این بیماران سن، جنس، زمان شروع درمان دارویی، زمان انجام اسپلنکتومی، تعداد پلاکت هنگام تشخیص بیماری، قبل و بعد از عمل، پاسخ به درمان (میزان بهبودی) و نیاز به درمانهای دیگر استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 41 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد پلاکت بلافاصله پس از اسپلنکتومی در 4 بیمار (8/9%) بهبود نسبی پیدا کرد و در 37 بیمار (2/90%) بهبود کامل یافت. عدم پاسخ در هیچ بیماری دیده نشد. در پیگیری بیماران با میانه 12 ماه (1 تا 101 ماه)، شکست درمان در 4 بیمار (8/9%)، بهبود نسبی در 2 بیمار (9/4%) و بهبودی کامل در 35 بیمار (3/85%) دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، نشان داد که اسپلنکتومی درمان مناسب جهت بهبود پایدار در بیمارانی است که به درمان دارویی پاسخ نداده اند.
  کلیدواژگان: پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک، اسپلنکتومی، تعداد پلاکت، بهبود
 • نیلوفر جنابیان، صادق علی تازیکی، سیدرضی حسینی، امیر کیاکجوری، حدیث احسانی صفحات 90-94
  سابقه و هدف
  افسردگی بعنوان یکی از دستاوردهای مهم صنعتی شدن و شهرنشینی می تواند ارتباط زیادی با وضعیت بهداشت دهان و دندان و بویژه شاخص های پریودنتال که نمادی از وضعیت سلامت دندان و بافت های اطراف آن می باشند، داشته باشد. هدف از این مطالعه مقایسه شاخص های پریودونتال در افراد با اختلالات افسردگی و بدون افسردگی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مشاهده ای توسط پرسشنامه، معاینه و ثبت در فرم اطلاعاتی انجام گرفت. افراد مورد مطالعه در دو گروه شامل 50 نفر در گروه مبتلا به افسردگی که در درمانگاه و بخش اعصاب و روان بیمارستان 5 آذر گرگان بستری بودند و 50 نفر گروه شاهد (کنترل) از بین بیمارانی که جهت معاینه به بخش تشخیص بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی بابل مراجعه کرده بودند و یا از همراهان بیمار که بنا به اظهارات خود هیچگونه سابقه ابتلا به افسردگی نداشتند، انتخاب گردیدند. شاخص های پریودونتال شامل: ایندکس پلاک دندانی Silness&Loe (Plaque Index)، شاخص لثه ای Loe (Gingival Index)، بررسی عمق پاکت (Pocket depth) و خونریزی در اثر پروب کردن (Bleeding on probing) مربوط به هر بیمار در فرم ثبت گردید و سپس دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین عمق پروبینگ پاکت در گروه شاهد و مورد به ترتیب (4643/0±2917/2،5991/0±7692/2) بود (009/0=p). میانگین ایندکس پلاک در گروه شاهد و مورد به ترتیب (5257/0±2593/1، 7763/0±5385/1) بود. اختلاف GI و BOP بین دو گروه معنی دار نبوده و همچنین میانگین تمامی شاخص های مورد بررسی با افزایش شدت افسردگی رابطه معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر رابطه مشخص بین عمق پروبینگ پاکت و بیماری افسردگی بود ولی هیچیک از شاخص های پریودونتال با شدت افسردگی رابطه مشخصی را نشان نداد.
  کلیدواژگان: افسردگی، شاخص های پریودنتال، بیماری پریودنتال، هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال
 • علیجان احمدی آهنگر، ثریا خفری، مصطفی مصطفی زاده بورا، مصطفی اکبریان، میلاد متولی صفحات 95-103
  سابقه و هدف
  سکته مغزی (stroke) سومین علت مرگ در جهان می باشد. ریسک فاکتورهای سکته مغزی در بالغین جوان متفاوت از بزرگسالان است، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی انواع سکته های مغزی و ریسک فاکتورهای آن در بیماران 45-15 شهر بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، اطلاعات پرونده های بیمارستانی تمامی بیماران 45-15 ساله مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان آیت الله روحانی بابل طی سالهای 90-1388 با استفاده از چک لیست شامل ویژگی های دموگرافیک، زمان شروع سکته، نوع سکته مغزی و ریسک فاکتورها استخراج گردید و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران 11/6±09/38 سال بود که 34 نفر (3/52%) مرد و بقیه زن بودند. شایع ترین نوع سکته، ایسکمیک61 مورد (%8/93) بود که بیشترین آنها از نوع آمبولیک 38نفر (5/58%) بودند و سکته های هموراژیک 2/6% و 8/10% کل موارد هم از نوع (Transient Ischemic Attack، TIA) بودند. در بین ریسک فاکتور ها، هیپرتانسیون در 23 مورد (4/35%)، بیماریهای قلبی در20 مورد (8/30%)، شامل بیماریهای ایسکمیک قلبی 7 بیمار (8/10%) و باز بودن سوراخ بیضی و تنگی دریچه میترال هرکدام 6 بیمار (2/9%) و بقیه شامل علل متفرفه قلبی بوده اند. سوء استفاده از مواد و الکل در 18مورد (1/28%)، هایپرلیپیدمی در 15 مورد (1/23%)، دیابت در 13 بیمار (20%)؛ اختلاات خونی در 12 مورد (5/18%) که حالت افزایش انعقاد پذیری در 6 مورد آنها (2/9%) بوده است، علل متفرقه در 8/13% موارد و در7/7% موارد ریسک فاکتور خاصی پیدا نشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه سکته ایسکمیک شایع ترین نوع سکته مغزی بوده و هیپرتانسیون، اختلالات قلبی، سوء استفاده از مواد، هیپرلیپیدمی و دیابت بیشترین ریسک فاکتور، همراه سکته مغزی می باشند.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، جوان، هیپرتانسیون، بیماریهای قلبی، سوءمصرف مواد، هیپرلیپیدمی
 • مینو یغمایی، مهدی ضمیری اسکویی، سیمین صادقی، مژگان مختاری صفحات 104-107
  سابقه و هدف
  پارگی خودبخود طحال در دوران بارداری و نفاس پدیده ای نادر است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع با عوارض و مرگ و میر بالایی همراه می باشد. هدف این مقاله گزارش یک مورد پارگی خودبخود طحال پس از سزارین می باشد.
  کزارش مورد: خانمی 24 ساله بدون سابقه هیچ بیماری سیستمیک، به علت دوقلویی در هفته 38 بارداری تحت عمل سزارین الکتیو، در صبح روز بعد از عمل با تابلوی خونریزی شکمی تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت. در حین لاپاراتومی علیرغم نرمال بودن رحم و ضمایم مقدار زیادی خون و لخته در حفره شکم مشاهده شد که با تجسس منشا آن خونریزی عروق ناف طحال تشخیص داده شد که متعاقب آن اسپلنکتومی انجام شد. به بیمار هیچ ترومایی در حین یا پس از عمل وارد نشده بود و در بررسی پاتولوژی نیز بافت طحال نرمال گزارش شد.
  نتیجه گیری
  در هنگام مواجهه با تابلوی خونریزی شکمی در افراد باردار یا کسانی که در دوران نفاس هستند باید علیرغم نادر بودن، پارگی طحال را نیز مد نظر داشت.
  کلیدواژگان: خونریزی پریتونئال، پارگی طحال، سزارین، پره اکلامپسی
 • یدالله زاهدپاشا، موسی احمدپور کچو، رضا بهمدیMD2، طاهره جهانگیر صفحات 108-112
  سابقه و هدف
  سندرم داناهیو (لپرشونیسم) شدیدترین فرم بیماری در میان سندرمهای مقاومت به انسولین می باشد که با تظاهرات بالینی خاص، مشخص می شود. هایپوتیروئیدی مادرزادی شایعترین علت عقب ماندگی ذهنی است در حالی که تکامل عصبی طبیعی با درمان سریع و موثر، قابل دستیابی است. در این مقاله یک مورد بیمار مبتلا به سندرم داناهیو همراه با کم کاری تیروئید مرکزی معرفی می گردد.
  مواد و روش ها
  در یک نوزاد پسر 28 روزه که در معاینه تظاهرات سندرم داناهیو را داشت، در بررسی آزمایشگاهی هایپرگلایسمی بعد از تغذیه، هایپوگلایسمی پیش از تغذیه، سطح بسیار بالای انسولین سرم و T4و FT4 پایین همراه با TSHو T3Uحداقل طبیعی مشخص شد. قند خون بیمار کنترل شد و هایپوتیروئیدی تحت درمان قرار گرفت. بیمار یک ماه پس از ترخیص، فوت شد.
  نتیجه گیری
  در نوزادان مبتلا به سندرم داناهیو، علی رغم طبیعی بودن تست های غربالگری کم کاری تیروئید، بررسی کامل عملکرد تیروئید پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سندرم داناهیو، لپرشونیسم، کم کاری تیروئید مرکزی
|
 • H.R. Nosrati, S.E. Mousavi, P. Sajjadi, A.R. Firoozjahi, Z. Moazezi Pages 7-11
  Background And Objective
  Given the importance of blood glucose regulation in prevention of diabetic complications and considering the fact that the patients tend to eat foods that reduce blood sugar، the main objective of this study was to determine the effect of apple cider vinegar on postprandial blood glucose in patients with type 2 diabetes.
  Methods
  In this clinical trial study، thirty type 2 diabetic patients randomly divided in two groups (each group 15 patients). In fasting condition case group received combine apple cider vinegar، 20 gr and 40 gr of water and control group received 40 gr water and immediately، both groups were given breakfast containing 58 grams of carbohydrate. The cross-over trial was conducted after 1 week wash out. Blood samples were collected at fasting and 90 min post breakfast for glucose and insulin analysis. (IRCT: 201201078630N1)
  Findings
  Mean (±SE) changes in blood glucose while using apple cider vinegar versus placebo respectively was 118. 7±10. 31mg/dl، 106. 9±10. 37mg/dl. Mean (±SE) changes of insulin level when using vinegar was 23. 1±3. 69? u/ml versus17. 3±3. 39? u/ml when using placebo. There were no significant differences between two groups.
  Conclusion
  Although results of this study showed that apple cider vinegar has no effects on postprandial plasma glucose and insulin.
  Keywords: Diabetes, Apple vinegar, Postprandial glucose
 • M. Ghasempour, S.A.A. Sefidgar, S. Gharekhani, L. Shirkhani, A.A. Moghadamnia Pages 12-18
  Background And Objective
  Reduction in the number of salivary streptococcus mutans، leads to reducing the caries score. The probiotics are effective in achieving this purpose. The aim of this study was to compare the effect of probiotic yogurt-drink Kefir، 0. 2% sodium fluoride and 0. 2% chlorhexidine mouthwashes on the growth of streptococcus mutans.
  Methods
  In this experimental study، microbial suspension from a standard strain of streptococcus mutans PTCC 1683 and 7 isolated salivary strains were inoculated on BHI plates. Two wells were inserted in each plate، one containing the 0. 2% sodium fluoride or 0. 2% chlorhexidine mouthwashes or drink Kefir or 20mg/ml penicillin solution (positive control) and the other contained distilled water (negative control). The inhibition zone around each well was measured after incubation. To determine the minimum inhibitory concentration، in turbidity measurement method، the chlorhexidine، Kefir and penicillin solutions were diluted serially so microbial suspension was added to them. The turbidities of the solutions before and after incubation were measured by ELIZA reader 2 and the minimum concentration with antibacterial effect was reported.
  Findings
  There was not halo around the sodium fluoride. The mean diameter of halos for penicillin، chlorhexidine and Kefir was 43. 29 ±4. 68، 27. 38±3. 39 and 19. 88±5. 62 mm، respectively. These differences between all groups two by two were significant (p? 0. 0001). The minimum inhibitory concentration of penicillin، chlorhexidine and Kefir was recorded at the range of 3. 125 - 6. 25%، 6. 25 - 25% and 25 - 50%، respectively.
  Conclusion
  The results of this study showed that Kefir was able to inhibit the Streptococcus mutans more than 0. 2% sodium fluoride but less than 0. 2% chlorhexidine.
  Keywords: Kefir, Chlorhexidine, Sodium fluoride, Streptococcus mutans
 • Gh.R. Khalili, S.M. Heidari, M. Sorani Heidari Pages 19-24
  Background And Objective
  A different forms of morphine (intravenous، oral، intramuscular) are used in control of pain after surgeries. Morphine Sulfate rectal suppository is a new form of this drug. The aim of this study was to compare the effect of morphine as two methods، intravenous morphine (Patient-Controlled Analgesia، PCA) and Morphine Sulfate rectal suppository in control of postoperative pain.
  Methods
  In a double-blind controlled clinical trial، 60 patients (18-65 years old) undergoing hip or knee arthroplasty enrolled in this study. They were randomly divided into two groups: A and B. Group A received intravenous morphine (PCA) while the second group received rectal morphine suppository (10mg). Pain intensity assessed by using visual analogue scale (VAS) and verbal pain score. Data was collected using the questionnaire. The prepared questionnaire is used for evaluation of patient satisfaction (completely satisfied، satisfied، no comments، dissatisfied، completely dissatisfied). The number of nausea and vomiting، drowsiness and hamodynamic variables were also evaluated and compared.
  Findings
  Mean of pain intensity after 24 hours in PCA group (1. 50±0. 97) in compared to morphine suppository group (1. 57±1. 33) was not significantly different. So in group A، 56. 7% was completely satisfied in compared to 48. 3% in group B (p=0. 3). Nausea and vomiting occurred in 5 patients in group B (16. 7%) but in group A any patient did not have nausea and vomiting (p=0. 026).
  Conclusion
  In this study، postoperative pain was controlled similar in two groups. Although، postoperative nausea and vomiting was more common in suppository group.
  Keywords: Morphine, Postoperative pain, Arthroplasty, Analgesia
 • M.H. Minooeian Haghighi, A.R. Khosravi (Phd) Pages 25-35
  Background And Objective
  Considering the increasing of fungal infections، including Aspergillosis and with the development of fungal drug resistance، many researchers focus on the antifungal properties of plant essences. The aim of this study was to evaluate the inhibition and destruction effects of Cuminum cyminum، Ziziphora clinopodioides and Nigella sativa essences on aspergillus cells.
  Methods
  In this experimental study، the first group was included of each one of the Cuminum cyminum، Ziziphora clinopodioides and Nigella sativa essences as case group، and the second group of the study was included of positive and negative control group. The essences were extracted by hydro-distillation procedure. Then، by applying Broth Macro Dilution and Broth Micro Dilution techniques and four times of repetitions، the mean of Minimum Inhibitory Concentration (MIC90) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of the above-mentioned essences were certified against Aspergillus fumigatus (ATCC 16913) and Aspergillus parasiticus (ATCC 115201) in Broth Macro Dilution and Broth Micro Dilution techniques، in 0. 25، 0. 5، 1، 1. 5، 2، 2. 5، 3 and 0. 5، 0. 75، 1، 1. 25، 1. 5، 2، 2. 5، 3، 4، 5، 6 and 8 concentrations (mg/mlit)، respectively. Analysis of chemical compositions of the essences was performed by using gas chromatography linked to mass spectrometer (Gc/Ms). The effects of above-mentioned essences on cellular structure of aspergillus species were examined by transmission electron microscopy (TEM).
  Findings
  Based on broth macro dilution technique and 4 times of repetitions، the mean of MIC90 and MFC of Cuminum cyminum، Ziziphora clinopodioides، and Nigella sativa essences on both of aspergillus species، were 0. 31، 0. 40، 1. 50 mg/ml، and 0. 75، 1. 28، 2. 25 mg/ml، respectively. The same arrangement of the above-mentioned essences effect was also confirmed by broth micro dilution technique. The statistical tests showed a significant correlation between inhibition and destruction effects of essences used in this study (p=0. 017). Considering the analysis، the main constituent of C. cyminum oil was? - pinene (30%)، in Z. clinopodioides oil was pulegone (37%)، and in N. sativa oil it was transanethole (38. 9%). The main pathologic changes were observed by TEM were in the cell wall، plasma membrane and membranous organelles.
  Conclusion
  The findings of this study showed that Cminum cyminum، Ziziphora clinopodioides and Nigella sativa had appropriate fungistatical and fungicidal functions against Aspergillus fumigatus and Aspergillus parasiticus.
  Keywords: Essences, Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioiedes, Nigella sativa, Aspergillus fumigatus
 • M. Mahmoodi, S. Mohammadi, M. Zarei Pages 36-43
  Background And Objective
  Pain is an unpleasant sensation and emotional experience that associated with actual or potential tissue damage. Anti-inflammation and antinociceptive drugs، because of their side effects and in some cases insufficient effects are useless so it seems that finding other more effective drugs is necessary. The present study was designed to evaluate the antinociceptive effect of hydroalcoholic leaf extract of Tribulus terrestris (HET) in male rats.
  Methods
  In this experimental study، 36 male rats were divided into 6 groups including the control group (normal saline)، morphine group (1mg/kg، i. p.)، HET group (50، 100، 200mg/kg، i. p.) and the group treated with naloxone (1mg/kg) with extract (200mg/kg) of body weight was used. To evaluate the antinociceptive effect of HET writhing، tail flick and formalin test were used.
  Findings
  HET (200mg/kg) significantly reduced pain in writhing، tail flick (p<0. 01) and formalin tests (p<0. 001). There was no significant difference between the morphine and HET (200mg/kg) groups in the chronic phase of formalin.
  Conclusion
  From the results it could be concluded that the HET extract exhibit antinociceptive activity.
  Keywords: Pain, Tribulus terrestris, Hydroalcoholic extract, Medicinal plants
 • H. Zhaleh, A. Bidmeshki Pour, M. Azadbakht, M.A. Haramshahi Pages 44-51
  Background And Objective
  Morphine is the most effective pain-relieving drugs in the management of pain. Morphine modulates survival and apoptosis of neural and tumoral cells. Some data suggest that morphine induces apoptosis in neurons, while other evidence shows that morphine could have beneficial effects against apoptosis. The present study was undertaken to evaluate the effects of different concentrations of morphine on serum deprivation-induced cell death in PC12 cells
  Methods
  In this study PC12 cells (Pastour Insititue, Iran) were cultured in RPMI1640 culture medium supplemented with 0.2% BSA. Cells were divided to 2 groups (group I: cells unpretreated with naltrexone; group II: cells pretreated with naltrexone). There were six treatments in each group. Cells treated with different concentrations (The treatments were: treatment1: 10-12, treatment 2: 10-10, treatment 3: 10-8, treatment 4: 10-6, treatment 5: 10-4, Treatment 6: 0.0 M,) of morphine. The percentage of cytotoxicity by lactate dehydrogenase assay and the percentage of cell death by Hoechst/PI differential staining of each group were assessed.
  Findings
  After 6 days, serum deprivation result in full cell death (100%) in PC12 cells (p<0.05). The percentage of cytotoxicity and cell death assessment showed that morphine at different concentration inhibited serum deprivation-induced cell death and cytotoxicity in PC12 cells (p<0.05).
  Conclusion
  Our results concluded that morphine with an opioid receptor-depended as a growth factor lead to inhibition of serum deprivation-induced cell death in PC12 cells.
  Keywords: Apoptosis, Morphine, Serum, PC12
 • R. Ghadimi, F. Izadpanah, A. Zarghami, M. Rajabi, M. Baleghi, Z. Basirat Pages 52-58
  Background And Objective
  When vaginal delivery endangers the life of the mother or newborn، cesarean section can be used. Nowdays، CS rates have continuously rising among pregnant women while in many cases it is not necessary to be performed. The purpose of this study was to identify the effective factors for choosing the delivery method in primiparous women in Babol، Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 360 nulliparous women (180 cesarean section and 180 vaginal deliveries) who were admitted at all health centers in Babol in 2010. Researcher made questionnaire including demographic information، questions about the reasons for choosing cesarean and vaginal delivery and etc were completed by interview.
  Findings
  The mean age of the individuals was 27±4. 8. Major reason declared by mothers in the elective cesarean group was fear of pain (62%) and in group with vaginal delivery، the more common reason was fear of cesarean section complications (52. 8%). In obligative group، major medical indication was prolonged labor (26. 8%).
  Conclusion
  According to the results of this study، fear of pain was the major reason for choosing cesarean. It is recommended that training women about the risks and benefits of each type of delivery
  Keywords: Vaginal birth, Cesarean section, Primiparous Women, Babol
 • A. Zabihi, M. Rafati Rahimzadeh, S.R. Jafarian Amiri, P. Sajadi, S. Asgari Pages 59-65
  Background And Objective
  Malnutrition is a serious medical condition marked by a deficiency of energy، essential protein، fats، vitamins and mineral in a diet. Malnutrition causes a high rate of childhood morbidity and mortality in the world. The aim of this study was to assess the effective factors (anthropometrics) on malnutrition in infants of Babol، Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 782 infants from six medical health centers in Babol. Data were gathered by using a questionnaire including demographic and anthropometric information، family characteristics and kind of nutrition. In this study، the height، weight and age measurement was used to evaluate the nutrition condition. NCHS (National Center for Health Statistics) reference which confirmed by WHO were used to compare these measurements.
  Findings
  From 782 infants، 370 (47. 3%) were female and 412 (52. 7%) were male. 250 infants (89. 9%) under 6 months were fed with breast milk and 349 (69. 8%) infants above 6 months fed with breast milk and supplementary feeding. 5. 4% of female and 0. 5% of male infants were underweight، 4. 6% of female and 1% of male infants were stunting، and wasting observed in 10. 4% of female and 3. 9% of male infants. Gender had a relationship with underweight (p=0. 000)، wasting (p=0. 000) and stunting (p=0. 002). There was also a significant relationship between birth weight and underweight (p=0. 006) and stunting (p=0. 000)
  Conclusion
  In this study the infants had mild malnutrition based on growth indices. This study showed that the infants had mild malnutrition. So، promoting family awareness about different factors causing malnutrition، family education، family support and nutritional support are recommended
  Keywords: Anthropometric, Malnutrition, Underweight, Wasting, Stunting
 • I. Mohammadzadeh, S.R. Ebrahimifard, H. Gh. Nooreddini, R. Mehrain, R. Alizadeh, Navaei Pages 66-70
  Background And Objective
  Bronchiolitis is a lower respiratory tract infection which is prevalent in children younger than 2 years. The use of chest radiography for diagnose of bronchiolitis is controversial. This study aimed at determining the radiological findings in children with bronchiolitis who were admitted to Amirkola children hospital and two radiologists consistency.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 165 children with 2-24 months old admitted to Amirkola children hospital with bronchiolitis in 2011 and 2012. Inclusion criterion was the first episode of bronchiolitis. Bronchiolitis diagnosis was based on patient history and physical examination and presence of wheezing in the first 7 days of illness. Other data were recorded including age، sex، axillary temperature on admission to the emergency room، crackles and the score of Respiratory Distress Assessment Instrument (RDAI) for detection of severity of bronchiolitis. The scale had zero to 17 score that had a score of 5 or less as the mild bronchiolitis and 6 or more were considered as severe bronchiolitis. Chest radiography in posterior-anterior position was done in all patients and it was reviewed by two radiologists.
  Findings
  Of 165 patients، 69 (41. 8%) were female. The mean age of children was 7. 3±5. 6 months. Sixty-six (40%) of children had Crackles. 74. 5% of the subjects were taking antibiotics during hospitalizations. 19. 4% were treated as outpatients and 80. 6% of children were hospitalized. The mean and standard deviation of RDAI score of children with bronchiolitis was 6. 7±2. 8 and 51. 5% had severe bronchiolitis. Ninety eight children had increased pulmonary markers and peribronchial infiltration and 56 children had complex findings in both radiologists'' reports. In 93. 3% of cases the findings reported by two radiologists were the same.
  Conclusion
  Results showed that radiography was not necessary in children with acute bronchiolitis and these findings were compatible with clinical diagnosis.
  Keywords: Bronchiolitis, Chest X-ray, Children
 • R. Foroughi, M. Seyedmajidi, A. Bijani, M. Omid Dezyani Pages 71-77
  Background And Objective
  The most effective way to reach a correct diagnosis in the oral lesions with similar clinical features is doing an appropriate biopsy from lesion and histopathological evaluation of it. The purpose of this study was to evaluate the concordance and non-concordance between clinical diagnosis and pathology reports of patients referred to department of oral and maxillofacial pathology of dental school in Babol، Iran.
  Methods
  This cross sectional study was performed on 662 patients'' records from the archive of oral and maxillofacial pathology department of Babol dental school to determine the concordance between clinical diagnosis and histopathological diagnosis of oral lesions during the years 2003-2010. Demographic information such as age and gender of patients، the color and consistency of lesion، anatomical location، biological process and appearance of lesions، peripheral or central، exophytic or flat lesions، specialty of physician، concordance between clinical and histopathological diagnosis was extracted from patients'' records.
  Findings
  There was concordance in 79% of cases in correct clinical diagnosis according to the first priority in differential diagnosis. The most of correct clinical diagnosis (94%) has been in third decade of life. The most of correct clinical diagnosis has been in gingiva (100%). Correct clinical diagnosis in the benign lesions (94. 3%) was more than malignant lesions (90. 9%) and the correct clinical diagnosis for exophytic lesions was more than other lesions (94%). Correlation coefficient for determine of concordance between clinical and pathological diagnoses was obtained as 80. 0% (p=0. 018).
  Conclusion
  Although a great concordance was observed between clinical and pathology reports، the inconcordance was significant.
  Keywords: Histopathological findings, Clinical diagnosis, Biopsy
 • S.N. Zamani, M. Ghasemi, E. Jokar, N. Khazri Moghadam Pages 78-83
  Background And Objective
  Infertility is an individual and a social problem that affects the infertile couple''s life and family functioning and may expose them to mental disorders or stress. The aim of this study was to compare the depression and life quality of fertile women and those who suffer from infertility and frequent abortions.
  Methods
  In this cross sectional study، 30 participants with at least 3 year infertility، 30 participants with at least 2 frequent abortions from medical centers clients and 30 fertile participants who were available in Kerman city، Iran in the first half of the year 2012 were chosen. Data was gathered by using Beck depression and the quality of life questionnaires، the lowest achieved score was 12 for quality of life and 5 for depression and the highest achieved score for quality of life was 48 and for depression was 61. Then gathered data was compared.
  Findings
  Depression in women with frequent abortions (36. 70±14. 28) was more than infertile (24. 07±6. 16) and fertile women (15. 90±11. 13). Also life quality of fertile women (34. 67±7. 02) was more than women with frequent abortions (23. 03±7. 53) and infertile women (21. 23±7. 05). There was a significant difference among these groups in two indicators (p<0. 001).
  Conclusion
  The results showed that women suffering from infertility and frequent abortions have higher depression score and lower quality of life score than infertile women
  Keywords: Depression, Life quality, Infertility, Fertility, Frequent abortion
 • S. Sedaghat, M. Vakili Sadeghi, S. Najafzadeh Sadati, S. Baleghi Damavandi Pages 84-89
  Background And Objective
  Splenectomy considered as second line therapy in management of patients with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) whom did not respond to corticosteroid or the platelet decreased after corticosteroid cessation. The aim of the present study was to determine the response to splenectomy in chronic ITP patients.
  Methods
  This retrospective cohort study was performed on all patients with ITP who underwent splenectomy at Shahid Beheshti and Yahyanejad hospitals during 10 years. Age، sex، time of initial treatment، time of surgery، platelet counts at time of diagnosis، pre- and post-operative platelet counts، respond to treatment and receiving treatment، extracted from the patient''s registry.
  Findings
  From 41 patients، the immediate postoperative response was partial in 4 patients (9. 8%) and complete in 37 patients (90. 2%). Non-response was not seen in any patient. The median follow-up was 12 months (range: 1-101 months). In long-term follow up، complete response (CR) was achieved in 4 patients (85. 3%) and partial response was achieved in 2 (%4. 9) of patients and treatment failure was achieved in 4 patients (9. 8%).
  Conclusion
  According to the results of this study، many of patients with ITP who underwent splenectomy have long term remission and splenectomy is a safe and effective method of treatment for these patients.
  Keywords: Idiopathic thrombocytopenic purpura, Splenectomy, Platelet counts, Remission
 • N. Jenabian, S.A. Taziki, R. Hosseini, A. Kiakojouri, H. Ehsani Pages 90-94
  Background And Objective
  As an important achievement in industrialization and urbanization، depression can be much related to the oral hygiene especially periodontal indexes which are a symbol of tooth and oral hygiene and their surrounding tissues. The purpose of this study was to compare the periodontal indexes in individuals with and without depression disorders.
  Methods
  The present study was carried out in the form of a questionnaire، examination، and recording in the information form. The subjects were divided into two groups of 50; a group included the patients suffering from depression who hospitalized in Neuropsychology ward of Panje Azar hospital in Gorgan، Iran and the control group included either the patients who referred to department of oral medicine and diagnosis of Babol dental school or the people accompanying the patients who had claimed to have no history of depression. The periodontal indexes of the study included: Silness and Loe plaque index، Loe gingival index، pocket depth analysis، as well as bleeding on probing. The information related to each patient was recorded in the form and then two groups were compared.
  Findings
  In the present study، the pocket probing were 2. 7692±0. 5991 and 2. 2917±0. 4643 in the control and case groups، respectively (p= 0. 009). The Plaque Index means were 1. 5385±0. 1 and 7763. 2593±0. 5257 in the control and case groups، respectively. Furthermore، the GI and BOP difference between the two groups were not significant. Moreover، there was no significant relationship between the mean of all the analyzed indexes and the increase of depression.
  Conclusion
  The results of the present study indicate a vivid relationship between the depth of pocket probing and depression. Nevertheless، none of the periodontal indexes were obviously related to the degree of depression.
  Keywords: Depression, Periodontal indexes, Periodontal disease, Hypothalamus, Hypophyse, adrenal
 • A. Ahmadi Ahangar, S. Khafri, M. Mostafazadeh, M. Akbarian, M. Motavalli Pages 95-103
  Background And Objective
  Stroke is the third leading cause of death in the world. Risk factors for stroke in young adults are different from adults، this study aimed to determine the frequency and risk factors for strokes in patients 15-45 years old.
  Methods
  In this cross-sectional study، hospital records of all patients 15-45 years old with stroke who were hospitalized in Ayatollah Roohani hospital during 2009-2010 by using a checklist including demographic characteristics، time of stroke onset، type of stroke and risk factors were extracted and the collected data were analyzed.
  Findings
  The average age of patients was 38. 09±6. 11 years that 34 patients (52. 3%) were male and the rest were female. The most common type of stroke was ischemic in 61 cases (93. 8%)، that the most common of them was embolic in 38 (58. 8%) and hemorrhagic strokes (6. 2%)، and 10. 8 % were as a TIA (transient ischemic attack). Among the risk factors، hypertension was in 23 cases (35. 4%)، heart disease was in 20 cases (30. 8%) including ischemic heart disease in 7 cases (%10. 8)، mitral stenosis، patent foramen ovale each in 6 cases (9. 2%) and the others were different other cardiologic etiologies. Alcohol and substance abuse in 18 cases (28. 1%)، hyperlipidemia in 15 cases (23. 1%)، diabetes in 13 patients (20%)، hematologic disorders in 12 cases (18. 5%) that 6 cases (9. 2%) of them had hypercoagulable state. Miscellaneous causes were in 13. 8% cases and no risk factor found in 7. 7% cases.
  Conclusion
  The most common type of stroke was ischemic stroke and hypertension، cardiovascular disorders، drug and alcohol abuse، hyperlipidemia and diabetes were the most common risk factors associated with stroke.
  Keywords: Stroke, Young, Hypertension, Cardiac disease, Substance abuse, Hyperlipidemia
 • M. Yaghmaei, M. Zamiri Oskouei, S. Sadeghi, M. Mokhtari Pages 104-107
  Background And Objective
  Spontaneous splenic rupture is rare in pregnancy and puerperium، and if the diagnosis and treatment are delayed، maternal mortality and morbidity rates remain extremely high. In this article a case of a spontaneous splenic rupture following cesarean section is reportedCASE: A 24-year-old healthy woman had elective cesarean because of twin pregnancy at 38 weeks of pregnancy. She was reexplored for hemorrhagic shock on her first postpartum day. Urgent laparotomy revealed hemoperitoneum due to splenic vein rupture. Uterus and adnexa were normal and splenectomy was performed. The patient was not traumatized during surgery or postoperatively and microscopic examination of spleen was normal.
  Conclusion
  However spontaneous splenic rupture is a rare event، it should be suspected in any women with unexplained abdominal pain or with signs of internal bleeding during pregnancy or early postpartum.
  Keywords: Hemoperitoneum, Splenic rupture, Cesarean section, Preeclampsia
 • Y. Zahed Pasha, M. Ahmadpour, Kacho, R. Behmadi, T. Jahangir Pages 108-112
  Background And Objective
  Donohue syndrome (Leprechaunism) is the most severe form of insulin resistance syndromes which is characterized due to specific symptoms. Congenital hypothyroidism is the most common reason of mental retardation while the normal neurological development can be provided by early and effective treatment. In this article، a case with Donohue syndrome and central hypothyroidism is reported. CASE: A 28 day old male newborn with clinical features of Donohue syndrome had fasting hypoglycemia، postprandial hyperglycemia، extreme hyperinsulinemia and low serum T4 and FT4، with lower limit TSH and T3U. Blood glucose was controlled and hypothyroidism was treated. The patient died one month after discharge
  Conclusion
  In infants with Donohue syndrome، despite normal screening test for hypothyroidism، comprehensive thyroid function test is recommended.
  Keywords: Donohue syndrome, Leprechaunism, Central hypothyroidism