فهرست مطالب

مهندسی معدن - پیاپی 8 (پاییز 1388)
 • پیاپی 8 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین میرزایی نصیرآباد، رضا کاکایی، بهروز حسنی، سید محمد اسماعیل جلالی صفحات 1-12
  معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش که در مطالعات مکانیک شکست رایج است با معیار شکست مبتنی بر مولفه های تنش که اخیرا ارائه شده، باهم مقایسه و مزایا و معایب هر یک در پیش بینی جهت رشد ترک با استفاده از مثال هایی بطور کمی بحث شده است. برای بدست آوردن بردار جابجایی و تانسورهای کرنش و تنش روش عددی بدون مش گالرکین بکار گرفته شده است. برای مدلسازی ترک ها معیار رویت پذیری و برای تعیین ضرایب تمرکز تنش حالت ترکیبی کششی و برشی از روش انتگرال اندرکنش M استفاده شده است. دو مثال تحت شرایط حالت ترکیبی به ترتیب تحت بارگذاری برشی و فشاری جهت مقایسه دو معیار تحلیل شده است. نتایج ضرایب تمرکز تنش محاسبه شده با روش بدون مش گالرکین و انتگرال M با نتایج المان محدود و راه حل تحلیلی تطابق خوبی دارند. معیار مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش فقط قادر است جهت رشد اولیه ترک را بطور صحیح پیش بینی کند حال آنکه معیار مبتنی بر مولفه های تنش قادر است در تمام حالات جهت رشد ترک را پیش بینی کند و نتایج آن در مقایسه با نتایج عددی و آزمایشگاهی تطابق مناسب دارد.
  کلیدواژگان: معیار شکست، جهت رشد ترک، ضرایب تمرکز تنش، روش بدون مش گالرکین، انتگرال M
 • نادر فتحیان پور، رضا قائدرحمتی، مهدی حاضری صفحات 13-22
  امروزه بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) در امر اکتشاف ذخایر معدنی یکی از روش های مهم و در عین حال اجتناب ناپذیر محسوب می شود، به همین منظور در این مقاله توانایی الگوریتم اوزان شواهد در سیستم اطلاعات جغرافیائی با دقت و صحت بالا برای تلفیق داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیائی، سنجش از دور و استخراجی جهت تعیین و تمیز نقاط امید بخش ماده معدنی در مطالعه موردی ناحیه ایرانکوه اصفهان به نمایش گذارده شده است.
  به دلیل استفاده داده های سنجش از دور جهت استخراج یک سری لایه های اطلاعاتی ابتدا داده های سنجش از دور ASTER وETM+ منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اطلاعات لازم جهت تهیه و تکمیل بعضی از لایه های اطلاعاتی استخراج گردیده است. سایرلایه های شاهد از مدارک موجود برای استفاده در محیط GIS تهیه شده است. سپس با استفاده از روش اوزان شواهد، اوزان برای هشت لایه ژئوفیزیک، گسل، ژئوشیمی، دولومیت، نقاط دارای کانی سازی باریت، رخنمون ماده معدنی، اکسیداسیون و هیدروکسیدها محاسبه گردیده است و میزان وابستگی لایه ها با استفاده از آزمون استقلال شرطی مورد بررسی قرار گرفته است. نقشه نهایی پتانسیل سنجی با استفاده از روش های اوزان شواهد ترسیم و اولویت بندی مناطق مستعد بر اساس اوزان هشت لایه کنترل کننده کانی سازی برحسب احتمال رخداد ماده معدنی و عدم قطعیت نشان داده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در محدوده معادن فعلی، پتانسیل سرب و روی دارای بالاترین میزان بوده و در بخش های غربی معدن گوشفیل تا تپه سرخ، غرب معدن تپه سرخ و شمال کلاه دروازه مناطق مستعد جهت تمرکز عملیات اکتشافی وجود دارد.
  کلیدواژگان: اکتشاف، GIS، سنجش از دور، اوزان شواهد، ایرانکوه
 • محسن کریمی، علی دهقانی، علی باده نوش صفحات 23-30
  هیدروسیکلون یکی از موثر ترین وسایل دانه بندی در کارخانه های فرآوری مواد معدنی است. این دستگاه نسبت به تغییرات پارامتر های عملیاتی بسیار حساس است. با توجه به زمان ماند کوتاه مواد در هیدرو سیکلون، پایش (Monitoring) آن می تواند نقش چشمگیری در بهبود کارآیی آن داشته باشد. معمولا از معیارهای حد جدایش، دقت جدایش و میزان بازیابی آب به ته ریز، به عنوان عوامل ارزیابی کارآیی هیدروسیکلون استفاده می شود. از زاویه چتر ته ریز نیز می توان کارکرد هیدروسیکلون را بررسی کرد. در این تحقیق با استفاده از شیوه پردازش تصویر، به اندازه گیری زاویه چتر در ته ریز هیدروسیکلون پرداخته شده است. سپس با کمک روش های آماری، پارامتر های موثر بر این زاویه مشخص شدند و با برازش توابع مناسب، ارتباط بین زاویه چتر، حد جدایش، دقت جدایش و بازیابی آب به ته ریز مشخص گردید. نتایج نشان دادند که می توان از شیوه پردازش تصویر به عنوان روشی قابل اطمینان در بررسی کار هیدروسیکلون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هیدروسیکلون، زاویه چتر ته ریز، پردازش تصویر، حد جدایش، بازیابی آب به ته ریز، دقت جدایش
 • رضا رحمان نژاد، وحید معاذالهی صفحات 31-37
  بررسی رفتار حفریات زیرزمینی با تکیه بر اندازه گیری جابجایی ها از رایجترین روش های ارزیابی پایداری است. در این تحقیق تاثیر عملیات استخراجی در کارگاه های 245 پسرو و 245 پیشرو بر وضعیت گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا که متحمل مشکلات گوناگون شامل جابجایی بیش از حد مقطع عرضی گالری، ایجاد تغییر شکل های گوناگون قاب های نگهداری و شکست و تخریب آنها گردیده، ارائه شده است. ابزار مورد استفاده متر همگرایی سنج و ایستگاه ها از نوع 3 نقطه ای هستند. نتایج یکساله ثبت همگرایی در 12 ایستگاه حاکی از آن است که بیش از 92% جابجایی کل در پشت جبهه کار کارگاه استخراج جبهه کار طولانی رخ می دهد. به گونه ای که تغییر شکل های مضر در محدوده ای بین 7 تا 22 متر پشت جبهه کار کارگاه و در زیر زون تخریب بوقوع می پیوندند. همچنین سرعت پیشروی عملیات استخراجی در کارگاه از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار گالری تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: معدن پابدانا، کارگاه استخراج جبهه کار طولانی، رفتارنگاری، متر همگرایی سنچ
 • آویشن عطرفی، هایده حجت الاسلامی، محمد نوع پرست، سید ضیا ءالدین شفایی، علی قربانی، گلناز جوزانی کهن صفحات 39-49
  نمونه کانسنگ کم عیار سولفیدی- اکسیده معدن چنگرزه نطنز اصفهان، با عیار 3/2% سرب و 98/1% روی، مورد پرعیارسازی به روش های فلوتاسیون و ثقلی قرار گرفت. هدف در این مطالعه تولید کنسانتره سرب با حداکثر بازیابی بود و میزان تاثیر پارامترهای کیفی مانند نوع کلکتور، کف ساز و همچنین میزان بهینه پارامترهای کمی زمان ماند ذرات در آسیا، میزان کلکتور، سولفور سدیم، سیلیکات سدیم، زمان آماده سازی، میزان pH و درصد جامد همراه با پرعیارسازی محصول رافر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در حالت بهینه فلوتاسیون تجمعی با استفاده از 2000 گرم بر تن سولفور سدیم به عنوان سولفید کننده، 500 گرم بر تن سیلیکات سدیم به عنوان متفرق کننده، 200 گرم بر تن کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم و 30 گرم بر تن کف سازMIBC در pH 10، کانی های اکسیدی و سولفیدی سرب بازیابی بیشتری (94% در مرحله رافر) نسبت به فلوتاسیون تفریقی به دست می آید و با 3 مرحله شستشو کنسانتره رافر، عیار را می توان به حدود 70% سرب رساند. همچنین در بررسی سینتیکی فرآیند فلوتاسیون مرحله رافر، چگونگی شناور شدن ذرات باارزش در بازه زمانی پیاپی، زمان بهینه کف گیری 18 دقیقه به دست آمد. روش های ثقلی با هدف تولید محصول قابل فروش یا محصول میانی قابل باردهی به فلوتاسیون با بررسی تاثیر شیب، آب مصرفی انجام شد. نتیجه پرعیارسازی ثقلی با میز لرزان، برای خوراک پرعیار با 7/5% سرب، کنسانتره سرب با عیار 46% و بازیابی 80% بود که می تواند تنها جهت تولید پیش کنسانتره عملیات فلوتاسیون به کار رود. از آنجایی که محدوده جداسازی جیگ ابعاد درشت است، اما محتوای سرب نمونه مورد مطالعه در بخش دانه ریز کانسنگ متمرکز بود، لذا نتایج قابل توجهی به دست نیامد.
  کلیدواژگان: کانسنگ کم عیار سولفیده، اکسیده سرب، فلوتاسیون، ثقلی، چنگرزه
 • محمد جعفر محمد زاده، اینور ناصری، امید محمودیان صفحات 51-58
  منطقه قره چمن در آذربایجانشرقی بر روی زون ارومیه دختر واقع شده و بیشتر منطقه از سنگ های ولکانیکی حد واسط تا اسیدی و رسوبی تشکیل شده است. به منظور اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای تعداد 698 رسوب رودخانه ای از منطقه برداشت و در راستای بهینه سازی روش ها با هدف ایجاد مدل اکتشافی مناسب، پروسه داده ها با استفاده از دو روش جداسازی جوامع سنگی و خوشه بندی فازی میان مرکز (FCMC) برای حذف مولفه سنژنتیک اقدام گردید.
  در روش خوشه بندی فازی میان مرکز (FCMC)، پردازش بر روی داده های نرمال در منطقه صورت پذیرفت و عناصر با داده های سنسورد بالا حذف و روی داده ها تحلیل فاکتوری انجام گرفت. سپس باتوجه به امتیازات فاکتوری، فقط یک یا دو عنصر از هر گروه انتخاب شده وروش FCMC روی آنها اعمال گردید. نتایج حاصل از این روش تعداد 6خوشه را به عنوان خوشه بهینه معرفی کرده و با رسم نقشه مقادیر بازماند، مناطق امیدبخش کانی زایی مشخص گردید. نتایج حاصل از اعمال FCMC بر روی داده های ژئوشیمیایی منطقه که بر اساس منطق فازی استوار است نشان می دهد که با عضویت هر نمونه در چند خوشه و محاسبه مقادیر بازماند، مولفه سنژنتیک خنثی و آنومالی های ماسک شده آشکار می شوند.
  مقایسه دو روش بر روی داده های رسوبات رودخانه ای در قره چمن بیانگر این واقعیت است که بکارگیری روش خوشه بندی فازی قابلیت اعمال آن را در مدت زمان کمتر و با دقت بیشتر جهت ثبت آنومالی های منطقه ای تایید و کارآمدی این روش در مقایسه با روش جداسازی جوامع سنگی خصوصا در مرحله اکتشافات ناحیه ای که تعداد نمونه ها بسیار زیادند را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اکتشافات ژئوشیمیایی، جوامع سنگی، خوشه بندی فازی میان مرکز، حذف مولفه سنژنتیک، قره چمن
 • مجتبی تقوایی نژاد، محمدرضا شایسته فر، محمدرضا دیانتی، محمد جلالی صفحات 59-66
  اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ مشکلی بوده که از اول شروع به کار معدن مس سرچشمه تا به امروز بحث اصلی بین این دو واحد مجتمع بوده است. با توجه به این که کارخانه فرآوری معدن بر اساس خوراکی که نوسانات آن در حد مجاز باشد، طراحی و بهینه سازی می شود، لذا شناسایی خطاهای مراحل مختلف نمونه برداری و همچنین بررسی اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ امری ضروری به نظر می رسد. با تعیین حد مجاز پارامترهای موثر در واریانس نوسانات و به کار بردن آنها در برنامه ریزی تولید روزانه می توان تا حد زیادی از نوسانات عیاری کاست. در این پژوهش، با به کارگیری ابزارهای آماری و زمین آماری روشی جهت تعیین نوسانات دقیق عیاری خوراک مصرفی کارخانه پرعیارکنی ارائه شده است تا به کمک نتایج آن، امکان مقایسه این نوسانات با نوسانات پیش بینی شده خاک ارسالی معدن به صورت شیفتی و روزانه فراهم گردد. برای انجام این پژوهش در یک روز خاص 50000 تن خاک با عیار 05/ ± 89 /0 به کارخانه ارسال و با تناژ مصرفی و حدود اطمینان عیاری محاسبه شده خوراک مصرفی تغلیظ در این روز (42100تن خاک با عیار 04/ ± 92 /0) مقایسه شد که این عیار در محدوده عیار پیش بینی 06/ 0 ± 93 / 0 و محدوده عیار اجرایی 05/0 ± 89/0 قرار گرفت (در سطح اعتماد 95 %). در نهایت جهت کاهش نوسانات عیاری و افزایش بازیابی کارخانه تغلیظ معدن مس سرچشمه پیشنهاد داده شد که در صورتی که از 100 روز متوالی 95 مورد عیار خوراک کارخانه تغلیظ در محدوده اطمینان عیار اجرایی معدن قرار گیرد، از آن زمان به بعد نمونه گیری از خوراک کارخانه تغلیظ صورت نگیرد و عیار اجرایی معدن در محاسبات متالورژی تغلیظ لحاظ گردد.
  کلیدواژگان: نوسانات عیاری، زمین آمار، محدوده اطمینان عیاری، واریانس پراکندگی، واریانس توزیعی ترکیبی، واریانس تخمین
 • سید هادی حسینی، محمد عطایی*، رضا خالوکاکایی صفحات 67-76

  در این مقاله به منظور اولویت بندی بهره برداری از ذخایر سرب و روی استان یزد، تعدادی از معادن متروکه و پتانسیل های معدنی سرب و روی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات عمومی 21 معدن شامل فاصله تا جاده اصلی و کیفیت راه ها، کارهای معدنی انجام شده درگذشته، عیار و کانی شناسی ماده معدنی استخراج شده است. سپس به منظور تعیین و اولویت بندی بهره برداری و سرمایه گذاری، از روش تصمیم گیری چندمعیاره تسلط تقریبی 3 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که معادن تاج کوه، دره زنجیر و مهرجرد به ترتیب دارای بالاترین اولویت و قابلیت سرمایه گذاری در استان یزد می باشند.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، بهره برداری، معادن سرب و روی، متروکه، روش تسلط تقریبی 3، استان یزد
|
 • H. Mirzaei, R. Kakaei, B. Hasani, S.M.E. Jalali Pages 1-12
  The commonly used failure criterion based on stress intensity factors is compared with new developed stress based failure criterion to predict crack growth trajectory and the advantages and disadvantages of both criteria are discussed using some examples. To obtain displacement vector and strain and stress tensors، the element free Galerkin method (EFGM) is used. The visibility criterion is applied to model cracks and the M-integral method is employed to calculate the stress intensity factors. Two examples are considered to evaluate the mentioned failure criteria. The stress intensity factors obtained from EFGM show good agreement with the results of finite element and analytical solutions. The failure criterion based on stress intensity factors only can predict the initial crack trajectory however the stress based failure criterion can predict the complete crack growth path and its predictions coincide very well with numerical and experimental results.
  Keywords: Failure criteria, crack trajectory, Stress intensity factors, Element Free Galerkin Method, M, integral
 • N. Fathianpour, R. Ghaedrahmati, M. Hazery Pages 13-22
  Nowadays، using GIS in exploration of mineral deposits is among the important، and of course، indespensible methods. Accordingly، the algorithm of Weights of Evidence in GIS has been employed in this paper for integrating data from geological، exploration and mining sources in order to detect and discriminate areas bearing high potential of minerals in Irankoh of Isfahan as a case study. In order to obtain and complete some evidential layers the remotely sensed digital imagery from multi-spectral satellites including Landsat ETM+ and Aster sensors of the region were processed in the first stage. Other evidential layers such as geophysical، geochemical، Barite outcrops، surficial ore indications and known deposit training sites were created using information available in many exploratory reports and maps. Using weights of evidence approach، the weights for above eight separate evidential layers including geophysical، geochemical، faulting، dolomitization، baritization، ore indications، oxidation and hydroxylation layers were calculated and in the mean time، the conditional independencies were evaluated using chi-square statistical test. The final favorability map for further follow-up priorities in the frame of systematic exploration was drawn، and based on this map the regions with ranked prospectivities were identified. The results show that parts of Roomarmar region، areas to the west of Gooshfil mine، east of Tappeh-Sorkh mine، north of Kolahdarwazeh mine and lastly west of Tappeh-Sorkh mine with lowest prospectivity are respectively areas to be considered for further exploration programs.
  Keywords: Exploration, GIS, remote sensing, Weights of evidence, Irankhoh
 • M. Karimi, A. Dehghani, A. Badehnoosh Pages 23-30
  Hydrocyclone is the most effective classification unit in mineral processing practices. This device is very sensitive to the operational parameters. Due to the short residence time of material in the hydrocyclone، its monitoring has a great effect on the circuit performance. Two criteria are normally used to evaluate the cyclone performance، namely، cut size and water recovery to underflow. In this research، first، underflow discharge angle was measured using image processing technique. Then، statistical method was used to evaluate the effect of operational parameters on the underflow discharge angle. Empirical models were fitted to the data، relating the underflow angle to the variables. It was shown that this method can be used to control، the hydrocyclone performance.
  Keywords: hydrocyclone, Underflow discharge angle, Image Processing, Cut size, Water recovery to underflow
 • R. Rahmannejad, V. Maazallahi Pages 31-37
  Convergency measurement is one the most utilized methods to analyze the behavior of underground openings. In this research، the extraction effects of the coal stopes «245 advance» and «245 regressive» on the gallery Post no. 5 of Pabedana coal mine are considered. This gallery has experienced difficult loading conditions which are caused many stability problems like high deformation and yielding of steel sets. Convergences are recorded for about 1 year implementing tape extensometer and 3-point convergence monitoring arrays. Results of analyzing the recorded convergences of 12 stations showed that more than 92% of displacements are occured behind the stope face. Critical displacements occur under the gob zone، i. e. between 7-22m behind the stope face. Also، it is concluded that the rate of coal extraction in longwall stopes has a key role on stability of gallery.
  Keywords: Pabedana coal mine, Longwall Coal Stope, monitoring, Tape Extensometer
 • A. Atrafi, H. Hojatoleslami, M. Noparast, S.Z. Shafaei, A. Ghorbani, G. Jozani Kohan Pages 39-49
  The low grade oxide-sulfide lead-zinc ore sample taken from Changarzeh mine located in south of Natanz city in Isfahan province، containing 2. 3% Pb and 1. 91% Zn was concentrated by flotation and gravity methods. Studies were concentrated on producing Lead concentrate with maximum recovery. So، the effects of different parameters such as type and amount of collector، milling retention time، amount of sodium sulfur and its preparation time، application of sodium silicate، pH and solid content were investigated in relation to the metal contents of concentrates and flotation efficiencies. Experiments in optimum condition was carried out with 200 g/t KAX as collector، 2000 g/t Na2S، 500 g/t sodium silicate and 30 g/t MIBC at pH 10. A rougher concentrate with a recovery of 94% was produced through this condition and a lead concentrate with 70% Pb was produced as a result of 3 cleaning stages of flotation with a recovery of 40%. The process of rougher flotation was also analyzed kinetically and 18 minutes was determined as the optimum flotation time. Application of gravity methods for producing commercial product or a middle product for flotation was considered with a special attention to the effect of table slope and amount of water and for jig the effect of water and frequency. The result of one stage gravity separation by shaking table was a concentrate with a grade of 46% and a recovery of 80%. As a result، shaking table can be proposed for production of preconcentrate to be used as feed of flotation process. But since jig can be used for separation of coarse particles and the lead content of Changarzeh mine is in the form of fine particles، the results of jig were not considerable.
  Keywords: Low grade oxide, sulfate lead ore, Flotation, Gravity method, Changarzeh
 • M.J. Mohammadzadeh, E. Naseri, O. Mahmoodian Pages 51-58
  The Ghareh chaman area is located on Urumeih-Dokhtar zone in E-Azarbaijan، which is mostly، comprises of acid and intermediate volcanic rocks along with alluvium. Regional geochemical exploration was carried out in the area by 698 stream sediment sampling with the aim of optimizing different methods for obtaining reliable exploration model in the area. Hence a comparative studies of data processing using lithological unit''s discrimination (L. U. D) method and Fuzzy C-mean clustering (FCMC) for eliminating syngenetic component was attempted. In FCMC method the normalized data was processed and the elements with higher percentage of sensord were eliminated and factor analyses on data were employed. Only one or two elements from each group were selected based on their factorial scores and then FCMC method on geochemical data was carried out on selected elements. The results revealed six optimized clusters. Using residual values for geochemical mapping the promising mineralized areas were detected. Application of Fuzzy logic based FCMC on geochemical data reveal that، with membership of each sample in different clusters and estimating the residual values، the syngenetic effect is eliminated causing in detecting of blind anomalies in the area. The comparative studies of different methods on stream sediments of Ghareh Chaman indicate that the employment of FCMC method has advantage of detecting anomalies precisely in a shorter period of time confirming the capability of this method in contrast to L. U. D particularly in regional scale exploration where the numbers of samples are enormously increasing.
  Keywords: Geochemical exploration, L.U.D, FCMC methods, syngenetic component elimination, Ghareh Chaman
 • M. Taghvaeenejad, M.R. Shayestefar, M.R. Dianati, M. Jalali Pages 59-66
  Grade deviation between the feed and the consumption of concentration plant was a great debate from the beginning of the Sarcheshmeh copper mine operations until now. However، the ore dressing plant is designed in such a way to work optimally base on specific input feed. Therefore، the error identification of different sampling procedure and grade deviation investigation between the feed of the mine and the consumption of the concentrating plant is essential. With determination of limit allowance of adequate parameters in deviation variance and make use of them in daily product schedual، it is possible to reduce the grade deviation. In this research with utilizing the statistical and geostatistical implement an evaluation method of accurate grade deviation of concentrating plant feed is presented so that with the help of its result، possibility these deviations with the predicted deviations of feed of mine gets provided in terms of shift or daily scheduals. To apply this research in a particular day، 50000 ton feed compared with grade 0. 89± 0. 05 that this grade lies within the limitation of predicted grade of 0. 93±0. 06 and limitation of operation grade 0. 89± 0. 05 (at 95% confidence limit). Finally suggested that in order to reduce the grade deviation and to optimize the recovery of the concentrating plant of Sarcheshmeh copper ore، no sampling should be done from the concentrating plant feed but instead the operation grade of mine should be counted for the concentrating metallurgical calculations، provided from the 100 continuous days، 95 grade cases of concentrating plant feed should lie in the operation grade of confidence limit of the mine.
  Keywords: Grade deviation, Geostatistics, Grade confidence, Dispersion variance, Composition, Distribution Variance, Estimation Wariance
 • S.H. Hoseini, M. Ataei, R. Kakaei Pages 67-76

  Basic in this paper in order to rank the lead and zinc reservoirs of Yazd province from view point of exploitation، some abandoned mines and mineral resources of lead and zinc have been studied. For this purpose، general information such as distance from main road and roads quality، previous mining works have been done، grade and mineralogy of ore and reserve، have been collected from 21 mines. Then for ranking of these mines، ELECTRE III as a multi criteria decision making method has been used. The results of this investigation show that Tajkooh، Drrezanjir and Mehrjerd have highest ranks of investmentability respectively.

  Keywords: Ranking, Exploitation, Lead, Zinc Mines, Abandoned, ELECTRE III, Yazd province