فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
پیاپی 37 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/03/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جعفر باباجانی، عادل آذر، مرتضی معیری صفحه 1
  طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است. هدف اینگونه تحولات غالبا چیره شدن بر موانع نظام دیوان سالارانه ای است که مانع از استفاده کارا از منابع محدود می گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقات بیانگر آن است که بیشتر این تحولات در قالب یکسری از عوامل و محرک ها قابل تبیین است و کشورهایی که تحولات موفقی را تجربه نموده اند نیز معمولا از این مدل ها پیروی کرده اند. در این مقاله تلاش شده است که ادبیات موضوع مربوط به این گونه تحولات مورد بررسی قرار گرفته و محرک ها و عوامل تاثیرگذار بر تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران از منظر خبرگان ایرانی استخراج شود. بر این اساس با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از تعداد 241 نفر از خبرگان کشور، محرک ها و عوامل کلیدی وقوع تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران شناسایی گردیده و جایگاه آنها در شرایط کنونی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نظام پاسخگویی مالی نظام پاسخگویی عملیاتی بخش عمومی
 • صابر شعری، الهام حمیدی * صفحه 39

  در رسوایی های مالی شرکتها، یکی از موضوعاتی که همواره مرکز توجه و نگرانی بوده است، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. این نگرانی ها، در پی ورشکستگی شرکت های مشهوری مثل انرون و آدلفیا افزایش یافته است. یکی از عوامل سقوط این شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای آنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط میشود. در این مقاله، کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از چک لیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری شماره 12 ایران، بررسی شده است. نمونه مورد بررسی، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. در این مقاله، 14 مورد افشا مطابق استاندارد حسابداری 12 ایران تعیین و به دو دسته کلی تقسیم شده است. از موارد افشا 5 مورد در گروه افشای عمومی و 9 مورد در گروه سایر موارد افشا قرار داده شده است. سپس با محاسبه میانگین افشا و با در نظر گرفتن سطح افشای 50 درصد، نتیجه بررسی نشان میدهد که شرکتها به طور میانگین 41 درصد از موارد افشای عمومی و 58 درصد تا 62 درصد از سایر موارد افشا را گزارش کرده اند. در ادامه، میزان افشای هر یک از 14 مورد افشا، بررسی گردید و مشخص شد الزامات مندرج در استاندارد حسابداری 12 ایران، به طور کامل توسط شرکتها گزارش نمی شود.

  کلیدواژگان: معاملات با اشخاص وابسته، کفایت افشا، راهبری شرکتی
 • مهدی بهار مقدم، مهناز سالاری صفحه 59
  در این پژوهش ارتباط بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت برابری استهلاک حسابداری با استهلاک اقتصادی انتظار میرود ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریان های نقدی جاری منفی و معنادار باشد. اما در صورت وجود محافظهک اری درگزارشگری استهلاک، ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریان های نقدی آتی منفی خواهد بود. زیرا قبل از آنکه استهلاک اقتصادی دارایی ها اتفاق بیافتد، استهلاک حسابداری در گزارش های مالی شناسایی میشود. معمولا شرکتهایی رویکرد محافظه کارانه اتخاذ میکنند که عملکرد آتی بهتری داشته باشند. برای انجام این تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره و اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 01380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط معناداری وجود ندارد. بنابراین میتوان ادعا کرد استهلاک حسابداری متناسب با استهلاک اقتصادی نیست. ولی ارتباط بین استهلاک و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار است. پس میتوان گفت رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد. و در نهایت، بین گزارشگری محافظه کارانه استهلاک و معیار فرصتهای رشد آتی، بر خلاف انتظار، ارتباط منفی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: استهلاک حسابداری، استهلاک اقتصادی، جریانهای نقدی، فرصتهای رشد آتی
 • بهمن بنی مهد، رضا جعفری معافی صفحه 81
  این پژوهش رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 61390 در 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. روش پژوهش همبستگی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. نتایج حاصل این پژوهش نشان می دهد که اندازه صاحبکار، تغییر مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی بر انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرس اثر گذار است. اما رابطه معنی داری بین نسبت اهرمی، سودآوری و گزارش زیان توسط شرکت مورد رسیدگی با انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی وجود ندارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان دهنده آن است که خصوصی سازی حرفه حسابرسی و وجود رقابت در این حرفه، موجب افزایش تغییر حسابرس در شرکتهای نمونه پژوهش گردیده و در شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی پایین تری دارند، احتمال انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی بیشتر از سایر موسسات است.
  کلیدواژگان: انتخاب حسابرس، کیفیت اقلام تعهدی، رقابت در بازار حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی
 • روح الله صدیقی صفحه 99
  در این مطالعه به بررسی رابطه ساختار هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری برای دوره زمانی سال های 1383- 1387 در ایران می پردازیم - و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛ آیا بهبود ساختار هیات مدیره باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می شود یا خیر؟ در تحقیق حاضر ساختار هیات مدیره با استفاده از چهار متغیر، مورد بررسی قرار گرفته و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نیز از طریق ضرایب واکنش سود به دست آمده است. چهار متغیر ساختار هیات مدیره عبارتند از: اندازه هیات مدیره، عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و استقلال هیات مدیره. برای بررسی رابطه ساختار هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از مدل ارائه شده توسط استون و هریس (1991) استفاده گردید و برای آزمون مدل مذکور از رگرسیون خطی چند متغیره، روش حداقل مربعات تعمیم یافته تابلویی و آزمون والد استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای ساختار هیات مدیره ارتباط معناداری با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نداشتند.
  کلیدواژگان: ساختار هیات مدیره، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، حاکمیت شرکتی
 • حسن همتی، زهره یوسفی راد * صفحه 127

  هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان راهبرد تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، سه فرضیه برای بررسی ارتباط میان راهبرد تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی در شرکت هاتدوین و داده های مورد نیاز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1385 تا 1389 استخراج و از طریق رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان راهبرد تنوع و بازده غیر عادی شرکت ها ارتباط منفی و معنادار وجود دارد در حالیکه میان سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت و بازده غیر عادی آنها ارتباط معناداری مشاهده نشد. افزون بر این نتایج نشان داد که راهبرد تنوع بر ارتباط میان ارزش وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: راهبرد تنوع، سطح وجه نقد نگهداری شده، بازده غیر عادی
 • شمس الله شیرین بخش، زهره عارف منش*، آمنه بذرافشان صفحه 149

  یافته های تحقیقات نظری حاکی از آن است که تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی و متعاقبا بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده و سبب کاهش نابرابری اطلاعات می گردد. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش به عنوان معیار اندازه گیری نابرابری اطلاعات ودوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1389 می باشد. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه معکوس و معنادار بین دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس با نابرابری اطلاعات دارد. به عبارت دیگر تخصص صنعت و افزایش دوره تصدی حسابرس موجب کاهش نابرابری اطلاعات می شود. بعلاوه تحلیل حساسیت این تحقیق نشان میدهد که با تفکیک دوره تصدی حسابرس به سه دوره کوتاه، متوسط و طولانی نتایج مزبور مجددا تایید می گردد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که رابطه دوره تصدی حسابرس و نابرابری اطلاعاتی متاثر از انتخاب حسابرس متخصص یا غیر متخصص نمی باشد.

  کلیدواژگان: تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، کیفیت حسابرسی و نابرابری اطلاعات
|
 • J. Babajani, A. Azar, M. Moayeri Page 1
  During the past two decades, public sector accounting and reporting system encountered significant reforms. The aim of these reforms was removing bureaucratic system barriers which prevent efficient use of scarce resources. Extended reforms and changes in public sector of developed and even developing countries have persuaded many scholars to investigate them. These studies have shown that mentioned reforms often stem from a set of factors and drivers observed in the countries encountering these reforms. The present study discusses the literature regarding these reforms, and identifies influencing factors and drivers in reforms of Iran’s public sector financial and operational accountability system from the viewpoint of Iranian experts. Accordingly, using Delphi method through a survey of 142 Iranian experts, the key factors and drivers of reforms in Iran's public sector financial and operational accountability system have been identified. In the end, the status of these factors and drivers in the current condition of Iran is evaluated.
  Keywords: Financial Accountability, Operational Accountability, Public Sector
 • S. Sheri, E. Hamidi Page 39

  In Recent corporate scandals, one of the recurring areas of concern is related party transactions. Concern about related party transactions has increased as a result of at least two high profile bankruptcies: Enron and Adelphia. The key reason of their collapse has been attributable at least in part to extensive purposefully use of undisclosed or “under-disclosed” transactions. In this research, the adequacy of disclosure of related party transactions is investigated by means of a checklist prepared according to Iranian accounting standard No.12.Research is performed over the years of 2006 to 2010 among Tehran stock exchange listed companies. According to accounting standard No.12, 14 disclosure requirements are set out and divided into two groups: 5 items are classified as general disclosure items and others are classified as other disclosure items. Then, mean disclosure is calculated and compared with the 50-percent level of disclosure included in Doing Business Reports.The results show that companies disclose 46 percent of general disclosure items and 58 percent to 62 percent of other disclosure items. Finally, the disclosure level of each disclosure requirement is determined. The results suggest deficiency in compliance with accounting standard No.12.

  Keywords: Related Party Transactions, Adequacy of Disclosure, Corporate Governance
 • M. Bahar Maghadam, M. Salari Page 59
  In this study the relationship between accounting depreciation and economic depreciation has been studied. If the equality of accounting depreciation and economic depreciation is demonstrated, it is expected to be a negative and statistically significant relationship between accounting depreciation and current cash flows. But if there is conservatism in reporting depreciation, the relationship between accounting depreciation and future cash flows is expected to be negative. The reason is that before the economic depreciation of assets occurs; accounting depreciation in financial reports is recognized. Usually companies adopt a more conservative approach, to be able to report better performance in the future. For this research, the multiple regression model and information of companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2001-2010 were used. Results showed that there is no significant relationship between current cash flows and accounting depreciation. It can be argued that accounting depreciation and economic depreciation don’t change proportionately. But the relationship between accounting depreciation and future cash flows is negative and significant. Therefore it can be concluded that there is a conservative approach in reporting depreciation. And finally, in spite of the aforementioned expectations, there is Negative correlation between conservative reporting of depreciation and future growth opportunities.
  Keywords: Accounting Depreciation, Economic Depreciation, Cash Flows, Future Growth Opportunities
 • B. Banimahd, R. Jafari Moafi Page 81
  This study investigates relation between accruals quality and auditor selection in the listed firms of Tehran Stock Exchange (TSE) during a five-year period from 2007 to 2011. Using correlation method and logistic regression technique, the results of this study indicate that client size, management change and accruals quality impact on selection of the big audit firms. The results of this research also revealed that selection of the big audit firms has no relation with financial leverage, profitability and net loss. Research evidence also reveals that audit privatization and competition in audit market increase auditor rotation in the study sample. Also, when accruals quality is low, the probability of the big audit firm's selection is high.
  Keywords: Auditor Selection, Accruals Quality, Competition in Audit Market, Audit Firm Size
 • R. Seddighi Page 99
  The primary objective of this study is to show that board structure affects the value relevance of earnings. The role of board structure is to reduce the conflicts of interests between shareholders and managers. Four attributes of board structure includes Board size, CEO membership, Duality and Board independence are considered in this study. These attributes are used in this study to assess the impact of board structure on information content of accounting earnings. Information dynamics models, such as the Ohlson (1995) model provide a testable pricing equation that also identifies the role non-accounting information (i.e. corporate governance) plays in determining firm value. Based on Ohlson’s (1995) model, the change in value model, as developed by Easton and Harris (1991), is modified to include the proposed interaction between board structure and earnings management. In order to hypothesis testing, the pooled GLS regression is employed as the primary technique to estimate the coefficients. These coefficients are then examined using the Wald test to find out whether the earnings response coefficients after incorporating indictors of earnings reliability are significantly different from the earnings response coefficients irrespective of any propositions. The sample was drawn from listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the years 1383 to 1387. The final sample contained 675 firm-year observations. The results reveal that board structure have no effect on information content of accounting earnings.
  Keywords: Board Structure, Information Content of Accounting Earnings, corporate governance
 • H. Hemmati, Z. Yosefi Rad Page 127

  The aim of this study is to investigate the relationship between diversification strategy and cash holding with abnormal return of TSE listed companies. For this purpose, three hypotheses were developed to investigate the relationship between diversification strategy and cash holding with abnormal return of companies and the sample data were extracted from financial statement of listed Companies during the period 2004 to 2008. Results revealed that there is a negative and significant relationship between abnormal returns and diversification strategy, but relationship between abnormal returns and cash holding was not statistically significant. The results also revealed that diversification strategy has positive and significant impact on the relation between abnormal returns and cash balance.

  Keywords: diversification strategy, cash holding, abnormal return
 • Sh. Shirinbakhsh, Z. Arefmanesh, A. Bazrafshan Page 149

  Prior researches suggest that auditor specialization and auditor tenure increase audit quality and consequently improve quality of disclosed information and decrease information asymmetry. So the purpose of this paper is to examine the relationship between a company’s bid-ask spread, as a proxy of information asymmetry, and auditor tenure and specialization from 2002 to 2010 in the companies listed in Tehran Stock Exchange. Using regression analysis, the findings revealed that there is a negative and statistically significant relationship between auditor tenure and auditor specialization with information asymmetry. In other words auditor specialization and high auditor tenure decrease information asymmetry. In addition separating auditor tenure into short, medium and long periods confirmed the results too. Also the results show that the relationship between auditor tenure and information asymmetry is not influenced by selection of specialists or non-specialists.

  Keywords: Auditor industry specialization, Auditor tenure, Audit quality, information asymmetry