فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
پیاپی 1 (پاییز 1391)

 • بهای روی جلد: 36,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم احمدی نژاد* صفحات 1-32
  اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسائل جدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسئله اخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصوص برخی از این تعارضات آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تاثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر مسئله اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت به آراء دیوان حقوق بشرمورد مداقه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اخراج، استرداد مجرمین، کنواسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر، مجازات اعدام، حقوق بشر
 • غلامرضا ذاکرصالحی، مهدی رحمتی فر صفحات 33-60

  هم اکنون برخی از مراجع قضایی ودادگستری های کلان شهرها با پدیده دلالی و واسطه گری دست به گریبانند .این موضوع مساله مطالعه حاضر را تشکیل می دهد .در این مقاله نویسنده برای تبیین نظری این پدیده الگوی هم افزای عرضه – تقاضای خدمات فاسد قضایی را ارایه کرده است.ابتدا ادبیات مربوط به فساد قضایی مورد کنکاش قرار گرفته وسیاست ها وراهبردهای کشورهای مختلف جهان برای کنترل وپیشگیری از بروز فساد قضایی معرفی شده است .سپس ماهیت دلالی و واسطه گری در مراجع قضایی مورد بحث قرار گرفته است.در ادامه جوانب مختلف مساله اعمال نفوذ با بهره گیری از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و قوانین ومقررات مشابه بررسی شده است .در پایان پس از بیان اشکال گوناگون تخلفات و جرایم مرتبط با موضوع بر لزوم تدوین قانونی جامع برای پیشگیری ومقابله با این پدیده تاکید می شود.

  کلیدواژگان: فساد قضایی، دلالی، واسطه گری، اعمال نفوذ، جعاله
 • حجت سلیمی ترکمانی صفحات 61-96
  امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای را می توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظم وستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی، 1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی نه یک جنایت بین المللی قلمداد می شود. اما ما مدعی و شاهد ظهور تدریجی پارادایمی تازه در حوزه حقوق بین الملل هستیم. پارادایمی که در آن ارزشهای بشری جایگاهی ویژه داشته و حاکمیت دولتها نمی تواند مانعی قطعی در شکلگیری قاعده ای خاص به نفع بشریت شود. اگرچه بررسی برخی مسائل در چارچوب این پارادایم ممکن است به نتایجی غیر قابل قبول از منظر پارادایم اول منتهی شود اما به هر حال آن واقعیتی است که در نهایت جامعه بین المللی دولت محور بایستی دیر یا زود آن را بپذیرد. در این پاردایم در حال ظهور و تثبیت ناشده حقوق بین الملل کاربرد سلاح هسته ای ناقض قواعد آمره و بر هم زننده نظم عمومی بوده و واجد عناصر سه گانه متشکله جنایات بین المللی می باشد. از این رو کاربرد سلاحهای هسته ای از منظر این پارادایم در حال ظهور، بر خلاف پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل، می تواند یک جنایت بین المللی قلمداد شود.
  کلیدواژگان: سلاحهای هسته ای، حقوق بین الملل کیفری، جنایت ب، ین الملل، ی، ارزشه، ای بشری، جرم انگاری بین المللی، پارادایم کلاسیک، پاردایم در حال ظهور
 • حسین میر محمد صادقی، رسول عابد * صفحات 97-120

  اجرای عدالت کیفری در سطح بین المللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرض رفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاه های بین المللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضات ایندادگاه ها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر در دادرسی این جرائم را دارند؛ رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد. بر اساس چنین تجربهای در حقوق جزای بین المللی، مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به»جرائم علیه اجرای عدالت«اختصاص یافته است که در این مقاله تلاش میکنیم به بررسی و تحلیل آن پردازیم. در قسمت اول، تاریخچه کوتاهی ارائه از موضوع ارائه میشود، در قسمت دوم به بررسی روندتصویب مواد 70و 71اساسنامه و پیشنهادهایی که دولتها در این باره ارائه نمودند، پرداخته میشود. درقسمتهای پایانی، نمونه های جرائم علیه اجرای عدالت و شیوه رسیدگی به آن و موضوع همکاری دولتهای عضو بررسی میشود.

  کلیدواژگان: اجرای عدالت، صلاحیت، فرآیند رسیدگی، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
 • مرتضی طبیبی، محسن اکبری صفحات 121-136
  گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعداد موانع ارث اما همگی بریکی از این موانع که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان در نوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانع ارث واستدلالهای ارائه شده در این خصوص، بررسی مانع قتل به عنوان تنها مانع پذیرفته شدهدر تمامی مذاهب اسلامی می باشد. نتیجه عمده حاصل از این تحقیق شناخت دقیق موان عارث و نیز ویژگی های قتل به عنوان مانع ارث بوده ونیز دریافت این نکته که قتل عمدی،همیشه مانع ارث تلقی نمی گردد.
  کلیدواژگان: موانع ارث، قتل، دفاع مشروع وارث، مورث
 • سعید قماشی صفحات 137-158
  مطالعه بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونه تحلیل قوانین کیفری نشان می دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیان و سه نگرش پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبود کمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد می شود بهره گرفت. با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شده است بهره گیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجب نادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامت انسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد.
  کلیدواژگان: کرامت انسانی، جرم انگاری، غایت بودن انسان، فاعلیت اخلاقی انسان
 • جعفر کوشا صفحات 159-180
  جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید. این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد، هر چند با جرایمی هم چون ارتشاء و کلاهبرداری؛ قابل مقایسه است، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیین شده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود: اعمال نفوذ فاعلی، 1و اعمال اعمال نفوذ منفعلانه. 2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیم تقسیم می شود؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرتکب وکیل دادگستری می باشد. اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است: اعمال نفوذعام و اعمال نفوذ خاص که مواد 1و 2این قانون به آن پرداخته است.
  کلیدواژگان: اعمال نفوذ، مامور دولت، اعمال نفوذ فاعلی، اعمال نفوذ منفعلانه، وکیل دادگستری، ارتشاء، کلاهبرداری
 • بهزاد رضوی فرد صفحات 181-203
  محل تولد کیفر حبس ابتدئا در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبس سالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است که اثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرین انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرار جرم«خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سوء این کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجازات جرایم بین المللی با تردید هایی همراه است. هم با رویکرد سزادهی قابل تحلیل است و هم بارویکرد فایده گرای کیفر. اما مسئله مهم در کار آمدی این کیفر در برابر جرایم بین المللی در وهله اول تنظیم و تطبیق صحیح میزان مناسبی از این کیفر با شخصیت مجرمان بین المللی است و از دیگر سو، این امر بسته به سازماندهی و تاسیس مستقل نهاد اداره زندان های بین المللی دارد. باید برای کیفر حبس بین المللی تشکیلات مستقلی تعبیه و ابعاد ارعابی و اصلاحی _ درمانی آن با استحکام ساختاری این نهاد اجرایی تقویت گردد تا شایدهم مجرمان بین المللی مرتکب جرایم شدید با تحمل این کیفر و دوری از قدرت متنبه شود و هم برای بزهکاران و جنایتکاران بالقوه بین المللی عبرت آموز و پیش گیرنده باشد.
  کلیدواژگان: حبس، دادگاهای کیفری بین المللی، دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین المللی، کار آمدی، فایده گرایی
|
 • Maryam Ahmadinejad Pages 1-32
  The oldest topics in international law are the deportation and extradition. After raised the new issues of human rights in the field of international law and to transform human statusininternational relations inpractice the issue ofdeportationand extradition are sometimes in conflict with European human rights concepteuropean court ofhuman rightsasalegal element of the europeanconvention onhuman rightsinitspractice tojudge the votesabout thesome oftheseconflicts. Based on, thepresent article influence of human rightsstatedin theEuropean conventionof human rightson theissue ofdeportationandextradition in the practice of the statesparties tothe convention has been studied according to theEuropean court ofhuman rightsvotes.
  Keywords: deportation, extradition, the EuropeanConvention onHumanRights, European Court ofHumanRights, Death Penalty, HumanRights
 • Dr.Gholamreza Zakersalehi, Mehdi Rahmatifar Pages 33-60

  Some of judicial authorities and courts of justice in big cities are struggling with the phenomenon of brokerage and intermediary at the present time. It is the subject of the present study. In this article, the author suggests the synergic model of supply- demand for corrupt judicial services, to explain this phenomenon theoretically. First, the literature on judicial corruption is analyzed, and the policies and strategies used by different countries to control and prevent the emergence of judicial corruption are introduced. Then, the nature of brokerage and intermediary in judicial authorities is discussed. Next, different aspects of the problem of lobbying are reviewed using the Penal Code on lobbying against law and legal regulations and the same. Finally, after explaining different forms of related violations and crimes, the necessity to codify a comprehensive code on preventing and confronting this phenomenon is emphasized.

  Keywords: Judicial Corruption, Brokerage, Intermediary, Lobbying, Reward
 • Hojjat Salimi Turkamani Pages 61-96
  Nowadays, various subjects of international law, including criminalization of use of nuclear weapons, can be studied from two different aspects. In the classic paradigm of international law based on Westphalian order and sovereignty–oriented approach and in light of international court of justice(ICJ) findings, mere employment of nuclear weapons is not forbidden and nor is considered as an international crime. However it can be claimed that new paradigm is coming up in international law. In This new paradigm based on human values, sovereignty can’t prevent emergence of a rule on benefit of human rights crucially. Although survey of some subjects from this aspect could lead to unacceptable result in comparison with the last paradigm, it is the fact that everyone has to believe it late or soon. Use of nuclear weapons in context of this emerging and nonestablished international law is violation of international Jus Cogens and public order and contains three forming elements of international crimes. Then, in contrast to the classic paradigm of international law, use of nuclear weapons can be considered as an international crime in the new emerging paradigm.
  Keywords: Nuclear Weapons, International Criminal Law, International Crime, Human Values, International Criminalization, the Classic Paradigm, the Emerging Paradigm
 • Hossein Mir Mohammad Sadeghi, Rasoul Abed Pages 97-120

  At the international level, like national level, there are certain criminal behaviours which may pervert the right course of justice. Many ad hoc international courts have, in the course of their activities, faced the problem of how to deal with these offences. They usually tried to justify their jurisdiction in triying these offences on the basis of the inherent jurisdiction they have in trying the core crimes, an approach which has been criticized by many lawyers. Based on such an experience, Articles 70 and 71 of the Statute of Intenational Criminal Court have been allocated to offences against the administration of justice, which will be discussed in this article. In the first part, a brief history of the subject is given. The seconf part is allocated to the study of the process leading to the aadoption of Articles 70 and 71 and to the segestions given by states in this respect. In the final sections, offences against the administarion of criminal justice, their trying and the corporation of the member states with the I.C.C in this regard has been discussed.

  Keywords: Administration of justice, Jurisdiction, Criminal procedure, ICC
 • Dr. Tabibi, Mohsen Akbari Pages 121-136
  There are times when some of the heir qualities cause them to be debarred from coming into their inheritance which are called inheritance barriers. In spite of contradictions among the jurists of Islamic faiths on the number of inheritance barriers, they all universally agree upon homicide as one. However, they have discords on the type of homicide and peculiar conditions. The aim here is to precisely identify the inheritance barriers and relative reasoning in this regard as well as surveying homicide as the only accepted barrier of inheritance among Islamic faiths. The major consequences of this research, then, are precise identification of inheritance barriers as well as identify features of homicide as the barriers of inheritance in addition to coming into this conclusion that a premeditated murder is not always considered a barrier.
  Keywords: inheritance barriers, homicide, canonical vindication, heir, hereditary
 • Dr. Saeed Qomash Pages 137-158
  Studying the discussions of political philosophy, the law and analysis of criminal laws all show that the criminalization can happen generally depending on the principle of harm and three views of patriarchy, morality, and perfectionism. In perfectionism it is believe that for moral promotion and the development of spiritual perfection of man, using punishment is necessary. Since, today, humanitarian dignity is accepted as a religious and human value, using punishment for promotion of moral personality is inconsistent with humanitarian dignity. Therefore, humanitarian dignity can be considered as the prevention of developing criminalization.
  Keywords: humanitarian dignity, criminalization, moral subjectivity, manultimate, ness
 • Dr. Gafar Koosha Pages 159-180
  Crime of "trying to corruptly influence a judge, judges, a court or a government official to one side or the other" was passed by Iranian legislature in 1315 solar. Although the crime is comparable with crimes such as bribery and fraud; has got its own particular elements as well as specific conditions and is defined as a specific crime. The crime is divided into two categories: Active influence and passive manipulation. Active influence, with respect to perpetrator of crime, is divided into two categories: The perpetrator could be an ordinary person or could be a lawyer. Active influence committed by an ordinary person is conceivable in two modes: General influence and specific influence which are regulated in Articles 1 and 2 of the said legislation.
  Keywords: Crime of
 • Behzadrazavifard Pages 181-203
  Imprisonment fundamentally borninthe sphere of National criminal law. In other word, for many years imprisonment has been viewed and dictated on the base of crime doings inside the borders of the Nation- States. Imprisonment has been an excommunicating punishment that its efficiency harshly criticized in many criminal law systems as a “school of repeating the crime”. But today malfunctions ofthis punishment has been reduced in many ways in the developed countries by performing reformations in management of prisons, but acceptance of the efficiency of such punishment regarding the International crimes has been doubtful. Such a phenomenon can be analyzed both with the punitive approach andutilitarian approach in penology. But first of all, the main thing about efficacy of such punishment in the sphere of International crimes is suggesting and adopting a suitable degree of the punishment regarding the character of International criminals. However, the success of such an important task depends on organization and establishment of an independent institution for administrating the affairs of an International prison. An independent institution with special task of International kind of punishment must be created and its strong structure must perform intimidating,corrective andtreatmentativetasks appropriately. Only in this way we can hope the great International criminals receive anappropriate punishment and also potential criminals and guilty be prevented from doing crime.
  Keywords: Imprisonment.National criminal law.Punishment.International criminal law.International prison