فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسلم سالاری گوغری*، رضا حسینی، جلیل حاجی زاده صفحه 1
  سوسک های خانواده Carabidae با داشتن توانایی شکارگری بالا از دشمنان طبیعی مهم آفات هستند. طی سال 1390 یک بررسی به منظور شناسایی گونه های زیرخانواده های Pterostichinae وScaritinae در استان گیلان صورت گرفت. در این تحقیق 6 گونه متعلق به 4 جنس و 4 قبیله شناسایی شدند. که هر 6 گونه برای فون استان گیلان جدید می باشند. فهرست گونه های شناسایی شده به شرح زیر است. Subfamily: Pterostichinae (Bonelli، 1810) Tribe: Pterostichini (Bonelli، 1810) 1-Pterostichus elongatus (Duftschmid، 1812) Tribe: Platynini (Bonelli، 1810) 2-Agonum angustatum (Dejean، 1928) Subfamily: Scaritinae (Bonelli، 1810) Tribe: Scaritini (Bonelli، 1810) 3-Scarites planus (Bonelli، 1813) 4-Scarites terricola (Bonelli، 1813) 5-Scarites eurytus (Fischer von Waldheim، 1828) Tribe: Clivinini (Rafinasque، 1815) 6-Clivina laevifrons (Chaudoi،. 1842)
  کلیدواژگان: فون، Pterostichinae، Scaritinae، Carabidae، استان گیلان
 • فاطمه شفقی*، کریم کمالی، یعقوب فتحی پور صفحه 11

  شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae) از آفات محصولات انباری مانند گندم انبار شده می باشد. در این تحقیق زیست شناسی، نیازهای گرمایی و پارامترهای رشد جمعیت شپشه دندانه دار غلات روی پنج رقم گندم قدس، مهدوی، چمران، کویر و پیشتاز مورد مطالعه قرار گرفت. تمامی آزمایش ها در رطوبت نسبی 5 ±70 درصد و دوره نوری 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی انجام گرفت. دوره لاروی و شفیرگی در دمای 5/0±28 در روی ارقام مختلف اختلاف معنی-داری را نشان ندادند. میانگین میزان تخمریزی ماده ها نیز روی ارقام مختلف مقایسه شد. متوسط میزان تخم ریزی 28/8±11/105 تخم روی رقم قدس و 34/4 ±72/72 تخم روی رقم کویر به دست آمد که به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان تخم ریزی را روی ارقام مختلف به خود اختصاص دادند. تاثیر دما روی نرخ رشد مراحل نابالغ در دماهای 20، 25، 28 و30 درجه سلسیوس روی ارقام مختلف مقایسه شد. نتایج نشان داد که با افزایش دما از 20 تا 30 درجه سلسیوس طول دوره لاروی و شفیرگی کاهش معنی داری داشت. در آزمایش دیگر نیاز های گرمایی شپشه دندانه دار در پنج رقم گندم، با قراردادن حشره در شش دما بررسی شد. کمترین صفر رشد مرحله لاروی و شفیرگی به ترتیب در ارقام چمران و پیشتاز و بیشترین آن در رقم قدس به دست آمد. بررسی پارامترهای رشد جمعیت در دمای 5/0±28 درجه سلسیوس و برای بیست تکرار انجام شد. مقایسه پارامترهای رشد جمعیت نشان داد که به طور معنی دار رقم مهدوی با 65/71 بالاترین مقدار نرخ خالص تولیدمثل R0 و رقم کویر با 55/33 کمترین مقدار R0 را داشت. بالاترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به میزان 0642/0 بر روز روی رقم مهدوی وکم ترین آن 0508/0 بر روز روی رقم پیشتاز بود. کم ترین زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT) و کم ترین طول دوره یک نسل (T) به ترتیب در ارقام مهدوی و چمران و بیش ترین آن در رقم پیشتاژ مشاهده شد. میزان روی ارقام مختلف تفاوت معنی دار نداشت.

  کلیدواژگان: شپشه دندانه دار غلات، پارامترهای رشد جمعیت، رقم گندم، نیازهای گرمایی
 • مهدی جلائیان، مهدی منصوری، آزاده کریمی ملاطی* صفحه 19

  سپردار واوی پسته Lepidosaphes pistaciae (Hem.: Diaspididae) یکی از آفات مهم در مناطق پسته کاری کشور، به ویژه در باغ های سمپاشی شده است. این مطالعه با هدف تعیین پراکنش پارازیتوییدها و هایپرپارازیتوییدهای این شپشک در استان اصفهان و بررسی مشخصات مرفولوژیک آن ها در سال های 1382-1383 اجرا شد. برای تعیین مناطق پراکنش این گونه ها از پنج منطقه ی پسته کاری اصفهان نمونه برداری شد و بدین ترتیب حضور یا عدم حضور گونه های گزارش شده در این مناطق و نیز احتمال وجود گونه های دیگر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بعضی از خصوصیات مرفولوژیک آن ها در مراحل مختلف رشد به منظور تفکیک نمونه ها از یکدیگر بررسی شد. نتایج نشان داد از پنج منطقه ی مورد مطالعه، در سه منطقه، چهار گونه ی زنبور شامل Coccobius annulicornis Ratzeburg، Aphytis sp.، Zaomma lambinus (Walker) و Ablerus sp. در باغ های پسته فعال هستند. همچنین مشخص شد جنس ماده ی زنبور C. annulicornis به صورت یک پارازیتویید داخلی روی سپردار واوی پسته عمل می کند در حالی که لاروهای جنس نر به صورت هایپرپارازیتویید روی افراد خودی رشد و نمو می کنند. گونه ی Z. lambinus نیز به صورت هایپرپارازیتویید داخلی روی لاروهای کامل و به ندرت روی شفیره های پارازیتویید داخلی و همچنین روی لاروهای پارازیتویید خارجی تغذیه می کند. گونه ی Ablerus sp. به صورت هایپرپارازیتویید خارجی روی لارو کامل و شفیره های جنس نر و ماده پارازیتویید داخلی رشد و نمو می کند.

  کلیدواژگان: سپردار واوی پسته، Lepidosaphes pistaciae، پارازیتویید، هایپرپارازیتویید، اصفهان
 • جعفر محقق نیشابوری صفحه 33
  سن Aelia acuminata (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) از جمله ی سن های غلات محسوب می شود که گاهی اوقات خسارت آن در مزارع گندم و جو گزارش شده است. مطالعه ی زیست شناسی و تحلیل کمی جمعیت آن به شناخت ویژگی های این سن کمک می کند. بدین منظور حشرات کامل نسل بهاره ی سن A. acuminata، از مزرعه ی گندم در منطقه ی آمل جمع آوری و مطالعه ی نشو و نما و پارامترهای تولیدمثلی آن انجام شد. سن های یادشده در آزمایشگاه (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-80 % و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) با دانه ی گندم تغذیه شدند. میانگین دوران نشو ونمای تخم و پنج سن پورگی سن A. acuminata به ترتیب 028/0 ± 14/7، 056/0 ± 96/4، 221/0 ± 11/9، 238/0 ± 28/6، 185/0 ± 56/6 و 347/0 ± 63/8 روز به دست آمد. بیش از 80% مرگ و میر مربوط به مراحل تخم و پوره های سنین اول و دوم بود. دوران نشو ونمای حشرات نر و ماده تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (به ترتیب 81/0 ± 36/43 و 87/0 ± 00/43 روز). پارامترهای نرخ ذاتی و نهایی رشد جمعیت (روز1-)، نرخ ناخالص و خالص تولید مثل (تخم) و طول دوره ی یک نسل (روز) به ترتیب 0112/0 ± 0261/0-، 210/0 ± 974/0، 81/5 ± 7/10، 094/0 ± 16/0 و 74/15 ± 99/68 برآورد شد. عملکرد ضعیف تولید مثلی افراد نسل بهاره ی این سن نشان می دهد که آن ها قادر به استقرار کلنی پرورشی در شرایط آزمایشگاهی نیستند.
  کلیدواژگان: دموگرافی، سن های غلات، پرورش آزمایشگاهی
 • پونه قائمیان*، حمیدرضا صراف معیری، شهرام فرخی صفحه 43
  پارازیتویید های جنس Trichogramma ازجمله دشمنان طبیعی هستند که به طور وسیعی در کنترل بیولوژیک در جهان مورد استفاده قرار می گیرند. حضور گیاهان گل دار به واسطه تامین مواد قندی می تواند موجب بهبود کارایی عوامل کنترل بیولوژیک شود. به -منظور بررسی اثر گیاه گل دار گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) روی برخی ویژگی های زیستی زنبور (Hartig) Trichogramma embryophagum، دو آزمایش در شرایط آزمایشگاهی (دما C°1± 25، رطوبت نسبی %10±60 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) انجام شد: 1). در آزمایش اول ویژگی های زیستی زنبور T. embryophagum که طی 24 ساعت اول پس از تفریخ حشره کامل از ترشحات قندی گیاه گل دار گندم سیاه تغذیه کرده بود با تیمارهای آب و عسل 10% و شاهد (بدون تغذیه) مقایسه شد. در آزمایش دوم ویژگی های زیستی زنبور زنبور T. embryophagum با تغذیه از منابع غذایی ذکر شده در تمام طول عمر حشره کامل مطالعه شد. در تمام آزمایش ها از تخم های بیدغلات (Sitotroga cereallela Olivier) به عنوان میزبان استفاده شد. در آزمایش های 1 و 2 زنبورها بیشترین طول عمر (به ترتیب 22/0±26/3 و 18/0±6/5) و میزان پارازیتیسم (به ترتیب 78/2±8/36 و 6/1±36/63 تخم) را در حضور گندم سیاه داشتند که با تیمار دیگر و شاهد اختلاف معنی داری داشت. متعاقب این دو آزمایش، یک بررسی در مزرعه انجام شد تا کارایی زنبور T. embryophagum درحضور گندم سیاه گل دار در یک سامانه میان-کشتی با گیاه ذرت مورد ارزیابی قرار گیرد. تعداد 20 سیتوکارت به عنوان تله تخم به طور تصادفی در مزرعه شاهد و تیمار قرار داده شد. میانگین کل تعداد تخم پارازیته در هر تله تخم در مزرعه ذرت با حضور گندم سیاه 58/5±91/19 و شاهد 13/1±33/4 تخم بود که باهم اختلاف معنی داری داشتند. نتایج این پژوهش به وضوح تاثیر معنی دار گندم سیاه را در کارایی زنبور T. embryophagum نشان می-دهد که می تواند در توسعه برنامه های رهاسازی انبوه زنبور تریکوگراما مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زنبور تریکوگراما، کنترل بیولوژیک، گیاهان گل دار، گندم سیاه، پارازیتیسم
 • علی افشاری*، معصومه غلامی، شعبان علی مافی پاشاکلایی، غلام علی عبداللهی آهی صفحه 53
  مورچه ها با حمایت از شپشک ها در مقابل دشمنان طبیعی، می توانند مهار زیستی آن ها را مختل نمایند. این پژوهش در سال 1389 و با هدف بررسی تاثیر مورچه ی Santschi Lasius turcicus بر میزان تغذیه و واکنش تابعی کفشدوزک استرالیایی روی نهال های نارنج در یک باغ مرکبات در شهرستان ساری انجام گرفت. یک عدد لارو سن سوم یا کفشدوزک ماده ی دو تا سه روزه به همراه تراکم مشخصی از مورچه های کارگر (شامل صفر، 2، 4، 6، 8 و 10 عدد) روی یک عدد برگ آلوده به تراکم معینی از پوره های سن سوم شپشک استرالیایی (شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 عدد) محبوس شدند. پس از گذشت 24 ساعت، مورچه و کفشدوزک روی برگ حذف شدند و پس از شمارش تعداد شپشک های خورده شده روی هر برگ، پارامترهای واکنش تابعی با استفاده از مدل جستجوی تصادفی راجرز تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که حضور مورچه روی نهال های آلوده به شپشک استرالیایی به کاهش تغذیه ی لاروهای سن سوم و حشرات ماده ی کفشدوزک استرالیایی از این شپشک منجر شد. با افزایش تراکم مورچه از صفر (شاهد) به ده عدد در هر برگ، میانگین تغذیه ی لاروهای سن سوم و حشرات ماده ی کفشدوزک به ترتیب از 89/3 به 55/1و از 22/3 به 78/1 عدد شپشک در روز کاهش یافت. شکل منحنی واکنش تابعی تحت تاثیر حضور مورچه قرار نگرفت و در تمام تیمارها از نوع دوم بود. اما مقادیر پارامترهای واکنش تابعی تحت تاثیر حضور مورچه قرار گرفتند به طوری که با افزایش تراکم مورچه از صفر به ده عدد در هر برگ، نرخ حمله در لاروهای سن سوم از 143/0 به 009/0 و در کفشدوزک های ماده از 0905/0 به 0002/0 کاهش یافت. همچنین با افزایش تراکم مورچه، زمان دستیابی در لاروهای سن سوم از 84/6 به 79/10 ساعت و در کفشدوزک های ماده از 36/7 به 04/10 ساعت افزایش یافت. با توجه به اثرات منفی این مورچه بر میزان تغذیه و واکنش تابعی کفشدوزک استرالیایی، حضور آن روی درختان مرکبات در برنامه های مهار زیستی و مدیریت تلفیقی شپشک استرالیایی در باغ های مرکبات شمال ایران باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شپشک استرالیایی، مهار زیستی، مورچه های همیار، واکنش تابعی
 • جلیل حاجی زاده*، سارا رامرودی، پتر مسان صفحه 67
  در بررسی فون کنه های خانواده Ameroseiidae در استان گیلان در سال های 1392-1391 دو گونه جمع آوری و شناسایی شدند. گونه Ameroseius furcatus Karg 1971 از منطقه داماش رودبار (36° 45′ 16.49′′ N، 49° 48′ 11.05′′ E) و گونه Epicriopsis palustris Karg، 1971 از تالش (37° 21\'' 54\«N، 50° 5\'' 34\» E)، شفت (37° 9′ 24′′ N، 49° 24′ 26′′ E)، سیاهکل (36° 56′ 0′′ N، 49° 54′ 0′′ E)، فومن (37° 13′ 48′′ N، 49° 17′ 24′′ E) و رستم آباد رودبار (36° 53′ 54′′ N، 49° 29′ 26′′ E) جمع آوری و شناسایی شدند. گونه اول برای فون کنه های ایران و گونه دوم برای استان گیلان جدید بودند. نمونه های جمع آوری شده توسط دکتر پتر مسان از آکادمی علوم کشور اسلواکی شناسایی شدند. به علاوه فهرستی از 22 گونه از کنه های خانواده Ameroseiidaeکه تا کنون از ایران گزارش شده اند تهیه شده است.
  کلیدواژگان: Ameroseiidae، ایران، گیلان، گزارش جدید
|
 • Salari Gougheri, Moslem*, R. Hosseini, J. Hajizadeh Page 1
  The Carabidae beetles with high predatory ability are one of the most important natural enemies to reduce pest populations. A study was carried out for collection and identification of Pterostichinae and Scaritinae subfamilies (Coleptera: Carabidae) in Guilan province, Northern Iran during 2012. In total 6 species belonging to 4 genera and 4 tribes were identified which all of them are as new records for the studied area. The list of identified species is as follow: Subfamily: Pterostichinae (Bonelli, 1810) Tribe: Pterostichini (Bonelli, 1810) 1.Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812) Tribe: Platynini (Bonelli, 1810) 2.Agonum angustatum (Dejean, 1928) Subfamily: Scaritinae (Bonelli, 1810) Tribe: Scaritini (Bonelli, 1810) 3.Scarites planus (Bonelli, 1813) 4.Scarites (Parallelomorphus) terricola (Bonelli, 1813) 5.Scarites procerus eurytus (Fischer von Waldheim, 1828) Tribe: Clivinini (Rafinasque, 1815) 6.Clivina laevifrons (Chaudoi,. 1842)
  Keywords: Fauna, Pterostichinae, Scaritinae, Carabidae, Guilan province
 • Shafaghif.*, K. Kamali, Y. Fathipour Page 11

  Sawtoothed grain beetle, Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera: Silvanidae) is one of the major pests of stored products like stored wheat. In the current study, biology in laboratory, thermal requirements and population growth parameters of O. surinamensis were studied on five wheat varieties including Ghods, Mahdavi, Chamran, Kavir and Pishtaz. These experiments were carried out in growth chamber at 705% R.H and a photoperiod of 12 L: 12 D h.. Larval and pupal periods at 28±0.50C showed no significant difference on various varieties. Average oviposition rate of female on different varieties were also compared. Each female laid 105.11±8.28 and 72.72±4.34 eggs on Ghods and Kavir varieties, respectively, showing the highest and the lowest oviposition rates among varieties. Effect of temperature on growth rate of immature stages was also studied at 20, 25, 28 and 30°C on the five mentioned varieties. The results revealed that increasing temperature from 20 to 30°C. decreased the larval and pupal periods. The thermal requirements of sawtoothed grain beetle were studied on the five wheat varieties. by keeping the insects at 15, 20, 25, 28 30 and 35°C. The result showed the minimum larval T0 was occurred on Chamran variety and the maximum on Ghods. The lowest pupal T0 was observed on Pishtaz and the highest on Ghods. The lowest and the highest thermal constant of larval and pupal stage occurred on Ghods and Pishtaz, respectively. Comparison of population growth parameters revealed the highest (71.65 days) and the lowest (33.55 days) value of R0 was on Mahdavi and Kavir, respectively. In these conditions the highest and lowest values of rm were recorded on Mahdavi and Pishtaz varieties, respectively. The shortest doubling time (DT) (10.79 days) belonged to Mahdavi varietiy and the shortest generation time (65.16 days) was obtained on Chamran. The value of  showed no significant difference among varieties.

  Keywords: Oryzaephilus surinamensis, population growth parameters, wheat variety, thermal requirements
 • Jalaeian, Mehdi*, M. Mansourin, A. Karimi, Malati Page 19

  Lepidosaphes pistaciae Archangelskaya (Hem: Diaspididae) is an important pest of pistachio in sprayed orchards in Iran. This study was carried out to determine the local distribution of the parasitoids of pistachio oystershell scale in Isfahan Province, during 2003-2004 and to study the morphological characteristics of various developmental stages. A sampling program was conducted in five locations of pistachio production areas. In addition, some morphological characteristics of developmental stages in collected parasitoids were studied. As a result, four species were collected and identified from three locations of pistachio orchards. Among the parasitoids associated with L. pistaciae the female Coccobius annulicornis Ratzeburg was the internal parasitoids of L. pistaciae, while, the males fed on their own species as hyperparasitoids. Moreover, Zaomma lambinus (Walker) feeds as endo-hyperparasitoid on mature larval stage of endo-parasitoid and ecto-parasitoid and rarely on pupal stage of endo-parasitoid. It seems that Ablerus sp. feeds as ecto-hyperparasitoid on mature larval and pupal stages of endo-parasitoid.

  Keywords: Lepidosaphes pistaciae, pistachio oystershell scale, parasitoid, hyperparasitoid, Isfahan
 • Mohaghegh Neyshaboori Jafar Page 33
  Aelia acuminata (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) is among cereal bugs that occasionally damages wheat and barley plants. To understand its reproductive potential, an experiment was carried out using adults of spring generation collected from a wheat field in Amol (North Iran). The insects were fed with wheat grains and maintained at 25 ± 1 ºC, RH = 60-80% and a photoperiod of L:D = 16:8 h. Development times of egg and five nymphal instars were 7.14 ± 0.028, 4.96 ± 0.056, 9.11 ± 0.221, 6.28 ± 0.238, 6.56 ± 0.185 and 8.63 ± 0.347 days, respectively. More than 80% mortality occurred during egg and two first nymphal stages. Total development time was not different between female (43.00 ± 0.87 days) and male (43.36 ± 0.81 days). Estimated values for intrinsic and finite rates of increase (day -1), gross and net reproductive rates (eggs) and generation time (days) were -0.0261 ± 0.0112,. 974 ± 0.210, 10.7 ± 5.81, 0.16 ± 0.094 and 68.99 ± 15.74, respectively. Poor reproductive performance of spring generation of A. acuminata indicated that they could not properly be established under the examined laboratory conditions.
  Keywords: Demography, cereal bugs, laboratory rearing.
 • Ghaemianp.*, H. R. Sarraf Moayeri, Sh. Farrokhi Page 43
  Parasitoids of the genus, Trichogramma are the most widely used natural enemies for biological control of pests worldwide. The presence of flowering plants can improve efficiency of biological control agents by supplying sugar resource for parasitoids. In this study, two experiments were performed under laboratory condition (at 25±1ºC, 60±10% RH and a photoperiod 16L:8D), to evaluate the effect of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) on biological characteristics of Trichogramma embryophagum (Hartig). The two conducted experiments were: 1) Study of biological characteristics of T. embryophagum in the first 24 hours after adult eclosion on floral plant buckwheat versus honey 10% and control (no feeding). 2) Study of the biological characteristics of T. embryophagum with continuous feeding on some nutritional resource as mentioned above during their adulthood. The angoumois grain moth, Sitotroga cereallela Olivier, eggs were used as a host in all experiments. In both experiments longevity was (3.26±0.22 and, 5.6±0.18 days, respectively) and number of host parasitized (36.8±2.78 and 63.36±1.6 eggs, respectively) of wasps in presence of buckwheat were significantly more than another treatment and control. In subsequent of laboratory experiments, a field survey was performed to evaluate T. embryophagum efficiency in presence of flowering buckwheat as an intercropping system with corn. Twenty sitocards were randomly placed in treatment and control field as an egg trap. The mean number of parasitized Sitotroga eggs in each card by T. embryophagum in the corn field with buckwheat and control field was 19.91±5.58 and 4.33±1.13 eggs, respectively that were significantly different. The results clearly showed the significant effect of flowering buckwheat on the efficiency of T. embryophagum that could be useful to develop an inundative biological control program using Trichogramma.
  Keywords: Trichogramma, biological control, flowering plants, buckwheat, parasitism
 • Afshari, Ali*, M. Gholami, Sh. A. Mafi Pashakolaei, Gh. A. Abdollahi Ahi Page 53
  Ants (Hymenoptera: Formicidae) can interfere with biological control of scale insects through protecting them against natural enemies. This study was carried out to investigate the impact of Lasius turcicus Santschi on feeding and functional response of vedalia beetle, Rodalia cardinalis on sour orange saplings in a citrus orchard in Sari County, northern Iran, during 2010. A 2-3-day old third instar (L3) or female beetle with a certain number of worker ants (including 0, 2, 4, 6, 8 or 10) were confined on a leaf which infested with a certain density of third nymphal instars of Icerya purchasi Maskell (including, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 or 50). After 24 hours, the ant and ladybird were removed and the number of consumed scale was counted. The functional responses parameters were estimated using Rogers’ random predator equation. Results showed that the presence of ant on infested saplings decreased feeding of ladybird on scale. Mean daily feeding of females and third larval instars of ladybird decreased from 3.22 to 1.78 and 3.89 to 1.55 scales, respectively, while ant density increased from zero to 10 individuals per leaf. The functional response type was not affected by ant presence and a type II was observed in all treatments. In contrast, the values of functional response parameters were adversely affected by the ant activity. So that, by increasing ant density from zero to 10 individuals per leaf, the attack coefficient (a) of third larval instars of ladybird decreased from 0.143 to 0.009 and of adult females decreased from 0.0905 to 0.0002. After such increasing in ant density, handling times for third instars and adult females were increased from 6.84 to 10.79 and 7.36 to 10.04 hours, respectively. Because of adverse effects of this ant on feeding and functional response of R. cardinalis, its presence on citrus trees should be considered in biological control and integrated pest management program of cottony cushion scale in citrus orchards of northern Iran.
  Keywords: Icerya purchasi, Biological control, Mutualistic ants, Functional response
 • Hajizadeh, Jalil*, S. Ramrody, P. Masan Page 67
  In a faunal study two ameroseid (Ameroseiidae) mite species were collected and indentified from Guilan province, Northern Iran during 2012-2013. The Ameroseius furcatus Karg, 1971 was collected from soil under unknown host plant in Damash region, Rudbar city (36° 45′ 16.49″ N, 49° 48′ 11.05″ E) and Epicriopsis palustris Karg, 1971 was collected from soil samples in Talesh (37° 21\' 54\" N, 50° 5\' 34\" E), Shaft (37° 9′ 24″ N, 49° 24′ 26″ E), Siahkal (36° 56′ 0″ N, 49° 54′ 0″ E), Fuman (37° 13′ 48″ N, 49° 17′ 24″ E) and Rostamabad (36° 53′ 54″ N, 49° 29′ 26″ E). The first species is new record for Iran mites fauna and second species is new record for Guilan province mites fauna. The collected specimens were identified by Dr. Peter Masan from Slovakia Academy of Sciences. Also a checklist of 22 known species of family Ameroseiidae recorded from Iran is provided.
  Keywords: Ameroseiidae, Iran, Guilan, New record