فهرست مطالب

نشریه تحقیقات مالی
پیاپی 35 (بهار و تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالرضا تالانه، محمد محمودی *، کاوه شرفی صفحات 1-16

  پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته‎شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به‎طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

  کلیدواژگان: اطلاعات محرمانه، حجم غیرعادی معاملات، بازدهی غیرعادی، حادثه سنجی
 • رضا راعی، شاپور محمدی، رضا عیوض‎لو * صفحات 17-28

  احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به طور معناداری متفاوت از صفر است.

  کلیدواژگان: معامله مبتنی بر اطلاعات، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN)، مدل های مبتنی بر اطلاعات، ریزساختار بازار
 • فریدون رهنمای رودپشتی، افسانه سروش‎یار صفحات 29-50
  در این مقاله توان توضیح‎دهندگی نسبی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در رابطه با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‎شده و ارزش افزوده بازار، به‎عنوان معیارهای عملکرد اقتصادی و سود خالص و سود عملیاتی و جریان‎های نقدی عملیاتی نیز، مصادیق معیارهای عملکرد حسابداری در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات مالی هفتاد شرکت عضو نمونه در سال‎های 1379 تا 1387 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از توانمندی متفاوت سود خالص، سود عملیاتی، جریان‎های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده بازار در تبیین ارزش شرکت دارد؛ اما ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‎شده از چنین توانایی برخوردار نیستند. افزون‎بر این، از بین معیارهای عملکرد مورد بررسی، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین قدرت توضیح‎دهندگی است؛ اما به‎دلیل تنوع نتایج در شرایط مختلف مورد بررسی، در خصوص برتری معیارهای عملکرد حسابداری نسبت به یکدیگر نمی‎توان قاطعانه ابراز عقیده کرد.
  کلیدواژگان: معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی، ارزش بازار شرکت
 • سید محمد سیدحسینی، سید بابک ابراهیمی * صفحات 51-74

  هنگامی‎که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های مورد مقایسه، BEKK (1،1) و مدل توسعه یافته FBEKK (1،d،1) هستند که مدل توسعه یافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d) را طی فرآیند مدل سازی لحاظ کرده و برآورد می‎کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه گری های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل‎سازی های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این بود که مدل FBEKK (1،d،1) تصریح دقیق تری را فراهم می‎کند که فرضیه های پایه اقتصادی نیز موید آن هستند.

  کلیدواژگان: بازده، تلاطم، حافظه بلندمدت، BEKK، FBEKK
 • غلام رضا کردستانی، سیامک طایفه صفحات 75-94
  پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سود گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه گذاران می شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر، هزینه سرمایه سهام عادی، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی است، انتظار می رود ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر داشته باشد. در این پژوهش تاثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود) و ویژگی های مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به‎هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شده اند، با استفاده از اطلاعات مالی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های1380 تا 1389 بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگی های پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می کند؛ ولی ارتباط بین به‎هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.
  کلیدواژگان: هزینه سرمایه سهام عادی، ویژگی های کیفی سود مبتنی بر اطلاعات حسابداری، ویژگی های کیفی سود مبتنی بر اطلاعات بازار
 • قاسم محسنی، حسین آدوسی، حمزه خواستار، مرجان شعبانی صفحات 95-108
  این پژوهش به بررسی تاثیر چرخه چهارساله ریاست جمهوری ایران، بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی آن، شامل دو دوره ریاست جمهوری (1388– 1380) است که طی آن، دولت های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران روی کار آمدند. برای شناسایی روابط مورد نظر، از مدل های خودرگرسیون ناهمسان شرطی، خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته و خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته توانی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان رشد بازده سهام بورس تهران در سال اول از دوره ریاست جمهوری کاهش داشته، در سال دوم افزایش یافته، در سال سوم به اوج خود رسیده و در سال چهارم بار دیگر کاهش یافته است که کاهش رشد بازده در سال اول دوره ریاست جمهوری، بیش از کاهش آن در سال چهارم بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که میزان رشد بازده در سال های مختلف ریاست جمهوری در ایران و کشورهای دیگر، متفاوت است و برای تبیین آن باید به ساختار سیاسی و چگونگی انتخاب نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری توجه کرد. این امر بیانگر نیاز اساسی به توسعه مدل های منطبق با ویژگی های سیستم سیاسی مالی در ایران است. بهره گیری از چنین مدل هایی می تواند سرمایه‎گذاران را در اتخاذ تصمیم‎های به‎هنگام برای کسب بیشترین بازده از سرمایه‎گذاری ها یاری رساند.
  کلیدواژگان: شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران، مدل های خودرگرسیون ناهمسان شرطی (ARCH)، چرخه های انتخابات
 • بیتا مشایخی، محسن مطمئن صفحات 109-128
  این مقاله به بررسی اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. در این نوشتار استدلال می شود که در شرکت هایی با ریسک سیستماتیک بالاتر، مدیران انگیزه بیشتری دارند تا شناسایی اخبار بد را به امید اخبار خوب آینده به تعویق بیندازند. همچنین این شرکت ها، از جانب سرمایه گذاران و حسابرسان با تقاضای کمتری برای محافظه کاری روبه‎رو هستند. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک، از بتای مدل CAPM و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از مدل بال و شیواکومار (2006) استفاده شده است. بر اساس این فرضیه ها و با استفاده از 681 مشاهده (75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی سال های 1380 تا 1390، این نتیجه حاصل شد که میان ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. هنگامی‎که عوامل تعیین کننده محافظه کاری کنترل شدند، پایداری رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری مورد تایید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون نمونه های اخبار خوب و بد به‎طور جداگانه، مشخص شد اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری، از به تعویق افتادن شناسایی اخبار بد و نه از تسریع در شناسایی اخبار خوب ناشی شده است.
  کلیدواژگان: محافظه کاری مشروط، ریسک سیستماتیک، تئوری نمایندگی
 • ساسان مهرانی، احد حسینی، حسن حیدری، احمد پویانفر صفحات 129-148
  طرفداران خصوصی‎سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت‎ها، ارتقای فضای کسب‎وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می‎شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎ها با به‎کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به‎عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم‎جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تاثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تاثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت‎ها است. این نتایج تاییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است.
  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، ارزش شرکت، الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)، الگوی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
|
 • Adbol Reza Talaneh, Mohammad Mahmoodi, Kaveh Sharafy Pages 1-16

  This paper investigates the informational content of abnormal volume trading of shares listed at Tehran Stock Exchange (TSE) using an event study methodology. The results for a sample of 48 Iranian firms during 1385-1388 show that there are abnormal returns before and after the abnormal trading volume dates. Regression analysis also shows that there is a significant relationship between trading volume data and returns on days after the event date، meaning that future returns are predictable using trading volume data. These results provide directly evidence on informational content of abnormal trading volume and indirectly on inefficiency of TSE. Distributing trading volume data across the exchange can put traders with no insider information in a better informational position.

  Keywords: Insider Information, Abnormal Volume Trading, Abnormal Return, Event Study
 • Reza Raee, Shapour Mohammadi, Reza Eyvazlu Pages 17-28

  Probability of Private information Based Trade (PIN) has introduced as information risk measure. This paper is going to estimate probability of private information based trade (PIN) in Tehran Stock Exchange using microstructure models. Our results show that PIN is significantly different from zero for Tehran Stock Exchange.

  Keywords: Information, Based Trade, PIN, Information Based Models, Market Microstructure
 • Fereydun Rahnamay Roodposhti, Afsaneh Soroushyar Pages 29-50
  In this paper the ability of economic and accounting performance measures in explaining values of companies have been evaluated. Economic value added، refined economic value added and market value added are as economic performance measures and net income، operating income and operating cash flows is considered as accounting performance measures. In order to data analyzing and testing the search hypothesis، we use multiple regression analysis and financial information of 70 sample companies for the period of 2000 to 2008. The results indicate that the net income، operating income، operating cash flows and market value added have explanatory power for company value. But the economic value added and refined economic value added do not have such ability. Furthermore، market value added has the most explanatory power، but because of the variety in results، we cannot have a decisive opinion about the priority of accounting performance measures in relation to each other.
  Keywords: Accounting Performance Measures, Economic Performance Measures, Market Value of Company
 • Seyed Mohammad Seyedhosseini, Seyed Babak Ebrahimi Pages 51-74

  When the past observations are correlated with future observations and their correlation is significant، the time series has long memory. In this paper the contagion effect of volatilities، with consideration of long-run effect، is investigated. The basic model is BEKK (1، 1) and FBEKK (1،d،1)، Model extended long-run memory parameter (d) is considered and estimated. Furthermore in this paper price index of three industries in Tehran Stock Exchange consisting Automobile and Accessories Industry index، Financial Intermediaries (Leasing) and Machinery and Equipment index is employed in empirical modeling. The results indicates that FBEKK (1، d، 1) is more precise and compatible with basic Theories in Economics.

  Keywords: Return, Volatility, Long Memory, BEKK, FBEKK
 • Gholamreza Kordestani, Siyamak Tayefeh Pages 75-94
  Some of inherent limitations of accrual accounting make the actual earnings and accounting earnings different. So assessment of reported earnings quality has allocated extensive bulk of accounting studies to itself. The decrease information quality such as earnings quality increases information risk and also the investor’s risk. It’ll increase their expected return. Since cost of equity is the same as common shareholders expected return for the investee company، it’s expected that earnings attributes affect cost of equity. In this study earnings attributes have divided into two groups: Attributes based on accounting information (earnings persistence and earnings predictability) and attributes based on market information (earnings response coefficient، adjusted earnings response coefficient، earnings value relevance and earnings timeliness)، then relationship between this six earnings attributes، by using the information of 56 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the fiscal years 1995-2005 and cost of equity has been investigated. The results show there are significant relation between earnings persistence، earnings predictability، earnings response coefficient، adjusted earnings response coefficient and cost of equity. but there aren’t significant relation between earnings value relevance، earnings timeliness and cost of equity.
  Keywords: Cost of Equity, Earnings Attributes Based on Accounting Information, Attributes Based on Market Information
 • Ghasem Mohseni, Hosein Adousi, Hamzeh Khastar, Marjan Shabani Pages 95-108
  This study examines the impact of four-year presidential cycle on the Stock Returns of listed companies in Tehran stock exchange. The study covers two periods of presidential elections between 2001 and 2009 during which the eighth and ninth cabinet rose to power in Islamic Republic of Iran. In order to identify the slightly relationships، we used ARCH، GARCH and EGARCH models. Finding shows that the growth of stock returns has reduced during the first year of presidency، increased in the second year and maximized in the third year. Finally it has reduced during the fourth year of presidency. Findings also show that the reduction in output growth in the first year of the presidency has been more than cut in its fourth year. To explain these differences we should consider the political structure and the way which candidates are selected for the presidency. This shows the need to develop models consistent with the characteristics of the political- financial system of Iran. Utilizing these models، Investors can make on time decisions to gain the maximum return on their investments.
  Keywords: TEDPIX, Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH), Election Cycles
 • Bita Mashayekhi, Mohsen Motmaen Pages 109-128
  This paper examines the effect of systematic risk on accounting conservatism. The idea is that in firms with higher systematic risk، managers have higher incentives to delay the recognition of bad news in the hope of future good news. They also face less demand for conservatism from investors and auditors. In this paper، for measuring systematic risk and accounting conservatism، we used Beta from CAPM model and Ball and Shivakumar (2006) model، respectively. Consistent with these arguments، we find a significant and negative association between systematic risk and accounting conservatism using 681 observations (75 firms) from 1380 to 1390. When known determinants of conservatism were controlled، robustness of this association was affirmed. Furthermore، examining the bad news and good news samples separately reveals that the effect of systematic risk on conservatism is likely to originate from delaying the recognition of bad news rather than accelerating the recognition of good news.
  Keywords: Conditional Conservatism, Systematic Risk, Agency Theory
 • Sasan Mehrani, Ahad Hoseini, Hasan Heidari, Ahmad Pouyanfar Pages 129-148
  Privatization advocates believe that transfer to private sector increases firm’s performance and value، business environment، and therefore economic growth and welfare improves. In this research، by using the 70 accepted firms in the Tehran Stock Exchange for the period of 2005 to 2009، we investigate the effect of firm’s ownership structure on their value by applying Generalized Method of Moments (GMM) and Generalized Least Squares (EGLS) methods of estimations. Ownership structure is divided into four categories including: state ownership، corporate ownership، institutional ownership and individual ownership. We use Tobin’s Q ratio as the value criterion. Kao cointegration test results confirm Long-run relationship among variables under investigation. Estimated results also show positive and significant effect of institutional and corporate ownership and don’t confirm the effect of individual ownership on firm’s value and confirm efficient monitoring hypothesis.
  Keywords: Ownership Structure, Firm's Value, Generalized Method of Moments (GMM), Estimated Generalized Least Squares (EGLS)