فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 9 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عادل آذر، سمانه سقالرزاده*، علی رجب‎زاده صفحات 1-20
  این نوشتار، ترکیب نظریه مجموعه های فازی با شبیه سازی گسسته پیشامد را مطرح کرده و آن را برای مدل‎سازی مدت زمان نامطمئن فعالیت در شبیه سازی یک سیستم واقعی، به کار می گیرد. هدف این مقاله، ارزیابی سودمندی شبیه سازی فازی برای مدل‎سازی مدت زمان نامطمئن فعالیت است؛ به ویژه زمانی که داده نمونه ای موجود نبوده یا داده های موجود کافی نباشند. در این پژوهش، برای توصیف مدت زمان نامطمئن فعالیت ها از اعداد فازی استفاده شده که بیانگر ابهام، عدم دقت و ذهنیت گرایی در تخمین آنهاست. ابتدا یک مدل شبیه سازی برمبنای رویکرد کلاسیک (مبتنی بر توابع توزیع احتمال) طراحی شده و سپس با استفاده از مدت زمان های تخمینی خبرگان، به صورت مدل فازی درمی آید. چند مدل شبیه سازی نیز برمبنای تعدادی از توابع توزیع احتمال رایج، طراحی شده و نتایج آنها با نتیجه مدل شبیه سازی فازی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که اول خروجی های شبیه سازی فازی، تنها با یک مرتبه اجرای شبیه سازی گسسته پیشامد فازی قابل حصول است و دوم اینکه بازه خروجی های شبیه سازی فازی، نتایج حاصل از چندین مرتبه اجرای مدل های مبتنی بر توابع توزیع احتمال را در بردارد. بنابراین، شبیه سازی فازی، رویکرد پذیرفتنی برای نمایش سیستم واقعی به شمار می آید؛ به ویژه در شرایط عدم اطمینان که داده نمونه ای وجود نداشته یا داده های موجود ناکافی و غیرقابل اتکا هستند.
  کلیدواژگان: شبیه سازی گسسته، پیشامد فازی، مدل شبیه سازی، اعداد فازی، عدم اطمینان، مدت زمان فعالیت
 • لعیا الفت، مسعود براتی صفحات 21-42
  هدف این نوشتار، بهبود روابط زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه‎سازی خودرو کشور است. رویکرد مورد استفاده، تحلیل اهمیت عملکرد و شیوه گردآوری اطلاعات پرسش‎نامه بوده است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، سیزده عامل مهم در روابط زنجیره تامین شرکت های مورد مطالعه، شناسایی‎شده که همگی به تایید خبرگان رسیده اند. سپس با توجه به پیشینه پژوهش، برای هر عامل شاخص های مناسب تعیین شده است. در ادامه، پرسش‎نامه ای در اختیار 175 شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه‎سازی خودرو قرار گرفته و با روش تحلیل عاملی تاییدی، میزان اهمیت هر عامل اندازه گیری شده است. برای تحلیل عملکرد شرکت ها نیز از آزمون یک جامعه میانگین تی. استفاده شده است. سرانجام، شاخص های روابط زنجیره تامین در ماتریس اهمیت عملکرد، دسته بندی شده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت شرکت های ارائه شده است.
  کلیدواژگان: روابط زنجیره تامین، صنعت قطعه‎سازی خودرو، شرکت های کوچک و متوسط، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل اهمیت، عملکرد
 • سید مصطفی رضوی، محمدرضا آراستی، احمد جعفرنژاد، نیما مختارزاده صفحات 43-68
  پیچیدگی های ساختاری و محیطی و همچنین فشارهای رقابتی، باعث شده تا تعیین اولویت‎های توسعه تکنولوژی یک صنعت برای سیاست‎گذاران، مدیران و برنامه‎ریزان آن، از اهمیت خاصی برخوردار شود. با وجود ضرورت این مهم که مورد تاکید محققان نیز قرار دارد، فرایندی وجود ندارد که با توجه به اقتضائات خاص سطح صنعت، به برنامه‎ریزی تکنولوژی بپردازد. این شکاف تئوریک، باعث‎شده تا مطالعات دانشگاهی و صنعتی برای تدوین راهبرد تکنولوژی یک صنعت با توسعه مدل‎های برنامه‎ریزی تکنولوژی بنگاه یا با تغییر در مدل‎های سیاست‎گذاری تکنولوژی سطح کلان، به شناسایی و انتخاب تکنولوژی های کلیدی یک صنعت بپردازند که هر دو این رویکردها از ضعف‎ها و نقایصی برخوردارند. در این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، مدلی سه سطحی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت ارائه شده است که در سطح مرجع، خطوط کلان توسعه تکنولوژی انتخاب می‎شود و در سطح میانی، مدل سبد حوزه های تکنولوژی که پاسخ مناسب به نیازمندی های کلیدی سیستم می‎دهند، تعیین می‎شود. در سطح خرد مدل نیز گزینه های تکنولوژی که پتانسیل لازم برای دست‎یابی به اهداف عملکردی مورد نیاز را دارند، انتخاب می‎شوند. در ادامه مقاله و پس از تحلیل مدل توسعه یافته، پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه‎ریزی تکنولوژی، سطح صنعت، سطوح تصمیم‎گیری سه‎گانه، نظریه برخاسته از داده‎ها
 • محمدرحیم رمضانیان، اکرم اویسی عمران*، کیخسرو یاکیده صفحات 69-86
  تحلیل پنجره‎ای، روش شناخته‎شده ای برای ارزیابی عملکرد در طول دوره های زمانی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها است. در کاربرد تحلیل پنجره، فرض می شود که مرزهای کارا در طول دوره های مورد بررسی تغییر نکرده اند. بر خلاف تحلیل پنجره، شاخص مالم کوئیست تلاش می کند تفاوت مرزهای کارا را شناسایی و تفکیک کند. اما منظور از تفاوت مرزها از دیدگاه تحلیل پنجره، تغییرات کلی آنهاست که با روش های آماری قابل مطالعه است؛ در حالی‎که از دیدگاه مالم کوئیست، منظور میزان افتراق در نقاط محدودی از مرزهاست که با روش های ریاضی قابل تفکیک است. در این پژوهش با توجه به انطباق مجموعه امکان تولید در دو نوع شاخص مالم کوئیست با تحلیل پنجره ای با عرض های برابر با 2 یا بیشتر، چارچوبی پیشنهاد می شود که کاربر را قادر می‎کند با تعیین طول مناسب پنجره، از نقض فرض اساسی آن اجتناب کند و با به کارگیری نوع مناسب شاخص مالم کوئیست، تفاوت های نقطه ای در مرزها را در محاسبات عملکرد محاسبه کند.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، انتقال مرز کارا، تحلیل پنجره، شاخص مالم کوئیست دوسالانه، شاخص مالم کوئیست جهانی
 • رضا صادقی مقدم صفحات 87-112
  مفهوم هماهنگی در مدیریت زنجیره تامین، از دیدگاه نقش آفرینان این زنجیره با همدیگر متفاوت است؛ به طوری که این اختلاف دیدگاه میان آنها، سبب ناهماهنگی بیشتر در کل زنجیره تامین شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این مقوله در عملکرد زنجیره تامین، لزوم تبیین مفهوم هماهنگی در قالب مدلی علی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با به‎کارگیری رویکرد نگاشت‎شناختی و استفاده از نرم‎افزار مرورگر تصمیم، به مدل کردن محتوای ذهنی خبرگان برگزیده‎شده در صنعت خودروسازی کشور پرداخته شده است. سپس با بهره گیری از نرم‎افزار یو.سی.ای.نت، همبستگی میان نقشه های خبرگان متفاوت، تحلیل شده و در صورت تایید، نقشه های این خبرگان برای دست‎یابی به نقشه اجماعی صنعت خودروسازی کشور تلفیق شده اند. در ادامه نقشه های تفاوت 60، 70 و 100 درصد توافق خبرگان، به‎همراه تعیین میزان روابط میان آنها پرداخته شده است. در انتها آزمون های حاصل از تحلیل های بلوکی بر اعتبار این تقسیم‎بندی ها صحه گذاشته است.
  کلیدواژگان: هماهنگی زنجیره تامین، شبکه تامین خودروسازی، نگاشت شناختی
 • محمدعلی فیض‎پور، سعید نایب، گلسا صالحی فیروزآبادی صفحات 113-134
  اگرچه موضوع بهره وری از دیرباز مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تنها در مطالعات اندکی بهره وری به اجزای آن تجزیه گردیده و سهم هریک در میزان تغییرات آن بررسی شده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو می کوشد تا این موضوع را در صنایع تولید کانی غیرفلزی، به‎منزله یکی از عمده ترین صنایع در سطح کدهای ISIC و با استفاده از داده هایی خرد، بررسی کند. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم‎کوئیست و وارد کردن خروجی این روش ها به مدل داده های ادغام شده (پنل دیتا) با تاکید بر نتایج به‎دست آمده در سطح کدهای چهار رقمی، تغییرات فناوری در سه صنعت تولید سیمان و آهک‎وگچ، تولید محصولات ساخته شده از بتن، سیمان و گچ و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده، دارای بالاترین تاثیر بر تغییرات بهره وری بوده و کارایی مقیاس بالاترین تاثیر را در صنعت تولید آجر داشته است. کارایی مدیریتی نیز بالاترین تاثیر را در تغییرات بهره وری صنعت بریدن، شکل دادن و تکمیل سنگ از خود نشان داده است. از دید سیاست گذاری، این نتایج مبین آن است که برای رشد بهره وری صنعتی، راهکارهای یکسان، قابل اجرا نبوده و هر صنعت متناسب با ساختار اختصاصی به تغییرات متفاوتی برای این رشد نیازمند است.
  کلیدواژگان: بهره وری، کارایی مدیریتی، کارایی مقیاس، تغییرات فناوری، صنایع تولیدی
 • مسعود کسایی، مجتبی فرخ، حمیدرضا طلایی صفحات 135-152
  چابکی وسیله رقابتی برای همه سازمان ها است که در محیط نامطمئن و درحال تغییر امروز مطرح است. بسیاری از شرکت ها در محیط رقابتی کنونی، نیازمند برنامه ریزی راهبردی برای رسیدن به چابکی هستند. در این برنامه ریزی آنها می بایستی راهبرد هایی را برای سرمایه‎گذاری روی قابلیت ها و توانمندسازنده های چابکی شناسایی و تدوبن کنند. در واقع هر شرکتی برای رسیدن به چابکی، نیازمند داشتن میزان متفاوتی از قابلیت ها و سرمایه گذاری روی توانمندسازنده هایی برای رسیدن به این قابلیت ها است. هدف اصلی این نوشتار، به‎کارگیری روش‎های تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی و انتخاب توانمندسازنده های تولیدی برای ارتقای چابکی شرکت ها است. برای این امر، پژوهش پیش رو از یک روش تصمیم گیری چندمعیاره با ترکیب روش های ای.ان.پی و دیماتیل استفاده کرده است. طی فرایند اجرایی پژوهش، بعد از شناسایی قابلیت ها و توانمندسازنده های چابکی در صنعت خودرو، به تعیین روابط شبکه ای بین قابلیت ها و سپس اولویت‎بندی توانمندسازنده ها خواهیم پرداخت. توانمندسازنده های انتخاب‎شده بر اساس مطالعات گسترده ای است که محققان در پژوهش‎های دیگر آن را توانمندسازنده های راهبردی شناسایی کرده‎اند. در پایان نیز برای تشریح بهتر روش پیشنهادی به یک مطالعه موردی نیز اشاره خواهد شد و پیشنهادهایی نیز در این مورد برای ارتقای سطح چابکی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: تولید چابک، قابلیت های چابکی، توانمندسازنده های چابکی، ای.ان.پی، دیماتیل
 • سید حبیب الله میرغفوری، علی مروتی شریف آبادی، فائزه اسدیان اردکانی صفحات 153-178
  با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود در زنجیره تامین نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تامین، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این پژوهش به‎دلیل اهمیت تامین کنندگان در زنجیره تامین، موضوع مدیریت ریسک زنجیره تامین از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از ترکیب تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی، به‎منظور ایجاد مدل ارزیابی برای رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک تامین کننده استفاده شده است. نوآوری پژوهش در تلفیق روش های دلفی فازی، تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک های وارده از سوی تامین کنندگان است. این پژوهش برای نخستین‎بار در صنعت فولاد آلیاژی انجام شده است. برای این امر، عوامل موثر بر ریسک های وارده از سوی تامین کنندگان بر صنعت فولاد آلیاژی، با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و با استفاده از تلفیق دو رویکرد تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی، رتبه بندی شدند. پس از تجزیه و تحلیل، «منبع یابی منفرد یا محدود» و «محدودیت ظرفیت تامین کننده» مهم ترین عوامل شناخته شدند. با شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر ریسک، راهبرد های لازم برای کاهش این عوامل ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ریسک زنجیره تامین، ریسک تامین کنندگان، دلفی فازی، تحلیل رابطه ای خاکستری، VIKOR فازی
|
 • Adel Azar, Samaneh Saghalorzadeh*, Ali Rajabzadeh Pages 1-20
  This article proposes composition of fuzzy sets theory with discrete-event simulation and puts it into application in order to model uncertain activity duration in simulating a real-world system. The purpose of this paper is to assess the usefulness of fuzzy simulation for modeling uncertain activity duration، especially when insufficient or no sample data is available. In this research، fuzzy numbers are used to describe uncertain activity durations which is reflecting vagueness، imprecision and subjectivity in the estimation of them. Initially، a simulation model is designed on the basis of classic (probability distribution-based) approach and then by using activity durations estimated by experts، this model is changed to a fuzzy one. Based on a number of common probability distributions، Some simulation models are designed and their results are compared with those of fuzzy simulation model. The results indicates that، firstly، fuzzy simulation outputs are achieved through only one cycle of fuzzy discrete-event simulation and secondly، the range of fuzzy simulation outputs entails the results of multiple cycles of probability distribution-based simulation experiments. Therefore، the fuzzy simulation is an acceptable approach to present the real system; especially in uncertain circumstances that no sample data is available or there is some insufficient or unreliable data.
  Keywords: Fuzzy Discrete, event Simulation, Simulation Model, Fuzzy Numbers, Uncertainty, Activity Duration
 • Laya Olfat, Masoud Barati Pages 21-42
  The purpose of this paper is to improve supply chain relationships in Iranian small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts industry. For this reason، an Importance-Performance Analysis (IPA) has been employed to categorized supply chain relationships metrics. Also، the questionnaire method is used for gathering information. The paper identified thirteen supply chain relationships factors and related metrics for them، used by researchers and practitioners. The questionnaire answered by 175 Iranian small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts industry. Afterward، the IPA Matrix is developed and some recommendations presented for improving supply chain relationships in the Iranian SMEs.
  Keywords: Importance, Performance Analysis, Automotive Parts Industry, Small, Medium, Sized Enterprises, Factor Analysis, Supply Chain Relationships
 • Seyed Mostafa Razavi, Mohammad Reza Arasti, Ahmad Jafarnejad, Nima Mokhtarzadeh Pages 43-68
  Structural and environmental complexity and also Competitive challenges make priotrizing of technology development so critical for policy makers، managers and industries planner. Although the necessity of this subject has been mentioned in literature، but there is not any specific process for technology planning at industry level. because of This theoretical gap، researches uses the technology planning models of firm level or policy making models of national level for identifying and selecting the key technologies of an industry، that both of these approaches have some deficiencies. In this paper with the aid of qualitative approach and using grounded theory methodology we propose a model consist of three level for industry technology planning. The high priorities of technology development are determined in macro level of model. In meso level the portfolio of technology areas select to respond to the critical requirement of system. In micro level، we select the technology alternatives which have the potential of responding to performance targets. After analyzing the proposed model، we suggest some research themes for future working.
  Keywords: Technology Planning, Industry Level, Tripled Decision Layers, Grounded Theory (GT)
 • Mohammad Rahim Ramazanian, Akram Oveysi Omran*, Keykhosro Yakideh Pages 69-86
  Window Analysis is a known technique to evaluate performance during the time periods based on data envelopment analysis. In application of Window Analysis is assumed that efficient frontier have not changed during the periods in the study. Unlike the Window Analysis، Malmquist index tries to identify difference between efficient frontiers and separated them. But the means of different frontier in the Window Analysis are the their general changes that can be studied with statistical methods. While from this standpoint of Malmquist، limited points of frontiers is considered that using mathematical methods is indivisible. In this study، Considering conformity of Production Possibility Set in Malmquist index with window analysis with width is equal to or greater، a framework is proposed that enables the user by determining appropriate length of the window that prevents violating basic assumption، and by using appropriate kind of Malmquist index، calculate the differences point in frontiers in evaluation of performance.
  Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Shift Efficient Frontier, Window Analysis, Biennale Malmquist Index, Global Malmquist Index
 • Reza Sadeghi Moghadam Pages 87-112
  The concept of coordination in supply chain management is different from the viewpoint of the roles of this chain and this difference causes more uncoordination at the entire of the supply chain. Hence، regarding to the importance of this subject at the performance of supply chain، the clarification of the coordination concept as a casual model seems very necessary. In this research، the cognitive mapping and browser software have been used for the modeling of the mental concepts of the selected experts at Iran automotive industry. The coordination among the maps of different experts has been analyzed by the UCINET software and if it confirmed، the maps had been combined together to the access of the consensus map of the Iran automotive industry. Afterwards، it followed by setting the 60، 70 and 100% difference among the agreed maps of experts and their relations together; finally the tests of block analysis demonstrated the accuracy of above classification.
  Keywords: Chain Coordination of Supplying, Automotive Supply Network, Cognitive Mapping
 • Mohammad Ali Feizpour, Saeid Nayeb, Golsa Salehi Firozabadi* Pages 113-134
  Although economic and managerial literature is replete with studies that probe about productivity but only a few studies decompose it to its components (technological changes، managerial efficiency changes and scale efficiency changes) and analysis their share in productivity changes (positively or negatively). Accordingly، this article attempts to explain the issue by decompose productivity to its factors in non-metallic minerals industry as one of the main industry in Iran in 2 and 4 digit industrial code. Using the data envelopment analysis and Malmquist index and Panel Data Model، the results of this paper indicate that impact of productivity components on its changes strongly depends on the level of the industry level. In term of policy، the findings show that for productivity growth in industry sector necessarily a same strategy is not acceptable and each industry base on their structure needs different changes for approving their productivity.
  Keywords: Productivity, Managerial Efficiency, Scale Efficiency, Technological Efficiency, Industry Sector
 • Masoud Kassaei, Mojtaba Farokh, Hamid Reza Talaei Pages 135-152
  Agility is perceived as the dominant competitive vehicle for all organizations in an uncertain and ever-changing business environment. Many of the enterprises in present competitive environment need to have strategic plan for achieving agility. For this purpose، they should identify strategies in order to centralize on the agility capabilities and providers. Indeed، each enterprise for achieving agility need to have deferent amount of the capabilities and ensures that the agility providers can satisfy the agility capabilities. The aim of this paper is to create methodology to rank and select the agility providers that raise the agility of enterprises. For this purpose، in this paper a multi-criteria decision makingtechnique is used that composed of the ANP and DEMATEL. Analytic Network Process (ANP) is Relative newmethod in multi-criteria decision making area can systematically consider the interdependence between criteria and alternatives. The DEMATEL techniquecanalsodetermine the cause and effect relationships and the inner dependence among criteria usedto improve the ANP results.
  Keywords: Agile Manufacturing, Agile Capabilities, Agile Providers, ANP, DEMATEL
 • Seyed Habib-Alah Mirghafoori, Ali Morovati Sharifabadi, Faezeh Asadian Ardakani Pages 153-178
  By increasing complexity، level of uncertainty and risk in the chain goes up. Hence supply chain risk management has become a major issue in the organization. In this study، Supply Chain Risk from this perspective will be investigated. This study utilizes a grey relational analysis and Fuzzy VIKOR to establish a complete and accurate evaluation model for ranking factors affecting on supplier risk. Innovation of this research is combining fuzzy Delphi method، the grey relational analysis and fuzzy VIKOR to identify and ranking factors affecting on suppliers risk and was conducted for the first time in alloy steel industry. After the analysis «single sourcing» and «available capacity» were identified as important factors. For this purpose، factors affecting on the risks incurred by the supplier on Alloy Steel industry were identified using Fuzzy Delphi. Then these factors evaluated and ranked using Grey Relation Analysis and fuzzy VIKOR. After the most important risk factors that need to be improved، identified and more appropriate strategies is offered.
  Keywords: Supply Chain Risk, Supplier Risk, Fuzzy Delphi, Grey Relation Analysis, Fuzzy VIKOR