فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 120 (مهر 1392)
 • پیاپی 120 (مهر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نجم سادات موسوی، فیروزه ساجدی صفحه 7
  نیازهای ویژه به صورت اختلالات رفتاری- روانی، نارسایی های یادگیری و ناتوانی های جسمانی بر فرایند آموزش دانش آموزان اثر دارند. هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل موثر بر آن می باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی، با استفاده از مصاحبه های بحث گروهی متمرکز با 10 معلم، 10 دانش آموز با نیازهای ویژه و 8 نفر از والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع داده ها بوده است. مصاحبه ها ضبط و نوشته شده و سپس تجزیه و تحلیل شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظهور مفاهیمی از اوصاف اثربخشی معلم چون اثرگذار ابدی، امنیت دهنده، تغییر دهنده مسیر زندگی شد. به عنوان عوامل تاثیرگذار سه عامل: الف- شناخت کامل معلم از نقش های خود در رابطه با این دانش آموزان ب- شناخت معلم از نیازهای ویژه دانش آموزان ج- درک موقعیت مناسب، نیز در فرایند آموزش این دانش آموزان تعیین گردید. یکی از بهترین حمایت ها از آموزش همگانی و پاسخ دهی به نیازهای ویژه رو به گسترش دانش آموزان، حمایت از معلمان کلاس های عادی و تقویت آنان به عنوان یک عنصر مهم در فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه جهت مدیریت بر سه عامل تاثیرگذار ذکر شده بر آن می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، دانش آموزان با نیازهای ویژه، کلاس های عادی
 • دکترکاظم برزگر بفرویی، حسن خضری صفحه 15
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان شیوع انواع زورگویی در مدارس راهنمایی از دیدگاه دبیران بود. تعداد 416 نفر از دبیران شاغل در این بخش (200 نفر دبیر مرد و 216 نفر دبیر زن) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و در نظر سنجی شرکت کردند. برای سنجش میزان انواع زورگویی از پرسشنامه 15 گویه ای محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بالاترین میزان وقوع زورگویی در پسران، به ترتیب برای لقب دادن (43 درصد)، مسخره کردن (42 درصد)، فحش دادن (36 درصد) و لگد زدن (34 درصد) می باشد. در دختران نیز بالاترین میزان زورگویی متعلق به مسخره کردن دیگران بود (9/26 درصد). در مقایسه ی بین پسران و دختران، مشخص شد که پسران در اکثریت انواع زورگویی، به جز شایعه پراکنی، محروم کردن دیگران از حضور در گروه و به هم زدن دوستی ها، تفاوت معناداری با دختران دارند. بر این اساس، پسران بیش از دختران انواع زورگویی های مربوط به طبقه بندی های سه گانه را مرتکب می شوند. از آنجایی که این پژوهش نشان می دهد که انواع زورگویی به ویژه زورگویی های کلامی در مدارس راهنمایی شایع است. مدارس باید از طریق اجرای برنامه های ضد زورگویی، میزان آن را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: زورگویی، دانش آموزان
 • اسماعیل زارعی زوارکی، فاطمه جعفرخانی صفحه 27
  امروزه کاربرد انواع قالب های تصویر و دستورالعمل استفاده از آنها برای تاثیر بیشتر روند یادگیری به طور گسترده ای روبه افزایش است. تصاویری که به خوبی انتخاب یا طراحی شده باشند باعث افزایش عملکرد شناختی یادگیرندگان می شود. کاربرد تصویر در آموزش ویژه بیشتر قابل توجه است. بررسی-های اخیر در قالب های چندرسانه ای و فن آوری های جدید به دنبال تحلیل دلیل مکانی، زمانی، مخاطب شناسی و میزان به کارگیری تصویر در امرتسهیل سازی آموزش هستند. هدف از این مقاله نیز اهتمام برگشودن راهی در مستند سازی فراوانی، تنوع و ملاحظات تصاویری است که درانواع ارائه متون نوشتاری و کتب به کار می رود و توضیح چالش های یادگیرندگانی است که با ارائه مطالب چند وجهی(کلمات و تصاویر) مواجه می شوند. به همین جهت ابتدا پس از تعریف تصویر و ماهیت آن به معرفی انواع تصویروعملکردهای آن پرداخته و درادامه فرایند شناختی تصویر در یادگیری مرور می شود.
  کلیدواژگان: انواع تصویر، عملکرد تصویر، فرایند شناختی تصویر
 • ساجد یعقوب نژاد، سیده مرجان مدیرخازنی صفحه 37
  شناخت اجتماعی به چگونگی درک کودکان از دیدگاه، احساس، اندیشه ها، نیت ها و انگیزش های خود و دیگران و اینکه درباره روابط اجتماعی چطور فکر می کنند، اشاره دارد. فرایند های شناخت اجتماعی، فرد را در پیش بینی رفتار دیگران، کنترل خود و در نتیجه تنظیم تعامل اجتماعی توانا می سازد. ازسوی دیگر، پژوهش ها نشان داده است، کارکرد کودکان و نوجوانان نشانگان داون در پاسخگویی به تکالیف نظریه ذهن به عنوان آخرین روند پژوهشی درباره تحول شناخت اجتماعی، ضعیف تر از همسالان عادی است، این درحالی است که در سال های اخیر با گسترش تعریف کم توانی ذهنی در زمینه ی«کفایت اجتماعی»و«مهارت های بین فردی»، هدف از آموزش این کودکان و نوجوانان، آماده نمودن آن ها برای انجام فعالیت های روزمره ی زندگی، پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی و آموزش حرفه ای خاص متناسب با توانایی، استعداد و علاقه آن ها درنظر گرفته شده است. با این حال موفقیت کودکان و نوجوانان نشانگان داون، بدون دارا بودن توانایی های شناخت اجتماعی بعید به نظر می-رسد. این مقاله تلاش دارد تا ضمن تبیین مفهوم شناخت اجتماعی و بررسی کارکردهای آن، به مرور پژوهش های صورت گرفته در حوزه شناخت اجتماعی کودکان و نوجوانان نشانگان داون پرداخته و در نهایت برخی از مهم ترین عوامل موثر در رشد شناخت اجتماعی این گروه از کودکان و نوجوانان را شناسایی و معرفی نماید.
  کلیدواژگان: شناخت اجتماعی، نظریه ذهن، کودکان و نوجوانان با نشانگان داون
 • مرضیه شیری امین لو، کامبیز کامکاری، شهره شکرزاده صفحه 50
  در این پژوهش به بررسی «روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان» پرداخته شده است و سوال اصلی بدین صورت مطرح گردید که به چه میزان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در دانش آموزان ناتوان یادگیری دارای روایی همزمان است؟ از آنجایی که روایی همزمان از ویژگی های روان سنجی محسوب می گردد، می توان روش پژوهش حاضر را بهره گیری از فن آوری روان سنجی در حیطه پژوهش های روش شناختی محسوب نمود.جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان ناتوان یادگیری مراجعه کننده به مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیر ی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تشکیل می دهند که با استفاده از روش هدفمند، تعداد 298نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی که در سال تحصیلی 92-1391 به مراکز فوق مراجعه نموده و تشخیص اولیه ناتوان یادگیری گرفته اند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از آن، نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در راستای تدوین نیمرخ شناختی اجرا گردید وبه تعیین روایی همزمان دو نسخه مزبور پرداخته شد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشاهده شد که بین هوشبهر کل دانش آموزان ناتوان یادگیری با دو مقیاس مذکور، روایی همزمان مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: روایی همزمان، نسخه نوین هوش آزمای تهران، استانفورد، بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان، ویژگی های روان سنجی
 • راسل الون، مایکل ویرسنسکی، جری ویرسنسکی، کیم نیمون ترجمه: مصطفی خضری، کمال محبوبی، شیرین کریم زاده صفحه 62
  تغییرات زیادی در کشور ما اتفاق افتاده است. فن آوری بر کارگاه ها تاثیر دارد و جمعیت چهره ی کارگاه ها، جوامع و محیط های کار را تغییر داده است و جهانی شدن انتظارات بیشتری را از کارگران و بازار کار دارد. معلمان و کارفرمایان برای اینکه یادگیرندگان را برای ایفای نقش های جدید در کارگاه ها آماده کنند، با چالش های زیادی روبرو بودند. این مقاله، به بررسی نظام آموزش و پرورش آمریکا و این که چگونه این سیستم می تواند نیازهای کارگاه های قرن21 را بهتر مهیا سازد می پردازد.
  برای بخش خصوصی و دولتی چالش هایی نظیر اصلاح پیامدهای آموزشی در سطوح اولیه و پیشرفته و توسعه ی فرصت های موثر و عادی برای توسعه ی شغلی وجود دارد. زمان برنامه ریزی، گردش علمی برای نیروی کار، تجارب یادگیری با ارزشی را در زمینه جستجوی شغلی به همراه دارد و می تواند مزایا و فواید پیش-بینی نشده ی زیادی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال برنامه ی کلاسی به موقعیت دنیای واقعی ربط داده می شود. گردش علمی افراد با ناتوانی، برای دانش آموزان و معلمان مباحثی به وجود می آورد که شامل مباحث مدیریت رفتاری، بحث فرآیندها و موضوع آمادگی می باشد. گردش علمی مجازی یکی از ابزارهای شناسایی شغلی است که می تواند بوسیله فن آوری ارتقا یابد. فن آوری در 10سال اخیر توان بالقوه ای را به ما داده و باعث ایجاد تغییراتی عظیم در آموزش و تربیت نیروی کار شده است. برای بهبود و اثربخشی و موثر بودن یادگیری معلم در موقعیت کلاسی می تواند از توسعه ی گردش علمی مجازی که مبنی بر معرفی شغلی بر صفحات وب است، استفاده کند. می تواند جوابگوی نیازهای آموزشی ویژه، برنامه درسی آماده سازی نیروی کار با نیاز های ویژه ی یادگیرندگان خاص باشد و گردش علمی مجازی را به عنوان یک راه مفید به معلمان و دانش آموزان پیشنهاد می کند در این مقاله مراحل کلی و مراحل عمومی یک گردش علمی مجازی مبتنی بر برنامه ی درسی آمده است.
  کلیدواژگان: گردش علمی مجازی، فرصت های شغلی، افراد با ناتوانی ها
 • صفحه 74
|
 • Najmolsadat Mousavi, Firoozeh Sajedi Page 7
  Special needs as psycho-behavioral disorders، learning disorders and physical disabilities have effect on education process of students. The aim of this research is to determine the effectiveness of teachers of normal classes on education process of children with special needs and effective factors on it. This study was qualitative، with basal theory method، by using focal group discussion with 10 teachers، 10 students with special needs and 8 parents of them. The sampling method was simple an available until the data saturation. The interviews were recorded، next have been written، after that they have been analyzed. The data analysis showed new concepts of effectiveness qualities of teacher as eternal impact، security giver، and changer of life route. Three effective factors have also been determined in education process of these students: a) Complete recognition of teacher about his roles in relation to these students، b) recognizing the special needs of students by teacher، c) Perception of appropriate situation. One of the best supports of general education and responding to increasing of special needs of students is support of normal classes’ teachers and enforce them as a important element in education process of students with special needs in order to managing of 3 above effective factors.
  Keywords: Education, Students with special needs, normal classes
 • Kazem Barzegar Bafrooee, Hasan Khezri Page 15
  This study examined the prevalence of bullying in schools from the perspective of the teachers. In this Research 416 teachers were employed in secondary sector (200 men and 216 women) selected to a cluster random sampling method and participated in the survey. For measuring different types of bullying a 15-Items questionnaire was made. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi square test.
  Results
  Findings showed that the highest incidence of bullying in boys، respectively، for the name calling (43%)، making fun of others (42%)، Insult (36%)، and kicking (34%) is. In girls، the highest rates of bullying، was “making fun of others” (26/9%). In the comparison between boys and girls، the boys were in the majority of types of bullying، but the rumors، excluding others from participation in، and to disrupt friendships، girls are significantly different. Accordingly، boys more than girls، were committed all types of bullying related to the three categories. Since this study shows that types of bullying -particularly verbal bullying- is common، schools should be reduce the rate، through anti-bullying programs.
  Keywords: bullying, students
 • Ismaeel Zaree Zavareki, Fatemeh Jafarkhani Page 27
  The use of visual display to improve students’ learning has been increasingly developed. Reviews of the effects of pictures supported the assertion that carefully constructed text illustrations generally enhanced learners’ performance on a variety of text dependent cognitive outcomes. This assertion is more significant in special education. Recent research has extended picture in text conclusion to alternative media and technological formats and has begun more systematically to explore the ‘whys’، ‘whens’ and for ‘whoms’ of picture facilitation and challenges faced with multimodal representation. Consideration is given here to conventional types of textbook illustration، image functions and theories of cognitive processing with several tenets for teachers.
  Keywords: Illustrations, image functions, picture cognitive processing
 • Sajed Yaqoubnejad, Seyed Marjan Khazeny Page 37
  Social cognition refers to how children understand Opinions، feelings، thoughts and intentions themselves and others and how they think about social relations. Processes of social cognition، enables one to predict the behavior of others، self-control and therefore regulating social interaction. In other hand، studies indicated Children and adolescents with Down syndrome have lower performance in answer to the tasks of theory of mind as the latest research domain on the development of social cognition. However in recent years with expansion in mental retardation definition in «social competence» and «Interpersonal Skills» areas، the purpose of training these children and adolescents considered preparing to perform activities of daily living، acceptance of personal and social responsibility and training specific job appropriate with their ability، aptitude and interest. Yet success of children and adolescents with Down syndrome seems unlikely without social cognition abilities. The current study attempt While explain concept of social cognition and its functions، Review researches was conducted abut Children and adolescents with Down syndrome’s social cognition and finally Identify and introduce some of the more important Effective factors in development of social cognition in Children and adolescents with Down syndrome.
  Keywords: Social cognition, Theory of mind, Children, adolescents with Down syndrome
 • Marzieh Shiri Aminloo, Kambiz Kamkary, Shohreh Shokrzadeh Page 50
  This Research is Evaluate «the Concurrent validity of the new version of the Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scale with the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised». The Main question is how and Value Correlation Between two Instrument? With Respect to Diagnostic validity from psychometric properties and Methodological Research، Variety of Statistical Model (Cut Point from Roc Curve، Critical Interval and Discrepancy Method) is Conduct. The Result is Agreeable Concurrent Validity (r=0. 66) and 12 Point Difference between Scales.
  Keywords: Concurrent Validity, new version of the Tehran, Stanford, Binet Intelligence Scale, Wechsler Intelligence Scale for Children, Revised, psychometric properties
 • Russell Elleven, Michelle Wircenski, Jerry Wircenski, Kim Nimon Page 62
  Many changes are taking place in our country. Technology continues to impact on the workplace، demographics are changing the face of our neighborhoods، communities، and work environments. Globalization is placing greater demands on the economy and on workers. Educators and employers must face the challenge of how to prepare learners for new roles that they will play in this ever emerging workplace. In this context، consideration must be given to how the U. S. education and training system can evolve to better meet the needs of the 21st-century workforce. Challenges from the private and public sectors will include improving educational outcomes at the primary and secondary levels and developing current and effective opportunities for career development. When paralleling workforce preparation curricula، field trips are valuable learning experiences in the career exploration process and can provide unexpected benefits where examples talked about in the classroom can be related to real-world situations. For individuals with disabilities، field trips can create challenges for students and educators، including medical issues، accessibility issues، behavior management issues، and processing issues. Virtual field trips (VFTs) are one example of a time-worthy career exploration tool that has been enhanced by technology. New technologies in the next 10 years will offer tremendous potential to revolutionize the way education and training are delivered in order to improve efficiency and effectiveness in learning. The locations that a classroom teacher can use with professionally developed VFTs are limited to those presently posted on the Web، and these may or may not correspond to the specific instructional needs of a workforce preparation curriculum or to the special needs of specific learners. Teacher-created VFTs offer a number of advantages to workforce educators and students. The general steps for creating a customized curriculumbased virtual field trip are outlined in this article.
  Keywords: Virtual field trips, Carrer oppotunites, People with disabilities