فهرست مطالب

معرفت اخلاقی - پیاپی 13 (بهار و تابستان 1392)

نشریه معرفت اخلاقی
پیاپی 13 (بهار و تابستان 1392)

 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/08/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی رضوانی* صفحه 5
  از مهم ترین مباحث اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق، بحث «تزاحم های اخلاقی» است؛ چرا که گاهی انسان در انجام وظایف اخلاقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم می شود. برای رفع تزاحم علمای اخلاق، شیوه هایی ارائه نموده اند. یکی از شیوه های حل آن، که در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، از طریق قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» می باشد. این مقاله در دو بخش این بحث را بررسی می کند: اول معناشناسی و بررسی های مفهومی مفاهیمی همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم ترین بخش مقاله است، به بررسی اهمیت و ضرورت، مراتب حل تزاحم های اخلاقی و شاخص های تقدیم اهم بر مهم پرداخته است.
  کلیدواژگان: تعارض، تزاحم، تزاحم اخلاقی، قاعده اهم و مهم
 • غلامرضا غیاثی* صفحه 19
  در اسلام رفتاری اخلاقی محسوب می شود که براساس امکان، اختیار و آگاهی لازم صورت گرفته باشد. این نوع رفتار ممکن است به مرحله ظاهری جسمانی رسیده و یا امری درونی مانند حسد و ریا باشد. مراحل تکون رفتار اخلاقی از نفس و براساس نیازهای غریزی مادی– معنوی روحانی و متاثر از عوامل درونی، بیرونی و محیطی صورت می گیرد. فرایند و مراحل رفتار از نیاز شروع شده، پس از طی مراحل ادراکی (علم)، تخیل، قصد و انگیزه، ایمان و اراده به مرحله ظاهری می رسد. در این میان، عوامل و فرایندهای متعدد و متنوعی نیز مطرح می شوند که در جای خود قابل بحث و بررسی هستند. فیلسوفان مسلمان، مبدا اصلی رفتار انسان را در نفس و با استفاده از قوای آن جست وجو می کنند. روان شناسان، انگیزه و نیاز را عامل اصلی بروز و شکل گیری رفتار می دانند. اخلاقیون مسلمان، حوزه نفس و عوامل اخلاقی ارزشی را چون گرایشات فطری معنوی و... را مطرح می کنند. تاکنون در میان آثار علمی و عملی اخلاق اسلامی، به طراحی نظام وار و جامع مراحل تکون رفتار اخلاقی توجه چندانی صورت نگرفته است. این پژوهش زمینه ای برای طرح این موضوع است.
  کلیدواژگان: اخلاق، علم، عمل، رفتار، سیستم
 • سیدجواد احمدی* صفحه 37
  دانشمندان علوم اسلامی در تعریف «عدالت» تعبیرهای مختلفی دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره، دادن هر حقی به صاحب حق و.... چنان که در تبیین معنای لغوی «عدالت» به انصاف، مساوات و میانه روی اشاره می شود. شناخت دقیق معنای لغوی این واژه و یافتن نسبت آن با تعریف های اصطلاحی عدالت در علوم مختلف، ما را به فهم کامل و بهتری از عدالت خواهد رساند.
  در این مقاله، با بررسی هر یک از معانی لغوی «عدل»، همراه با ارائه شواهدی از نهج البلاغه، به تحلیل مفهوم این واژه پرداخته شده و مشخص گردید که «عدل» در لغت، مقابل «جور» و به معنای استقامت و منحرف نشدن از حدود طبیعی و شرعی اشیا است. به عبارت دیگر، عدالت یعنی رعایت حدودی که هر شیء (به معنای اعم کلمه)، به لحاظ قانون عقل یا شرع، مقتضی آن است. این معنای واحد بر تمام اقسام عدالت، اعم از عدل الهی (تکوینی و تشریعی) و عدل بشری (عدالت اخلاقی، قضایی و...) قابل اطلاق است. از این رو، تعریف امام علی(ع) از عدل به «انصاف»، «ادای حقوق صاحبان حق»، «میانه روی» و «قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسبش» با یکدیگر هماهنگ و ناظر به معنای لغوی عدالت بوده است. تعریف اخیر، تعریفی جامع به حساب می آید به نحوی که همه تعریف هایی که در علوم مختلف از اقسام عدالت ارائه می شود، ریشه در همین تعریف دارد. بنابراین، واژه «عدل» به اشتراک معنوی بر تمام اقسام مصادیق خود صدق می کند.
  کلیدواژگان: عدل، جور، استقامت، حد معین، حق، صاحب حق
 • فاطمه علایی رحمانی*، مهری حسن زاده صفحه 55
  «ترس» یکی از مهم ترین ویژگی های اخلاقی است که به حسب متعلق آن به دو قسم ارزشی و ضدارزشی تقسیم می شود؛ گاه فضیلت و گاه رذیلت به شمار می آید. دسته اول، از مهم ترین فضایل اخلاق است که نقشی سازنده در تربیت انسان ها دارد و موجب نجات از خطراتی است که انسان را تهدید می کند. دسته دیگر، که در زمره رذایل اخلاقی قرار می گیرد، مایه ذلت و زبونی و مانع رشد و تعالی انسان می گردد. در قرآن، چند واژه معادل مفهومی ترس شناخته شده اند. عام ترین این واژگان «خوف» است. برخی دیگر از واژه هایی که معنایی قریب به خوف داشته و غالبا ترس معنا شده اند، عبارتند از: «خشیت»، «وجله»، «رهبه»، «روع»، «رعب»، «فزع» و «اشفاق». ترس از فقر، مرگ و طاغوت از مهم ترین ترس های ضدارزشی در قرآن می باشند. اقدام به جنایت، پذیرش ولایت شیطان، عدم انفاق و اعراض از جهاد در راه خدا، تزلزل و دوستی با شیطان، خروج از حالت تعادل، برخی از پیامدهای ترس های ضدارزشی در قرآن هستند. ضعف ایمان، وابستگی مادی، عملکرد ظالمانه، عدم اعتماد به رزاقیت خدا، احساس ضعف و زبونی در خویشتن و مبهوت قدرت دیگران شدن، از عوامل ترس های ضدارزشی معرفی شده اند. این نوشتار، پس از بررسی واژگان قریب المعنی با ترس، به بیان ترس های ضدارزشی، آثار و عوامل می پردازد.
  کلیدواژگان: قرآن، ترس، ترس ضد ارزشی، اقسام ترس ضد ارزشی، آثار ترس ضد ارزشی
 • سمیه دریساوی*، علی نقی فقیهی صفحه 75
  این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل ضعف خودکنترلی از دیدگاه قرآن کریم می پردازد. روش تحقیق، توصیف و تحلیل آیات قرآن کریم، درباره خودکنترلی است. از یافته های این پژوهش تقسیم عوامل ضعف خودکنترلی به مستقیم و غیرمستقیم است. در قرآن بر عواملی مانند پیروی از هوای نفس، غفلت از خود، کبر و غرور، خودستایی، وابستگی به دنیا و وسوسه شیطان، به مثابه عوامل مستقیم ضعف خودکنترلی در انسان، تاکید شده است. همچنین ضعف نفس و اراده از عوامل غیرمستقیم اند که برای زدودن عوامل غیرمستقیم نیز باید نخست به تقویت نفس و اراده پرداخت. در این مقاله برای هریک از عوامل راهکاری نیز عرضه شده است.
  کلیدواژگان: خودکنترلی، عوامل مستقیم و غیر مستقیم، ضعف نفس
 • نقی سنایی صفحه 93
  اوقات فراغت مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر و بخشی از ساعات زندگی روزانه انسان ها است که فرد با رضایت خاطر به استراحت، تفریح، توسعه آگاهی ها یا مشارکت اجتماعی می پردازد و داوطلبانه پس از رهایی از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی بدان مشغول می شود. سوال اصلی تحقیق این است که اوقات فراغت با رویکرد جامعه شناختی و روان شناختی و اخلاقی دارای چه مفهومی می باشد؟ آیا بین اوقات فراغت و وقت آزاد همسانی وجود دارد؟ اوقات فراغت در ارتباط با کار، بازی، تفریح، سرگرمی و ورزش به چه معناست؟
  این نوشتار، در پاسخ به سوالات تحقیق، ضمن بهره وری از منابع مختلف کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی، و با هدف بررسی و تبیین ساختار مفهومی اوقات فراغت، بر آن است که اوقات فراغت بخشی از اوقات آزاد انسان است، و اینکه نحوه گذران اوقات فراغت برای افراد، امری آزاد و انتخابی است. گذران اوقات فراغت موجبات آرامش جسمی و روحی، رضایت خاطر، و رفع خستگی ناشی از کار را فراهم می کند. در پایان، به اهمیت اوقات فراغت در زندگی همچون زمانی برای فرهنگ سازی، فرصتی برای اشتغال و تهدیدی برای سلامت اخلاقی جامعه تاکید گردیده و ویژگی های آن، از جمله جدا بودن وقت فراغت از کار، وجود میل و فعالیت دلخواه و نداشتن انگیزه و نفع اقتصادی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: فراغت، وقت آزاد، کار، تفریح، سرگرمی
 • محسن جاهد*، سحر کاوندی صفحه 113
  سعادت گرایی متفکران یونان، با ترجمه آثار یونانی به جهان اسلام راه یافت. ارسطو در مباحث اخلاقی خود «ائودایمونیا» را محور مباحثش قرار داد. این واژه در ترجمه های مسلمانان به «سعادت» ترجمه شد و به لحاظ مفهومی تورات مهمی را سپری کرد. متفکران مسلمان بعدها این واژه را با مفهوم «خلافت الهی» پیوند دادند. از آنجایی که فهم درست و تعیین دقیق معنای «خلافت» در مباحث انسان شناسی و اخلاق اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همواره بین مفسران، فلاسفه و عرفا در فهم و تفسیر خلافت انسان در آیه «إنی جاعل فی الارض خلیفه» اختلاف نظر بوده و بحث های فراوانی درگرفته است.
  دوانی، استحقاق آدمی برای دریافت مقام خلافت را در توانایی انسان برای دریافت صفات متقابل دانسته و تحقق آن را منوط به کمال علمی و عملی کرده است. منصور دشتکی دیدگاه وی را نپذیرفته و به تفصیل اندیشه دوانی و استدلال های او را رد کرده است. وی بر این باور است که خلافت بدین معناست که آدمی ظل خداوند در میان ممکنات گردد. همان طور که آفریدگان مطیع و منقاد حق تعالی هستند، مطیع و منقاد انسان گردند.
  این مقاله در بحث خلافت الهی، به نقد و بررسی آراء این دو متفکر پرداخته است.
  کلیدواژگان: خلافت الهی، صفات متقابل، کمال علمی و عملی، انقیاد ممکنات، جلال الدین دوانی، غیاث الدین دشتکی
 • الخلاصه
  صفحه 125
|
 • Ali Rezwani* Page 5
  "Moral interferences" are among the most important issues in applied ethics and in philosophy of ethics, because interferences sometimes occur between virtues and vices when one tries to do his moral duties. Scholars of ethics have proposed some methods to prevent such interferences. Using a descriptive-analytical method, the present paper expounds one of these methods, that is, the rational principle of "giving priority to more important things over important things". It discusses the issue in two parts: the first part deals with the semantics and conceptual studies of such concepts as contradiction, interference, more important things and important things. The second part, which is the most important part of this paper, studies the importance, necessity, stages of preventing moral interferences and the parameters of superiority of giving precedence to more important things over important things.
  Keywords: contradiction, interference, moral interference, the principle of more important things, important things
 • Qolam Reza Qiyasi* Page 19
  Islam regards a behavior as a moral behavior if is conducted according to possibility, free will and necessary knowledge. This kind of behavior may be as an external physical behavior or as an internal state like jealousy and bigotry. The stages of formation of moral behavior originate from soul, are based on intrinsic material and spiritual needs, and are the influenced by internal, external and environmental factors. The process and stages of behavior originate from a need and after passing the stages of perception (cognition), imagination, intent and motive, and faith and will behavior reaches the external stage. In the meantime, various factors and processes are raised, which can be discussed and analyzed in due course. Muslim philosophers seek for the main origin of man's behavior in the soul, making use of its powers. Psychologists believe that motivation and need are the main factors of the formation and realization of behavior. Muslim moralists tend to treat the realm of soul and axiological-moral factors as intrinsic-spiritual attitudes…. The present paper provides a good ground for discussing this issue.
  Keywords: ethics, science, action, behavior, system
 • Seyyed Jawad Ahmadi* Page 37
  The present paper examines each meaning of "justice" by reviewing its literal meanings and citing evidence from Nahjol Balaqah (the peak of eloquence- Imam Ali's sayings and letters) and proves that the word "justice" is literally the antonym of "injustice" and implies persistence and conformity with religious and natural limits of things. In other words, justice means observing the limits which each thing (in the general sense of the word) requires in regard with the judgment of intellect or commandment of the Law. This single meaning can be applied to all kinds of justice including divine justice and human justice. Therefore, Imam Ali's definitions of justice as "fairness", "granting the rights of those who deserve them", "moderation" and "putting everything in its proper place" are in harmony with each other and related to the literal meaning of justice. So, the term justice applies to all kinds of its relevant instances due to their common meanings.
  Keywords: justice, injustice, persistence, fixed limits, right, those deserving right
 • Fatimah Alaei Rahmani*, Mehri Hassanzadeh Page 55
  One of the most important moral traits is "fear" which is divided into value and anti-value types in terms of its associate. Sometimes, it is considered as a virtue and sometimes as a vice. Some equivalents of the word fear are found in the Quran and the word "khawf (fear)" is the most common one. Quran uses some other terms which have synonymous with khawf and are translated into fear. They include "khashiyyat (awe)", "wajalah (tremble)", "rahbah (dread)", "raw' (terror)", "rob (fear)", faza' (fearing)", and "ishfaq (scare)". Fear of poverty, death and false deity are among the most important anti-value fears which the Quran includes. Some of the consequences of anti-value fears to which the Quran refers are: attempting a crime, giving up to Satan's authority giving no alms, refusing to take part in Jihad in the path of God, wavering befriending with Satan, and losing one's balance. Weak faith, attachment to material things, unfair behavior, have not trust in God's provision, feeling of self-weakness and humiliation and astounding at other's power are regarded as factors of anti-value fears.
  Keywords: the Quran, fear, anti, value fear, types of anti, value fear, effects of anti, value fear
 • Somayyah Darisavi*, Ali Naqi Faqihi Page 75
  The present paper reviews and underlines the factors of weakness in self-control in the light of Quranic view. The research method is based on a description and analysis of Quranic verses on self-control. The research findings show that these factors are divided into direct and indirect. The holy Quran emphasizes on such factors as following the whim of the soul, self-negligence, arrogance and pride, self-praise, attachment to the world and temptation of Satan as the direct factors of weakness in self-control. It also mentions the weakness of soul and will as the indirect factors of weakness in self-control, and the effect of these factors can be eliminated by strengthening the soul and will. This paper provides modus operands to eliminate each of these factors.
  Keywords: self, control, direct, indirect factors, weakness of soul
 • Naqi Sanaii* Page 93
  Leisure time is individual's most important and pleasant time and part of their everyday life, during which individuals relax, enjoy having fun, broaden their knowledge or contribute in social affairs voluntarily when they have no occupational, familial and social responsibilities. The main question is what, according to the sociological, psychological and moral approach, does leisure time imply? Is leisure time identical to free time? What does leisure time mean with respect to work, play, recreation, entertainment and sport? The present paper, in which a descriptive- analytical method is used, seeks to answer these questions by using different library sources and attempting to examine and demonstrate the conceptual structure of leisure time. The paper concludes that leisure time is part of man's free time and spending leisure time is something optional and individuals have freedom to spend it as they like. Spending leisure time brings mental and physical comfort and satisfaction and helps to combat the fatigue caused by work.
  Keywords: leisure, free time, work, recreation, entertainment
 • Muhsen Jahid*, Sahar Kavandi Page 113
  Aristotle bases his moral discussions on "Eudemonia" which is translated as "happiness" by Muslims and has undergone important conceptual developments. Later on, Muslim thinkers associated this term with the concept of "divine vicegerence". Since the correct understanding and exact assignment of the meaning of "vicegerence" are of particular importance in the discussions of anthropology and Islamic morality, there has always been many debates and disputes among commentators, philosophers and mystics on understanding and interpreting the Quranic verse "man's vicegerence": "I am about to place a viceroy on the earth".Davani believes that man's entitlement to the state of vicegerent lies in his capacity to attain reciprocal attributes and regards that its realization is contingent upon scientific and practical perfection. Mansur Dashtaki disagrees with Davini and rejects his thought and arguments in detail. Dashtaki believes that vicegerence indicates that man is the shadow of God among the possibilities. He also thinks that creatures submit and obey man just as they submit and obey the Most High God. The present paper expounds these two thinker's views on divine vicegerence.
  Keywords: divine vicegerence, reciprocal attributes, scientific, practical perfection, submission of possibilities