فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه غفاری، فاطمه علیجانیها، فرامرز فلاحی صفحات 1-11
  مقدمه
  خفقان بعنوان نوعی پریدن و تپش غیرعادی قلب در طب سنتی ایران تعریف شده که انواع مختلفی دارد و درمانهای متنوعی شامل رژیم غذایی، اعمال یداوی (فصد و حجامت)،داروهای خوراکی، موضعی و بوییدنی برای آن توصیه گردیده است. تپش قلب که در طب جدید بعنوان آگاهی ناخوشایند از تپیدن قلب تعریف می شود را می توان یکی از انواع بیماری خفقان در نظر گرفت که یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به درمانگاه ها و پزشکان متخصص قلب و عروق می باشد. برای بعضی از موارد تپش قلب، درمان موثر و پایداری وجود ندارد و داروهای موجود عوارض جانیی برای بیمار ایجاد می کنند. در سالهای اخیر گرایش به داروهای سنتی و فراورده های طبیعی رو به گسترش بوده است. در این مطالعه قصد داریم، با تعیین داروهای مفرده ای که درمنابع معتبر طب سنتی برای درمان خفقان توصیه و تاکید شده است کاندیداهای مناسبی برای مطالعات بعدی معرفی نماییم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک تحقیق مروری تشریحی است. با بررسی بانک اطلاعاتی MEDLINE(PubMed) مشخص گردید که پژوهش مشابهی در این زمینه انجام نشده است، برای انجام مطالعه، کتب طب سنتی ایران و اسلام که در مورد خواص داروهای مفرده نوشته شده اند در نظر گرفته شد و از میان آنها شش مورد از معتبرترین منابع که در بر گیرنده محدوده زمانی حدود هشتصد سال باشند انتخاب گردید. این کتب به زبان فارسی یا عربی هستند و در گزینش کتب مذکور سعی بر ان بوده کتابهایی انتخاب شوند که در طول قرون متمادی مورد اعتماد بسیاری از موسسات علمی و پژوهشی بوده اند و مهمتر آنکه در اغلب مقالاتی که در زمینه طب و داروسازی سنتی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است، بعنوان مرجع اصلی معرفی گردیده و مورد تایید و استفاده بسیاری از حکمای طب سنتی بوده باشند. با جستجوی کلید واژه های مورد نظر، مفردات موثر بر خفقان تعیین شدند. بعد از خلاصه سازی، بر اساس میزان تاکید حکما و تکرار در کتب مختلف امتیازاتی به هر مفرده اختصاص داده شد و در نهایت مفردات براساس مجموع امتیازاتشان رتبه بندی شده و مناسب ترین مفردات برای مطالعات بعدی معرفی گردیدند.
  یافته ها و بحث: هشت مفرده ای که بیشترین امتیاز را کسب کردند عبارتند از اترج، آس، افتیمون، پادزهر معدنی، باشق، بادرنجبویه، طباشیر، ورد. با توجه به ملاحظاتی از قبیل منشا گیاهی، بیشتر بودن تعداد منابعی که خاصیت مفرده در آن ذکر شده و کاربرد عمومی برای انواع مختلف خفقان، بنظر می رسد که بادرنجبویه و سپس طباشیر، اترج، آس و افتیمون برای مطالعات بعدی دارای اولویت باشند.
  کلیدواژگان: خفقان، طب سنتی ایران، مفردات دارویی، تپش قلب
 • محمد هادی ایمانیه، مسیح صدیق رحیم آبادی، مهسا رستمی چایچیان، علیرضا صالحی صفحات 13-24
  مقدمه
  امور طبیعیه که شالوده و اساس سلامت و حیات انسان از دید طب ایرانی بر آن بنا نهاده شده است بر هفت اصل کلی استوار می باشند که ارکان، اولین آنها است. گرچه پرداختن به مبانی علمی و عقلی این چهار رکن از مباحث فلسفه قدیم است، لیکن؛ به دلیل قطع ارتباط پویندگان این رشته با علوم پایه و پیش نیازهای طبیب سنتی و همچنین به دلیل تغییرات مفهومی و کاربردی واژگان در طول زمان، بررسی مفهومی و موضوعی آنها از جمله گام های نخستین برای درک بهتر و ایجاد ارتباط با منابع و دانش طب ایرانی به شمار می رود.
  روش بررسی
  در این تحقیق؛ یازده منبع طبی، پنج منبع فلسفی و چهار فرهنگ لغت مورد بررسی واقع شده اند که جمع بندی مطالب استخراج شده از آنها به صورت خلاصه و کاربردی در بخش نتایج و بحث منعکس گردیده است.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  همان گونه که از مطالب این پژوهش بر می آید؛ گرچه ارکان (مایه ها، عناصر و اسطقسات) محدود به چهار کلمه آشنای آب، هوا، آتش و خاک هستند ولی، مفهوم اصلی و جایگاه وجودی آنها بسیار متفاوت با مفهوم عناصر امروزی (عناصر جدول مندلیف) و معانی امروزی آب، آتش، هوا و خاک است. شاید بتوان مفاهیم و خواص مرتبط با این مایه ها را به نوعی با ذرات زیر اتمی و بنیادین دانش فیزیک امروز مقایسه نمود.
  کلیدواژگان: ارکان، عناصر، مایه ها، اسطقسات، مزاج، طب سنتی ایران، طب ایرانی
 • ملیحه تبرائی، مرضیه قرائتی، طاهره افتخار، نفیسه ظفرقندی، اسماعیل ناطم، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، محسن ناصری، محمد کمالی نژاد صفحات 25-34
  یکی از مسائل مهم مرتبط با سلامت زنان، مشکلات مربوط به قاعدگی است. شیوع خونریزی غیر طبیعی رحمی در ایران در مطالعات مختلف 5/3 تا 9/22 درصد گزارش شده است. از مهمترین درمان ها در طب جدید استفاده از داروهای هورمونی است که عوارض ناخوشایندی را به همراه دارد. دستیابی به درمانهای موثر و کم عارضه نیازمند نگاه تازه به علل بوجود آورنده افراط طمث می باشد. یکی از مکاتبی که به نظر می رسد می تواند پتانسیلهای ویژه ای در جهت تامین این اهداف داشته باشد، مکتب طب سنتی ایران است که دانشمندان آن دقت ویژه ای در تشخیص و درمان بیماریها داشته اند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل علل بوجودآورنده افراط طمث در منابع طب سنتی ایران می باشد. در این مطالعه که یک بررسی مروری- تحلیلی است، اسباب افراط طمث از منابع طب سنتی مربوط به قرون مختلف گردآوری گردیده است. خونریزی زیاد رحمی در طب سنتی ایران، افراط طمث نامیده می شود که به دو دسته اصلی مرضی و غیر مرضی تقسیم می شود و علل مرضی نیز خود به دو گروه رحمی و خونی تقسیم می گردد که هر کدام دارای زیرگروه های متعددی هستند. مروری بر اسباب ذکر شده و توجه به نحوه تقسیم بندی آن در طب سنتی ایران می تواند زوایای تازه ای را در امر تشخیص علل بوجود آورنده این عارضه رحمی بگشاید و مقدمه ای برای دستیابی به راهکارهای درمانی تازه باشد.
  کلیدواژگان: اسباب، افراط طمث، طب سنتی ایران، قاعدگی، منومتروراژی
 • رحیمه مهدی زاده، شقایق صفاری، داود کبیری سامانی صفحات 35-40
  شواهد نشان می دهد بی تحرکی و عدم تمایل به فعالیت بدنی دلیل اصلی افزایش بیماری های مرتبط با تغییر شیوه ی زندگی از سنتی به مدرن است. نتایج مطالعات، علل متفاوتی را به عنوان موانع پرداختن به فعالیت بدنی معرفی کرده اند؛ که در این میان، طبیعت یا مزاج فرد به عنوان یک عامل احتمالی مهم، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. براساس نظریات طب سنتی، مزاج فرد می تواند تعیین کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی او باشد. لذا، به نظر می رسد تمایل به انجام فعالیت بدنی نیزکه یک رفتار تلقی می شود، با مزاج فرد ارتیاط داشته باشد. از اینرو، هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مزاج فرد و سطح فعالیت بدنی دانشجویان غیرورزشکاراست. بدین منظور، تعداد 400 نفر از دانشجویان (شامل 200 نفردختر و 200 نفر پسر) با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین گردید. به دلیل نبود پرسشنامه ی استاندارد برای تشخیص مزاج، از پرسشنامه ی محقق ساخته و برای ارزیابی سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه فعالیت بدنی استفاده شد. منظور از سطح فعالیت بدنی، میزان فعالیت افراد در طول هفته بود. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری 05/0 > درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سطح فعالیت بدنی و مزاج ارتباط منفی معناداری وجود دارد(001/0= p؛ 441/0-=r). نتایج همچنین نشان داد 5/60 درصد از افراد دموی مزاج و 57 درصداز افراد با مزاج صفرا فعالیت بدنی متوسط به بالا داشتند. این در حالیست که، درصد افراد فعال در گروه سودا مزاج فقط 4/16 درصد و در گروه بلغمی مزاج ها 7/16 درصد بود. براساس نتایج پژوهش حاضر، تمایل به انجام فعالیت بدنی یا پرداختن به فعالیت بدنی که نوعی رفتار فردی است، با خصوصیات جسمانی و روانی افراد گرم مزاج همسو است. از اینرو، شاید بتوان مزاج فرد را به عنوان یک ویژگی برای انتخاب ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در نظر گرفت. اگرچه بحث قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: مزاج، فعالیت بدنی، دختران و پسران سنین دانشگاهی
 • شهباز ناصر مستوفی، ناصر ولایی، فریبا بلوچ، کیارش ساعتچی، سمیه کردی صفحات 41-45
  سابقه و هدف
  رفلکس تهوع با شروع بعضی معاینات تشخیصی ویا درمانی مطرح است.با توجه به گزارشاتی از طب سنتی مبنی بر تاثیر طب فشاری و طب سوزنی بر میزان رفلکس تهوع و گزارش دو مورد از موفقیت طب سنتی بر میزان رفلکس تهوع و عدم گزارشی از تجربه آن در کشور،در این تحقیق تاثیر طب فشاری بر روی افرادی که هنگام معاینه بالینی با استفاده از آبسلانگ دارای حالت تهوع بودند در سال 1392 انجام گرفت.
  مواد و
  روش
  تحقیق به روش کارازمایی بالینیانجام گرفت و مقاله آن به صورت Short Commnication گزارش شده است و جامعه مورد بررسی کسانی بودند که در هنگام معاینه با آبسلانگ دارای رفلکس بودند.میزان رفلکس به وسیله استاندارد Glascow Scale 20گانه انجام گرفت.این بیماران به صورت تصادفی به سه گروه شاهد(بدون لمس)،گروه تجربی 1(با لمس ناحیهPC6)و گروه تجربی2(با لمس و فشردن ناحیه مذکور)تقسیم شدند و تغییرات رتبه رفلکس در سه گروه با آزمون کراس کالوالیس مورد قضاوت قرار گرفت.
  یافته ها
  تحقیق روی تعداد 28 نفر انجام گرفت. میزان تغییرات رتبه رفلکس در گروه شاهد 0 ±0 و در گروه تجربی 1 برابر87/2 ± 75/3 و در گروه تجربی 2 به میزان 8/7 ± 2/10 بوده است.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که طب سنتی لمس فشاری موجب کاهش رفلکس می شود، با توجه به اینکه این یک مطالعه Short Commnication می باشد تحقیق روی نمونه های بیشترو نیز روی سایر نقاط بدن که در طب سنتی و اسلامی آمده است را توصیه می نماییم.
  کلیدواژگان: رفلکس تهوع(Gag Reflex)، طب سنتی، طب اسلامی، طب فشاری
 • امین افصحی، زهرا آئینی، مرتضی یاوری، حسین رضوان صفحات 47-53
  مقدمه
  حجامت یکی از روش های درمانی طب سنتی ایران، برای بازگرداندن و احیا تعادل در ارگانیسم است. در این مطالعه برای اولین بار تاثیر حجامت بر روی برخی فاکتورهای ایمنولوژیک و هماتولوژیک گوسفند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  16 راس میش نژاد مهربان، به صورت تصادفی به 2 گروه 8 تایی آزمایش و شاهد تقسیم شدند. در روزهای 0،3، 7 و 18 پس از انجام حجامت از دو گروه شاهد و آزمایش خون گیری از ورید وداج انجام و فاکتورهای گلبول سفید تام، لنفوسیت و گرانولوسیت، گلبول قرمز، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و پلاکت اندازه گیری گردید. همچنین قبل از شروع آزمایش و نیز 3 و 18 روز پس از انجام حجامت، خونگیری جهت اندازه گیری فاکتور C3صورت پذیرفت.
  نتایج
  بررسی ها افزایش معنی داری (P< 0.05) در مقدارC3 بین نمونه روز صفر و 18 پس از حجامت در گروه آزمایش نشان داد. نتایج در سایر فاکتورهای بررسی شده، اختلاف معنی داری را نشان نداد (P< 0.05).
  نتیجه گیری
  تاثیر مثبت حجامت بر سیستم کمپلمان در گوسفند و عدم تاثیر منفی آن بر سایر فاکتورهای بررسی شده، راه را برای تحقیقات بعدی در مورد بررسی تاثیر حجامت بر درمان بیماری های دامی هموار ساخت.
  کلیدواژگان: حجامت، سیستم کمپلمان، گوسفند، مدل حیوانی
 • محمد رضا ناصری نیا، نورمحمد ناظریان، ایمان ناصری نیا صفحات 55-66
  از روزیکه بشر پا به عرصه حیات گذاشت اختلالات سلامت هم همراه وی بود در نتیجه انسان می بایست برای اصلاح این ناتندرستی فکری می کرد این بود که در مان بیماری هم بلافاصله در فرهنگ رفتاری انسانها ظهور کرد با این بیان، روش های درمانی تنوعی به گستره ابناء بشر و پیشینه ای به درازای تاریخ زندگی انسان دارد.از آنجا که برخی روش های مورد استفاده برای درمان، خرافی و گاهی زیان رساننده بود بنابراین در فاز اول ابداع روش های علمی و نوین پزشکی، تقریبا تمامی آن روش ها از طریق طب جدید به وادی فراموشی سپرده شد. با گسترش علم سلامت و احاطه بیشتر بر جزئیات این علم و در فاز دوم، طب مدرن متوجه اثرات گاه مثبت و در مجموع مسلط بر رفتارهای جامعه توسط این روش های درمانی قدیمی و سنتی در مواجهه با بیماری ها شد در نتیجه طب جدید مجبور شد مرزهای شناخته شده پزشکی را کنار گذاشته و به جای نگاه کردن از درون سیستم بسته بیولوژیک به عوامل خارجی، از بیرون هم به این دستگاه زنده و تاثیر گذار تسلط شناختی پیدا کند و این کار میسر نمی شد مگر با استفاده از متدولوژی شناختی علوم خارج از این حوزه. بررسی حاضر کوششی است که قصد نگرشی نوین به مقوله سلامت و بیماری را از منظری خارج از علم بیولوژی و طب رسمی دارد نتایج درج شده در این مقال رفتاری را به تصویر کشیده که منبع آن دانسته های زنان و مردان سالخورده ای است که این تجربیات را نسل به نسل شفاهی یا کتبی از پیشینیان خودشان به ارث برده و شاید سالیان سال برطرف کننده درد و اندوه از جسم ها و روانهایی بوده اند که دامنی بجز دامن این سالخوردگان برای آویختن به آن و درمان درد و رنجوریشان نداشته اند. به نظر می رسد با گسترش مبانی علم جدید به اقصی نقاط دنیا استفاده از این روش ها روبه فراموشی می رود اما نباید فراموش کرد که برخی از این روش ها امروز بعنوان روش درمانی مکمل یا جایگزین جایگاه ویژه ای را برای خود کسب نموده است. بنابراین ثبت و ضبط اینگونه روش ها که گاهی به علت منحصر به فرد بودن آن روش آن را در معرض انقراض سریعتری قرارمی دهد می تواند گامی مفید برای مستند کردن آن و جمع آوری اطلاعات دست اول برای علاقمندان یا پژوهشگرانی باشد که می خواهند اثر بخشی هر یک از این روش ها را با کارآزمایی های بالینی بسنجند یا اطلاعات گسترده تری از هر یک از این روش ها بدست بیاورند
 • سید علیرضا گلشنی، حمید حاجیان پور، آرمان زرگران صفحات 67-78
  وجود و کیفیت سیستم های دانش پزشکی در میان تمدن های گوناگون نشان از میزان اهمیت و توانمندی پزشکی آن اقوام داشته است. یکی از این سیستم ها، مکتب پزشکی شیراز بوده که کمتر مورد توجه مورخان و اندیشمندان متاخر قرار گرفته است. مکتب علمی شیراز که لقب دارالعلمی را به یدک می کشد، با دارا بودن مدارس علمی، بیمارستانها و مراکز درمانی و کتابخانه های مجهز شهرتی جهانی یافته بود. علما و دانشمندان بزرگی در این مکتب پا به عرصه نهادند که شیوه های نوینی در پزشکی ابداع نمودند، و رونق و پیشرفت پزشکی، را سبب شدند. در شماره قبل این نشریه به بررسی مکتب بزرگ پزشکی، که از دوره دیلمی تا آغاز صفوی ادامه داشت، پرداختیم، در این پژوهش به بررسی ادامه مکتب پزشکی شیراز از دوره صفوی تا پایان قاجار را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم
  کلیدواژگان: مکتب پزشکی، طب، دارالعلم، شیراز، مدارس، بیمارستانها، صفویه، قاجاریه
 • فرزانه غفاری، الهام معین صفحات 79-85
  بابونه، از گیاهان دارویی بارز تیره کاسنی است که چندین جنس دارد و در نقاط مختلف می روید. بوی خوش اندام های هوایی این گیاه از زمانهای قدیم مورد توجه بوده است. در متون پزشکی و دارویی کهن و نیز از نگاه دانشمندان ایران واسلام بابونه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. برای مثال در آثار دیوسکوریدوس، جالینوس، ابن سینا، جرجانیو ابن بیطار با بیانهای متفاوت به خواص درمانی این گیاه از جمله در بیماریهای دستگاه عصبی، گوارشی و تنفسی اشاره شده است.گونه های بابونه شاملMatricariachamomillavar.chamomilla (بابونه شیرازی)، Matricariachamomillavar.recutita(بابونه معطر)، Tripleurospermumdisciforme(بابونه دشتی)، Anthemisnobilis L.(بابونه رومی) می باشند.در علم داروسازی گونه های مختلف این گیاه و ترکیبات موجود در اسانس آن شناسایی و در درمان مورد استفاده قرار گرفته اند،در حال حاضر فراورده های مختلفی از بابونه به اشکال کرم، لوسیون، قطره خوراکی و پودر در بازار وجود دارد. در این مقاله سعی کردیم خواص درمانی بابونه در متون طب سنتی ایرانی و اسلامی را جمع آوری کنیم، پیشنهاد می شود که با انجام مطالعات کلینیکال ترایال خواص بابونه در مقالات علمی تایید گردد.
  کلیدواژگان: متون طب سنتی، بابونه، خواص درمانی
 • یوسف بیگ باباپور، عیوض هوشیار صفحات 87-96
  اندلس کشوری در دیار غرب اما متعلق به جهان اسلام است که در برهه ای طولانی از زمان در قلب طب تاریخ عربی بوده و صفحات درخشان مزین به عزت و تمدن خود را نگاشته است و از همین دیار دستاوردهای دانش، فرهنگ و هنر اسلامی تا قلب اروپا نفوذ کرده است. و علیرغم مخالفتی که کلیسای مسیحی با هرگونه پیشرفت علمی یا فکری داشت، جراح مسلمان ابوالقاسم الزهراوی در اوج سخت ترین شرایط و زمان (قرون وسطی) کتاب جامعی را در علم پزشکی می نگارد که بر پایه ی تجارب شخصی شکل گرفته بود. و دانش جراحی را که مسیحیت آن را تحقیر می کرد به عنوان شاخه ی پزشکی مستقل مستند بر تشریح به مصاف تخصص های دیگر برد. بنابراین، در تاریخ پزشکی بالاترین بیان و تعبیر از علم جراحت «ابوالقاسم الزهراوی» به شمار می رود.
  کلیدواژگان: اندلس، زهراوی، پزشکی، اسلام و جهان
|
 • Pages 1-11
  “Khafaghan” is defined as an unusual heartbeat or skipping sensation of heart beating in Iranian Traditional Medicine (ITM). In this point of view، it has different types and also various kinds of treatments from therapeutic diet and vensection or cupping therapy to oral، topical and inhalation drugs. In the other hand،”Palpitations” (the uncomfortable awareness of a beating heart) which can be regarded as a kind of khafaghan is one of the most common complaints in patients referring to cardiologists. Considering that in modern medicine، these patients have a much distress and some cases are known to be difficult to treat، also persecutive side effects of drugs، searching the ancient book of ITM in order to find new herbal medicines as candidates for further research is a feasible solution.
  Material And Methods
  This is a descriptive review article. A search of MEDLINE (PubMed) database revealed that any similar study has not been done yet. In this study، main ITM (Iranian Traditional Medicine) literatures about single remedies were considered. Then، six of the most important and valid references were chosen، with Persian or Arabic language and covering about 8 centuries of time. Effective single remedies for Khafaghan were found by searching the related keywords in the literatures. At the end، they were ranked by their acquired scores and most important remedies were chosen.
  Results And Discussion
  The eight remedies with highest scores were: Otroj (Citrus medica var. cedara)، Ass (Myrtus communis)، Aftimun (Cuscuta epithtmum)، Mineral Antidote، Bashagh، Badranjbuye (Melissa officinalis)، Tabashir (Bambusa arundinacea) and Vard (Rosa spp). Regarding the herbal origin، and majority of frequeny in literature and general indication for all kind of khafaghan، It seems that Badranjbuye is the best and then Tabashir،Otroj، Ass and Aftimun are the more suitable candidates for the next studies.
  Keywords: Khafaghan, Iranian Traditional Medicine, Single remedies, palpitations
 • Pages 13-24
  Introduction
  In Traditional Iranian Medicine (TIM)، naturally affairs are seven principles which human health and existence are based on them and four elements are at the top of these principles. Although studying the philosophic and scientific subjects of these elements are parts of ancient philosophy knowledge، because of a long time interruption between fellows of Persian Medicine (PM) or TIM and basic science of traditional medicine and dramatically changes in concept and usage of these matters during centuries، surveying the meaning and practical use of such words is a primary step in order to understand PM.
  Materials And Methods
  In this research، 11 traditional medical texts، 5 philosophic references، 4 dictionaries and some updated resources were surveyed. Results and
  Conclusion
  Upon the results of this research، although four elements (cosmic elements or primordial essences or first principles or elementary principles) are limited to the 4 familiar words; Water، Fire، Air and Earth، their meaning and usage are totally different from the original concept of the modern elements (elements of periodic table) and contemporary meanings of water، fire، air and soil. Perhaps it is more accurate comparing the meaning and characteristics of these particles with fundamental and subatomic particles of modern knowledge
  Keywords: Four elements, cosmic elements, primordial essences, elementary principles, temperament, Persian Medicine, Traditional Iranian Medicine
 • Pages 25-34
  Menstruation associated problems effect the health of women. Recent studies in Iran report 3. 5-22. 9% abnormal uterine bleeding. Hormone therapy، the most important classical medicine treatments، has the unpleasant side effects. Achieving effective treatment requires a fresh look at the causes of menometrorrhagia. One of the Schools with a potential solution is Iranian Traditional Medicine which is shown to be promising in the diagnosis and the treatment of diseases. Aim of this study analyzing the causes of hyper menorrhea in Iranian Traditional Medicine resources. In this study، a retrospective review - analytical، we collected etiology of hyper menorrhea in Iranian Traditional Medicine resources related to different centuries. In Iranian Traditional Medicine، excessive uterine bleeding، called “Efrat-e Tams” is divided into two main categories: complication and disease. The disease category also is divided into two subgroups: uterus etiologies and bloody etiologies، with several subgroups in each. Overview of the etiology and the traditional medicine management protocol of Efrat-e Tams can bring new perspectives in the diagnosis of uterine causes of excessive bleeding and provides opportunity for novel therapeutic strategies
  Keywords: Etiologies, Efrat, e Tams, Iranian Traditional Medicine, menses, menometrorrhagia, hyper menorrhea
 • Pages 35-40
  Evidences suggest that inactivity and lack of desire to exercises is the main reason for the increase in diseases associated with lifestyle change from traditional to modern. The results of studies have presented different causes as barriers to physical activity، but the nature and temperament of the individual، as an important probable cause، has not been considered so far. Based on the ideas of traditional medicine، temperament can determine the physical، psychological and emotional characteristics of a person. Therefore، it seems likely that desire to physical activity as behaviour، may be associated with a person''s temperament. Hence، the aim of the study is to examine the relationship between temperament and physical activity level in non-athlete students. For this purpose، a total of 400 students (200 girls and 200 boys) were selected as statistical sample based on stratified random sampling method. The sample size was determined according to Morgan table. Because of the lack of standardized questionnaires to identify temperament، the researcher-made questionnaire was used. Total physical activity during the week was considered as the level of physical activity. Pearson''s correlation coefficient was used to examine the relationship between variables. Significant level was considered as α<0. 05. The results of the Pearson correlation test showed that a significant negative correlation exists between the level of physical activity and temperament (p=0. 001، r=0. 441). The results also showed that in %60. 5 of people with sanguine temperament، and in %57of people with bilious temperament، physical activity was moderate to high. Meanwhile، the percentage of active people with melancholy temperament is just %16. 4، and with phlegmatic temperament is just %16. 7. Based on the results، will ingress to engage in physical activity or exercise as behaviour، is consistent with the characteristics of hot-tempered people. Hence، perhaps individuals'' temperament may be considered as a feature to select athletes for different sports، although more research is needed on this issue.
  Keywords: temperament, physical activity, college, age boys, girls
 • Pages 47-53
  Introduction
  Cupping is one of the treatment methods of traditional medicine، to restore and balance in the organism. that in humans have always had good results. However، there is no evidence that show use of cupping therapy in treatment of animals. in this study for first time، the effect of cupping on on immunology and hematology factors in sheep، as a method of prevention and treatment cheap and without side effects in the treatment of animals was evaluated.
  Methods
  In this study 16 Mehraban ewes aged 2-4 years were randomly assigned to 2 groups of 8 in each experimental and control groups. In test group، first، wool sheep sacral area was modified and cup in the sacral area. On days 0،3، 7 and 18 after cupping، the control and experimental groups were bled from the jugular vein and total white blood cells، lymphocytes and granulocytes، erythrocytes، hemoglobin، MCV، MCH، MCHC، and platelets were measured. Before starting the experiment، and 3 and 18 days after cupping، blood sampling was performed to measure C3 factor. Statistical analysis of the data was performed using SPSS software.
  Results
  Studies indicated increase significantly (P> 0. 05) in the amount of C3 between 0 and 18 days after cupping in test group. The results of the other factors studied، showed no significant difference (P <0. 05).
  Conclusion
  The positive effect of wet cupping on the complement system in sheep and no negative impact of its on the other factors studied، paved the way for further research on the effect of cupping on animal diseases.
  Keywords: Wet cupping, Complement System, Sheep, Animal Model
 • Pages 55-66
  Although the traditional method of traditional treatment is very different from that used in modern times، and many of the practices that are employed in the traditional medicine may not conform to scientific procedures، it should not be forgotten that the traditional method has shown its efficiency in practice so much that man has always used it for helping with illness. In this article، by recoding the practices of the traditional healers in Sistan & Baluchistan، the researcher has tried to shows these practices in order to better understand the “science of ethno-medicine”. The methods that were mainly used in this study were participant observation and in-depth interview by semi-structured quastionaire. The findings of this study show that every action that the traditional healer perform، may be not illogical، and conform to the experiences and the information that have been handed down to them from their ancestors. If these practices، which are rooted in the popular beliefs of the society، are compared with the relevant practices of the modern medicine، they can fall into one of the following three categories: 1. Practices conforming to those of modern science 2. Practices differing from the findings of modern medicine 3. Neutral practices As regards the traditional medical practices that conform to modern medicine، we should not only try to strengthening them، but also، in some cases، make use of some of the experiences of the traditional medicine as complements to or replacements for modern procedures. It is obvious that in abandoning the conflicting and harmful practices، we should avoid violent encounter، because these practices are rooted in people’s beliefs. Regarding the neutral practices، we should not show any sensitivity، but turn a blind eye to them.
  Keywords: traditional healer, balochistan, cyrrent traditional treatment
 • Pages 67-78
  The existence and quality of medical system among various civilizations has demonstrated the importance of that tribes and medical capabilities of them. One of these systems was Shiraz Medical School which historians and scholars have been less attention to it. Scientific school of Shiraz was label as a Dar-ol Elm and by having scientific schools، hospitals and medical centers and equipped libraries gained international reputation. The great scholars and scientists began to foot in this field that have developed new ways and cause medical progress and prosperity. On previous number of this publication we review the medical school from Al-bouyeh period to beginning of Safavid dynasty، in this research continue to review and analysis the medical school from Safavid dynasty to the end of Qajar.
  Keywords: medicine school, medicine, Dar, ol elm, Shiraz, schools, hospitals, Safavid, Qajar
 • Pages 79-85
  The chamomile is one of the crucial medical plants in the Compositae family. It has different types and grows in different areas. The aroma of aerial organs of this plant has been noticed since ancient times. This plant has played a big role in Islamic and Iranian traditional context. Dioscoridus، Galen، Avicenna، Jarjani and Ibn Bitar pointed to therapeutic effects of this plant in nervous، digestive and respiratory systems. Matricaria Chamomilla var. chamomilla (babune–e shirazi)، Matricaria chamomilla var. recutita (babune–e moattar)، Tripleurospermum disciforme (babune-e dashti) and Anthemis nobilis L. (babune-e roomi) are the species those identified as chamomile. In new pharmaceutical sciences many components in chamomile has been identified and used in different therapeutic dosage form as cream، lotion، oral drops and powder. In this study we tried to collect information about therapeutic effects in Islamic and Iranian books and articles. Although they are pointed to many different effects of this plant we think it is essential to do some clinical trials to approve global effect of chamomile in scientific contex.
  Keywords: traditional medicine context, chamomile, therapeutic effects
 • Pages 87-96
  Adandalos is a country in the western land، but belonging to the Islamic world. In the very long period of history، it was the medical center of Arab world and it has maintained its dignity and civilization. From this country، the findings of knowledge، culture، and Islamic art spread to Europe. In spite of opposing of Church with any kind of intellectual and scientific development، the muslim surgery operator، Abulghasem Alzahravi، had compiled a comprehensive book in the medical science in the most difficult period of history. It was based on his personal experiences. In spite of in-dignifying the surgery knowledge، He took it as an independent branch of the medical science، basing on the documental description of other disciplines. Therefore، in the history of the medical science، Abulghasem Alzahravi serves as a more influential figure in the description of the surgery operation
  Keywords: Adandalos, Alzahravi, medical, Islamic world