فهرست مطالب

فصلنامه متن پژوهی ادبی
پیاپی 54 (زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1392/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن بتلاب اکبرآبادی*، احمد رضی صفحه 5
  ساختارگرایی با طرح ایده نظام، به بسط چشم اندازی فراگیر در تحلیل متون می پردازد که در طی آن همه اجزای درونی متن به یکدیگر مرتبط و کارکرد هر جزء، وابسته به نظام تلقی می شود. روایت به سبب بنیان علی و معلولی، انسجام و ظرفیت بالایی که در تحلیل ساختاری دارد، توجه بسیاری از روایت شناسان را به خود جلب کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از آرای روایت شناسان ساختگرا، ساختار روایی سه منظومه الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه که دارای فرم روایی مشابهی هستند با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد و قراردادها و قواعد حاکم بر روایت های عطار کشف و معرفی شود. این بررسی نشان می دهد که در ساخت صوری روایت، «سفر» عنصر مرکزی و انسجام بخش منظومه هاست. از این رو، کارکردها و کنشگران حول این عنصر پردازش می شوند. با انطباق این عنصر در مفهوم عرفانی منظومه ها، مشخص می شود که ساحت عرفانی و به تبع آن، مفهوم صیرورت و «شدن»، به نحو چشمگیری ساختار روایت منظومه ها را تحت تاثیر قرار داده است. ساختار روایی منظومه ها، ساختاری لایه لایه است که ساحت زبانی و صوری روایت، ارتباطی دیالکتیک با ساحت بطنی و تاویلی دارد و همین امر به روایت، جنبه ای ذهنی و درونی داده است.
  کلیدواژگان: عطار نیشابوری، روایت، ساختارگرایی، سفر، گرماس، برمون
 • سعید قاسمی پرشکوه*، محمدحسین بیات صفحه 31
  یکی از موضوع های اصلی و به سخنی دیگر و بهتر، اساسی ترین موضوع در تصوف و عرفان اسلامی بحث «وجود» است که با ظهور عارف اندلسی، «محیی الدین ابن عربی» در قرن هفتم و پس از آن تاکنون در ادب فارسی جلوه آشکار و نمودی پررنگ دارد. به تبع آن، برای روشن کردن حقیقت «وجود» و «موجود» و نیز منشا موجودات، در مرتبه پس از آن، مقوله دیگری که در عرصه علم عرفان نظری از آبشخور مقوله «وجود» آب خورده است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مقوله «عدم» است. این جستار به بررسی مقوله «عدم» در زبان و آثار «بیدل دهلوی» می پردازد و در پی آن است تا با جستجوی مفاهیم «عدم» در کلیات آثار وی به این نتیجه برسد که آیا در این باره، شباهت اندیشگانی میان بیدل دهلوی و ابن عربی وجود دارد یا نه؟ در این راستا، نخست به مقوله «عدم» در آثار ابن عربی پرداخته شده، سپس دیدگاه بیدل دهلوی واکاوی شده، با نظر ابن عربی مورد مقایسه قرار گرفته، در نهایت نیز نتیجه تاثیرات ابن عربی بر بیدل بیان شده است.
  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، ابن عربی، فتوحات مکیه، فصوص الحکم، عدم، بررسی تطبیقی
 • فاطمه جمالی صفحه 65
  داستان های عاشقانه به عنوان مهم ترین بخش متون غنایی، سهم قابل توجه از گستره زبان وادب فارسی را به خود اختصاص داده اند. مطالعات انجام شده در حوزه ادب غنایی نشان می دهد که سابقه این داستان ها به آغاز شعر فارسی و آثاری چون آفرین نامه بوشکور بلخی، ورقه و گلشاه عیوقی و وامق و عذرای عنصری، بازمی گردد. کسب آگاهی در زمینه متون غنایی، عشاق ادب فارسی و آشنایی با صاحبان این آثار چندان دشوار نمی نماید؛ زیرا در این زمینه فراوان قلم فرسایی هایی شده است. در این میان، متون غنایی با رویکرد مذهبی و اعتقادی محدودیت خاصی دارند1. تا جایی که در مقابل تعداد فراوان «لیلی ومجنون»ها، «خسرو و شیرین»ها، «وامق و عذرا»ها و «نل و دمن»ها2و صدها منظومه عاشقانه دیگر با جنبه های صرفا غنایی، تعداد معدودی «سلیمان و بلقیس» و «یوسف و زلیخا»3پدید آمده است. اما در پژوهش حاضر سخن از یک متن غنایی متعلق به اواخر دوره صفویه است که باید آن را در نوع خود یگانه و از بسیاری جهات ممتاز دانست. نمونه نادری از تلاقی مذهب و آثار غنایی، داستانی عاشقانه با مضمونی کاملا مذهبی و رعایت جانب حرمت امام حسین (ع). نگارنده در پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تطبیق و تحلیل ابعاد مختلف داستان عاشقانه ارینب در «منظومه تسبیح کربلا» متعلق به «زکی مشهدی» با روایت تاریخی «ابن قتیبه دینوری»، به بررسی وجوه غنایی آن بپردازد.
  کلیدواژگان: زکی مشهدی، ابن قتیبه، منظومه غنایی، مثنوی تسبیح کربلا، امام حسین(ع)، ارینب، یزید
 • مهدی محبتی* صفحه 89
  مقامات نویسی عرفانی یکی از مهم ترین شاخه های عرفان و تاریخ ادبیات عرفانی است که تا به امروز کمتر بدان به عنوان یک ژانر (نوع) ادبی خاص توجه شده است. طبقه بندی دقیق و منطقی انواع سه گانه مقامات نویسی و تبیین جایگاه، نوع نگاه، روش ها و انگیزه ها و اهدافی که در پشت این نوع مهم ادب عرفانی هست، می تواند کمک فراوانی به شناخت فرهنگ و ادب دیروز و امروز ما نماید. همچنین، بررسی و تحلیل چهره ها و شخصیت های هم طراز و معاصر همان عرفا و اولیاء که از طریق این مقامات نوشته ها مطرح می شوند و به ویژه داوری هایی که در باب افعال و احوال آنها می نمایند تا حدود زیادی خواننده امروزین را به معیار و میزان داوری و نوع نگاه آنها نزدیک می نماید و چهره و شخصیت نویسندگان را نیز بسیار روشن تر می سازد.این مقاله در همین راستا کوشیده است تا از منظری روش شناختی و تحلیل محتوایی به بررسی شخصیت استاد امام ابوالقاسم قشیری از دیدگاه مقامات نویس مشهور ادبیات عرفانی، محمد بن منور میهنه-ای در اسرارالتوحید بپردازد و نشان دهد میان مجموع گفته ها و قصه هایی که محمد بن منور در باب قشیری در کتاب خویش آورده است، چه مقدار فاصله با شخصیت تاریخی و واقعی قشیری هست و مخصوصا این نوع نگاه تا چه حد با شخصیت حقیقی عارف آزاده و آزادی بخش ایرانی، ابوسعید ابوالخیر نیز فاصله و تمایز دارد.
  کلیدواژگان: قشیری، اسرارالتوحید، محمدبن منور، مقامات نویسی عرفانی، ابوسعید ابوالخیر
 • شهلا خلیل اللهی*، غفار برجساز صفحه 109
  داستان پردازی و آوردن حکایات، تمثیلات و به طور کلی طرح «قصه در قصه» از ویژگی-های ساختار روایی مثنوی است. از میان داستان های مثنوی، داستان نمادین دقوقی، چیره دستی مولانا را در داستان پردازی نمایان می سازد. این داستان، قصه ای است حادثه پردازانه که در آن شخصیت اصلی با وقایع شگفت آوری که سال ها در آرزوی تحقق آنها بوده، به تصویر کشیده شده است. هدف مقاله حاضر بررسی داستان دقوقی برحسب مولفه های روایت شناختی با تکیه بر عنصر بن مایه ثابت است، مساله اصلی آن تبیین بن مایه های ثابت این داستان برحسب مولفه های روایت شناختی است که به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. پراپ عنصر ثابت و عنصر متغیر را واحدهای کمینه گزاره روایی معرفی می کند. بن مایه هایی که موقعیت را تغییر می دهند، «بن مایه های پویا» و بن مایه هایی که تغییری در آن پدید نمی-آورند، «بن مایه های ایستا» خوانده می شوند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که «جستجو» و «دعا» عنصر ثابت بن مایه اصلی و موتیف های تکرار شوندهاین داستان هستند که تصاویر خیالی و داستان پردازی در لایه هایی از آن و جنبه های فیزیکی در سطوح دیگر این روایت آشکار می شود.
  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی، داستان دقوقی، عنصر ثابت بن مایهاصلی، الگوی کنش، جستجو
 • حسینعلی قبادی*، موسی کرمی، ناصر نیکوبخت، غلامحسین غلامحسین زاده صفحه 123
  آفرینش متن بدون ارتباط با میراث ادبی و متون قبل از آن صورت نمی گیرد. رمان و داستان کوتاه معاصر فارسی ژانری (نوع ادبی) نسبتا نوپاست. ارتباط این ژانر نوپدید با میراث فرهنگی پردیرینه ایران موضوعی درخور تامل است. در نقد ادبی به منظور بررسی ارتباط بین متون، رویکردی نو به نام بینامتنیت مطرح است. این پژوهش بر پایه دیدگاه یکی از موثرترین نظریه پردازان حوزه بینامتنیت یعنی ژرار ژنت، منتقد فرانسوی، شکل گرفته است. مطابق نظریه او، هرگونه ارتباط متن با غیر خود، فراروی متنی یا فرامتنیت نام دارد که جنبه های متعددی را شامل می شود. از این میان، بیش متنیت و بینامتنیت درباره ارتباط بین دو متن است. بینامتنیت حضور مستقیم متنی در متن دیگر و بیش متنیت هرگونه تاثیر متنی از متن دیگر است. این جستار، ارتباط مجموعه داستان های «شهری چون بهشت» و «به کی سلام کنم؟» و رمان های «سووشون»، «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» را با میراث فرهنگی، به عنوان زیرمتن تحلیل می کند و نقش این بهره گیری در شیوه داستان نویسی دانشور را بازمی کاود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی سعی کرده است بر مبنای چهارچوب نظریه بینامتنیت، آثار داستانی اشاره شده را تحلیل کند. اجمالا این پژوهش حاکی از حضور مستقیم عناصر نظام فرهنگی و میراث های ادبی ایران در آثار یاد شده دانشور است.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، بیش متنیت، زیرمتن، پیشینهفرهنگی ایران، داستان های سیمین دانشور
 • مهین طهماسبی*، جواد طاهری صفحه 147
  تاریخ گرایان کهن، متن را در درجه اول اهمیت قرار می دادند و تاریخ را در حکم پس زمینه می دانستند. آن ها بر آن بودند که تاریخ، بازتاب دقیقی از رخدادهای واقعی است و تاریخ نگاران بدون هیچ شائبه حب و بغضی، وقایع را آن گونه که حادث شده است ترسیم می کنند، ولی تاریخ گرایان نوین، درست عکس آن می اندیشند و تصریح می کنند که کل تاریخ واجد کیفیتی ذهنی است؛ زیرا افرادی نوشته اند که جانبداری های شخصی شان در تفسیر آن ها از تاریخ تاثیر گذاشته است. این تاریخ گرایان مطرح می کنند که تاریخ یکی از بسیار گفتمان ها یا شیوه های دیدن و اندیشیدن درباره دنیاست. نوشته حاضر بر اساس نظریه تاریخ گرایی نوین به تحلیل گفتمان پارسیا، در داستان حسنک وزیر می پردازد. پارسیا اصطلاحی یونانی است به معنای راستگویی و رک گویی و «میشل فوکو» آن را از متون یونانی گرفته است. پارسیاستس، کسی است که هر آن چه در ذهن دارد را بیان می کند. پرسشی که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته، این است که آیا با توجه به ایده فوکو می توان سلطان مسعود و حسنک را پارسیاستس دانست؟ از این رو، به تحلیل داستان حسنک وزیر با توجه به چرخش زبانی می-پردازند.
  کلیدواژگان: پارسیا، تحلیل گفتمان، پارسیاستس، میشل فوکو، چرخش زبانی، حسنک وزیر
 • صفحه 169
|
 • Mohsen Botlab Akbarabadi*, Ahmad Razi Page 5
  Structuralism extends an inclusive perspective in analysis of texts during which all intratextual components are linked to one another and the function of each component depends on the system. Due to its cause and effect basis, coherence and high capacity in structural analysis, narration has always drawn the attention of many narratologists. This paper attempts to study the narrative structure of three Elahi-nameh, Mantiq al-Tayr, and Musibat-nameh poetic works which have similar narrative forms, using the viewpoints of structuralistnarratologists and a descriptive-analytic method. The agreements and rules governing Attar’s narrations are discovered and introduced. This study shows that “journey” is he central and cohesive element of the poetry works in the formal structure of the narration. Thus, the functions and actions are processed within the framework of this element. By adjusting this element in the mystic concept of the poetic works, it is revealed that the presence of mysticism and therefore the concept of “becoming” have remarkably affected the structure of the narration of the poems. The narrative structure of the poems is a layered one in which the linguistic and formal features of the narration has a dialectic relation with allegorical features. This has given a mental and internal aspect to the narration.
  Keywords: structuralism, narration, Attar Neyshaboori, journey
 • Saeed Qassemi Porshokouh*, Mohammad Hossein Bayat Page 31
  One of the main issues in Islamic Sufism and Mysticism is the concept of existence which is openly reflected by the Andalusian Sufi Mystic, MuhyiddinibnArabi in the 13th century and then in the Persian literature. Then, in order to clarify the truth of “existence” and “being” and the origin of creatures, the concept of “non-existence” is brought to the fore; a concept which originates from the concept of existence and is widely discussed in the field of theoretical mystic science. This paper studies the concept of “non-existence” in the language and works of Bidel Dehlavi. By searching for the said concept in his works, the present study seeks to find out whether or not there are similarities between the thoughts of Bidel Dehlavi and Ibn Arabi. In line with this, the concept of “non-existence” in the works y Ibn Arabi is first studied. Then, the viewpoints of Bidel Dehlavi are analyzed and compared with those of Ibn Arabi. At the end, it is discussed how Ibn Arabi has affected the works of Bidel.
  Keywords: Bidel Dehlavi, Ibn Arabi, Mecca conquers, non, existence, comparative study
 • Fatemeh Jamali Page 65
  Love stories as the most important part of lyrical texts comprise a large part of the Persian language and literature. Studies conducted in the field of lyrical literature show that such stories dates as far back as to the start of the Persian poetry and works such as Afarin-nameh by BooshakoorBalkhi, Varqa and Gulshah by Ayooqi, and Vamiq and 'Azra by Unsuri. It is not difficult to gain information on lyrical texts and know the authors of such works, because so many studies have been conducted so far in this regard. Lyrical texts with religious approach are limited, to the extent that in comparison with large number of stories like Leyli and Majnoon, Khosrow and Shirin, Vamiq and 'Azra, and Nel and Daman with only lyrical aspects, there are a few stories like Soleyman and Belqeys and Yoosef and Zuleykha. The present paper studies a lyrical text written during Safavid time; a work that is unique and distinguished in nature. It is a rare of concurrence of religion and lyrical works; a love story with a totally religious theme. In addition to discussion the lyrical aspects of Uraynab love story in Praising Karbala poetry by ZakiMashhadi, this study attempts to analyze different aspects of the said work and compare them with the historical story of IbnQutaybahDinvari.
  Keywords: ZakiMashhadi, IbnQutaybah, lyrical poem, Praising Karbala Masnavi, Imam Hussein, Uraynab, Yazid
 • Mehdi Mohebbati* Page 89
  Writing mystical Maqameh (a type of short story with only one setting) is one of the most important branches of mysticism and history of the mystic literature to which not enough attention has been made so far. Exact and logical classification of three different types of Maqameh-writing and explanation of the status, the viewpoint, methods, motivations and goals of this important genre of mystic literature can help us know about the culture and literature of the past and present time. Also, analysis of characters who are the contemporaries of the same mystics recognized through these Maqamehs and the judgments made about their states can largely familiarize today’s readers with their viewpoint and criteria of their judgment and also clarifies the image and character of the authors. Parallel with this, using a methodological and content analysis, this paper attempts to study the character of AbolqassemQosheyri from the perspective of Mohammad ben MonavvarMihanei the famous Maqameh writer of the literature of mysticism in Asrar al-Towhid and to show the distance between the statements and stories told by Mohammad ben Monavvar in Qosheyri Chapter and the historical and real character of Qosheyri. It also shows the distinction between this viewpoint and the real character of the Iranian liberal mystic, AboosaeedAbolkheyr.
  Keywords: Qosheyri, Asrar al Towhid, Mohammad ben Monavvari, Mystical Maqameh writing, AboosaeedAbolkheyr
 • Shahla Khalilollahi*, Ghaffar Borjsaz Page 109
  Development of story, using anecdotes and allegories, and in general “story within the story” are among the narrative features of Masnavi. From among the stories in Masnavi, the symbolic story of Daqooqi reveals Rumi’s great skill in developing story. In this story full of events, the main character is pictured by wonderful events he has been craving to happen for years. The present paper aims at studying the story of Daqooqi based on narrotological components and the constant motif and is conducted with content analysis method. Propp considers the constant and variable elements to be the minimum units of narration. The motifs changing the situation are called dynamic motifs and the ones undergoing no change at all are called static motifs. The results show hat searching and praying are the two main constant and recurrent elements of this story, in different layers of which images of fantasy and story-telling and physical aspects are revealed.
  Keywords: Rumi, Masnavi, the Story of Daqooqi, main constant motif element, action pattern, searching
 • Hosseinali Qobadi*, Mousa Karami, Naser Nikbakht, Gholamhossein Gholamhosseinzadeh Page 123
  A text cannot be created without relation with literary heritage and previous texts. Novel and contemporary short Persian story is a relatively new genre. The relation between this newly-founded genre and the ancient Iranian culture is of great importance. In literary criticism, a modern approach called intertextuality is used to study the relation between texts. The theoretical framework of this study is based on the view of Gerard Genette, one of the most influential theorists in the field of itnertextuality. According to his theory, any relation of the text with something other than the text itself is called paratextuality which includes different aspects. Intertextuality is about the relation between two texts. In this study, This paper analyses the relation between cultural heritage as hypotext and the stories in A City like Heaven and Who Shall I Greet?and the novels Savushun, Wandering Island and Wandering Cameleer. Furthermore, the present study discusses the role of cultural background in the technique of story-telling used by Daneshvar. Using a descriptive-analytic method, this paper attempts to analyze the said story absed on the theory of itnertextuality. The results indicate the
  Keywords: Hypertextuality, Intertextuality, Hypotext, Iranian cultural history. Simin daneshvar's story
 • Mahin Tahmasbi *, Javad Taheri Page 147
  The old historians would prioritize the text and consider the history as background. They believed history is an accurate reflection of real events and that historians illustrate the events without any favoritism or discrimination just as they have taken place. However, modern historians believe the opposite and reiterate that the whole history discloses the mentality, because it is written by people whose personal biases have influenced their interpretation of the history. These historians state that the history is one of the many discourses or ways of seeing and thinking about the world. The present paper studies Parrhesia discourse analysis in the story if Hasanak the Vizier based on the theory of modern historians. Parrhesia is a Greek term meaning honesty derived from Greek texts by Michel Foucault. Parrhesiastes is one who expresses whatever goes on his mind openly and truthfully. The question posed in this study is that can we consider Sultan Masoud and Hasanak as Parrhesiastes according to Foucault’s idea? Thus, the story ofHasanak the Vizier is analyzed according to the linguistic cycle.
  Keywords: Parrhesia, discourse analysis, Michel Foucault, linguistic cycle, Hasanak the Vizier