فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - پیاپی 6 (تابستان و پاییز 1392)
 • پیاپی 6 (تابستان و پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهره عنبری، نادر زرین فر صفحات 1-16
  امروزه برنامه های رشد و بالندگی اعضای هیات علمی، از جمله استراتژی های نوین به منظور حفظ و ارتقای سطح دانش و عملکرد اساتید به شمار می رود، پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسه ی نیازهای آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1391 انجام پذیرفت. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، نیاز آموزشی 158 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در شش حیطه مورد تایید وزارت متبوع شامل: حیطه های مهارت های تدریس، پژوهشی، توسعه ئی فردی، اجرایی مدیریتی، ارائه خدمات درمانی و فعالیت های خارج دانشگاه توسط یک چک لیست 61 گویه ای که با طیف لیکرت طبقه بندی شده بود به روش خودارزیابی توسط اساتید نیازسنجی و مورد مقایسه قرارگرفت. روایی و پایایی چک لیست مورد تایید قرار گرفت و داده ها نیز از طریق نرم افزار EPI6 و آزمون ANOVA تحلیل شد. در این مطالعه به ترتیب اولویت توسعه ی فردی، اولویت پژوهشی، اولویت آموزشی، اولویت اجرایی مدیریتی، اولویت ارائه خدمات درمانی و اولویت فعالیت های خارج دانشگاه به عنوان مهمترین نیاز آموزشی اساتید این دانشگاه ارزیابی شد. بین حیطه های مورد ارزیابی با جنسیت اساتید و دانشکده ی محل خدمت اختلاف معناداری مشاهده نشد (P>0/05). اما بین حیطه ها با نوع استخدام اساتید، مرتبه ی علمی و سابقه ی خدمت اختلاف معناداری مشاهده گردید (P<0/05). این پژوهش بر لزوم انجام نیازسنجی و نیز انطباق برنامه ها با نیاز واقعی اساتید تاکید نموده و آن را به عنوان محور اصلی ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و نیز ارتقای کیفیت خدمات سلامت ذکر می-نماید.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، مقایسه، برنامه رشد و بالندگی، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی
 • بهروز افتخار، آرش دباغی، سید آرمان محققی، حسین کمیلی ثانی، محمد امین کاوسی صفحات 17-24
  در این مطالعه به بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بخش رادیولوژی فک و صورت، استفاده از سیستم آرشیو و انتقال تصاویر و نرم افزارهای آموزشی در ارتقای میزان بهبود کیفیت آموزش اصول تشخیصی پرداخته شده است. در این مطالعه مداخله-ای، جمعیت مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان دندان پزشکی که واحد رادیولوژی 2 عملی را گذرنده اند و دستیاران رادیولوژی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد (39N=). ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد که به بررسی مقایسه ای روش های معمولی و دیجیتال (همراه با سیستم آرشیو کردن و انتقال تصاویر) برای تهیه گرافی پرداخته شده است. همچنین نرم افزاری برای آموزش لندمارک های آناتومیک در کلیشه پانورامیک تهیه شد و تاثیر آن بر روی آموزش دانشجویان ارزیابی گردید. در آنالیز پرسشنامه های سیستم دیجیتال، در مواردی مانند کاهش تکرار، کیفیت تشخیصی، قدرت تغییر دانسیته و کنتراست، نسبت به سیستم کانونشنال با 05/0P < اختلاف معنا داری را نشان داد ولی در مواردی مانند زمان رسیدن گرافی دست بیمار و زمان نوشتن گزارش با 05/0

  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال، سیستم آرشیو کردن و انتقال تصاویر (PACS)، نرم افزار کمک آموزشی

 • محسن ادیب حاج باقری، معصومه سادات موسوی، محمد سجاد لطفی، عفت امین الرعایایی صفحات 25-33
  طرح درس از مهم ترین عوامل در فرایند آموزش است که باعث بهبود دیدگاه دانشجویان نسبت به کیفیت آموزش شده و همچنین فعالیت های اساتید و دانشجویان را هدفمند می سازد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری – مامایی منتخب ایران انجام شد. در این پژوهش مقطعی، 100 طرح درس ارائه شده توسط اعضای هیات علمی 24 دانشکده ی پرستاری- مامایی مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS ویرایش 5/11 تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، 4% طرح درس ها در وضعیت ضعیف، 83% متوسط و 13% در وضعیت خوب قرار داشتند. بیشترین مولفه ای که در طرح درس مورد توجه قرارگرفته به ترتیب: تعیین محتوای درسی، اهداف جزیی و تعیین منابع بود. بیشترین کاستی ها مربوط به سیاست های مدیریت کلاس مدرس، تعیین آمادگی دانشجویان در هر جلسه و وسیله کمک آموزشی و نحوه ی استفاده از آن بود. با توجه به اهمیت طرح درس، اجرای کارگاه های آموزشی می تواند اطلاعات لازم برای تدوین طرح درس را فراهم کند.
  کلیدواژگان: کیفیت، طرح درس، عضو هیات علمی، پرستاری، مامایی
 • عبدالحسین شکورنیا، احمد رضا مهتدی، حسین الهام پور، هاجر بروایه صفحات 34-42
  شناسایی انواع مشکلات دانشجویان و ارائه ی راه حل هایی جهت کاهش این مشکلات می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به دفاتر مشاوره ی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی مشکلات 640 دانشجوی مراجعه کننده به دفاتر مشاوره دانشجویی در یک دوره ی یک ساله مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از پرونده-های مراجعان به مراکز مشاوره استخراج و بانک داده های این مطالعه را تشکیل دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 تحلیل شد. از آزمون مجذور کای و آزمون t برای ارتباط بین متغیرها استفاده شد. تعداد 172 نفر (27%) از مراجعان مرد و 468 نفر (73%) زن با میانگین سن 4/3±22 (از 18 تا 38 سال) بودند. دانشجویان پزشکی بیشتر مشکلات روانی (6/25%)، دانشجویان دندانپزشکی مشکلات فردی (5/48%)، دانشجویان داروسازی مسائل مربوط به ازدواج (5/38%)، دانشجویان پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری-مامایی مشکلات آموزشی (به ترتیب: 4/27%، 8/28% و 8/30%) و دانشجویان توانبخشی مشکلات آموزشی و روانی (6/24%) داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که ابعاد مشکلات دانشجویان رشته های مختلف متفاوت است. بیشترین علل مراجعه ی دانشجویان به دفاتر مشاوره ی دانشجویی در درجه ی اول مشکلات آموزشی و در مرحله ی بعد مشکلات روانی بوده است.
  کلیدواژگان: مشکلات دانشجویان، دفاتر مشاورهی دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • سعید صفاریان همدانی، محمد صالحی، سیما کاظمی ملک محمودی صفحات 43-52
  سنجش عملکرد، منابع و سرمایه های انسانی را توسعه و بهره وری در سازمان ها بهبود می بخشد. سازمان های آموزشی و دانشگاه ها برای بقا و تداوم خود در محیط رقابتی جدید، بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارزیابی کرده و ارتقاء دهند. پژوهش حاضر با هدف کلی امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه (136 نفر) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محققان دانشگاه شیراز بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ 76% مورد تایید قرار گرفت و سپس بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که قابلیت اجرای مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی، ارزیابی عملکرد گروه ها، پشتیبانی عملکرد اعضای هیات علمی، پشتیبانی عملکرد گروه ها، مقایسه و رتبه بندی اعضای هیات علمی، مقایسه و رتبه بندی گروه ها و مدیریت گروه در دانشگاه در سطح قابل قبولی قرار دارند (0001/0=P). تعامل گروه آموزشی، مرتبه ی علمی و جنسیت تاثیر معناداری جزء در بعد پشتیبانی و بهبود عملکرد گروه بر حسب گروه آموزشی (04/0=P) و بعد ارزیابی عملکرد گروه بر حسب مرتبه ی علمی (007/0= (P در دانشگاه نداشته است. نتیجه اینکه اعضای هیات علمی مدیریت عملکرد را در ش ایط کنونی دانشگاه دارای قابلیت اجرا می-دانند.
  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، امکان سنجی اجرا، اعضای هیات علمی
 • علیرضا شریفی اردانی، محمد خیر، داود حیاتی، احمد شریفی اردانی، جعفر رئیسی، علیرضا روحی صفحات 53-63
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی «عزم» با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری هدف بود. شرکت کنندگان پژوهش 356 دانشجو (177 دختر و 179 پسر) از دانشکده های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده اند که به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس 12 گویه ای «عزم» داکورس و کوئین و مقیاس 24 گویه ای جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور را تکمیل کردند. تحلیل یافته ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به صورت سلسله مراتبی همزمان مطابق با مراحل بارون و کنی برای تحلیل مسیر انجام پذیرفت. علاوه بر مراحل مذکور برای بررسی برازندگی نتایج مدل تحلیل مسیر پژوهش از نرم افزار لیزرل (ویرایش 5/8) استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین ویژگی «عزم» و جهت گیری های گرایشی (چه عملکردی و چه تسلطی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و با جهت گیری های اجتنابی (چه عملکردی و چه تسلطی) رابطه ی معناداری وجود ندارد. نقش واسطه ای جهت گیری های هدف گرایشی (چه عملکردی و چه تسلطی) در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی «عزم» تایید شد
  کلیدواژگان: ویژگی شخصیتی عزم، جهت گیری هدف، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • محمد هاشم هاشم پور، مجتبی حیدری، محمد هادی باقری، مصباح شمس صفحات 64-73
  نظر به گسترش روزافزون حجم اطلاعات پزشکی و محدودیت زمان و منابع در آموزش پزشکی، در نظر گرفتن اولویت های آموزشی برای برنامه ریزی آموزش پزشکی اهمیت وافری دارد. در سال 1383 وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اولویت های مورد نیاز پزشک عمومی را ذیل 1800 عنوان بیماری (در 20 بخش بالینی) تعریف نمود. این اولویت ها بر اساس وظایف پزشک عمومی و از A (باید دانسته شود) تا D(نیازی به دانستن نیست) تعریف شده اند. در این مطالعه بر آن هستیم تا میزان تطابق سوالات آزمون های جامع پیشکارورزی با اولویت های مورد اشاره را بررسی نماییم. برای این کار ابتدا جزء مورد بحث از بیماری مطرح شده در هر سوال تعیین و سپس درجه ی اهمیت آموزشی آن از A تا D تعیین می شد. در نهایت مجموع اولویت های A تا Dبرای هر درس در مجموع پنج دوره و همچنین برای هر دوره آزمون، محاسبه و میزان تطابق آن با اولویت های مورد انتظار، از طریق آزمون کای اسکوئر (Chi-Square) و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید. اولویت های مطرح شده در سوالات تمامی درس ها به جز درس یورولوژی، و نیز در مجموع سوالات هر دوره آزمون با اولویت های مورد انتظار تفاوت قابل توجهی داشتند (P < 0.05). با توجه به مشارکت استادانی از دانشگاه های سراسر کشور در تعیین اولویت های مورد اشاره، تغییر هدفدار در بافت سوالات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، اولویتهای آموزشی، نیازهای آموزشی، ارزیابی آزمون ها، طراحی آزمون
 • حسنعلی میرزابیگی صفحات 74-82
  به منظور بهبود روش های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس آموزش فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع گروه های نامعادل انجام شد. گروه نمونه شامل سی زوج با میانگین سنی 40 سال دارای فرزندان شاغل به تحصیل در مقطع راهنمایی و داوطلب شرکت در پژوهش بودند که به دو گروه 15 زوج آزمایش و 15 زوج کنترل تقسیم شدند. در مرحله ی پیش آزمون دو گروه آزمون والدین سیاهه ی رفتار والدینی را تکمیل نمودند و معدل آخرین کارنامه ی دانش آموز خود را گزارش دادند. سپس گروه آزمایش تحت ده جلسه ی دو ساعته برنامه آموزش فرزند پروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی قرار گرفت که نتایج حاصل از مقایسه میانگین پس آزمون گروه ها با تحلیل کوواریانس نشان داد: تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه کنترل و آزمایش وجود دارد و از آنجا که نمره ی پس آزمون گروه آزمایش افزایش را نشان می دهد، بنابراین می توان چنین عنوان نمود که آموزش فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر روش های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر دارد
  کلیدواژگان: فرهنگ ایرانی، سبک های فرزندپروری، پیشرفت تحصیلی، آموزش، دانش آموزان
 • کمال شاخی، داود حسین پور، حمیدرضا مهارلو، منصور ظهیری، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 83-89
  دانشگاه موفق به طور پیوسته در حال رشد توانایی ها و استعدادها است و به دنبال تامین نیازها و انتظارات دانشجویان و افزایش میزان رضایت مندی آن ها از کیفیت آموزش می باشد. مطالعه ی مقطعی حاضر یک پژوهش توصیفی است که با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی– درمانی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سه ماه اول سال 1391 انجام شده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی– درمانی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای با 35 سوال در زمینه کیفیت آموزش گروه می باشد. داده ها با استفاده از محیط نرم افزار SPSS نسخه ی 18 و با شاخص های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، ملاک های «رضایت دانشجویان از مدیریت گروه» و «رضایت از الگوها و شیوه ی تدریس اساتید» در حد نسبتا مطلوب ولی «میزان آگاهی دانشجویان از اهداف گروه» درحد نامطلوب بود. بر اساس یافته ها، ضروری است تا زمینه ی آشنایی بیشتر دانشجویان با اهداف و رسالت گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فراهم شود تا با حساسیت و توجه بیشتری دوره تحصیلی خود را سپری نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت آموزشی، ارزیابی درونی، دانشجویان
 • مرتضی قوجازاده، صابر اعظمی آغداش، محمد نقوی بهزاد صفحات 90-94
 • |
  • Zohre Anbari, Nader Zarinfar Pages 1-16
   Nowadays، faculty members'' developmental programs have been considered as modern strategies in order to promote and revenue teachers'' knowledge. This study aimed to comparative educational needs of faculty members in Arak University Colleges of Medical Sciences in 2012. In this cross-sectional study، educational needs of 158 faculty members were assessed in six ranges confirmed by followed ministry. These ranges contained: teaching skills، research، individual development، management executive، remedial services and outside-university activities. Data were collected by 61-section checklist in Liker. The validity and reliability of this checklist was confirmed. Data was analyzed through Epi6 and ANOVA test. In this study، the individual development priorities، research priorities، education al priorities، executive management priorities، preferences and priorities of health care services were evaluated as most of the educational needs. There was no significant difference between assessed ranges with sex and kind of faculty (P> 0. 05) but there was significant difference between type of employment، scientific degree، and record of service with assessed ranges (P< 0. 05). This study emphasizes on the necessity of needs and also adapted programs based on faculty members'' actual needs and mentioned as the main pivot to promote both medical educational quality and health services quality.
   Keywords: Assessment, Comparison, Developmental program, Faculty members, Medical Sciences University
  • Behrooz Eftekhar, Arash Dabbaghi, Seyed Arman Mohagheghi, Hossein Komeyl Sani, Mohammad Amin Kavoosi Pages 17-24
   In this study، the efficacy of digital radiography، PACS، and educational software in improving the quality of education’s diagnostic principles has been evaluated. In an interventional study، the population was a total number of undergraduate dental students and dent maxillofacial residents who continued their study at radiology department of Ahvaz Jundishapur dental school (N=39). The data gathering tools were two researcher-made questionnaires that compared conventional system and digital system (with PACS). Also a software for anatomic landmarks tracing in panoramic views were prepared and its educational efficacy on improving student learning was evaluated as well. There were significant differences between conventional system and digital system on”Reduction of retake rate”، “Diagnostic quality”، “Changes in density and contrast”، … (P value <0. 05) but the difference was not statistically significant (P value > 0. 05) on “The patient''s arrival time graph” and “report writing time”. Moreover، evaluation of educational software for students tested and the results showed significant difference. Digital radiography، picture archival، and communication system were effective in improving quality of teaching and even patient’s management and also the use of educational software has a significant influence on increasing student knowledge
   Keywords: Digital radiography, Picture archiving, communication system (PACS), Educational software
  • Mohsen Adib Hajbaghery, Masoumeh Sadat Mousavi, Mohammad Sajjad Lotfi, Efat Aminolroayaee Pages 25-33
   Lesson plan is one of most important factors in the education process which can improve the students'' views on quality of education and may led faculty members'' and students'' activities. The present study aimed to determine the quality of lesson plans developed by nursing and midwifery faculty members of selected Iran’s nursing schools. In this cross – sectional study، 100 lesson plans developed by faculty members of 24 nursing and midwifery faculty members were analyzed. The data was collected through checklist made by a researcher. Data was analyzed through descriptive analysis using SPSS software، version 11. 5. In total، 4% of the lesson plans were in poor condition، 83% in moderate، and 13% in good condition. Educational content، objectives، and references were included in the most of the lesson plans respectively. Whereas، class management policies، the students required preparation for each session، and educational aids needed for each session and the manner of using them were among the most shortcomings in the lesson plans. Because of the importance of the lesson plan، holding special workshops may provide information for developing better course plans.
   Keywords: Quality, lesson plan, Faculty member, nursing, midwifery
  • Abdolhussein Shakurnia, Ahmadreza Mohtadi, Hussein Alhampour, Hajar Borvayeh Pages 34-42
   Students are involved in many problems during education period، for this reason identifying the types of students'' problems and providing appropriate solutions to decrease these problems can be effective on educational improvements. This study carried out to determine the problems of students attending in consulting centers in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This cross-sectional study evaluated the problems of 640 students referred to consulting offices. Database was extracted from the records of consulting offices and then was analyzed by SPSS-18، chi-square، and t tests. 640 (19. 8%) of overall 3200 students referred at least one time to the University Consulting offices for their problems. 172 students (27%) were male and 468 students (73%) were female with mean age 22±3. 4 (18 to 38 yrs.). The main problems declared by students were: 163 (25. 6%) education problems، 140 (22%) mental problems، 137 (21. 5%) personal problems، 130 (20. 4%) marital problems، and 67 (10. 5%) family problems. The results showed that the problems were different to students. Therefore، consulting offices would be able to provide various services to help the students solve problems. Most of the problems mentioned by students were educational problems and psychological problems respectively.
   Keywords: Student's problems, University counseling offices, AJUMS
  • Said Saffarian Hamedani, Mohammad Salehi, Shima Malekmahmoodi Pages 43-52
   Human Resources and productivity Expand through performance evaluation. In order to survive in today’s competitive environment، universities should assess their performance، knowledge management، and promote them. With this attitude، the present study was done with overall objective of the feasibility of implementing performance management in terms of Golestan University of Medical Sciences from faculties’ point of view. This was a kind of descriptive survey. The population was comprised of faculty members (136 people)، Sampling was simple random and the data gathering tool was questionnaire prepared in Shiraz; its reliability was approved with 76% Cronbach''s alpha. These questionnaires were distributed and were collected then were analyzed using descriptive and inferential statistics. Results showed that in terms of faculty، the implementation of performance management and its dimensions included; Faculty performance evaluation، groups'' performance evaluation، support the faculty performance، support groups'' performance، comparison and ranking of faculty members، comparison and ranking of groups، and group management were assessed at the acceptable level (P value= 0. 0001). Interaction of educational Departments، academic ranking and gender had no significant effect apart from support and improvement the group performance based on the educational departments (P value=0. 04). Also had no significant impact on evaluating groups’ performance in terms of academic ranking (P value=0. 007). As a result، the faculty members of university believed that performance management is applicable on current situation in the university.
   Keywords: Performance Management, Implement of Possibility Assessment, Faculty
  • Alireza Sharifi Ardany, Mohammad Khayyer, Davood Hayati, Ahmad Sharifi Ardani, Jafar Raeisi, Alireza Rouhi Pages 53-63
   The purpose of this study was to predict academic achievement based on Grit as a personality trait، through mediating role of goal orientation. Participants of current study included 356 MA students (177 girls and 179 boys) of University of Shiraz and were chosen by stratified random sampling method. They filled 12-item scale of Grit and 24-item scale of goal orientation (AGQ). Data analysis was done by using Pearson correlation and hierarchical multiple regression based on Baron and Kenny (1986) procedure. To evaluate the fitness of proposed model LISREL -8/80 was utilized. Results indicated a significant positive relationship between Grit with achievement and approach goal orientation (both performance and mastery)، also there was no significant relationship between Grit and avoidance goal orientations (both performance and mastery). Meditative role of the approach goal orientation (both performance and mastery) was confirmed to predict academic achievement.
   Keywords: personality traits Grit, goal orientation, academic achievement, students
  • Mohammad Hashem Hashempur, Mojtaba Heydari, Mohammad Hadi Bagheri, Mesbah Shams Pages 64-73
   Due to ever increasing of medical information volume and restriction of time and resources for medical education، the educational priorities in planning of medical education become very important. At 1383 the Ministry of Health and Medical Education with collaboration of Shahid Beheshti university of medical sciences offered the educational priorities for 1800 diseases (in 20 clinical wards) according to general practitioner’s future duties، the defined priorities'' grades from A (must to be learned) to D (no need to be learned). In this study، we tried to evaluate the coherence of comprehensive pre-internship exams questions with mentioned priorities. In this research we evaluated contents that were questioned in pre-internship exams questions to determine allocated percentage to each priority grade (A-D) for each one. Then their coherence with the expected ones was calculated by Chi-square test. At all fields'' questions except those related to Urology and also at each exams، significant difference between questioned and expected questions were seen (p-value<0. 05). Regarding to participated stuffs across the universities in determination the mentioned priorities، the target changes in questions seem essential in question'' texture.
   Keywords: Medical education, Educational priorities, Training needs assessment, Examinations, Test design
  • Hasanali Mirzabeigi Pages 74-82
   In order to improve the academic achievement of children and parenting style based on Iranian culture، a quasi-experimental study of nonequivalent groups was performed، the sample consisted of thirty couples with an average age of 40 years، how has school age children participated voluntarily and were placed in either an experimental or a control group. The experimental group received education program in 10 sessions (each two hours). All participants answered the Revised Children’s Reports of Parental Behavior Inventory (CRPBI) in pre and post test. Finally، questionnaires data، Demographic information and the averages of one semester past have been used for analysis and Hypothesises were tested by ANCOVA analysis. Also، the results indicated that the experimental group had significantly higher scores in the posttest than in the pretest phase. As a result، both experimental and qualitative findings suggest that parenting education based on Iranian culture can be used to improve children''s academic achievement and parenting styles.
   Keywords: academic achievement, parenting style, Iranian culture, education, children
  • Kamal Shakhi, Davood Hossinpour, Hamid Reza Maharloo, Mansour Zahiri, Mohammad Hoseen Haghighi Zadeh Pages 83-89
   Successful University is steadily growing and using the talent and ability to meet the needs and expectations of the students and to increase their satisfaction of educational quality. This is a descriptive study that designed for measuring students'' views about the quality of the Health Management Department - Health School in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The study population consisted of all students in Health Services Administration – Health School is Jundishapur University of Medical Sciences. Data were collected via a questionnaire with 35 questions that measured the educational quality of department. Data analyzing were done by applying descriptive statistics methods and SPSS software version 18. Results showed that students'' satisfaction of Health Services Administration department manager was relatively desirable. Students'' awareness of department purposes was undesirable. Based on results، it is important to provide the conditions for student awareness from aims of their department
   Keywords: Educational quality, Self, assessment, Students
  • Morteza Ghojazadeh, Sabr Azmy Ghdash, Mohammed Naghavi Behzad Pages 90-94