فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 20 (تابستان 1392)
 • پیاپی 20 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین شایسته*، عبدالحسین خسروپناه صفحه 7
  تاثیر موسیقی بر اخلاق انسان با توجه به قدمت تاریخی کاربرد اخلاقی و تربیتی آن، امری انکارناپذیر است. دیدگاه اخلاق غیردینی با استقبال از موسیقی، از آن به عنوان ابزاری برای تربیت روح و کسب خصال خوب انسانی بهره گرفته است. البته در این دیدگاه، جایی برای موسیقی های غیرمعتدل و معارض با خصال اخلاقی و انسانی وجود ندارد و تنها به آن نوع از موسیقی توجه شده که از نظر فرم و محتوا در جهت اعتدال و ارزش های اخلاقی قرار داشته است. گرچه به لحاظ منطقی، نسبت بین موسیقی و غنا عموم و خصوص مطلق است، در دیدگاه اخلاق اسلامی، حساسیت های شدید در باب غنا جایگاه موسیقی های ارزشی را نیز متزلزل کرده است. این مقاله درصدد بررسی کیفیت تاثیرگذاری موسیقی بر خلقیات نفسانی انسان و تبیین جایگاه ابزاری موسیقی در کسب اوصاف اخلاقی انسان در دانش اخلاق است.
  کلیدواژگان: موسیقی، اخلاق اسلامی، اخلاق غیردینی، فضائل و رذائل نفسانی
 • یدالله حاجی زاده* صفحه 25
  مسئله «دوپینگ» یا استفاده از مواد و روش های نادرست نیروزا یکی از چالشی ترین مباحث اخلاق ورزش است. در مقاله پیش رو به منظور دستیابی به نتیجه ای معتبر، ادله موافقان و مخالفان دوپینگ از سایت های اینترنتی، مقالات مختلف و منابع اسلامی جمع آوری و ارزیابی شده اند. برآیند این سنجش آن است که ادله موافقان دوپینگ، با وجود تاملی که در ذهن ایجاد می کنند، نمی توانند در برابر ادله مخالفان مقاومت کنند. دوپینگ از دیدگاه اخلاق کاربردی و از منظر اسلام، روشی نادرست برای افزایش کارآیی ورزشکاران است. دیدگاه اخلاقی اسلام را می توان با توجه به منابع اسلامی و براساس اصول مشخص تصویر نمود که این مقاله عهده دار آن است.
  کلیدواژگان: اسلام، اخلاق کابردی، دوپینگ، مواد نیروزا، ورزش، ورزشکاران
 • مجتبی رفیعی، علیرضا علی احمدی، محمد موسوی، محمد کرمانی* صفحه 49
  مقاله حاضر به تبیین یک تئوری نوین در حوزه تئوری های رهبری پرداخته است. بدین منظور با مرور گسترده ادبیات موضوع و شرح تئوری های رهبری اخلاقی که پیش ار این در ادبیات علمی غرب بسط پیدا کرده بود، تئوری نوینی در این حوزه براساس موازین اسلامی و سیر منطقی مفاهیم استخراج شده در این حوزه، با عنوان رهبری اخلاق مدار ارائه شده است. برای تبیین تئوری حاضر پس از مطالعات و بررسی گسترده در مورد تشابه و تمایز موجود در ادبیات موضوع در حوزه مدیریت اسلامی و توجه به اینکه در تئوری پردازی و بسط علوم انسانی اسلامی، توجه به خلقت و شناخت انسان بنیان کار محسوب می شود، به تبیین پارادایمی جامع در حوزه مدیریت اسلامی پردخته شده است. سپس براساس این پارادایم و با بهره گیری از فلسفه اخلاق اسلامی و همچنین نظر خبرگان حوزه اخلاق، به تعریف و تبیین مفهوم اخلاق کاربردی پرداخته شده است. در نهایت الگوی رهبری اخلاق مدار بر بنیاد تعریف به دست آمده استوار شده است.
  کلیدواژگان: پارادایم مدیریت اسلامی، رهبری اخلاقی، اخلاق، اخلاق حق محور، تصمیم گیری اخلاقی، مدیریت اخلاق، رهبری اخلاق مدار
 • محمد فرهادی*، زینب برخورداری صفحه 77
  در این مقاله، رابطه میان دو مفهوم متداول در ادبیات امروزه مدیریت (ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی) بررسی شده است؛ مفاهیمی که گاه به جای یکدیگر به کار گرفته می شوند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ویژگی ها، اشتراکات و افتراقات این دو مفهوم است. این پژوهش، از نوع تحلیل، اکتشافی و از حیث هدف کاربردی است. از حیث مصداقی، چهار نسبت میان این دو مفهوم متصور است که دو نسبت «تباین» و «تساوی» مردود و نسبت های «عموم و خصوص من وجه» و «عموم و خصوص مطلق» پذیرفتنی هستند. از حیث وجودی، اخلاق را می توان قرائت بسط یافته ارزش های سازمانی دانست. این بررسی نشان می دهد ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی در دامنه شمول و اثرگذاری، نقش و متولی ترویج و توسعه مشترک اند و در پایداری، نوع انتخاب و جهت رابطه از یکدیگر متمایز هستند.
  کلیدواژگان: ارزش های سازمانی، اخلاق سازمانی، تئوری نهادی، ممیزی اخلاقی
 • محمد هدایتی* صفحه 93
  براساس تحلیلی لغوی، در واژه ادب مفاهیمی چون ظرافت و تازگی، مقبولیت و جذابیت، دوام و ماندن نهفته و در اصطلاح برای آن توصیفات گوناگونی شده است که همه آنها به نوعی هیئت نیکو، صورت شایسته، شکل پسندیده و حالت آراسته بازمی گردد؛ هرچند برخی از آنها که به صورت عادت و رسوم و قرارداد، ساخته پدیده های اجتماعی هستند، الزاما واقعیتی اخلاقی و حقیقتی ارزشی ندارند. ادب با اینکه غالبا از صفات خوب و فضائل اخلاقی برمی خیزد و نیز سبب رسوخ صفات درونی و فراهم شدن ملکات می شود، موضوع آن تنها رفتار آدمی است و صفات را دربر نمی گیرد. همچنین از جهت اینکه تنها در قالب های نیکو ارائه می شود و در شیوه به کارگیری، بیشتر دستخوش تحولات و دگرگونی ها قرار می گیرد، با اخلاق تفاوت پیدا می کند.
  کلیدواژگان: ادب، اخلاق، عادت، رسم، فرهنگ، سنت
 • رهام شرف* صفحه 119
  در این پژوهش به مقوله واقع گرایی اخلاقی در تفکرات اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته می شود. نظام اخلاقی خواجه نصیر، نظامی فضیلت گرا می باشد که مبتنی بر نفس شناسی شکل گرفته است. تحلیل کامل نفس شناسی خواجه نحوه شکل گیری فضائل اخلاقی و تشریح کامل نظام اخلاقی عناصر واقع گرایانه نظام اخلاقی وی مشخص کرده و بر این اساس به دیدگاه ایشان یعنی دیدگاه فضیلت گرا صحه خواهیم گذاشت.
  کلیدواژگان: واقع گرایی اخلاقی، خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق فضیلت محور، اخلاق اسلامی
 • علی رحمانی*، بی بی رحیمه ابراهیمی صفحه 137
  فیلسوفان مسلمانی که براساس رویکرد فضیلت محور به مباحث اخلاقی پرداخته اند، فضیلت را براساس قاعده حد وسط قابل شناسایی می دانند که یک یا چند رذیلت متضاد در اطراف آن واقع می شود. براساس قاعده یادشده، نماز فضیلتی اخلاقی است که ذیل جنس عدالت قرار می گیرد. این عمل دربردارنده مجموعه ای از فضائل است که آراسته شدن به هر فضیلتی، پالایش از رذیلت متضاد با آن را درپی خواهد داشت. در این نوشتار، تبیینی از فضیلت بودن نماز ارائه می گردد و نحوه رذیلت زدایی آن بررسی می شود.
  کلیدواژگان: فضیلت، رذیلت، حد وسط، نماز، اخلاق فلسفی
 • عباس دهقانی نژاد* صفحه 155
  مطلق گرایی اخلاقی در برابر نسبیت گرایی اخلاقی، دیدگاهی در فلسفه اخلاق است که بر واقع گرایی و عینیت گرایی ابتنا دارد. متفکران مسلمان عمدتا به این دیدگاه باور داشته اند. این مقاله درصدد نشان دادن این است که قاضی عبدالجبار معتزلی، در زمینه اخلاق مطلق گرا بوده و هیچ یک از انحای مختلف نسبیت گرایی را نپذیرفته و تنها معتقد به گونه ای ضعیف شده از نسبیت گرایی فرهنگی بوده است. همچنین راهکار وی برای حل تعارض قوانین مطلق اخلاقی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: تعارض اخلاقی، فلسفه اخلاق، قاضی عبدالجبار، مطلق گرایی اخلاقی، نسبیت گرایی اخلاقی
 • مهدی بهشتی* صفحه 163
  تا اواخر قرن نوزدهم، فیزیک نیوتنی حاکم بلامنازع جهان علم بود. نیوتن معتقد بود مکان، زمان، حرکت و جرم اجسام مطلقند و نسبیت در آنها راه ندارد؛ اما با آغاز قرن بیستم، نخستین جرقه های فیزیک نسبیت و کوانتوم، فیزیک نیوتن را مورد تردیدهای جدی قرار داد. در این میان، برخی از فیلسوفان علم و فیزیک دانان قرن بیستم که متاثر از دو انقلاب نسبیت و کوانتوم در فیزیک نوین بودند، ادعا کردند که با سقوط فیزیک کلاسیک نیوتنی که داعیه دار قطعیت و جبر در نظام طبیعت است، نه تنها اختیار و انتخاب آزاد آدمی تضمین می گردد، ارزش های اخلاقی نیز تابع زمان و مکان شده، قطعیت و شمول خود را از دست می دهند. بنابراین در این دیدگاه، اخلاق نیز همچون فیزیک جدید، نسبی می باشد.
  این نوشتار، ابتدا با شرح و توضیح جداگانه نسبیت در فیزیک و اخلاق، حالات ممکن میان این دو برشمرده شده و سپس این ادعا نقد شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، فیزیک کوانتوم، اصل عدم قطعیت، نسبیت
 • وحید نجاتی* فاطمه قابضی صفحه 177
  تصور افراد از خود و نحوه ادراک خود، بر برداشت آنها از دیگران بسیار اثرگذار است. در مطالعه حاضر، متون رشته های روان شناسی و عصب شناسی مورد بررسی قرار گرفته و غیبت بر اساس خود طرح واره، تایید خویشتن و اثر برتر از میانگین و نقش آنها در ادراک دیگران تشریح شده است. سپس ارتباط این سازه با رفتار غیبت کردن بیان شده و غیبت با مبانی عصبی شبکه نورون های آینه ای و تقلید تبیین شده است. بر اساس یافته های این پژوهش با کمک مطالعات مداخله ای آتی می توان از طریق کسب آگاهی دقیق از نقاط قوت و ضعف خود و همچنین با استفاده از سیستم عصبی بازدارنده تقلید، از بروز غیبت پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: غیبت، ادراک خود، ادراک دیگران
|
 • Hosein Shayesteh*, Abdolhosein Khosropanah Page 7
  According to the moral and educational ancient history ofmusic, its influence on human morality is inevitable. Receiving the music, the viewpoint of non religious morality has taken its advantage as an instrument for training the soul and acquiring good human characteristics. However, it should be mentioned that in this viewpoint there is no place for immoderate music and the music opposed-to-human and moral characteristics and only that kind of music is considered which is in line with moderation and moral values regarding its form and content. Although the relation between music and ghina is logically general and pure particular, in Islamic moral viewpoint, the serious sensitivities which have been existed about ghina, have also stained the domain of valid music. This paper aims at analyzing the quality of influence of music on human sensual mood as well as elucidating the instrumental position of music in acquiring human moral features in morality knowledge.
  Keywords: music, Islamic morality, unreligious morality, human virtues, vices
 • Yadollah Hajizadeh* Page 25
  One of the most challenging topics of ethics in sport is the problem of "doping" by the usage of improper methods and materials of doping. In order to draw a valid conclusion, the paper attempts to evaluate and criticize the pros and con's evidences of doping taken from internet sites, different papers and Islamic resources. The derived conclusion indicates that despite of bringing about a state of pondering, the pro's evidences of doping cannot resist against the cons'. From the viewpoint of applied ethics and also of Islams, doping is an incorrect method of increasing the athlete's efficiency. Islam's ethical point of view could be described based on Islamic resources and clear principles that the paper undertakes.
  Keywords: Islam, applied ethics, doping, doping drugs, sport, athletes
 • Mojtaba Rafiei, Alireza Ali, Ahmadi, Mohammad Musavi, Mohammad Kermani* Page 49
  This paper has dealt with explaining a modern theory about leadership theories. For this, having a widespread review literature and explaining the theories of ethical leadership which have been expanded previously in the west scientific literature, a modern theory called "Ethicsbased Leadership" has been proposed which is based on the Islamic standards and logical method of the extracted concepts in this area. To elucidate this theory, after a comprehensive study and analysis of the similarities and differences in the literature related to Islamic management, and considering the fact that observing human creation and recognition is taken into account as a basis and a foundation in theorizing and expanding Islamic humanities, a comprehensive paradigm has been proposed in the area of Islamic management. According to this paradigm and enjoying the philosophy of Islamic ethics as well as the expert's opinions in the field of ethics, the concept of applied ethics is defined and explained and finally, based on this definition, the form of ethics-based leadership is established.
  Keywords: Islamic management paradigm, ethical leadership, ethics, righteous, centered ethics, ethical decision, making, management of ethics, ethics, based leadership
 • Mohammad Farhadi*, Zeinab Barkhordari Page 77
  The present paper has attended to two prevalent concepts in today's management literature–organizational values and organizational ethics; two concepts that are used interchangeably. The aim of this study is clarifying the real for and against positions regarding these two concepts. The study is an exploratory one and in terms of purpose, it is an applied study. In terms of equivalent, there are four relations between these two concepts from which those of "contrast" and "equality" are rejected and those of " the state partly extending one another and partly not" and of "the state one absolutely extending the other" are acceptable. In terms of existence, ethics could be considered as the expanded recitation of the organizational values. This analysis indicates that the organizational values and organizational ethics are common in scope and impact; function; responsibility for promotion and development and in sustainability; type of selection; and the direction of the relationship are distinct from each other.
  Keywords: organizational values, organizational ethics, institutional theory, ethical discriminant
 • Mohammad Hedayati* Page 93
  A lexical analysis of the word 'courtesy' indicates that some concepts such as delicacy and novelty, acceptability and attractiveness, stability and lasting are included within this word. And various descriptions have been introduced for this word all of which refer to a kind of good aspect, proper form, accepted appearance, and an adorned state. Although some of them are made through social phenomena in the form of habit, custom and convention, they do not necessarily enjoy a moral reality and valuable truth. Although courtesy is risen from good characteristics and moral virtues and it causes infiltration of endogenous characteristics and provides deeply rooted moral abilities, their subject matter is only related to human behavior without including the characteristics. Since courtesy is introduced just in good forms and undergoes changes and upheavals in the manner of application, it is different with morality.
  Keywords: courtesy, morality, habit, custom, culture, tradition
 • Rohaam Sharaf* Page 119
  This paper is concerned with analyzing moral realism from Kawjah Nasir's viewpoint. His definition of morality and his viewpoints about moral issues and system could be considered as virtue-oriented that has been formed based on philosophical psychology. The wholesome analysis of Khawjah Nasir's philosophical psychology and the way of formation of moral virtues as well as the wholesome explanation of his moral system will specify the realistic elements of his system of ethics. Accordingly, we will approve his virtue-oriented viewpoint.
  Keywords: moral realism, Khawjah Nasir, philosophy of morality, Islamic morality, virtue, based ethics
 • Ali Rahmani*, Bibi Rahimeh Ebrahimi Page 137
  Muslim philosophers who has attended to ethics based on a virtue-based approach believe that virtue is recognizable based on something in middle situated around which one or several vices are situated. According to the mentioned regulation, prayer is an ethical virtue which is considered as a subcategory of justice criterion. This includes a set of virtues that adorning with each virtue ends in purification from a vice which is opposed to it. An explanation of prayer as a virtue is given in this paper and the way of its opposing vices is analyzed.
  Keywords: prayer, virtue, vice, in middle situated, Islamic ethics
 • Abbas Dehqaninejad Page 155
  Moral absolutism in the philosophy of ethics is a point of view which is in opposition to moral relativism. The school is founded on realism and objectivism. Muslim thinkers have often been in agreement with the view. This study aims at indicating the fact that, regarding ethics, Qazi Abd Al-Jabbar Motazeli belives in absolutism and he has not accepted any types of relativism. He just believes in a weak version of cultural relativism. His strategy for contradiction in moral absolute rules is also analyzed in the study.
  Keywords: moral contradiction, philosophy of ethics, Qazi Abd Al Jabbar, moral absolutism, moral relativism
 • Mahdi Beheshti* Page 163
  Until the late nineteenth century, Newtonian physics was accepted as the only undisputable physics in the world of science. According to Newton, location, time, movement, and body mass were absolute and there was no relativity in them. However, by the beginning of the twentieth century, the first sparkles of relativity and Quantum physics brought about uncertainties against Newtonian physics. Meanwhile, some philosophers of science and physicists of the twentieth century who were under the influence of the two revolutions of relativity and Quantum in modern physics claimed that by fall of the Newtonian classical physics which is assertive of certainty and determinism within the nature’s system, not only free choice and option of human is assured but also moral values about human activities will be subordinate to time and location and these values will lose their certainty and inclusion. As a result, like the modern physics, ethics will be a relative category. The present paper is an attempt to explain the relativity in physics and ethics, and also to explicate the relationship between these two categories and finally, we have attended to rejection and criticism of the abovementioned claim.
  Keywords: ethics, quantum physics, uncertainty principle, relativity
 • Vahid Nejati* Fatemeh Qabezi Page 177
  One`s awareness of oneself and its mode of self-awreness affects one`s attitude to others considerably. The study، being based on psychological and neurological sources، has explainded that gossip is on the basis of self-plan، self-confirmation and a higher than average effect and their part in awareness. In the study، the link of the factor to gossip and the link of gossip to neuric origions of mirror and imitated net of neurves have been explained. As is proved in the paper، one may oppose gossiping by being exactly aware of one`s nature abilities and disabilities as well as by using a preventing neuric system of imitation.
  Keywords: gossip, self, awareness, awareness to others, neurology