فهرست مطالب

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هفتم شماره 28 (تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/05/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه اشرف*، ام البنین سالاری صفحه 9
  عاقله یکی از مباحث مهم در نظام حقوقی اسلام است و در اصطلاح به کسانی می گویند که بار پرداختن دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند؛ این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
  ضمان عاقله نوعی بیمه ی خانوادگی و تکافل اجتماعی است به این معنا که بودن دیه برعهده ی عاقله یک نوع کفالت است. عاقله شامل عصبه، ولاء عتق، ضمان جریره، و امام (ع) می باشد.
  پرداخت دیه در قتل خطایی به اتفاق همه ی فقها و در جنایت خطایی به نظر برخی از فقها بر عهده ی عاقله است، شرایطی هم چون؛ ذکور، بلوغ، عقل، مالدار بودن هنگام پرداخت دیه... برای عاقله ذکر شده است، بنابراین زنان، کودکان، دیوانگان و... عاقله محسوب نمی شوند.
  مساله ی اصلی مقاله این است که جایگاه عاقله و مسایل مربوط به آن در فقه چگونه است؟
  برای یافتن پاسخ از نرم افزارهای مکتبه اهل بیت و کتاب های و منابع فقهی و روایی و حقوقی نظیر النهایه و الخلاف شیخ طوسی، تحریرالوسیله امام خمینی (ره)... بهره بردیم.
  پیشینه ی تاریخی ضمان عاقله را پیش از اسلام، در زمان جاهلیت می توان جستجو کرد که پیامبر (ص) در صدر اسلام آن را تایید کردند.
  هم چنین باید گفت که پیرامون این مساله فقهای متقدم و متاخر بابی با عنوان عاقله در کتاب های فقهی خود آورده اند و نیز قانون مجازات اسلامی به تدوین موادی در این باره پرداخته است.
  کلیدواژگان: عاقله، عصبه، ضمان جریره، ضمان امامت، دیه، قتل، جنایت
 • غلام رضا خدیوی* صفحه 33
  این مقاله به بررسی تطبقی مبانی نوعی شناخت در زندگی اجتماعی انسان ها و جامعه می پردازد؛ که اگوست کنت (1858-1798 م) عنوان جامعه شناسی را برای آن برگزید و حدود ششصد سال پیش از آن ابن خلدون درتلاشی مشابه آن را به عنوان «علم عمران» معرفی کرد.
  آنچه که معرفت جامعه شناسی را از انواع دیگر معرفت درباره ی جامعه هم چون ایدئولوژی های اجتماعی و یا فلسفه های اجتماعی؛ که تاریخی طولانی در تفکر بشری دارند؛ متمایز می سازد؛ آگاهی به مقوله ی «امر اجتماعی» و مطالعه ی آن به عنوان «واقعیت اجتماعی»است که مثلا دورکیم ازآن سخن می گفت و هدف مستقیم جامعه شناسی نیز شناخت این واقعیت به همان گونه که«هست»؛ می باشد و نه آن گونه که «باید» باشد. مولفه ی دیگری که این نوع معرفت را از سایر اندیشه های اجتماعی متمایز می سازد روش های مطالعه و بررسی این «واقعیت»است که دست کم از منظر بنیان گذاران این علم درغرب می بایستی دراین حوزه نیز به روش های «علوم جدید» یا علوم طبیعی تمسک جست.
  این نوشتار نشان می دهد که «علم عمران» اگر چه در زمینه ی تاریخی فرهنگی کاملا متفاوتی نسبت به شرایط پیدایی جامعه شناسی در غرب شکل گرفت اما هم به لحاظ هدف و هم به لحاظ روش، تفکر جدیدی را در مطالعه ی عمران پایه ریزی کرد که به گفته ی ابن خلدون (1406-1332 م)، علمی نوبنیاد بود که می خواست این واقعیت را نه از منظر ایدئولوژی یا با تکیه بر مبانی فلسفی بررسی کند بلکه بیشتر با تکیه بر مشاهدات عینی و مقایسه تاریخی پدیده های مربوط به علم عمران را؛ بدان گونه که هستند مطالعه و قانون کلی دگرگونی آن را کشف کند. اما به گمان نویسنده، آنچه که باعث تکامل نداشتن رویکرد معرفتی ابن خلدون در شرق و رشد جامعه شناسی در غرب گردید تفاوت های زمینه ای تاریخی اجتماعی فرهنگی بود که اجازه نمی داد رویکرد معرفتی ابن خلدون نسبت به مسائل جامعه مورد پذیرش قرار گیرد و تکامل یابد.
  کلیدواژگان: اگوست کنت، ابن خلدون، جامعه شناسی، علم العمران، فلسفه اجتماعی، متدولوژی
 • محسن رزمی*، خالد نبی نیا صفحه 51
  در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله واحد و قابل تجزیه نباشد، عقد بسیط و قابل انحلال نیست، مانند آن کسی که میزی را به دیگری بفروشد. ولی هرگاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا موضوع آن متعدد باشد آنگاه مثلا کشف شود که یکی از دو فروشنده رضایت به فروش مالش ندارد و یا کشف گردد که یکی از دو مبیع تعلق به غیر دارد حال چنان چه چنین عقدی قابل تجزیه به دو عقد باشد به گونه ای که هر قسمت از آن را بتوان مستقلا قیمت گذاری کرد، عقد مزبور قابل انحلال به دو عقد صحیح و باطل است. قاعده ی انحلال، کاربردی گسترده دارد که شامل معاملات است و باعث منحل شدن یک عقد یا ایقاع به دو عقد یا دو ایقاع می شود که یکی از آنها فاسد و دیگری باطل است.
  بررسی دقیق قاعده ی مزبور مستلزم بحث از جهات زیر است: جریان قاعده در عقود و ایقاعات، تبیین مفاد قاعده، مستندات قاعده، موارد انحلال در قاعده، آثار انحلال یک عقد به دو عقد، اشکال های وارده بر قاعده و پاسخ به آنها و مصادیق قاعده در حقوق موضوعه.
  کلیدواژگان: عقد، ایقاع، انحلال، عقد مرکب، عقد بسیط
 • محمدعلی صفا* صفحه 81
  قاعده ی اصلی در اقرار اخذ به یقین و حکم به متیقن است و به عبارت دیگر اصل در اقرار، یقین و برائت مقرله از الزام به مازاد بر متیقن است اقرار اماره بر ثبوت و نفوذ مقربه، برعهده ی مقراست، قربه آثار خود ملزم می شود قدر متیقن از این حکم موردی است که اقرار با اماره ی دیگری تعارضی نداشته باشد ولی اگر اقرار با اماره و اقرار دیگری نظیر خود یا با اماره ای همچون بینه یا اماره ی ید (تصرف) تعارض نماید چه حکمی دارد؟
  - اگر تعارض اقرار با اقرار دیگر، در مسائل حقوقی باشد موجب تساقط است زیرا نفوذ یکی بدون دیگری ترجیح بدون مرجح است و آن، محال است.
  - اگر تعارض اقرار با اقرار دیگر در باب جنایت ها باشد، موجب تخفیر است یعنی اگر دو نفر یکی به قتل عمد و دیگری به قتل خطایی شخص واحدی اقرار کنند و اشتراک در قتل منتفی باشد ولی مقتول در قصاص مقر، به قتل عمد و یا اخذ دیه از مقر به قتل خطایی مخیر است و نمی تواند هر دو مقر را به مفاد اقرار شان ملزم نماید.
  - در تعارض اقرار با بینه، مقتضای قاعده ی اولیه بر مبنای طریقت امارات، تساقط هر دو اقرار و بینه است لکن عرف و بنای عقلا در حال ظاهر مقتضی تقدیم اقرار بر بینه است چون کاشفیت از واقع در اقرار بیشتر از بینه است.
  - در تعارض اقرار با اماره ید (تصرف) مشهور فقها نفوذ اقرار را مقدم دانسته اند.
  کلیدواژگان: اقرار، تعارض، تساقط، مقر، مقربه، مقرله، بینه، ید
 • رضا عباس پور*، سید رضاافتخاری صفحه 105
  به دلیل وجود آیه ها و روایت های پیرامون حرمت ربا، اصل بر جواز نداشتن حیله های شرعی ربا است. با وجود این، در مجامع حدیثی روایت هایی در این باره آمده است که از مهم ترین دلایل قائلین به جواز این نوع حیله هاست. آنچه که پس از بررسی و تحلیل سند و دلالت این روایت ها با استفاده از آرای فقها بر می آید ناظر به تنافی و تعارض آن با روایت های پیرامون تحریم ربا و نیز دلالت نداشتن این گونه روایت ها بر جواز حیله های شرعی در باب ربا می باشد. برخی از آن ها، سند ضعیفی دارند و آنها که دارای سند معتبرند (که تعدادشان بسیار اندک است) از جهت دلالت قابل تاویل و توجیه اند. این مقاله بر آن است تا اسناد و روایت های پیرامون جواز حیله های شرعی ربای قرضی را بررسی و تحلیل کند و پس از تطبیق آنها با روایت های معارض و تحلیل فقهای امامیه از این تعارض، جواز یا عدم جواز استناد به گروه نخست را به عنوان نظریه ی فقهی بررسی نماید.
  کلیدواژگان: حیله ی شرعی، ربا، ربای قرضی، روایت ها
 • زهرا فهرستی* صفحه 129
  اختلالات جنسی بین زن و شوهر، دغدغه ی بسیاری از علمای رشته های متفاوت علمی مانند روان شناسان، حقوق دانان، فقها، و پزشکان می باشد. بر اساس اظهار کارشناسان 10 درصد مردان دچار ناتوانی جنسی هستند و 40 درصد زنان در زندگی زناشویی از اختلالات جنسی رنج می برند.
  سیستم حقوقی اسلام، اختلالات و نیازهای جنسی را مورد توجه قرار داده و با ظرافت تمام در مورد آن چاره اندیشی کرده است از جمله آنکه در مورد اختلالات شدید جنسی راه حل فسخ نکاح را ارائه کرده است. با این وجود هنوز زوایایی از این موضوع حساس از لحاظ حقوقی و فقهی با ابهام و یا خلاء مواجه است.
  در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها هم، برنامه ی مدونی برای حل معضلات جنسی زوجین دیده نمی شود. بدیهی است بی توجهی به این مساله می تواند عواقب وخیمی مانند افسردگی، اضطراب، انحرافات جنسی زن و مرد و... را به دنبال داشته باشد.
  یکی از راه های حل این معضل، قانون گذاری مناسب جهت شفاف سازی و رفع ابهام از قوانین موجود، تکمیل نواقص قانونی و اتخاذ ضمانت های اجرایی لازم است.
  در نوشتار حاضر پس از بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی، چالش های حقوقی موجود، تبیین و با روش تجزیه و تحلیل داده های موجود، راه حل های مبتنی بر قواعد و اصول قابل قبول ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: اختلال جنسی، انحراف جنسی، حق فسخ، نکاح، عیوب مجوز فسخ نکاح
 • ولی الله ملکوتی فر*، مژگان خواستار صفحه 153
  یکی از مسائل اختلافی بین فقی هان این است که اگر پس از انجام قصاص، آثار حیات در جانی ظاهر شود و سپس با معالجه بهبودی خود را بازیابد آیا تکرار قصاص لازم است یا خیر؟
  با توجه به اینکه قصاص از نظر لغوی به هر نوع دنباله روی و پی جویی کردن، اطلاق می شود، بنابراین وقتی قصاص ناقص انجام شود در واقع این کار محقق نشده است. هم چنین در تعریف اصطلاحی قصاص الفاظی مانند «مقابله الجنایه بمثلها، ازهاق النفس، اتلاف النفس» به کار رفته است که تمامی این عبارت ها دلالت بر تکرار قصاص می کند. اطلاق آیه ها و روایت ها نیز دلالت بر قصاص مجدد می کند. به فتاوی بیشتر فقهای عظام نیز تکرار قصاص لازم است.
  کلیدواژگان: قصاص، دیه، اجرای ناقص حکم، احیا، معدوم، اعدام
 • اعظم نظری* صفحه 169
  در سال های اخیر دانش پزشکی پیشرفت های قابل توجهی داشته که از آن جمله، درمان بیماری های مربوط به ناباروری است. گاه پزشک، علت ناباروری زوجین را در ارتباط با تخمدان یا بیضه می داند که برای درمان، روش پیوند آن پیشنهاد می شود. از آن جایی که زنان دارای دو تخمدان و نیز مردان دارای دو بیضه هستند؛ می توان – همانند پیوند کلیه – از افراد، در زمان حیات یا اشخاص مبتلا به مرگ مغزی از این عضو جهت پیوند استفاده کرد که البته استفاده از این روش در علم پزشکی هنوز به صورت کاربردی تبدیل نشده است.
  در این میان مسائل فقهی پیرامون حرمت یا حلیت پیوند و گرفتن عضو از شخص زنده یا فرد مبتلا به مرگ مغزی و نیز نسب کودک پدیدآمده از پیوند تخمدان و بیضه، مطرح می شود.
  نتایج نشان می دهد که زوجین نابارور می توانند با استفاده از روش پیوند تخمدان و بیضه از مزایای داشتن تخمدان و بیضه سالم برخوردار شوند که یکی از مهم ترین فواید آن، داشتن فرزندانی است که نسبشان به آنها بازمی گردد. زیرا پس از پیوند، عضو الحاقی به منزله ی عضو اصلی بدن گیرنده ی عضو، محسوب می شود. بنابراین از آن جایی که پس از پیوند تخمدان یا بیضه، تخمک یا اسپرم در بدن آنها ایجاد می شود؛ نسب کودک پدیدآمده از پیوند تخمدان و بیضه به زوج ها ملحق می شود.
  کلیدواژگان: پیوند عضو، تخمدان، بیضه، نسب
|
 • A.Ashraf*, O.Salari Page 9
  Agheleh is one of the important topics in the law system of Islam.It is also referred to as those who would accept the repayment of blood-money(compensation) instead of the criminal equally such as his/her male paternal/maternal consanguine or relatives and acquaintances respectively according to the relative heirs. The guarantee of the sponsors or supporters is a kind of familial insurance and a social support which means the existence of compensation is entailed on Agheleh as a kind of support or sponsor. The present paper is mainly interested in revealing the statutes of Agheleh and how its problems are discussed in jurisprudence.The author benefits from using different softwares and data from the school of the Household (S.A.) and from various jurisprudential books and sources as well as law and tradition sources such as Sheikh Toosi and Imam Khomaini's Tahrir-ol-Vasila. The article proceeds to study the historical background of the Agheleh guarantee of Pre Islamic period and of the Time of Ignorance when the Prophet(PBUH) was approved of. Finally,the paper seeks to investigate the quest of Agheleh based on the early jurists as well as the Islamic penal/punishment law.
  Keywords: Agheleh, sponsors, supporters, guarantee, murder, crime, blood, money, compensation
 • Gh. Khadivi* Page 33
  This paper seeks to investigate comparatively the bases of a sort of recognition in social human life which was coined as sociology by Auguste Comte for the first time، (1798-1858) and Ibn Khaldoon made the same attempt to introduce the science of development about 600 years ago. What differentiates the recognition of sociology from the kinds of knowledge about society such as social ideologies or social philosophies، which have a long history in human thought،is the awareness and recognition of social affairs and its study as the social actuality. Another element which distinguishes this kind of knowledge from other social thoughts is the methods of study of this actuation. This paper proceeds to prove that the development knowledge which was formed differentiates from the origin of sociology in the West in cultural-historical aspect،but in purpose and method،it presented a new thought and notion in studying development in human life.
  Keywords: Sociology, coin, form, society, thought, method, science of Development, recognition
 • M.Razmi *, Kh.Nabiniya Page 51
  When a tie is made between two individuals and once the dealt material is simple and inseparable،the tie is called simple and irrevocable. If the parties of the tie are more than two people or its subject is various،e. g.، when it is understood that one of the vendors is not satisfied with selling his/her article or if it is found out that one of sold things belong to other person،in this case the tie is separable،and the mentioned tie is divided into two separable ties such as a valid and invalid ties. The paper is an attempt to study carefully the above mentioned rule In different respects: the current of the rule in agreements and ties،the explanation of the rule implications،the rule documents،the dissolving case in the rule،the effects of dissolution of one tie into two،the problems of the rule،and the response to them،as well as the application of the rule in the statutes and the imposed laws.
  Keywords: tie, dissolution, complex tie, simple tie
 • M.A.Safa* Page 81
  The main rule is taking confession concerning certainty. In other words،the essential thing in confession is certainty and the acquitance. What is the decree when there is no contradiction and when the confession of order is opposite to that of possession? If there is an opposition of confession between two types of confession in law and right problems،it causes invalidity. If the contradiction of one confession to another in case of crimes،it causes Tkhfir،i. e.، if two individuals confess the murder of the same victim differently، the accomplicement in murdering is void while the victim has the right to demand retaliation/compensation with regard to the confession contradiction with explanation،and the requirement of the first rule based on the explanatory confession. The validity of both confessions takes place but the norm and the wise believe in the requirement of the explanatory confession، for the discovery of acuality in confession is more important than that of explanation. In relation to the confesion contradiction with possession،most of the well-known jurists give priority to the confession influence.
  Keywords: confession, confessor, falling, contradiction, the confessed, explanatory, possession
 • R.Abbas Pour*, M.Rejaee Pour Page 105
  The purpose of designing the modern financial implements in the financial markets is the improvement of of the risk management as well as the increase of the capital market efficiency. The future contracts is one of these instruments. This paper is an attempt to explain the two specific future and equal contracts as well as the differentiation of their law nature while presenting the required jurisprudential bases. The paper proceeds to study the validity and invalidity of these types of contracts while comparing them with other ties and legal regulations and procedures. Finally،the article seeks to explain the specific and equal future contracts principles in the first and second markets while suggesting some suitable solution and substitution.
  Keywords: Specific, future, contracts, equal future contracts, first, second markets, the replacement of loan to loan
 • Z.Fehresti* Page 129
  The sexual disorders between a wife and a husband is the concern of most of the scholars in different scientific courses such as psychologists، lawyers،jurists،and physicians. According to the ssuggestions of authorities ten per cent of men are inflicted in sexual impotency and forty percent of women are involved and have problems in their matrimonial life and suffer from sexual disorders. The law system of Islam is concerened with sexual demands and disorders and makes great efforts to remove these problems. For example،Islam permits divorce as one of the solutions to handle these Problems in marital life. However،there are still some sensitive quests from the view points of law and jurisprudence. There is no specific written solution to the spouse sexual problems in policy-making aand in planning. It is evident that carelessness in this concern may have certain malignant consequences such as depression،stress،worry،agitation،and even male/female deviation. This paper is concerned with providing a suggestion for the solution to this problem which is a suitable legislation to clarify and remove the vagueness of the existing laws،and the removal of the lawful defects and disadvantages as well as necessary performance surety. Finally،the article proceeds to study this topic from the viewpoints of jurisprudential and lawful bottlenecks as well as explaining them by existing data study while offering certain solutions based upon applicable laws and principles.
  Keywords: sexual rights, disoders, deviation, distortion, dissolution right, Marriage tie, permission
 • M.Malekooti*, M.Khastar Page 153
  One of the controvertial questions among the jurists is the case when there might be the effects of life after the retaliation execution and when he or she recovers his/her health،must the retaliation execution be repeated or not? Observing the literal meaning of retaliation which means following and continuing،if it is executed imperfectly،it is not really fulfilled. To define retaliation such words as redress of the crime just as it was committed aare used،and traditions and versions also denolte that retaliation must be repeated. According to the great jurists،the repetition of retaliation is necessary.
  Keywords: retaliation, compensation, imperfect of the Sentence execution, the reviving of the criminal, The executed person
 • A.Nazari* Page 169
  The transplant of the ovary and testicle is a modern method to cure the problem of the infertility of the spouses، which is not applied yet،while it is still under experimentation. Yet it is hoped to be put into practice to solve the problem of infertility in couples soon. According to an account in an American magazine/review،the testicle transplant was operated successfully by Silber for the first time. Silber was able to transplant a twin''s testicle to his own twin brother،who was deprived of testicles. In three other transplanted patients operated in Germany،the sperm was observed in the semen liquid. This paper aims to reveal the application of this modern method in relation to its jurisprudential problem while offering a solution to the quest of the birth blood relationship of the child through the ovary and testicle transplant. The research findings in this concern prove that the infertile couples can benefit from bearing children through the advantage of such transplants while preserving their blood relationship. The donated organ turns into the original body member of the donated individual. As a result،the sperm or ovule is made into the donated testicle and ovary while the blood relationship of the child in such transplants is preserved.
  Keywords: testicle, ovary, transplant, blood relationship, transplanted limb