فهرست مطالب

نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1392)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قادر بایزیدی، ایرج اعتصام، فرح حبیب، مصطفی مختاباد امرئی صفحات 7-18
  منطقه گرایی، دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است که با تاکید بر حفظ ویژگی ها و خصوصیات خاص مکان، برای هویت خاص منطقه در مقابل خصوصیات عام جهانی اولویت قائل است. مقاله حاضر در پی آن است که از رهگذر بررسی پیشینه و سیر تحول نظریه منطقه گرایی در معماری از طریق تحلیل دیدگاه صاحب نظران و مصادیق به تبیین رویکردهای غالب در این حوزه همت گمارد. روش تحقیق در این نوشتار بر مبنای روش کیفی و تحلیلی– تفسیری است و از شیوه اسنادی استفاده شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که نظریه منطقه گرایی از رویکردهای بومی گرایانه و تاکید بر برداشت های کالبدی و مباحث سبکی، شکلی و زیبایی شناسی منطقه، به سمت رویکردهای نوین و توجه به مباحث اجتماعی، فرهنگی، زیست بوم و ارتباطات انسانی تغییر رویه داده، در پی تعدیل اندیشه های تعصب گرایانه و محدودیت زای پیشین و تقویت نگرش تعاملی و استفاده از مزایای جهانی است. تاکید بر مشارکت مردم و طراحی با تمرکز بر نیازها و قابلیت محلی در راستای تحقق توسعه پایدار، روش پائین به بالا در طراحی به جای روش متمرکز از بالا به پایین، توجه به نیازهای واقعی انسان و ارزش های فرهنگی، اجتماعی و هنجاری در راستای مقاومت در برابر یکسانی محیط مصنوع، تقویت حس مکان، حفاظت خلاق به جای نگاه رجعت گرا، منطقه گرایی انتقادی و منطقه گرایی تعاملی از راهبردها و گفتمان های غالب منطقه گرایی در قالب رویکردهای کالبدی، بوم شناختی و معنایی به شمار می روند.
  کلیدواژگان: نظریه منطقه گرایی، مکان، منطقه گرایی انتقادی، منطقه گرایی تعاملی، معماری معاصر
 • محمد باقر خسروی، مجمد رضا بمانیان، محمد کاظم سیفیان صفحات 19-30
  معماری اسلامی - ایرانی در فرهنگ تشیع میراث گران قدری است که از نسل‎های گذشته به یادگار گرفته‎ شده و نمونه های ارزشمند آن در نظام برنامه‎ریزی، طراحی و مدیریت شهرهای تاریخی ایران به خوبی قابل مشاهده و بازشناسی می‎باشند. رابطه معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی با مبنای نظری، اصول فقهی اسلام، و آیات کتاب آسمانی و کلام وحی، گنجینه‎ای ارزشمند در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر ایران خواهد بود. مروری بر تجربه های عملی و پایه های نظری آن‎ها در حوزه های معماری و شهرسازی و مدیریت شهری نشان‎دهنده آن است که تبین رابطه اصول نظری و مشخصات کالبدی از از پیش‎نیازهای تحقق و اجرایی‎شدن یک سبک و گرایش معماری است؛ بر مبنای چنین رویکردی است که می‎توان موضوع مورد نظر این پژوهش را در بستر آیات قرآنی و تفاسیر معتبر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. سوال اصلی پژوهش آن است که هویت در معماری اسلامی چیست؟ و این تعریف در شکل گیری معماری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ بایسته های تحقق قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام، در بستر شکل گیری معماری اسلامی چیست؟ معماری اسلامی بر بستر عناصر هویت ساز چگونه شکل میگیرد و این عناصر چه جایگاهی در معماری اسلامی دارند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش استدلال منطقی است. پس از ترسیم چارچوب نظری پژوهش، منابع علمی و تخصصی با روش مقایسه‎ تطبیقی تحلیل شده، فرصت‎ها و چالش‎های حاصل از آن به بحث گذاشته می‎شود. این پژوهش نیازمند برخوردی کیفی است ازاین رو بر مبنای پارادایم آزادپژوهی و با استفاده از منابع کتابخانه‎ای و مطالعات میدانی در روند مقاله استفاده خواهد شد. دستاوردهای پژوهش نشان‎دهنده آن است که رعایت اصول ده‎گانه مورد بحث می‎تواند به مثابه تجلی قاعده لاضرر و لاضرار در اسلام در نظام معماری و شهرسازی، به خصوص در هدایت و برنامه‎ریزی طرح‎های توسعه شهری، معرفی شود.
  کلیدواژگان: قاعده لاضرر و لاضرار، معماری اسلامی، هویت، فرهنگ
 • مرتضی میرغلامی، امیر واعظ شهانقی، محمد بشیر رباطی صفحات 31-42
  نشانه شناسی و توجه به معنا و تاثیرات آن بر استفاده کنندگان از رویکرد های نوینی است که اخیرا استفاده از آن در مطالعات شهری نیز رواج یافته و می تواند به عنوان ابزاری مناسب و کارآمد در راستای تولید داده های کیفی از شهر و زندگی روزمره ساکنان آن مورد استفاده قرار گرفته و طراحان شهری را در شناسایی نشانه ها و مفاهیمی که بر آن دلالت دارند، یاری دهد. در این مقاله محله نازی آباد تهران به عنوان نمونه موردی از جهت حضور نشانه ها، تاثیر آنها و معانی عناصر محیطی بر اقشار مختلف ساکنان و خوانش محیطی بررسی می شود. هدف این پژوهش نقد رویکرد نقشه های ذهنی لینچ و بررسی تاثیر معانی حاصل از عناصر و نشانه های شهری در ایجاد تصویر محیط در ذهن مردم و خوانایی محیط است که با بررسی میدانی محله، تهیه نقشه های ذهنی، تکمیل پرسشنامه و سنجش از طریق تصویر از ساکنان محقق می گردد. بررسی های انجام شده نشان می دهند که عناصر لینچی بیشتر به منظور خوانایی محیط و قابلیت ادراک سریع محیط پیرامون به کار می روند و بیشتر کاربرد عملکردی دارند. ولی انسان ها بر اساس تجربه، فرهنگ، گذشته تاریخی، جهان بینی و... معانی مختلفی را از عناصر محیطی برداشت نموده و تعابیر ویژه ای را بر اساس خوانش نشانه های محیطی می توانند از محله خود داشته باشند. لذا طراحان شهری می توانند تغییرات و طراحی محیطی را با توجه به عناصر حاوی بارهای معنایی در زندگی شخصی و جمعی افراد انجام داده و امکان ایجاد دلبستگی محیطی را فراهم سازند.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی شهری، محیط شهری، نقشه های ذهنی، خوانایی، محله نازی آباد
 • علی اکبر تقوایی، سکینه معروفی، سمیه پهلوان صفحات 43-54
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی شهروندان در سطح محله است. اهمیت این موضوع از این جهت است که محیط شهری مطلوب موجبات پویایی محله و حضور بیشتر ساکنین در عرصه های شهری را فراهم می کند و بدین طریق امنیت محیط و حس تعلق خاطر شهروندان افزایش می یابد. پرسش اساسی تحقیق چگونگی تاثیر کیفیت محیط بر روابط اجتماعی است. فرضیه این تحقیق این است که رابطه معنی داری میان ویژگی های کیفیت محیطی محلات و میزان روابط اجتماعی ساکنین آنها وجود دارد. برای آزمون این فرضیه ابتدا متغیرهای اصلی تحقیق یعنی ویژگی های کیفیت محیطی محلات و روابط اجتماعی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفتند. سپس با توجه به بررسی های انجام شده تعاریف نظری و عملی از متغیرهای مورد نظر به عمل آمد و بر اساس این تعاریف شاخص های مربوط به متغیرها تعیین و برای شاخص های تعیین شده گویه هایی طراحی گردید. پرسشنامه ای با 42 گویه برای ارزیابی تحقیق و آزمون فرضیه تحقیق تنظیم شد. روایی و پایایی پرسشنامه طی مصاحبه با کارشناسان و انجام تست اولیه مورد مطالعه قرار گرفت. این پرسشنامه از ساکنین محله آبکوه که بعنوان جامعه آماری انتخاب شده بود مورد پرسش قرار گرفت. نتایج از طریق نرم افزار spss و با کاربرد آزمون T تک نمونه ای و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده به صحت فرضیه دلالت داشت.
  کلیدواژگان: واحدهای همسایگی، کیفیت محیط، روابط اجتماعی
 • سونیا سیلوایه، خسرو دانشجو *، سعید فرمهین فراهانی صفحات 55-66

  هندسه یکی از بنیان‎های هنر و معماری سنتی ایران است که در سراسرآثار فاخر به جای مانده از گذشته، می‎توان نمودهایی از آن را مشاهده کرد. این مهم در معماری اهمیت بیشتری می‎یابد زیرا مبنای کار معماری «ساختن» است و برای ساختن لازم است از یک هندسه و نظم دقیق استفاده شود. نه تنها آثار معماری سنتی ایرانی از دوره باستان تا دوران اسلامی از هندسه بهره برده‎اند، معماری معاصر ایران نیز خود را پای بند به این اصول معرفی می‎کند. این مقاله برآن است تا ضمن شناخت دقیق از اصول هندسی موجود در معماری سنتی و ریشه های فکری و مبانی نظری آن، تجلی آن را در آثار معماری معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  پرسش اصلی این پژوهش به شناخت اصول هندسی معماری سنتی و کیفیت کاربرد آن در معماری معاصر مربوط می‎شود. به عبارت دیگر، سوال اصلی آن است که اصول هندسی به کار رفته در معماری سنتی کدامند؟ و تجلی این اصول در معماری معاصر ایران چگونه است؟
  دستاوردهای پژوهش نشان‎دهنده آن هستند که استفاده از نظم هندسی در پلان همراه با بهره‎گیری از هندسه پنهان، و ایجاد درک هندسی با استفاده از احساس ایستایی، بیش از سایر مفاهیم هندسی معماری سنتی، در معماری معاصر مورد توجه قرار گرفته‎اند. علاوه برآن که بهره‎گیری از کهن الگوها و نقش مایه های معماری سنتی همواره مورد نظر معماران معاصر بوده است.

  کلیدواژگان: هندسه، معماری معاصر، نقش ‎مایه‎های معماری سنتی، نظم هندسی
 • مجید قدمی صفحات 67-78
  آموزش معماری یکی از مهمترین آموزش ها در دوره متوسطه آموزش عمومی است. مطالعات صورت گرفته مبین آن است که رابطه معناداری میان آموزش هنر و ارتقای سطح خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه وجود دارد. حال مساله کلیدی در این مقاله آن است که آیا می توان این رابطه را میان آموزش معماری و ارتقای سطح خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه قائل شد یا خیر؟ ابزار پژوهش بر اساس مدل نظری تفکر واگرا بر اساس چهار خرده ابزار کلیدی آن ساخته شده که عبارتند از: 1- اصالت یا ابتکار 2- سیالی 3- انعطاف‎پذیری 4- بسط. پژوهش با انتخاب دو نمونه، یعنی یکی از هنرستان های فنی و یکی از هنرستان هایی که در آن آموزش معماری صورت می پذیرد، مطالعه را پیش می برد و نتایج مورد انتظار پژوهش را استخراج می کند. دستاوردهای کمی و کیفی پژوهش نشان‎دهنده آن است که آموزش معماری بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه تحصیلی تاثیر قابل توجهی دارد. مولفه های انعطاف‎پذیری، ابتکار، بسط و در نهایت سیالیت به ترتیب از اهمیت بسیار زیاد در این میان برخوردارند و این مقادیر در نمونه شاهد، در مقایسه با مورد، تغییر قابل توجهی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آموزش معماری، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی، دانش‎آموزان متوسطه
 • محمود گلابچی، محمد حبیبی سوادکوهی صفحات 79-90
  موضوع زلزله و آثار ویران گر آن، همواره به عنوان چالشی بزرگ پیش روی جوامع انسانی قرار داشته است. دانشمندان و متخصصان عرصه ساخت وساز، از سال ها پیش، با جهدی جدی در جهت یافتن راه حل هایی برای کاستن از صدمات وارد بر بناها در اثر لرزش زمین، و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آن، تلاش کرده اند. در ایران، که بر روی یکی از کمربندهای فعال زلزله ی دنیا قرار گرفته، و زمین لرزه های مخربی را تجربه نموده است، معضل مذکور، منتهای اهمیت را دارد. ساختمانی ضدزلزله، تا حد زیادی در فروکاستن تلفات جانی ناشی از زمین لرزه و خسارات معیشتی و لطمات اجتماعی آن، موثر و تواناست. مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های موجود، از مسائل مبتلابه کشور است. یکی از پیش نهادهای مطلوب در راستای بهبود عمل کرد لرزه ای بناهای حاضر، کاربست کامپوزیت هاست. این ساخت مایه ها، می توانند جهت افزایش مقاومت درون صفحه ای و برون صفحه ای عناصر سازه ای، به عنوان راه کاری کارامد، مورد بهره برداری قرار گیرند. به علاوه، با استفاده از این مصالح، وزن افزوده بر سازه ی اولیه، به طور چشم گیری کاهش یافته، و این امر، گامی موثر جهت بهینه سازی روش های ترمیم و تقویت ساختمان های موجود خواهد بود.
  این نوشتار، در پی آن است تا با معرفی ساخت مایه ای نوین، و بررسی توانش هایش، بینشی کمینه را در راستای بهسازی لرزه ای ساختمان های ضعیف موجود، در اختیار متخصصان گستره ی ساختمان سازی نهد، تا گامی در جهت کاهش ویرانی های ناشی از زلزله، و در نتیجه، فراهم آوردن شرایط اطمینان بخش تری برای نسل های آینده در کشور، برداشته باشد.
  کلیدواژگان: بهسازی لرزه ای، ماهیت زلزله، مقاومت عناصر سازه ای، مواد مرکب، کامپوزیت های پلیمری
|
 • Qader Bayzidi, Iraj Etessam Pages 7-18
  Being an analytical as well as critical approach، regionalism comes into contact with culture and cultural context with a special focus on preserving spatial features and prioritizes special regional identity over general global features. Regionalistic issues focus on place، man and technology. Dealing with this in today’s globalized world aiming at redefining the role of place is of paramount importance. Supporters of such theory believe that architecture has to reflect the features of the self and be independent of an emotional view point of region، tradition and history. An investigation of regionalism is feasible through introducing to concept: “societal features” and “fusion”. Societal features introduce geographical، climate and geometric features of the place and social trends that give a particular region. “A sense of place” and a “special feature” to an environment. Fusion refers to such a trend by which a reflection with existing cultural systems of a particular region، and therefore، is enriched and contributes to new fusions. Dating back to old times of architectural thoughts، this theory has experienced a variety of approaches in the same way as other theories have. Investigating the background and history of regionalism in architecture، the present paper attempts to develop prevailing approaches to architecture through looking at scientific viewpoints and evidence. The methodology is qualitative and analytical-interpretive. Documentary research has also been conducted. The findings of studies show that regionalism has been subject to a dramatic change from nativity approaches and physical interpretations and stylistic، geometric as well as aesthetic regional issues to contemporary approaches، social، cultural and ecology matters and human interactions، and it attempts to adjust old prejudiced restrictive thought patterns، strengthen interactive approaches and make the most of global benefits. Emphasis on public participation، establishing patterns based on local needs and potentials aiming at sustainable development، replacing down -top approach to establishing patterns for top-down approach، special consideration of human needs، cultural، social and normative values aiming at resisting homogenized artificial environment، strengthening sense of place، replacing creative protection for reactionary attitude، critical as well as interactive regionalism are all among prevailing regionalistic approaches within physical، ecology and semantic frameworks.
  Keywords: Regionalistic Theory, Place, Critical Regionalism, interactive Regionalism, contemporary architecture
 • Mohammad Khosravi, Mohammadreza Bemanian, Mohammadkazem Seifian Pages 19-30
  Iranian-Islamic architecture is a precious heritage of Shia culture which is the legacy of past generation، the valuable samples of which are well observed and recognizable in planning، design، and management system of historical cities of Iran. The relation between Iranian-Islamic architecture and theoretical basis، principles of Islamic jurisprudence، and verses of scripture and revelation shall be a valuable treasure in guiding and developing Iranian contemporary architecture and urban development. An overview of practical experiences and their theoretical foundation in the areas of architecture، urban development and urban management indicates that explaining the relation between theoretical principles and physical specifications is the prerequisite for realization and implementation of an architecture style and orientation; it is on the basis of such approach that the subject of the present research could be analyzed in the bed of Koran verses and their valid interpretations. The main research question is that what does identity mean in Islamic architecture? And where is the position of this definition in the formation of Islamic architecture? What are the requirements for realization of the rule of no injury loss in Islam in the bed of forming Islamic architecture? How Islamic architecture is formed in the bed of identifying elements and where is the position of these elements in Islamic architecture? The research method used in this study is based on a logical reasoning method. Upon drawing the theoretical framework of the research، the specialized and scientific resources are analyzed using comparative method، then the resulted opportunities and challenges are discussed. This research is required to be treated qualitatively، so it will be viewed based on free research paradigm using library sources and field study. The research findings indicate that the observance of 10 principles could be introduced as the realization of a rule of no injury loss in Islam in architecture and urban development system، especially in directing and planning urban development projects.
  Keywords: Rule La, Zarar, Lazrar, Islamic architecture, urbanism, Iran, Islamic city, Monotheism
 • Morteza Mirgholami, Amir Waez Shahanaghi, Mohammad Bashir Robati Pages 31-42
  Semiology and study of meaning and its effects on users is one of the new approaches that recently have become very popular in urban studies. It can be used as a useful and efficient tool for producing qualitative data out of the city and daily life of citizens and assist urban designers in identifying signs and concepts they represent. In this paper، Nazi Abad Neighborhood in Tehran is explored as a case study in terms of existence of signs، the effects of environmental meanings on different groups of residents and environmental legibility. The objective of this research is to review Lynch’s cognitive mapping approach critically and to study the effects of meanings embedded in urban elements and signs on creation of people’s environmental cognitive maps and legible environments. This is conducted by using surveys، cognitive maps، fieldwork interviews and photo-analysis method in the neighborhood. The findings، parallel to some other critics of Lynch’s studies، confirm that his five elements are mostly used for faster environmental perception and legibility، not clarity، and operate as functional features and cognitive maps vary depending on age، gender and socio-cultural characteristics of urban dwellers. People، based on their experience، culture، past history، ideology etc. perceive different meanings of the environment and can have specific interpretation of their neighborhoods according to their reading of environmental signs. Analyzing Cognitive maps of Naziabad residents and other aspects such as meaningful elements، symbolic buildings، memories and daily experiences revealed that these features، besides affecting cognitive maps، can work as a language via which residents can connect themselves to their environment. This confirms Peponis ideas who believed that there is a difference between people’s perception of and urban form based on their experience، memory، culture and everyday meanings and its verbal description. He believes that people usually use significant visual elements of an environment and not their reading or personal meaningful elements for way-finding or giving address to others. Therefore، urban designers can make environmental design and transformations with regards to elements that are meaningful in private and public life of people and provide an opportunity to create place attachment.
  Keywords: Urban Semiotics, Urban Environment, Cognitive maps, legibility, Nazi Abad
 • Ali Akbar Taghvaee, Sakineh Maroufi, Somaye Pahlavan Pages 43-54
  Environmental attitudes are recognized as an indicator and component of environmental behavior. There are many theoretical and empirical approaches to investigate attitude towards environment in the respected literatures. Most of the studies related to this issue have been conducted since 1970 onwards when conceptualization of environmental attitudes as a scientific research concept gained closer attention by researchers. Environmental quality was one of the most critical subjects of environmental attitude studies. The formation، maintenance، and reproduction of social relationships generally occur in a spatial context. Social science has been the potential interpenetration of action and space for individual and social behavior. One approach to this subject has been taken by those working within the framework of environmental quality. This article is mainly concerned with the role of environmental quality on social relationships. The main question of the present research is، whether environmental quality have any influence on social relation or not? It seems that there is significant relation between the quality of environment and social connections. In order to examine the above hypothesis، one of the Mashhad’s neighborhoods was selected as the case study. This neighborhood has been located respectively in the zone 1 / region 2 of the city of Mashhad. Then the variables were determined and defined. There were two main variables in this paper. To evaluate the first variable (environmental quality) some indexes were determined. Also to evaluate the second variable (citizens’ social relations) several indexes were chosen. Then a questionnaire was prepared and data were collected. Finally the responds were analyzed by SPSS. The empirical results deriving from the data show that there are certain strong influences of the environmental quality and social relation. So، the hypothec of the investigation was accepted. It means that in the area under study there is a meaningful relation between social relationship and environmental quality.
  Keywords: Neighborhood, Social Relationship, Environmental Quality
 • Khosro Daneshjoo, Saeed Farmahin Farahani Pages 55-66

  Geometry is considered one of the fundamental structures of Iranian traditional art and architecture، and some of its displays can be seen in most of fine ancient works. Studying geometry، as one of the main fields of Iranian art and architecture، is of more importance when it comes to the word of architecture، as it seems impossible to define it without relying on geometry. Architecture has been founded on «construction» as it is necessary to utilize accurate geometry and order; and in architecture، Order and planning are manifested as geometry. In other words، the basic factor that makes different parts of architecture united is nothing but geometry، and through this uniting and coordination between parts of architecture culture the survival and endurance of that culture becomes possible. In general، order and geometric plan assists the designer to predict the course of the plan and design. Not only the Iranian traditional architecture works from the ancient times to the Islamic era have been relied upon the geometric principles، but also the contemporary architecture is based on such principles. This study is concentrated on the exact recognition of geometric principles، intellectual roots and theoretical basics of Iranian traditional architecture in addition to the analysis of the advent of such items in the contemporary architecture. The main aim of this research is to recognize the geometric principles of the traditional architecture and its application in the contemporary architecture. In other words، we aim to answer to the question، what are the geometric principles of the traditional architecture and how is the manifestation of such principles in the contemporary architecture? The results show that the use of geometric order in the plan، along with the application of hidden geometry and creation of geometric understanding through the static sense have been more applied in the contemporary architecture compared to other characteristics of Iranian traditional architecture and the traditional architecture archetypes and motives have always attracted contemporary architects.

  Keywords: Geometry, contemporary architecture, traditional architecture motives, Archetypes, geometric order
 • Ghadami Majid Pages 67-78
  Architecture education is one of the most important issues in public education at technical school. Accordingly، this paper compares them with each other، and discusses whether lessons in technical school trainings are effective in improvement of skills and abilities of architecture students or not. Meanwhile، the research methodology is logical argumentation and used techniques are comparative method. Moreover، the main goal in this paper is definition designing based education and its role in success of architecture students. This paper intends to study the learning methods in high schools and practical continuous training ways in technical schools of Iran. Studies and research shows the correlation between arts and promoted level of creation of students in high school. Now main problem in this paper is that “can this consider relation between educations and promote level of creativity in student and high level or not?” research methods is based on theoretical divergent thinking and four essential concepts that are involved include: 1- originality or Initiative، 2- Fluidity، 3- Flexibility، 4- Expansion and development. Research was done based on 2 case studies; a technical school، and one of technical schools that teach architecture. Results show that architectural education does have an effect on the improvement of level of creation and Education in student of technical schools. Parameters of flexibility، Initiative، Expansion، and Fluidity have critical role in this study and they are mentioned as the most important to the least important one. It was found that there is a significant difference between control group and experimental group in the above mentioned parameters. Ultimately، the result shows that creativity practice and art trainings in technical schools causes educational improvement. The main subject of this study was to determine the effect of art training on the creativity and educational improvement of high school students and the archived results prove that. In addition، art training at experimental group results in activation of right hemisphere of the brain.
  Keywords: Architectural Education, Creativity, Education Improvement, High School Students
 • Mahmood Golabchi, Mohammad Habibi Savadkouhi Pages 79-90
  The issue of earthquake and its destructive effects is constantly confronting human being communities as an extensive challenge. The ground، upon which we are constructing our buildings، is anything but solid. Hundreds of millions of years ago the continents were joined، but now they are dispersing ever so slowly. The idea that buildings are founded on stationary ground is only an illusion. From the viewpoint of geological time، the earth’s crust is in a continuous dynamic change. The scientific understanding of this process، known as continental drift or tectonic plate movement، which is the basic cause of most earthquakes، dates back only 100 years. Quakes strike at the heart of a community. When they damage buildings، people and animals are injured and killed. Earthquakes destroy the basic necessities of life، demolishing shelter، ruining food and water supplies and disrupting people’s livelihoods. Conversely، buildings that perform well during an earthquake، limit its impact on people and their basic needs. Scientists and building construction experts have strived in order to find the solutions for reducing structures damages which are caused by trembling of the earth and diminishing the casualty rate and also detriments، from some years ago. In our country، Iran، which is located in earthquake zone and has experienced some demolishing quakes before، this matter is more significant and remarkable. Apart from the poorest of communities for whom even partial earthquake protection is unaffordable، most of the disastrous effects of earthquakes are avoidable. Earthquake-resistant construction greatly reduces the rate of victims from a damaging quake، as well as lessening economic losses and disruption to public activities. Seismic retrofitting of existing buildings is of vital and crucial issues of our society. The purpose of rehabilitating is to reduce the vulnerability of a building’s inhabitants and the building itself، its structure، non-structural elements and possibly its contents to earthquake damage. To retrofit a building is to improve its seismic performance. One of the appropriate alternatives for enhancing the structural performance of available buildings is employing composites. These materials can be applied in order to increase the confinement، shear strength and ductility of columns and also enhance in-plane shear wall strength as well as out-of-plane resistance. In addition، with taking advantage of this kind of material، the secondary weight which would be added to the primarily structure is going to be significantly reduced and this would act as an optimum approach for rehabilitating the existing buildings. In this research، firstly the exact definition of composite materials and its components and different kinds are studied. Then، the essence of earthquake and seismic forces in addition to some topics on seismic retrofitting and the essential needs for it are discussed. Eventually، concerning the abilities of composites، employing them as a suitable technique for reconciliation of structural elements of existing buildings، which is one approach of seismic retrofitting، will be proposed with hope for presenting the essential knowledge of appropriate seismic retrofitting with efficient materials to architects and civil engineers in order to diminish the ruins of earthquake effects on structures and as a result، providing the next generations of our country with safer and much more protected circumstances.
  Keywords: Urban Seismic Retrofitting, Nature of Earthquake, Resistance of Structural Elements, Composite Materials, Polymer Matrix Composites