فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن حیدری *، سحرناز بابایی بالدرلو صفحه 1
  مقاله حاضر عوامل انتقال دهنده نوسانات قیمت نفت خام را به رشد بخش صنعت و معدن، طی دوره زمانی 1367:1- 1389:4 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، بعد از به دست آوردن سری زمانی مربوط به همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل DCC، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر بر اساس مدل MSIXH(2)-ARX(0،0) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برآیند اثرگذاری قیمت نفت خام از طریق متغیرهای مورد مطالعه بر رشد بخش صنعت و معدن مثبت است و با کنترل متغیرهای واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، تورم، نرخ ارز موثر واقعی و قیمت نفت، می توان از تغییرات قیمت نفت در جهت رشد هرچه بیشتر بخش صنعت بهره برد. لذا پیشنهاد می شود با افزایش واردات کالاهای واسطه ای به همراه سیاست های ساختاری در جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی و اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش مخارج مصرفی دولت و همچنین اجرای سیاست هایی در جهت تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مخارج مصرفی دولت در مقابل تغییرات قیمت نفت، در جهت افزایش رشد بیشتر بخش صنعت و معدن اقدام شود.
  کلیدواژگان: قیمت نفت خام، رشد بخش صنعت و معدن، DCC، مدل های تبدیل مارکف، انتقال نوسانات
 • محمدحسین شمس*، محسن کیا، حبیب الله رواقی صفحه 17
  سیستم های فتوولتاییک یکی از پر مصرف ترین و کاربردی ترین موارد استفاده از انرژی خورشید محسوب می گردند. یکی از کاربردهای اینگونه سیستم ها کاربرد خانگی آنهاست. با توجه به مزایای این انرژی پاک در سال های اخیر، احداث سیستم های فتوولتاییک بر پشت بام و شیروانی منازل در کشورهای مختلف از استقبال خوبی برخوردار شده است. از طرفی، گسترش زندگی شهری باعث کاهش فضای کافی برای احداث این قبیل مولد ها شده است. در این شرایط، لزوم استحصال انرژی لازم برای واحدهای مسکونی در فضایی محدود بیش از پیش احساس می گردد. در این مقاله، ضمن طراحی ابعاد و چیدمان بهینه پنل های خورشیدی (شامل تعداد ردیف، طول و عرض پنل ها، فاصله بین پنل ها و شیب بهینه پنل ها نسبت به افق) برای یک واحد مسکونی با میزان انرژی مورد نیاز مشخص، کمترین مساحت لازم برای تامین این انرژی به دست آمده است. اثر سایه متقابل پنل ها بر روی یکدیگر نیز در این مقاله در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت غیرخطی تابع هدف و قیود این مساله، تکنیک های بهینه سازی هوشمند می توانند با دقت و سرعت بالایی پاسخگو به این مسئله باشند. بنابراین، برای این بهینه سازی از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به عنوان یکی از الگوریتم های مناسب استفاده شده است. برای ارزیابی این روش محاسبات به طور نمونه برای تامین انرژی یک واحد مسکونی واقع در تهران با عرض جغرافیایی 7/35 درجه شمالی پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از ابعاد 22 متر مربع برای تامین انرژی سالانه یک واحد مسکونی با مصرف 4 مگاوات ساعت در سال خواهد بود. بنابراین، امکان احداث سیستم خورشیدی برای مجتمع های مسکونی با توجه به تعداد زیاد واحدها و محدودیت مساحت پشت بام وجود نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: نیروگاه فتوولتایی، تابش خورشیدی الگوریتم SA
 • جمشید پیری*، حسین انصاری، علیرضا فرید حسینی صفحه 37
  مقدار انرژی خورشیدی که وارد زمین می شود، تابش ورودی (solar radidition) نام دارد. تابش ورودی مجموعه ای از طول موج های فرابنفش، قابل رویت و فروسرخ است. تابش خورشید رسیده به زمین یکی از پارامترهای مورد نیاز برای مطالعات منابع آب، محیط-زیست و کشاورزی است. این پارامتر بندرت در ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری می-شود و از این رو، روش های تجربی زیادی برای برآورد آن با استفاده از سایر پارامترهای هواشناسی ارائه شده است. در این تحقیق، به کمک مدل نروفازی(ANFIS) و مدل های تجربی انگستروم و هارگریوز - سامانی تابش خورشید را برآورد می کنند. برای یافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح از داده های تابش ایستگاه های سینوپتیک استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی در دوره آماری به ترتیب پنج ساله و هفت ساله استفاده گردید که این داده ها شامل آمار ساعات آفتابی، دمای حداکثر، دمای حداقل و رطوبت نسبی متوسط می باشد. برای آموزش، آزمایش و اعتبارسنجی مدل ها به ترتیب از 60%، 25% و 15% داده های فوق استفاده گردید. در این تحقیق، دو روش تجربی که به ترتیب مبتنی بر ساعات آفتابی و دمای هوا هستند، جهت برآورد تابش روزانه خورشید درد و شهر زاهدان و بجنورد واسنجی و ارزیابی شدند. همچنین نتایج بدست آمده از مدل نروفازی با مدل های تجربی مقایسه و مشخص شد که مدل نروفازی براورد بهتری نسبت به دو مدل تجربی در برآورد تابش دارد.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، نروفازی و مدل های تجربی
 • علی خندانی *، محسن نیاستی صفحه 59
  گسترش و ارتقاء شبکه های توزیع، اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه های توزیع و موازی کردن شبکه ها با یکدیگر به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، از جمله عوامل اصلی افزایش جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع می باشند. بنابراین، محدودسازی جریان خطا امری ضروری در شبکه های توزیع در حال توسعه است. بکارگیری محدودکننده های جریان خطا یکی از روش های موثر برای کاهش دامنه جریان خطا می باشد. عملکرد این تجهیزات به پارامترهای محدودکننده جریان و موقعیت آن بستگی دارد. تغییر در موقعیت محدودکننده جریان می تواند سبب افزایش جریان اتصال کوتاه شود. این مقاله به بررسی تاثیر محدودکننده جریان در یک ریزشبکه شامل توربین بادی و پیل سوختی پرداخته است. همچنین مکان مناسب جهت نصب محدودکننده جریان خطا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها تاثیر استفاده از محدود کننده های ابررسانای جریان خطا و مکان نصب آنها در کاهش دامنه جریان خطا را بخوبی نشان می-دهند.
  کلیدواژگان: شبکه توزیع هیبرید، محدود کننده ابررسانای جریان خطا، ریزشبکه، توربین بادی، پیل سوختی
 • حسین سهرابی وفا*، فاطمه نوری، مرتضی عبادی صفحه 69
  انرژی نقش اساسی در فرایند تولید و رفاه اجتماعی داشته و پیش بینی تقاضای آن به منظور تنظیم بازار و عرضه مطمئن آن امری ضروری می باشد. با توجه به روند پرنوسان و غیرخطی تقاضای انرژی و متغیرهای موثر بر آن، مدل های غیرخطی بخصوص شبکه-های عصبی و الگوریتم انبوه ذرات در این امر توفیق بیشتری داشته اند. با توجه به اینکه در کنار نقاط قوت فراوان، این تکنیک ها دارای نقاط ضعفی مانند نیاز به تعیین فرم تبعی خاص، نیاز به داده های آموزشی فراوان و ضعف در یافتن نقطه بهینه سراسری نیز می-باشند، در این مطالعه با ادغام آنان به صورت یک الگوریتم ترکیبی این نقایص مرتفع شده است. پس از بکارگیری و مقایسه این تکنیک ترکیبی با سایر روش ها در پیش بینی تقاضای انرژی طی سال های 1346 تا 1390، نتایج مطالعه قدرت پیش بینی بالاتر تکنیک ترکیبی در کنار قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی بکار رفته را تائید می کند.
  کلیدواژگان: الگوریتم انبوه ذرات، پیش بینی، تقاضای انرژی، شبکه عصبی
 • علی اکبر نیکواقبال*، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری صفحه 91
  بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی موید آن است که اولا، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیا، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.
  کلیدواژگان: قیمت نفت، قیمت متانول، مدل VECM
 • ولی کلانتر*، مژگان زارع زاده، مرجان زارع زاده صفحه 107
  هوای گرم در صنعت، کشاورزی و دامپروری و امور خانگی کاربرد فراوان دارد. یکی از روش های تولید هوای گرم، استفاده از انرژی خورشیدی در هوا گرمکن های خورشیدی می باشد. در این مقاله، به بررسی کارایی و عملکرد کلکتور خورشیدی در حالت پایا و به صورت دو بعدی با در نظر گرفتن جریان مغشوش و تشعشع خورشید پرداخته و نتایج مربوط به آن ارائه شده است. همچنین دبی جرمی هوای گرم تولیدی و شکل گیری خود به خودی جریان هوا درداخل کلکتور به همراه دمای ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نمودارهای مربوط به آن رسم گردیده و تفسیر فیزیکی شده است. در این پژوهش، ابتدا با بررسی هندسه ها و مش بندی های مختلف و مقایسه نتایج، بهترین هندسه را برای کلکتور پیدا نموده، سپس با تغییر فاصله بین صفحه جاذب و سطح شفاف تاثیر آن را بررسی کرده و بهترین حالت را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن آن، فاصله بهینه، ابعاد دریچه ورودی و خروجی با اندازه های مختلف بررسی می گردد. پارامتر دیگری که بررسی می شود تاثیر ضخامت شیشه و نیز دو جداره بودن آن می باشد. همچنین شیاردار بودن سطح جاذب نیز بررسی شده که سه نوع شیار موجی، مثلثی و مستطیلی با اندازه های مختلف بررسی گردیده است.
  کلیدواژگان: تشعشع خورشیدی، جریان مغشوش، حالت پایدار، شبیه سازی عددی
|
 • Hassan Heydari *, Saharnaz Babaee Page 1
  This paper investigates factors of contagion between crude oil price and growth of Industry and Mine sector in Iran during 1367:1- 1389:4. For this reason، the dynamic correlation between crude oil price and growth of Industry and Mine sector has been analyzed by means of the DCC Model. Then، in order to explain the changes in dynamic correlation between oil price and Industry and Mine sector growth، we estimated MSIXH (2) -ARX (0،0) model. Our results show that crude oil price have a positive impact on Industry and Mine sector growth، which is explained by real import، real government consumption expenditure، Inflation، real effective exchange rate and oil price that can be controled. These results suggest that in order to increase Industry and Mine sector growth، increasing import of intermediate goods along with structural policies for increasing the compatitiveness of domestic products and non-oil export promotion policies، reduction in government consumption expenditure and implementing policies to stabilize the general price level and government consumption expenditure against changes in oil prices is necessary.
  Keywords: ?Crude Oil Price, Industry, Mine Sector Growth, DCC, Markov, Switching Models, Contagion
 • Mohammad Hossein Shams *, Mohsen Kia, Habib Allah Ravaghi Page 17
  Regarding to the significant potential of solar energy in Iran، implementation of optimally designed photovoltaic (PV) systems can be efficient. Therefore، this study proposes the objective function to optimize of area receiving a given yearly energy from PV fixed collectors in solar field. Shading and masking effects are considered in the calculations. The simulated annealing algorithm is used to solve the optimization problem. The data of a building in Tehran-Iran (latitude 35. 7oN) used for the case study، which are 4 MWh/yr as the minimum energy required. To evaluate yearly energy، the calculated hourly radiation is used to evaluate the existent yearly energy. The results show that to provide the minimum demand، 22 m2 area of roof is needed.
  Keywords: Photovoltaic Power Plant. Solar, Area, SA Optimization Algorithm
 • Ali Khandani *, Mohsen Niasti Page 37
  The amount of incoming solar radiation that enters the Earth (solar radidition) is called. A set of input radiation wavelength ultraviolet، visible and infrared. Appropriate radiation the Earth receives one of the parameters needed for water resources، environment and agriculture. This parameter is rarely measured in weather stations and so much empirical methods to estimate using other meteorological parameters are presented. In this study Neuro-fuzzy model (ANFIS) and experimental models Angstrom and Hargreaves - Samani solar radiation can be estimated. To find the appropriate model to estimate the intensity of solar radiation received by radiation level data from synoptic stations in the provinces of North Khorasan and Sistan va Baluchestan in the period of five years and seven years، respectively، were used included in the data statistics for sunshine hours، maximum temperature، minimum temperature، average relative humidity. For training، testing and validation of models، respectively 60%، 25% and 15% of data were used. In this study، an experimental method based on sunshine hours and temperature are، respectively، the estimated solar radiation for both calibration and evaluation of Zahedan and Bojnourd stations. The results of the model were compared to experimental and Neuro-fuzzy models، the model estimates Neuro-fuzzy better than empirical models are estimated radiation.
  Keywords: solar radiation, Neuro, fuzzy, empirical models
 • Ali Khandani *, Mohsen Niasati Page 59
  Expand and upgrade distribution networks، connection of DG to distribution networks and parallel network with each other (in order to increase the reliability of the system) are the main factors in increasing short circuit current in distribution networks. Thus، the fault current limiting is essential in developing distribution networks. Using of fault current limiters is one of the methods to reduce the amplitude of the fault current. Performance of this equipment is depends on the fault current limiting parameters and its position. Change in its position could be increased short circuit current. This paper investigates the effect of fault current limiting on a micro grid consists of a wind turbine and fuel cell. Also، suitable positions for the installation of fault current limiters have been studied. The simulation results show the effect of superconducting fault current limiting and the install location in current decreasing the amplitude of error.
  Keywords: Hybrid distribution network, superconducting fault current limiter, micro, grid, wind turbine, fuel cell
 • Hossein Sohrabi Vafa *, Fatemeh Noori, Morteza Ebadi Page 69
  Energy has essential role in the production process and social welfare and its demand prediction is esential for regulate the market and the supply. Due to volatilitys and non-linearity of energy demand and its variables، the non-linear models espicialy neural networks (NN) and paricle swarm optimization (PSO) have been more sucsees in this regard. As respects to their weaknesses such as imposing the specific form، necessity to the larg samples and failur to finding global optimum، in this study these shortcomings fixed by combining thes methods as hybrid algorithm. After applying and comparing this technique with common techniques on energy demand prediction between 1967 -2011، the results confirm higher predictive performance of hybrid technique and the explanatory power of the used variables.
  Keywords: Particle Swarm Optimization(PSO), Prediction, Energy Demand, Neural Network(NN)
 • Ali Akbar Nikoo Eghbal *, Nadia Alikhani, Esmaeel Naderi Page 91
  The review of energy، as a strategic commodity in the world، also analyzing how the effect of its movement prices on the key economy factors، has always been important. Significance of this case is multiplied in IRAN، because this country is one of the huge crude oil and gas exporters in the word. On the other hand، expanding the non-oil export expansion has been gravity point of policy makers thinking for several reasons such as crude oil price volatilities and revenue from its export. Accordingly، methanol as one of the most used petrochemical products has great potential in the field of production and non-oil exports in that country. Therefore، the main aim of this survey is investigate the dynamic relationship between Iran''s crude oil and methanol prices by using weekly time series data from last week of 1387/10 to last week of 1390/6 and applying the Vector Error Correction Model (VECM). The results of this study show that there is a significant positive long run relationship between the crude oil and the methanol prices، while this is not their short run relationship. Moreover، Error Correction Term (ECT) coefficient is significant in 95% confidence level and it is equal to -0. 11. Furthermore، the result of impulse-response function confirms that، firstly، the methanol and the crude oil prices have direct relationship and secondly، the crude oil price shocks will effect on the methanol price in long term.
  Keywords: Oil Price, Methanol Price, VECM
 • Vali Kalantar *, Mojgan Zare Zadeh, Marjan Zare Zadeh Page 107
  Heated air has many applications in industry، agriculture، animal husbandry and home affairs. One way to produce heated air is using of solar energy in through solar air heaters. In this paper، performance of solar collector was considered in the steady state and in the form of 2-D and solar radiation and turbulent flow were accounted and the results is presented. Also، mass flux of produced heated air and the streamlines formation of air flow in the collector as well as the increase temperature were evaluated and the corresponding diagrams and their physical interpretation were presented. In this research، at the first، different geometries and mesh were evaluated and the results were compared and the best geometry was selected. Then، the distance between the absorber and the glass was varied and the influence of this distance was examined and the best geometry was found and the best state was selected. Then، with the optimistic state the size of inlet and outlet with different sizes was examined. The next parameter that is considered is the influence of the glass and also dulpexes of it. Also، the grooved surface of the absorber with three types of wavy; triangle، rectangle and sinuous; with different sizes was evaluated.
  Keywords: Photovoltaic, thermal system, Thermosyphon, Filling ratio, Cooling of photovoltaic panel