فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1390)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا بی پروا*، مصطفی حقانی، هادی استوان صفحات 297-304
  به منظور بررسی پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکباتStainton Phyllocnistis citrella در شیراز از دو باغ مرکبات به صورت هفتگی از خرداد ماه سال 1389 تا شهریور ماه1390 نمونه برداری انجام شد. در باغ اول پارازیتوئیدهای مراحل لاروی و شفیرگی مینوز برگ مرکبات جمع آوری شده عبارت بودند از:Pediobius pyrgo Pediobius saulius Walker، Pnigalio soemius Walker، Walker در باغ دوم علاوه بر این گونه ها،Closteroceros formosa Westwood نیز مشاهده گردید. بیشترین درصد پارازیتیسم در باغ اول مربوط به گونه P.soemius با 1/69 درصد و در باغ دوم گونه C. formosa با26/32 درصد محاسبه گردید. در باغ)1(و (2) بیشترین درصد پارازیتیسم شب پره مینوز برگ مرکبات به ترتیب در آبان ماه 1389 با 2/88 درصد و در دی ماه 1389 با 50/01 درصد محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: مینوز برگ مرکبات، فراوانی نسبی، پارازیتیسم، شیراز
 • صدیقه صادقی، زهیر یعقوبی اشرفی، محسن بهشتیان صفحات 305-313
  سولفوسولفورون از جمله علف کش هایی است که دارای فعالیت پسماندگی در خاک می باشد. بقایای این علفکش در خاک ممکن است به گیاهان بعدی که در تناوب قرار می گیرند، خسارت وارد کند. زیست سنجی روشی مناسب برای ردیابی پسمان های علفکش هایی که از لحاظ زیستی فعال هستند، می باشد. به منظور ردیابی بقایای فعال علف کش سولفوسولفورون (دزهای صفر تا 125/0 میلی گرم در لیتر) آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی(CRD) در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران در تابستان 1391 با استفاده از گیاه شاخص شاهیLepidium sativum L. به اجرا درآمد. از مدل های لجستیک 4 و 3 پارامتره برای تعیین واکنش وزن خشک و ارتفاع گیاه به دزهای علف کش استفاده شد. کمترین دز سولفوسولفورون (025/0 میلی گرم در لیتر) به طور معنی داری وزن خشک و ارتفاع گیاه شاهی را کاهش داد. I0 سولفوسولفورون برای وزن خشک و ارتفاع به ترتیب برابر 02/0 و 04/0 میلی گرم در لیتر بود. در کل نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که برای سولفوسولفورون، وزن خشک و ارتفاع گیاه شاهی از حساسیت کافی برای ردیابی این علف کش ها برخوردار هستند. جوانه زنی شاهی تحت تاثیر علف کش و دزهای آن قرار نگرفت.
 • مریم عباس پور*، ژینوس رستگار، شعبان علی مافی پاشا کلایی، اسماعیل غلامیان صفحات 305-313
  مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata Wied (Diptera: Tephritidae) یکی از مهم ترین و زیانبارترین آفات انواع درختان میوه در جهان و ایران از جمله استان مازندران می باشد. زیست شناسی مگس میوه مدیترانه ای روی پنج رقم تجاری نارنگی در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±27 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±70، دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی در گلخانه موسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در شهرستان رامسردر سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره جنینی در شرایط آزمایشگاه به طور متوسط در ارقام پیج، کلمانتین، انشو، یونسی و یاشار به ترتیب 0/15±2/5، 0/2±1/8، 0/2±1/3، 0/18±2/4 و 0/12±2/7 روز بود. میانگین دوره لاروی از 0/2±9/8 روز در رقم انشو تا 0/22±12 روز در رقم پیج متغیر بود. نتایج اختلاف معنی داری را در طول دوره شفیرگی مگس با تغذیه از ارقام مختلف نارنگی نشان نداد. همچنین نوع رقم نارنگی در وزن شفیره بی تاثیر بود. میانگین مدت رشد و نمو جنین تا ظهور حشره بالغ در ارقام پیج، کلمانتین، انشو، یونسی و یاشار به ترتیب 0/52±27، 0/65±24/1، 0/57±22، 0/65±25 و 0/47±26/5 روز به دست آمد.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، مگس میوه مدیترانه ای، نارنگی، مازندران
 • اصغر فلاحتی حسین آباد*، محمدحسن سرایلو، سیدعلی جعفری، صدیقه علیزاده صفحات 315-328
  خانواده (Entomobryidae) گروهی از پادمان راسته ی (Collembola) می باشند. این حشرات با داشتن بدن استوانه ای و وجود موهای نسبتا بلند، داشتن فلس و بند چهارم شکم که خیلی طویلتر از بند سوم می باشد، از بقیه خانواده های این راسته جدا می شوند. برای بررسی فون این خانواده در طی سال های 1391-1390 نمونه برداری هایی از خاک و خاکبرگ مناطق مختلف شهرستان چرام (استان کهگیلویه و بویراحمد) به عمل آمد و پادمان توسط قیف برلیز جمع آوری گردیدند. اسلایدهای میکروسکوپی با استفاده از مخلوط هویر تهیه شد. در مجموع پنج گونه، شامل یک گونه از جنس Willowsia (Willowsia buskii)، دو گونه از جنس Entomobrya (شامل Entomobrya albocincta، Entomobrya muscorum) و دو گونه از جنس Lepidocyrtus (شامل Lepidocyrtus curvicollis، Lepidocyrtus paradoxus) جمع آوری و شناسایی شد. نمونه ها همگی برای فون ایران جدید می باشند.
  کلیدواژگان: پادمان، Collembola، Entomobryidae، ایران
 • اکبر قاسمی کهریزه*، قدیر نوری قنبلانی، نورالدین شایسته، ایرج برنوسی صفحات 329-347
  سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata، یکی از آفات خطرناک سیب زمینی در سراسر دنیا می باشد. یکی از روش های کنترل آن استفاده از ارقام مقاوم است. به منظور مقایسه میزان مقاومت آنتی زنوزی 33 رقم زراعی سیب زمینی نسبت به خسارت این آفت، آزمایش های سه ساله ای در سال های 1386 تا 1388 در شرایط مزرعه ای انجام گرفت. روش پژوهش در دو سال اول مشابه ولی در سال سوم اندکی متفاوت بود. در یک سری «آزمون انتخاب میزبان» در مزرعه تعداد حشرات کامل جلب شده به هر یک از بوته ها به عنوان شاخص آنتی زنوز تعیین گردید. در سال 1388 تعداد حشرات کامل جلب شده به هر یک از ارقام و تعداد دستجات تخم گذاشته شده بر روی آن ها به عنوان شاخص آنتی زنوز مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه خوشه ایبه روش UPGMA و بر اساس ضریب تشابه فاصله اقلیدسی و با استفاده از نرم افزار MINITAB15 انجام گرفت. تجزیه واریانس مرکب داده های آزمون انتخاب میزبان در سال های 1386 و 1387 نشان داد که از نظر تعداد سوسک های مستقر شده بر روی بوته های مورد بررسی بین سال های آزمایش، بلوک ها، زمان های شمارش، ارقام و اثر متقابل رقم × سال اختلاف معنی دار وجود دارد (0001/0)
  کلیدواژگان: مقاومت، سیب زمینی، سوسک کلرادوی سیب زمینی، آنتی زنوز
 • رحمان هاشمی*، هادی استوان، مصطفی حقانی صفحات 349-357
  شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) یکی از مهمترین آفات میوه انار در ایران است. تاکنون روش های مختلف از قبیل جمع آوری میوه های آلوده و کنترل بیولوژیک برای کنترل این آفت آزمایش شده، ولی این روش ها کارایی لازم را ندارند. در این تحقیق تاثیر بهترین زمان پوشش گذاری بر میزان آلودگی میوه به کرم گلوگاه انار در منطقه نی ریز(استان فارس) از اردیبهشت تا مهرماه سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق 45 درخت از یک باغ انار به صورت تصادفی انتخاب شد. تیمارها شامل: پوشش گذاری تاج گل، پوشش گذاری تاج میوه، پوشش گذاری تمام گل و پوشش گذاری تمام میوه انار. مقایسه میانگین آلودگی تیمار ها به آفت، اختلاف بین تیمارها را نشان می دهد. نتایج نشانگر، میانگین نرخ آلودگی 25/3 درصد و 9/6 درصد برای شاهد و پوشش گذاری کامل گل با تور پارچه ای در دهه دوم اردیبهشت ماه می باشد. بنابراین پوشش گذاری کامل گل با تور پارچه ای در دهه دوم اردیبهشت ماه می تواند منجر به کاهش 62 درصد خسارت میوه نسبت به شاهد گردد. بالاترین درصد آلودگی برای استفاده از تور پارچه ای بر روی تاج میوه (14/4 درصد) و کمترین آن برای استفاده از تور پارچه ای در گل انار (9/6 درصد)ثبت شده بود. مقایسه میزان ریزش گل، میزان ترکیدگی و مقدار آلودگی به کرم گلوگاه انار در تیمارهای مختلف، اعمال روش پوشش گذاری تمام گل با تور پارچه ای را در دهه دوم اریبهشت ماه بهترین کارایی در کاهش خسارت شب پره کرم گلوگاه انار نشان می دهد. بنابراین، نتایج نشان داد که استفاده از تور پارچه ای بر روی گل های انار می توان در این منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کرم گلوگاه انار، Ectomyelolis ceratoniae، پوشش گذاری، نی ریز
 • مهدی نصر اصفهانی* صفحات 359-375
  بیماری شانکر ریزوکتونیای سیب زمینی Rhizoctonia solani Kuhn یکی از بیماری های مهم این محصول در اصفهان می باشد که موجب شانکر روی ساقه های زیر زمینی، ریشه ها، استولن و کور شدن غده ها و نیز بیماری شوره سیاه روی سطح غده ها می گردد. در این تحقیق، بررسی هایی در خصوص اثر پیش جوانه دار کردن غده های بذری سیب زمینی و ضدعفونی غده ها و خاک قبل از کاشت روی این بیماری انجام یافت. بررسی های آزمایشگاهی با جدایه هایی از قارچ R. solani عامل بیماری نشان داد که سختینه های موجود غالبا بیماری زا می باشند. غده های بذری چهار رقم سیب زمینی برای پیش جوانه دار کردن غده های سیب زمینی انتخاب و در شرایط اتاق مرطوب و نور معمول به مدت دو ماه قرار داده شد. سپس در زمین آلوده با سابقه قبلی به بیماری ریزوکتونیا کشت گردیدند. نتایج نشان داد که سبز جوانه دار کردن غده های سیب زمینی، قبل از کاشت، موجب کاهش قابل توجه بیماری شانکر ریزوکتونیایی روی اندام های زیرزمینی گیاه بالاخص ساقه های زیرزمینی گردیده است. در این مطالعات، از قارچ کش رورال-تی-اس معروف به قارچ کش رورال، نیز در سه تیمار جداگانه به صورت ضدعفونی غده های بذری، ضدعفونی خاک و ضدعفونی توام غده ها و خاک در مقایسه با تیمارهای فوق استفاده گردید. نتایج نشان داد که این قارچ کش اثر به سزایی در کاهش بیماری ریزوکتونیا اعم از شانکر و شوره سیاه سیب زمینی داشته است. این سه تیمار در یک گروه در مقایسه با شاهد و تیمارهای جوانه دار اثر معنی داری داشتند. هم چنین، تیمارهای جوانه دار نسبت به سایر تیمارها از ازدیاد رشد و نمو و محصول بیشتری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: ریزوکتونیا، پیش جوانه زنی، سیب زمینی، قارچ کش
 • آیت الله نصرالهی عمران*، فرید بیگی فیروز جایی، مائده سنگی صفحات 377-391
  پوسیدگی کپک سبز و آبی مهمترین بیماری های پس از برداشت میوه مرکبات است که به ترتیب توسط قارچ های Penicillium digitatum و P.italicum ایجاد و سالیانه منجر به از بین رفتن 30% محصولات مرکبات می شوند. در روش های متداول برای کنترل این پوسیدگی از قارچ کش های سنتتیک نظیر ایمازالیل، تیابندازول و بنومیل استفاده می شود. در رابطه با مضرات استفاده از سموم برای سلامتی انسان و محیط و به دلیل افزایش مقاومت قارچها نسبت به قارچ کشها، کنترل بیولوژیک به عنوان جانشین مناسبی در نظر گرفته شده است. برای بررسی کنترل بیولوژیک این کپک ها، میکروارگانیسم های اپیفیت از سطح میوه های مرکبات باغات شمال ایران جمع آوری و جداسازی شد. ارزیابی اولیه برای پتانسیل بیوکنترلی از طریق این میکروارگانیسمهای اپیفیت در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس مشاهده نتیجه تست هاله ممانعت از رشد صورت گرفت. 65 ایزوله باکتریایی و مخمری به همراه 30 ایزوله کپکی از خود پتانسیل کنترلی این کپک ها را نشان دادند. در این مرحله بر روی هر میوه در 4 نقطه با فواصل مساوی چاهک هایی با عمق 2 میلی متر حفر گردید و به هر چاهک سوسپانسیون ایزوله های باکتریایی و مخمری باغلظت 108×1 سلول در میلی لیتر، 24 ساعت قبل از سوسپانسیون عامل بیماری زا با غلظت 104 ×1 اسپور در هر میلی لیتر اضافه وپلیتها در دمایc°15 به مدت یک هفته نگهداری شدند. نتایج تست ها براساس ظهور و شدت علائم پوسیدگی در تیمارهای میکروبی بررسی شدند. نتایج براساس ظهور و شدت علائم پوسیدگی در تیمارهای میکروبی با ایزوله های بیوکنترل مقایسه گردید. تستهای بیوشیمیایی برای شناسایی ایزوله های بیوکنترل 3 ایزوله های باکتریPseudomonas syringae، دو ایزوله از مخمری از Pantoea agglomerans و یک ایزوله مخمر Candida famata را نشان دادند. مکانیسم مهاری بیوکنترل ها نشاندهنده مدارکی در تولید رشد ترکیبات و متابولیت های خارج سلولی از باکتری Pseudomonas syringae و متابولیت خارج سلولی Candida famata که اثرات ضد قارچی بر روی P.digitatum و P.italicum. داشتند را بازگو کردند.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیکی، Penicillium digitatum، Penicillium italicum، پرتقال، اپی فیت میکروبی، آنتاگونیست
|
 • Zahra Biparva*, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani Pages 297-304
  Seasonal parasitism of Phyllocnistis citrella Stainton (Citrus leafminer) were investigated weekly during June 2010–September 2011 in two citrus orchards in Shiraz. In orchard 1 Parasitoids were collected from larvae and pupae stage of citrus leaf miner: Pediobius pyrgo Walker, Pediobius saulius Walker, Pnigalio soemius Walker. Moreover, Closteroceros formosa Westwood was observed in orchard 2. The most percentage parasitism was related to species P.soemius with 1.69% in orchard 1 and C. formosa with 26.32% in orchard 2. In orchards (1) and (2) the most percentage parasitism was in November 2010 with 2.88% and in January 2010 with 50.01% respectively.
  Keywords: Citrus leaf miner, Phyllocnistis citrella, Relative abundance, Parasitism, Shiraz
 • Maryam Abbaspour*, Jinous Rastegar, Shaban Ali Mafi Pashakolaei, Esmaeil Gholamian Pages 305-313
  Fruit flies (Diptera: Tephrtidae) is the most important pest causing damage to citrus fruit trees in the north of Iran. Biology of C. capitata was investigated on five mandarin cultivars under laboratory condition at temperature 27±1 OC, 70±5 RH and photo period 14L: 10D in control unit of Iran citrus research institute greenhouse in 2011. The result indicated that the mean developmental time of eggs under laboratory conditions on Page, Celementin, Onsho, Unesi and Yashar cultivars was 2.5±0.15, 1.8±0.2, 1.3±0.2, 2.4±0.18 and 2.7±0.12 days, respectively. The mean of larval period ranged from 9.8±0.2 days on Unesi to 12±0.22 days on page. Also, the experiments showed that there were no significant differences between pupal duration and pupae weight on mandarin cultivars. The mean developmental time for entire immature stages on Page, Celementin, Onsho, Unesi and Yashar was 27±0.52, 24.1±0.65, 22±0.57 25±0.65 and 26.5±0.47 days, respectively.
  Keywords: Biology, Fruit flies, mandarin, Mazandaran
 • Asghar Falahati Hosseinabad*, Mohammad Hassan Sarailoo, Seyyed Ali Jafari, Sedigheh Alizadeh Pages 315-328
  Family of Entomobryidae belongs to order of Collembola (springtails). The members of this family distinguish from other family by slender body, long hairs body, scales one body and lengthier fourth abdomen segment than third one. For study this family in during 2011- 2012, the sampling of soil and leaf composts, from different areas of Choram (kohgiloyeh and Boyer Ahmad province) and Collembola were extracted by heat in Berlise funnel. Microscopic slide were provided by Hoyer medium. In sum, five species from three different genus were collected and described which comprised one species belong to Willowsia genus, two species belong to Entomobrya genus, two species belong to Lepidocyrtus genus. The species are new for Iran fauna.
  Keywords: Collembola, springtails, Entomobryidae, Choram, Iran
 • Akbar Ghasemi, Kahrizeh*, Gadir Nouri, Ganbalani, Nouraddin Shayesteh, Iraj Bernousi Pages 329-347
  The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), is a serious pest of potato, Solanum tuberosum L. worldwidely. One of the methods used for controlling of it is deployment of resistant cultivars. Field experiments were conducted to evaluate the antixenosis resistance in 33 potato cultivars to this pest during 2007 - 2009. Research method in 2007 was similar to 2008 and was different from 2009. In a field choice test, the numbers of attracted beetles to the cultivars were determined as antixenosis index. Numbers of attracted beetles to the cultivars and numbers of egg masses on them were used as antixenosis indices during 2009. Cluster analysis of cultivars was performed with MINITAB15 statistical software using UPGMA procedure based on Euclidean distance. Combined analysis of variance of choice test data in 2007 and 2008 showed that with point of settled adult beetles on the studied cultivars, significant difference was observed between experimental years, blocks, times of counting, cultivars and reciprocal effect of cultivar × year (P < 0.0001). Mean comparison showed that cultivars Bright, Delikat, Nicola, Sinja, Carlita and Cardinal in 2007 and Cardinal, Carlita, Sinja, Elles and Romina in 2008 had the highest antixenosis resistance with the least settled adult beetles on them. Cluster analysis showed that in two first years, cultivars Cardinal, Carlita, Sinja, Bright, Raja, Nicola, Romina, Santana, Elles, Fianna and Satina with the least attracted beetles were resistance group in antixenosis index. Also, cluster analysis based on the number of attracted beetles to the cultivars and number of egg masses on the cultivars showed that cultivars Bridjet, Baltica, Cardinal, Nicola, Raja, Bright, Delikat, Carlita, Provento, Cosima, Armada, Elles and Beluga were placed in one group and had the highest antixenosis effects compared to others cultivars in 2009. Mean comparison showed that cultivars Cardinal, Carlita and Bridjet had the highest antixenosis resistance with the least settled adult beetles on them in three experimental years.
  Keywords: Resistance, potato, Colorado potato beetle, antixenosis
 • Rahman Hashemi*, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani Pages 349-357
  Carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) is the most important pest of pomegranate fruit in Iran. In the present study, the effect of applying timing of covering and different types of covering on infestation rate to carob moth were tested in Neyriz region (Fars province) from May to October in 2012. For this purpose, 45 trees of a orchards were selected randomly, treatments were included: crown flower covering, crown fruit covering, complete flower covering and complete fruit covering. There were signification differences between treat ments related to to pest infestation. The result showed that the mean infestation rates were 25.3% and 9.6% for control and complete covering of flower with fabric net in the first decade of May, respectively, so complete covering flower with fabric net in the first decade of May can reduce fruit damage by 62%. Highest percentage of infestation were recorded for using fabric net on fruit crowns (14.44%) and the lowest were observed for using fabric net on pomegranate flowers (9.66%). Comparison of flower and fruit drop, fruit cracking and infestation between treatments indicated that complete covering of flowers with fabric net in the first decade of May can be recommended for reduction of E.ceratoniae infestation. Therefore, the results revealed that the using fabric net on pomegranate flowers can be recommended in this region.
  Keywords: carob moth, Ectomyelois ceratoniae, covering, Neyriz
 • Mehdi Nasr Esfahani* Pages 359-375
  Rhizoctonia canker, also known as stem canker and black scurf of potato, Rhizoctonia solani Kuhn, causing serious economic losses by canker on under ground stem, roots, stolens, blanding of tubers and black scurf on potato surfacee in Isfahan. In this manscript, the effects of green chitting and or disinfection of potato seed tubers and soil were considered on this disease in the fields. The laboratory trails on R. solani isolates indicated that, almost all the sclerotinia are pathogenic. The seed tubers of four potato cultivars were selected and kept under room temperature along with normal light and high humidity for two months. Then, they were sown in the highly infested soil to the disease. The results indicated that the green chittings reduced Rhizoctonia stem canker severity effectively. In comparison to the above experiments, the fungicide screening, Rovral in the form of seed, soil and simultaneous seed and soil applications were carried out in the same fields. The results showed that the stem canker severity was reduced effectively compared to chittings and that of control. Increased growth response was observed in only green chitted potato seed tubers compared to other treatments.
  Keywords: Canker, Black scurf, Rhizoctonia, Chitting, Potato, Fungicides, Rovral
 • Ayatollah Nasrollahi Omran*, Farid Bigi Firoz Jaie, Maedeh Sangi Pages 377-391
  Green and Blue molds are the major postharvest disease of citrus fruit that caused by Penicillium digitatum and p.italicum those responsible for about 30% of losses in citrus crop per year. In common methods, these wound pathogens have been controlled by using synthetic fungicides such as Imazalil, benomil or thiabendazole. Concerns about their impact on human health and the environment and the rise of fungicide-resistant biotypes, biological control proposed as a suitable replace. In this research, for biological control on these pathogens, epiphytic microorganism isolated from fruit surfaces that collected from the citrus orchards in the North of Iran. Initial evaluation for Biological Control potential by these microorganism were done based on pathogen inhibition zone in laboratory conditions. 65 isolates of yeast and bacteria and 30 isolates of mold show potential for Biological Control on these molds. In next stage, fruit were wounded to a 2 mm depth of four equidistant points and microbial treatment were inoculated to each point bacterial and yeast suspension of 1×108 cell/ml concentration 24 h before pathogen spore inoculation (1×104 spore/ml) and in hold 15 c for one week. Results of microbial treatment compared with control based on appearance and severity of incidence. Biochemical test for identification of Biological Control isolates showed 3 isolates of Pseudomonas syringae, 2 isolates of Pantoea agglomerans and 1 isolates of Candida famata. Inhibitory mechanism of Biological Control showed evidence in production of volatile compounds and extracellular metabolites from P. syringae and extracellular metabolites from C. famata those have antifungal effect on P. digitatum and P. italicum.
  Keywords: Biological Control, Penicillium digitatum, P. italicum, Orange, Microbial Epiphytes, Antagonist