فهرست مطالب

ادیان و عرفان - سال چهل و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

نشریه ادیان و عرفان
سال چهل و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1392/09/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حسام الدین حسینی * صفحه 11
  قرآن فرشتگان را تدبیر گر نظام عالم و مظهر توحید افعالی و دارای افعال گوناگون و واسطه ی فیض پروردگار معرفی می کند. اما عهدین در مواردی مشترک با قرآن و در مواردی به گونه ای متضاد و متفاوت با یکدیگر به این امر پرداخته اند به گونه ای که شناخت درستی از فرشتگان ارائه نمی شود. و ازین رو، پژوهشگر کوشیده است با رویکردی تطبیقی، از بعد لغوی و تفسیری این مساله را بررسی نموده و پس از طرح دیدگاه های اندیشوران مسلمان و مسیحی و یهودی، با شاخصه هائی همچون: جامعیت، احاطه وگستردگی معارف، شفافیت، غنا، استحکام مطالب و ظرفیت جاودانگی، نقش فرشتگان در تدبیر جهان را در قرآن و عهدین تبیین کند تا دینداران را در ساختن جامعه ی برتر دینی، اخلاقی و انسانی، یاری رساند.
  کلیدواژگان: تدبیر، عهدین، قرآن، فرشتگان، مهیمن
 • شیرزاد طایفی*، عاطفه شاهسوند صفحه 39
  در دیوان غزلیات عطار نیشابوری، شاعر عارف سده های ششم و هفتم ق، تجلی دو گونه ی شعری مشهود است: یکی شعر شخصی(فردی) و دیگری شعر اجتماعی. در میان غزلیات عرفانی او نیز، نوعی «قلندریات» وجود دارد که ابعاد هنری شاعر را در هر دو نوع شعری به نمایش می-گذارد؛ به عبارت دیگر، عطار در قلندریات خود به هر دو جنبه ی شعر نظر داشته است؛ یعنی هم از دیدگاه شخصی به آن پرداخته و هم در قالب نقد و اصلاح گری، بعد اجتماعی به آن بخشیده است.
  این مقاله در پی آن است، که شعر قلندری عطار را با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و با نگاهی تحلیلی و از دو دیدگاه شخصی و اجتماعی در زمینه ی ادبیات انتقادی بررسی کرده، بازتاب تجربه ی شخصی عرفانی از یک سو و سیمای اجتماعی عصر عطار را از سوی دیگر، در قالب نوعی از غزل عرفانی (قلندریات) ارائه دهد؛ به گونه ای که در نهایت می توان گفت، این نوع غزل در ارتباط با شطحیات عرفانی، منجر به بروز هر دو نوع شطح آگاهانه یا عمدی(سخنان انتقادی بازگو کننده ی دردهای جامعه ی سیاسی و دینی در قالب نفی ریا، تعصب و خشکی عقیده) و شطح ناآگاهانه (سخنان متناقض نمایی که در اثر استغراق در عوالم فنا، ترجمه ی تجربه ی عرفانی شخص است) می گردد. آن بخش از قلندریات که تحول عظیم روحی در خلال تجربه ای ماورایی تصویر می گردد، جلوه گر جنبه ی فردی و ناآگاهانه ی شطح است و نوع دیگر قلندریات، بیانگر نگاه انتقادی عطار در جهت آسیب شناسی اجتماعی وی و جنبه ی اجتماعی و شطح آگاهانه یا عمدی او است.
  کلیدواژگان: شطحیات، عرفان، عطار نیشابوری، غزل، قلندریات
 • احمد کفاش تهرانی*، حسن ابراهیمی صفحه 63
  وحدت وجود، عالی ترین شکل توحید و محور مسائل و مباحث عرفان نظری است. عرفان نظری به شکل مدون و منسجم از زمان محی الدین بن عربی در سده ی هفتم ق شکل گرفت. از آن زمان تا کنون عده ی بسیاری، هم به منظور اثبات و هم به منظور رد کردن وحدت وجود، رساله ها و کتاب هایی نگاشته اند. یکی از افرادی که در این رابطه دست به قلم برده و در صدد اثبات و رد ایرادات و اشکالات وارده به این اصل اساسی عرفان نظری بر آمده است، عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد انصاری از دانشوران طراز اول حنفی مذهب هند در سده ی دوازدهم ق است. وی به پیروی از انگاره های ابن عربی در پی تبیین وحدت وجود و توجیه کثرات و تعینات آن برآمده است. این نوشتار ضمن بیان درون مایه ی این رساله، به تصحیح آن به شیوه ی قیاسی پرداخته تا از رهگذر آن، مرجعی در عرفان به ویژه یکی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث آن یعنی وحدت وجود، پیشکش و پژوهشگران حوزه عرفان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عبدالعلی انصاری، وحدت وجود، شریعت، تعین اول، تعین ثانی، رساله ی وحدت وجود
 • رامین محرمی* صفحه 105
  روش پژوهشی مقاله از نوع تحلیل محتواست. هدف مقاله مقایسه و بیان تمایز و تشابه دیدگاه غزالی و مولوی درباره ی امکان رویت خداوند است. هر دو در مسلک کلامی، اشعری، و معتقد به رویت خداوند هستند، اما آنان درباره ی کیفیت، محل و ابزار رویت خداوند نگرش و تفسیر عرفانی هم دارند. دیدگاه کلامی غزالی غالب بر دیدگاه عرفانی او، اما دیدگاه عرفانی مولوی غالب بر دیدگاه کلامی اوست. غزالی بعد از بحث های فراوان کلامی و عرفانی، سرانجام همانند اشاعره، خداوند را نه در دنیا، بلکه در آخرت و فقط برای مومنان باچشم سر قابل رویت می داند، اما مولوی مقلد صرف کلام اشاعره نیست. او خداوند را در دنیا و آخرت با چشم دل قابل مشاهده، و چشم سر را همیشه از دیدن خداوند ناتوان می داند. او چشم سر را از حواس مشترک میان انسان و حیوان می داند که دیدن با آن، فضیلتی برای انسان به بار نمی آورد، اما انسان حواس باطنی نیز دارد که مایه ی کرامت انسانی است و رویت نیز با همان حواس باطنی ممکن خواهد بود.
  کلیدواژگان: رویت خداوند، عرفان، غزالی، مقایسه، مولوی
 • سمیه موسوی جهان آبادی*، ناصر گذشته صفحه 125
  در این مقاله معنا شناسی های مختلف از اخلاق در نوشته های کرکگور مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، سه معنای متفاوت برای اخلاق دراندیشه ی او شناسایی شده است، نخست اخلاقی خدامحور به مثابه مرحله ی گذار از زیبایی شناسی و آمادگی برای ورود به ساحت دین، دیگر اخلاق با مشخصه های اخلاق کانتی و هگلی که کرکگور حکم به تعلیق آن در برابر دین می دهد و سومی، اخلاق به عنوان تجلی جمعی عشق مسیحایی.
  کلیدواژگان: کرکگور، اخلاق، عشق مسیحایی
 • محمد میرزایی*، تیمور قادری صفحه 145
  در این مقاله دو مفهوم گاهانی به هم پیوسته، اسپنیشته مینیو و اسپنته مینیو، با دو مفهوم بنیادین در نظام اندیشگی محیی الدین ابن عربی، فیض اقدس و فیض مقدس، مقایسه می-شود. هدف از این قیاس، بیش از تطبیق این دو مفهوم، تلاش برای تبیین یکی از امهات مفاهیم گاهانی در چارچوب نظریات یکی از چهره های اصلی عرفان اسلامی است. به این منظور، در گام نخست نگاهی به دو لفظ اسپنیشته مینیو و اسپنته مینیو می اندازیم وپس از بررسی کارکرد این دو اقنوم در یزدان شناخت گاهانی، در بخش دوم، توضیح بسیار کوتاهی درباره ی دو مفهوم فیض اقدس و فیض مقدس ارائه می کنیم. در بخش سوم مقاله، به مقایسه ی دو مفهوم گاهانی با دو اصل مورد اشاره در اندیشه ی ابن عربی می-پردازیم. آوانویسی متون گاهانی در سراسر این مقاله مطابق روش هلموت هومباخ است (Humbach، 1991).
  کلیدواژگان: اسپنیشته مینیو، اسپنته مینو، فیض اقدس، فیض مقدس، زرتشت، ابن عربی
 • محمدرضا یوسفی*، الهه حیدری صفحه 171
  پارادوکس «نور سیاه» در آثار عارفانی همچون نوشته های عین القضات و احمد غزالی، رمزی عارفانه برای اموری چون ذات حق تعالی یا دیدنی نادیدنی، حجاب ذات، بالاترین نورها و جامع انوار حتی نمادی از ذات ابلیس در مقابل نور سفیدکه تمثیل نور محمدی(ص) است، کاربرد دارد. در عالی ترین مصادیقش افزون بر ذات الهی، در بسیاری موارد تجسم انسان کامل و عارف واصلی است که همچون آهن گداخته، صفات آن مثل سیاهی، سردی و سختی را در اثر مجاورت آتش از دست داده سرخ، نرم و داغ شده است؛ در حالی که مثل آتش است، عین آتش هم نیست؛ از طرفی دیگر آهن هم نیست. با اینکه سر تا پا الهی شده ولی خدا نیست گرچه همان انسان قبل نیز نیست. او به مرحله ی «انسان خدایی» رسیده است و همانند خورشیدی که در نیمه شب جهان مادی می درخشد باعث روشنی و هدایت می گردد. او مظهر «کنت کنزا مخفیا» و «نور علی نور» است که تمام رنگ ها را با ریاضت در خم وحدت یک رنگ کرده به رنگ سیاه یا نور ذات رسیده است.
  کلیدواژگان: پارادوکس، نور سیاه، ادبیات عرفانی، انسان کامل، احمدغزالی، عین القضات
|
 • Sayed Hesamaldin Hosseini * Page 11
  Holy Quran introduces angels as managers of entire world in a monotheistic manner. Based on Holy Quran they have different actions and are catalyst of God. In Holy Bible, some of the ideas related to role of angels are similar to Holy Quran; but in many cases, it shows different or even contradictory description. So it can not demonstrate a right quide to real role of angels. In this study, researcher tries to compare this issue from the aspects of linguistic lexicography and commentary. Also it aims to explain Muslim, Christian and Jewish scholar's views related to it comprehensively, especially the eternal capacity of the role of angels in management of the world.
  Keywords: Holy Quran, Bible, angel, management, monotheistic manner
 • Shirzad Tayefi *, Atefeh Shahsavand Page 39
  Two poetic kinds can be pointed out in Attar Nishapuri’s, sixth and seventh century poet, divan of sonnets: individual and social. Among his mystic poetry, a kind of Ghalanderies can be identified, which shows his skill in the above mentioned kinds of poetry. In other words, Attar paid attention to both forms; not only has he viewed them from an individual perspective, but also, he has considered them socially, as a critic. Based on library research and inductive method, this study aims to examine Attar’s Ghalanderi poetry from an analytical, individual and social point of view. Thus we present a reflection of personal mystic experience on the one hand and a social image of Attar’s times, in a form of mystic sonnet (Ghalanderies), on the other hand. Finally, we show how this kind of sonnet, in relation to Mystic Shathiat, leads to the rise of both conscious or intentional and unconscious Shath(critical remarks reflect political and religious community in the form of negating of hypocrisy, prejudice and dogma) and unconscious Shath (paradoxical remarks are translation of individual experience because o f going down in perdition worlds) that part of Ghalandaries which images great spiritual evolution during a supernatural experience in mysteries of Ghalandar and Moghan portray an individual and unconscious aspect of shath and other types of Ghalandaries expresses Attars critical opinions to his social pathology that show his social aspect and conscious or intentional Shath.
  Keywords: Attar Nishapuri, Ghalanderies, Mysticism, Shath, Sonnet
 • Ahmad Kaffash Tehrani *, Hasan Ebrahimi Page 63
  Unity of being (wahdat al-wujud) is the highest form of the unity of God (tawhid) and the fundamental principle of theoretical mysticism. It was since Ibn al-Arabi's time in 7th century that theoretical mysticism was consistently developed. Since then the concept of Unity of being has continued to receive attention and many scholars have written books and treatises both in proving and rejecting it. Abd-al-Ali Mohammad Ibn Nezam-al-din Mohammd Ansari, a leading 12th century Indian theologian of the Hanafī school, is one of these scholars. Following Ibn al-Arabi's point of views, he has tried to rationalize the Unity of being and to justify its multiplicities and status. Explicating themes running through the treatise, this article attempts to edit it as a reference in mysticism, especially in the pivotal subject of Unity of being.
  Keywords: Abd, al, Ali Ansari, Unity of being, Divine law, mysticism, Treatise of wahdat al wujud
 • Ramin Moharrami * Page 105
  This article compares the viewpoint of Ghazali and molavi about vision of God. Ghazali and Molavi are Asharites and both believe in the vision of God. In addition to the theological view, their mystical view has been effective in shaping their thinking about quality, location and visibility tool of the vision of God. Ghazali’s theological's view is dominates his mystical view but Molavi's mystical view is dominates his theological's view. Ghazali, like other Asharites, believed that God is not visible in the world. He is visible only in the other world and only for the believers with outward eye. Molavi is not absolute emulator of Asharite's theology. He believes that God is visible with heart’s eye in the world and the other world. But the outward eyes are incapable of vision of God. Human being has innate senses that make the human's dignity, and god is visible with the inner senses.
  Keywords: vision of God, theology, mysticism, Comparison, Ghazzali, Molavi
 • Somayeh Mosavi Jahan Abadi *, Naser Gozashteh Page 125
  This article studies the different meanings of ethics in Kierkegaard's writings. It recognizes three meanings of it in his thought. The first of them is the divine Centre ethics as a transit stage after the aesthetical sphere and a preparation stage for entrance to the religious sphere. The second is the ethics with Kantian and Hegelian elements that Kierkegaard condemns it to suspension in comparison by religion. And the third one is ethics as a collective disclosure of Messianic love.
  Keywords: Kierkegaard, ethics, religious sphere, aesthetical sphere, Messianic love
 • Mohammad Meerzaei*, Taymur Ghaderi Page 145
  This article tries to compare two contiguous concepts in Zoroaster’s Gāthas, “Spэništa mainyu”- “spэnta mainyu”, with two others in Ibn Arabi’s mystical system, “al-fayḍ al-aqdas”- “al-fayḍ al-muqaddas”. By this comparison, we are in quest of arraying an explanation of two basic concepts of the Gāthas within the theories of a major figure of Islamic mysticism rather than corresponding these two to those. For this purpose, this paper takes a look at “Spэništa mainyu” and “spэnta mainyu” and after pursuing the function of these two hypostasises in Gāthic theology, in the second part, it offers a very short explanation about the two Ibn-Arabian concepts “al-fayḍ al-aqdas” and “al-fayḍ al-muqaddas”. In the third part the mentioned comparison between the two Gāthic elements and the two Ibn-Arabian is accomplished. The Gāthic terms, words and phrases are transcripted according to Humbach’s method all over this article.
  Keywords: al, fayḑ al aqdas, al, fayḑ al muqaddas, Spэništa mainyu, spэnta mainyu, Zoroaster, Ibn, Arabi
 • Mohamadreza Yousefi *, Elahe Heidari Page 171
  Paradox of "black light" in mystical texts such as Ahmad Qazzali and Einolquzats’ works is used for the essence of the Supreme Being or invisible Omnipresent God, the brightest lights. In addition, it refers to perfect man and mystic who, as a molten iron, has lost the traits of darkness and coldness in the vicinity of the fire and become soft and hot. He has been divine but not God; even though he is not same as ordinary human. He has become "divine human". He is same as the midnight sun that shines in material world and guides others. He is the one who, with asceticism and struggle, turns all the colors to mono color in the unity; so he has reached a black color, the nature light.
  Keywords: Ahmad Qazzali, Einolquzat, black light, light, perfect man, mystical literature