فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دام های بزرگ
پیاپی 18 (بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد حجازی*، میر سپهر پدرام، حسین عاشق، نازنین جعفری صفحه 1

  دمیده شدن ممتد یک گاز بی اثر به داخل حفره صفاقی در حین لاپاراسکوپی شرایط کاری را برای جراح راحت‌تر می‌کند. حجم این گاز باید به اندازه کافی زیاد بوده تا جراح دید کافی داشته باشد اما نباید از حد استاندارد آن (15 میلی متر جیوه) فراتر رود. متداولترین گازی که بدین منظور استفاده می‌شود دی اکسید کربن است زیرا این گاز اجازه انجام الکتروکوتری بی خطر را داده و به سرعت در عروق خونی جذب و حل می‌شود، بنابراین خطر امبولیسم گاز را کاهش می‌دهد. بیست قلاده سگ ماده از نژاد مخلوط برای این مطالعه آماده شدند. وزن متوسط آنها 3 ±20  کیلوگرم و سن متوسط آنها 2/1 ± 18 ماه بود. سگ ها به صورت تصادفی به دو گروه 10 تایی تقسیم شدند. در گروه کنترل فشار داخل شکمی در حد 12 میلی متر جیوه و در گروه آزمایش در حد 20 میلی متر جیوه نگه داشته شد. طول مت جراحی (زمان وجود گاز در حفره شکمی =4 ساعت) در نظر گرفته شد. ارزیابی هیستوپاتولوژی، تغییرات آسیب شناسی بیشتری را در کلیه تمام سگ‌های گروه آزمایش نشان داد. یافته‌های ما نشان داد ارگان هایی که رسانش خونشان توسط یک یا دو سرخرگ و بازگشت خونشان توسط یک یا دو سیاهرگ تامین می‌شود، به افزایش فشار داخل حفره بطنی بسیار حساس ترند.

  کلیدواژگان: پاسخ مرحله حاد، پروتئین فازحاد، هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئید A، اسبچه خزر
 • جعفر رحمانی* صفحه 11

  زنجبیل ( Zingiber officinale) گیاهی از خانواده Zingiberaceae  است. مطالعات نشان داده است که عصاره زنجبیل دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی ، ضد باکتریایی، ضد قارچی ، تحریک سیستم ایمنی و ضد میکروبی میباشد. از آنجا که زنجبیل دارای اثرات مختلف گوارشی و واجد ارزش تغذیه ای است، جهت تعیین اثرات دارویی و تغذیه ای این گیاه در  این تحقیق ، تاثیر تغذیه با پودر زنجبیل بر روی برخی از فاکتورهای سرمی مرتبط با نمودار متابولیکی طیور مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق 1000 عدد جوجه گوشتی نژاد راس بصورت تصادفی به 4 گروه 250 تایی شاهد یا گروه A (تغذیه بدون  پودر زنجبیل)، گروه تیمار B (تغذیه با پودر زنجبیل با دوز یک کیلوگرم در هر تن جیره)، گروه تیمار C (تغذیه با پودر زنجبیل با دوز 2 کیلوگرم در هر تن جیره) و گروه تیمار D (تغذیه با پودر زنجبیل با دوز 3 کیلوگرم در هر تن جیره) تقسیم شد. جوجه ها در یک دوره پرورشی 42 روزه با جیره های تعیین شده تغذیه و در پایان دوره ضمن تعیین وزن نهایی، از آنها خونگیری بعمل آمده و نسبت به سنجش فاکتورهای سرمی پروتئین ، اسید اوریک، گلوکز  و ارزیابی فعالیت سرمی آنزیم AST  اقدام شد و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.در این بررسی افزایش معنی دار وزن نهایی ، فعالیت آنزیم AST و  گلوکز دیده شد ضمن آنکه در مورد اسید اوریک و پروتئین اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. . لذا می‌توان نتیجه گیری کرد که استفاده از پودر زنجبیل بادوز 1 کیلو در تن در تغذیه طیور ، بر روی کلیه ها اثر سویی نداشته و موجب افزایش وزن نهایی و افزایش تولید میشود.

  کلیدواژگان: پودر زنجبیل، وزن نهایی، فاکتورهای بیوشیمیایی
 • علی اکبر امیری*، بهنام مشکی صفحه 19

  در اکثر مناطق دنیا لینگواتولوز از بیماری‌های مهم انگلی بوده و در کشتارگاه‌ها از عوامل عمده ضبط کبد محسوب می‌شود. ابتلا به این انگل علاوه بر خسارات اقتصادی غیر‌مستقیم مسلما بر تولیدات دامی نشخوارکنندگان تاثیرگذار است. انگل بالغ لینگواتولا  سراتا در بینی و مجاری تنفسی سگ و سایر سگ سانان زندگی می کند. علفخواران نظیر گاو، گوسفند، بز و شتر بعنوان میزبان واسط با بلعیدن تخم انگل آلوده شده و مراحل نوزادی در احشاء و اندام‌های داخلی آنها بویژه عقده‌های لنفاوی مزانتر، کبد، ریه، طحال و کلیه ادامه می یابد، سپس مرحله نوزادی در بافت‌های مذکور پس از چند مرحله پوست اندازی که 6-5 ماه به طول می انجامد به مرحله نوچه ای می رسد. هدف از بررسی حاضر تعیین وضعیت آلودگی به لینگواتولا  سراتا در نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند وبز) کشتار شده در کشتارگاه سنندج بود، بدین منظور از تعداد 35 لاشه گوسفند و 35 لاشه بز در هر فصل (سال 1391)، طی بازرسی کشتارگاهی نمونه گیری بعمل آمد. نمونه ها ضمن مشاهده مستقیم با روش هضمی نیز تحت آزمایش قرار گرفتند. در هر مورد نمونه گیری محل، جنس و سن دام ها ثبت گردید. در تحقیق حاضر در هیچکدام از نمونه‌های تحت بررسی آلودگی به مرحله نوزادی کرم زبانی شکل مشاهده نشد. مسلما این وضعیت به دلیل عدم وجود آلودگی میزبان اصلی یعنی گوشتخواران با اولویت سگ در نواحی تحت بررسی می‌باشد، با این وجود بنظر می رسد که بایستی مطالعات تکمیلی در مورد این طیف میزبانی و در منطقه تحت اشاره مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شیوع، لینگواتولا سراتا، سنندج، گوسفند، بز
 • عبدالمجید محمدزاده، رضا حکیمی*، آرام شریفی، مهوش قربانی صفحه 25

  در طی 30 سال گذشته، کمپیلوباکتر به عنوان شایعترین عامل باکتریال گاستروانتریت انسان در کشورهای توسعه یافته مطرح بوده است. در این میان سگ ها به عنوان ناقلین بدون علامت، نقش مهمی در انتقال این باکتری به انسان دارند. به همین دلیل و با توجه به مشکلات جداسازی باکتری تشخیص سریع و دقیق حیوانات آلوده مهم است. در این بررسی طی  پاییز سال 1390، نمونه گیری از مدفوع 60 سگ سالم خانگی در شهرکرد انجام گرفت. بعد از استخراج DNA از نمونه های مدفوع، ابتدا توسط یک جفت پرایمر یونیورسال موارد مثبت که حاوی توالی نوکلیوتیدی خاص  (توالی‏های اختصاصی در ژن‏های 16s rRNA) جنس کمپیلو باکتر بود، شناسایی شد و سپس با تکنیک PCR، شناسایی گونه شایع کمپیلوباکتر در سگ (کمپیلوباکتر ژژونی) که در انسان بسیار بیماری زاست انجام گرفت. از مجموع 60 نمونه مدفوع  سگ، 18 مورد (30 درصد) آلوده به کمپیلوباکتر بودند که از این میان کمپیلوباکتر ژژونی 33/8 درصد (5 مورد) از آلودگی ها را به خود اختصاص داد. با استفاده از نرم افزار SPSS با روش آنووای یک طرفه نشان داده شد که میزان موارد آلودگی به کمپیلوباکتر در بین سگ‌ها به صورت معنی داری زیاد می باشد. نتایج بررسی نشان داد که می‌توان از تکنیک PCR به عنوان روش تشخیصی سریع برای شناسایی باکتری های جنس کمپیلوباکتر و گونه‏های متعلق به آن در نمونه مدفوع حیوانات بیمار یا حامل استفاده کرد، بدون اینکه نیازی به کشت میکروبی و استفاده از آنتی‌بادی‏های متعدد و گرانقیمت باشد.

  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر، سگ خانگی، تکنیک PCR
 • محمدافشین اکرمی مقدم*، علی نقی جدی، اسعد رخزادی صفحه 31

  کلسیم ازعناصر اصلی است که در فعالیتهای متابولیک وعضلانی بدن دخالت دارد .در این بررسی یکساله از 331 راس گوسفند نژاد ماکویی (157 راس گوسفند نر و 174 راس گوسفند ماده)از گروه های سنی مختلف در استان آذربایجان غربی خونگیری شدومیانگین کلسیم یونیزه خون پس از جدا سازی سرم به روش کالریمتریک سریع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سطح سرمی کلسیم در دامنه میلی4598/.±69/7 تا میلی 1299/.± 42/9 بود.بین عیار کلسیم یونیزه خون و سن ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.میانگین کلسیم یونیزه در سرم گوسفندان نژادماکویی مورد مطالعه در فصل پاییز بیشتر از سایر فصول بود.میانگین عیار سرمی کلسیم یونیزه در فصول مختلف سال اختلاف معنی‌داری داشت. در فصول مختلف میانگین سطح سرمی کلسیم یونیزه در میش ها بیشتر از قوچها بود و ارتباط معنی داری بین میزان کلسیم یونیزه سرم و جنس دام وجود داشت .نتایج این بررسی نشان داد که عامل اصلی تعادل کلسیم یونیزه سرم گوسفندان تحت مطالعه در زمان افزایش نیاز فیزیولوژیک بدن متاثر از عوامل هورمونی بوده و تغییرات فصلی در رژیم غذایی در درجه دوم اهمیت است بطوریکه اثر فصل بر پایه تغییرات فتوپریودیک در هر دو جنس نر وماده تقریبا مطرح بود.

  کلیدواژگان: کلسیم، گوسفند ماکوئی، استان آذربایجان غربی
 • مهدی خجسته کی*، محمد یگانه پرست، مجید کلانتری نیستانکی صفحه 39

  به منظور بررسی تاثیر درمان هورمونی و استفاده از الگوی سه زایش در دوسال بر راندمان تولید بره از سنین مختلف میش‌های زندی تعداد 149 راس میش به هفت گروه سنی مختلف(1تا 7 سال) تقسیم شدند. میش‌های موجود در تمام گروه‌های سنی  برای سه دوره تولید مثلی متوالی به فاصله 8 ماه تحت درمان هورمونی قرار گرفتند. تیمار هورمونی میش‌ها شامل همزمان سازی فحلی با استفاده از اسفنج پروژسترون به مدت 12 تا 14روز قبل از تاریخ جفت گیری و سپس خروج اسفنج‌ها و تزریق 400 واحد بین المللی PMSG به هر میش بود. میش‌های موجود در تمام گروه‌ها به روش قوچ اندازی طبیعی بارور شدند. در حالیکه درصد میش‌های قصر و درصد تلفات قبل از شیرگیری بره‌های متولد شده از میش‌های یک تا هفت ساله به لحاظ آماری  یکسان بود، اما بین میش‌های یک تا هفت ساله به لحاظ تعداد زایش طی 2 سال، تعداد بره متولد شده، نسبت چند قلوزایی، تعداد بره از شیرگرفته، مجموع وزن بره متولد شده و مجموع وزن بره از شیرگرفته شده تفاوت معنی داری وجود داشت(P<0.01). نتایج نشان داد میش‌های پنج ساله و شش ساله بهترین پاسخ به درمان هورمونی را در الگوی سه زایش در دو سال داشته و بالاترین میزان بره را در بین تمام سنین مورد بررسی تولید کردند، در حالی که میش‌های هفت ساله و  یک ساله دارای پایین ترین عملکرد بودند.

  کلیدواژگان: گوسفندزندی، درمان هورمونی، سه زایش در دو سال، تولید بره، سن میش
 • محمدصادق صفایی*، محمدمهدی زارع زاده، نگار هدایت، یاسمین نصری حسنی صفحه 47

  با سرد شدن هوا در فصل زمستان و با وجود محدودیت های دمایی، تولید تخم مرغ در مناطق روستایی و سایر مرغداری هایی که در تامین دمای مطلوب با مشکل مواجه هستند؛ از نظر کیفی و کمی کاهش می یابد. آب پنیر ارزش غذایی و پربیوتیکی دارد  مهم‌ترین اولویت این تحقیق، تعیین میزان اثر بخشی آب پنیر بر افزایش تخمگذاری مرغ های بومی در فصل زمستان و تنش های سرمایی می باشد.در این تحقیق از 90 قطعه مرغ بومی تخمگذار در سن 38 هفتگی طی مدت 30 روز استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار (9 قفس10 تایی) انجام شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب عبارت بودند از: 1- گروه اول (شاهد) که در کل دوره ی آزمایش جیره ی پایه (بر اساس ذرت و کنجاله ی سویا) دریافت کردند و در دمای12-8 درجه ی سانتیگراد نگهداری شدند؛ 2- گروه دوم در کل دوره ی آزمایش جیره ی پایه دریافت کردند و در دمای20-16 درجه ی سانتیگراد نگهداری شدند؛ 3- گروه سوم در کل دوره ی آزمایش جیره پایه به همراه محلول آب پنیر 5% دریافت کردند و در دمایی مشابه گروه شاهد نگهداری شدند. در ادامه بعد از گذشت 10 روز از اجرای تیمار های مربوطه، تعداد تخم مرغ ها و بعضی از شاخص های کیفی آن در هر گروه اندازه گیری و آنالیز گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان تخم گذاری در گروه های دوم و سوم به ترتیب 60% و50% افزایش یافت. تخم مرغهای گروه 3 در مقایسه با گروه 2 از نظر کیفیت بطور کلی بهتر بوده و رابطه معنی داری را ایجاد کرده بود (05/0 > P). پس می‌توان با اضافه کردن آب پنیر به جیره غذایی مرغان تخم گذار، مقداری از خسارت های ناشی از تنش سرمایی در کاهش تولید تخم مرغ را جبران نمود.

  کلیدواژگان: آب پنیر، تخم مرغ، پروبیوتیکی، تنش سرمایی
 • هیوا کریمی دره آبی*، مهرداد کریمی، کیوان ابراهیمی مقدمی صفحه 53

  سالمونلا یکی از مهمترین عوامل مسمومیت مواد غذایی در دنیا می باشد که در موارد زیادی از لاشه‌های طیور و فرآورده‌های گوشت طیور جداسازی شده است. آلودگی سالمونلایی در لاشه‌های طیور می تواند بیشتر به دلیل آلودگی تقاطعی لاشه‌ها با عوامل آلوده کننده، عدم شتشوی کافی لاشه ها، آلودگی خط کشتار و عدم نگهداری لاشه در درجه حرارت پایین در زمان توزیع باشد. در این مطالعه برای بررسی میزان آلودگی سالمونلایی در لاشه‌های طیور، از 60 لاشه طیور توزیع شده در سطح سنندج بدور از هر گونه آلودگی ثانویه نمونه برداری کرده و با روش های میکروبی متداول کشت شده و با استفاده از PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.برای جداسازی سالمونلا با استفاده از PCR ژن اختصاصی جنس سالمونلا Inva بررسی شد. نتایج حاصل از روش PCR  نشان داد که 66/16 درصد لاشه‌های طیور دارای آلودگی سالمونلا بودند.این مطالعه نشان داد که میزان شیوع آلودگی سالمونلایی در لاشه‌های طیور  توزیع شده در سطح سنندج بالا می‌باشد

  کلیدواژگان: سالمونلا، لاشه طیور، آلودگی تقاطعی، PCR
 • علی پارسا*، محمد رهاننده، پویا علی محمدزاده صفحه 59

  عامل بیماری لیگولوزیس انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis) می‌باشد. از سستود هایی است که میزبان اختصاصی نداشته و در سطح وسیع در بین ماهیان مختلف میتواند دیده شود.در این بررسی سد وحدت کردستان از نظر این بیماری مورد بررسی قرار گرفت.این مطالعه طی یکسال نمونه گیری با مراجعات فصلی انجام شد. شاکولی تیگریس (Alburnus mossulensis) بعنوان ماهی بومی انتخاب و در فصول مختلف سال جمعا 1200 عدد از آن صید گردید. بعد از شناسایی ماهی مورد نظر ، شکم آنها شکافته شده و آلودگی آنها مورد بررسی قرار گرفت. جهت تایید پلروسرکوییدهای جدا شده بعد از رنگ آمیزی، توسط استریواسکوپ بررسی و جنس لیگولا تایید گردید. نتایج نشان داد که از بین 1200 قطعه ماهی که در مدت یکسال صید گردید 379 ماهی آلوده بوده اند که نشان دهنده آلودگی 32 درصدی شاکولی در این منبع آبی است. درصد آلودگی در فصول مختلف بترتیب زمستان 43 درصد، بهار 25 درصد، تابستان28 درصد و پاییز 40 درصد بود. همچنین حداکثر تعداد پلروسرکویید داخل محوطه بطنی 13 عدد بود و اکثر ماهیان 5 تا 6 پلروسرکویید داخل محوطه بطنی خود داشتند. لذا با توجه به گزارش این انگل از قزل آلا و روند تاسیس استخرهای خاکی پرورش قزل آلا درکشور و متعاقب آن در این منطقه ضروری است در خصوص شیوع این بیماری در قزل آلا تمهیدات پیشگیرانه ای در نظر گرفته شده و اقدامات لازم جهت قطع چرخه انگل صورت گیرد.

  کلیدواژگان: شاکولی تیگریس، لیگولوزیس، اپیدمیولوژی، سد وحدت
|
 • Page 1

  During laparoscopy, a working space is established by continuous insufflating aninert gas in the peritoneal cavity whose volume should be large enough to facilitatesurgery without increasing intra-abdominal pressure (IAP) over a threshold limit (usually15 mm Hg). The most commonly used gas is CO2, since it permits safe electrocauteryand is rapidly absorbed and dissolved into blood, thus minimizing the risk of gasembolism. Twenty female mixed breed dogs which chose for an experimental procedurewere prepared. Average of weight was 20 ± 3 kilograms and average recorded of age was 18 ± 1.2 months. They randomly divided to two groups (n10). In control group theintraabdominal pressure was maintained 12 mm/Hg and in test group 20 mm/Hg duringthe operation. Histopathologic evaluations revealed more pathological changes at thekidney of all the dogs in test group (intraabdominal pressure: 20 mm/Hg) in comparisonto control group (intraabdominal pressure: 12 mm/Hg). Findings showed that, the organswith fewer numbers (1 or 2) of arteries and veins are more susceptible to increased intraabdominal pressure.

  Keywords: Laparoscopy, intraperitoneal pressure, CO2, kidney, liver, pancreas, Spleen
 • Rahmani J* Page 11

  Ginger (Zingiber officinale) is a plant of the Zingiberaceae family. From past periods the plant root has been used to treat Antioxidants, anti inflammatory, Antibacterial, anti Fungal, Stimulation of the immune system and Antimicrobial properties. It has been revealed in recent studies, that ginger has various pharmacological characteristics because of active compounds such as Shogaols and Gingerols that are responsible for its strong aroma. Ginger has different gastrointestinal, general and nutritional effects, but in the present study only the effect of feeding with ginger powder on some serum factors associated with the metabolic profile of the poultry was evaluated in order to determine medical and nutritional effects of the plant. In this study, 1, 000 Ross broilers were divided randomly into 4 groups, each group consisted of 250 broilers (A, B, C, D): A=control group (diet without dried ginger), B=treatment group (fed with a dose of 1kg dried ginger per ton of diet), C= treatment group (fed with a dose of 2kg ginger per ton of diet), D= treatment group (fed with a dose of 3kg ginger per ton of diet). The chicks were fed in a 42-day period with the specified diet and at the end of the period final weight were determined and blood samples were taken, too. Also, serum factors such as total protein, uric acid, glucose and serum enzyme activities of AST were measured and the obtained results were analyzed statistically using Anova and Tukey tests. In the present study the meaningful increase of weight، AST enzyme activity and glucose was proved and there was no significant difference about uric acid and serum protein in any group. We can conclude the use of dried ginger No adverse effects on the kidneys also increases weight and production.

  Keywords: Ginger, final weight, biochemical parameters
 • Amiri A.A*, Meshgi B Page 19

  Linguatulosis is an important parasitic disease in most parts of the world with majorcause of eliminates the liver in the slaughterhouses. In addition to indirect economicallyloss after infection of Linguatulosis, it affects ruminant productions as well. The adultform of Linguatula Serrata resides within the nasal and respiratory passages of dogs andother canines. It is tongue shaped, lightly convex dorsally and flattened ventrally. Eggsare approximately 70-90 microns. Ruminants such as cattle, sheep, goat and camel asintermediate hosts infect by ingestion of the eggs, and then eggs hatch and larval stagescontinue to develop in visceral cavity and internal organs especially intestinal lymphnodes, liver, lung, spleen and kidneys. After some moulting stages which is around 5-6months, the infective nymph is developed. The aim of the present investigation was toidentify the infection status of slaughtered small ruminants (sheep and goat) to LinguatulaSerata in the Sanandaj slaughterhouse. For this purpose, sampling was done from 70carcasses (35 sheep and 35 goats) in each season and in different seasons. Samples were tested by direct observation and digestive method. In each sampling case location, gender and age of the animal was registered. In this study, none of the investigated samples were infected. Undoubtedly, this situation could be a result of infections absent in carnivores as main host and in priority, dogs in the investigated region. Furthermore, complementary studies should be done for this range of the host.

  Keywords: Prevalence, Linguatula Serata, Linguatulosis, Sanandaj, Sheep, Goat
 • Mohammadzadeh a, Hakimi Alni r *, Sharifi a, Gorbami M Page 25

  During the past 30 years, the Campylobacter has been the most common cause ofgastroenteritis in developed countries. Dogs as asymptomatic carriers play an importantrole in transfering of bacteria to human. Therefore, rapid and accurate diagnosis of carrieranimalsis important. During the autumn months of 2011 in Shahr-e-Kord city a total of60 stool samples from healthy domestic dogs, in order to detection of Campylobacterwere collected. After extraction of DNA from the stool samples, positive samples whichcontain nucleotide sequence related to Campylobacter spp. were identified usinguniversal pair primers. Then identification of common species Campylobacter in dog(C.jejuni) which is highly pathogenic for humans was performed using PCRtechniqe.Out of 60 samples, 30% (18 Case) were positive due to Genus Campylobacter.Hereof, Campylobacter jejuni allocated 8.33% (5 out of 18) of this Pollution. SPSSanalysis was revealed that prevalence of Campylobacter is Significantly high in youngdogs. This study showed that PCR technique can be used as an useful test for rapiddiagnosis of Campylobacter spp. in stool samples of dog carriers or patients without theculture and expensive variety of Anibodies.

  Keywords: Campylobacter, domestic dogs, PCR techniqe
 • Akrami Moghaddam M.A*, Djeddi A.N, Rokhzadi A. Page 31

  To obtain the normal amount of calcium in blood plasma of makouie breed of sheeand evaluates the resistance of this breed considerable decline of this mineral incomparison to other breeds. Makouie sheep can be introduced as a virgin and resistantalpine sheep for breeding in same areas by similar situations. Animals-331 healthy adultmakouioe sheep. 147 heads was male and 157 samples were female. Procedure-After acomplete physical examination of sheep and ascertaining of health, they sampled. For thissampling vacuum tubes or syringe 20 cc and needle no.18 were used to obtain the bloodfrom superior vena cava. No anti clotting agent was used during sampling. All of sampleswere numbered and details (age,sex, date of experiment) were recorded. Consequently,samples were transferred to laboratory to centrifuge and detach the cellular section fromthe serum of blood. In this study quick manual micro calorimetric method wasperformed. Results-Regarding to six degree of freedom, it was no significant relationbetween calcium amounts and age (P>0.05). Calcium amount was 9.42(mg/dl). Thisamount was 8.18(mg/dl) in spring and 7.85(mg/dl) in winter and finally it falls to thelowest point in summer, means: 7.62(mg/dl), (P≤0.05). Additionally, serum ionizedcalcium amount had no relevance to gender but this amount was more in female in allseasons. Regarding to histogram chart, dispersion of data was normal and average ofcalcium purity in this breed sheep was:8.29+0.1668(mg/dl). Donkan test, chi-Squre andMSTATC software was used in this investigation.

  Keywords: Makouie, Sheep, Calcium, West azarbijan
 • Khojastehkey m*, Yeganehparast m., Kalantar Neyestanaki M Page 39

  To investigate the effect of hormone therapy and 3 lambing in 2 years schedule on lambing performance of Zandi ewes in different ages, 149 ewes were randomly assigned to 7 groups as their ages (1 year old to 7 year old). In all group ewes were exposed to hormone therapy for 3 lambing periods by 8 months intervals. Hormone therapy comprised that all ewes were inserted progesterone sponges for 12 to 14 days before their own mating dates and administrated with 400 IU PMSG at sponge removal. All ewes were mated with rams naturally. There were significant differences among age groups as parturition mean, lambing rate, litter size, weaning rate, lamb born crop and lamb weaned crop (P<0.01), while the bareness of ewes and lamb mortality rate before weaning, were statistically equal in all groups. The results revealed that 5 year old and 6 year old ewes had the highest response to hormone therapy under a 3 times lambing in two years schedule and have a highest lamb production, whereas 1 year old and 7 year old ewes had a lowest performance.

  Keywords: Zandi sheep, lambing in 2 years, Hormone therapy, lamb production, ewe age
 • Safaee Firouzabadi *, Zarezadeh Mehrizi M.M, Hedayat n, Nasri Hasani Y Page 47

  When the weather is getting cold in winter and according to temperature limitation, egg production decreases in rural areas and other avicultures that suffer from keeping optimal temperature quantitatively and qualitatively. According to this point that whey has a high dietary and probiotic value and in high volume is being produced in rural areas as an accessory product and often is being thrown away therefore; we can decrease cost of sustenance and conquest on cold stress with adding a natural valuable source, a probiotic substance, like whey to egg mash. The first priority in this study is determination of effectiveness about whey in laying of domestic fowls in winter and cold stress. In this study 90 domestic fowls in 38 weeks old and duration of 30 days were used. The study was completely random and with 3 cares and 3 repetitions (9 cages with 10cases in each of them) were done. The testable cares were in order: (1)the first group(witness) that received basal egg mash in total period (based on corn and soya) and was kept in 8-12c, (2)the second group received basal egg mash in total period and was kept in 16-20c, (3) the third group received basal egg mash with 5% solution of whey and was kept in a same temperature like witness group, then after 10 days from care performance, number of eggs and some of their qualitative indexes in each group were analyzed and measured. The results of this study show that the number of eggs in the second and the third group increased 60% and 50% sequentially, But; the noticeable point was that the eggs of third group had been increased in some indexes like average weight and although according to food consumption than the second group was in a same level but in point of quality has caused a statistically significant (P < 0.05). Thus with adding whey to egg mash of laying fowls can compensate some damage in reduction of egg production due to cold stress.

  Keywords: Whey, Egg, Probiotic, Cold stress
 • Karimi Darehabi h*, Karimi m, Ebrahimi MohammadiK Page 53

  Salmonella is a leading cause of worldwide food borne illness. Isolations ofSalmonella are reported more often from poultry carcass and poultry products.Salmonella contamination in poultry products is primarily due to cross contamination byphysical contact during carcass processing such as improper cleaning and disinfection ofprocessing lines, improper chilling and storage temperature. The presence of Salmonellawas detected in 60 samples of poultry carcasses from retail shops in Sanandaj, iran. Thepresence of Salmonella was assessed by conventional culture method and confirmed byPCR method. PCR amplification of InvA gene as a specific method for detection ofSalmonella was evaluated. In this study Salmonella was isolated from 16.66% of samplesby conventional culture method and confirmed by PCR. This study showed a widespreadprevalence of salmonella in poultry carcasses from local store in Sanandaj, iran

  Keywords: salmonella, Poultry carcass, cross contamination, PCR
 • Parsa a*, Rahanande m., Ali Mohammadzadeh p, Zamani Dadaneh S Page 59

  Ligula intestinalis is The agent of ligulosis. It has not exclusive specific host, And It is one of the infective parasites among various species of fish. In this study was investigated theVahdat dam of Kurdistan. This study does during a year by seasonally. Alburnus mossulensis is a native fish. Totally 1200 samples were collected in a year. After identifying, the fish dissected and its pollution were investigated. Results showed that between 1200 fish, 379 fish were infected which It show 32 percent pollution in the Alburnus mossulensis in this water resource. After plerocercoid separated. It stained and ligula confirmed with stereoscope, pollution values in different seasons were: winter 43 percent - spring 25 percent - summer 28 percent and fall 40 percent. The maximum number of plerocercoid is 13 and the abdominal cavity of most fish had 5 to 6 plerocercoid. So the spread of this parasite in different water sources is important as the point of the maintenance of native species and cultivated fish. With regard to the report of this parasite in rainbow trout in soil conservation ponds and trend of soil ponds composition in this region and other water resources country, cutting the life cycle of parasite is very important.

  Keywords: Alburnus mossulensis, ligulosis, Epidemiology, Vahdat dam