فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery
Volume:22 Issue: 79, 2013

 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1391/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلی رستم نیا، وحید قنبری، عزت پاریاد، مریم مومنی، طاهره سادات خوش نظر، ناهید خزایی صفحه 1
  زمینه و هدف
  امرزه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، بعنوان یک اصل در افزایش کارایی و توان سازمان و ارتقاء توانمندی فردی کارکنان در مدیریت پذیرفته شده است. مشارکت پرستاران بعنوان بزرگترین گروه کارکنان سازمان های بهداشتی در تصمیم گیری های مدیریتی می تواند کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها را ارتقاء بخشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مشارکت کارکنان پرستاری در تصمیم گیری های مدیریتی می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی توصیفی- حاضر در میان کارکنان پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر رشت از مرداد تا مهر سال 89اجرا شده است.193 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، از این تعداد پرسشنامه توزیع شده 99 پرسشنامه توسط افراد تکمیل و بازگردانده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مشارکت درفعالیت های تصمیم گیری (Participation in Decision-making activities Questionnaire) (PDAQ) جمع آوری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آماری توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون وT مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نمره مشارکت در تصمیم گیری های مدیریتی بالاتر از میانگین بود و آزمون های آماری رابطه معنی داری را میان نمرات مشارکت در تصمیم گیری مدیریتی در حیطه های مطرح کردن و شفاف سازی موضوع (02/0>P) و پیشنهاد و ارزیابی روش های ممکن (04/0>P) و متعیر های نوبت کاری نشان داد. به علاوه ازمون پیرسون نشان داد که بین سن و مشارکت در تصمیم گیری فقط در حیطه مطرح کردن و شفاف سازی موضوع ارتباط معنی دار وجود دارد (04/0>P). ار تباط بین سایر متغیر های دموگرافیک و میزان مشارکت در هر سه حیطه تصمیم گیری های مدیریتی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد که میزان مشارکت پرستاران در تصمیم گیری های مدیریتی اندکی بالا تر از نمره میانگین می باشد و با توجه به این که پرستاران اکثریت افراد مشارکت کننده در مراقبت را تشکیل می دهند، مشارکت انان در تصمیم گیری های مدیریتی می تواند مفید واقع شود
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، رفتار مشارکتی، پرستاران
 • فاطمه گلستان جهرمی، اکرم کرامتی زاده، ماندانا ساروخانی، کورش سایه میری، نرگس زمانی، هادی پیمان، زهره شیخان صفحه 9
  زمینه و هدف
  پرستاران نقش مهمی در مراقبت ازبیماران را برعهده دارند بنابراین تعیین مولفه های تحمل،شناسایی ساختار مولفه ها و همبستگی بین آن ها می تواند در تعیین مولفه های جدید وشناسایی عوامل موثر برتحمل موثرباشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی بین زیر مقیاس های تحمل مراقبت کننده از بیماران در پرستاران بیمارستان های جهرم با استفاده ازتحلیل عاملی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، 158 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر جهرم به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI)، 5 مولفه تحمل که عبارتند از تحمل وابسته زمان، تحمل تحولی، تحمل جسمانی، تحمل اجتماعی و تحمل عاطفی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون، مدل های رگرسیونی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تحمل زمانی، تحمل تحولی، تحمل عاطفی، تحمل جسمانی و تحمل اجتماعی پرستاران زن بطور معنی داری از پرستاران مرد بالاتر بود (05/0P<). اختلاف معنی داری بین بخش محل کار و حیطه های مختلف تحمل وجود داشت (05/0P<). تحمل زمانی پرستاران بخش CCU و تریاژ به ترتیب در در بیشترین و کمترین سطح بود. بین تحمل عاطفی و تحمل اجتماعی همبستگی معنی داری وجود داشت (000/0P=). تحلیل عاملی نشان داد که تحمل پرستاران از دو فاکتور اصلی تشکیل شده است، و این دو عامل 64 درصد کل واریانس داده ها را تبعیین می نماید. بر اساس تحلیل عاملی تحمل جسمانی، تحولی و زمانی یک عامل مستقل و تحمل های اجتماعی و عاطفی یک عامل مستقل دیگر را تشکیل می دهند.
  نتیجه گیری
  بین جنس و بخش محل کار با نوع تحمل رابطه معنی داری وجود داشت. تحمل زنان در مراقبت از بیماران بیشتر از مردان بود که می تواند به دلیل خصوصیات جسمانی و عاطفی زنان باشد.
  کلیدواژگان: تحمل زمانی، تحمل عاطفی، تحمل جسمانی، تحمل تحولی، تحمل اجتماعی، تحلیل عاملی
 • ابوالقاسم اصفیا، کمال اعظم، اکبر بابایی حیدر آبادی، حمیدرضا گیلاسی، زهرا قانعی، علیرضا داریانی، زهره کربلایی، هیلدا نور معبودی صفحه 16
  زمینه و هدف
  بیش از 70 درصد زنان باردار در ایران به دلایل غیر ضروری خواستار انجام سزارین هستند. در صورتی که تنها 15 درصد زایمان ها نیاز به مداخله درمانی سزارین دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر میزان آگاهی و نگرش زنان تهرانی در مورد سزارین بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مداخله ای از نوع قبل و بعد بود که بر روی 64 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مناطق 16 و 17 شهر تهران، در سال 1389 انجام شد. ابتدا آگاهی و نگرش افراد بوسیله پرسشنامه ارزیابی گردید و سپس مداخله انجام شد. مداخله شامل آموزش حضوری به روش سخنرانی و یک جزوه آموزشی بود. آگاهی و نگرش افراد پس از 2 هفته به وسیله همان پرسشنامه ارزیابی گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمون مربع کای و تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی افراد مورد بررسی قبل از مداخله آموزشی 7/5± 6/46 و بعد از مداخله آموزشی 86/5± 54 بود؛ که از نظر آماری معنی دار می باشد (001/0>P). همچنین میانگین نمرات نگرش زنان قبل و بعد از مداخله آموزشی به ترتیب 04/7±6/47 و 8/5±5/49 بود ولی این میزان افزایش از نظر آماری معنی دار نبود (24/0p=).
  نتیجه گیری
  برگزاری دوره های آموزشی هادر کنار روش های مداخله ای مبتنی بر نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، می تواند گامی موثر در کاهش میزان سزارین و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت مادران و نوزادان باشد.
  کلیدواژگان: سزارین، آگاهی، نگرش، آموزش
 • حمیدرضا گیلاسی، حسین اکبری، فاطمه درویشی، زهره کاظمی، ذبیح الله قارلی پور*، محبوبه حیدریان صفحه 23
  زمینه و هدف

  حاملگی ناخواسته در نتیجه شکست و یا عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری اتفاق می افتد و پیشگیری از آن هدف اساسی تنظیم خانواده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط حاملگی ناخواسته با انواع روش های پیشگیری از بارداری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد- شاهدی 90 زن با حاملگی ناخواسته (مورد) و 90 زن با حاملگی خواسته (شاهد) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان در سال 1388 بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه با مراجعه به پرونده آنها و مصاحبه تلفنی کامل شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار اس پی اس اس، با استفاده از آزمون های مربع کای، تی مستقل و دقیق فیشر تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین سن در گروه مورد 5.9 ± 30.4 و در گروه شاهد 4.9±27.4 بود. بین تحصیلات، شغل همسر، سابقه حاملگی ناخواسته و سن با حاملگی ناخواسته ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (05/0>P). نوع حاملگی با تعداد سقط و حاملگی ناخواسته قبلی، سن ازدواج، شاغل بودن و درآمد ارتباط آماری معنی داری نداشت. روش مورد استفاده درگروه مورد به ترتیب منقطع (50%)، کاندوم (33.3%) و قرص (14.4%) بود. ارتباط آماری معنی داری بین نوع روش با نوع حاملگی مشاهده نشد. بررسی ارتباط نوع روش با نوع حاملگی برحسب تعداد کل فرزندان، تعداد حاملگی و دیگر عوامل مخدوش کننده به روش مانتل هنزل ارتباط آماری معنی داری دیده نشد.

  نتیجه گیری

  از آنجائی که روش منقطع در زنان مورد مطالعه بیشترین استفاده را دارد، زنان باید به استفاده از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری تشویق شوند.

  کلیدواژگان: حاملگی ناخواسته، روش های پیشگیری، تنظیم خانواده
 • نرگس صادقی، زهرا عبدیزدان، اعظم رحمانی، غلام حسین عبدیزدان، شهناز بهشتی صفحه 33
  زمینه و هدف
  نوجوانی یک دوره منحصر به فرد از نظر تکامل جسمی، شناختی و روانی اجتماعی است و بستری شدن می تواند باعث اثرات نامطلوب بر نوجوان و ایجاد مشکلاتی در زمینه های مختلف گردد. از آن جا که عدم درک نوجوانان بیمار می تواند بر نحوه ارائه مراقبت از آنان تاثیر گذار باشد افرادی که از نوجوانان مراقبت می کنند باید از مراحل تکامل و استراتژی های سازگاری آنان دانش کافی داشته باشند. هدف از مطالعه بررسی میزان رضایتمندی نوجوانان بستری در بخش های کودکان و بزرگسالان از خدمات کارکنان بالینی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی توصیفی مقایسه ای پرسشنامه های رضایتمندی از خدمات توسط 200 نفر از نوجوانان 19-10 سال بستری در بخش های کودکان و بزرگسالان بیمارستان های امین و الزهرای شهر اصفهان که به روش در دسترس انتخاب شده بودند تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نسخه 5/11 اس پی اس اس با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آزمون های تی مستقل، مان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره رضایتمندی از خدمات پرستاری در نوجوانان بستری در بخش های کودکان به طور معنی دار بیشتر از بخش های بزرگسالان بود ولی از نظر خدمات پزشکی و سایر کارکنان تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. 87 درصد نوجوانانی که در بخش بزرگسالان بستری بودند و 3/35 درصد نوجوانانی که در بخش کودکان بستری بودند ترجیح می دادند که در بخش نوجوانان بستری باشند.
  نتیجه گیری
  هرچند اکثر نوجوانان خواستار بستری شدن در بخش مخصوص نوجوانان هستند ولی از آن جا که میزان رضایتمندی از خدمات پرستاری در بخش کودکان بیشتر از بخش بزرگسالان می باشد توصیه می شود تا راه اندازی بخش نوجوانان بیماران این رده سنی جهت دریافت خدمات پزشکی و پرستاری در بخش کودکان بستری شوند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی بیمار، نوجوان، بستری شدن، مراقبت پرستاری، بیمارستان، مراقبت پزشکی
 • ماهرخ دولتیان، آرش میراب زاده، آمنه ستاره فروزان، حمیرا سجادی، حمید علوی مجد، فرنوش معافی صفحه 42
  مقدمه
  خشونت ممکن است به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر پیامد بارداری اثر گذارد. هدف این پژوهش بررسی یافته های پژوهش های دهه اخیر در ایران در مورد نقش خشونت خانگی در بارداری بر پیامد مادری و جنینی بود.
  روش کار
  در این مرور نظام مند مقالات با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی pubmed، SID، Magiran، Iranmedex وIrandoc از سال 1380 الی 1390 با استفاده از کلمات کلیدی [خشونت خانگی، خشونت، همسرآزاری، خشونت خانوادگی، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی] با هر یک از این کلمات به صورت جداگانه و توام [سوء رفتار، حاملگی، بارداری، سرانجام بارداری، پیامد بارداری، نتایج بارداری، سرانجام حاملگی، پیامد حاملگی، نتایج حاملگی زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد] مورد جستجو قرار گرفتند.
  یافته ها
  در کل 22 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که 16 مطالعه به روش توصیفی (مقطعی، طولی) و 6 مطالعه به روش تحلیلی (کوهورت و مورد - شاهدی) انجام شده بود. از میان 22 مطالعه 14 مطالعه شیوع خشونت خانگی و انواع آن را در بارداری در نقاط مختلف ایران گزارش کرده بودند. 11 مطالعه اثر خشونت خانگی را بر پیامدهای نوزادی و 11 مطالعه نیز به بررسی اثر خشونت خانگی و انواع آن بر پیامدهای مادری بارداری پرداخته بودند.
  نتیجه گیری و بحث: بررسی نشان داد که خشونت خانگی در بارداری بدون توجه به محل و قومیت یک مشکل شایع بوده و پیامدهای مادری و نوزادی ناشی از آن بسیار با اهمیت است. این موضوعات از مشکلات شایع طب مامایی می باشند. برخی از این پیامدها قابل پیشگیری هم برای مادر و هم برای نوزاد هستند و به نظر می رسد که در بسیاری از موارد با اقدامات مناسب نظیر آموزش مهارت های زندگی و مراقبت از خود، غربالگری در بارداری، افزایش مراقبت های پره ناتال، حضور همسر در جلسات مراقبت های پره ناتال و اهمیت دادن به نقش همسر در بارداری می توان از بروز این پیامدها جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، شیوع، سوء رفتار، بارداری، پیامد مادری، پیامد بارداری
|
 • Leili Rostamniya, Vahid Ghanbari, Ezzat Paryad, Maryam Momeni, Tahereh Sadat Khoshnazar, Nahid Khazaee Page 1
  Background And Aim
  Nowadays collaboration of stuffs in decision making has accepted to improve the strength and efficacy of each organization. Nurses are the biggest care delivering group and their collaboration in decision making in managing domains, can improve the quality of care. The aim of this study was to determine the nurses’ decision making collaboration in managing domains.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was done in educational medical centers of Guilan University of medical sciences in Rasht from august to September of 2010.by stratified randomized sampling 193 questionnaire was given to nurses and only 99 of them were filled. The tool of study was demographic and PDA Questionnaire (Participation in Decision making Activities). Data analyzing was done by descriptive and inferential statistics such as Pearson, T test and ANOVA.
  Findings
  The findings showed the score of nurse collaboration were higher than mean score and the relationship between shift and claryfing the problem domain (p<0.02) and generating and evaluating domain (p<0.04) were significant. Pearson test showed the relationship between age and clarifying the problem was significant (p<0.04). Other demographic data didn''t have significant relationship with mean score of collaboration.
  Conclusion
  The score of nurses '' collaboration in this study was higher than mean score of tool, but this difference wasn''t remarkable. Nurses have the highest participation in caring and it seems improving of their collaboration in managing domain, would have useful results.
  Keywords: Decision making, Cooperative behavior, Nursing stuff
 • Fatemeh Golestan Jahromi, Akram Keramati, Mandana Sarokhani, Kourosh Sayehmiri, Narges Zamani, Hadi Peyman, Zohreh Sheikhan Page 9
  Background And Aim
  Nurses have an important role in caring of clients. So, determine the component of burden, identifying structure of components and correlation between them can effective in determine the new component and identifying the effective factors of burden. The aim of current study is to determine the correlations between CBI components among nurses in Jahrom hospitols by using factor analysis.
  Materials And Methods
  In this research, 158 of nurses in Jahrom hospitals with stratified sampling enrolled to study. by using car-giver burden ills questionnaire, five burden’s components that involve «Time dependence burden», «Developmental burden», «Physical burden», «Social burden» and «Emotional burden» were assessed. Data were analyzed by Pierson correlation coefficient, regression models and factor analysis.
  Results
  Time dependence burden, Developmental burden, Physical burden, Social burden and Emotional burden of women were significantly higher than men (p<0. 05). There was a significant difference between workplace and different burden components (p<0. 05). Time dependence burden of CCU nurses and triage nurses were in a high and low level, respectively. There was a significant correlation between Emotional burden and Social burden (P=0. 000). Factor analysis showed that nurse''s burden contains two main factors, that these two factors predicting 64% of total data variance. According to factor analysis physical burdens and Developmental burden and Physical burden were an independent factor, social burden and emotional burdens were another independent factor.
  Conclusion
  There was a significant difference between gender and workplace with components of Burden. Women’s Burden in caring of patients was more than men which can related to physical and emotional characteristics of women.
  Keywords: Time dependence burden, Developmental burden, Physical burden, Social burden, Emotional burden, Factor Analysis
 • Abolghasem Asfia, Kamal Azam, Akbar Babaei Heydarabadi, Hamid Reza Gilasi, Zahra Ghanei, Alireza Dariyani, Zohreh Karbalaei, Hilda Normabodi Page 16
  Background
  More than 70 percent of pregnant women in Iran demand unnecessary cesarean. Although just 15% of cesarean sections required to intervention. Also, according to World Health Organization, acceptable cesarean rate can be up to 15%.
  Materials And Methods
  This study is an intervention type before and after that on 64 pregnant women referred to health centers in areas 16 and 17 in Tehran in 2010. First, knowledge and attitude was assessed by questionnaire and then the intervention was conducted. The intervention was included education lectures and an educational pamphlet. Knowledge and attitude was assessed after 2 weeks by the same questionnaire. After collecting the data were analyzed using statistical software SPSS-16.
  Results
  Mean age was 26±5/45 years and 75 and 73.4 percent of them were women and their spouses in order to graduate with a degree of guidance. Jobs more than 95 percent of them were housewives and 50% of their husbands were worker. 31% of them were unwanted pregnancy. Average score of knowledge about training before 46/6±5/7 and after the educational intervention was 54±5/86. This increase is statistically significant. The attitude scores of women before and after the educational intervention was 47/6±7/4 and 49/5 ±5/8, respectively, but this increase was not statistically significant.
  Conclusion
  Management of training courses beside interventional procedures based on theories and models of health education and health promotion will be effective step in reducing the cesarean rate as well as promoting the level of health mothers and their children.
  Keywords: Knowledge, attitude, educational intervention, cesarean
 • Hamid Reza Gilasi, Hossin Akbari, Fatemeh Darvishi, Zohreh Kazemi, Zabihollah Gharlipour, Mahbobeh Heidarian Page 23
  Background And Aim

  Unwanted pregnancy occurs as a result of failure of prevention methods or lack of such methods. The essential aim of family planning is to prevent women from unwanted pregnancies. This study explores the relationship between unwanted pregnancy and contraceptive methods.

  Materials And Methods

  In this case-control study, 90 women with unwanted pregnancies (cases) and 90 women with wanted pregnancies (control) that referred to health centers in Kashan, central Iran were randomly selected in 2000-2010 and a pregnancy questionnaire was administered. Also, telephone interview were completed. Then, the collected data was analyzed using tests such as chi-square, t-test and fisher exact tests through SPSS software.

  Results

  The mean age of case group women was 30.4±5.9 and in the control group it was 27.4±4.9. Statistically significant relationships were found between education, spouse occupation, age, previous unwanted pregnancy, and unwanted pregnancy (p<0.05). No statistically significant relationship was found between type of pregnancy and the number of abortions and previous unwanted pregnancy, age at marriage, employment, and income. Methods used for contraception in the order of significance included withdrawal (50%), condoms (33.3%), and pills (14.4%), respectively. Statistically significant relationship between the types of a method was not observed. Using the Mantel Haenszel method, statistically significant relationship was found between frequency of using the methods and the total number of children, pregnancies and other similar factors.

  Conclusion

  Since the withdrawal method used by women was the most significant factor in the study, women must be encouraged to use reliable contraceptive methods for preventing unwanted pregnancy.

  Keywords: unwanted pregnancy, Prevention methods, Family
 • Narges Sadeghi, Zahra Abdeyazdan, Azam Rahmany, Gholamhosein Abdeyazdan, Shahnaz Behshti Page 33
  Background And Aim
  Adolescence is a unique physical, cognitive, and psychosocial development period. Adolescent hospitalization could lead to many adverse effects on adolescent and causes problems in all areas. Lack of understanding of adolescents needs could impact on providing care. The aim of this study is to assess adolescents’ satisfaction with professional Care and compare it in two groups of adolescents hospitalized in children and adult wards.
  Material And Methods
  In a cross sectional comparative and descriptive study the satisfaction questionnaires were filled out by 200 adolescents 10- 19 year-old hospitalized in Amin and Alzahra hospitals in Isfahan city. They were selected by convenient sampling method. Data were analyzed by SPSS version 11.5 and via t student, Mann witney tests and person coefficient.
  Results
  Average satisfaction score with nursing services in teens who hospitalized in pediatric wards was significantly higher than those admitted in the adult’s ward, but there was no statistically significant difference between the two groups in terms of medical and other personnel services. 87 percent of adolescents who were hospitalized in adult’s wards and 35.3 percent of teens who were hospitalized in the children wards preferred to be admitted in the adolescent’s ward.
  Conclusion
  In the present study, satisfaction level of adolescents with nursing services in pediatric ward was higher than those in adult’s ward. Most of adolescent want to hospitalize in adolescents’ ward. So it is suggested if it is not possible to prepare adolescent‘s ward for their care, it is better they hospitalized in children ward.
  Keywords: patient satisfaction, adolescent, hospitalization, nursing care, hospital, medical care
 • Mahrokh Dolatian, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavi Majd, Farnoosh Moafi Page 42
  Introduction
  One of the society’s health problems is prenatal domestic violence. Violence may directly and indirectly affect the pregnancy outcome. In recent years, many different studies have been conducted in Iran on the prevalence and consequences of prenatal domestic violence. However, no organized conclusions have yet been drawn from the results of these studies so far. This study aimed to examine the findings of the past decade of studies in Iran on the effects of prenatal domestic violence on maternal and fetal outcomes.
  Method
  This study reviewed studies of the past decade in Iran that investigated the prevalence and consequences of prenatal domestic violence on maternal and fetal outcomes. These articles were searched by using available information in databases; Pubmed, Magiran SID, Iranmedex, and Irandoc from 2001 to 2011 using keywords [domestic violence, violence, spouse abuse, family violence, physical violence, sexual violence, and emotional violence] separately, and keywords [abusive behavior, pregnancy, pregnancy consequences, pregnancy outcome, pregnancy results, preterm labor, and low birth weight] collectively.
  Results
  A total of 22 articles were reviewed, 16 of which were descriptive (sectional, longitudinal), and 6 were analytical (cohort and case/control). Out of the 22 studies, 14 had reported the prevalence of prenatal domestic violence and its types in different regions in Iran, 11 investigated the effects of domestic violence on fetal outcomes, and 11 investigated the effects of domestic violence and its types on maternal outcomes.Discussion and
  Conclusion
  Investigations revealed that, regardless of location and ethnicity, prenatal domestic violence is a common problem with important maternal and fetal consequences. These are common issues in obstetric medicine. Some of these outcomes are preventable both for the mother and for the fetus. It appears such incidences can be prevented by appropriate actions such as; life skill education and self-care, prenatal screening, increased prenatal care, presence of spouse in prenatal care sessions and important role of spouse during pregnancy. Thus, further studies focusing on identification of appropriate interventions to reduce and control these problems are recommended.
  Keywords: domestic violence, prevalence, abusive behavior, pregnancy, maternal outcome, pregnancy outcome