فهرست مطالب

 • Volume:22 Issue:79, 2013
 • تاریخ انتشار: 1391/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شکوفه نصری، دکتر مهرنوش پازارگادی، دکتر منصوره زاغری تفرشی، دکتر نویده نصیری صفحه 1
  زمینه و هدف
  جلوگیری از اتلاف وقت و کنترل بر زمان می تواند موجب افزایش تواناییهای مدیریتی، حفظ منابع انسانی، کاهش استرس و افزایش رضایت شغلی کارکنان شود. عدم مدیریت زمان در حرفه پرستاری اثرات سوئی بر کیفیت مراقبتها دارد و کاهش کیفیت و بهرهوری خدمات منجر به احساس فرسودگی و نارضایتی شغلی در پرستاران می شود. هدف از این پژوهش تعیین همبستگی رفتارهای مدیریت زمان سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی– همبستگی می باشد که 45 سرپرستار و 165 پرستار شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک و واجد شرایط ورود به مطالعه، از طریق سرشماری در آن شرکت نمودند. برای جمعآوری داده ها دو پرسشنامه مدیریت زمان و رضایت شغلی بر اساس اهداف پژوهش طراحی و اعتبار صوری و محتوی آنها اندازهگیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآمار توصیفی برای متغیرهای دموگرافیک و آمار استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون جهت متغیرهای اصلی پژوهش و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 13 انجام شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میان رفتارهای مدیریت زمان سرپرستاران از دیدگاه خودشان با رضایت شغلی پرستاران (02/0=r،05/0
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش، اهمیت توجه بیشتر مدیران پرستاری را با بکارگیری مهارتهای مدیریت زمان به عنوان گامی در جهت افزایش بهرهوری و رضایت شغلی پرستاران نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، رضایت شغلی، پرستار
 • اعظم دبیریان، مریم صادقی، فراز مجاب، عاطفه طالبی صفحه 9
  زمینه و هدف
  بیش از 85 درصد بیماران تحت همودیالیز دچار اختلالات عمده در خواب خود می باشند. یکی از شیوه های بهبود کیفیت خواب رایحه درمانی می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی یک گروهی قبل و بعد است که در آن 53 بیمار تحت همودیالیز به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناسی و اطلاعات مربوط به بیماری، پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ بود. مداخله شامل استنشاق اسانس اسطوخودوس توسط گلوله پنبه ای آغشته به 2 قطره اسانس که در فاصله 20-15 سانتی متری بالش قرار داده شده بود، این کار 3 بار در هفته به صورت یک روز در میان، شب ها قبل از خواب به مدت 4 هفته انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون ویلکاکسون و نرم افزار اس پی اس اس 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمره کلی کیفیت خواب نمونه ها قبل و بعد از استنشاق اسانس اسطوخودوس، تفاوت معنی دار آماری (001/0>) وجود دارد و نمره هر یک از ابعاد کیفیت خواب به طور معنی داری (001/0>) کمتر از زمان قبل از استنشاق اسانس می باشد.
  نتیجه گیری
  استنشاق اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز تاثیر مطلوب دارد و باعث بهبود ابعاد کیفیت خواب بیماران همودیالیز می گردد.
  کلیدواژگان: خواب، همودیالیز، رایحه درمانی، اسانس های فرار، اسطوخودوسوس
 • شهلا قنبری، علی رمضانخانی، گوهر محمدی، محمد رضا کیهانی، یدالله محرابی صفحه 17
  زمینه و هدف
  خدمات تنظیم خانواده یکی از مهم ترین خدمات مورد استفاده زنان در سنین باروری است که نقشی حیاتی در توانمند کردن آنها برای رسیدن به اهداف باروری شان دارد. هدف از این مطالعه تعیین فاصله در کیفیت خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر با استفاده از پرسشنامه اصلاح شده SERVQUAL، انتظارات و ادراکات500 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی، در خصوص خدمات تنظیم خانواده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کیفیت کلی خدمت، رضایتمندی از خدمات و تمایل به مراجعه مجدد به عنوان متغیرهای وابسته اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی پاسخگویان 9/6±9/30 سال بود. 2/17 درصد افراد تحت مطالعه دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم و 6/12 درصد شاغل بودند. 4/65 درصد پاسخگویان بیشتر از 11 بار سابقه مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی را داشتند. در مجموع بین انتظارات و ادراک مراجعین در ابعاد مختلف کیفیت خدمت فاصله منفی به میزان 37/0- وجود داشت (001/0p<) که به معنای برآورده نشدن انتظارات مراجعین از خدمات تنظیم خانواده بود. میانگین امتیازات کیفیت کلی خدمت، رضایتمندی و تمایل به مراجعه مجدد به ترتیب 88/5، 28/6 و 62/6 از 7 بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مراجعین از خدمات تنظیم خانواده مراکز بهداشتی درمانی راضی بودند، هر چند عملکرد سیستم قادر به پاسخ گویی کامل به انتظارات آنها نبوده است. طراحی و اجرای مداخلات مناسب در ابعاد مختلف کیفیت خدمت می تواند منجر به رضایتمندی مراجعین و بهبود کیفیت خدمات گردد.
  کلیدواژگان: فاصله، کیفیت خدمت، تنظیم خانواده، رضایتمندی، مرکز بهداشتی درمانی
 • دکتر حسن درویش، فاطمه شعبانی صفحه 29
  زمینه و هدف
  امروزه بی توجهی به مشکلات پرستاران در سطح دنیا از جمله استرس شغلی، معضلات بسیاری را بوجود آورده است واین مشکلات دست به دست هم داده اند تا پرستاران متمایل به ترک شغل شده یا حتی ترک شغل نمایند. مطالعه حاضر با هدف یافتن بررسی ارتباط استرس شغلی و تمایل به ترک شغل پرستاران در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر شیراز در سال 1390 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش همبستگی است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و با استفاده از فرمول نمونه گیری مورگان تعداد890 پرستار بیمارستان های دولتی و خصوصی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل: پرسشنامه جمعیت شناختی و2مقیاس استرس شغلی وپرسشنامه تمایل به ترک شغل بودند. اعتبار پرسشنامه ها با دو روش روایی محتوایی و صوری و پایایی آنها با دو روش همسانی درونی و آزمون مجدد در تحقیقات قبلیاندازه گیری و سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری رگرسیون چندگانه همزمان، پیرسون، فریدمن و تی مستقل واز نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 13 استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین استرس شغلی و تمایل به ترک شغل پرستاران بیمارستانهای دولتی و خصوصی با ضریب همبستگی 64/0 رابطه معنی دار آماری وجود دارد و تغییرات تمایل به ترک شغل توسط استرس شغلی و مولفه های آن قابل پیش بینی است. استرس شغلی و تمایل به ترک شغل پرستاران زن نسبت به پرستاران مرد بسیار بالاتر می باشد (000/0=P). در حالی که بین استرس شغلی و تمایل به ترک شغل پرستاران بیمارستان های خصوصی نسبت به پرستاران بیمارستانهای دولتی اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  سازمان هایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک شغل کارکنان را درک نمایند می توانند با بکارگیری اطلاعات صحیح و با پیش بینی های به موقع مدیریت موثری را در فرایند حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارآمد بکار گیرند.
  کلیدواژگان: استرس، استرس شغلی، تمایل به ترک شغل، پرستار، بیمارستان دولتی و خصوصی، شیراز
 • سیف الله کیقبادی، معصومه نیشابوری، ندا حقیقی خوشخو، طاهره صادقی صفحه 36
  زمینه و هدف
  خانواده های بیماران روانی به عنوان مراقبین آنها سختی های قابل ملاحظه ای را برای سازگاری با علایم روانپزشکی تحمل می کنند و با تنش های جسمی و عاطفی متعددی مواجه هستند که می تواند روی کیفیت زندگی آنها تاثیر بگذارد. حفظ کیفیت زندگی و بهبود آن یک وظیفه مهم برای پرستاران است. مطاله حاضر به منظور تعیین کیفیت زندگی مراقبین بیماران روانی بستری در بیمارستان فاطمیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی می باشد. 105 نفر از مراقبین بیماران روانی (اسکیزوفرنی، مانیا و افسردگی) بستری در بیمارستان فاطمیه سمنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. کیفیت زندگی آنها در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و روحی- معنوی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص خانواده بیماران (Quality of life family version) مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ 87/0 مورد تائید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  اکثر مراقبین بیماران روانی مونث (79 درصد) با میانگین سنی 19/13 ± 59/ 39 سال و همسر بیمار (39 درصد) بودند. نتایج نشان داد کیفیت زندگی مراقبین بیماران روانی در بعد جسمی (1/53 درصد)، بعد روانی (57 درصد) بعد اجتماعی (41 درصد) و بعد روحی- معنوی (5/48 درصد) تاحدودی مطلوب می باشد و میانگین نمره کیفیت زندگی مراقبین 49/4 از 10 بود. بین کیفیت زندگی و مدت مراقبت ارتباط معنی داری وجود داشت (007/0= P).
  نتیجه گیری
  کمک به خانواده جهت سازگاری با بحران بیماری و توسعه انتظارات واقع بینانه در باره آینده امری ضروری می باشد. پرستاران لازم است نیاز خانواده به حمایت و امید را درک کنند و از طریق دادن آموزش و برقراری ارتباط مناسب مراقبین بیماران مبتلا به اختلالات روانی را حمایت نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مراقبین، بیماران روانی، اسکیزوفرنی، مانیا، افسردگی
 • فاطمه نظری، زهرا ویسی، کورش سایه میری، یوسف ویسانی، ترانه استکی صفحه 45
  زمینه و هدف
  (LBW) Low Birth Weight یا کم وزنی هنگام تولد که بعنوان برابر یا کمتر 2499 گرم در زمان تولد تعریف می شود و یکی از تعیین کننده های مهم وضعیت سلامت نوزادان است. این مطالعه با هدف تعیین روند و میزان شیوع LBW در ایران با استفاده از روش متاآنالیز طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مرور سیستماتیک جستجو و با استفاده از کلید واژه های معتبر و با استفاده از بانک های معتبر داخلی شامل پایگاه جهاد دانشگاهی SID، MagIran، Iranmedex،Medlib و پایگاه های خارجی منجمله Pumped 38 مطالعه در مناطق مختلف جغرافیایی انتخاب شدند. هتروژنیتی در مطالعات با استفاده از شاخص I2 داده ها به روش متاآنالیز و توسط مدل اثرات تصادفی شده آنالیز شدند.
  یافته ها
  تعداد نمونه مورد بررسی در مجموع 195075 نفر بود. میزان شیوع کم وزنی هنگام تولد 7 درصد برآورد گردید. در مجموع 38 مطالعه با توجه به معیارهای مورد نظر وارد شد. روند بروز LBW در ایران در فاصله سالهای 1370 تا 1389 رو به افزایش بوده است.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع LBW در ایران بالاست و نیازمند تغییر در مراقبت ها در دوران بارداری به منظور وزن گرفتن در این دوران است تا میزان شیوع LBW کاهش یابد.
  کلیدواژگان: کم وزنی هنگام تولد، مرور سیستماتیک، متا آنالیز، ایران
 • پگاه مهران، معصومه سیمبر، جمال شمس، نویده نصیری صفحه 53
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر، توجه بسیاری به سلامت روانی مادر در رابطه با انطباق مادر و کودک در دوران بارداری و بعد از زایمان معطوف شده است. این مطالعه با هدف مقایسه رفتارهای دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با و بدون سابقه مرگ جنین یا نوزاد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقایسه ای، بر روی 100 زن در دو گروه، شامل 50 زن باردار شکم اول بدون سابقه مرگ جنین یا نوزاد و 50 زن باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد انجام گرفت. افراد شرکت کننده در مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بخش مراقبت های دوران بارداری مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و باروری و نسخه فارسی پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین کرانلی (MFAS) بود. این پرسشنامه شامل 24 سوال در 5 گروه تمایز بین خود و جنین، ارتباط متقابل با جنین، نسبت دادن خصوصیاتی به جنین، از خود گذشتگی و پذیرش نقش مادری می باشد که به روش خود گزارش دهی تکمیل شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه ها قبل از استفاده تایید گردید. اطلاعات با اس پی اس اس نسخه 13 و آزمون های آماری T تست، من ویتنی، کای اسکوئر، همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 100 زن با میانگین سنی 46/4 ±07/26 سال و با میانگین سن بارداری 83/3±65/33 هفته شرکت کردند. تفاوت معنی داری در میانگین کل نمره رفتارهای دلبستگی مادر به جنین در زنان نخست حامله (75/11±22/71 درصد) و زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد (20/9 ± 95/68 درصد) وجود نداشت (05/0=P). اما نمره زیر گروه رفتار های تمایز بین خود و جنین در مادران بدون سابقه مرگ جنین یا نوزاد به طور معنی داری بیشتر بود (001/0=P). تفاوت معنی داری بین دوگروه زنان باردار در مورد سایر زیرگروه رفتارهای دلبستگی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  رفتارهای دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد با زنان نخست حامله در کل تفاوتی ندارد. اما زنان با سابقه مرگ جنین و نوزاد در مقایسه با زنان باردار بدون سابقه، رفتارهای ضعیف تری در تمایز بین خود و جنین نشان می دهند.
  کلیدواژگان: حاملگی، مرگ جنین، مرگ نوزاد، دلبستگی مادر به جنین
 • دکتر فروزان آتش زاده، سمیه اسماعیل زاده، دکتر منصوره زاغری تفرشی، دکتر حمید علوی مجد، دکتر ژیلا عابد سعیدی صفحه 62
  زمینه و هدف
  تعارض در زندگی بشر و ارتباطات روزانه امری اجتناب ناپذیر است. شناخت و تشخیص تعارض و مدیریت آن برای مدیران به صورت چالشی مستمر درآمده است. این مطالعه با هدف مقایسه فراوانی، شدت و سطح تعارض پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر یزد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، 123 پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های وابسته و غیروابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که پس از بررسی روایی صوری و محتوا و بررسی پایایی به روش همسانی درونی بین واحدهای پژوهش توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  انجام کارهای غیر پرستاری در بعد تعارض درون گروهی در بیمارستان های وابسته و غیروابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد فراوانی، شدت و سطح تعارض بیشتری نسبت به دیگر عوامل داشت. در بعد تعارض درون گروهی در بیمارستان های غیروابسته به دانشگاه حس رقابت بین کارکنان جهت حفظ موقعیت شغلی از نظر سطح، میانگین بیشتری داشت. در بعد بین گروهی، در بیمارستان های وابسته به دانشگاه، عدم همکاری سایر بخش ها با بخش مراقبت ویژه، فراوانی، شدت و سطح بیشتری داشت. در بیمارستان های غیردانشگاهی نیز در بعد بین گروهی از نظر فراوانی و شدت مانند بیمارستان های دانشگاهی بود ولی جابجایی کارکنان از شدت تعارض بیشتری برخوردار بود. در بعد بین گروه و خانواده بیمار، عاملی که بیشترین فراوانی، شدت و سطح تعارض را در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی داشت، پافشاری همراهان بر ماندن بر بالین بیمار بود.
  در مقایسه سه بعد تعارض، تعارض درون گروهی در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی فراوانی و شدت بیشتری داشت اما از نظر سطح، تعارض گروه و خانواده بیمار بیشتر بود. میزان فراوانی، شدت و سطح کل تعارض در بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی متوسط بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که با شناخت عوامل کلیدی در ایجاد تعارض بین کارکنان، می توان از ایجاد آن پیشگیری کرد و یا با مدیریت صحیح از اثرات مثبت تعارض در سازمان بهره برد.
  کلیدواژگان: تعارض، عوامل ایجادکننده تعارض، پرستاران، بخش مراقبت ویژه
|
 • Shokofeh Nasri, Mehrnoosh Pazargadi, Mansoreh Zagheritafreshi, Navideh Nassiri Page 1
  Introduction
  Control of time and prevention from wasting time can improve the ability of managing, retaining human resources, decreasing stress and increasing job satisfaction among personnel. Lack of time management in nursing profession may have effect on quality of care and declining efficiency and productivity which lead to feeling burnout and job dissatisfaction in nurses. The aim of this research is to determine the correlation of the head nurses’ time management behaviors with nurses’ job satisfaction.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive – correlation study. In this research head nurses and nurses who have had inclusion criteria and were employed in medical & surgical wards of hospitals in Arak Medical Sciences University participated by census method. For data collection, two questionnaires about time management and job satisfaction have been designed according to research goals. Their validity were measured by face and content validity (time management: CVI= and job satisfaction: CVI=) and their reliability by Kronbach - Alpha coefficient (. and. ). Analyzing data has performed by SPSS software, version.
  Results
  Analysis of data showed that there was not any correlation between time management behaviors of head nurses (from their view) with nurses’ job satisfaction(r =. , p >. ). But the correlation of time management behaviors of head nurses)from nurses’ view(with job satisfaction of nurses was significant (r=. , p<. ).
  Conclusion
  The findings of this research reveal the importance of using time management skills by the nurse managers as a step to improve nursing effectiveness and nurse’ job satisfaction.
  Keywords: Time Management, Job Satisfaction, Nurse
 • Azam Dabirian, Maryam Sadeghim, Faraz Mojab, Atefeh Talebi Page 9
  Background And Aim
  Sleep is one of the biological rhythms and necessary for physical and mental health. More than of hemodialysis patients suffer from major sleep disturbances. Aromatherapy is one of the ways to improve sleep quality. The aim of this study was to determine effect of lavender aromatherapy on sleep quality in hemodialysis patients.
  Materials And Method
  This research was quasi-experimental study, pre-post-intervention with one group on hemodialysis patients that were selected based on sampling method. A -part questionnaire including demographics and items related to the condition, Pittsburgh Sleep Quality Index questionnaire and was used for data collection, validated and made reliable by content and test-retest methods respectively. Intervention was included inhalation of drops of lavender essential oil dropped on a piece of cotton placed in a small box near patients˙ pillow, within - cm distance from the patient. Aromatherapy was performed for weeks including a day during the week before night sleep. The data analyzed using SPSS (version) and statistical tests.
  Results
  Results showed a significant deference was found between mean score of sleep quality before and after intervention (P<) and a significant decrease (P<) in each of the dimensions of sleep quality than the before time of lavender essential oil inhalation (P<).
  Conclusion
  The study revealed inhalation of lavender essential oil has a favorable effect on sleep quality in hemodialysis patients. Inhalation of lavender essential oil improves the dimensions of sleep quality, including subjective sleep quality, sleep latency, habitual sleep efficiency, sleep duration, sleep disturbances and daytime dysfunction in hemodialysis patients.
  Keywords: Sleep, Hemodialysis, Aromatherapy, Essential oil, lavender
 • Shahla Ghanbari, Ali Ramezankhani, Gohar Mohammadi, Mohammad Reza Keyhan, Yadollah Mehrabi Page 17
  Background And Aim
  Family planning services are frequently used and important services for women of reproductive age. These services are crucial in enabling women to meet their fertility goals.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, the exception s and perceptions of women who seeking care from health care center under the supervision of the Shahid Beheshti University of Medical Sciences regarding family planning services were investigated using revised SERVQUAL questionnaire. Overall quality of service, satisfaction and willingness to come again also were measured as response variables.
  Findings
  The mean age of sample was. years (SD=. ).. had at least years of education and. were employed.. of participants visited the health centers at least times. There was an overall negative gap score of -. between clients’ expectations andperceptions in all dimensions of service quality (p<.), showing that customer expectations of family planning services were not met. The mean score of quality of service, satisfaction and willingness to come again were. ,. , and. of respectively.
  Conclusion
  This study showed that patients were relatively satisfied by the quality of the family planning services provided by health care centers, although the system’s performance fell short of their expectations. Planning and implementation of proper intervention in diverse dimension of service quality can lead to clients’ satisfaction and service quality improvement.
  Keywords: Gap, Service Quality, Family Planning, Satisfaction, Health care center
 • Hassan Darvish, Fatemeh Shabani Page 29
  Background
  Nowadays, Neglect of nursing problems in the world, including stress has created many problems and these problems have caused that nurses tend to leave jobs or even leave their job. This study is designed to find the relationship between job stress and intention to leave the profession in nurses in public and private hospitals in Shiraz in 1390.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive-correlational research. Using stratified sampling and Morgan’s formula, nurses from government hospitals, nurses from private hospitals were selected. Tools of collecting data included demographic questionnaire and scales of occupational stress and questionnaire for tending leaving job. Data were analyzed using simultaneous multiple regression analysis, Pearson, Friedman and T test.
  Results
  Results showed that there is a statistically significant relationship between job stress and intention to leave the job of public and private hospitals with a correlation coefficient of, and tending to leaving job is expected by job stress and its components. Stress job and tending to leaving job in female nurses than male nurses is much higher (p=), while there is no statistically significant difference between job stress and intention to leave job in private hospitals and public hospitals.
  Conclusion
  Organizations so that they can understand the reasons and factors contributing to employee turnover, using the right information and Timely forecasts, can be used to effectively manage the process of maintaining an efficient workforce. Also, managers can to increase efficiency and productivity in the organization with the best possible way using identification of stressors and put under the control of them.
  Keywords: Tension, stress, leaving job, nurses, public, private hospitals, Shiraz
 • Sifollah Keighobadi, Masomeh Neishabouri, Neda Haghighi, Tahereh Sadeghi Page 36
  Background
  Families of patients with mental disorder endure remarkable hardship for coping with psychiatry symptom and they confront physical and emotional stresses. Maintaining and improving the quality of life is an important task for nurses. This study was designed to Determination of Quality of life in Caregivers of Patients with mental disorder in Fatemie hospitals of Semnan university of Medical Sciences.
  Method
  A descriptive design was used. Samples consisted of Caregivers of Patients with mental disorder (Schizophrenia, Mania, Major Depressuon(took part in this study. Data were gathered by questionnaire (Quality of life family version) in domains: physical, psychological, social and spiritual. Validity through content validity and reliability with a Cronbach''s Alpha / was approved. Data were analyzed using SPSS software.
  Results
  Most Caregivers of Patients with mental disorder are Female () with a mean age of years and patient''s wife (). The results of study showed that, majority of caregivers record at in physical (.), psychological (), social () and in spiritual (.) as partly desirable level and the QOL scores of caregivers was. from. There was a significant association between quality of life and duration of caregiving (p = /).
  Conclusion
  copping with disease crisis and explore reasonable about further is more important. Nurses necessary to understand the necessity of family to support and give information. This issue improves Health and Well-being in families.
  Keywords: Quality of life, caregivers, mental illness, Schizophrenia, Mania, Major Depressuon
 • Fatemeh Nazari, Zahra Vaisi, Kourosh Sayehmiri, Yousef Vaisani, Taraneh Esteki Page 45
  Introduction
  Low birth weight (LBW) is defined as a weight of 2499 g or less and in world it is considered an important determinant of infant health status. This paper aims to determine of trends and prevalence of LBW in Iran with Meta analysis method.
  Materials And Methods
  on the computerized literature valid on valid keyword with search in valid database (SID.MEDLIB, IRANMEDEX, GOOGLE, MAGIRAN, and PUBMED) recruited in different geographic areas. To explore heterogeneity in studies I 2 index was used. Meta-analysis used to data analysis with random effects model.
  Results
  Hospital data 195075 children enrolled in study. The Thirty eight studies met our inclusion criteria. The pooled prevalence rate of LBW was 7%. Prevalence of LBW in Iran showed an increasing trend during 1991-2010.
  Conclusions
  The LBW rate in Iran is high. There is a need to change obstetric policy on weight gain during pregnancy to reverse the LBW rate trend.
  Keywords: Low birth weight, Iran, Meta, analysis, Systematic Review
 • Pegah Mehran, Masumeh Simbar, Jamal Shams, Navideh Nasiri Page 53
  Background
  Maternal mental health and motherhood adaption behaviors during pregnancy have been paid much attention during recent years. This study aims to compare maternal fetal attachment behaviors of women with and without history of perinatal loss
  Material And Methods
  This was a comparative study on women in two groups of women with and without history of perinatal loss. The participants were recruited using a convenience method of sampling, from prenatal care services affiliated to Shahid Behesti University of Medical Sciences. Tools for data collection included a questionnaire with demographic- and fertility- related questions as well as the Persian version of Cranly’s MFA questionnaire The MFAS scale included questions in groups including role-taking, differentiation of self from fetus, interaction with fetus, attribution of characteristics to fetus, and giving of self. Data was analyzed by SPSS and using t, ANOVA, regression, Chi square, Pearson correlation and Mann Whitney tests.
  Results
  One hundred women aged years (Mean±SD), with weaks gestational age participated in the study. Finding showed that total mean score for MFA of women with history perinatal loss (Percent) is not significantly different from the mean score of primigravid women without such a history (Percent) (p<). Primigravid women without history of perinatal loss had a significantly higher score for the behaviors related to “differentiation of self from fetus” comparing to women with history of perinatal loss But, two groups were not different regarding to other groups of MFA behaviors (p<).
  Conclusion
  Maternal-fetal attachment behaviors of women with and without history of perinatal loss were not different. However women with the history of perinatal loss shows lower scores for behaviors related to differentiation of self from fetus.
  Keywords: Pregnancy, perinatal loss, Maternal Fetal Attachment
 • Forozan Atashzashzadeh Shoorideh, Somayeh Esmaeelzadeh, Mansoreh Zagheri Tafreshi, Hamid Alavi Majd, Zhila Abed Saeedi Page 62
  Introduction and
  Aim
  Conflict is inevitable phenomena in man’s life and daily communication. This study intended to assessment of frequency, intensity and level of conflict in nursing in academic and non- academic hospitals in Yazd.Materials:In this comparative descriptive study, ICU nurses in academic and non-academic hospitals in Yazd were selected. Instrument of data collection was questionnaire. Data were analysis by SPSS and descriptive and analytical statistic.
  Findings
  Non- nursing task in intra-group conflict in academic and non-academic hospitals has more frequency, intensity and level. In intra-group conflict, mean level of a sense of competition in order to maintain position, was high. In inter-group conflict, lack of cooperation wards with ICU showed more frequency, intensity and level in academic hospitals. However, in non-academic hospitals, personnel turnover has more intensity. In conflict of group and patient family, insist of family on staying in the bedside in academic and non-academic hospitals have more frequency, intensity and level.Comparing three domain of conflict showed intra-group conflict in academic and non-academic hospitals has more frequency and intensity of the conflict. But, level of conflict between group andpatient’s family has more. Frequency, intensity, and level of ICU nurses were average.
  Conclusion
  Findings showed that recognizing and understanding the cause of conflict can be prevented from incidence and by property managing, can be used from positive effects of conflict.
  Keywords: Conflict, Conflict risk factors, Nurses, ICU