فهرست مطالب

Modern Care Journal - Volume:10 Issue: 2, 2013
 • Volume:10 Issue: 2, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/08/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید صالحی نیا، سمانه ثابت بیرجند صفحات 91-92
  مقاله ای با عنوان مقایسه اثر کرم کالندیت- ای و شیر دوشیده پستان بر درمان درد نوک پستان زنان شیرده در مجله مراقبت های نوین دوره 9، شماره 3، سال 1391به چاپ رسیده است.(1)، این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور و تصادفی بر روی 82 زن شیرده بالای 18 سال مبتلا به درد نوک پستان صورت گرفته است. پس از اخذ رضایت نامه کتبی، نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه کرم کالندیت- ای و شیر دوشیده پستان تقسیم و به مدت یک هفته تحت درمان قرار گرفتند. نمره درد نوک پستان، قبل از درمان و روزهای سوم و هفتم اندازه گیری و ثبت گردیده است. بر این اساس نویسندگان مقاله نتیجه گرفته اند که کاهش درد در هر دو گروه معنی دار بود. ضمن تشکر از نویسندگان مقاله به خاطر انجام یک مطالعه مداخله ای، چند نکته در رابطه با این مطالعه قابل بحث می باشد:زخم نوک پستان یکی از مشکلات شایع در زنان شیرده می باشد که می تواند منجر به درد پستان در مادران شیرده شود. (2)، درد نوک پستان از موضوعات بسیار مهم بهداشتی می باشد به طوری که دومین علت قطع زودرس شیردهی مادر به دلیل احساس ناکافی بودن شیر یا درد می باشد که از شیرگیری زودرس، خود عوارض جسمی و روانی برای کودک و همچنین مادر دارد. (3)، از طرفی این درد در هفته اول پس از زایمان طبیعی می باشد و بعد از گذشت سه تا شش روز به اوج خود می رسد و سپس کاهش می یابد و به طور معمول از روز سوم زایمان درد نوک پستان حالت بهبودی پیدا می کند و به عقیده اکثر کارشناسان بدون درمان خاصی نیز سیر خود محدود شونده دارد. (4)، از طرفی اولین گام برای کاهش درد و همچنین زخم در مادر، آموزش به وی در زمینه شیردهی صحیح به نوزاد می باشد و اتخاذ شیوه صحیح شیردهی در مادر می تواند درد نوک پستان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد (2، 5). توصیه شده است که با آموزش ماماها در این زمینه، می توان نسبت به کاهش درد پستان اقدام کرد. (5)، با توجه به آنچه ذکر شد درد نوک پستان روند خود محدود شونده دارد و آموزش به مادر در زمینه شیردهی صحیح به شدت می تواند در کاهش درد پستان موثر باشد. در این بررسی در دو گروه مطالعه قبل از مداخله، آموزش شیوه صحیح شیردهی ارائه گردیده است، حال با توجه به اینکه هر دو گروه آموزش شیوه شیردهی دریافت کرده اند، آیا این کاهش درد ناشی از آموزش می باشد یا دارو؟ چرا که بر اساس دو نموداری که رسم شده است آهنگ تغییرات کاهش درد متناسب و همگام با افزایش صحت نحوه شیردهی می باشد. با توجه به تاثیر آموزش شیوه صحیح شیردهی بر کاهش درد (2، 5) و مشاهده این دو نمودار آیا می توان نتیجه مطالعه تاثیر کالندیت-ای و شیردوشیده شده بر کاهش درد پستان را منتسب به آموزش ارائه شده در ابتدای مطالعه دانست یا اینکه آموزش باید به عنوان یک مخدوش کننده مطرح باشد تا باعث معنی داری تاثیر دو داروی دیگر شده باشد. بهتر بود در این مطالعه به یک گروه تنها آموزش داده می شد تا به تبع آن امکان تاثیر آموزش در بهبودی و کاهش درد پستان را بتوان تعیین کرد. با توجه به اینکه نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی در تصمیم گیری های بالینی استفاده می شوند، برای اطمینان خواننده مبنی بر صحت روش و عدم تاثیر آموزش بر روند بهبود درد لازم است توضیحاتی توسط نویسنده مقاله برای رفع این سوالات ارائه گردد، در غیر این صورت نتایج با در نظر گرفتن عامل مخدوش کنندگی و با احتیاط تفسیر شود.
  کلیدواژگان: درد، شیرده، پستان
 • علی درویش پور کاخکی، ژیلا عابد سعیدی، علی دلاور صفحات 93-100
  زمینه و هدف
  از چالش های اساسی در مطالعات علوم سلامت، اندازه گیری متغیرهایی از قبیل سلامتی و کیفیت زندگی است. به همین جهت هدف از این مطالعه ارائه و بررسی برازندگی مدل اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک بررسی اکتشافی است که با استفاده از داده های مطالعه طراحی ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندانی که به کانون جهان دیدگان شهر تهران مراجعه کرده اند، صورت پذیرفته است. سپس از روش مدل معادله ساختاریابی با روش حداکثر درستنمایی با استفاده از نرم افزار آماری LISREL برای استخراج مدل اندازه گیری استفاده شده است. مدل استخراج شده بر اساس شاخصهای برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدلی خطی برای تبیین ارتباط شش عامل ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان وجود دارد. از نظر آماری ارتباط معناداری بین هر متغیر با عامل مربوطه و بین عوامل با همدیگر تایید گردید. شاخصهای برازندگی نیز برازش مدل را بر اساس معیارهای برازش مدل های اندازه گیری مورد تایید قرار داد.
  نتیجه گیری
  بنابراین ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان، ابزار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان در قالب یک مدل اندازه گیری ب رازش یافته می باشد.
  کلیدواژگان: مدل اندازه گیری، برازندگی، کیفیت زندگی، سلامت، معادله ساختاریابی، سالمندی
 • لیلا فخارزاده، حاجیه بی بی شهبازیان، حمید صالحی نیا، مریم یعقوبی، محمدحسین حقیقی زاده، مجید کاراندیش صفحات 101-107
  زمینه و هدف
  دیابت یک بیماری شایع و پرهزینه می باشد. با توجه به شیوع بالا و اهمیت پیگیری طولانی مدت بیماران، یک روش پیگیری ارزان قیمت که برای مددجویان در دسترس باشد، لازم است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تله نرسینگ بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 64 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو، به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و کنترل شامل 33 نفر گروه مورد و 31 نفر گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و آزمایش بود. قبل از مطالعه همه بیماران تحت مداخله آموزشی قرار گرفتند. اما گروه مورد به مدت 12 هفته تحت پیگیری تلفنی نیز قرار گرفت. در ابتدا و پایان سه ماه مطالعه، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای تن سنجی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و با استفاده از آزمونهای آماری Independent T Test، Paired T Test و Chi-Square مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص توده بدن در گروه مورد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داری کاهش داشت (05/0 p<) ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 p>). میانگین نسبت دور کمر به دور باسن قبل و بعد از مداخله در گروه مورد و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب 70/0= p و 40/0= p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، به نظر می رسد تله نرسینگ به عنوان یک روش پیگیری می تواند باعث بهبود گلیسمی گردد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تله نرسینگ، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخصهای تن سنجی
 • داود عودی، صدیقه کیانفر، سیدمحمود حسینی * صفحات 108-114
  زمینه و هدف

  امروزه تصویربرداری پزشکی در تشخیص و درمان بیماری ها اهمیت زیادی پیدا کرده است. پرتوهای حاصل از این روش ها می تواند آثار مخرب فراوانی بر روی پرسنل و بیماران داشته باشد و از آنجا که آگاهی پرسنل نسبت به اصول و قوانین روش های تصویربرداری یکی از موثرترین راه های کاهش آثار مخرب آن به شمار می رود مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی دانشجویان و پرسنل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به روش های تصویربرداری انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی 195 نفر پرسنل پرستاری و 65 دانشجوی سال آخر پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر دو قسمت اطلاعات فردی و بررسی میزان آگاهی بود. روایی ابزار مورد استفاده به روش اعتبار محتوی و پایایی آن به روش آزمون مجدد قبل از مطالعه بررسی و تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 و آزمونهای آماری Independent T Test، ANOVA و آزمون تعقیب رنج Tukey در سطح معنی داری 05/0 p< تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  25% از افراد مورد مطالعه دانشجو و مابقی کارمند بودند. در میان کارمندان 6/42% بالای ده سال سابقه خدمت داشتند. آگاهی 5/36% از افراد مورد مطالعه نسبت به اصول تصویربرداری و 8/43% نسبت به آمادگی های قبل از تصویربرداری و تنها 8/14% نسبت به مواد حاجب و عوارض ناشی از آن خوب ارزیابی شد. در هر سه حیطه بالا میانگین نمره آگاهی پرسنل به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمره دانشجویان بود (001/0 p<). هیچ تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره آکاهی در سه حیطه ذکر شده در دو جنس دیده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه در مجموع آگاهی افراد مورد مطالعه در زمینه روش های تصویربرداری ضعیف ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: آگاهی، روش های تصویربرداری، پرسنل پرستاری، دانشجویان
 • خانم الهام ایمانی، خانم زهرا خادمی، آقا سعید حسینی تشنیزی، آقا هادی یوسفی، آقا غلامرضا میرزاده، خانم سیمین سوداگر، خانم فریبا اسدی نوقابی صفحات 115-123
  زمینه و هدف
  نارسایی مزمن کلیه یک اختلال پیشرونده و غیر قابل برگشت است که توانایی کلیه در دفع مواد زائد از بین می رود. همودیالیز و رعایت رژیم غذایی و محدودیت مایعات جهت حفظ سلامت و بقای عمر بیمار ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش چهره به چهره بر وزن بدن و برخی از شاخصهای سرمی بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1390 انجام گردید.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف انجام گردید. تعداد 52 بیمار جهت گروه مداخله و 52 بیمار جهت گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. دو گروه از نظر جنس، وزن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، طول مدت درمان با دیالیز و داروهای مصرفی همسان شدند. برنامه آموزشی طی سه جلسه بیست دقیقه ای بعد از اتمام هر جلسه دیالیز برای بیماران گروه مداخله اجرا گردید. شاخصهای سرمی از قبیل هماتوکریت، BUN، کراتینین، سدیم، پتاسیم، کلسیم و فسفر و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز قبل و بعد از آموزش اندازه گیری و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 و آمار توصیفی و آزمون T Test P aired، Independent T Test، Wilcoxon، ANOVA، همبستگی Pearson، آزمون Chi-Square و Fisher Exact Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین اضافه وزن، هماتوکریت، نیتروژن اوره خون، کراتینین، سدیم، پتاسیم و فسفر سرم در زمانهای قبل و بعد از آموزش در گروه مداخله تفاوت معنی دار داشته و همچنین تفاوت بین تغییرات این شاخصها قبل و بعد از آموزش بین دو گروه مداخله و کنترل معنی دار بود (001/0 p<). میزان کلسیم سرم در زمانهای قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است (05/0 p>).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه تاثیر مطلوب آموزش بر کاهش شاخصهای سرمی نظیر سدیم، پتاسیم، فسفر، نیتروژن اوره خون و کراتینین و افزایش هماتوکریت و رعایت محدودیت مایعات مشخص گردید که این امر می تواند بیماران تحت همودیالیز را در مقابل عوارض ناشی از اختلال در این شاخصها محافظت نماید. لذا پیشنهاد می شود آموزش این دسته از بیماران با توجه و جدیت بیشتری توسط پرستاران صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: وزن، آموزش، همودیالیز، پرستاری
 • رضا قانعی، فیض الله گلکار، عدالت امین پور صفحات 124-131
  زمینه و هدف
  افسردگی یک وضعیت شایع در بیماران دیابتی نوع دو می باشد که سبب کاهش میل، انگیزه و توانایی انجام رفتارهای خودمراقبتی از جمله عملکرد مراقبت از پاها می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین افسردگی و عملکرد مراقبت از پا در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 200 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان سقز در پاییز سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش افسردگی دپارتمان هاروارد (HANDS) و پرسشنامه مراقبت از پا استفاده شد. برای بررسی روایی هر دو پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده شد. پایایی پرسشنامه افسردگی و خودمراقبتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 78/0 و 72/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16و آزمون های آمار توصیفی، Chi-Square و Independent T Test انجام شد. 05/0 p≤ معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  60 بیمار (30%) بیماران دیابتی افسرده بودند و 90 بیمار (45%) مراقبت از پای مطلوبی داشتند. عملکرد مراقبتی بیماران دیابتی غیرافسرده در زمینه های شستشوی روزانه پا (0001/0 p<)، معاینه پاها (001/0 p<)، بررسی داخل کفشها (04/0= p)، چک قند خون (04/0= p) و پوشیدن کفش در حمام (03/0= p) به طور معنی داری بیشتر از بیماران دیابتی افسرده بود.
  نتیجه گیری
  بیماران دیابتی افسرده عملکرد مراقبت از پای ضعیفی دارند، بنابراین ضروری است که آموزشهای مراقبت از پا جهت تقویت رفتارهای خودمراقبتی به آنها داده شود.
  کلیدواژگان: دیابت، افسردگی، مراقبت از پا
 • سحر نجار لشگری، فلورا رحیم آقایی، ناهید دهقان نیری صفحات 132-140
  زمینه و هدف
  کودکان با ارزش ترین ذخایر جامعه هستند؛ هر قدر برای حفظ و آموزش این منابع کوشش شود، جامعه در آینده ثروتمندتر و سعادتمندتر می شود. از جمله الگوهای موفق در این زمینه، آموزش کودک به کودک است. این مطالعه، با هدف تعیین تاثیر آموزش کودک به کودک، بر آگاهی های بهداشتی دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی شهرستان تنکابن در سال 1390 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه تجربه و کنترل از بین 261 دانش آموز پایه سوم ابتدایی شاغل به تحصیل در مدارس دولتی شهرستان تنکابن، تعداد 154 نفر که معیار ورود به مطالعه را داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه تجربه و کنترل قرار گرفتند. تعداد 12 نفر از دانش آموزان مستعد پایه پنجم، برای آموزش به دانش آموزان پایه سوم انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از آموزش، از دانش آموزان مورد پژوهش جمع آوری گردید. نتایج توسط آزمون های آماری Chi-square، Independent T Test و T Test Paired در سطح اطمینان 99 درصد تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی های بهداشتی در کل و در ابعاد پوست و مو و ناخن، چشم و دهان و دندان در دانش آموزان گروه تجربه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی داری افزایش یافت (001/0 p<) ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  آموزش کودک به کودک، بر ارتقای آگاهی های بهداشتی کودکان، تاثیر مثبتی دارد. این آموزش نه تنها بر یادگیری کودکان می افزاید، بلکه باعث می شود به تحقق اهداف آموزشی مطرح در تعلیم و تربیت کوکان نزدیک شویم.
  کلیدواژگان: آموزش کودک به کودک، آموزش بهداشت، دانش آموزان ابتدایی
 • طیبه خزاعی، غلامرضا شریف زاده، مرضیه سادات اکبرنیا، مهران پیری، ناهید قنبرزاده صفحات 141-148
  زمینه و هدف
  شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است، از جمله عزت نفس که نقش مهمی در سلامت روان داشته و پایین بودن آن تاثیر بازدارنده ای بر عملکرد تحصیلی دارد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین ارتباط افسردگی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بیرجند می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، با ر وش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای، 596 دانش آموز دبیرستانی بیرجند پرسشنامه های عزت نفس Rosenberg و افسردگی Beck با ضریب پایایی 73/0 و 85/0را تکمیل کردند. معدل بالای15(میانگین نوبت اول و دوم) پیشرفت تحصیلی خوب در نظر گرفته شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری Chi-square، Mann Whitney، Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Spearman و در سطح 05/0= α آنالیز شد.
  یافته ها
  نمونه ها596 دانش آموز با میانگین سنی 1/1 ± 1/16 سال، مشتمل بر 284 نفر معادل 7/47% مونث و 312 نفر برابر با 3/52% مذکر بودند. میانگین نمره افسردگی دانش آموزان1/8 ± 7/16 و نمره عزت نفس 7/4 ± 1/2 بود. 2/61% دانش آموزان معدل 15 و بالاتر داشتند. میزان افسردگی و عزت نفس بر حسب پیشرفت تحصیلی دارای تفاوت معنی داری بود ولی برحسب سن، تحصیلات و شغل والدین تفاوت معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  عزت نفس بالا نقش محافظتی در برابر افسردگی داشته و منجر به بهبود عملکرد تحصیلی می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، عزت نفس، دانش آموزان دبیرستانی، پیشرفت تحصیلی
 • آقای حمید مومنی، خانم اشرف صالحی، آقای ابوالفضل سراجی صفحات 149-158
  زمینه و هدف
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که در زنان دو برابر مردان دیده می شود. با توجه به اینکه یکی از علل اصلی افسردگی در زنان، اختلالات هورمونی مثل درد سینه دوره ای می باشد، گیاهان دارویی در درمان این اختلالات موثرند، به همین جهت این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دو داروی گیاهی ویتاگنوس (Vitex agnus castus) و روغن گل مغربی (Evening primrose) بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه (ماستالژی) دوره ای انجام گردید.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 150 زن مبتلا به ماستالژی دوره ای که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در ابتدا سطح افسردگی به وسیله پرسشنامه استاندارد Beck سنجیده شد. برای این آزمون در ایران روایی 70/0 و پایایی آزمون- بازآزمون 77/0 به دست آمده است. سپس به مدت سه ماه در گروه اول داروی ویتاگنوس و در گروه دوم کپسول روغن گل مغربی داده شد. در پایان هر ماه مجددا امتیاز افسردگی سنجیده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Independent T Test، ANOVA و Repeated Measures تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن دو گروه به ترتیب 9/27 و 8/28 سال بود که تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در سطح افسردگی بیماران قبل از مداخله درمانی و بعد از شروع درمان نشان داده شد. این کاهش میزان افسردگی در دو گروه مشاهده شد و بین گروه ها تفاوت آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو گیاه دارویی به میزان مشابه باعث کاهش افسردگی شده اند. از آنجا که از نظر اقتصادی مصرف داروی ویتاگنوس بسیار با صرفه تر است، توصیه می شود از این دارو در زنان مبتلا به افسردگی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ویتاگنوس، گل مغربی، داروهای گیاهی، افسردگی، درد سینه دوره ای
|
 • Dr Ali Darvishpoor Kakhki, Dr Jilla Abed-Saeidi, Dr Ali Delavar Pages 93-100
  Background And Aim
  In studies of health sciences، a main challenge is measuring outcome variables such as health status and the quality of life. Hence، this paper aims to develop and study the fitness of the measurement model of Elderly Health-Related Quality of Life Scale.
  Materials And Methods
  This explorative study was conducted on the basis of data from the study for developing a measurement instrument for health-related quality of life of the elderly visiting Jahandidegan Institute in Tehran. The structural equation modeling with maximum likelihood method is used in LISREL statistical software for extracting the measurement model. Then، the model was evaluated based on the model fitness indexes.
  Results
  The results showed that there is a linear model for explaining relations among 6 factors of Elderly Health-Related Quality of Life Scale. The relations were significant among factors and between factors and items of Elderly Health-Related Quality of Life Scale. Model fitness indexes of the model were confirmed based on fitness indexes of measurement models.
  Conclusion
  Therefore، Elderly Health-Related Quality of Life Scale is a valid instrument for measuring health-related quality of life of elderly people based on a well-fitted measurement model.
  Keywords: Measurement Model, Fitness, Quality of Life, Health, Structural Equation Modeling, Aging
 • L. Fakharzadeh, H. Shahbazian, H. Salehinia, M. Yaghoobi, M. H. Haghighizadeh, M. Karandish Pages 101-107
  Background And Aim
  Diabetes is a common and costly disease. Given the high prevalence of the disease and the importance of long-term follow-up of patients، there should be an inexpensive method available to clients. Thus، this study aimed at determining the effect of telenursing on glycosylated hemoglobin and anthropometric indexes in diabetic patients.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study، 64 patients with type 2 diabetes were included، and they were divided randomly into two groups (33 in the case group، and 31 in the control group). The data were collected through laboratory tests and demographic information forms. All patients were trained before the study. However، the case group had phone call follow-ups for 12 weeks. Before and 12 weeks after the start of the study، glycosylated hemoglobin and anthropometric indices were evaluated. The data were analyzed with paired t-test، i ndependent t-test and Chi-Square test using SPSS (version 17).
  Results
  Results showed that in the case group، statistical differences between glycosylated hemoglobin and body mass index means before and after interventions were significant (P < 0. 05)، but insignificant in the control group (P > 0. 05). There was no significant difference between the ratio of waist to hip in case and control groups before and after the intervention (P =0. 7 and P =0. 4 respectively).
  Conclusion
  According to research findings، it seems that telenursing، as a follow-up، can improve glycemic.
  Keywords: Diabetes Type 2, Telemarking, Glycosylated Hemoglobin, Anthropometric Indices
 • D. Oudi, S. Kianfar, Sayed M. Hoseini Pages 108-114
  Background And Aim

  Today، medical imaging methods play an important role in the diagnosis and treatment of disorders. These methods can have several harmful effects on patients and health workers; their awareness of imaging rules and principles is a major way to reduce these harmful effects. The present study was done to evaluate nursing staff and nursing students'' knowledge about imaging methods. Methods and Materials: This Cross-Sectional study was conducted on 195 nursing staff and 65 final-term nursing students of Birjand University of Medical Sciences. Data collection tool included a questionnaire consisting of a demographic information section and a knowledge evaluation section. Validity and reliability were ensured before the study through content validity and test-retest methods respectively. Data were analyzed by independent t-test، ANOVA، and post-hoc Tukey test in SPSS (version 15) at the significant level of p<0. 05.

  Results

  %25 of the participants were nursing students، and %75 were nursing staff. Of the nursing staff، %42. 6 had more than 10 years of work experience. The knowledge of only %36. 5 of the sample was evaluated as good regarding imaging principles، %43. 8 about imaging preparation، and %14. 8 about contrast-induced and its side effects. Mean of knowledge scores in the nursing staff was meaningfully more than that of the nursing students in these three dimensions of imaging methods (P<0. 001). No significant difference was seen between the genders in terms of knowledge score means in the three dimensions.

  Conclusion

  In general، as the results indicate، the level of knowledge of participants regarding imaging methods can be evaluated as low.

  Keywords: Knowledge, Imaging Methods, Nursing Staff, Nursing Students
 • Mrs Elham Imani, Mrs Zahra Khademi, Mr Saeid Hosseini Teshnizi, Mr Hadi Yosefi, Mr Gholamreza Mirzadeh, Mrs Simin Soudagar, Mrs Fariba Asadi Nooghabi Pages 115-123
  Background And Aim
  Chronic kidney failure is a progressive and irreversible disorder that impedes the ability of the kidney to dispose waste. Hemodialysis، diet، and fluid restriction are necessary to provide long-term health for patients and ensure their survival. This study aimed to determine the role of face-to-face education on body weight and some serum parameters in hemodialysis patients of Shahid Mohamadi Hospital in Bandar Abbas، 2011.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study، s amples were selected through convenience sampling. Fifty-two patients were selected randomly for the intervention group، and 52 for the control group. The two groups were matched in terms of gender، weight، marital and employment status، education، duration of treatment with hemodialysis، and drugs taken. Following dialysis، the patients in the intervention group received three 20-minute-long training sessions. Serum indices such as hematocrit، blood urea nitrogen، creatinine، sodium، potassium، and phosphorus levels as well as weight gain between two sessions of dialysis were measured before and after training; the obtained data were analyzed using SPSS (version 13)، descriptive statistics، paired t-test، independent t-test، Wilcoxon، ANOVA، chi-square، Pearson correlation and fisher exact test.
  Results
  Results showed that the average weight gain، hematocrit، blood urea nitrogen، creatinine، sodium، potassium and phosphorus levels in the periods before and after the training program had significant differences in the intervention group. Also، the differences between changes in these indicators before and after the training between the two groups were significant (P<0. 001). The serum calcium levels were not of significant difference in both groups before and after the program (P>0. 05).
  Conclusion
  This study found the favorable effects of education on reducing indicators such as serum sodium، potassium، phosphorus، blood urea nitrogen and creatinine، increasing hematocrit، and maintaining fluid restriction. This can protect hemodialysis patients against the complications of kidney disease. It is recommended that more serious training be done by nurses for this group of patients.
  Keywords: Body Weight, Education, Hemodialysis, Nursing
 • Reza Ghanei, Feizollah Golkar, Edalat Aminpoor Pages 124-131
  Background And Aim
  Depression is common among type II diabetic patients that reduces the desire, motivation, and ability to perform self-care behaviors, including the care of the feet. The present study aimed to investigate the relationship between depressions and self-care performance in patients with type II diabetes.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, 200 patients with type 2 diabetes visiting Saqqez diabetes unit in the fall of 2012 were evaluated. Harvard depression screening (HANDS) and foot-care questionnaires were used to collect data. Content validity was used to assess the validity of both questionnaires. In addition, the reliabilities of the depression and foot-care questionnaires were found 0.78 and 0.72 respectively by calculating Cronbach's Alpha coefficient. The data were analyzed by SPSS (version 16) using descriptive statistical tests, Chi-Square, and independent t-test. P≤0.05 was considered statistically significant.
  Results
  From among the diabetic patients, 60 (30%) were depressed, and 90 (45%) had good foot care. Daily washing of the feet (p<0.0001), examining the feet (p<0.001), examining shoe insides (p=0.04), monitoring blood glucose (p=0.04), and wearing shoes in the bathroom (p=0.03) were significantly more in non-depressed diabetic patients than in the depressed ones.
  Conclusion
  Depressed diabetic patients have a poor foot-care performance. Therefore, it is necessary to give them foot-care education to improve their self-care behaviors.
  Keywords: Diabetes, Depression, Foot Care
 • S. Najjar Lashgari, F. Rahim Aghaee, N. Dehghan Nayeri Pages 132-140
  Background And Aim
  Children are the most valuable resources in society; the more such resources are educated and maintained, the richer and more blessed the society will be in the future. In this line, child to child education has proved as a successful model. This study aimed to assess the effect of child to child education on health awareness of primary school students of Tonekabon in 2011.
  Materials And Methods
  This is a quasi-experimental study using a case-control design with a pretest and post-test. From among the 261 students in the population, 154 students meeting the inclusion criteria were selected through cluster sampling. Of this, half were considered for the case group and half for control group. Twelve of the qualified students from the fifth grade were also selected purposefully for educating the third grade students. Data was collected with a questionnaire in two steps – pretest and posttest. The results were analyzed statistically by Chi-square, independent t-test, and paired t-test at 99% confidence level.
  Results
  Results show that there is a significant difference between the case and control groups in terms of health awareness before and after the intervention (p<0.001).
  Conclusion
  Child to child education has a positive effect on the promotion of health awareness of children. Not only this type of education can increase children's learning but it can also help approach health educational goals.
  Keywords: Child to Child Education, Health Education, Primary School Students
 • T. Khazaei, Gh Sharif, Zadeh, M. Akbarnya, M. Piri, N. Ghanbarzadeh Pages 141-148
  Background And Aim
  It is important to understand the factors that influence academic achievement. Self-esteem plays an important role in mental health, and when low, it has preventive effects on academic performance. The purpose here is to determine the relationship between self-esteem and depression, and academic achievement of high school students in Birjand.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study was conducted with a two-stage cluster sampling of 596 high school students in Birjand. They completed Beck depression inventory and Rosenberg self-esteem questionnaire with the reliability coefficients of 0.37 and 0.87 respectively. Total average score (of both semesters) of above 15 was considered as good achievement. The data were analyzed by SPSS; Chi-square, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis statistical tests; and Spearman correlation coefficient at α=0.05.
  Results
  The sample included 596 students with the average age of 16.1 ± 1.1, of whom 284 were girls (%47.7) and 312 (%52.3) were boys. Depression scores mean of students was 16.7 ± 8.1 and that of their self-esteem 7/4 ± 1/2. Among the students, %61.2 had scores of 15 and above. Depression and self-esteem had significant differences in terms of academic achievement, but they were not significantly different in terms of age and their parent's job and education.
  Conclusion
  High self-esteem has a protective role against depression and leads to improved academic performance.
  Keywords: Depression, Self, esteem, High school students, Academic achievement
 • Mr Hamid Momeni, Miss Ashraf Salehi, Mr Abolfazl Seraji Pages 149-158
  Background And Aim
  Depression is one of the most common mental disorders، which is twice as common in women. Since hormonal imbalance is one of the main causes in women، the current study aimed at investigating effects of two herbal remedies، Primrose oil and Vitex Agnus Castus، on depressed women.
  Materials And Methods
  The clinical trial study was done on 150 women. They were assigned to two groups of 75. I n the first group vitex agnus castus and in the second group capsules of Evening primrose oil were given for 3 months. B efore the study and one، two، and three months later، depression levels were assessed by Beck depression inventory (BDI). The data were collected and analyzed by independent t test and repeated measures، using SPSS software.
  Results
  The mean ages of the two groups were 27. 9 and 28. 8 years، with no statistically significant difference. There was a significant difference in depression levels before intervention and during the first، second and third post-treatment assessments. The lower rates of depression were observed in both groups and there was no statistical difference between them.
  Conclusion
  Results showed that both herbs reduced depression in the same extent. However، because of its lower price، Vitex would be more advantageous to use for women with depression. Due to limited similar studies، more research in this area is recommended.
  Keywords: Vitex Agnus Castus, Evening Primrose oil, Herbal Drugs, Depression, Cyclic Mastalgia