فهرست مطالب

Clinical Research in Paramedical Sciences - Volume:1 Issue:3, 2012
 • Volume:1 Issue:3, 2012
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • الهه فریدونی، سعید نیازمند، سیدمحمود حسینی، مریم محمود آبادی صفحه 1
  زمینه
  کلپوره (Teucrium polium) گیاهی علفی از تیره نعناع است که دارای خواص فارماکولوژیکی زیادی نظیر اثرات ضد دیابتی، ضد التهابی، ضد دردی می باشد. گزارشات متعددی از اثرات قلبی عروقی از قبیل اثرات کاهنده فشارخون و نیز اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک مثبت این گیاه وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی نقش احتمالی کانال های کلسیمی در حضور بلوک کننده های کانال های کلسیمی بر اثر گشاد کنندگی عصاره کلپوره می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی، 28 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به 4 گروه 7 تایی تقسیم گردیدند. درگروه های اول و دوم اثر غلظت های تجمعی عصاره (mg/ml8،4،2،1) بر انقباض ناشی از فنیل افرین (6-10مولار) در حضور و غیاب اندوتلیوم، در گروه سوم اثر غلظت های تجمعی عصاره بر انقباض ناشی از فنیل افرین در حضور دیلتیازم (5-10 مولار) و در گروه چهارم اثر غلظت های تجمعی عصاره بر انقباض ناشی از فنیل افرین در حضور هپارین (mg/ml 50) بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 13 و آزمون های تحلیل واریانس و تی استفاده شد.
  یافته ها
  عصاره انقباضات ناشی از فنیل افرین را در حضور و غیاب اندوتلیوم به صورت وابسته به غلظت بطور معنی داری کاهش داد (001/0P<، 002/0 P=). غلظت های تجمعی عصاره غیر از غلظت های mg/ml 2و1 انقباض القا شده فنیل افرین را در حضور دیلتیازم و هپارین مهار کرد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  کلپوره دارای اثر شل کنندگی بر عضله صاف عروق است، بنظر میرسد بخشی از این اثر از طریق مهار جریان روبه داخل کلسیمی از طریق کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ و وابسته به گیرنده و بخش دیگر نیز از طریق مهار رهایش کلسیم از منابع داخل سلولی به انجام می رسد.
  کلیدواژگان: کلپوره، آئورت، اندوتلیوم، کانال های کلسیمی، موش صحرایی
 • فاطمه رحیمی کیان، گیتا خزایی، عباس مهران، ابوالقاسم پوررضا صفحه 11
  زمینه
  رفتار شهروندی سازمانی عبارتست از«رفتاری منحصربه فرد و اختیاری که به طور مستقیم یا به صراحت بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی نمی شود و در مجموع عملکرد اثربخش سازمان را افزایش می دهد». مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن با وجود اهمیت زیاد، به ویژه در رشته مامایی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه یا هدف بررسی رفتار شهروندی سازمانی در ماماهای استان لرستان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی بوده که دربین 400 مامای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی لرستان که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف که پنج بعد جوانمردی، رفتار مدنی، وظیفه شناسی، نوع دوستی و نزاکت را شامل می شد، تکمیل نمایند. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار spss 21 استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که اکثر ماماهای مورد مطالعه از رفتار شهروندی سازمانی کلی مطلوبی 7/98% برخوردار بودند. کیفیت ابعاد وظیفه شناسی و نزاکت مطلوب و کیفیت جوانمردی، رفتار مدنی و نوع دوستی نسبتا مطلوب بود.
  نتیجه گیری
  این پژوهش سطوح بالای رفتار شهروندی سازمانی را در میان ماماها نشان داد. این نتایج می توانند جهت توسعه بیشتر استراتژی های مدیریت خدمات بهداشتی به منظور تقویت رفتار شهروندی سازمانی به کار گرفته شوند. پژوهشگران امیدوارند نتایج این مطالعه بتواند امکانات جدیدی را برای مطالعات بیشتر در زمینه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی (تعریف، عوامل مرتبط و پیامدها) فراهم آورد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، ماما، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • فاطمه واثق رحیم پرور، کتایون رشیدی، مینو پاک گوهر، ناصر بحرانی صفحه 20
  زمینه
  زنان با سابقه دیابت بارداری در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 می باشند و تشخیص دیابت بارداری باعث شناسایی افراد در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 در دوران بعد از زایمان خواهد شد. در این مطالعه فراوانی مراجعه زنان با سابقه دیابت بارداری، جهت انجام غربالگری دیابت پس از زایمان عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نوع مقطعی است. 150 نفر از بیماران مبتلا به دیابت بارداری به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل ویژگی های فردی بیماران و مشخصات بیماری دیابت مورد سوال قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.
  یافته ها
  7/48% از شرکت کنندگان در این مطالعه جهت غربالگری مراجعه کردند، بین افراد مراجعه کننده با افرادی که مراجعه نداشتند، اختلاف معنی داری در عوامل دموگرافیک مشاهده شد. همچنین ازمیان مشخصات بیماری دیابت، مصرف انسولین در طی بارداری (026/0= p) سن شروع دیابت(002/0p=) سابقه ابتلابه دیابت در خانواده (001/0= p) وسابقه بستری در حین بارداری(002/0= p) اختلاف معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر می تواند در جهت برنامه ریزی به منظور غلبه بر موانع مراجعه جهت غربالگری هم برای بیماران و هم برای مسئولین بهداشتی مفید باشد. با تشخیص به موقع این بیماران در دوران بعد از زایمان می توان از طریق رژیم غذایی، ورزش و کاهش وزن، فرصتی را جهت جلوگیری یا تاخیر شروع دیابت نوع 2 بوجود آورد.
  کلیدواژگان: غربالگری، دیابت پس از زایمان، عوامل مرتبط
 • محمدرضا سلحشور، سیروس جلیلی، مظفر خزاعی، فوزیه خانی صفحه 31
  زمینه
  ناباروری یکی از مشکلات بهداشتی است که آثار سوء خود را در زمینه های فردی، اجتماعی و اقتصادی بر جا می گذارد. علل ناباروری در مردان را مربوط به اختلالات اسپرم شامل تعداد کم اسپرم، عدم بلوغ اسپرم، شکل غیر طبیعی اسپرم و عدم توانایی حرکت مناسب اسپرم بر شمرده اند. رنگ زردچوبه ناشی از ماده ای به نام کورکومین است که برخی از خواص انتی اکسیداتیو و ضد التهابی آن مشخص شده است. اگرچه محققان به اثرات آنتی اکسیدانی کورکومین اشاراتی داشته اند اما اثرات آن بر هورمون های تولید مثلی، مجرای اپیدیدیم و تحرک پذیری اسپرم ها مشخص نیست.
  روش ها
  در این مطالعه دوزهای مختلف کورکومین (60 و30، 10میلی گرم/ کیلوگرم10) در 28 روز متمادی به صورت داخل صفاقی به موشهای نر تزریق شد و پارامترهای تولید مثلی نظیر میزان هورمون تستوسترون، تحرک و مورفولوژی اسپرم ها به همراه وزن و هیستولوژی بیضه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، تجویزکورکومین موجب افزایش معنی داری با افزایش دوز در مقادیر شاخص های تولید مثلی مانند تحرک، تعداد، مرفولوژی نرمال اسپرم ها و میزان هورمون تستوسترون در بسیاری از گروه های مورد بررسی شد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد کورکومین می تواند باعث افزایش کیفیت و کمیت شاخص های تولید مثلی شود.
  کلیدواژگان: کورکومین، پارامترهای تولید مثلی، موش آزمایشگاهی نر
 • مژگان خلیلی، منصور رضایی، سارا دایی چین صفحه 38
  زمینه
  زایمان طولانی شده و انسدادی از علل مهم مرگ و میر مادران است. اغلب مرگها به علت عدم توانایی تشخیص به موقع زایمان های طولانی است. از آنجا که پارتوگراف ابزار تصویری مناسبی جهت پایش سیر زایمان است لذا این مطالعه با هدف تعیین طول مدت مرحله اول زایمان و سرانجام حاملگی با استفاده از پارتوگراف انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی اطلاعات موجود در پرونده 365 زن نخست زا که در مرکز آموزشی- درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه جهت زایمان بستری شده اند بررسی شده و توسط نرم افزار آماری SPSS20 مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  3/92 % مادران زایمان واژینال طبیعی داشتند و 7/7% سزارین شدند. پیشرفت دیلاتاسیون 6/89% نرمال بود و مرحله اول زایمان کمتر از 14 ساعت به طول انجامید که در محدوده نرمال قرار داشت. 9/75% مادران متوسط انقباضات بیشتر از 40 ثانیه ای داشتند. 8/0% موارد مایع آمنیوتیک مکونیومی بود. افت ضربان قلب جنین در 1/1% دیده شد. در 8/14% با عدم پیشرفت زایمان ادامه لیبر توسط اینداکشن و تجویز اکسی توسین محقق شد. 2/91% موارد جفت و پرده ها کامل خارج شدند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از پارتوگراف، اکثریت مادران به صورت واژینال زایمان نمودند و میزان سزارین کاهش چشمگیری داشت. پارتوگراف ابزاری دقیق و بازگوکننده وضعیت زایمان است که در مواقع مخاطره آمیز با هشدار وضعیت خطر می تواند ما را در اتخاذ صحیح ترین اقدام همراهی نماید.
 • ساحل حیدرحیدری، شکوه صادقی، افشین الماسی، نصرالله سهرابی صفحه 46
  زمینه
  پرتوکاران بخش های تشخیصی و درمانی در معرض پرتوگیری شغلی با دوز پایین قرار دارند.از آنجا که این دوز طولانی مدت دریافت می شود، می تواند اثرات زیست شناختی به همراه داشته باشد. لذا این پژوهش به منظور مقایسه اثرات زیست شناختی پرتوگیری شغلی بر برخی شاخص های خونی پرتوکاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کرمانشاه انجام شده است.
  روش ها
  در این مطالعه تحلیلی مقایسه ای که در سال 1391 انجام شد، برخی از شاخص های خونی در خون 49 نفر از پرتوکاران و 49 نفر از غیر پرتوکاران که به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و از نظر متغیرهای مداخله گر همسان شده بودند مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS20 و آزمون آماری تی زوجی در سطح معنی داری 5% تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین شاخص های خونی مورد بررسی از جمله گلبول های قرمز، پلاکت ها، گلبول های سفید و زیر جمعیت های آن و نیز میانگین میزان هموگلوبین، MCV و هماتوکریت در گروه مورد نسبت به گروه شاهد چه با سابقه کاری 10 سال و بالاتر و چه پایین تر ازآن با گرود شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرتوهای یونساز در مقادیر کم که پرتوکاران در معرض آن می باشند نمی تواند تاثیر بسزایی بر شاخص های خونی مورد مطالعه داشته باشد.
  کلیدواژگان: پرتو یونساز، پرتوکاران، شاخص خونی
 • هادی حسنخانی، علی حسین زینال زاده، محمود فخری، پروانه اسدی، افشین الماسی صفحه 55
  زمینه
  . از جمله مشاغل در معرض خطر بیماری های قلبی و عروقی بیشتر این بیماری ها، شغل پرستاری است. اهمیت مسئله در این است که پرستاران عمده ترین بخش انسانی نظام بهداشتی کشور می باشند، که به صورت شیفت در گردش فعالیت می نمایند. لذا ضروری است که میزان ریسک این افراد در مقابل عوامل خطر بیماری های قلبی،عروقی در این افراد مشخص گردد بنابراین پژوهش حاضر با همین هدف انجام پذیرفته است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی نمونه ها به صورت طبقه ای در هر مرکز انتخاب شدند که در نهایت 400 نفر در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش پرسشنامه (در مورد سوابق بیماری و اطلاعات فردی) و چک لیست نتایج آزمایش خون نمونه ها پیرامون سطح قند و چربی خون بود.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss16 و آمار توصیفی کای دو تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این بررسی حاکی است که 5/57% نمونه ها مونث، میانگین سنی8/30 سال، 8/88% کارشناس و 8/79% بصورت شیفت در گردش فعالیت داشتند. بالاترین عامل خطرتری گلیسرید با شیوع8/30% بود، پرفشاری خون سیستولی و دیاستولی در افراد بدون اضافه کار، کلسترول توتال بالا،HDL پایین و تری گلیسرید بالا در بین افراد دارای اضافه کار بطور معنی داری بیشتر بود (001.>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این بررسی اکثر عوامل خطر قلبی عروقی در بین افراد دارای اضافه کاری بیشتر بوده است، اما در مجموع شیوع عوامل خطر قلبی عروقی در بین پرستاران پژوهش حاضر، نسبت به نتایج بدست آمده دربین سایر افراد بیشتر نبوده لذا در این زمینه مطالعات بیشتر پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: شیفت کاری، پرستاران، عوامل خطرقلبی عروقی، بخش اورژانس ومراقبت ویژه، کرمانشاه
 • ماری عطایی، میترا کولیوند، افشین الماسی، رضا پورمیرزا کلهری، بیژن صبور، ارسلان نادری پور، منصور رضایی، ناهید جلیلیان صفحه 65
  زمینه
  تدریس کارآمد و اثر بخش در آموزش پزشکی نیازمند به تدوین طرح دوره برای دستیابی به آموزش اثر بخش بالینی است. بررسی دستیابی به اهداف طرح دوره از دیدگاه دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی آموزش ضروری است.مطالعه حاضربا هدف تعیین میزان دستیابی به اهداف طرح دوره کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از دیدگاه دانشجویان پزشکی در طول سال های 91- 1389 انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه ازنوع توصیفی-تحلیلی بود. محیط پژوهش بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه و حجم نمونه 489 دانشجوی پزشکی در 14 گروه بالینی در حال تحصیل بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی صوری و محتوی و پایایی 75/0=r بود. داده ها با نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری کای- دو و یو من- ویتنی در سطح معنی داری 05/0 P < تجزیه و تحلیل آماری شدند.
  یافته ها
  نمونه ها مورد مطالعه دستیابی به طرح کلی دوره را 7/65% مطلوب، 29% متوسط و 3/5% نامطلوب گزارش کردند. تفاوت آماری معنی داری در دستیابی به اهداف طرح دوره در بین بخش های ماژور و مینور دیده نشد(9/0 P=). ولی در بین گروه های ماژور دستیابی بیشتر به اهداف طرح دوره در بخش داخلی مشاهده شد(001/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تاکیدی بر استفاده جامع از طرح دوره برای افزایش دستیابی اثر بخش به اهداف طرح دوره در کارآموزان گروه های آموزش پزشکی است.
 • مژده رزلانسری، بهزاد تیموری، حمیدرضا علیپور شیرسوار، محمد طالقانی، حسین اشتریان صفحه 74
  مقدمه
  ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیمار یک شاخص و راهنمای عینی ارزشمند در اختیار مدیران و برنامه ریزان امر مراقبت و درمان قرار می دهد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان کیفیت خدمات ادراک شده با استفاده از مدل سروکوال از دیدگاه بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391 انجام شده است.
  روش ها
  شرکت کنندگان در پژوهش دو بارپرسشنامه استاندارد مدل سروکوال را که شامل پنج بعد ملموس بودن، اعتبار، پاسخ گویی، تضمین و همدلی بود را یک بار از منظر ادراک ویک بار از منظر انتظارات خود از خدماتی که دریافت کرده بودند تکمیل نمودند. سطح کیفیت خدمات بر اساس مقیاس لیکرت در پنج سطح شامل خیلی بد تا خیلی خوب طبقه بندی گردید و از 5-1 امتیازدهی گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل جداول فراوانی و آزمونهای ANOVA با نرم افزارspss 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد میانگین کلی کیفیت خدمات ادراک شده توسط بیماران در حد خوب (65/3) ارزیابی شده بود. مقایسه میانگین ادراک و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات درهر پنج بعد از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان داد (001/0 P<). کمترین شکاف مربوط به بعد همدلی (66/0-) و بیشترین شکاف مربوط به بعد اعتبار (09/1-) بود.
  نتیجه گیری
  با برنامه ریزی و مدیریت بهینه می توان سطح کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه میزان رضایتمندی گیرندگان خدمات را در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، مدل سروکوال، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|
 • Elahe Fereidouni, Saeed Niazmand, Seyed Mahmoud Hosseini, Maryam Mahmodabadi Page 1
  Background
  Teucrium polium (TP) is a herbaceous plant of the Lamiaceae family which has many pharmacological properties such as anti-diabetic، anti-inflammatory، anti-nociceptive effects. There are some reports indicating the cardiovascular effects of TP such ashypotensive responses and also positive inotropic and cronotropic effects. The aim of this study was to investigate the activity of calcium channels on vaso relaxant extract of TP on isolated rat aorta.
  Methods
  In this experimental study، 28 male Wistar rats randomlywere divided into 4 groups (n= 7). In groups 1 and 2، the effect of the extract (1، 2، 4 and 8 mg/ml) on contracted aorta by PE (10-6 M) in intact and denuded endothelium were investigated. In groups 3 and 4، the effect of the extract on contracted aorta by PE in the presence of Diltiazem (Dil)، (10-5 M) and Heparin، (50 mg/ml) were investigated respectively. Statistical analysis was carried out by SPSS software version 13 and the results were analyzed by student''s t-test and ANOVA.
  Results
  The extract significantly relaxed the contracted aorta by PE in both intact and denuded endothelium in concentration-dependent manner (P<0. 001، P=0. 002). All the extract concentrations (except 1، 2 mg/ml) significantly relaxed PE induced contraction in the presence of Dil (P<0. 001). The extract concentrations (except 1، 2 mg/ml) significantly relaxed PE induced contraction in the presence of Heparin (P<0. 001).
  Conclusion
  The extract of TP has the relaxation effect on vascular smooth muscle. It seems، the relaxation was mediated by inhibition of voltage-and receptor-dependent Ca+2channels and may partly by inhibition the release of calcium from intracellular stores in vascular smooth muscle cells.
  Keywords: Teucrium Polium, Aorta, Endothelium, Calcium channels, Rat
 • Fateme Rahimikian, Gita Khazaee*, Abas Mehran, Abolghasem Poor Reza Page 11
  Background
  Organizational Citizenship Behavior (OCB) is defined as “individual behavior that is discretionary، not directly or explicitly recognized by the formal reward system، and that in the aggregate promotes the effective functioning of the organization.” The concept of organizational citizenship behavior، despite the highly importance especially in the midwifery، has received a little attention in the literature. This research was aimed to study OCB among midwives in Lorestan province.
  Methods
  This cross-sectional، descriptive study was conducted among 384 midwives working in state hospitals and health centers in Lorestan recruitedby a multi stage cluster sampling. The respondents were asked to complete Podsak off organizational citizenship behavior questionnaire which encompasses five dimensions of OCB including sportsmanship، civil virtue، conscientiousness، altruism and courtesy. The data obtained was analyzed by using SPSS21 software.
  Results
  The results of this research showed that most of the respondents had desirable total Organizational Citizenship Behavior. The quality of dimensions of conscientiousness and courtesy were desirable while the quality of sportsmanship، civil virtue and altruism were relatively desirable.
  Conclusion
  This research demonstrates the existence of high level of OCB among the midwives. The results can be used for furtherdevelopmentof health management strategies for enhancement of OCB. Researchers hope that the results of this study provide new possibilities for future studies to assess work ethic and organizational citizenship behavior (definition، related factors and outcomes).
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Midwife, Lorestan University of Medical Sciences
 • Fatemeh Vasegh Rahimparvar, Katayoun Rashidi *, Mino Pakgohar, Naser Bahrani Page 20
  Background
  Women are at high risk for developing type 2 diabetes and can be screened for Gestational Diabetes Mellitus (GDM). This study assessed the prevalence of postpartum glucose testing among women with the recent history of gestational diabetes and examined its related factors. Methods &Materials: For this cross-sectional study، 150 women referring to the clinics of KUMS (Kermanshah University of Medical Sciences) for following postpartum care were selected. Data were gathered using a validated and reliable and two-sectioned self-report questionnaire including questions regarding demographic data and disease scales. Data were analyzed using spss 21 software.
  Results
  48. 7% of women with GDM completed postpartum glucose screening. Of these، 21. 9% had abnormal glucose test and 10. 9% had diabetes. Among the demographic factors، significant differences were detected among these people in comparison to those not referring to the clinics، including job، education، number of the family members، etc. For the disease factors، the results about the following items were significantly different: insulin administration during pregnancy (p=0. 026)، age of diabetes onset (p=0. 002)، family history of diabetes (p=0. 001)، and history of hospitalization during pregnancy (p=0. 002).
  Conclusion
  Findings suggest a low rate of referral for postpartum glucose screening in women with a history of gestational diabetes. These results can help health care authorities to deal with the obstacles for referrals of the patients. Through identification of these patients after delivery، an opportunity for prevention of or postponing the onset of diabetes type 2 using diet care، exercising and weight loss can be provided.
  Keywords: screening, post partum diabetes, related factors
 • Mohammad Reza Salahshoor, Cyrus Jalili*, Mozafar Khazaei, Fuzie Khani Page 31
  Backgrand: Infertility is a health problem that causes adverse effects in personal، social and economic domains. Infertility in males has been associated with sperm dysfunctions such as low sperm count، immaturity، abnormality and lack of motilty. The color of turmeric is because of a substance called curcumin for which some anti-oxidative and anti-inflammatory properties have been identified. Although researchers have reported the anti-oxidant properties of curcumin، its effects on reproductive hormones، epididymis pathway، and sperm count and motility in nicotine-infected rats have not been investigated. Methodes: In this study، various doses of curcumin (10، 30 and 60 mg/kg) were administered intra- peritoneally to male mice for 28 consequent days and reproductive parameters as testosterone hormone، motility، morphology، testis weight and histology were analyzed and compared.
  Results
  The results indicated that increasing the dose of curcumin significantly increased reproductive indices such as sperm count، motility، testis weight and testosterone hormone in most of the groups (P≤05).
  Conclusions
  It seems that curcumin increase the quality and quantity of reproductive indices in male mice.
  Keywords: Curcumin, reproductive parameters, Male mice
 • Mozhgan Khalily, Mansour Rezaei, Sara Daeichin * Page 38
  Background
  Prolonged and obstructed labor is an important cause of maternal deaths. Most deaths have been occurred because of inability to detect a prolonged labor. The partograph is a tool which can graphically monitor the progress of labor and delivery. This study was conducted to determine the length of the first stage of labor and pregnancy outcomes by using partograph. Methods & Materials: In this descriptive study، data of 365 nulliparous pregnant women who came to the delivery ward of Imam Reza hospital in Kermanshah during June - July 2010was collected. Data was analyzed by SPSS software version 20.
  Results
  In total، 92. 3% of the women had a normal vaginal delivery indicating the cesarean rate 7. 7%. The cervical dilatation of 89. 6% was normal and it reached the maximum in less than 14 hours. 75. 9% of mothers had an average contraction of 40 seconds and only 0. 8 % had meconium in their amniotic fluid. Bradycardia was seen in 1. 1%. Failure to progress of labor in 14. 8% of cases has occurred and induction by oxytocin was helpful. In 91. 2% of cases، the placenta and membranes were completely removed.
  Conclusion
  This study was found a relationship between the use of the partograph and birth outcomes as the majority of the mothers had a vaginal delivery and only a limited number of those had cesarean delivery. Partograph is an accurate instrument which can reflect the labor’s state and can warn us when there is a risk and help to take the most appropriate actions.
  Keywords: partograph, labor, nuliparous, Kermanshah
 • Sahel Heydarheydari, Shookoh Sadeghi*, Afshin Almasi, Nasrollah Sohrabi Page 46
  Background
  Radiation workers in diagnostic and therapeutic options are exposed to long-term low levels of ionizing radiation، that may be harmful to the health for this persons. In this study، we investigate the effectiveness of ionizing radiation on blood parameters in radiation and other wards workers in Kermanshah hospitals (2012).
  Materials And Methods
  In this comparative analytical study that were undertaken in 2012، some blood parameters in 49 radiation workers of Kermanshah hospitals (cases) and also 49 persons who worked in other wards and had nothing to do with radiation but were matched with the cases regarding intervening variables were assessed. The data was analyzed using SPSS20 and statistical tests such as Student''s t-test. The meaningless level of tests considered as p<0. 05.
  Results
  According to findings of this study، there are no statistically significant differences in blood parameters between radiation and other wards workers (p>0. 05).
  Conclusions
  Results of this study showed that long-term low levels of ionizing radiation does not significant effects on the blood parameters in radiation workers.
  Keywords: Ionizing radiation, radiation workers, blood parameters
 • Hadi Hassankhani, Ali Zhinalzadeh, Mahmoud Fakhri, Parvaneh Asadi*, Afshin Almasi Page 55
  Background
  The prevalence of cardiovascular diseases areas major health problems are increasing. There are many factors related this high prevalence including stress، working environment، job and lifestyle. Nurses are at risk for heart diseases. Since nurses have been recognized as an important part of any healthcare systems، this study was aimed to identify the relationship between work shift and risk factors in heart diseases.
  Methods
  This study was a descriptive analytical and sectional research conducted on 400 nurses working in the emergency and intensive words of educational hospitals of Kermanshah University of Medical Sciences. A cluster sampling method was used. The data collection tool was a questionnaire and a check list for recording sample blood test results. Data was analyzed by using SPSS software version 16 and descriptive and analytical statistics formula.
  Results
  The results of this study showed that 57. 5% of these subjects were female with an average age 30. 8 years. Moreover 88/8 %had a BS degree in nursing and 79. 8% were in shift work. The major risk factor was hyper triglyceridemia identified in 30. 8% of the subjects. Furthermore، the results indicated a significant relationship between overtime working hours with the prevalence of systolic and diastolic hypertension، high triglycerides، high total cholesterol and ''high-density lipoprotein cholesterol'' lower than normal (p‹0. 001).
  Conclusion
  According to the results، most cardiovascular risk factors appear to be in the nurses working in overtime hours. The results did not show a high prevalence of the risk factors compared to the other studies'' findings about the other people، so further research was recommended to do
  Keywords: Shift work, Nurses, Risk factors, Kermanshah
 • Marie Ataie, Mitra Kolivand, Afshin Almasi, Reza Pourmirza Kalhori, Bijan Sabour, Arsalan Naderipour, Mansour Rezaei, Nasrin Jalilian Page 65
  Background
  Effective education in medicine need to an effective course plan for obtain frame work for an effective clinical teaching and Students’ viewpoints is essential for achieving to coureplan assessment. This study was designed to Evaluation of Achieving to course plan content from the Viewpoint of medical Clerkship at Kermanshah University of Medical Sciences in 2012.
  Methods
  This study was a descriptive-analytic study; choosing 489 medical students in 14 clinical education groups through census sampling method in Kermanshah imam raze hospital. Data collection was done by using a researcher- made questionnaire. Content and face validity was confirmed and reliability was confirmed (r=0. 75). Data were analyzed using SPSS16 and statistical test x2 and U mann-whitney at (P<0. 05).
  Results
  The finding indicated that Achieving to course plan content was evaluated as desired achieved by 65. 7 % of students، intermediate achieved by 29% and undesirable achieved only by 5. 3% of students. No significant differences were observed between major and minor group (P=0. 9) but were statistically significant associations between major groups achievement in internal medicine group (P<0. 001).
  Conclusion
  Result of this study emphasis for used of comprehensive course plan in all of levels of medical sciences education applied to achieve effective learning promotion.
  Keywords: Course plan, Medicine, Clerckship
 • Mozhdeh Razlansari, Behzad Teimouri*, Hamid Reza Alipourshirsavar, Mohammed Taleghani, Hossein Ashtarian Page 74
  Background
  The assessment of care quality from patients'' point of view is a valuable criterion for the healthcare management. This issue can help managers to identify strengths and weaknesses of an optimum care and treatment. This study was aimed to assess perceived care services in patients using SERVQUAL Model through collection of the patients'' perspectives hospitalized at educational and medical centers of Kermanshah University of Medical Sciences 2013.
  Methods
  The participants received and completed the standardized SERVQUAL scale including five evaluation dimensions، i. e. tangibility، reliability، responsiveness، assurance and empathy. This scale was completed in two times، from the view of client expectation for service quality and the client actual perception for service quality. The service quality level was categorized based on a Likert scale ranged from «very bad to very good» and marked from (1 to 5 score). The data was analyzed using SPSS software version 21 and applied different descriptive and inferential statistic formula such as ANOVA tests for analysis.
  Findings
  The results showed that total mean of the actual perception for service quality was at a good level (3. 65). In comparison، the mean scores of both mentioned parts; a significant difference was found (P<0. 001). The lowest gap was about empathy dimension (-0. 66) and the highest gap was about reliability domain (-1. 09).
  Conclusion
  Therefore، it is recommended to promote the quality of services and patients'' satisfaction; the weaknesses، particularly regarding planning and management fields، needs to be addressed and improved.
  Keywords: Service quality, SERVQUAL Model, Kermanshah University of Medical Sciences