فهرست مطالب

مطالعات مدیریت راهبردی - پیاپی 13 (بهار 1392)
 • پیاپی 13 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عزت الله اصغری زاده، احمدرضا قاسمی*، محمدتقی جعفر زاده، محمدصادق بهروز صفحه 15
  سیستم های ایمنی در زمره مهم ترین زیر سیستم های صنعتی در مشاغل مخاطره آمیز محسوب می شوند. از این رو توسعه پایدار و حفظ رقابت پذیری شرکت های صنعتی در گرو ایجاد و نهادینه سازی مناسب این حوزه اجرایی است. هدف از انجام این پژوهش، ارائه شاخص ها و زیرشاخص های دخیل در گزینش نظام مدیریت ایمنی و ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی عطف به مقتضیات شرکت های پتروشیمی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که شاخص های فرهنگ ایمنی، فرایند، عملکرد کارکنان و کارکنان، حائز بیشترین اهمیت در میان شاخص های اصلی است. همچنین سیستم هایOHSAS18001، ANSI- Z10،HSG65 به ترتیب دارای اولویت پیاده سازی در سازمان های مورد مطالعه هستند. بدیهی است در پیاده سازی هر نظام مدیریتی توجه به فاکتور های زمان، هزینه و کیفیت مورد انتظار حائز اهمیت است. اما در این تحقیق به-واسطه آموزه ها و جهان بینی اسلامی و ایرانی ما که هیچ شاخصی قابل مبادله و چانه زنی با سلامت و ایمنی کارکنان (جان انسان ها) نیست از شاخص های زمان و هزینه صرف نظر شده است.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت ایمنی، فرهنگ ایمنی، بهداشت
 • محمدحسین ابویی، سید محمدرضا رزمی* صفحه 43
  یکی از انواع استراتژی ها که سازمان ها برای توسعه کسب و کار خود اتخاذ می نمایند، استراتژی تنوع گرایی ناهمگون است. انتخاب صحیح این استراتژی در شرایطی که سازمان ها توانایی مالی و مدیریتی بالایی دارند، باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان می شود. بنابراین سازمان ها باید انواع استراتژی های تنوع گرایی ناهمگون خود را با توجه به شرایط سازمان و محیط خارجی به خوبی ارزیابی کنند. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی و انتخاب بهترین استراتژی تنوع گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام با توجه به تحلیل SWOT انجام گرفته است. این شرکت به دلیل توانایی مدیریتی و مالی بالای خود، تصمیم به ایجاد کسب و کار جدید گرفته است. برای دستیابی به این هدف در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع یک روش با ترکیب تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای و تصمیم گیری گروهی در حالت فازی برای انتخاب بهترین استراتژی شرکت ارائه شد که در آن از عوامل SWOT به عنوان عوامل تصمیم گیری استفاده شده است. در نهایت پس از انتخاب بهترین استراتژی تنوع گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام نتایج در اختیار شرکت قرار گرفت و این شرکت اقدام به پیاده سازی این استراتژی نمود.
  کلیدواژگان: استراتژی تنوع گرایی ناهمگون، تحلیل SWOT، فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک تصمیم گیری گروهی، اعداد فازی مثلثی
 • محمدرضا معتدل، محمدمهدی جعفری منش* صفحه 69
  در محیط رقابتی و پیچیده کسب و کار امروزی، موفقیت سازمان ها به طور گسترده ای وابسته به آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و بهبود مستمر در شاخص های کلیدی می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی مدیران این سازمان ها دستیابی به یک روش ارزیابی جامع و کامل می باشد که بتوانند به کمک آن تصویری دقیق از سازمان خود و عملکرد آن کسب نمایند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد مدل کارت امتیازی متوازن می باشد که علاوه بر ارزیابی مالی سازمان، عملکرد سازمان را از ابعاد مشتری، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. در این تحقیق با بهره گیری از مدل کارت امتیازی متوازن به همراه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، به ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک شرکت مورد مطالعه پرداخته شده است. برای این منظور شکاف موجود در عملکرد مناظر مختلف کارت امتیازی متوازن تعیین و با بررسی آن، به رتبه بندی عواملی که بیشترین سهم را در ایجاد شکاف در عملکرد مناظر مختلف داشته اند، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثربخشی، کارت امتیازی متوازن، آنالیز شکاف، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • سید محمد میرمحمدی، محمدمهدی ایزدخواه*، سید محمدحسین حسینی صفحه 101
  استفاده از ساختار شرکت های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت ها باعث می شود از قبل هم افزایی رخ داده میان شرکت های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق گردد. از طرفی، در فضای بی ثبات و غیرقابل پیش بینی عصر کنونی، آنچه که سازمان ها به شدت به آن نیازمندند کسب مزیت رقابتی است و این امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری و خلاقیت. یکی از کارهایی که شرکت های مادر تخصصی برتر دنیا به منظور گسترش خلاقیت و نوآوری در شرکت های زیرمجموعه انجام می دهند، اندازه گیری نوآوری در شرکت های زیرمجموعه و انتخاب نوآورترین شرکت و در نهایت تشویق آن شرکت است. در این مقاله به ارائه ابعاد مدلی می پردازیم که به وسیله آن یک شرکت مادر تخصصی می تواند شرکت های زیرمجموعه خود را از نظر میزان نوآور بودن، پایش کرده و نوآورترین شرکت را مشخص کند. نوآوری ویژه در این مقاله، به کارگیری روش تحقیق نظریه مبنایی در رسیدن به مدل اندازه گیری نوآوری است. مدل استخراج شده شامل چهار سطح می باشد که در سطح اول دو بعد افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات جدید و کاهش هزینه ناشی از به کارگیری فرایندهای بهینه؛ در سطح دوم دو بعد افزایش آگاهی مشتریان و تامین کنندگان، توسعه شبکه ای از همکاران؛ در بعد سوم سه هدف توسعه سبد کسب و کارها و محصولات، بهبود فرایندهای سازمانی و افزایش آگاهی از فناوری ها و روش های جدید و در بعد چهارم بهبود محیط کار، استقرار زیرساخت های نوآوری و بهبود سیستم های جذب و نگهداری کارکنان قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نوآوری، شرکت مادر تخصصی، نظریه مبنایی
 • محمدرضا حمیدی زاده* صفحه 125
  هدف این مقاله، تبیین روش نرم افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی در نیل به کامیابی برنامه های سازمانی است. بهره گیری از دانش روش شناختی نرم در ساخت تصور، خلاقیت، احساس و تفکر، پایه ریز نقشه توجه و ادراک برای ارتقای سلامت سازمانی است. بنیان های اصلی مقاله، تدوین راهبردهای سلامت سازمانی و سازوکارهای ادراکی بر اساس مدل چهار بعدی«شابا» است. در این مقاله، سعی می شود از چالش های تهدید سلامت سازمانی، مشکل فکر، ذهن و نوع عزت اشخاص مطرح شده و نیز رویکردهای تقویت سلامت سازمانی از زوایای مختلف در سطح سازمانی بررسی، ارائه و معرفی شوند. مقاله درصدد است نشان دهد که با استفاده از نظریه پردازی و تعبیه چهار نظریه تفکر، سازوکار ذهن، معماری تفکر و عزت و چندین اصل و قضیه می توان سازوکارهایی برای ارتقای برنامه های سلامت سازمانی بر اساس تقویت سطح شناخت مطابق آن نظریه ها، اصول و قضایا پیدا و تبیین کرد. رویکرد نوشتاری مقاله، کالبدشناسی، تحلیل، استدلال، ارائه روش، توصیف و اخذ نتیجه است. در پایان نتیجه گیری می شود که راه علاج مسئله تهدید سلامت سازمانی، بازمهندسی نرم هم در ایده و هم در رویکردها در سطح اشخاص و سازمان ها است. با ترمیم اندیشه های کار و فعالیت افراد و سازمان ها و نهادینه کردن الگوهای سلامت سازمانی از طریق سیاست گذاری و تدوین قوانین ذی ربط می توان بر شتاب آمادگی ها در نیل به استقلال چندجانبه سلامت سازمانی کشور افزود.
  کلیدواژگان: نقشه توجه، راهبردهای سلامت سازمانی، سازوکارهای ادراکی، مدل چهار بعدی شابا
 • ابوالقاسم ابراهیمی*، زهرا جافری، ایوب احمدی، لیلا نصرالهی وسطی صفحه 163
  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل ضعف صادرات سنگ لرستان بر مبنای مدل الماس پورتر است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کارشناسان و مدیران مرتبط با صادرات و مدیران شرکت های تولیدی و صادراتی سنگ در استان لرستان، تشکیل می دهند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع آوری داده ها استفاده شده است و پرسشنامه 39 سئوالی توسط محقق طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ آن84% شد. نتایج آزمون t نشان می دهد با توجه به مدل الماس پورتر، شش دسته عوامل مورد بررسی شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و حمایت کننده، استراتژی، ساختار و رقابت، نقش دولت و اتفاقات پیش بینی نشده در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار می باشند. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که عوامل مرتبط با نقش دولت بیشترین تاثیر و عوامل مرتبط با شرایط تقاضای داخلی کمترین تاثیر را در ضعف صادرات سنگ لرستان دارند.
  کلیدواژگان: صادرات سنگ، مدل الماس پورتر، تقاضا، رقابت، دولت، شانس
 • فرهاد فرزد، مرتضی مداح*، مرتضی آرش صفحه 189
  طرز تفکر سنتی مدیران صنایع، وجود ماشین آلات فرسوده و قدیمی و همچنین عدم همسویی سیاست ها و خط مشی ها با توسعه صنعتی، منجربه تولید محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالاتر شده است. به همین دلیل مشاهده می شود که صنایع روز به روز به جای پیشرفت، پسرفت دارند و حتی برخی از آن ها ورشکسته شده و تعطیل می گردند که این امر منجربه افزایش بیکاری شده است. لذا این تحقیق به دنبال این است که چرا صنایع استان قزوین نتوانسته از ظرفیت های موجود استفاده نماید. با در نظر گرفتن چهار عامل محیط خارجی، سیستم بازاریابی، نیروی انسانی و کیفیت تولید عوامل را رتبه بندی کرده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران صنایع استان قزوین بوده اند که داده ها با انجام مصاحبه و پرسشنامه با این مدیران جمع آوری شده است. همچنین برای یافتن مهم ترین عوامل تاثیرگذار از آزمون t استیودنت استفاده شده است. در پایان تحقیق این نتایج به دست آمده که توجه به محیط خارجی و سیستم بازاریابی بیشترین تاثیر را داشته اند.
  کلیدواژگان: ظرفیت های صنایع، محیط خارجی، بازار، واحد کارکنان، کنترل کیفیت کالا
|
 • Ezatollah Asgharizadeh, Ahmad Reza Ghasemi*, Mohammad Taghi Jafarzadeh, Mohammad Sadegh Behrooz Page 15
  Safety is one of the main sub management systems in hazardous industry. So sustainable development and competitiveness of Industrial Corporation depend on proper institualization with regard to petrochemicalindustriesnecessities. To achievementioned goal in the first step performance criteria and sub criteria، Then by Meta analyzing previous researches criteria weights were identified. Finally by DEMATEL-ANP mixed method safety management system (SMS) were ranked. Result of research reveals that safety culture، process and employ are the main criteria، in addition OHSAS18001، ANSIZ10 an HSG65 arethe most preferable SMS in mentionedcase. It is obvious that implementation of each management system depend on time، cost and desired quality. In this research Because of our Islamic world view and thought، employee safety and health trade off by time and cost criteria were surrendered.
  Keywords: Safety Management System (SMS), Safety Culture, Hygiene
 • Mohammad Hossein Abouei, Seyed Mohammad Reza Razmi* Page 43
  One of the kinds of strategies that organizations can adopt to develop their business، is conglomerate diversification strategy. The right selection this strategy when organizations have high financial and managerial ability، will increases organization competitive advantage. This study aims to prioritize and selection the best conglomerate diversification strategy for andishe gostar khayyam firm due SWOT analysis. This firm due to its high ability to manage the company، has decided to establish a new business. To achieve this goal، in this study، ANP and Dematel techniques in fuzzy coditions is used. In this study، the interviews with the experts and the firm''s strengths and weaknesses and the opportunities and threats that affecting in the selection strategy were determined. Then the network model for investigation due current literature and determined factors was drew and The investigation questionnaire was distributed between experts. Ultimately، the best conglomerate diversification strategy obtained and results for administration sent and the firm implement selected strategy.
  Keywords: Conglomerate Diversification Strategy, ANP, Dematel, Triangular Fuzzy Numbers
 • Mohammad Reza Motadel, Mohammad Mahdi Jafarimanesh* Page 69
  In today’s complex and competitive business environment، success of organizations depend on their knowledge of their strengths and weakness and continuous improvement in their key indicators. So، achievement to a comprehensive evaluation model is the major concern of the managers of these organizations that it can help them to obtain an accurate picture of their organization and its performance. The Balanced Scored Card (BSC) is one of the efficient evaluation models that، in addition to financial evaluating of organization، it evaluates the performance of the organization from customer، internal process and learning and growth dimensions. In this study، by using the BSC and fuzzy AHP method، the effectiveness of the case study company’s strategic planning has been evaluated. For this purpose، the existing gap in performance of different BSC’s perspectives has been identified and then factors that contribute to creating these gaps have been ranked.
  Keywords: Effectiveness Evaluating, Balanced Scored Card, Gap Analysis, Fuzzy Analytic Hierarchy Process
 • Seyed Mohammad Mirmohammadi, Mohammad Mahdi Izadkhah*, Seyed Mohammad Hossein Hosseini Page 101
  Structure of holding firms become usual in many countries specially IRI. Born of this companies enhance creating asset value by synergy in subordinate firms. On the other hand in today dynamic and uncertain environment vital factor for companies is achieving competitive advantage. Innovation and creativity ease gaining competitive advantage. So characterizing innovation and creativity and aligning them with firm goals to conduct effective competitive strategies would be important issue. In result on of main process in holding firms is developing innovation and creativity through subordinate firms which could guaranty success in them. One of the most important tasks of the best holding firms is to develop the innovation through measuring it in subordinate and choosing the most innovative firm. In this article we discuss concepts and aspects of the model to evaluate innovation and effectiveness in subordinates. Innovation in the article is using grounded theory to create measurement model for innovation.
  Keywords: Innovation, Holding, Grounded Theory
 • Mohammad Reza Hamidizadeh* Page 125
  The paper''s aim is to explain the software methodology for strategic knowledge to enhance the organizational safety which it can in turn be to improve the organizational plans achievements. The usage of knowledge software methodology is to provide the ground of imagination، innovation، thinking and feeling، attention and intuition map to O. S''s development (SOD). Then، the paper tried to provide a strategy formulation to develop a four dimensions model as we said «SHABA». Our challenges are the O. S''s tardiness for personnel and organizational thinking، mind and honor problems. We tried to use the theory building mechanism to formulate the four theories of thought، mind، honor architecture and related mechanism by its principals and propositions. The research procedure involves the six steps: anatomy، reasoning، analysis، explanation، approach and resulting. Finally، we recommend to implement the software reengineering for the ideas and approaches at the level of organizational and personnel''s works and activities. It is necessary to institutionalize the O. S''s patterns by policy making and legitimating. Therefore، we can enhance the velocity of the multi-dimensions of O. S''s readiness for Iranian organization.
  Keywords: Attention Map, Organizational Safety Strategy, Intuition Mechanism, SHABA Model
 • Abolghasem Ebrahimi*, Zahra Jaferi, Ayob Ahmadi, Leila Nasrolahi Vosta Page 163
  This study was aimed to investigate the weakness factors of Lorestan stone export based on Porter''s Diamond Model. The statistical population of the study experts and managers associated with export and managers of manufacturing firms and export stone in Lorestan. In this study، In this study، due to limited statistical population a census method for was used to collect data and 39 question questionnaires were designed by the researcher the alpha coefficient was 84% Information obtained from the questionnaires. The t test revealed that according to Porter''s Diamond Model، six factors including the internal factors، domestic demand conditions، related and supporting industries، firm strategy، structure and rivalry، events unforeseen and government role are effective in weakness factors of Lorestan stone export. The Friedman test shows that factors associated with government role the greatest impact and factors associated with demand conditions the lowest impact are in weakness factors of Lorestan stone export.
  Keywords: Stone Export, Porter's Diamond Model, Demand, Rivalry, Government, Chance
 • Farhad Farzad, Morteza Maddah*, Morteza Arash Page 189
  Traditional thinking industry leaders، have worn and old machinery and align policies and policies of industrial development، resulting in products with high quality and low price is. There is therefore a growing industry instead of forward، backward and even some of them are bankrupt and shut down، which has led to increased unemployment. This is why this study is to use the existing capacity would not Industries Qazvin. Considering the factors of the external environment، marketing systems، staffing and quality ranking factors has produced. Industry executives have been Qazvin survey data were collected through interviews and questionnaires with managers. Also to find the most important factors influencing student t-test was used. The results obtained in the study who had the greatest impact on the external environment and the marketing system.
  Keywords: Industries Capacity, External Environment, Market, Unit staff, Quality of Goods