فهرست مطالب

شیلات - شماره 2 (تابستان 1392)
 • شماره 2 (تابستان 1392)
 • 239 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/09/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا جلیلی، ناصر آق، فرزانه نوری، احمد ایمانی صفحات 119-131
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جانشینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در شاخص های رشد، کارایی تغذیه، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان است. ماهیان با میانگین وزنی 2±15 گرم در 12 مخزن پرورشی (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر مخزن توزیع و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. ترکیب روغن های گیاهی کانولا، بزرک و گلرنگ (به ترتیب با نسبت های 40، 30 و 30 درصد) به طور کامل جانشین روغن ماهی شد و از ترکیب منابع پروتئین گیاهی (گلوتن گندم، گلوتن ذرت و کنجاله سویا) در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد به منزله جانشین پودر ماهی استفاده شد. منبع پروتئین و روغن جیره گروه شاهد فقط شامل پودر ماهی و روغن ماهی بود. نتایج نشان داد که جانشینی 40 درصد پودر ماهی جیره با ترکیب منابع گیاهی تاثیرات منفی معنی داری در شاخص های رشد، کارایی تغذیه و ترکیب شیمیایی عضله ماهیان تیمارهای مختلف نداشت (05/0P>). جانشینی 70 و 100 درصد پودر ماهی جیره با ترکیب منابع پروتئین گیاهی موجب کاهش معنی دار وزن نهایی، ضریب تبدیل غذا، محتوای پروتئین بافت عضله، ضریب کارایی چربی و پروتئین همچنین، شاخص ارزش تولیدی پروتئین در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). جانشینی روغن ماهی با روغن های گیاهی سبب افزایش معنی دار درصد اسیدهای چرب اسید واکسنیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک و کاهش معنی دار اسیدهای چرب اسید مریستیک، اسید پالمیتیک، اسید اولئیک، اسید آراشیدونیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید دوکوزاهگزانوئیک در عضله ماهیان شد (05/0P<).
  کلیدواژگان: پودر ماهی، روغن ماهی، منابع گیاهی، رشد، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
 • مجیدرضا خوش خلق، حمید نویریان، مجید موسی پور شاجانی، محمد محمدی، سعید عزیزی صفحات 133-144
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ضایعات حاصل از روغن کشی میوه زیتون در رشد و ارزیابی حسی ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام پذیرفت. 4 جیره غذایی شامل 1 جیره شاهد (بدون تفاله زیتون) و 3 جیره حاوی 5، 10 و 15 درصد تفاله خشک و الک شده زیتون فرموله به ماهیان در 3 تکرار تغذیه شد. ماهیان با وزن متوسط 5±3/71 گرم، به طور تصادفی، در مخازن بتونی گرد با قطر 3 متر و ارتفاع 1 متر توزیع شدند. آب رودخانه با سرعت حدود L/S1 داخل استخرها در جریان بود، دما و pH آب به ترتیب طی دوره پرورش 3±10 درجه سانتی گراد و 7/6-1/8 بود. ماهی ها بر اساس 1 - 5/1درصد وزن بدن طی 3 نوبت در روز (8، 12 و 18)، به طور دستی، تغذیه شدند. بررسی فاکتورهای وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، شاخص کبدی و آنالیز لاشه نشان داد که به طور کل تا 5 درصد جیره می تواند با تفاله زیتون الک شده جایگزین شود. رشد، راندمان تغذیه ای و ترکیب لاشه ضعیف مربوط به تیمار با سطح 15 درصد تفاله زیتون بود که نسبت به سایر تیمارها اختلاف آماری بارزی را نشان می داد (P>0.05). نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد که افزودن تفاله زیتون در رنگ ماهی بی تاثیر است (P>0.05)، ولی در بو و مزه ماهی تاثیر مثبت دارد و در مقایسه با تیمار شاهد باعث خوش خوراکی بیشتر ماهی شده است (P<0.05). به طور کلی، می توان اظهار داشت که 5 درصد تفاله زیتون در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان مفید است.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، تفاله زیتون، شاخص رشد، ترکیب شیمیایی لاشه، ارزیابی حسی
 • سیده نرجس طباطبائی، سهیل ایگدری، محمد کابلی، آرش جوانشیر، ایرج هاشم زاده سقرلو، طاهر زمانی صفحات 159-171
  به منظور بهره برداری پایدار و حفظ تنوع زیستی اکوسیستم های رودخانه ای، که در اثر فعالیت های انسانی دستخوش تغییرات درخور توجهی شده اند، شناخت نیازهای زیستگاهی گونه های ساکن آنها ضروری است. رودخانه کردان، یکی از رودخانه های حوضه دریاچه نمک، از ارتفاعات استان البرز سرچشمه می گیرد و یکی از محیط های پراکنش ماهی بومی Oxynemacheilus bergianus است. این رودخانه تحت تاثیر فعالیت های انسانی از قبیل کشاورزی، سدسازی و طبیعت گردی قرار گرفته است. نیازهای زیستگاهی این ماهی و تاثیرات فعالیت های انسانی، با پایش کل رودخانه کردان، در 68 ایستگاه بررسی شد. بر پایه بهترین مدل انتخاب شده، با توجه به معیار اطلاعاتی آکایکه (AIC)، متغیرهای ارتفاع، عرض رودخانه، سرعت جریان آب و اندازه ذرات بستر عوامل تعیین کننده ای در حضور ماهی O. bergianus بودند. همچنین، سایر مدل هایی که بر پایه معیار اطلاعاتی آکایکه، به منزله مدل های مناسب، تعیین شدند نشان دادند که دو متغیر ارتفاع و عرض رودخانه مهم ترین متغیرهای مستقل موثر در حضور این گونه اند. بنابراین، فعالیت های انسانی که در رودخانه کردان در حال انجام است، و سبب تغییر در ویژگی های محیطی مانند عرض، عمق، بستر و سرعت جریان رودخانه می شود، می تواند حضور و پراکنش سگ ماهی جویباری را در این رودخانه تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: سگ ماهی (Oxynemacheilus bergianus)، رودخانه کردان، حضور و عدم حضور، نیازهای زیستگاهی
 • 1صغر عبدلی، جواد میردار صفحات 173-184
  رژیم غذایی و فراوانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، به منزله گونه ای غیربومی، در رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان بررسی شد. در مجموع، 144 نمونه از 2 ایستگاه با طول متوسط 190 میلی متر و وزن متوسط 80 گرم بررسی شدند. با بررسی روی کل ماهیان صیدشده، مشخص شد که، بر اساس نمایه ایولو (Ivelev)، در اغلب ماه های سال Ephemeroptera (زود میران) ماده غذایی انتخابی بوده همچنین، تقریبا در اکثر ماه های سال، Ephemeroptera (زود میران) بیشترین درصد فراوانی بنتوز را به خود اختصاص می داده است. این گونه از Gammaridae (ناجورپایان) و Trichoptera (بال موداران) نیز به منزله ماده غذایی انتخابی استفاده کرده است و می تواند با سایر گونه های ماهیان از قبیل Paracobitis malapterura (لوچ تاج دار)، Neogobius melanostomus Neogobius fluviatilis (گاو ماهی) و Alburnoides eichwaldii (لپک) رقابت غذایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: Oncorhynchus mykiss، رژیم غذایی، بنتوز، رودخانه مادرسو، پارک ملی گلستان
 • طیبه علی بیگی، ابراهیم علیزاده دوغیکلائی، اسحق زکی پور رحیم آبادی صفحات 185-197
  به کاربردن عصاره های طبیعی، به منزله یکی از منابع مناسب آنتی اکسیدانی، برای بهبود کیفیت ماهی در حال افزایش است. هدف این مطالعه بررسی تاثیرات آنتی اکسیدانی عصاره پوست پرتقال در کیفیت فیله ماهی کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال (°C4) است. فیله ها با غلظت های صفر، 1 و 5درصد عصاره پوست پرتقال تیمار بسته بندی و در یخچال نگهداری شدند. ارزیابان شاخص های شیمیایی (pH، پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و ارزیابی حسی (بافت، بو، طعم، رنگ و مطلوبیت کل) را در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 اندازه گیری کردند. با افزایش زمان نگهداری مقادیر pH افزایش یافت که این روند در تیمار شاهد بیشتر بود (P<0.05). میزان پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار در همه تیمارها به طور معنی داری افزایش یافت؛ به طوری که، مقادیر آنها برای نمونه های شاهد، 1 و 5 درصد به ترتیب در انتهای دوره به 8/14، 2/12، 2/10 (میلی اکی والان O2در کیلوگرم چربی ماهی)، 99/0، 78/0، 59/0 (میلی گرم مالون آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی) و 3/33، 5/30، 6/22 (میلی گرم نیتروژن در 100 گرم گوشت ماهی) رسید که این افزایش در تیمار 5 درصد نسبت به سایر تیمارها کمتر بود (P<0.05). نتایج ارزیابی حسی بیانگر کاهش معنی دار خصوصیات حسی فیله ها طی دوره نگهداری بود. بر اساس نتایج این مطالعه فیله های تیمارشده با عصاره 5 درصد نسبت به سایر تیمارها تا انتهای دوره نگهداری مصرف شدنی بودند.
  کلیدواژگان: عصاره پوست پرتقال، کپور معمولی، آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولی، کیفیت
 • ابوالفتح علیپور، سالار درافشان، سید احمد قاسمی صفحات 199-209
  با توجه به اهمیت مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در مدیریت و انتخاب مولدین شایسته جهت تکثیر در کارگاه ها، تنوع ژنتیکی جمعیت قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان لرستان با جمعیت وارداتی از فرانسه با استفاده از چهار جفت آغازگر ریزماهوارهOMY325، MM1329،OMY77 و OMM1332 بر روی30 قطعه ماهی نمونه برداری شده از هر جمعیت از مرکز تکثیر و پرورش قزل آلای پاچنار در استان لرستان ارزیابی شدند. پس از بهینه سازی واکنش زنجیره ای پلی مراز، میانگین تعداد آلل مشاهده شده در جمعیت پرورشی لرستان و فرانسوی به ترتیب معادل 75/10 و 10 محاسبه شد. میانگین تعداد آلل موثر در این دو جمعیت به ترتیب 43/7 و 19/7 بود. دامنه باندی در جایگاه هایMY325، MM1329، OMY77 و OMM1332 به ترتیب 178-102، 150-100، 198-122 و 204-172 جفت باز بود. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده در جمعیت لرستان 591/0 و فرانسوی 566/0 بود. میانگین هتروزایگوسیتی مورد انتظار در این دو جمعیت به ترتیب 861/0 و 854/0 بود. نتایج مولکولی انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ را در 7 تست از 8 تست مورد بررسی (جایگاه × جمعیت) نشان داد. نتایج همچنین بیانگر افزایش نسبی هتروزایگوسیتی مشاهده شده نسبت به هتروزایگوسیتی مورد انتظار در جایگاه OMY325 هر دو جمعیت بود. از کل تنوع ژنتیکی مشاهده شده، مقدار اندکی (6%) مربوط به بین جمعیت ها و بخش اعظم آن (94%) مربوط به درون جمعیت ها بود. همچنین میزان شباهت و فاصله ژنتیکی بین جمعیت ها به ترتیب 791/0 و 234/0 محاسبه شد. میزان FST معادل 017/0 بود. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر شباهت ژنتیکی قابل توجه بین دو جمعیت مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss، ریزماهواره، تنوع ژنتیکی، تمایز ژنتیکی
 • فاطمه عین الهی پیر، نرجس اکاتی، احمد قرایی، مصطفی غفاری صفحات 211-223
  مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی تغییرات تنوع و تراکم پلانکتون های گیاهی و جانوری طی فصول مختلف در سال 1389 در چاه نیمه های سیستان، واقع در منطقه زهک، انجام شد. در بررسی جوامع پلانکتونی مخازن چاه نیمه، 10 شاخه و 34 جنس فیتوپلانکتونی شناسایی شدند. در مقایسه فصلی، بیشترین تنوع جنسی فیتوپلانکتون ها در فصل بهار با 18 جنس و کمترین تنوع در فصل زمستان با 7 جنس بود. در فصول بهار، تابستان و پاییز بیشترین جنس های مشاهده شده مربوط به شاخه Chlorophyta بودند که تراکم آنها به ترتیب 43472، 4085 و 68933 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصل زمستان بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی مربوط به شاخه Myzozoa با تراکم 11293 عدد در لیتر و پس از آن بیشترین تراکم مربوط به شاخه Chlorophyta با تراکم 9517 عدد در لیتر بود. در بررسی جوامع زئوپلانکتونی این مخازن، 7 شاخه و 22 جنس زئوپلانکتون شناسایی شدند که بیشترین تنوع جنسی زئوپلانکتون ها در فصل تابستان با 15 جنس و کمترین نیز در پاییز با 3 جنس شناسایی شد. در فصل بهار بیشترین فراوانی زئوپلانکتونی مربوط به شاخه Rotifera با تراکم 1273 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصول تابستان، پاییز و زمستان بیشترین فراوانی زئوپلانکتون ها مربوط به شاخه Arthropoda بود که تراکم آنها در این فصول به ترتیب 1056، 190 و 1064 عدد در لیتر به دست آمد. بر اساس نتایج، می توان عنوان کرد که تغییرات فصلی می تواند در تغییر تراکم و تنوع پلانکتون های مخازن چاه نیمه های سیستان تاثیرگذار باشد. افزایش جمعیت در فصل بهار را می توان ناشی از بهبود شرایط محیطی و منابع اولیه تولیدات پلانکتونی و به دنبال آن جوامع زئوپلانکتونی دانست.
  کلیدواژگان: فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، تنوع، تراکم، چاه نیمه، سیستان
 • محمد نوید فرصتکار، محمدعلی نعمت الهی، مریم هدایتی راد صفحات 225-231
  ماهی سیچلاید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum) از مشهورترین ماهیان زینتی آب شیرین است که هر دو جنسیت آن از تخم ها و لاروها مراقبت می کنند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مراقبت والدین و اندازه بدن آنها در موفقیت تولیدمثلی این ماهی انجام شد. درصد تفریخ در 4 تیمار مراقبتی: 1. حضور هر دو جنسیت، 2. فقط ماده، 3. فقط نر و 4. بدون والد اختلاف معنی داری داشت (p<0.05). میانگین درصد تفریخ در تیمارهای ذکرشده به ترتیب 81/94، 36/93، 15/86 و 44/84 درصد بود. اختلاف معنی داری بین تیمار هر دو والد با تیمار فقط ماده همچنین، تیمار بدون والد با تیمار فقط نر وجود نداشت. به علاوه، در آزمایش تاثیر اندازه بدن در موفقیت تولیدمثلی مشاهده شد که ارتباط مثبتی بین اندازه والدین و تعداد تخم ها وجود دارد (p≤0.01)، اما بین اندازه مولدان و درصد تفریخ، هم بستگی مثبتی مشاهده نشد. در نتیجه، می توان گفت که تکثیر موفق این ماهی به حضور هر دو جنسیت و اندازه بزرگ تر آنها بستگی دارد.
  کلیدواژگان: نرخ تفریخ، تعداد تخم، اندازه بدن، موفقیت تولیدمثل، سیچلاید گورخری
 • ندا قوتی گلفزانی، حمید فرحمند، هوشنگ علیزاده صفحات 233-239
  یکی از چالش های فرایند انتقال ژن در ماهیان، توسعه سیستم هایی برای انتقال کارآمد DNA است. در این پژوهش از پروتئین های باکتریایی برای هدفمندسازی انتقال ژن به تیره سلولی ماهی زبرا استفاده شده است. اگروباکتریوم با نام علمی Agrobacterium tumefaciens قادر به انتقال کارآمد DNA خود به صورت یک مجموعه DNA-Protein به سلول های گیاهی است. پروتئین های اگروباکتریوم VirD2 و VirE2 در این فرایند نقش مهمی را ایفا می کنند. در این مطالعه با ساخت یک مجموعه مشابه سیستم اگروباکتریوم، متشکل از DNA تک رشته ای و پروتئین های VirE2 و VirD2 به صورت in vivo، به بررسی پتانسیل این روش در افزایش کارایی فرایند انتقال ژن به تیره سلولی ZF4 ماهی زبرا پرداختیم. نتایج نشان داد که VirE2 و VirD2 سبب بهبود کارایی انتقال DNA به ژنوم تیره سلولی ماهی زبرا شدند.
  کلیدواژگان: انتقال ژن، اگروباکتریوم، تیره سلولی، پروتئین نوترکیب، ژن hrGFP، ماهی زبرا
|
 • Pages 119-131
  The present study was performed to elucidate the probable effects of replacing fish meal and fish oil with plant sources on growth performance، feed utilization indices and muscle fatty acid profile of rainbow trout. Fish with an average weight of 15±2 g were distributed into 12 (300 L) tanks (50 fish/tank) and reared for 60 days using different experimental diets. Fish oil fully replaced with a blend vegetable oil canola: linseed: safflower (40:30: 30، respectively) and fish meal was substituted by plant protein at three different levels of 40، 70، and 100%. The control diet contained fish meal and fish oil as the only sources of dietary protein and lipid. Results showed that replacement of 40% fish meal with plant protein did not have any negative effects on growth indices، feed utilization and proximate composition of trout muscle compared to control diet (P>0. 05). However، replacing 70 and 100% fish meal with plant protein resulted in significantly decreased final weight، feed conversion ratio، protein content of fillets، protein and lipid productive values and protein efficiency ratio (P<0. 05). Fish oil replacement with a vegetable oil blend resulted in significant increment of Vaccenic acid، Linoleic acid and Linolenic acid and significant decrease of Myristic acid، Palmitic acid، Oleic acid، Arachidonic acid، Eicosapentaenoic acid and Docosahexaenoic acid in the fillets (P<0. 05).
  Keywords: meal, Fish oil, Plant sources, Growth, Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
 • Pages 133-144
  This study was conducted to investigate the effect of olive oil cake on growth and sensory evaluation of rainbow trout. Four practical diets containing 0 (control)، 5، 10 and 15% of olive cake (dried and well powdered) was formulated and fed to triplicate groups of fish. Two hundred and forty fish with average initial weight of 71. 3 ± 5 g were randomly distributed into 12 circular concrete ponds with 3m diameter and 1 m height. River water with flow rate 1L. Sec-1 was flowed; the water temperature and pH were 10 ± 3ºC، 6. 7-8. 1 respectively، during 70 days of experimental trial. The fishes were fed at 1-1. 5% body weight in three times daily (8، 12 and 18). The final weight، WG، SR، CF، SGR، BWI، FCR، HIS and body composition of trial fishes were indicated that to maximum 5% olive oil cake be replaced. The poor growth، feeding efficiency and body carcass composition was observed in treatment 4 with 15% olive cake inclusion and significant with other treatments (P<0. 05). The result of sensory evaluation showed that adding olive cake to the diet has not affected color (P>0. 05); however it has positive effect on small and taste as compare with control diet (P<0. 05) and caused diet palatability for fishes. Generally، it can be concluded that inclusion of 5% olive oil cake in diet of rainbow trout is useful.
  Keywords: rainbow trout, olive oil cake, growth index, chemical carcass composition, sensory evaluation
 • Pages 159-171
  In order to sustainable exploitation and conservation of biodiversity of riverine ecosystems، which have been exposed to considerable modifications caused by anthropogenic activities، it is necessary to understand the habitat requirements of the species inhabiting these ecosystems. Kordan River of the Namak Lake basin، originates from the highlands of the Alborz Province، and is one of the environments inhabited by the native Angora loach، Oxynemacheilus bergianus. This river has been exposed to anthropogenic activities such as agriculture، dam construction and ecotourism. Habitat requirements of this species and the impacts of anthropogenic effects were determined in 68 stations along the Kordan River. According to the best model selected based on the Akaike Information Criterion (AIC)، the variables including altitude، river width، flow rate and the size of the substrate material were determining factors for the presence of this species. Other models which were، also، suitable based on AIC values، showed that the altitude and river width are the most important independent variables affecting the presence of the species. Therefore، the anthropogenic activities being held in Kordan River and bringing up the changes in river width، depth، substrate and the flow rate، can affect the presence and distribution of Oxynoemacheilus in the mentioned river.
  Keywords: Loach, Oxynemacheilus bergianus, Kordan River, Presence, Absence, Habitat requirements
 • Pages 173-184
  Abundance and diet of Oncorhynchus mykiss were examined in Madarsoo River in Golestan National Park. A total of 144 fish specimens investigated (with average Total length of 190mm and Total weight of 80g). Ephemeroptera was the most abundant of collected benthic invertebrates. The Ivelev index showed that Ephemeroptera، Gammaridae and Tricoptera were the most important food items for O. mykiss. Our result has indicated that species is the potential food competitor of fish species، Paracobitis malapterura، Neogobius melanostomus، Neogobius fluviatilis، Albunoides eichwaldii in Golestan National Park stream.
  Keywords: Keywords: Oncorhynchus mykiss, diet, benthic invertebrates, Madarsoo River, Golestan National Park
 • Pages 185-197
  The use of natural extracts as one of good antioxidant source is increasing to improve fish quality. The present study aims at investigating antioxidant effect of orange peel extract on the quality of common carp fillet during refrigerated storage (4°C). Fish fillets were treated by 0، 1 and 5 % concentration of orange peel extract، packed and then stored in refrigerator. Chemical parameters (pH، peroxide value (PV)، thiobarbituric acid (TBA) and total volatile bases nitrogen (TVB-N)) and sensory analysis (texture، odour، taste، color and total acceptance) were measured by panelists on 0، 3، 6، 9، 12 and 15 days. The pH value increased during storage that was more in control (p< 0. 05). The amount of PV، TBA and TVB-N were significantly increased in the all of treatments، so that the values of control، 1 and 5 % reached to 14. 8، 12. 2، 10. 2 meq o2/kg fish fat and 0. 99، 0. 78، 0. 59 mg malonaldehyde/kg fish flesh and 33. 3، 30. 5، 22. 6 mg N2/100 g fish flesh at the end of storage respectively. The increase of values in 5 % was less than other treatments (P< 0. 05). Results of sensory analysis indicated significant reduction in sensory characteristics of fillets during storage. According to results of this study، fillets treated by 5% extract are consumable until end of storage in comparison with other treatments.
  Keywords: Orange peel extract, Common carp, Antioxidant, Phenol compounds, Quality
 • Pages 199-209
  Import of DNA into fish genome is generally inefficient. Therefore، one of the current challenges in fish tarnsgenesis is the development of efficient DNA delivery systems. Here we test using two bacterial proteins to target DNA to zebrafish ZF4 cell line genome. Agrobacterium tumefaciens، a soil bacterium، efficiently transfers DNA as a nucleoprotein complex to plant cells genome. Agrobacterium proteins VirD2 and VirE2 perform important functions in this process. We reconstitute this synthetic complexes consisting of the bacterial proteins VirD2، VirE2، and single-stranded DNA (ssDNA) in vitro، to test the potential of this approach to enhance gene transfer efficiency to zebrafish ZF4 cell line. Our result revealed that VirD2 and VirE2 improved the efficiency of DNA integration into zebrafish ZF4 cell line genome.
  Keywords: Gene transfer, Recombinant protein, hrGFP, Zebrafish, cell line
 • Pages 211-223
  This study was carried out to identify، evaluate of the diversity and density of phytoplankton and zooplankton during the different seasons in 2009 and 2010 from Chahnimeh water reservoirs of Sistan in Zahak province. In survey of plankton community in the Chahnimeh reservoirs، 10 phylum and 34 geniuses of phytoplankton were obtained. In the seasonal comparison، most of phytoplankton geniuses were determined in spring with 18 geniuses and the least diversity obtained in winter with 7 geniuses. In spring، summer and autumn seasons، most of the geniuses to the phylum of Chlorophyta with 43472، 4085 and 68933 numbers in litter were determined respectively. In winter highest density of the phytoplankton obtained for phylum of Myzozoa with the 11293 number per litter and then the most of the density was counted for Chlorophyta with the 9517 number per litter. In the survey of zooplankton community of these reservoirs، 7 phylum and 22 geniuses were identified. The greatest diversity of zooplankton was determined with 22 geniuses in summer and the lowest were obtained in autumn with 3 geniuses. In spring the highest density of zooplanktons were counted to the phylum of Rotifera with the 1273 number per litter. In summer، autumn and winter seasons، the highest density of zooplanktons was to the Arthropoda with the 1056، 190 and 1064 number per litter respectively. In according to the results، the seasonal variations can be effect on variations of planktonic density and diversity in Sistan Chahnimeh Reservoir’s. Population growth and increase of diversity of phytoplankton and then zooplanktons community in spring season may be is due to the improve of environmental factors and source of production for phytoplankton.
  Keywords: Phytoplankton, Zooplankton, Diversity, Density, Chahnimeh, Sistan
 • Pages 225-231
  The zebra cichlid Cichlasoma nigrofasciatum is a species famous for its behaviors of biparental care. This study was conducted to examine the effect of parental care and their size on the reproductive success of this fish. Hatching rate (HRs) has significant difference (p<0. 05) in four parental care treatment، 1. bi-parental، 2. female-only، 3. male-only and 4. no-parental care. Mean hatching rate was 94. 81، 93. 36، 86. 15 and 84. 44، respectively. There was no significant difference in HRs between female-only and bi-parental care as well as no-parental with male-only care. Also، there were significant positive correlations of egg numbers (ENs) but not HRs to standard lengths (SLs) of parent (p≤ 0. 01). These results suggest that reproductive success of this fish primarily depends on bi-parental care and greater size.
  Keywords: Hatching rate, Egg number, Size effect, Breeding success, Zebra cichlid
 • Pages 233-239
  Import of DNA into fish genome is generally inefficient. Therefore، one of the current challenges in fish tarnsgenesis is the development of efficient DNA delivery systems. Here we test using two bacterial proteins to target DNA to zebrafish ZF4 cell line genome. Agrobacterium tumefaciens، a soil bacterium، efficiently transfers DNA as a nucleoprotein complex to plant cells genome. Agrobacterium proteins VirD2 and VirE2 perform important functions in this process. We reconstitute this synthetic complexes consisting of the bacterial proteins VirD2، VirE2، and single-stranded DNA (ssDNA) in vitro، to test the potential of this approach to enhance gene transfer efficiency to zebrafish ZF4 cell line. Our result revealed that VirD2 and VirE2 improved the efficiency of DNA integration into zebrafish ZF4 cell line genome.
  Keywords: Gene transfer, Recombinant protein, hrGFP, Zebrafish, cell line