فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 101، زمستان 1392)

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک
سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 101، زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/09/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رحیم پیغان*، محمدراضی جلالی، سمانه فرخ فر صفحات 2-8
  لوامیزول از داروهای ضدانگل و محرک ایمنی است که استفاده وسیعی در درمان بیماری های انگلی دام های اهلی و آبزیان دارد. در این تحقیق اثر مصرف لوامیزول بر کلسترول، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین های سرم ماهی کپور مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 120 قطعه ماهی کپور به چهار گروه 30 تایی تقسیم شدند. سه گروه مدت 30 روز جیره حاوی لوامیزول به مقادیر 100، 500 و1000 میلی گرم در کیلوگرم لوامیزول دریافت کردند و 30 قطعه نیز به عنوان گروه شاهد غذای بدون دارو دریافت کردند. پس از گذشت 30 روز ماهی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان تری گلیسرید در گروه 500 و 1000 میلی گرم لوامیزول به طور معنی داری از گروه 100 میلی گرم و گروه شاهد بیش تر بوده است (01/0>p). اما میزان کلسترول سرم در گروه هایی که100، 500 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم لوامیزول دریافت کردند به طور معنی داری از گروه شاهد کم تر بوده است. لیپوپروتئین ها نیز نسبت به گروه شاهد تفاوت های معنی داری نشان دادند. در تمام گروه های دریافت کننده لوامیزول در مقایسه با گروه شاهد درصد لیپوپروتئین با دنسیتی بالا (HDL) کاهش یافت (05/0>p) در حالی که درصد لیپوپروتئین با دنسیتی کم (LDL) سرم خون در تمامیگروه های دریافت کننده لوامیزول در مقایسه با گروه شاهد به شکل معنی داری افزایش یافت. در مورد لیپوپروتئین با دنسیتی بسیار پایین (VLDL) بررسی نتایج نشان داد در گروه های 500 و 1000 میلی گرم لوامیزول با افزایش دوز دارو درصد VLDL در مقایسه با گروه 100 میلی گرم و شاهد اختلاف معنی داری را نشان داده و احتمالا افزایش کلسترول سبب افزایش درصد VLDL سرم خون شده است (05/0>p). این تحقیق نشان می دهد مصرف لوامیزول بر میزان کلسترول، لیپوپروتئین ها و تری گلیسریدهای سرم تاثیر قابل توجهی داشته است. این تحقیق نشان می دهد مصرف لوامیزول هر چند باعث تغییرات متعددی در پروفایل لیپیدی سرم خون ماهی شده است اما این تغییرات در حدی نبوده است که نشانگر ایجاد اختلات کبدی باشد و منع مصرف دارو را موجب نمی شود.
  کلیدواژگان: لوامیزول، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین، سرم خون، ماهی کپور معمول
 • حسین نورانی*، سعید حبیبیان دهکردی، راضیه گرامی صفحات 9-12
  K.muris در حالت طبیعی غیر بیماریزا بوده ولی در آلودگی های شدید با این تک یاخته، کانون های نکروزه و کوچک متمایل به خاکستری در سراسر سطح کلیه دیده می شود و سلول های بافت پوششی لوله های کلیه درگیر ممکن است تخریب گردد. جهت تشخیص هیستوپاتولوژی عفونت تک یاخته K.muris، کلیه های 24 موش آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت که مراحل مختلف تکاملی تک یاخته کلوسیلا در لوله های کلیه چهار موش (66/16 درصد) از 24 موش، مشاهده شد. سیتوپلاسم سلول اپیتلیومی آلوده شده بسیار متسع بود و هسته آن به یک طرف سلول جابجا شده بود. با وجود این، در برخی موارد بافت پوششی لوله مشخص نبود و به نظر می رسید که انگل در داخل یک فضای کیستی قرار داشت. کانون های کوچکی از نفوذ لنفوسیت ها و پلاسما سل ها در بافت بینابینی کورتکس کلیه و نکروز و دی جنره شن سلول های پوششی لوله های کلیه در ارتباط با انگل در برخی مقاطع بافت شناسی مشاهده شد. بر اساس گونه میزبان، ارگان درگیر شده و تظاهر مرفولوژیک، به عنوان K.muris شناخته شد. با توجه به حضور تک یاخته K.muris و پتانسیل بالقوه این تک یاخته در بوجود آوردن ضایعات آسیب شناسی و کاهش پاسخ ایمنی در برابر آنتی ژن های مختلف، رعایت شرایط بهداشتی در پرورش موش ها تاکید می گردد تا از اثرات کاذب کلوسیلا در تحقیقات پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: Klossiella muris، یافته های هیستوپاتولوژی، نفریت، موش
 • حمید حسینی فهرجی، رامین نجفی* صفحات 13-21
  با هدف بررسی تاثیر برنامه های نوری مختلف بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی، 288 قطعه جوجه نر هفت روزه راس 308 به سه گروه 96 تایی با هشت تکرار (با میانگین وزن مساوی) تقسیم شدند و جوجه های هر گروه به طور تصادفی در سالنی مجزا در پن های 12 تایی قرار گرفتند، از روز هشتم تا 35 روزگی پرندگان سالن یک، با یک ساعت خاموشی (CL)، سالن دو، با شش ساعت خاموشی مداوم (EL)، سالن سه، با ده ساعت خاموشی مداوم (FL) پرورش داده شدند. در تمام سالنها، به جز برنامه نوری تمام شرایط مدیریتی یکسان بود و تمام گروه ها در طول دوره پرورش، با خوراک آماده به شکل پلت تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش، مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک، اندازه گیری و محاسبه گردید. با هدف مطالعه تاثیر خاموشی بر روی سیستم ایمنی پرنده، در روز 35 پرورش با خونگیری از ورید بال و جداسازی سرم، مقادیر ایمنوگلوبولین تام، کمپلمان تام، پروتئین تام و آلبومین تام سرم برآورد گردید. با آنالیز نتایج حاصله تفاوت معنی داری در مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن پرندگان تیمارهای مختلف در دوره 7 تا 42 روزگی مشاهده نشد (P>0/05). ضریب تبدیل خوراک پرندگان FLکمتر از پرندگان CL بود (05/0P≤). افزایش قابل توجهی در مقادیر ایمنوگلوبولین تام، کمپلمان تام و پروتئین تام سرم تیمار ده ساعت خاموشی نسبت به گروه شاهد حاصل شد (05/0P≤). نتیجه گیری کلی این که استفاده از خاموشی بلند مدت در پرورش جوجه های گوشتی در این مطالعه نه تنها موجب کاهش مصرف خوراک و وزن بدن پرنده نشد بلکه در کنار بهبود ضریب تبدیل خوراک، سیستم ایمنی ذاتی و هومورال بدن پرنده را نیز تقویت نمود.
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، برنامه های نوری، سیستم ایمنی، عملکرد
 • عبدالکریم زمانی مقدم، حسین طهماسبی*، حسن ممتاز، سید حسین هاشمی باباحیدری صفحات 22-25
  پرندگان وحشی در اسارت می توانند حامل بعضی از عوامل بیماری زای انسانی باشند و برخی از این عوامل ممکن است به مردم منتقل شوند. کمپیلوباکتر معمول ترین علت گاستروانتریت انسان در سراسر جهان است. با توجه به علاقه ی بسیاری از مردم در نگه داری از پرندگان وحشی در اسارت و توانایی بالقوه این پرندگان در انتقال کمپیلوباکتر به انسان در این مطالعه به ارزیابی آلودگی به کمپیلوباکتر در پرندگان وحشی در اسارت در شهرکرد با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) پرداخته شد. مجموعا 80 نمونه مدفوعی از پرندگان وحشی در اسارت مختلف (طوطی، بلبل، مینا، سهره، فینچ، بلدرچین، مرغ بهشتی) از نقاط مختلف شهرکرد جمع آوری گردید و با استفاده از روش های باکتری شناسی و PCR به جست و جوی کمپیلوباکتر پرداخته شد. در هیچ کدام از نمونه ها کمپیلوباکتر یافت نگردید. مطالعه حاضر نشان می دهد که مدفوع پرندگان وحشی در اسارت شهرکرد منبع کمپیلوباکتر نیست.
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر، پرندگان وحشی در اسارت، PCR
 • علی مشاوری نیا*، محمدحسین نعیمی نیک صفحات 26-30
  آلوده شدن بافت های زنده مهره داران به نوزاد مگس میاز گفته می شود. از لحاظ بالینی، بر اساس عضوی که دچار میاز شده نوع میاز مشخص می شود. میاز دهانی یک شکل نادر از میاز می باشد. یک راس بز به دلیل بی اشتهایی به یک کلینیک دامپزشکی در مشهد ارجاع داده شد. معاینات نشان داد که حیوان دچار میاز لثه ای شده و نوزادهای مگس، حفره عمیقی را در مجاورت دندان های پیشین این بز ایجاد کرده اند. تعداد 10 عدد نوزاد مگس از این حفره بیرون کشیده شده و در لوله حاوی الکل 70 درصد به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند. تشریح بدن نوزادهای مگس در زیر استریومیکروسکوپ انجام شد و منافذ تنفسی قدامی و خلفی و همچنین اسکلت سری-حلقی از بدن جدا شدند. مطالعه ساختار پریتریم های خلفی و شکل و نحوه قرارگرفتن اسلیت ها در آنها، تعداد شاخه های پریتریم های قدامی و ساختار و شکل قسمت های مختلف اسکلت سری-حلقی نشان داد نوزادهای جدا شده از ضایعه، نوزادهای مرحله سوم مگس Wohlfahrtia magnifica بوده اند. گزارش حاضر اولین گزارش میاز لثه ای در بز می باشد.
  کلیدواژگان: میاز لثه ای، بز، magnifica Wohlfahrtia، ایران
 • ریما مرشد* صفحات 31-39
  هدف از این پژوهش بررسی شیوع و گستردگی الگوهای مقاومت و بویژه مقاومت چندگانه ایزوله های سالمونلایی جداشده از گله های گوشتی شهرستان آمل در برابر آنتی بیوتیک های رایج در صنعت طیور ایران است. مقاومت آنتی بیوتیکی 62 جدایه سالمونلا که از گله های مرغ گوشتی شهرستان آمل جدا شده بودند (41 جدایه از این سالمونلاها متعلق به سروتیپ انتریتیدیس بودند) نسبت به 7 آنتی بیوتیک تتراسایکلین، فلومکوئین، لینکواسپکتین، فلورفنیکل، نئومایسین، دانوفلوکساسین و انروفلوکساسین سنجیده شدند. در مجموع 17 الگوی مقاومت پیدا شد که از این 17 الگو، 16 الگو در 41 جدایه سروتیپ انتریتیدیس نیز یافت شدند. پنج جدایه نسبت به هر 7 آنتی بیوتیک مقاوم بودند و هیچ جدایه ای که نسبت به همه آنتی بیوتیک ها حساس باشد یافت نشد. بیشترین میزان مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک فلومکوئین(87/83 درصد) و کمترین میزان مقاومت از آن دانوفلوکساسین (64/30درصد) بود. الگوی مقاومت نسبت به تتراسایکلین + فلومکوئین + لینکواسپکتین+ فلورفنیکل + انروفلوکساسین بیشترین الگوی یافت شده بود. الگوی مقاومت چندگانه در بین جدایه های سالمونلا 77/96 درصد بود و 100 درصد سالمونلاها حداقل در برابر یک آنتی بیوتیک یا بیشتر از یک آنتی بیوتیک مقاوم بودند. افزایش سویه های سالمونلا با مقاومت بالا و نیز مقاومت چندگانه بسیار بالا حاصل مصرف بی رویه و بدون برنامه آنتی بیوتیک ها در دامپزشکی بویژه صنعت طیور کشور است که علاوه بر صنعت مرغداری، از جنبه بهداشت عمومی و انتقال سویه های مقاوم به انسان از طریق زنجیره غذایی اهمیت فوق العاده ای می یابد. با بررسی و ارزیابی مداوم این مقاومت ها به خصوص در سطح ملی و منطقه ای و متعاقبا با استفاده از تدابیر خاص برای میزان و نوع مصرف آنتی بیوتیک ها در سطح گله ها می توان از شیوع و انتشار مقاومت تا حد زیادی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، مقاومت دارویی، مقاومت چندگانه، جوجه گوشتی، آمل
 • سید کمال الدین حسین زاده ثانی، فرید براتی*، محمود خاکساری مهابادی صفحات 40-47
  هدف مطالعه حاضر بررسی بعضی مورفولوژیک بیضه و اپیدیدیم، و ارتباط آنها با شاخص های اسپرم اپیدیدیمی می باشد. در این تحقیق در ابتدا تعداد 40 زوج بیضه بز بالغ از کشتارگاه اهواز تهیه و بر روی 30 زوج آنها مطالعات آناتومیک و بر روی 10 زوج مطالعات آناتومیک به همراه شاخص های اسپرم از جمله پاسخ به انجماد صورت پذیرفت. نتایج نشان داد متوسط وزن بیضه ها به همراه اپیدیدیم، بیضه ها به تنهایی و اپیدیدیم به تنهایی به ترتیب 3/114، 48/101 و 86/12 گرم بود. تفاوت متغیرهای آناتومیک مورد بررسی، به جز وزن اپیدیدیم (05/0>P)، بین سمت چپ و راست غیرمعنی دار بود. متوسط درصد تحرک اسپرم اپیدیدیمی بز بومی ایران 4/86، زنده مانی 1/94 تخمین زده شد که پس از انجماد به روش یک مرحله ای و با استفاده از رقیق کننده بیوکسل به طور قابل توجهی کاهش یافتند. نتایج مطالعه حاضر ضمن ارائه مشخصات بیومتری بیضه و اپیدیدیم بز بالغ، نشان داد هیچ گونه ارتباط معنی داری بین بیومتری بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی وجود ندارد
  کلیدواژگان: بز، بیضه، اپیدیدیم، اسپرم اپیدیدیمی، انجماد
 • غلامعلی سبزواری نژاد، عبدالحسین دلیمی اصل*، فاطمه غفاری فر، مهدی فروزنده مقدم صفحات 48-54
  N. caninum انگل تک یاخته ای درون سلولی است که در سراسر جهان باعث سقط جنین در گاو می گردد. این انگل حیواناتی مانند گاو، گوسفند و سگ را مبتلا می سازد. و یکی از مهمترین عوامل سقط جنین گاوی محسوب می شود. شیوع این انگل بر حسب گله، منطقه، کشور و نوع تست مورد استفاده متفاوت گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع پادتن ضد N. caninum درسرم گاوهای شیری نژاد هلشتاین خرم آباد می باشد. در این مطالعه از 181 راس گاو شیری خون گیری انجام و پس از جداسازی سرم، آلودگی به وسیله کیت تشخیصی ELISA اختصاصی N. caninum مورد شناسایی قرار گرفت.طبق نتایج حاصله، تیترپادتن ضد N. caninum در 50 راس گاو (62/27 درصد) مثبت بوده است. با استفاده از آزمون مجذورکای هیچ گونه رابطه معنی داری بین میزان شیوع پادتن ضد N. caninum با سن گاوها مشاهده نشد. بعلاوه میزان آلودگی در گاوهای دارای سابقه سقط جنین حدود دو برابر گاوهای فاقد سابقه سقط جنین بوده است. با توجه به حضور سگ در همه گاوداری های مورد مطالعه، احتمال آلودگی گاوها به N. caninum از طریق سگ های نگهبان وجود دارد.
  کلیدواژگان: N، caninum، گاو، خرم آباد، ایران
 • جواد تاجیک*، عبدالله درخشنده، علی رستمی، لیلی خواجویی صفحات 55-59
  به منظور بررسی میزان شیوع آبسه های کبدی در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز، کبد 435 راس گاو (242 راس دام نر و 193 راس دام ماده) که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در کبدهای مورد بررسی تعداد، اندازه و موقعیت آبسه های کبدی و نیز سن و جنس دام ها تعیین و ثبت گردید. 34 کبد (28/8 درصد) دارای جراحات قابل مشاهده بودند، که 28 کبد (44/6 درصد) دارای آبسه بودند (20 کبد دارای آبسه و 8 کبد دارای اسکار به جای مانده از آبسه)، و در 6 کبد (38/1 درصد) تلانژیکتازی مشاهده گردید. از نظر میزان شیوع آبسه های کبدی بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود نداشت (6/6 درصد در گاوهای نر و 22/6 درصد در گاوهای ماده). میانگین تعداد آبسه مشاهده شده در کبدهای مبتلا 253/0± 93/1 بود و از این نظر بین دو جنس اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0>p). همبستگی نسبتا معنی دار منفی بین سن و تعداد آبسه مشاهده شده در کبد دام های مبتلا وجود داشت (06/0 =P، 344/0- =r). دام ها به سه گروه سنی (زیر دو سال، بین دو تا 5 سال و بیشتر از 5 سال) تقسیم شدند. میزان شیوع آبسه های کبدی در گاوهای با سن بیش از پنج سال بصورت معنی دار بیش از دو گروه سنی دیگر بود (01/0>p). بیشترین موارد آبسه مشاهده شده (6/47 درصد) در لوب چپ و سپس در سطح دیافراگماتیک کبد (8/23 درصد) بود که از این نظر بین دو جنس و گروه های سنی مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: آبسه کبدی، گاو، کشتارگاه، شیراز
|
 • Peyghanr.*, Razijallaym., Farokhfar, S Pages 2-8
  Levamisole is one of the anti-parasitic drugs that widely used in veterinary and aquatic animal medicine. Previous investigation showed that levamisole has some stimulatory effect on immunity and liver metabolism. In this investigation effect of levamisole on cholesterol، triglycerol and lipoproteins as metabolic activity indicator has been studied. For this purpose 120 common carp randomly divided to 4 groups. Three groups were fed with food contain three levamisole concentrations (100، 500، 1000 mg/kg levamisole). The 30 other fish were fed with same food but without levamisole. After 30 days blood were collected and cholesterol triglycerol level and lipoproteins were measured. Result showed that in Triglyceride level in 500 and 1000 mg/kg group was significantly higher than the 100 mg/kg and the control group (p<0. 05). But the cholesterol levels in experimental groups were significantly lower than the control. High-density lipoproteins (HDL) level was decreased in all experimental groups in comparison with the control group (p<0. 05). However، the low-density lipoproteins (LDL) and the very-low-density lipoproteins (VLDL) levels were increased in all experimental groups in comparison with the control (p<0. 05). This investigation showed that levamisole had mark effect on cholesterol and triglycerol level of serum in common carps، however the changes were laid in approximate levels of normal ranges for the particular factor.
  Keywords: Cholesterol, Triglycerol, Lipoproteins, Levamisole, Common carp, Blood serum
 • Nouranih.*, Habibian Dehkordis., Gherami, R. Pages 9-12
  Klossiella muris is ordinarily nonpathogenic، although in heavy infections the kidneys may have minute grayish necrotic foci over their entire surface and the epithelium of the infected kidney tubules may be destroyed. For histopathological diagnosis of Klossiella muris infection، kidneys of 24 mice were studied that Klossiella in various stages of development were observed in the renal tubules of 4 (16. 66%). The cytoplasm of infected tubular epithelial cell was markedly distended and the nucleus was displaced to one side of the cell. In some instances، however، tubular epithelium was not discernible and the parasite seemed to lie in a cystic space. Small focal infiltrations of lymphocytes، plasma cells in the interstitium of the cortex and renal tubular epithelial cell degeneration and necrosis were seen in association with the parasite in some sections. The parasite was identified as Klossiella muris based on host species، affected organ and morphological appearance. Due to the presence of Klossiella muris and its potential ability in creating histopathological lesions and reducing immune responses against different antigens، to prevent adverse effects and obtaining false results in different studies، sanitation during mice breeding is recommended and emphasized.
  Keywords: Klossiella muris, Histopathological findings, Nephritis, Mice
 • Hosseini Fahrejih., Najafi, R.* Pages 13-21
  The aim of this study was to evaluate the effects of three lighting programs on immune system and performance of broiler chickens. A total of 288 seven day-old male broiler chicks (Ross-308) were randomly distributed between three treatments. Each group was housed in the separated room with eight pen and 12-birds per pen. The management conditions were similar for all treatments throughout the experimental period except lighting programs which were provided as follow: 1) 23 h light (L): 1 h dark (23L: 1D)، 2) 18 h L: 6 h D (18L: 6D) and 3) 14 h L: 10 h D (14L: 10D). During the experimental period، feed intake، body weight gain and feed conversion ratio were measured. At the end of 5th-week، two birds from each pen with average weight of pen were selected for determining titer of total immunoglobulin، total complement، total albumin and total protein factors. Results did not show any differences between the experimental treatments in feed intake and body weight gain (p>0. 05) but FCR was improved in 14L: 10D treatment in compare with 23L: 1D group (p<0. 05). The amount of total immunoglobulin، total protein and total complement factors، were increased in 14L: 10D treatment compared to 23L: 1D group (p<0. 05). It is concluded that long darkness improved feed conversion ratio، innate and humeral immune system responses of birds، however، did not have any negative effect on feed intake and body weight gain.
  Keywords: Broiler Chickens, Immune system, Lighting Programs, Performance
 • Zamani Moghaddam, Tahmasbyh. *, Momtazh., Hashemi Babaheidari, S.H Pages 22-25
  Wild cage birds can be carriers of some human pathogens and some of these can be transmitted to people. Campylobacter bacteria are the most common bacteria that cause gastroenteritis worldwide. Considering people''s interests to keep wild cage birds and the potential ability of wild cage birds to transmit Campylobacter to humans، the present study was conducted to evaluate Campylobacter infection in Shahrekord''s wild cage birds by polymerase chain reaction (PCR). Altogether 80 samples of different wild cage birds (parrot، nightingale، mynah، goldfinch، finch، quail، kingbird) faeces were collected were collected with sterile cotton swabs from different areas of Shahrekord، Iran and evaluated for detection of Campylobacter by bacteriological and PCR methods. Campylobacter was not found in any samples. Present study suggests wild cage birds faeces is not source of Campylobacter in Shahrekord، Iran.
  Keywords: Campylobacter, Wild cage birds, PCR
 • Moshaveriniaa.*, Naiminik, M.H Pages 26-30
  Myiasis is defined as the infestation of living tissues of vertebrates by dipteran fly larvae. Clinically، based on the affected organ of host by dipteran larvae the type of myiasis is determined. Oral myiasis is a rare type of myiasis. A Two year-old goat with history of anorexia was referred to the veterinary clinic. Physical examinations showed the gingival myiasis in lower jaw. A total number of 10 larvae were removed from affected gum and were transferred to parasitology laboratory. In parasitology laboratory anterior and posterior spiracles and cephalopharyngial skeleton of larvae were separated under the stereomicroscope. After clearing of them، they were studied under the light microscope. Based on morphological characteristics of these structures wohlfahrtia magnifica was identified as causative agent of this rare type of myiasis. The present report is the first report of gingival myiasis in goat.
  Keywords: Gingival myiasis, Goat, wohlfahrtia magnifica, Iran
 • Morshed, R.* Pages 31-39
  The aim of this study was to determine the occurrence and the level of antibiotic resistance patterns in 62 Salmonella isolates obtained from broiler chicken farms in Amol، Iran to common antibiotics in Iranian poultry industry. Antimicroibial resistance testing was performed using 7 useful antibiotics tetracycline، flumequin، lincospectin، florfenicol، neomycin، danofloxacin and enrofluxacin Foty one isolates were belonged to serotype Salmonella enteritidis. We found 17 different patterns of resistance in 62 salmonella isolates and 16 resistance patterns in 41 serotype Salmonella enteritidis. There were 5 resistant isolates to all antibiotics and there was not any sensitive isolate to all antibiotics. The highest and lowest percentage of resistance was found to flumacoin (83. 87%) and danofluxacin (30. 64%). The most frequent pattern of multiresistant isolates was tetracycline + flumequin + lincospectin + florfenicol + enrofluxacin. Multiple resistances were observed in 60 isolates (96. 77%). All isolates were found to be resistant to one or more of the antibiotics tested. The high prevalence of resistance to antimicrobial agents found in this study might be attributed to uncontrolled use of antimicrobial agents in veterinary specially poultry industry in Iran that is serious implication for public health by transmitting resistant strains to human via food chain. Establishment of standardized monitoring systems for determining the occurrence of resistance among food animal for designing Salmonella control program in farms is needed.
  Keywords: Salmonella, Drug resistance, Multidrug resistance, Broiler, Amol
 • Hoseinzadeh Sani, F. Barati *, M. Khaksary Mahabady Pages 40-47
  The aim of the present study was to find the morphological parameters of testis-epididymis and their relationship with epididymal sperm parameters of pubertal Iranian domestic buck. Total pairs of 40 testes-epididymes were provided from local slaughterhouse and transported to the laboratory. Thirty pairs were evaluated for anatomical features and remained 10 pairs were evaluated for both anatomical and epididymal sperm parameters. Mean weight of testes-epididymes، testis and epididymes were 114. 5، 1o1. 5 and 12. 8 g respectively. No significant difference was detected between right and left on the analyzed parameters (P>0. 05)، except epididymes weight (P<0. 05). Mean percentages of motility and viability for Iranian domestic goat were 86. 4 and 94. 1، respectively، that significantly reduced after cryopreservation with Bioxell using one step dilution procedure. The results of the present study show biometrical parameters of testes and epididymes of Iranian pubertal buck and revealed no significant correlation between biometrical parameters and epididymal sperm parameters.
  Keywords: Buck, Testis, epididymis, Epididymal Sperm, Cryopreservation
 • Sabevarinejad, Gh, Dalimia.*, Ghafarifar F., Forouzandeh, Moghadam, M. Pages 48-54
  Neospora caninum is an intracellular parasite which causes abortion in cattle worldwide. This organism infects a range of host species، including cattle، sheep and dogs. It is most important and a major cause of bovine abortion. Seroprevalence of infection in cattle appears to differ between herds، countries and regions، depending on the type of serologic test used. The aim of the present study was to determine the seroprevalence of N. caninum in cattle in Khoramabad region، west of Iran. Blood samples were collected from 181 cattle for determining the seroprevalence of N. caninum. A total of 181 serum samples were tested for anti-Neospora antibodies using a commercial N. caninum ELISA kit. Antibody against N. caninum was detected in 50 of 181 total cattle (27. 62%). No significant difference was observed among N. caninum infection of different age groups of cattle. Furthermore، the infection rate in cows with a history of abortion was about twice the cows without history (P<0. 01). Regarding the prevalence of infection and the presence of dogs in the whole dairy farms، the probability of transmission of Neospora infection from the guard dogs to cattle is estimated to be high.
  Keywords: Neospora caninum, Cattle, Khoramabad area, Iran
 • Tajikj.*, Derakhshandeha., Rostamia., Khajooei, L Pages 55-59
  To study the prevalence of liver abscess in cattle slaughtered in Shiraz، livers from 435 (242 male and 193 female) randomly selected cattle were examined. In the examined livers، number، location and size of the abscesses were recorded. Gross lesions were found in 34 (8. 28%) out of the examined livers; of which 28 liver (6. 44%) had liver abscess (20 liver had abscesses and 8 liver had scarring)، and telangiectasis was found in 6 liver (1. 38%). No significant difference was found between both sexes in presence of the abscesses. The mean number of the abscesses in the affected livers was 1. 93± 0. 253 (Mean±SEM)، which had no significant difference between the two sexes (P>0. 05). The number of the abscesses in the affected livers had a marginally significant correlation with age (r= -0. 344، P=0. 06). The animals were divided into three age groups according to their age as: ≤2 years، between 2 and 5 years، and > 5 years. The prevalence of the liver abscess in the last group was significantly higher than others (P<0. 01). Most of the abscesses were found in left lobes (47. 6%) and in diaphragmatic surfaces (23. 8%) of the affected livers. There was no significant difference between the two sexes and between the different age groups in the location of the abscesses
  Keywords: Liver abscess, Cattle, Slaughter house, Shiraz