فهرست مطالب

The Modares Journal of Electrical Engineering - Volume:11 Issue:2, 2011
 • Volume:11 Issue:2, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا بسمی صفحات 1-15
  در این مقاله، ریپل گشتاور در موتورهای سوییچ رلوکتانس، بررسی شده است. روش ارائه شده در این مقاله برای کاهش ریپل گشتاور، مبتنی بر انتخاب بهترین ساختار ماشیناز طریق الگوریتم ژنتیک و طراحی درایو مناسب است. در این مطالعه برای کاهش ریپل گشتاور بر اساس طراحی ساختار مناسب، ابتدا یک ماشین مرجع و سپس تعدادی از پارامترهای ماشین انتخاب شد که تغییر آن ها تاثیری در مشخصات مکانیکی، توان نامی ماشین و حجم ماشین نداشته باشد. ماشین مورد نظر با نرم افزار المان محدود، شبیه سازی شد و بهترین مشخصه گشتاور ماشین برای ساختارهای مختلف ماشین، که کمترین ریپل گشتاور را داشته باشد، بر اساس الگوریتم ژنتیک استخراج شد. درواقع برای اولین بار از یک الگوریتم بسیار دقیق در پروسه طراحی مدار مغناطیسی ماشین به جای مدار معادل مغناطیسی در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و روش المان محدود، که قبلا برای درستی طراحی انتخاب می شد، در این مقاله در یک پروسه طراحی تکرارپذیر مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختار انتخاب شده از طریق الگوریتم ژنتیک برای تحریک یکی از فازها از هم محوری کامل تا غیرهم محوری کامل انجام شده است. با انتخاب بهترین ساختار برای ماشین، طراحی درایو موتور به گونه ای پیشنهاد شد تا مشخصه گشتاور حاصل از آن کمترین اختلاف را با ساختار انتخاب شده داشته باشد تا موتور، فاقد ریپل گشتاور شود.
  کلیدواژگان: آنالیز حساسیت، الگوریتم ژنتیک، روش المان محدود، ریپل گشتاور، مدار معادل مغناطیسی
 • علی فلاح، حمیدرضا بخشی صفحات 15-26
  مشکل اصلی برای رادارهای هوابرد در کشف اهداف زمینی، حذف کلاتر زمین است. روش پردازش مکانی- زمانی وفقی جدیدترین روش برای مقابله با آن است. یک فیلتر دو بعدی در فرکانس های زاویه ای و داپلر مربوط به سیگنال کلاتر، صفر قرار می دهد. در محاسبه بردار وزن، ماتریس کوواریانس سیگنال تداخل نقش مهمی دارد. در عمل این ماتریس نامعلوم است و باید تخمین زده شود.
  در این مقاله، روش جبران سازی داپلر و زاویه وفقی برای پردازش مکانی- زمانی وفقی در رادار دومکانی هوابرد برای دستیابی به SINR بالاتر در خروجی، تعمیم داده می شود. در این روش، جبران سازی در فرکانس های مکانی و زمانی در چندین مرحله تکرار می شود تا همگنی داده های ثانویه که برای تخمین ماتریس کواریانس به کار می رود، افزایش یابد. این روش با هدف نزدیک کردن زیر فضاهای مربوط به سیگنال کلاتر که از تجزیه ماتریس کوواریانس برای هر سلول برد بدست می آید، صورت می پذیرد. برای بررسی عملکرد پیش پردازش گر جدید، از داده هایی مربوط به شبیه سازی سیگنال کلاتر در محیط متلب برای یک سناریوی خاص، استفاده شده است. شبیه سازی نشان می دهد که در رویکرد پیشنهادی در حدود 3dB بهبود نسبت به روش AADC حاصل می گردد
  کلیدواژگان: رادار هوابرد، کلاتر، دومکانی، جبران سازی در زاویه و داپلر، ماتریس کواریانس
 • محمد فرشاد، سید مجتبی روحانی، جواد ساده صفحات 27-42
  در سیستم قدرت معمولا رله های دیستانس به عنوان حفاظت اصلی خطوط انتقال ولتاژ بالا به کار گرفته می شوند و عملکرد صحیح آنها به لحاظ سلامت اجزا و پایداری سیستم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوسان توان یکی از پدیده هایی است که می تواند باعث عملکرد اشتباه و نابجای رله های دیستانس معمولی گردد و در حالی که خطایی در سیستم وجود ندارد، تداوم انتقال انرژی الکتریکی را به مخاطره بیاندازد. در این مقاله، روشی مبتنی بر طبقه بند و بر اساس ماشین بردار پشتیبان (SVM) جهت شناسایی نوسان توان از خطای اتصال کوتاه در رله های دیستانس دیجیتالی ارائه گردیده است. سپس از طریق شبیه سازی یک سیستم قدرت نمونه و پردازش سیگنال های ولتاژ و جریان، تعدادی الگو برای یادگیری و تست طبقه بند SVM تولید شده و از این طریق عملکرد روش پیشنهادی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. همچنین به کمک الگوهای تست و یادگیری تولیده شده، ساختار مناسبی برای طبقه بند مورد نظر انتخاب شده است. مجموعه الگوهای یادگیری و تست، ترکیبی از حالت های مختلف نوسان توان و انواع خطاهای متقارن و نامتقارن را شامل می شود. نتایج آزمایش های انجام شده بیانگر کارآمدی الگوریتم حفاظتی پیشنهادی می باشند
  کلیدواژگان: خطوط انتقال، حفاظت دیستانس، نوسان توان، خطای اتصال کوتاه، ماشین بردار پشتیبان (SVM)
 • مونا قاسمی، حسین محسنی، کاوه نیایش، امیر عباس شایگانی اکمل صفحات 43-52
  مدلهای سیال به عنوان یکی از تکنیکهای دقیق مدل سازی تخلیه الکتریکی گازها نیازمند پارامترهای تجمعی می باشند. در این مقاله معادلات پیوستگی برای انتقال الکترون و انتقال انرژی برای محاسبه پارامترهای مذکور با استفاده از توابع توزیع انرژی الکترون (EEDF) که با تقریب دو جمله ای از حل معادله بولتزمن بدست آمده، توسعه داده شده است. نتایج محاسبات و شبیه سازیها شامل ضرایب انتشار چگالی تعداد الکترونها، چگالی انرژی الکترونها، تحرک الکترونها، تحرک انرژی الکترونها، ضرایب تاونزند، ضرایب نرخ، مقدار توان صرف شده (شامل توان اتلافی در برخوردهای الاستیک، برخوردهای غیر الاستیک، توان مورد نیاز برای رشد چگالی تعداد الکترونها) برای گازهای مختلف شامل آرگون، نیتروژن، اکسیژن، SF6 و هوا ارائه شده است. ضمن آنکه نتایج محاسبات دقیق با نتایج بدست آمده از برخی تقریبها نظیر فرض EEDF به صورت ماکسولی مقایسه و صحت این تقریبها مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمن آنکه نتایج محاسبات دقیق با نتایج بدست آمده از برخی تقریبها نظیر فرض EEDF به صورت ماکسولی مقایسه و صحت این تقریبها مورد ارزیابی قرار گرفته است
  کلیدواژگان: پارامترهای تجمعی، معادلات پیوستگی برای انتقال الکترون، معادلات پیوستگی برای انتقال انرژی، تخلیه الکتریکی در گازها
 • نصرالله مقدم چرکری، حمیدرضا شایق بروجنی صفحات 53-73
  در این مقاله، روشی جدید برای ردیابی چند شیء متحرک در تصاویر ویدئویی ارائه شده است. این روش توانایی ردیابی بی درنگ اشیاء متحرک را در محیط های همراه با انسداد، همپوشانی و تغییر جهت های متعدد داراست. روش ارائه شده توسعه ای بر فرآیند فیلتر ذره ای است که در این مقاله تحت عنوان فیلتر ذره ای سه بعدی ارائه می شود. در این روش خصوصیاتی از شیء متحرک که امکان بکارگیری مستقیم آن ها در فرآیند محاسبات احتمال پسین در فیلتر ذره ای وجود ندارد، به عنوان بعد سوم به فرآیند ردیابی افزوده می شوند. به این ترتیب تخمین احتمالاتی فیلتر ذره ای در هر قاب پس از انطباق با مشاهدات، با استفاده از اطلاعات بعد سوم تصحیح شده و تخمین مناسب تری از هر شیء قبلی در قاب جاری ایجاد می شود. ارزیابی روش پیشنهادی با مجموعه داده هایی از جمله PETS09 و مقایسه نتایج آن با سه رویکرد دیگر مبتنی بر فیلتر ذره ای، نشان از بهبود دقت و کاهش خطای ردیابی به میزانی در حدود 12% دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل تصاویر ویدئویی، ردیابی اشیاء متحرک، فیلتر ذره ای، فیلتر ذره ای سه بعدی، تصاویر ویدئویی با دوربین ثابت
 • سعید عالی قعه، بیژن ذاکری، علی قربانی صفحات 75-87
  در رادار های پالسی، استفاده از تکنیک فشرده سازی پالس موجب افزایش قدرت تفکیک پذیری اهداف می شود. این تکنیک با استفاده از مدولاسیون فاز یا فرکانس سیگنال ارسالی در فرستنده و استفاده از فیلتر منطبق شده با سیگنال ارسالی در گیرنده، پیاده سازی می شود. کد اپرمان یکی از کدهای استفاده شده در تکنیک فشرده سازی پالس با فازهای چندگانه است. این کد پس از فشرده سازی، دارای گلبرگ های کناری با سطح بالا می باشد، که بیانگر نامناسب بودن این کد برای کاربرد های راداری است. این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر توابع وزن دهی پنجره ای مانند همینگ، هنینگ و ناتالوین بر روی کد اپرمان می پردازد، و نشان می دهد که استفاده از توابع وزن دهی پنجره ای موجب کاهش چشمگیرگلبرگ های کناری و هشدار اشتباه و افزایش قابلیت تشخیص هدف در این کد شده است، هر چند که به مقدار ناچیزی قدرت تفکیک پذیری را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اثر وزن دهی کدهای چندگانه اپرمان در تکنیک فشرده سازی پالسهای راداری
|
 • Mohammad Reza Besmi Pages 1-15
  In this paper torque ripple in switched reluctance motor is studied. The presented method in this paper for minimization of torque ripple is based on suitable machine structure obtained from the genetic algorithm (GA) and suitable machine driver. In the presented paper، the parameters of one machine are chosen as the reference machine parameters. Then some parameters of machine are chosen، which have no effects on the characteristics of mechanical، power and volume of reference machine. The desirable machine is simulated by finite element software، and then the torque characteristics are obtained for different machine structure with various machine parameters. Finally، with GA the best parameters for the design of machine with minimum torque ripple are chosen. So this paper presented for the first time an accurate method by finite element method in the process of machine design by GA. The finite element method used in the previously studies in the design of machine only for machine analysis، but in this paper finite element method is used in the process of machine design. So this method of machine design can be replaced to a conventional method. In this paper، the design of SRM driver is presented based on the best machine structure which is chosen from GA. So، the profile of machine torque for this structure has minimum deviation from the ideal torque without the ripple.
  Keywords: Finite element method, torque ripple, genetic algorithm, machine drive
 • Ali Fallah, Hamidreza Bakhshi Pages 15-26
  Main problem for airborne radars in detecting of ground targets is clutter. Space-Time Adaptive Processing is newest method to confront of this signal. A two-dimensional filter puts zeros in Doppler and spatial frequencies related to spectrum of clutter. In calculating of weight vector، covariance matrix of interference signal plays an important role. In practice this matrix is unknown and must be estimated. In this paper adaptive angle-doppler compensation method (AADC) in Bistatic airborne radar is extended to achieve higher SNR in output. In this method compensation in spatial and temporal frequencies is repeated in several stages to increase homogeneity of secondary data used in estimation of covariance matrix. In this new approach subspaces related to clutter covariance matrix decomposition for secondary data are aligned with subspaces of covariance matrix in test range-gate. Simulations in MATLAB shows 3 dB improvement for new approach in comparison to conventional AADC for a spacial scenario
  Keywords: airborne radar, clutter, Bistatic, adaptive angle doppler compensation, covariance matrix
 • Mohammad Farshad, Seyed Mojtaba Rohani, Javad Sadeh Pages 27-42
  In power systems، distance relays are utilized widely as main protection of the high voltage transmission lines، and their safe operation has significant effects on health of the components and stability of the system. Power swing is a phenomenon that can cause mal-operation of the distance relays while there is no fault in the system. In this paper، a protection scheme based on Support Vector Machine (SVM) classifier is proposed for the digital distance relays to distinguish between power swings and faults. In this work، simulations are done on a study system and related train and test patterns are generated to analyze performance of the proposed method. Also، the proper structure of the SVM classifier is investigated using the train and test patterns. The train and test patterns contain information of the different power swing conditions and symmetrical and asymmetrical types of faults. The results of the tests and simulations confirm the efficiency of the proposed protection algorithm.
  Keywords: Transmission Lines, Distance Protection, Power Swing, Short Circuit Fault, Support Vector Machine (SVM)
 • Mona Ghasemi, Hossein Mohseni, Kaveh Niyayesh, Amir Abas Shaygani Akmal Pages 43-52
  Fuild models as one of the precise techniques for gas discharge modelling require swarm parameters. In this paper the continuty equations for electron transport and energy transport to calculate these parameters via electron energy distribution funaction (EEDF) resulted from two-terms approximation of boltzmann equation، are developed. The simualtion and calculation results containing mobility and diffusion cefficient، mobility and energy diffusion coefficient، Townsend coefficient، rate coefficient، consumed power (including elastic and inelastic power loss، the requied power for growth of electrons) for different types of gases (including argon، nitrogen، oxygen، SF6 and air) are presented and evaluated. Also accuracy of some common approximations e. g. assupmtion a Maxwellian EEDF are studied.
  Keywords: Swarm parameter, continuty equations for electron transport, continuty equations for energy transport, gas discharge
 • Nasrollah Moghadam Charkari, Hamir Reza Shayegh Borujeni Pages 53-73
  In this paper، we propose a novel method for tracking multiple objects in video sequences. this approach can track objects in crowded scenes with occlusions and random change directions of object movements، efficiently. this method is an extension to particle filter tracking approach that we named it 3-D particle filter. in the proposed method، the features of objects that cannot be used in the process of posterior probability estimation in particle filter، are used for as third dimension and improve the estimation of 2-d particle filter in each frame. we test our method and compare it with 3 other particle filter methods on the famous data sets such as PETS09. The results show the improvement of accuracy and a reduction of error in tracking، about 12%
  Keywords: video motion analysis, motion object tracking, particle filters, 3, D particle filter, single camera videos
 • Saeed Alighle, Bijan Zakeri, Ali Ghorbani Pages 75-87
  In this paper، the effect of window weighting functions، such as Hamming، Hanning and Nuttulwin، on the Oppermman code is investigated. These codes are used in the poly phase pulse compression technique in radar applications. The results indicate that weightings reduce sidelobes and false alarm extremely. In addition، the target detection ability is increased in this code.
  Keywords: poly phase, sidelobe, Resolution, width pulse