فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، محمدرضا قاسمیان صفحات 5-23
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 32 نفر آزمودنی به طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری قرار گرفتند. در دو گروه نخست GMP و در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شیوه آرایش تمرین تصادفی و قالبی تغییر می کرد. پس از انجام پیش آزمون افراد هر گروه با توجه به نوع تمرین 300 کوشش تمرینی در هر سرویس و در مجموع 900 کوشش انجام دادند و سپس پس آزمون، آزمون یادداری و دو آزمون انتقال با اهداف متفاوت برگزار شد. داده ها با تحلیل واریانس دو عاملی و اندازه های تکراری در سطح معنی داری(05/0) تجزیه و تحلیل گردید و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن تفاوت گروه ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که صرفنظر از نوع تغییر، آرایش تمرین تصادفی سبب عملکرد بهتری نسبت به شرایط تمرین قالبی می گردد و هنگامی که این نوع آرایش به همراه تغییر برنامه های حرکتی متفاوت باشد میزان اثربخشی آن بیشتر می شود. این برتری نه تنها هنگام اجرا در شرایط مشابه مشاهده می شود بلکه با انتقال به زمینه جدید نیز حفظ می گردد. به علاوه این اثرات نه تنها بر روی عملکرد تاثیر می گذارد بلکه سبب اجرای مهارت ها با کارایی بیشتر، صرف تلاش ذهنی و نیاز به توجه کمتر می شود.
  کلیدواژگان: تمرین تصادفی، تمرین قالبی، پارامتر، آرایش تمرین، تداخل زمینه ایی
 • لیلا ریاحی فارسانی، احمد فرخی، ابوالفضل فراهانی، پروانه شمسی پور صفحات 25-40
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به این منظور 80 دانش آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53/0±15 سال به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامه آمادگی روانی اوتاوا (OMSAT 3) برای سنجش مهارت های روانی بود. پرسشنامه های مورد استفاده در داخل کشور دارای پایایی و روایی هستند. برنامه آموزش مهارت های هوش هیجانی به ورزشکاران نوجوان طی 10 جلسه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری مانند همسانی واریانس ها، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل (مقایسه میانگین های دو گروه براساس تفاضل میان نمره های پیش آزمون از پس آزمون) در سطح معناداری 05/0 P< استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین های پس آزمون دو گروه در 4 مولفه هوش هیجانی (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه) و مهارت های روانی وجود دارد (05/0 P<). بنابراین به نظر می رسد آموزش مهارت های هوش هیجانی یکی از بخش های مهم آمادگی روانی به شمار می رود که لازمه دستیابی به اجرای بهینه ورزشی است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه، مهارت های روانی، نوجوان، ورزشکار
 • جواد پرهیزکار کهنه اوغاز، مهدی ضرغامی، احمد قطبی ورزنه، امیرحسین قربانی صفحات 41-56
  کنترل پاسچر نقش مهمی در فعالیت های روزانه و استقلال حرکتی افراد دارد. در سال های اخیر توجه زیادی به جنبه های هوشیارانه کنترل پاسچر مثل توجه و فرایندهای شناختی برای عملکرد بهینه تعادلی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های مرتبط با سن در شرایط توجه درونی و بیرونی در کنترل پاسچر است. به این منظور جابه جایی قدامی – خلفی، میانی – جانبی و سرعت حرکت مرکز فشار پاهای (COP) 22 مرد سالمند (میانگین = 95/59 و انحراف معیار = 12/2) و 22 مرد جوان (میانگین = 16/24 و انحراف معیار = 76/2)، که از میان دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید چمران به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شده بودند. طی سه کوشش 30 ثانیه ای در شرایط توجه درونی و سه کوشش 30 ثانیه ای در شرایط توجه بیرونی با استفاده از دستگاه فورس پلت فوم اندازه گیری شد. بعد از بررسی نرمال بودن داده ها به روش کلوموگروف اسمیرنوف و برابری واریانس ها با استفاده از آزمون لون، داده ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس یکطرفه در متن مانوا تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد هر دو گروه جوانان و سالمندان در شرایط توجه بیرونی ثبات پاسچر بیشتری نسبت به شرایط توجه درونی دارند. این نتایج از فرضیه های عمل محدودشده و پردازش هشیار حمایت می کند، همچنین در هر دو شرایط توجه بیرونی و توجه درونی، جوانان ثبات پاسچر بیشتری نسبت به سالمندان داشتند. به نظر می رسد عملکرد ضعیف تر سالمندان نسبت به جوانان در هر دو شرایط توجه بیرونی و درونی ناشی از آثار افزایش سن بر سیستم های حسی – حرکتی باشد.
  کلیدواژگان: توجه درونی، توجه بیرونی، سالمندی، جوانان، کنترل پاسچر
 • بنیامین قلیچ پور، مهدی شهبازی*، فضل الله باقرزاده صفحات 57-69
  هماهنگی، طرح یابی بدن و اندام ها در ارتباط با اشیا و رخدادهای محیطی است. هدف از این پژوهش، بررسی لزوم اجرای طرح طناورز در مدارس کشور بود و از آنجا که یکی از مشکلات عمده در یادگیری نوشتن، هماهنگی چشم و دست است، تاثیر یک دوره تمرینات طناب زنی بر هماهنگی چشم – دست در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی بررسی شد. پژوهش حاضر با گروه آزمایش و گروه کنترل همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون روی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سال 91 – 1390 در شهرستان بهارستان تهران انجام گرفت. آزمودنی ها 60 دانش آموز پسر پایه چهارم ابتدایی بودند که به طور نمونه گیری مرحله ای انتخاب و به تعداد برابر به دو گروه تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 10 هفته و هفته ای 3 جلسه به مدت 50 دقیقه برنامه منتخب طناب زنی را اجرا کردند. برای ارزیابی مهارت هماهنگی چشم – دست، از مجموعه آزمون وی – ینا در دو نوبت پیش آزمون – پس آزمون استفاده شد. داده های حاصل پس از سنجش نرمال بودن به وسیله آزمون K-S با استفاده از آزمون آماری t مستقل و وابسته در سطح معناداری 05/0 تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان دهنده پیشرفت معنادار در گروه آزمایش (44/0 = P برای دست راست و 009/0 = P برای دست چپ) بود. همچنین بین میانگین نمره پس آزمون هماهنگی چشم – دست در گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (0009/0 = P). نتایج نشان داد که برنامه تمرینی طرح طناورز موجب پیشرفت در هماهنگی چشم – دست شده است. ازاین رو این تحقیق اجرای طرح طناورز را در مدارس کشور مفید و ضروری می داند.
  کلیدواژگان: طناب زنی، هماهنگی چشم - دست، دانش آموزان، فعالیت بدنی، پسران
 • نصور احمدی، محمدعلی اصلانخانی، ناصر نقدی صفحات 71-89
  افزایش سن بر عملکرد حرکتی و کارکردهای شناختی تاثیر منفی می گذارد. ازاین رو شناسایی راهبردهای مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی و حرکتی ضرورت می یابد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن بود. 36 رت نر مسن از نژاد آلبینو – ویستار به طور تصادفی در سه گروه کنترل، ویتامین E و جفت شده قرار گرفتند. رت های گروه ویتامین E، به مدت 8 هفته، روزانه به مقدار 100 میلی گرم (50 واحد بین المللی) ویتامین E به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 5/0 میلی لیتر روغن کنجد حل شده و از طریق گاواژ دریافت کردند. گروه جفت شده نیز طی این مدت، روزانه 5/0 میلی لیتر روغن کنجد دریافت کرد، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان دوره، آزمون های اپن - فیلد و ماز آبی موریس، به ترتیب برای سنجش عملکرد حرکتی و یادگیری فضایی رت ها اجرا شد. از شاخص های مسافت طی شده و سرعت حرکت برای سنجش عملکرد حرکتی و زمان سپری شده و مسافت طی شده تا پیدا کردن سکو برای سنجش یادگیری فضایی رت ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در عملکرد حرکتی، در شاخص های مسافت طی شده و سرعت حرکت، تفاوت آماری معناداری بین گروه ها مشاهده نشد (05/0P>). به علاوه، در هیچ کدام از شاخص های یادگیری و حافظه فضایی، تفاوت معناداری بین گروه ها وجود نداشت (05/0 P>). یافته ها نشان داد که یک دوره مصرف ویتامین E تاثیر معناداری بر عملکرد حرکتی و شناختی رت های مسن ندارد. به نظر می رسد مکمل ویتامین E در سالمندی یعنی زمانی که آسیب های آنتی اکسیدانی موجب تخریب برگشت ناپذیر حافظه شده است، تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: ویتامین E، عملکرد حرکتی، حافظه بینایی، عملکرد شناختی، رت
 • مهدی غفوری، مهدی شهبازی، پریسا رستگار، احسان فاتحی صفحات 91-105
  هوش هیجانی، توانایی درک و مدیریت هیجان های خود و دیگران است و شامل استفاده هوشمندانه از هیجانات می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی هوش هیجانی در ورزشکاران نخبه زن و مرد رشته های انفرادی و تیمی بود. 62 ورزشکار نخبه زن و 74 ورزشکار نخبه مرد از رشته های مختلف ورزشی شامل رشته های انفرادی و تیمی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه هوش هیجانی شانه توسط آزمودنی ها، داده های به دست آمده از طریق آزمون تحلیل واریانس دومتغیره و آزمون تی گروه های مستقل و در سطح معناداری 05/0 تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی ورزشکاران نخبه مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P>). همچنین هوش هیجانی ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند (05/0 P>). باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که به همان اندازه که مردان ورزشکار به هوش هیجانی نیاز دارند، زنان ورزشکار نیز در عملکرد ورزشی و پیشرفت خود از هوش هیجانی سود می برند. همچنین ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی هر دو به اندازه مشابهی به ارتقای هوش هیجانی نیاز دارند و از آن در رشته ورزشی خود بهره می برند. ازاین رو پیشنهاد می شود که تمریناتی به منظور ارتقای هوش هیجانی ورزشکاران بدون در نظر گرفتن جنسیت و نوع رشته ورزشی برای کلیه ورزشکاران برنامه ریزی شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، ورزشکاران نخبه، زن و مرد، رشته های تیمی، رشته های انفرادی
 • حجت حاتمی، علی اصغر خداوردی *، زهرا حاتمی، مریم کریمی صفحات 107-124

  ممکن است که در سایه توجهات زیاد جامعه و رسانه های گروهی به ورزشکاران ملی پوش، خودشیفتگی آنها بیشتر از افراد عادی جامعه باشد. براساس همین احتمال در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و میدانی است، میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان ورزشکار نخبه، غیرنخبه و افراد غیرورزشکار مقایسه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های تهران است که نمونه آماری مورد بررسی دربردارنده 105 نفر از سه گروه دانشجویان ورزشکار ملی پوش و غیرملی پوش رشته های گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) و رشته های انفرادی (کشتی، جودو و دو و میدانی) و دانشجویان غیرورزشکار (هر گروه 35 نفر) دانشگاه های تهران بودند که به صورت انتخاب در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون خودشیفتگی راسکین و تری و مقیاس شخصیتی آیسنک (EPQ) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی نیومن کولزتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دانشجویان ورزشکار ملی پوش با دانشجویان ورزشکار غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار در مقیاس خودشیفتگی، روان آزردگی گرایی و روان گسیختگی گرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P≤). ولی در بعد برون گرایی دانشجویان ورزشکار ملی پوش نسبت به دانشجویان ورزشکار غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار نمره های بیشتری به دست آورده اند (05/0 P≤).

  کلیدواژگان: خودشیفتگی، برون گرایی، روان آزردگی گرایی، روان گسیختگی گرایی، ورزشکار ملی پوش
 • علی فتحی زاده، حسن محمدزاده جهتلو صفحات 125-145
  تصویرسازی حرکتی، توانایی تصویرسازی اجرای یک حرکت بدون انجام آن می باشد. مدت زمانی که یک حرکت به صورت ذهنی مرور می شود، با زمان حقیقی عمل حرکتی همبستگی زیادی دارد. در این مطالعه تاثیر تغییر ارادی سرعت تصویرسازی بر مدت زمان اجرای حقیقی و یادگیری یک مهارت پیچیده و ناآشنا و نیز تفاوت تاثیر تصویرسازی زمان حقیقی و سریع تحقیق شد. 32 مرد داوطلب (سن= 07/2 ± 23/22 سال) در مراحل پیش آزمون، دوره تمرینی، پس آزمون و آزمون یادداری تحقیق شرکت کردند. تکلیف حرکتی، یک توالی از حرکات جدید برای آزمودنی ها شامل حرکت هماهنگ اندام های فوقانی و تحتانی به همراه جابجایی بدن بود. شرکت کنندگان توالی اجرا شده در مرحله پیش آزمون را طی دوره تمرینی و در مدت زمان حقیقی، سریع تر و آهسته تر به صورت ذهنی مرور کردند. از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، t همبسته و t مستقل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدت زمان عملکرد گروه تصویرسازی زمان حقیقی و سریع پس از دوره تمرینی کاهش یافته (05/0 p<) و در آزمون یادداری نسبت به پس آزمون تغییر نکرده است (05/0 p>). هم چنین تاثیر تصویرسازی زمان حقیقی و تصویرسازی سریع تفاوت نداشت (05/0 p>). اختلاف معنی داری در عملکرد متعاقب و یادداری گروه تصویرسازی آهسته و کنترل نیز یافت نشد (05/0 p>). پیشنهاد می شود به منظور بهبود اجرا و یادگیری تکالیف جدید مدت زمان تصویرسازی حرکتی باید به مدت زمان اجرای جسمانی نزدیک بوده و در تغییر سرعت تصاویر ذهنی احتیاط شود.
  کلیدواژگان: سرعت تصویرسازی، هم ارزی زمانی، تمرین ذهنی، عملکرد حرکتی، آزمون یادداری
|
 • Alireza Farsi, Behrooz Abdoli, Mohammadreza Gasemian Pages 5-23
  The aim of this study was to compare the effects of random and blocked practices with respect to the changes in generalized motor program (GMP) and parameter on acquisition، retention and transfer of table tennis service. For this purpose، 32 subjects were randomly assigned to four groups (8 subjects each group). In the first two groups، GMP changed with blocked and random arrangements while in the last two groups، parameter changed with those arrangements. After pretest، participants completed 300 trials in each task (totally 900 trials) and then they participated in posttest، retention and two transfer tests with different aims. The data were analyzed by two-way ANOVA and ANOVA with repeated measures (P˂0. 05) and Bonferroni post hoc test was used to mark the differences of the groups. The findings showed that despite the type of changes، the random practice caused better performance than blocked practice and these advantages of random practice in GMP changes were greater. However، these effects not only were observed in the same situation but also were maintained in other contexts. In addition، these effects not only influenced performance but also caused the participants to perform the tasks with more efficiency، more cognitive effort and less attention.
  Keywords: Random Practice, Blocked Practice, Parameter, Practice Arrangement, Contextual Interference
 • Lila Riahi Farsani, Ahmad Farrokhi, Abolfazl Farahani, Parvaneh Shamsipour Pages 25-40
  The aim of the present research was to investigate the effect of emotional intelligence training on mental skills in athlete teenagers. For this purpose، 80 volunteer students (40 boys and 40 girls، mean age of 15±0. 53 years) were selected with simple random sampling method and divided into two experimental and control groups. Bradberry and Greaves emotional intelligence questionnaire was used to measure emotional intelligence and Ottawa Mental States Assessment Tool (OMSAT 3) to measure mental skills. Also، the questionnaires used in Iran were reliable and valid. The program of emotional intelligence skill training to teenager athletes lasted 10 sessions. Data were analyzed using consistency of variances، Kolmogorov Smirnov test and independent t test (the mean comparisons of the two groups based on the difference of scores between pretest and posttest) at P<0. 05. Results showed a significant difference between posttest means in the two groups in four components of emotional intelligence (self-awareness، self-management، social awareness and relationship management) and mental skills (P˂0. 05). Thus، it seems that the training of emotional intelligence skills is one of the important parts of mental preparation that is necessary to achieve optimum athletic performance.
  Keywords: Emotional Intelligence, Self, Awareness, Self, Management, Social Awareness, Relationship Management, Mental Skills, Teenager, Athlete
 • Javad Parhizkar Kohneh Oghaz, Mehdi Zarghami, Ahmad Ghotbi Varzaneh, Amirhosein Ghorbani Pages 41-56
  Postural control has an important role in daily activities and motor independence. In recent years، conscious aspects of postural control such as attention and cognitive processes have received attention for balance optimization performance. Therefore، the present study designed to examine the age–related differences in postural control in the internal and external focus of attention. For this purpose، displacement of the anterior–posterior، middle–lateral and speed of center of pressure (cop)، 22 elderly subjects (mean+SD=59. 95±2. 12 year) and 22 young men (mean+SD=24. 16±2. 76 year) who were selected from Shahid Chamran University students and staff purposefully and by availability were measured in three 30–second trials in the internal focus and three 30-second trials in external focus using force platform. After the normality of data had been tested with Kolmogorov-Smirnov test and the equality of variance had been tested using the Levene test، data were analyzed using multivariable variance analysis، one–way variance analysis and MANOVA. Results showed that postural stability of both groups in external focus was more than internal focus. These results supported limited action hypotheses and conscious processes. Also، in both conditions، young group had more postural stability than the elderly. It seems that the weaker performance of the elderly in both external and internal conditions was due to the effects of aging on sensorimotor systems.
  Keywords: Internal Attention, External Attention, Aging, The Youth, Postural Control
 • Benyamin Ghelichpoor, Mehdi Shahbazi*, Fazlolah Bagherzadeh Pages 57-69
  Coordination، body and limb designs are related to the environmental objects and events. The aim of this study was to investigate the necessity to implement rope jumping program in Iran schools and since one of the major problems in learning how to write is eye–hand coordination، the effect of a rope jumping training course on eye–hand coordination was investigated in the fourth grade elementary students. In this case، 60 male students from fourth grade of elementary schools in Baharestan city of Tehran (in 1390-91) were selected by stage sampling method and were divided into experimental and control groups. Experimental group performed the selected rope jumping program three sessions a week for 10 weeks. To evaluate the eye–hand coordination skill، the Vienna test was used in pretest and posttest. After the normality of data was tested by K-S test، they were analyzed using independent and dependent t tests at P˂0. 05. Results indicated significant improvements in the experimental group (P=0. 44 for the right hand and P=0. 009 for the left hand). Also، there was a significant difference in the posttest mean scores of eye–hand coordination between the experimental and control groups (P=0. 0009). The results showed that the rope jumping exercise program enhanced eye-hand coordination. So this research necessitated the implementation of the rope jumping program in Iran schools.
  Keywords: Rope Jumping, Eye–Hand Coordination, Students, Physical Activity, Boys
 • Nasour Ahmadi, Mohammadali Aslankhani, Naser Naghdi Pages 71-89
  Aging has negative effects on motor and cognitive functions، so it is essential to identify appropriate strategies to prevent the decrease of motor and cognitive functions. The aim of this research was to investigate the effect of vitamin E supplement on motor activity and spatial learning in aged rats. 36 male Albino – Wistar aged rats were assigned to three groups of control، vitamin E and sham. E group received daily 100 mg (50 IU) of vitamin E per kg of body weight with 0. 5 ml sesame oil via gavage during 8 weeks. Sham group received daily 0. 5 ml sesame oil، but control group did not receive any treatment. After the end of the protocol، open – field and Morris water maze tests were used to respectively assess motor functions and spatial learning. Distance moved and movement speed was used to assess motor function and latency and distance moved to the find platform was used to assess spatial learning. Results showed that in motor function، there was no statistically significant difference among groups in distance moved and movement speed factors (P>0. 05). In addition، there was no statistically significant difference among groups in all factors of spatial learning and memory (P>0. 05). The results showed that vitamin E did not significantly influence motor and cognitive functions of aged rats. Vitamin E supplement appears not to be efficient in the aging period when antioxidant damages caused irreversible memory destruction.
  Keywords: Vitamin E Motor Function_Sight Memory_Cognitive Function_Rat
 • Mehdi Ghafoori, Mehdi Shahbazi, Parisa Rastegar, Ehsan Fatehi Pages 91-105
  Emotional intelligence is the ability to understand and manage self-emotions and others'' emotions and includes the intelligent use of emotions. This study aimed at investigating the emotional intelligence in male and female elite athletes in team and individual sport fields. The sample consisted of 62 female elite athletes and 74 male elite athletes selected from different individual and team sports. They filled out Schutte''s emotional intelligence scale. The obtained data were analyzed by two-way analysis of variance and independent t test at significance level of 0. 05. The results showed no significant difference in emotional intelligence between male and female elite athletes (P>0. 05). Findings also revealed no significant difference in emotional intelligence between individual and team sports (P>0. 05). The results showed that female athletes benefit from emotional intelligence in their sport performance and progress as much as male athletes and also both individual and team athletes need the same degree of improvement of emotional intelligence and use it in their sport، so it is suggested that special exercises should be planned regardless of gender or sport type to increase emotional intelligence of athletes.
  Keywords: Emotional Intelligence, Elite Athletes, Male, Female, Team Sports, Individual Sports
 • Hojat Hatami, Aliasghar Khodaverdi, Zahra Hatami, Maryam Karimi Pages 107-124

  It is possible that society and media attention to national athletes increase their narcissism. Based on this possibility، this study which was descriptive and field aimed at comparing narcissism between elite and non-elite athlete students and non-athlete students. The population consisted of students of physical education and sport sciences faculties of Tehran universities. 105 athlete students at national and regional levels from team sports (football، volleyball and basketball) (n=35) and individual sports (wrestling، Judo and track and field) (n=35) and non-athlete students (n=35) were selected by availability method as the sample of the study. Data were gathered by Narcissistic Personality Inventory (Raskin and Terry) and Eysenck personality questionnaire (EPQ) and analyzed by ANOVA and Newman-Keuls post hoc test. The results showed no significant difference between national athlete students and regional athlete students and non-athlete students in narcissism، nervousism and psychosism (P≤0. 05). But national athletes gained higher scores in extroversion compared with regional athlete students and non-athlete students (P≤0. 05).

  Keywords: Narcissism, Extroversion, Nervousism, Psychosism, National Athlete
 • Ali Fathizadeh, Hasan Mohammadzadeh Jahatlo Pages 125-145
  Motor imagery is the ability to imagine performing a movement without any action. The time a movement is mentally rehearsed highly correlates with the actual time of motor action. In this study، the effect of voluntary changes in imagery speed on the duration of the actual performance and learning a complex unfamiliar skill، and also the difference between the effects of real-time and fast imagery were investigated. 32 male volunteers (mean age: 22. 23±2. 07 yr) participated in the pretest، imagery training period، posttest، and retention test. The motor task was a sequence of new skills involving coordinated movements of upper and lower extremities with body locomotion. During the training period and in the real time، they mentally rehearsed the sequence performed in the pretest faster and more slowly. Analysis of variance (ANOVA)، dependent and independent t tests were used to analyze the data. The findings revealed that the actual duration of real-time and fast imagery group decreased after training period (p<0. 05) and it did not change in the retention test compared with the posttest (p>0. 05). However، there was no difference between the effect of real-time and fast imagery (p>0. 05). Moreover، no significant differences were found in the subsequent performance and retention of control and slow imagery groups (p>0. 05). It is suggested that the duration of motor imagery should be close to the duration of physical performance in order to promote the performance and learning new tasks and individuals should be cautious about changes in mental image speed.
  Keywords: Imagery Speed, Temporal Congruency, Mental Practice, Motor Performance, Retention Test