فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رسول قربانی*، حسن محمودزاده، علی اکبر تقی پور صفحات 1-14
  یکی از موارد مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری تصمیم گیری در مورد مکان های مناسب جهت گسترش آتی شهرها و تعیین اراضی مناسب توسعه می باشد. پیچیدگی و فراوانی عوامل موثر در تعیین مطلوبیت اراضی برای توسعه شهری لزوم به کارگیری فناوری هایی برای مدیریت بهینه و جلوگیری از رشد پراکنده شهری را می طللبد. هدف اصلی مقاله حاضر تشخیص و تعیین مکان های مناسب جهت گسترش آتی فضاهای سکونت و فعالیت در محدوده مجموعه شهری تبریز است. بدین منظور از روش های ارزیابی چند معیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها و لایه های مختلف کاربری اراضی استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تاثیرگذار در قالب 12 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشه نهایی اراضی مناسب توسعه بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از کل مساحت 8/272761 هکتاری محدوده مورد مطالعه حدود 41 درصد اراضی مناسب و نسبتا مناسب برای توسعه و 37/31 درصد، اراضی نامناسب و نسبتا نامناسب برای توسعه تشکیل می دهند. همچنین از نظر توزیع مکانی اراضی مناسب توسعه بیشتر در قسمت های مرکزی به طرف جنوب و اراضی نامطلوب در قسمتهای شرق و شمال به طرف شمال غرب قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: تناسب اراضی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تکنیک های تحلیل چند متغیره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مجموعه شهری تبریز
 • علیرضا خواجه شاهکوهی، مسعود مدانلو جویباری*، رضا صمدی صفحات 15-26
  نوسازی شهری به عنوان یکی از راهکارهای تدبیری در مواجه با فرسودگی پهنه بافت های فرسوده می باشد که در پی نگاه صرفا کالبدی نتایج کمابیش مشابه با سایر طرح های توسعه شهری را حاصل می نماید. بر این اساس سرمایه اجتماعی با شامل شدن ارزش هایی چون اعتماد و مشارکت و همبستگی در پهنه سکونتی، مفهومی است که در فرآیند نوسازی شهری در دهه های اخیر اهمیتی ویژه یافته است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با الگوی مداخلات کالبدی و انگیزه تداوم سکونت از یک سو و نوع و میزان رابطه میان سرمایه اجتماعی با افزایش مشارکت و سرعت در اجرای طرح های نوسازی شهری می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر مبنای راهبرد پیمایشی می باشد. اطلاعات حاصله از طریق پرسشنامه در بین 143 خانوار ساکن در کردمحله شهر جویبار گردآوری و با آزمون های آماری کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون و کای دو (دو طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مداخلات کالبدی در محیط های زندگی عاملی در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی ساکنان است که با مقدار کای اسکوئر 056/63 در سطح معناداری 99 درصد رابطه مورد تایید قرار گرفته و همچنین انگیزه تداوم سکونت نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافت خواهد گردید که این رابطه با مقدار کای اسکوئر 083/67 در سطح معناداری 99 درصد به اثبات رسیده است. در این راستا پیشنهاد می گردد که متناسب با پتانسیل ها و نیازهای محله، الگوهای مداخلات کالبدی اولیه و تقویت انگیزه تداوم سکونت صورت گیرد و در پی آن ارتقاء سرمایه اجتماعی که منجر به افزایش مشارکت و سرعت عمل در طرح های نوسازی شهری می گردد، استفاده نمود.
  کلیدواژگان نوسازی شهری؛ سرمایه اجتماعی؛ بافت فرسوده؛ کرد محله جویبار
 • کمال امیدوار، حمیده دهقان، منوچهر فرودی صفحات 27-40
  در این تحقیق الگوهای همدیدی موثر در ایجاد سیلاب های رودخانه بوانات مروست مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به خشک و بیابانی بودن منطقه 5 دوره سیلاب در دوره آماری 9 ساله (2007-1999) اتفاق افتاده که هر کدام مورد تحلیل سینوپتیکی قرار گرفت و تنها دو الگو از شدیدترین آنها (6 دسامبر 2003، 29 مارس 2007) به عنوان نمونه انتخاب و تحلیل شد. برای تحلیل این پدیده از آمار بارش روزانه ایستگاه مروست و ایستگاه های مجاور و برای تعیین شدت ناپایداری ها، در مورد شاخص های ناپایداری، Si، Ki، Li، TTi و Pw از ایستگاه شیراز استفاده شد. همچنین برای تحلیل الگوهای همدیدی بارش، نقشه های همدیدی سطح زمین و تراز 500 هکتوپاسکال و نقشه های امگا و وزش رطوبتی و چرخندگی در ساعت صفر و 12 تهیه شد. آرایش الگوهای همدیدی و روند آنها در نقشه های هوا 2 روز قبل از سیلاب تا روز سیلاب بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دهنده 2 الگوی بارشی در منطقه می باشد: بارش های سیلابی در 6 دسامبر 2003 به علت سامانه مدیترانه ای است که به دلیل داشتن منبع غنی رطوبت و دمای بالا شرایط کسب رطوبت از آب های جنوبی کشور را به بهترین شکل دارا می باشد و به همین دلیل باعث بارش های شدید در این دوره شده است و عامل بارش 29 مارس 2007 استقرار پرفشار سیبری و تشکیل سیستم مانع، بر روی جنوب دریای خزر و مرکز ایران است. در همین زمان سامانه های ناپایدار غربی در برخورد با این سیستم مانع تغییر مسیر داده و با حرکت به سمت عرض های پایین از آب های جنوبی رطوبت کسب کرده و از سمت جنوب غرب به داخل کشور نفوذ نموده و بارش های قابل توجهی را در مناطق جنوب غربی و مرکزی و منطقه مورد مطالعه ایجاد کرده اند.
  کلیدواژگان: سیلاب، همدیدی، بلوکینگ، سامانه مدیترانه ای، رودخانه مروست
 • سیمین قادری*، دکترنظر دهمرده، مهدی شهرکی صفحات 41-68
  سرمایه گذاری مستقبم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز-سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه زیرساخت ها بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی2011-1980 می باشد، بنابراین تفکیک زیرساخت ها به دو بخش اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های مورد استفاده در تحقیق با توجه به شرایط کشورهای منتخب آسیایی در چهار معادله طراحی شده در یک سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش 2SLSبرآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق آسیا در مقایسه با کشورهای غرب آسیا داشته است؛ به طوری که تاثیر ضرایب زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب شرق آسیا به ترتیب70/0 و 60/0 می باشد و تاثیر ضرایب فوق نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مذکور به ترتیب 19/0 و 25/0 می باشد. این در حالی است که ضرایب تاثیرگذار زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب غرب آسیا به ترتیب 26/0 و 10/0 و همچنین تاثیر ضرایب فوق بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب 07/0 و 05/0 بوده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، رشد اقتصادی
 • قاسم جوادی، محمد طالعی، محمد کریمی صفحات 69-84
  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به چگونگی اختصاص نواحی به کاربری های مختلف می پردازد. در طول چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری، تبدیل به یک الگوی برنامه ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است و به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح گردیده است. اختلاط کاربری ها، هنگامی به بهترین نحو کار می کند که تحت یک برنامه اندیشیده شده، توسعه یابد. در این زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا در حل مسائل مکانی می تواند به توسعه و فهم درست این مفهوم جدید کمک کند. در این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های شهری، یک مدل ارزیابی بر پایه شاخص ها و تحلیل های مکانی ارائه شده است. شاخص های مورد توجه در این مدل عبارتند از: دسترسی پذیری، تراکم و سرانه کاربری های اساسی شهری در رده های مختلف شهر و همچنین میزان تنوع و خوشه بندی مربوط به کاربری های مختلف؛ با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، شاخص های فوق برای بعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران به کار گرفته شد. در نهایت با توجه به خروجی مدل حاصل از تلفیق معیارهای مختلف بررسی شده، به ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های منطقه مورد تحلیل پرداخته شد. نتایج حاکی از توانایی مدل فوق در شناسایی اثرات اختلاط کاربری ها و همچنین تعیین میزان محدودیت ها و توانایی های هر محله و ناحیه در رابطه با هر کدام از شاخص های ارائه شده، می باشد. با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده، در مقیاس محله، چهار محله شهید دکتر قندی، اندیشه، کاج و نیلوفر و در مقیاس ناحیه، نواحی چهار و سه از لحاظ اختلاط کاربری های شهری در وضعیت مطلوب تری قرار دارند.
  کلیدواژگان: اختلاط کاربری ها، سامانه اطلاعات جغرافیایی، برنامه ریزی شهری، ارزیابی کاربری
 • خدیجه بوزرجمهری، مریم هادیزاده بزاز صفحات 85-100
  هدف اصلی این تحقیق بررسی و واکاوی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستاییاستان خراسان رضوی است. بدین منظور عوامل موثر بر توسعه تعاونی ها در سه بعد درون سازمانی، برون سازمانی و ساختاری با استفاده از مدل راهبردی سوات تجزیه و تحلیل شده است.در این بررسی 34 شاخص شناسایی و از طریق مصاحبه حضوری با کارشناسان و تکمیل پرسشنامه، با تکنیک آنتروپی وزن دهی و اولویت بندی شدند. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها به منظور توسعه تعاونی های تولید، به ارائه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی پرداخته شود. نتیجه نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در توسعه تعاونی ها، در اولویت نخست استراتژی های تهاجمیاند و استراتژی محافظه کارانه در اولویت دوم قرار می گیرد. در واقع استراتژی SO4با امتیاز 19/1 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه تعاونی ها تلقی می گردد. استراتژی مذکور با کمک های دولتی از طریق فراهم نمودن منابع مالی، زیرساخت ها و بستر قانونی عملی می گردد. در عین حال استراتژی محافظه کارانه WO1با امتیاز 17/1 موثرترین راهبرد پس از استراتژی تهاجمی قلمداد می شود که بر رفع مشکلات مالی و اعتباری و استفاده موثرتر از منابع مالی و انسانی تاکید دارد. یافته های پژوهش در مجموع بیانگر عملکرد ضعیف تعاونی هاست و بدیهی است زمینه ها و زیرساخت های لازم در زمینه هایی چون بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح و ارائه سیاست های صحیح توسط دولت می تواند زمینه ای مناسب برای رفع محدودیت ها و استفاده مطلوب از ظرفیت های درونی و فرصت های بیرونی فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تعاونیهای تولید روستایی، توسعه روستایی، استان خراسان رضوی
 • جواد میکانیکی*، علی اشرفی، حجت الله صادقی صفحات 101-114
  شناخت و تعیین نواحی مستعد اکولوژیکی برای بسترسازی مناسب در برنامه ریزی منطقه ای و بویژه بخش کشاورزی امری حیاتی و مهم است. متکی بودن اقتصاد مردم نواحی روستایی بر کشاورزی، قابلیت کشاورزی منطقه مورد مطالعه، اقلیم مناسب و چند فصلی، خاک مطلوب، تنوع محیطی و تعیین و تفکیک پتانسیل ها و تنگناهای منطقه از لحاظ درصد تولید و بازدهی کشت کلزا، ضرورت تحقیق را بازگو می کند. هدف از انجام پژوهش این بوده که توان و پتانسیل کشاورزی شهرستان ایذه برای کشت کلزا با بررسی عوامل طبیعی و اقلیمی شناسایی و امکان سنجی شود و اثرگذاری هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گیرد.12 لایه مورد استفاده عبارت اند از لایه های ارتفاع، شیب، فرسایش، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین، تیپ اقلیمی، متوسط دمای سالانه، متوسط بارش سالانه، حداکثر دمای سالانه، حداقل دمای سالانه. برای انجام این پژوهش از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شده که وزن دهی به معیارها مطابق نظر کارشناسان مربوطه و منابع موجود در درون و همچنین بین لایه ها انجام گرفت. سپس اراضی منطقه به پنچ طبقه تقسیم شد و نقشه پهنه بندی آن تهیه گردید. نتایج نشان داد که از 39/3779 کیلومتر مربع مساحت شهرستان ایذه، طبقه بسیار مناسب این نقشه15997/565 کیلومتر مربع معادل 95/14درصد، طبقه دوم یعنی مناسب 15997/963 کیلومتر مربع برابر 48/25 درصد مساحت منطقه می باشد یعنی بیش از 40 درصد مساحت محدوده مورد مطالعه برای کشت کلزا دارای شرایط ایده آل و مساعدی هستند. پهنه های اکولوژیکی دیگر نقشه یعنی طبقه متوسط، ضعیف، نامناسب نیز به ترتیب 49/22، 34/20، 02/16 درصد از مساحت شهرستان را در بر می گیرند. در نقشه نهایی پهنه مناسب با رنگ سبز در مرکز منطقه و پهنه نامناسب برای کشت کلزا با رنگ نارنجی در چهار چهت اصلی مشخص می باشند.
  کلیدواژگان: امکان سنجی کلزا، وزن دهی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • مهدی میرعلایی موردی*، غلامرضا میراب شبستری، بهروز اعتباری، محمود رضا هیهات صفحات 115-130
  فرآیند کارستی شدن باعث ایجاد اشکال زمین ریخت شناسی خاصی می شود که معمولا با تشکیل شکاف ها، کانال ها و حفرات بزرگ انحلالی همراه است. در این تحقیق منطقه آهنگران واقع در شمال شرق بیرجند (استان خراسان جنوبی) که دارای درجه حرارت کم و بارش بیش از 200 میلیمتر در سال می باشد، به منظور شناسایی این عوارض مورد مطالعه قرار گرفته است. طبقات آهکی متعلق به کرتاسه پایینی عمده ترین سنگ های کربناته این منطقه را تشکیل می دهد. توده های آهکی کارستی نسبتا گسترده ای در ارتفاعات آهنگران وجود دارد که تحقیق و بررسی بر روی آنها می تواند به لحاظ شناسایی اشکال کارستی، آبخوان های آهکی و ارتباط فرم های کارستی با سیستم آبی منطقه حائز اهمیت باشد. توده کارستی آهنگران از نوع کارست های مناطق گرم و خشک و بیابانی بوده که دارای چشمه های متعددی می باشد. آب شرب روستاهای این منطقه از طریق چشمه های دائمی و فصلی تامین می گردد. علاوه بر چشمه ها، از جمله دیگر اشکال زمین ریخت شناسی که در این منطقه مشاهده می شود، می توان به کارن ها، چاله های باران و دره های خشک اشاره نمود. توسعه یافتگی تخلخل ثانویه به صورت شبکه ای از درز و شکستگی ها و عملکرد فرآیندهای کارستی در سنگ های کربناته منطقه از جمله مهم ترین عوامل موثر در کارستی شدن منطقه می باشند.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی کارست، کارست کربناته، آهنگران، بیرجند
|
 • Dr. Rasoul Ghorbani*, Hassan Mahmoodzadeh, Ali Akbar Taghipour Pages 1-14
  One of the important and intricate cases for urban planners has been deciding on appropriate locations for future expansion of cities and determination of suitable land for developing. Intricacy and superfluity of appropriate factors in determining the direction of urban growth required using GIS technology and efficient management for prevention of urban sprawl and environment destroying. The main purpose of this article is providing suitable locations for future expansion of human settlement and activities within the metropolitan area of Tabriz. For this purpose multi-criteria evaluation methods based on Analytical Hierarchy Process (AHP) employing for producing and analysis of maps. At first، the natural and human factors have been identified (12 indicators)، then 12 layers prepared and the final map of suitable land for development has been produced based on prepared layers by AHP model. Findings of research show that، the metropolitan area of Tabriz has 4665 hectares but، only 41% of its area is suitable or relatively suitable for human settlement expansion and 37/31 % includes inappropriate and unsuitable for this goals. Also; from the view point of spatial distribution، the suitable lands for further development are located mostly in central parts toward the south and non suitable lands in eastern، northern and north west part.
  Keywords: Land Suitability, GIS, Multivariate analysis method, Analytical Hierarchy Process, Metropolitan Area of Tabriz
 • Dr. Alireza Khajeh Shahkohi Khajeh Shahkohi, Masoud Modanlou Joybari*, Reza Samadi Pages 15-26
  Urban instauration is one of thoughtful plans in confronting with depreciation of old contextures، which in view of merely physiced has some similar results with the other urban development plans. On this basis، social capital with comprising values including trust، partnership and solidarity in residential areas، is a concept which has found a special importance in Urban Instauration process in the recent decades. The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital with the physiced interventions model and the incentive to continue the residing on one hand and the type and amount of relationship between social capital with participation increase and the rate in executing urban renewal plans، the research method is descriptive- analytical which is based on surveying strategy. The obtained data and information were gathered through questionnaires between 143 families residing at Joybar Kord Mahale and were analyzed by chi-squared tests and Pearson correlation coefficient and chi (two sided). The obtained results showed that physiced interventions in living environments is for the promotion of social capital of the habitats which this relation with chi-squared amount of 63. 056 has been confirmed at meaningful level of 99% and also the incentive for continuation of settlement will increase the social capital in the texture which this relation has been confirmed at meaningfull level of 99% by chi-squared amount of 6783. In this direction it is recommended that the primary physical intervention models and motivation strengthening to be performed in appropriate with the local potentials and requirements. And consequently the promotion of social capital which leads to the participation increase and speed up the work in urban renovation plans.
  Keywords: urban instauration, social capital, old contexture, Joybar Kord Mahale
 • Dr. Kamal Omidvar, Hamideh Dehghan, Manoochehr Forodi Pages 27-40
  This study investigates the effect of synoptic analysis of Bavanat Marvast river floods in Yazd. Due to the regional aridity، there were 5 flood periods during statistical period of 9 years، i. e. 1999-2007،each one were analyzed synoptically and only the most two severe floods (6 Dec 2003 and 29 Mar 2007) were selected and analyzed. To analyze this effect، daily precipitations statistics of Marvast and nearby stations were applied to determine the intensity of instabilities and regarding the instability indices، Si، Ki، Li، TTi and Pw Shiraz station was applied. Also to analyze synoptic effects of precipitation pattern، synoptic maps of the earth surface، level of 500 hpa، omega maps، moisture and cyclonic maps at zero and 12 hours were prepared. The synoptic pattern formation and its trends in weather maps during 2 days before the flood and up to the flood ̓s day were investigated. The study results showed that there are two precipitation patterns in the region، that flood precipitation on 6 Dec. 2003 was due to the Mediterranean systems effects obtaining its heat and moisture from southern waters and caused severe precipitations. The causes of the floods on March 29th 2007 was due to the appearance of Siberian high pressure system and formation of blocking system on the southern of the Caspian sea and the center of Iran. At the same time، the west instable system clashed with this system and changed its way and penetrated in to the lower latitude so that the west system got high level of humidity whenever it transited from south seas and penetrated from southwest of the country and made sever precipitations in southwest and central region of Iran.
  Keywords: Flood, Synoptic, Blocking, Mediterranean System, Marvast River
 • Simin Ghaderi*, Dr. Nazar Dehmardeh, Mahdi Shahraki Pages 41-68
  Direct foreign financing is considered as an important factor for economical growth and development، removing the gap of saving- investment، financing، transfer of technology، technical knowledge and modern managerial methods. The current research is tried to review the effect of macro-economical effects، particularly the effect of infrastructures on attracting direct foreign financing and economical growth in the Asian nominated western and eastern countries during time period of 1980-2011، therefore، dividing infrastructures in to two social and economical parts has been reviewed. The models used in this research، with respect to the conditions of Asian nominated countries، were simultaneously estimated by 2 SLS method in a four designed equations in an equation system. The results showed that social and economical infrastructures had the greatest impact on attracting direct foreign financing and economical growth in east Asian nominated companies in comparing with the western countries. So that the effect of social and economical infrastructures’ coefficients on the economical growth of the Asian eastern countries is 0. 70 and 0. 60 respectively، and the effect of the above coefficients on attracting direct foreign financing in the said countries is 0. 19 and 0. 25 respectively.
  Keywords: direct foreign financing, social, economical infrastructures, economical growth
 • Ghasem Javadi, Dr. Mohammad Taleai, Dr. Mohammad Karimi Pages 69-84
  Urban Land use planning activities investigate how a land is allocated to a specific function. Over the past few decades، development of the Mixed Land Use (MLU) application has become an essential planning model in developed countries and has considered as a key component in Smart Growth and New Urbanism. MLU works perfect only when done under a carefully planned program. Geographic Information System due to its great analysis of spatial issues can help us have a better understanding of this new concept. In this study، a conceptual framework for analysis of urban MLU on the basis of the spatial indicators and analysis is introduced. Criteria of the interest are: Accessibility، Intensity، Land per Capita، Clustering and diversity. According to the conceptual model، the mentioned criteria are applied for evaluating MLU levels in horizontal dimension in the 7th regional municipality of Tehran city. Results، obtained from aggregation of various criteria، demonstrate that the model can detect effects of MLU as well as specify limits and capabilities of every district in relation to the mentioned criteria. According to the results، Shahid Ghandi، Andisheh، Kaj and Niloufar’s neighborhoods as well as 3th 4th districts are in the better conditions based on the urban MLU indicators.
  Keywords: Mixed Land Uses, Geographic Information System, Urban Planning, Land Use Evaluation
 • Dr. Khadijeh Boozarjmehri, Maryam Hadizadeh Bazaz Pages 85-100
  The main purpose of this paper is to study the effective factors on development of Rural Producing Cooperatives in Khorasan Razavi Province. For this purpose، the affective factors on the development of cooperatives were analyzed and studied in three dimensions of internal، external and structural dimension with SWOT model. In this study، the identified 34 indictors were prioritized and weighted through interview and filling questionnaire with professionals and experts of cooperatives and by Antropy technique. In the present study، the main purpose is through applying the strategic planning process، while studying the capabilities for development of producing cooperatives it is tried to provide solutions and identify applied strategies The final result shows that aceptable strategies for the development of cooperatives are SO strategies، while WO strategies are placed at the second priority. The SO4 strategy with a score of 1. 19 is the best strategy for the development of cooperatives. This strategy is practical with supporting financial resources، infrastructure and legal framework. WO1 strategy، however، with a score 1. 17 is the most effective strategy after SO4 strategy. This strategy focuses on the financial and credit problems and more effective use of human and financial resources. The results of this research indicate that the performance of cooperatives is poor. It is evident that necessary infrastructures، provided by government can reduce potential problems and increase appropriate utilization of internal and external opportunities.
  Keywords: Rural Production Cooperatives, Rural development, Khorasan Razavi Province
 • Dr. Javad Mikaniki*, Ali Ashrafi, Hojat Allah Sadeghi Pages 101-114
  Identifying and determining appropriate ecological areas for appropriate bedding in regional planning، especially the agricultural sector is vital and important. Depending the economy of rural people on agriculture، potential of the study area for agriculture، suitable climatic conditions and multi seasons، appropriate soil، variable environmental conditions and determining and separation of the potentials and obstacles of the Izehfrom the view point of the production percentage and efficiency of rapeseed cultivation shows the importance of this study. The aim of this research is to study the feasibility and identify the agriculture potential and capability of Izhe area for rapeseed cultivation through studying the natural and climatic features and to study the effectiveness of all these features. 12 Layers were used including: height، slope، erosion، geology، soil، land use، land cover، climate type، mean annual temperature، mean annual precipitation، annual maximum temperature، and annual minimum temperature. To do this research، we used analytical hierarchy process (AHP) in the Geographical information system (GIS) environment، such that weighting to the applied criteria was according to relevant experts comments، scholars and the resources within and between the layers. Then، the regional territories were divided to five categories، very good، Appropriate، Average، weak and Inappropriate and its zoning map was prepared. The results showed that from 3779/39 sq km of Izeh area، the very good category of this 565/15997 sq km is 14/95 percent، the second category (Appropriate) of 963/15997 sq km is 25/48 percent of this region. Therefore، more than 40 percent of the studied area has ideal and favorable conditions for cultivation of rapeseed. The other ecological zones i. e average، Weak and Inappropriate categories have 22/49، 20/34 and 16/02 percent of this County area respectively. The final map denotes the Suitable zone with green color in central part and unsuitable zone for planting rapeseed with orange color in the main four directions.
  Keywords: feasibility, rapeseed, weighting, analytical hierarchy process Geographical information system
 • Mahdi Miralaeimurdi*, Dr. Gholamreza Mirab Shabestari, Behrooz Etebari, Dr. Mahmood Reza Heyhat Pages 115-130
  Karstification process makes specific geomorphological features and forms typically slots، channels and large dissolution cavities. In this research، Ahangaran region which is located in northeast of Birjand (Southern Khorasan Province) with low temperature and more than 200 mm of annual rainfall has been studied for the purpose of recognition of karstic features. The Lower Cretaceous limestone forms the main carbonate rock unit in this region. There are relatively numerous karstic limestone masses in Ahangaran heights which study of them can be significant in identifying of karstic forms، limestone aquifers and relation of karst and water system in this region. Ahangaran karstic system is classified in arid climate karst types which have some springs. Drinking water for villages of this region is prepared from permanent and seasonal springs. In addition to springs، karens، rain pits and dry valleys could be noted as other geomorphological forms in this area. Development of secondary porosity as a network of joint and fractures and performance of karstic processes within the carbonate rocks are the most effective factors in karstification of this region.
  Keywords: karst geomorphology, carbonate karst, Ahangaran, Birjand