فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا منصوری صفحه 5
 • اسماعیل مصطفوی، زاهد بیگدلی صفحه 7
  ترویج و عمومی سازی علم مفهومی است که به کمبود علمی و فهم علم در میان افراد جامعه می پردازد. روش های گوناگونی در ترویج علم مطرح شده و به آزمون گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت عمومی در علم، در این حوزه مطرح شده اند؛ این مطالعه با روش اسنادی به تعریف ترویج علم و مفاهیم وابسته به آن پرداخته است؛ در ادامه به منظور بررسی و شناسایی نقش و جایگاه مجله های علمی عمومی در ترویج علم، به تحلیل محتوای مطالب ارائه شده در مجله «اطلاعات علمی»)به عنوان نمونه(بین سال های 1385 تا 1390 پرداخته شده است. این مجله مدت 25 سال منتشر می شده؛ که اکنون انتشار آن متوقف شده است. ماهنامه «اطلاعات علمی» از لحاظ برخورداری از ویژگی ها و امتیازهای مجله های علمی عمومی گزارش شده در متون، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهند انتشار منظم، وجود نسخه الکترونیکی، تنوع حوزه های موضوعی تحت پوشش و... عوامل تاثیر گذار در توزیع مطلوب این مجله ها است.
  کلیدواژگان: ارتباط علمی، ترویج علم، فهم عامه از علم، سواد علمی، رسانه ها، ماهنامه اطلاعات علمی
 • زهرا اجاق، حمید وکیل صفحه 19
  ارزیابی اثرات زیست محیطی می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی در دست مدیران برای توسعه پایدار عمل کند. این مقاله توضیح می دهد که ارزیابی اثرات زیست محیطی با افزایش سواد مدنی شهروندان، روند توسعه پایدار را تسریع می کند. ارزیابی اثرات زیست محیطی، شناخت مردم را نسبت به محیط زیست و فعالیت های توسعه ای افزایش می دهد، حساسیت آنها را نسبت به تغییرات محیط پیرامونی شان بیشتر می کند و امکاناتی را برای مشارکت در انتخاب مسیر توسعه منطقه و محل زندگی در اختیار مردم منطقه قرار می دهد و با رویکردی دیگر، به افزایش سواد مدنی مخاطبان می انجامد. توسعه پایدار فرایند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری توسعه فناوری است، به طوری که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. دستیابی به این شکل از توسعه نیازمند همکاری و هم فکری افراد بشر و شهروندان هر منطقه با یکدیگر و با دولت است. از این رو، ارزیابی اثرات زیست محیطی به مثابه ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش سواد مدنی محسوب می شود. با توجه به اینکه سواد مدنی در ارتباط نزدیک با ترویج علم قرار دارد، این مقاله بحثی نظری برای معرفی، ترویج و بسط آگاهی علمی در این باره است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، سواد مدنی، سواد شهروندی، توسعه پایدار، علم و فناوری
 • سیدقادر رادمرد، مهدی افخمی اردکانی، امیرحسن زارعی رهرو صفحه 27
  در دنیای امروز اصلی ترین معیار تعیین جایگاه علمی کشورها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری و روند توسعه علمی جهان است. بنابراین برای دستیابی به توسعه علمی و پایدار، ظرفیت سازی علمی و جلب مشارکت و همکاری در تولید و ترویج و تسهیم علم و دانش لازم و ضروری است. برای نیل به این هدف توسعه نیروی انسانی و به عبارت بهتر سرمایه های فکری که در واقع تولیدکنندگان اصل علم و دانش هستند و همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیم و ترویج آن برای استفاده آن توسط دیگران ضرورت می یابد. هدف از نگارش این مقاله نیز پرداختن به اهمیت تسهیم دانش و بررسی عوامل موثر بر آن است. بنابراین تحقیق حاضر به این پرسش ها پاسخ می دهد که تسهیم دانش و اهمیت و ضرورت آن چیست؟ عوامل موثر بر تسهیم دانش کدام هستند؟ روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. همچنین می توان پیش بینی کرد عوامل موثر بر تسهیم دانش در سطح سازمان در سطوح کلان تر و در سطح ملی نیز تاثیرگذار باشد. که البتهتائید تاثیر هر کی از این عوامل مستلزم انجام تحقیقات گسترده تر است.
  کلیدواژگان: دانش، تسهیم دانش، سازمان، ترویج علم
 • نرجس لاری صفحه 37
  به نظر می رسد که از منظر گفتمان کثرت گرای این عصر پرداختن به تربیت معنوی، بیش از تربیت دینی، می تواند راهگشا باشد زیرا اگر به معنویت به عنوان جوهره مشترک ادیان بنگریم، این امر نقطه مشترکی برای دیدگاه های گوناگون است. از طرفی توجه جهانی به علم معنویت در کودکان و نوجوانان، به عنوان عاملی که نقش مهمی در رشد و توسعه انسان دارد، رو به افزایش است. بررسی چگونگی ورود معنویت 2 به هویت فرد از لوازم ضروری پرداخت علمی و روانشناسی این مبحث است. این مجال، فرصتی است برای نگاهی به نظریه های روان شناسی غربی پیرامون تشکیل انگاره های معنوی فرد یا هویت معنوی. 3 این مقاله به ضرورت پرداختن به هویت معنوی، علل پیچیدگی تبیین آن، تعاریف، ارتباط معنویت با دین، بررسی فردی یا اجتماعی بودن هویت معنوی، عوامل موثر و در نهایت به همبسته های هویت معنوی از دیدگاه روان شناسان غربی می پردازد.
  کلیدواژگان: معنویت، هویت معنوی، جوان، تحول
 • اکرم قدیمی، آزیتا منوچهری قشقایی صفحه 49
  واژه«دیپلماسی علم و فناوری» مفهوم نوینی است که در دهه های اخیر در سیاست خارجی کشورها مطرح گردیده است. علم و فناوری به عنوان یکی از عرصه های دیپلماسی فضای مناسبی را برای گفت و گو میان دولت ها فراهم می سازد. دیپلماسی علم و فناوری از جمله ابزارهایمهمی است که کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن بهره می گیرند. این مقاله درصدد تب یین چیستی «دیپلماسی علم و فناوری» است. رسالت بنیادین دیپلماسی علم و فناوری مدیریت بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بین المللی با استفاده از علم و فناوری است که به واسطه آن کشورها از طریق تعاملات رسمی و غیررسمی به مدیریت، هماهنگی و صیانت از منافع ملی خود می پردازند. در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. دیپلماسی علم و فناوری در ایجاد ارتباط، اعتماد و افزایش تبادلات علمی میان کشورهای جهان نقش به سزایی دارد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی علم و فناوری، علم، فناوری، نظام بین الملل
 • ایلکا نینیلوتو ترجمه: حسن بشیری، امیرهوشنگ حیدری صفحه 57
  چکیدهما در این مقاله با ایجاد تمایز بین علم توصیفی و علم طراحی سعی در شفاف سازی ماهیت آیند هپژوهی داریم. به جای تقسیم بندی تحقیقات به پایه و کاربردی، به نظر می رسد این تمایز از نقطه نظر فهم ماهیت حوزه های «عملی» و «حرفه ای» جدید مفید باشد. این شناخت ماهیت حوزه های جدید، به شفاف سازی پرسش مطرح شده در عنوان مقاله کمک می کند؛ تضاد بین «علم» و «هنر» در اینجا بین علوم طبیعی و انسانی وجود ندارد بلکه تمایز لاتین، بین ساینتیا 4)شکلی از دانش(و آرس 5)شکلی از مهارت(است. آرس ترجمه واژه یونانی «تکنه 6» است و می توان این پرسش را اینگونه دوباره فرمول بندی کرد که آیند هپژوهی علم است یا نوعی فناوری اجتماعی.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، علم توصیفی، علم طراحی، هنر
 • مسعود آرین نژاد صفحه 65
  1. مناسبت، نام و انگیزه طرح مطالب این نوشته از توفیق های تیم های ورزشی ایران در سطح رقابت های بین المللی و هیجان های ملی پس از آن، که سراسر کشور را دربرمی گیرند ناشی شده است)دوبار موفقیت تیم ملی فوتبال ایران طی سال های 1377 و 1392 برای ورود به جام جهانی، پیروزی ایران بر تیم فوتبال آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه، موفقیت های قابل توجه تیم های ورزشی ایران در المپیک 2012، توفیق های تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی آسیا و جام جهانی و مانند اینها(. موضوع و محتوای این نوشته مقایسه ای است بین ورزش ملی و قهرمانی و علم و دانش تخصصی و قهرمانی)به معنای دانشگاهی آن(به دلیل نیازی که هر دوی آنها به کسب و گسترش آموزه ها و تجربه های بین المللی دارند و روش هایی که هر یک برای رسیدن به این هدف ها به کار می بندند.
  2. رویکرد عمومی ما در کسب رده های جهانی در علم یا «علم قهرمانی» به تعبیر این نوشته، که همان تعبیر و تفسیر «ورزش قهرمانی» در دنیای امروز است، نیازمند تدوین تدبیرها و درایت های تازه ای است تا ترویج و انتقال آنگونه «علم قهرمانی و تخصصی» مورد نظر و مطلوب را از حاملان تجربه جهانی خود به محیط های ملی دانشگری ما در سطح وسیعی ممکن و ساده سازند. این نوشته به تحلیل نظری تدبیری تجربه شده، در میدان بزرگ ورزش ملی، برای حوزه علم می پردازد.
 • صفحه 77
|
 • Esmaeel Mostafavi, Zahed Bigdeli Page 7
  The main criterion of the scientific status of the countries is the rate of participation inthe creation of knowledge, innovation and scientific development globally. Therefore,to achieve scientific and sustainable development, capacity building and scientificcooperation in the production and promotion of participation and knowledge sharingis necessary and essential.To accomplish this goal, the development of human resources and intellectual capitalrather that the knowledge of the original manufacturers and establish appropriatemechanisms to share and promote their use by others is necessary. The purpose ofthis paper is addressing the importance of sharing knowledge and factors affectingit. so, This study will answer these questions like, what is knowledge sharing? Whatis Its important and necessary? What are the factors influencing knowledge sharing?Research methodology is descriptive. It can be predicted that factors that influenceknowledge sharing in organizations, will effective at the macro and national level.But, the approval of each of these factors requires further investigation.
  Keywords: Knowledge, Knowledge, sharing, Organization, Promoting of Science
 • Zahra Ojagh, Hamid Vakil Page 19
  EIA can be used as a tool for managers in planning for sustainable development.This article illustrates it may promote sustainable development by increasing in civileducation. EIA could increase knowledge of people about the environment anddevelopment activities, could raise their sensitivity to changes in their environment,and afford Facilities to participate in the selection of regional development and localarea, and in another approach, it ultimate to exalting in public civic literacy. Sustainabledevelopment is the process of change in the ways of how to use resources, directinvestments, orient technological development in compatible with present and futureneeds. Achieving this form of development will require corporation and consultation of human beings and citizens with each other and with the government. So, EIA isconsidered as a tool for sustainable development and increasing civic literacy. Giventhat civic literacy is closely related to the promotion of science, a theoretical argumentfor this paper is to promote and disseminate knowledge about it.
  Keywords: Environmental Impact Assessment, Civic Literacy, Sustainable Development, Science, Technology
 • Seyed Ghader Radmard, Mehdi Afkhami Ardakani, Amir Hasan Zaree Rahro Page 27
  The main criterion of the scientific status of the countries is the rate of participation inthe creation of knowledge, innovation and scientific development globally. Therefore,to achieve scientific and sustainable development, capacity building and scientificcooperation in the production and promotion of participation and knowledge sharingis necessary and essential.To accomplish this goal, the development of human resources and intellectual capitalrather that the knowledge of the original manufacturers and establish appropriatemechanisms to share and promote their use by others is necessary. The purpose ofthis paper is addressing the importance of sharing knowledge and factors affectingit. so, This study will answer these questions like, what is knowledge sharing? Whatis Its important and necessary? What are the factors influencing knowledge sharing?Research methodology is descriptive. It can be predicted that factors that influenceknowledge sharing in organizations, will effective at the macro and national level.But, the approval of each of these factors requires further investigation.
  Keywords: Knowledge, Knowledge, sharing, Organization, Promoting of Science
 • Narjes Lari Page 37
  With the pluralistic perspective in this era, it seems more useful to focus on spiritualtraining rather than religious training, because if we see the spirituality as the commonessence among religions, a common point of view is caught from the differentapproaches. In addition, international attention to the science of Spirituality in childrenand adolescents, as a factor that plays an important role in human development, isgrowing. It is necessary for this science topic to investigate the entrance of spiritualityin the personal identity. This opportunity is one to take a look on Western psychologicaltheories about spiritual identity. In this paper we address the need for spiritual identity,causes for its explanation complexity, definitions, relationship between spiritualityand religion, individual or social spiritual identity, and finally factors related tospiritual identity.
  Keywords: Spirituality, Spiritual identity, Youth, Development
 • Akram Ghadimi, Azita Manouchehri Qashqaie Page 49
  Conception of «Technology & science Diplomacy» is a new notion which has becamepropounded in foreign policy in last decades. Technology & science Diplomacy as one of diplomacy›s areas setup suitable situationfor dialogue among governments. Policy-makers and decision –makers to achieve their objectives use various toolsincluding technology & science Diplomacy. This paper seeks to determine and settlethe nature of technology & science Diplomacy. Management of relationships between countries and international actors is consideredas fundamental apostleship of technology & science diplomacy, which from thispoint; governments could manage, coordinate and protect their national interests byformal and informal interactions. Without any doubt technology and science diplomacy has a significant role inconfidence-building, making-relationship and sharing- scientific information amongnations.
  Keywords: Diplomacy, Technology, Science Diplomacy, International System
 • Ilkka Niinluoto Page 57
  In this paper, we make an attempt to clarify the nature of futures studies with thedistinction between descriptive science and design science. Instead of the dichotomybetween basic and applied research, this distinction seems to be helpful in the task ofunderstanding the nature of many new “practical” and “professional” disciplines. Italso serves to clarify the question raised in my title: the opposition between “science”and “art” is not here the one between natural science and the humanities, but rather theLatin distinction between scientia (as a form of knowledge) and ars (as a form of skill).As ars is a translation of the Greek term techne, the question can be reformulated asthe query whether futures studies is a science or a form of social technology.
  Keywords: Futures studies, Descriptive Science, Design Science, Art
 • Masoud Ariannejad Page 65
  This article is inspired by the successes of Iran's national sports teams in internationalsports events.The content of this article is a comparison between championship in sportsand advanced sciences at the university and international research level (orchampionship in sciences, in terminology of this article) in terms of their commonrequirements for having access to international knowledge and experiences. Also themethods they each use to accomplish their desired championships are discussed.
  Keywords: Championship, Sport, Science