فهرست مطالب

 • پیاپی 256 (هفته دوم آذر ماه 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • تاثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی و UCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر
  جلیل رئیسی، حمید رجبی، کامران قائدی، سید محمد مرندی، محمدرضا دهخدا صفحه 5
  مقدمه
  تغییر فنوتیپ بافت چربی بر اثر تمرین، تئوری جدیدی است که به تازگی مطرح شده و شناسایی ساز و کار سلولی ملکولی آن در حال بررسی است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضله ی نعلی و UCP1 بافت چربی زیر جلدی شکمی در موش های صحرایی نر بود.
  روش ها
  16 سر موش صحرایی با میانگین وزن 31/20 ± 00/221 گرم و در سن 8 هفتگی به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تمرینی تقسیم شدند. گروه تمرینی روی نردبان های مخصوص به ارتفاع 2/1 متر با حمل یک وزنه به میزان 50 درصد وزن بدن که به دم آن ها بسته شد، تمرین را در 3 نوبت 5 تکراری با 3 دقیقه استراحت بین نوبت ها و یک دقیقه بین تکرارها انجام دادند. جهت اندازه گیری میزان آیریزین پلاسما از روش ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) و برای بررسی بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 و UCP1از روش Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) استفاده شد. از آزمون آماری t مستقل به منظور بررسی تفاوت گروه ها استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان پروتئین آیریزین پلاسما پس از یک جلسه تمرین مقاومتی افزایش معنی دار یافت (001/0 > P، 42/9 = t). همچنین، میزان بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 (001/0 > P، 62/4 = t) و UCP1 (001/0 > P، 43/10 = t) پس از تمرینات افزایش معنی دار یافت.
  نتیجه گیری
  گرچه مطالعه بر روی این تئوری در آغاز راه است اما از نتایج حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که احتمال دارد، تمرینات مقاومتی از طریق ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین باعث بهبود ترکیب بدنی از طریق افزایش هزینه ی انرژی بافت چربی سفید گردد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، آیریزین، ژن UCP1، ژن FNDC5
 • سید سعید حسنی طباطبایی، حمیدرضا سلطانی *، ناصر دشتی، ابوالقاسم رحیم دل صفحه 10
  مقدمه

  اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روان پزشکی شایع و ناتوان کننده می باشد که تلاش برای یافتن رژیم های دارویی کارامد برای درمان این بیماری همواره مورد نظر پژوهشگران قرار داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین و نقش آن ها در بهبود علایم افسردگی اساسی طراحی شد.

  روش ها

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی موازی، 110 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی به طور تصادفی در دو گروه دسته بندی شدند. گروه اول داروی فلوواکسامین به صورت 200 میلی گرم روزانه و گروه دوم نیز داروی سرترالین به صورت 100 میلی گرم روزانه دریافت نمودند. قبل و بعد از درمان دارویی، از نمونه ها آزمون Beck به عمل آمد. در نهایت، داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های آماری 2χ و Independent-sample t آنالیز آماری شد.

  یافته ها

  داروی فلوواکسامین از اثرات درمانی بهتری نسبت به داروی سرترالین برخوردار بود (002/0 = P). همچنین، فلوواکسامین در مقایسه با سرترالین در زنان (007/0 = P) و در گروه سنی 43 تا 78 سال (015/0 = P) به طور معنی داری از اثربخشی بالاتری برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود تا در انتخاب رژیم دارویی موثر در بیماران با تشخیص قطعی افسردگی، جنسیت و سن جهت انتخاب داروهای SSRI (Selective serotonin re-uptake inhibitors) مناسب در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: فلوواکسامین، سرترالین، افسردگی اساسی
 • مهدی کارگرفرد، مریم مهرابی، جهانگیر حمیدی تهرانی صفحه 20
  مقدمه
  نشان داده شده است که افراد بزرگ سال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) در مقایسه با همسالان خود، دارای قدرت کمتری در پاها هستند و اختلال تعادل نیز دارند که منجر به افزایش شیوع افتادن در این جمعیت می شود. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل و سرعت و استقامت راه رفتن در زنان مبتلا به MS بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 21 بیمار زن مبتلا به بیماری MS از نوع Relapsing-remitting (RR) با 5/3 > EDSS (Expanded Disability Status Scale) مراجعه کننده به انجمن MS شهرستان اصفهان شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه تمرین ورزشی (10 نفر) و شاهد (11 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین در یک برنامه ی 8 هفته ای ورزش در آب شامل 3 جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه در روزهای متغیر شرکت کردند؛ در حالی که گروه شاهد فقط پی گیری شدند و مراقبت های پزشکی استاندارد را دریافت نمودند. متغیرهای تعادل با استفاده از آزمون تعادلی Berg و سرعت و استقامت راه رفتن با استفاده از آزمون مسافت 6 دقیقه راه رفتن، در ابتدای مطالعه و بعد از 4 و 8 هفته، در هر دو گروه ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس ها با اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از 2 ماه دوره ی تمرینی، استقامت و سرعت راه رفتن در گروه تمرین در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری بهبود یافت (05/0 > P). تعادل، استقامت و سرعت راه رفتن در گروه تمرین در تمام دوره های تمرین ورزش در آب در مقایسه با حالت پایه به طور معنی داری بهبود پیدا کرد (05/0 > P). بین میانگین نمره ی تعادل در گروه های تمرین و شاهد پس از برنامه ی ورزش در آب تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرین ورزشی در آب تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن در بیماران مبتلا به MS را بهبود می بخشد. با این حال، تمرین ورزشی در آب ممکن است منجر به سود اضافی فراتر از درمان مناسب پزشکی گردد و باید سنگ بنایی در کنترل تمام بیماران مبتلا به MS باشد.
  کلیدواژگان: ورزش در آب، سرعت و استقامت راه رفتن، تعادل، مولتیپل اسکلروزیس
 • فرزاد رجایی، الهه ارمی، حسن اژدری زرمهری صفحه 30
  مقدمه
  استرس های گوناگون موجود در طبیعت بر مادر باردار موجب تاثیراتی بر فرزند وی خواهد شد. استرس های ناهمگن ممکن است به طور بهتری اثرات استرس مزمن را بر رفتار دردی در فرزندان نشان دهد. در این تحقیق، اثر استرس ناهمگن مزمن در دوره ی بارداری بر رفتارهای دردی فرزندان در موش صحرایی با استفاده از آزمون فرمالین مطالعه شد.
  روش ها
  در این پژوهش، حیوانات در دوگروه با و بدون استرس ناهمگن مزمن تقسیم بندی شدند و فرزندان آن ها در هر گروه، به دو گروه نر و ماده تقسیم گردیدند. استرس ناهمگن مزمن شامل محرومیت غذایی، محرومیت از آب، استرس بی حرکتی، بی حرکتی در دمای 4 درجه ی سانتی گراد، شنای اجباری و استرس اجتماعی برای گروه های استرسی از روز 9 تا 19 بارداری اعمال شد و از آزمون فرمالین روی فرزندان، به عنوان مدل درد التهابی استفاده شد.
  یافته ها
  استرس ناهمگن مزمن، در موش های صحرایی نر باعث افزایش رفتارهای دردی در بخش ابتدایی و در موش های صحرایی ماده، باعث افزایش رفتارهای دردی در بخش انتهایی فاز 2 آزمون فرمالین شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض استرس ناهمگن مزمن در موش نر و ماده سبب افزایش وابسته به جنس رفتارهای دردی آزمون فرمالین می شود. پیشنهاد می گردد که مدل استرس ناهمگن ترتیبی می تواند در شبیه سازی و ارزیابی مکانیسم های پایه ی استرس در دوران بارداری بر رفتارهای درد فرزندان مفید باشد.
  کلیدواژگان: استرس مزمن چندگانه، دوران بارداری، درد، آزمون فرمالین
 • محمود پرهام، فاطمه حسین زاده، جلال حاجی زاده، غلامحسین نوروزی نژاد صفحه 40
  مقدمه
  دیابت یکی از بیماری های مزمن شایع است. شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت بالاتر از جمعیت عادی است و از آن جایی که بیماری های جسمی و روانی تحت تاثیر یکدیگر هستند، این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی بین علایم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، بیماران مبتلا به دیابت نوع دوی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان کامکار قم از فروردین تا تیر 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. از آن ها نمونه ی خون جهت تعیین میزان قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS) و HbA1c اخذ شد. سپس بیماران پرسشنامه ی افسردگی Beck را تکمیل کردند و رابطه ی بین علایم افسردگی با کنترل قند خون مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 116 بیمار مورد مطالعه، 31 درصد مرد و بقیه زن بودند. 3/29 درصد بیماران فاقد علایم افسردگی و 7/70 درصد دارای آن علایم بودند. 6/17 درصد از بیماران با علایم افسردگی و 3/35 درصد از بیماران غیر افسرده، FBS کمتر از 130 میلی گرم در دسی لیتر داشتند (099/0 = P). همچنین، 1/17 درصد از بیماران با علایم افسردگی و 6/17 درصد از بیماران غیر افسرده، 7 درصد > HbA1c داشتند (940/0 = P). میانگین FBS در بیماران با علایم افسردگی 98/70 ± 57/190 و در بیماران غیر افسرده 27/66 ± 88/179 میلی گرم در دسی لیتر بود (453/0 = P). همچنین، میانگین HbA1c در بیماران با علایم افسردگی 63/1 ± 64/8 و در بیماران غیر افسرده 41/1 ± 44/8 درصد بود (530/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت که افسردگی، به خصوص در دراز مدت، تاثیری بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت ندارد.
  کلیدواژگان: دیابت، علایم افسردگی، HbA1c، قند خون ناشتا
|
 • Effect of Acute Resistance Training on Plasma Irisin Protein Level and Expression of Muscle FNDC5 and Adipose Tissue UCP1 Genes in Male Rats
  Jalil Reisi, Hamid Rajabi, Kamran Ghaedi, Seyed-Mohammad Marandi, Mohammad-Reza Dehkhoda Page 5
  Background
  Change in adipose tissue phenotype caused by exercise training is the new theory raised recently. However، the identification of cellular and molecular mechanisms by which exercise training exert its benefits are being investigated. The purpose of this study was to determine the effect of resistance training on plasma irisin protein level and expression of soleus muscle FNDC5 and subcutaneous adipose tissue UCP1 genes in male rats.
  Methods
  16 Sprague dolly male rats (mean weight = 221. 00 ± 2. 31 g; age: 8 weeks) divided in 2 groups، resistance training and control، randomly. Training group exercised on a special ladder (1. 2 meters height) and carried a weight with 50% of their body weight، which was closed to their tails، 3 sets of 5 reps with 3 minutes rest between training sessions and one minute rest between repetitions was done. The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method for measuring plasma irisin levels and real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) method for the relative expression of mRNA of UCP1 and FNDC5 genes were used. Independent t-test was used to compare group differences.
  Findings
  Irisin protein levels after resistance training significantly increased (P < 0. 001). Besides، the relative expression of mRNA of FNDC5 (P < 0. 001) and UCP1 (P < 0. 001) genes significantly increased after exercise.
  Conclusion
  Although research on this theory is a beginning pathway، it can be concluded from the present results that the resistance training through secretion of myokin-like irisin improves body composition possibly through increased energy expenditure in white adipose tissue.
  Keywords: Acute resistance training, Irisin, UCP1 gene, FNDC5 gene
 • Seyed, Saeid Hasani, Tabatabaei, Hamid, Reza Soltani, Naser Dashti, Abolghasem Rahimdel Page 10
  Background

  Major depressive disorder (MDD) is a common psychiatric disorder that 16. 2 of population in developed countries experience it at least once in their lifetime; it is a major cause of social disability according to WHO reports. This study was designed to compare the efficacy of fluvoxamine and sertraline in treating major depressive disorder.

  Methods

  During this randomized clinical trial، 110 patients with certain diagnosis of major depressive disorder were divided in two parallel groups: fluvoxamine 200 mg daily and sertraline 100 mg daily. Beck test was done before and after intervention and the data were analyzed by chi-square and independent-sample t tests.

  Findings

  58 patients (52. 72%) received fluvoxamine and 52 (47. 28%) received sertraline. Fluvoxamine had better therapeutic effects than sertraline (P = 0. 002). Although، women (P = 0. 007) and age group of 43-67 years (P = 0. 015) had better response to fluvoxamine.

  Conclusion

  According to current findings، it is recommended that gender and age group be noticed in administrating the selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) drugs in patients with major depressive disorder.

  Keywords: Major depression disorder, Sertraline, Fluvoxamine
 • Mehdi Kargarfard, Maryam Mehrabi, Jahangir Hamidi, Tehrani Page 20
  Background
  It has been shown that adults with multiple sclerosis (MS) have less leg strength than their peers، as well as impaired balance، which led to an increased prevalence of falling in this population. The purpose of this study was to assess the effects of 8-weeks aquatic exercise training in balance، walking endurance and speed in women with MS.
  Methods
  Twenty-one women patient with clinically-definite relapsing-remittent MS who were registered through the Isfahan MS Association (Iran) participated in this randomized clinical trial. Patients were randomized into two groups: exercise training (n = 10) or control (n = 11). The exercise training group participated in an 8-weeks aquatic exercise program of 45-60 minutes sessions، 3 days per week on alternate days; while the controls received standard medical care and follow-up. Balance، walking speed and walking endurance were measured by using the Berg Balance Scale، the 6-minute walk test (6MWT) and 6-minute walk time at baseline and after 4 and 8 weeks. The obtained data were analyzed using analysis of variance with repeated measures.
  Findings
  After 2 months period، walking speed and endurance improved significantly in the exercise group compared with the controls (P < 0. 05). The exercise group showed significant improvement in balance، walking speed and endurance during all of the aquatic exercise periods compared with baseline (P < 0. 05). The difference in balance scores between the exercise and control groups was not significant after exercise-based water program (P > 0. 05).
  Conclusion
  The results showed that aquatic exercise training in women with MS improves balance، walking speed and endurance. However، aquatic exercise training may lead to additional benefit beyond optimal medical treatments and should be a cornerstone in the management of all patients with MS.
  Keywords: Aquatic exercise, Speed, Endurance, Balance, Multiple sclerosis
 • Farzad Rajaei, Elaheh Erami, Hassan Azhdari, Zarmehri Page 30
  Background
  There are different kinds of stress on mothers during prenatal period. The present study investigated the effects of exposure to chronic heterogeneous sequential stress during prenatal period on formalin-induced nociceptive behavior in adult offspring.
  Methods
  In the present study، animals were divided in stressed and non-stressed groups and their offspring divided in male and female groups. Heterogeneous sequential stress including food deprivation، water deprivation، restraint، restraint at room temperature، restraint at 4◦C، forced swimming and social isolation were applied during days 9 to 19 of gestation. Formalin test as chemical model and hot-plate as thermal pain model were used in rats.
  Findings
  Chronic heterogeneous sequential stress increased the nociceptive behaviors in male rats in first part and in female rats in second part of phase 2 of formalin test compared with controls.
  Conclusion
  The result of this study showed that chronic heterogeneous sequential stress in rats increased the nociceptive behaviours in second phase of formalin test in a gender-dependent order; which suggested chronic heterogeneous sequential stress may be useful in evaluating the basic mechanism of exposure to chronic heterogeneous sequential stress during prenatal period on in adult offspring.
  Keywords: Chronic heterogeneous stress, Prenatal, Pain, Formalin test
 • Mahmoud Parham, Fatemeh Hosseinzadeh, Jalal Hajizadeh, Gholam, Hossein Norouzinezhad Page 40
  Background
  Type 2 diabetes is one of the most common chronic diseases. Prevalence of depression in patients with diabetes is higher than the general population and can affect the prognosis of diabetes and glycemic control. As physical and mental diseases could be influenced by each other، we planned this study to evaluate the relationship of depression and glycemic control in patients with type 2 diabetes.
  Methods
  In this cross-sectional study، patients with type 2 diabetes referring to diabetic clinic of Kamkar Hospital of Qom، Iran، from March to June 2012 were evaluated. Blood samples were taken to measure fasting blood sugar (FBS) and HbA1c. Then، the patients completed the Beck Depression Inventory and the relationship of depression and glycemic control was studied.
  Findings
  From 116 studied patients، 36 (31%) were men and others were women. 29. 3% did not have depression and 70. 7% were depressed. Also، 17. 6% of depressed patients and 35. 5% of non-depressed patients had FBS < 130 mg/dl (P = 0. 099) and 17. 1% of depressed patients and 17. 6% of non-depressed patients had HbA1c < 7% (P = 0. 940). Mean FBS was 190. 57 ± 70. 98 mg/dl in depressed patients and 179. 88 ± 66. 27 mg/dl in non-depressed patients (P = 0. 453). Mean HbA1c was 8. 64 ± 1. 63 percent in depressed and 8. 44 ± 1. 41 percent in non-depressed patients (P = 0. 530).
  Conclusion
  Regarding the results of this study، it can be concluded that depression has no effect on glycemic control of patients with type 2 diabetes، especially in long-term period.
  Keywords: Depression, Diabetes, HbA1c, Fasting blood sugar