فهرست مطالب

فرآیند و کارکرد گیاهی - سال دوم شماره 3 (1392)
 • سال دوم شماره 3 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لطیفه پوراکبر*، مهدی عابدزاده صفحات 1-14
  اثرات ناشی از کاهش لایه اوزون و افزایش اشعه فرابنفش امروزه توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پرتوهای UV-B و UV-C بر روی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) و تاثیر سالیسیلیک اسید در کاهش اثرات زیانبار این پرتوها بر روی این گیاه بود. گیاهان بادرنجبویه به مدت 60 روز کشت شدند. تیمار فرابنفش بعد از مرحله 6 برگی اعمال گردید و پرتو UV-B به مدت 15 روز به صورت یک روز در میان و هر بار به مدت 20 دقیقه و پرتو UV-C به مدت 15 روز و به صورت یک روز در میان و هر بار به مدت 8 دقیقه اعمال گردید. اسید سالیسیلیک نیز بعد از مرحله 6 برگی با غلظت 1 میلی مول به مدت یک هفته بر روی گیاهان پاشیده شد. نتایج نشان داد که پرتوهای UV-B و UV-C باعث کاهش وزن تر و خشک، رشد طولی ریشه و اندام هوایی شد. این پرتوها هم چنین میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید) میزان قندها و پروتیئن های محلول را کاهش دادند. میزان مالون-دی آلدئید و فنیل آلانین-آمونیا لیاز و ترکیبات جاذب UV نیز تحت تاثیر پرتوهای UV-B و UV-C افزایش نشان داد. بررسی نتایج نشان داد تیمار با سالیسیلیک اسید باعث کاهش آسیب های وارده به گیاه شد که در اثر پرتوهای UV-B و UV-C به وجود آمده بودند و توانست فاکتورهایی که تحت تابش های فرابنفش تغییر یافته بودند را جبران کنند.
  کلیدواژگان: پرتو فرابنفش، گیاه بادرنجبویه، سالیسیلیک اسید، رنگیزه های فتوسنتزی، فنیل آلانین آمونیا لیاز، ترکیبات جاذب UV
 • نسیبه پور قاسمیان، پرویز احسان زاده* صفحات 15-30
  چکیده کادمیوم به آسانی توسط سیستم ریشه ای بسیاری از گونه های گیاهی جذب شده و به علت سمیت و حلالیت بالا در آب به عنوان یکی از مهمترین آلاینده ها محسوب می شود و بررسی اثرات فیزیولوژیک آن در گیاه حائز اهمیت است. آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر روی دو گونه اهلی و وحشی گلرنگ، اجرا گردید که در آن چهار ژنوتیپ اهلی (اراک2811، Saffire، C111 و AC-Sterling) و چهار ژنوتیپ وحشی (آذری، اراک، اصفهان و شیراز) به عنوان فاکتور اول و چهار سطح آلودگی به کادمیوم (صفر، 1، 5 و 10 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. ژنوتیپ های AC-Sterling، اصفهان و اراک2811 بر مبنای شاخص مقاومت به کادمیوم، میزان پراکسیداسیون لیپیدها و میزان رنگدانه های کلرفیل در گروه ژنوتیپ های مقاوم و اراک، C111 و شیراز در گروه ژنوتیپ های حساس به کادمیوم قرار گرفتند. Saffire و آذری در گروه ژنوتیپ های نیمه حساس قرار گرفتند. بین دو گونه اهلی و وحشی گلرنگ در هیچ یک از صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) و اسکوربات پراکسیداز (APX) در سطح آلودگی 5 میلی گرم در کیلوگرم مشاهده شد. میزان افزایش فعالیت آنزیم های CAT و APX در ژنوتیپ های مقاوم بیش از حساس بود. فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز (GR) در ژنوتیپ های حساس بیش از ژنوتیپ های مقاوم بود. می توان نتیجه گیری نمود که فعال شدن سیستم دفاع آنزیم های APX و CAT در ژنوتیپ های مقاوم گلرنگ نقش کلیدی در افزایش مقاومت به آلودگی داشته است ولی چنین نقشی برای GR در شرایط آزمایش حاضر پیدا نشد.
  کلیدواژگان: اسکوربات پراکسیداز، کارایی کوانتومی فتوسیستم II، کادمیوم، کاتالاز، گلرنگ، و گلوتاتیون ردوکتاز
 • ناصر کریمی*، زهرا سوری صفحات 31-40
  شبه فلز آرسنیک یکی از مهمترین ترکیبات آلوده کننده ی محیط زیست محسوب می شود. برخی از گیاهان با انباشت غلظت-های بالای آرسنیک در بخش های هوایی خود، توانایی پالایش مناطق آلوده به آرسنیک را دارند. با توجه به این که مطالعات قبلی توان بیش انباشت آرسنیک را در گیاه Isatis cappadocica ثابت کرده است، بذرهای این گیاه از مناطق آلوده جهت بررسی محتوی اسمولیت های بخش هوایی و فهم بهتر مکانیسم های مقاومتی گیاه در اثر متقابل بین فسفر و آرسنیک، انتخاب گردید. بدین منظور غلظت های مختلف آرسنیک (0، 50، 200، 800 و 1200 میکرو مولار) و فسفر (5، 50، 200، 800 و 1600 میکرومولار) در شرایط کشت گلدانی، در مرحله ی 4 برگی بر گیاه I. cappadocica اثر داده و محتوی اسمولیت های بخش هوایی و میزان آرسنیک تجمع یافته در گیاه اندازه گیری شد. بیشترین میزان آرسنیک تجمع یافته در تیمار 1200 میکرومولار آرسنیک و 5 میکرو مولار فسفر مشاهده گردید. به دنبال افزایش سطوح آرسنیک، محتوی اسمولیت ها (قند های محلول، پرولین و پروتئین) افزایش یافت. انباشت بیش از 700 میلی گرم بر کیلوگرم آرسنیک (بر پایه ی وزن خشک) در بخش هوایی، نشان دهنده ی مقاومت بالای گیاه نسبت به آرسنیک و وجود مکانیسم های کارآمد ازجمله تجمع اسمولیت ها در آن به منظور سمیت زدایی آرسنیک می باشد.
  کلیدواژگان: آرسنیک، اسمولیت ها، بیش انباشت، فسفر، Isatis cappadocica
 • فاطمه پیرنجم الدین، محمد مهدی مجیدی، راضیه کیانی صفحات 41-48
  این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات سیستم ریشه ای و عملکرد علوفه در فسکیوی بلند در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تعداد 12 ژنوتیپ فسکیوی بلند در سه سطح تنش خشکی (شاهد، تنش متوسط و شدید) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شدند. کلونی ژنوتیپ ها در گلدان هایی با ارتفاع 60 سانتی متر و قطر 12 سانتی متر کشت گردید. پس از اعمال تیمارها صفات ریشه در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی متر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی، ژنوتیپ و اثر متقابل آنها برای تمام صفات اندازه گیری شده، معنی دار بود. تنش خشکی متوسط، وزن خشک ریشه را به طور معنی داری افزایش داد، لیکن در شرایط تنش شدید این صفت تغییر معنی داری نسبت به شاهد نداشت. با افزایش شدت تنش خشکی نسبت ریشه به اندام هوایی در هر دو عمق افزایش معنی داری نشان داد، به طوری که در عمق 30-0 سانتی متر حدود 30 درصد و در عمق 60-30 سانتی متر حدود 54 درصد افزایش یافت. اثر تنش خشکی بر عملکرد علوفه خشک نیز معنی دار بود، به گونه ای که کاهش عملکرد از شاهد به تنش متوسط و شدید به ترتیب 15 و30 درصد بود. برخی ژنوتیپ ها نظیر P21 (با منشا اصفهان) علاوه بر عملکرد بالا از خصوصیات ریشه ای مطلوب در حالت تنش شدید نیز برخوردار بودند که می توانند برای مطالعات اصلاحی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، صفات ریشه ای، فسکیوی بلند
 • فریناز فرزادنژاد، رویا رضوی زاده*، لیلا شبانی صفحات 49-60
  یکی از آسیب های مهم بافتی که به دنبال قرارگیری گیاهان در معرض تنش بوجود می آید، ایجاد تنش اکسیداتیو است. در این پژوهش اثر سطوح مختلف متیل ایزوتیوسیانات بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و میزان فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و گایاکول پراکسیداز در گیاهچه شاهی در شرایط این ویترو بررسی شده است. بذر های گیاه شاهی بعد از ضدعفونی در محیط کشت MS کشت گردیدند. پس از یک دوره رشد 20 روزه، گیاهچه ها در شرایط استریل با غلظت های صفر، 01/0، 1/0 و 1 میلی مولار متیل ایزوتیوسیانات بمدت 3 روز تیمار گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئید و میزان پروتئین در گیاهچه های تحت تنش کاهش معنی داری داشته است، در حالیکه مقدار قندهای احیاکننده، پرولین، آنتوسیانین و آنزیم های آنتی اکسیدان تحت تنش اکسیداتیو افزایش یافته است. به نظر می رسد متیل ایزوتیوسیانات باعث ایجاد تنش اکسیداتیو و فعال شدن پارامترهای دفاعی در گیاه شده است. بیشترین و کمترین میزان تاثیر به ترتیب در غلظت 1 میلی مولار و 01/0 میلی مولار متیل ایزوتیوسیانات مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تنش اکسیداتیو، کشت درون شیشه، متیل ایزوتیوسیانات
 • محمودرضا تدین*، سیف الله فلاح، علی اکبر فدایی تهرانی، مهندس سعید نوروزی صفحات 61-72
  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نانو نقره و نانوتیوب های کربنی چند جداره بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه باقلا، آزمایشی با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظت های مختلف (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم بر لیتر) انجام شد. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار در تعداد بذور جوانه زده، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه و ریشه چه و مقاومت ریشه چه، بین تیمارهای نانو نقره و و نانوتیوب کربنی در سطح احتمال 1% بود و صفات 50 درصد زمان جوانه زنی و سرعت جوانه زنی تفاوت معنی داری را در تیمار نانوذرات اعمال شده نشان ندادند. اثرات غلظت نانوذرات بر صفات وزن تر و خشک ساقه چه، سرعت جوانه زنی و 50 درصد زمان جوانه زنی در سطح احتمال 5% و در صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ریشه چه، شاخص مقاومت ریشه چه و تعداد بذور جوانه زده در سطح احتمال 1% معنی دار بود. طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه در تیمار غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بیشترین تفاوت معنی دار با سایر تیمارها و غلظت ها را داشت و صفات مقاومت ریشه، وزن تر ریشه و طول ریشه، در غلظت 300 میلی گرم بر لیتر، بیشترین کاهش معنی دار را داشتند. در بین اثر متقابل تیمارها، سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 5% معنی دار بود و دیگر صفات در سطح احتمال 1% تفاوت معنی داری نشان دادند. همچنین، در صفات وزن خشک ریشه، مقاومت ریشه و تعداد بذور جوانه زده، غلظت 300 میلی گرم بر لیتر، در سرعت جوانه زنی، تیمار 100 میلی گرم بر لیتر و در 50 درصد زمان جوانه زنی، تیمار شاهد بیشترین کاهش معنی دار را داشتند.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، گیاه باقلا، نانوتیوب کربنی چند جداره، نانو نقره
 • مهری بهنام نیا*، اکرم شنوایی زارع صفحات 73-83
  تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو در گیاهان می باشد که بر روی صفات مورفولوژیک و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان اثر منفی دارد و به منظور کاهش این اثرات از ترکیبات و تنظیم کننده های رشد استفاده می شود. در این پژوهش تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید(SA) در 3 سطح (0، 1 و 2 میلی مولار) بر تخفیف تنش شوری (محلول کلریدسدیم با غلظت های 0 و 50 و 100 و 200 میلی مولار) در گیاه شیرین بیان در مرحله جوانه زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری طول، وزن تر و خشک گیاهچه و پارامترهای بیوشیمیایی نظیر میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین و آنتوسیانین در اندام هوایی گیاهچه با نرم افزار SPSS آنالیز شد. نتایج اخیر نشان داد که غلظت بالای شوری باعث کاهش معنی داری بر صفات مورفولوژیک دارد. اما سالسیلیک اسید 1 میلی مولار برون زا در شراط تنش، موجب افزایش طول و وزن گیاهچه گردید. پارامترهای بیوشیمیایی مانند محتوی رنگیزه های فتوسنتزی،پروتئینهای محلول و آنتوسیانینها نیز تحت تاثیر تنش کاهش داشتند و در حضورسالسیلیک اسید،مقدار آنتوسیانینها در مقایسه با نمونه شاهد و شرایط تنش بطور معنی داری افزایش یافتند. اثر مثبت سالیسیک اسید بر روی اثر بازدارندگی نمک در غلظت پایین تر (1میلی مولار) نسبت به غلظت 2 میلی مولار، بیشتر مشاهده گردید. همچنین بیشترین اثر القایی معنی دار در تیمار توام غلظت 50میلی مولار Nacl به همراه 1میلی مولار SA مشاهده شد. بنابراین به نظر می رسد که کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید در غلظتهای کم به منظور کاهش اثرات مخرب ناشی از تنش شوری در گیاهان مختلف مفید باشد.
  کلیدواژگان: سالسیلیک اسید، شیرین بیان، تنش شوری
|
 • Latifeh Pourakbar *, Mehdi Abedzadeh Pages 1-14
  Effects of decreased ozone and increased UV radiation have been studied by many researchers. The aim of this study was to investigate the effects of UV-B and UV-C radiations on Melissa Officinalis L and to study the Impact of salicylic acid in reducing the harmful effects of radiation on plants. The Melissa Officinalis L plants were treated with 28_+2 ºC temperature for about 60 days. The light intensity was 150 µ E mˉ² Sˉ¹ and the lightness-darkness condition was8-16 hours. UV treatment was applied after the six-leaf stage and UV-B radiation was applied for a period of 15 days in every other day the time for each application was 20 minutes. But UV-C radiation was applied for 15 days in every other day and time of each application was 8 minutes. Salicylic acid was sprayed on the plants after the six-leaf stage with a concentration of 1 Mm. The results indicated that the UV-B and UV-C radiations led to reduction in dry and wet weight، root elongation and shoots. The radiations also reduced the photosynthetic pigments (chlorophyll a، chlorophyll b and carotenoid) and sugar rate and total soluble proteins amount. The Malondialdehyde and phenylalanine ammonialyase compounds rate and UV- absorbing compounds were increased under the effect of UV-B and UV-C radiations. Surveying results showed that treatment with salicylic acid caused a reduced damage to the plant which had been created due to UV-B and UV-C radiations and was able compensate for changed factors that had been changed because of ultra violet radiations.
  Keywords: UV radiation, Melissa Officinalis L, Salicylic acid, Photosynthetic pigments, UV, absorbing compounds, Phenylalanine ammonialyase
 • Nasibeh Poorghasemian, Parviz Ehsanzadeh * Pages 15-30
  Abstract Cadmium (Cd) is easily absorbed by root system in many plant species and due to its solubility in water and toxicity is considered as a major pollutant. A factorial pot experiment was conducted on two cultivated and wild safflower species، in which four cultivated genotypes (Arak-2811، Saffire، C111، and AC-Sterling) and four wild genotypes (Arak، Shiraz، Isfahan and Azari) were treated by four levels of Cd (0، 1، 5، and 10 mg CdNo3/kg soil). Based on Cd Tolerance Index، chlorophyll (Chl) concentrations and lipid peroxidation Ac-Sterling، Isfahan، and Arak-2811 were ranked tolerant and Arak، C111 and Shiraz sensitive to the Cd stress. Wild and cultivated safflowers did not appear to differ in terms of the latter attributes. The greatest activities of ascorbate peroxidase (APX) and catalase (CAT) were observed to be at the 5 mgkg-1 level of Cd. The tolerant genotypes indicated a greater increase in their APX and CAT activity، compared to the sensitive genotypes. It was concluded that the enzymatic antioxidant defence system in safflower plays a major role in its response to Cd and APX and CAT antioxidants play a more crucial role in this regard، relative to GR.
  Keywords: Safflower, Cadmium, APX, CAT, GR, Lipid Peroxidation
 • Dr Naser Karimi * (Ms) Zahra Souri Pages 31-40
  Arsenic is considered as one of the most important environmental contaminant compound. Some plant species can grow in arsenic contaminated soil and they are able to reduce arsenic toxicity. Nowadays، phytoremediation as a new and friendly environmental technique employs the use of plants to remediate contaminated soil. Previous studies showed that Isatis cappadocica is an arsenic hyperaccumulator plant. Accordingly، we conducted this experiment to compare the interaction of arsenic and phosphorus on osmolytes content of I. cappadocica for better understanding the mechanisms applied by this species. Therefore، the plants were grown for 6 weeks in a medium، embedded with combinations of 50، 200، 800 & 1200 μmol l−1 arsenic and 5، 50، 200، 800 & 1600 μmol l−1 phosphorus، respectively. The osmolytes content and the arsenic concentration of harvestable parts were determined. The highest concentration of arsenic was obtained in plants treated with 1200 μmol l−1 As and 5 μmol l−1 phosphorus. Increasing arsenic concentration in the medium lead to increase of osmolytes (soluble sugars، proline and protein). The ability of Isatis to accumulate more than 700 mg kg-1 arsenic in the shoots، illustrates the high resistance of this herb to arsenic and the existence of efficient mechanisms including accumulation of osmolytes.
  Keywords: Accumulation, Arsenic, I.cappadocica, Osmolytes, Phosphorus
 • Fatemeh Pirnajmodin, Mohammad Mahdi Majidi, Razieh Kiyani Pages 41-48
  Drought stress represents the most limiting factors for agricultural productivity in arid and semiarid region of the world. This research was conducted to evaluate the effect of drought stress on root morphological attributes and dry matter yield in tall fescue Festuca arundinacea. Twelve genotypes were assessed under three levels of moisture regime (non-stress، moderate drought stress and severe drought stress) according to a factorial experiment based on a completely randomized design with 3 replications in 2011. The genotypes were grown in the plastic pots (60×12 cm) and root traits were measured at 0-30 and 30-60 cm depths. Results indicated that the effect of moisture regime، genotype and their interaction were significant for all of the measured traits. Moderate drought led to significant increase in root dry weight، but severe drought did not affect it. With augmentation of the drought stress، the root/shoot ratio increased about 30 and 54% in 0-30 cm and 30-60 cm depth of root، respectively. Moderate and severe drought led to 15% and 30% decrease in plant dry weight، respectively. Some genotypes such as 21P produced high dry matter yield and expanded root system which can be used for future breeding programs.
  Keywords: Drought stress, root traits, tall fescue
 • Farinaz Farzadnejad, Dr Roya Razavizadeh *, Dr Leila Shabani Pages 49-60
  One of the major tissue damage following exposure to stress in plants is caused by the oxidative stress. In this study effects of different levels of methyl isothiocyanate on biochemical parameters and antioxidant enzyme activity such as ascorbate peroxidase، catalase and guaiacol peroxidase in seedling Lepidiun sativum L. under in vitro was investigated. The seeds of Lepidium sativum (Garden Cress) were sterilized and then were cultured in MS medium. After 20 days، seedlings were treated with concentrations of 0. 01، 0. 1 and 1 mM methyl isothiocyanate (various levels of stress) under steril condition. After 3 days، results showed chlorophyll a، chlorophyll b، total chlorophyll، carotenoids and protein significantly decreased، while reduced sugar، proline and antioxidant enzymes increased in seedlings which were under oxidative stress. Thus methylisothiocyanate appears to cause oxidative stress and the activation parameters of the plant''s defenses. The maximum and minimum، respectively، at concentrations of 1 mM and 0. 01 mM methyl isothiocyanate observed.
  Keywords: in vitro culture, methyl isothiocyanate, oxidative stress
 • Dr Mahmoud Reza Tadayon *, Dr Sayfollah Falah, Dr Ali Akbar Fadaei Tehrani (Ms) Saeid Norouzi Pages 61-72
  In order to investigate the effects of nano silver and multi wall carbon nanotube levels on ‎some morphological and physiological traits of faba bean the present study was done. This ‎factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications ‎and two treatments with four concentrations (0،100،200 and 300 mgl-1). The results showed ‎the total number of seeds germinated، shoot length، root length، shoot weight and dry weight، ‎root weight and dry weight and root tolerance had significant differences at Ag and multi wall ‎carbon nanotube treatments (p<0. 01) whereas، T50 and germination rate traits showed non ‎significant differences under nanoparticle treatments. Nanoparticles concentrations had ‎significant effects on Shoot fresh weight and shoot dry weight indices، germination rate and ‎T50 (p<0. 05) and shoot length، root length، root fresh and dry weight، root tolerance index and ‎total number of germinated seeds indices (p<0. 01). Shoot length and root dry weight under ‎‎200 mg/l concentrations، showed significant difference with other treatments and root ‎tolerance، root fresh weight and root length، showed highest significant decrease under 300 ‎mg/l concentration. The interaction effects of treatments، had significant effects on ‎germination rate (p<0. 05) and other indices (p<0. 01). Root dry weight، root tolerance and ‎number of germinated seeds under 300 mg/l، and germination rate indices under 10 mg/l ‎and T50 index under control treatment، showed the highest significant decrease. ‎
  Keywords: Ag nanoparticle, faba bean, Germination, Multi wall carbon nanotube ?
 • Mehri Behnamnia *, Akram Shenavai Zare Pages 73-83
  Salinity is one of the factors limiting the growth and development of the plants that has a negative effect on morphological and physiological processes in plants and in order to reduce these adverse effects used to from growth regulators. In this study، the effect of hormone Salicylic acid (SA) at 3 levels (0، 1 and 2 mM) to relieve stress (NaCl Soluble at concentrations of 0، 50، 100 and 200 mM) consider in licorice plant at germination stage. Seedling length، dry weight and biochemical parameters such as the content of photosynthetic pigment، protein and anthocyanins were analyzed by SPSS software. Recent results showed that high salt concentrations significantly reduced the morphological characteristics. But exogenous 1 mM SA، in salt stress increased the length and weight. Biochemical parameters such as content of photosynthetic pigments، soluble proteins and anthocyanins were also reduced by stress and in the presence SA، anthocyanin content increased significantly compared with control and stress conditions. The positive effect of salicylic acid on the inhibitory effect of lower salt concentration (1 mM) was more than concentration of 2 mM. Also Most inductions observed in Combined treatment of 50 mMNacl with 1 mM SA. On the basis our results، It seems that the use of low concentrations of salicylic acid hormone reduce the harmful effects of salinity in plants.
  Keywords: Key words: Salicylic acid, Licorice, salt stress