فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 17، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا رنجبر*، عزت الله کرمی صفحه 1
  امروزه پرداختن به مساله پایداری به ویژه در عرصه ی کشاورزی و نظام های زراعی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این میان نقش برنامه های ترویجی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم، انکارناپذیر می باشد. لذا هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی برنامه های ترویجی ارائه شده و پایداری اراضی تحت کشت گندم آبی و دیم می باشد که در آن از تکنیک پیمایش و روش نمونه گیری طبقه بندی شده چند مرحله ای برای انتخاب 300 نفر از کشاورزان شهرستان کرمانشاه بهره گرفته شد. همچنین با پرسشنامه ای که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت نسبت به جمع آوری داده ها اقدام گردید. یافته های به دست آمده نشان داد میزان استفاده کشاورزان از برنامه ها و خدمات آموزشی-ترویجی در هر دو نوع سیستم کشت (آبی و دیم) از میانگین پایینی برخوردار می باشد و این در حالی است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان بهره مندی از برنامه ها و خدمات آموزشی-ترویجی با ابعاد سه گانه پایداری به دست آمد. بنابراین پیشنهاد می شود افزایش کارآیی و اثربخشی برنامه های ترویجی، استفاده از روش های متنوع آموزشی متناسب با نیازها و تحصیلات کشاورزان، مورد توجه دست اندرکاران طراحی و اجرای برنامه های ترویجی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه های ترویجی، نظام زراعی، پایداری
 • مرتضی نوری، مهدی نوری پور * صفحه 15
  اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی از جمله بزرگ ترین پروژه های کشور است که سالیانه مبلغ قابل توجهی از بودجه ی عمرانی را به خود اختصاص می دهد. علی رغم منافع و مزایای متعددی که طراحی و اجرای این شبکه ها به دنبال خواهد داشت، به علت طولانی بودن مدت انجام آن ها، تهدیدهایی در مسیر موفقیت آن ها وجود دارد که باعث عدم دستیابی به اهداف مورد نظر می گردد. لذا، در این مطالعه، علل تاخیر در تکمیل و بهره برداری پروژه ی شبکه ی آبیاری منطقه ی خیرآباد شهرستان گچساران و میزان تاثیر هر یک از آن ها، بررسی شده است. در این پژوهش کیفی که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام گرفت، با استفاده از ابزارهای مشاهده ی میدانی، مصاحبه ی ساختارمند و پرسشنامه، داده های مورد نیاز از سه گروه کشاورزان، شرکت مشاور طرح و کارفرما (شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد)گردآوری شد. مشکل اصلی (تاخیر در تکمیل و بهره برداری از شبکه)، دلایل بروز مشکل (ریشه ها) و پیامدهای ناشی از آن (اثرات)، در قالب درخت مشکلات طراحی گردید. سپس بر اساس آن با بکارگیری درخت اهداف، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب، ارائه شد. نتایج نشان داد که عوامل ضعف مدیریت پیمانکار، عوامل محیطی و عوامل ناشی از کارفرما و مشاور، به ترتیب مهم ترین دلایل تاخیر در اتمام پروژه ی مذکور هستند. از این رو، با اولویت دادن به توانمندی های فنی و مالی در مقایسه با قیمت پیشنهادی پیمانکاران، تهیه ی برنامه ی زمان بندی کلی و گام به گام پروژه و نیز شناسایی فعالیت های بحرانی در مراحل انجام پروژه می توان کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت را برای برنامه ی توسعه ای انتظار داشت.
  کلیدواژگان: شبکه آبیاری، درخت مشکل، درخت هدف، خیرآباد
 • پیام معمارباشی، ناصر زمانی میاندشتی * صفحه 33
  در پژوهش حاضر اطلاع یابی تحصیلی از طریق اینترنت در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با بهره گیری از پیمایش بررسی گردید. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، در زمره تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مذکور بودند (N=958). با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 276 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بودکه روایی آن توسط پانلی از اساتید صاحبنظر و پایایی آن با کمک آزمون رهنماو ضریب کرونباخ آلفا مورد تایید قرار گرفت. دامنه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها از 0/73 تا 0/82 بود. یافته ها نشان داد که از میان گویه های مربوط به اطلاع یابی دانشجویان، جستجوی اطلاعات برای انجام تکالیف درسی در رتبه اول و ارتباط و تبادل اطلاعات درسی و تکالیف با اساتید در رتبه آخر قرار گرفت. مهم ترین مشکلات دانشجویان برای استفاده مطلوب از اینترنت، زیرساخت های ناکافی و عدم دسترسی راحت به اینترنت بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای مهارت های اینترنتی، رضایت از وضعیت سایت اینترنتی دانشکده، مهارت هایانگلیسی، آشنایی با روش های جستجو و اطلاع یابی تحصیلی دانشجویان از اینترنت به دست آمد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مهارت های اینترنتی، رضایت از سایت اینترنتی دانشکده و آشنایی با روش های جستجو در مجموع 62 درصد تغییرات اطلاع یابی دانشجویان از اینترنت را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: اطلاع یابی، اینترنت، فناوری اطلاعات، دانشجویان کشاورزی
 • هدا بهبودی *، کورش روستا، جواد محمد قلی نیا صفحه 51
  توسعه پایدار کشاورزی در عصر دانائی محور کنونی، مرهون بهره برداران توانمند و آگاه است. داشتن کشاورزان توانمند، نیازمند سازمان اطلاع رسان نظام یافته است که در بخش کشاورزی در قالب مراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی تبلور می یابد. واضح است که داشتن مراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی موثر، نیازمند کاوشگری عالمانه جهت شناخت عوامل موثر بر اثربخشی این نظام و تدبیر راهکارهای مناسب است. از این رو هدف کلی این پژوهش، بررسی دیدگاه کارشناسان مراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی نسبت به اثربخشی مراکز است. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای با 85 گویه جهت بررسی عوامل موثر بر اثربخشی مراکز، نظیر نیروی انسانی، تجهیزات، قوانین، بودجه، برنامه ریزی، ارزشیابی، ارتباطات سازمانی و مشارکت بهره برداران بود که روایی آن توسط صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و با اجرای یک مطالعه راهنما، ضریب آلفای کرونباخ برای این ابعاد محاسبه شد. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه کارشناسان مراکز دراستان خراسان رضوی (142= n) بود. یافته ها نشان داد که از نظر اکثر کارشناسان (37/7%)، اثربخشی مراکز در سطح متوسط قرار دارد. تحلیل روابط بین عوامل با میزان اثربخشی مراکز نشان می دهد که رابطه معناداری بین نیروی انسانی، قوانین، بودجه، برنامه ریزی، ارزشیابی، ارتباطات سازمانی و مشارکت بهره برداران با اثربخشی مراکز وجود دارد. آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای برنامه ریزی، مشارکت بهره برداران و ارتباطات سازمانی مراکز به میزان 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی، اثربخشی، کارشناسان کشاورزی
 • نوذر منفرد * صفحه 67
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی زنان روستایی شهرستان دشتستان از وضعیت و حقوق فردی–خانوادگی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی خود، طراحی و اجرا گردید. در این پژوهش، داده ها با فن پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است، که روایی صوری آن با بهره گیری از نظرات اساتید و متخصصان رشته مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با مقدار آلفای کرونباخ 0/78 تا 0/86 برای متغیر های گوناگون تعیین گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل زنان روستایی متاهل شهرستان دشتستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، 400 نفر از زنان روستایی شهرستان دشتستان انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که متغیر های سواد زنان، درآمد زنان، میزان دسترسی آنها به رسانه ها و شرکت در کلاس های آموزشی از عوامل تاثیر گذار بر میزان آگاهی زنان روستایی از وضعیت و حقوق فردی-خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آنان می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین میزان آگاهی فردی و خانوادگی زنان، و میزان آگاهی اجتماعی- فرهنگی آنان هیچ گونه تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. ولی بین میانگین میزان آگاهی اقتصادی زنان با میانگین های آگاهی فردی و خانوادگی و میزان آگاهی اجتماعی- فرهنگی آنان تفاوت معنی دار وجود دارد. بعلاوه میانگین آگاهی اقتصادی زنان از دو دسته دیگر آگاهی های آنان بیشتر است. در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد شده است که با ایجاد مشاغل درآمدزا، گسترش و حمایت از تشکل های مردمی زنان، تعاونیها و گروه های یاریگر، تاسیس مراکز آموزش فنی -حرفه ای برای زنان و دختران روستایی، تشویق و ترغیب مردان روستایی به سهیم کردن زنان در تصمیم گیری ها، ایجاد و توسعه تشکل های اجتماعی زنان نسبت به افزایش آگاهی زنان روستایی مبادرت شود.
  کلیدواژگان: زنان روستايي، آگاهي اجتماعي، حقوق اقتصادي، شهرستان دشتستان
 • مسعود بیژنی، داریوش حیاتی * صفحه 83
  جوامع انسانی با داشتن فعالیت های اجتماعی و ویژگی های فرهنگی مختلف، ارزش ها و نگرش های متفاوتی نسبت به محیط زیست دارند. دسترسی و بهره برداری از آب، به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی، منشاء تضادهای بسیاری بوده است. بخش کشاورزی از این قاعده مستثنی نیست. «تضاد آب کشاورزی» اصطلاحی برای توصیف درگیری ها و اختلاف ها بر سر دسترسی به منابع آب در بخش کشاورزی است. هدف این مقاله، بررسی دیدگاه کشاورزان و کارشناسان آب، پیرامون نگرش های ارزشی زیست محیطی و رابطه آنها با تضاد آب کشاورزی است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. این مطالعه، در شبکه آبیاری سد درودزن در استان فارس انجام گردید. نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای طبقه بندی شده برای جمع آوری داده ها از 294 کشاورز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین کلیه کارشناسان آب منطقه (75 نفر) مخاطب این تحقیق بودند. ابزار پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه ای بود که روایی آن ها توسط گروهی از متخصصان تایید و پایایی آن ها با استفاده از یک مطالعه راهنما و آزمون آلفای کرونباخ، محاسبه شد. یافته ها نشان داد که افراد با نگرش ارزشی زیست محیطی خودخواهانه، سطح تضاد آب را بالاتر دانسته و همچنین اهمیت کمتری برای تخریب های زیست محیطی ناشی از تضاد آب قائلند. نتایج تحلیل مسیر در این تحقیق، وجود رابطه علی میان ارزش های زیست محیطی، باورها و هنجارهای مرتبط با تضاد آب را با رفتار تضاد آب تایید نمود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که داشتن ارزش های طرفدار محیط زیست، برای کاهش تضاد آب و تخریب های زیست محیطی ناشی از آن به تنهایی کافی نبوده و لازم است گروگزاران آب در مدیریت منابع آب مشارکت داشته و از اتخاذ راهبرد انفعالی و اجتناب بپرهیزند.
  کلیدواژگان: تضاد آب، نگرش های ارزشی زیست محیطی، کشاورزی، سد درودزن
 • مرجان منصوری*، محمدرضا زارع مهرجردی، مهدی امامدادی طارمی صفحه 102
  اثربخشی هر سازمان و تحقق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آن ها مربوط می شود.به منظور بررسی رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان و عوامل انگیزشی و بهداشتی آن ها، پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- مقطعی و بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که توسط 196 نفر از کارکنان رسمی سازمان جهاد کشاورزی کرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، تکمیل گردید.نتایج نشان داد که رضایت کارکنان از سازمان 63/34 درصد است که بیشترین میزان آن به متغیر ارتقا و ترفیع و کمترین آن به متغیر حقوق و دستمزد کارکنان مربوط می شود. همچنین، نتایج نشان داد که متغیرهای سن و سابقه خدمت کارکنان با رضایت شغلی رابطه معناداری ندارند و اختلاف معناداری بین رضایت شغلی مردان و زنان و سطح تحصیلی آن ها وجود ندارد. نتایج مدل رگرسیون نیز نشان داد که نحوه سرپرستی سازمان با تبیین 73 درصد از تغییرات رضایت شغلی، بیشترین تاثیر را بر آن دارد. برای بهبود عملکرد کارکنان این سازمان توجه به دیگر متغیرها با تبیین 26 درصد از رضایت شغلی، نقش مهمی در این امر خواهد داشت.
  کلیدواژگان: عملکرد، ماهیت شغل، رضایت شغلی، جهاد کشاورزی
 • سمیه توحیدیان فر، کورش رضایی مقدم * صفحه 115
  نتایج تحقیقات بیانگر آن است که در اراضی ناهموار، استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی به خصوص منابع آب و خاک به عمل نمی آید. تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت ها در آبیاری سطحی و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای زراعی نشر فن آوری تسطیح لیزری و همچنین مقایسه دیدگاه دو گروه اجراکنندگان تسطیح مهندسی به عنوان پذیرندگان تکنولوژی پیشینتسطیح اراضی و اجراکنندگان تسطیح لیزری در مورد پیامدهای طرح انجام پذیرفت. در این راستا تلاش شد تا با استفاده از پارادایم تحقیق کیفی و روش مطالعه چند موردی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردد.افراد مورد مطالعه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از 22 نفر اجراکننده تسطیح لیزری و 5 نفر اجرا کننده تسطیح مهندسی جمع آوری گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کشاورزان مهم ترین اثرات زراعی طرح تسطیح لیزری را کاهش میزان مصرف آب، توزیع یکنواخت سطحی آب، یکنواخت خشک شدن زمین بعد از آبیاری، کاهش اتلاف آب، افزایش سطح زیر کشت، کاهش زمان آبیاری، یکنواختی جوانه زنی، افزایش عملکرد، یکنواختی رشد گیاه، راحت تر شدن فعالیت های کشاورزی، افزایش سرعت عمل ماشین آلات، افزایش اندازه کرت ها و افزایش مساحت مفید مزرعه می دانستند. نتایج حاکی از آن بود که کشاورزان اجرا کننده تسطیح لیزری پیامدهای بیشتری را بیان نموده اند. از دیدگاه کشاورزان، میزان مصرف نهاده ها به مرور زمان بعد از اجرای طرح کاهش یافته است، نهایتا بر اساس یافته ها، توصیه های کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پیامدهای زراعی، طرح تسطیح لیزری، طرح تسطیح مهندسی، مطالعه موردی، سپیدان
 • حمیده ملک سعیدی*، آرمان بخشی جهرمی، معصومه فروزانی صفحه 141
  کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش فقر در روستاها است. کارآفرینان دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که از آن میان می توان به انگیزه پیشرفت در آنها اشاره نمود. پژوهش حاضر به دنبال تعیین عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت کارآفرینان می باشد. این مطالعه به روش پیمایش در بین 41 نفر از زنان کارآفرین ساکن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس که از طریق نمونه گیری طبقه بندی تصادفی سهمیه ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی صوری آن از طریق نظرسنجی از اساتید صاحب نظر بررسی شد. همچنین برای سنجش پایایی سوالات طرح شده، یک مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلی انجام گردید و ضریب آلفای کرونباخ0/6 تا 0/84 برای متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان ویژگی های شخصیتی-روانشناختی، میزان ارتباط با مروج و درآمد با متغیر انگیزه پیشرفت در کارآفرینان بود. همچنین یافته ها نشان داد که بین سن کارآفرینان با انگیزه پیشرفت در آنها رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاکی از آن بود که متغیرهای میزان ارتباط با مروج و اعتقاد به وجود موانع در برابر کارآفرینی در جامعه قادرند بخش قابل توجهی از تغییرات متغیر انگیزه پیشرفت را تبیین نمایند. در مجموع، یافته های این مطالعه برای برنامه ریزی جهت توسعه فرایند کارآفرینی در جوامع روستایی، ارتقاء انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی و کمک به موفقیت این قشر از جامعه مفید واقع خواهد شد
  کلیدواژگان: کارآفرینی، انگیزه پیشرفت، زنان روستایی، ویژگی های شخصیتی، روانشناختی، تفکر اقتصادی
|
 • Zahra Ranjbar *, Ezat Allah Karami Page 1
  Considering the potential of agricultural extension programs on promoting sustainable knowledge and practices, the main aim of this survey research was to explore the impact of agricultural extension programs on the sustainability of irrigated and rain fed wheat production systems. A survey was conducted using a multi-stage stratified random sample of 300 farmers of Kermanshah County. A semi-structured questionnaire was designed to collect data. Despite the rather low use of the extension programs and services by farmers the findings revealed the importance of extension services as a predictor of sustainability of both irrigated and rain fed wheat production systems. There were a positive significant relationship between extension services and the three dimensions of sustainability. Improving the effectiveness and efficiency of extension programs are recommended as means of achieving sustainability.
  Keywords: Extension Programs, Farming System, Sustainability
 • Morteza Nouri, Mehdi Nooripoor * Page 15
  Utilizing irrigation and drainage networks are some of the main developmental projects in Iran for which a lot of monetary budgets are annually invested. In spite of different benefits of these projects, delay in operation of them has led to the failure in accomplishing the presupposed objectives. Analysis of the causes of delayed operation of Kheyrabad irrigation network was taken into account as the aim of present study and qualitative research method was used. Furthermore, in order to gather data, research techniques such as deep observation, structured interview and questionnaire were applied. Research clients were three different groups i.e. farmers, consulting company and taskmaster's organization. Based on the problem tree structure, causes of delayed operation and exploitation of the supposed irrigation and drainage system were arranged in a structure consisted of Roots (causes), Stem (main problem) and Branches (consequences). Research findings were organized and analyzed using the problem tree framework. Then, the objective tree was designed based on the problem tree. Results showed that "lack of proper management of contractor", "environmental factors" and "factors related to employer and consultant" were the main reasons of delay respectively. Based on the results of this study, it can be recommended that giving priority to technical and financial resources is more important than the proposed price. Moreover, scheduled and step by step time table and identification of critical stages of project implementation can be really useful in reaching the best quality in such projects.
  Keywords: Irrigation Network, Problem Tree, Objective Tree, Kheyrabad
 • Payam Memarbashi, Naser Zamani Miandashti * Page 33
  In the present research the information-seeking behavior through the Internet among agricultural undergraduate students at Razi University of Kermanshah was investigated through a survey. The research population included all agricultural undergraduate students at the university (N=985). Based on Krejcie and Morgan’s Table, a sample of 276 students was selected through stratified random sampling. Data collection tool was a questionnaire, whose validity was confirmed by a panel of experts, and its reliability was measured through a pilot test and Cronbach's alpha. Cronbach’s alphas ranged from 0.73 to 0.82. Findings revealed that among the statements related to the students’ information-seeking, seeking information for university assignments ranked as the first, and making contact and exchange of information with the faculty ranked as the last. The most important problems of the students for an appropriate use of the Internet included inadequate infrastructure and problematic internet access. Significant positive correlations were found between student's internet skills, their satisfaction with the Internet site of college, and their English language skills and awareness of search methods with student's information seeking through the Internet. The results also revealed that student's internet skills, their satisfaction with the internet site of college, and their awareness of search methods explained 62 percent of changes in the student's information seeking through the Internet.
  Keywords: Information Seeking, internet, Information Technology, Agricultural Students
 • Hoda Behboodi *, Korosh Roosta, Javad Mohammad Gholinia Page 51
  The stable promoting of agriculture in the current age of knowledge and technology is due to capable and informed beneficiaries. Having proficient farmers requires a systematic informative corporation which is realized under the extension centers and agricultural services. It is clear that having an effective extension centers and agricultural services requires carrying out a wide research in order to discern the influential factors on effectiveness of this system and also find the appropriate solutions. As a consequence, the overall goal of this study is to analyze the experts’ viewpoint in extension centers and agricultural services on effectiveness in centers. A research tool was a questionnaire with 85 items to assess the effective factors on effectiveness of centers such as labor, equipment, rules, budget, planning, evaluation, organizational communication and participation of the beneficiaries, which its validity was approved by the authorities and, the Cronbach's alpha coefficient for this scale was calculated by performing a preliminary study. The case study was all experts in centers in Khorasan Razavi Province (n =142). Results showed that the majority of experts (37.7) believed that the effectiveness of centers was stood at an intermediate level. By analyzing the relationships between the factors and the effectiveness of centers, we infer that there is a significant relationship between workforce, legislation, funding, planning, evaluation, budget, planning, evaluation, organizational communication and participation of the beneficiaries with effectiveness of centers. In multiple linear regression, planning variables, participation of the beneficiaries and organizational communication of centers demonstrate 53% of changes in the dependent variable.
  Keywords: Extension Centers, Agricultural Services, Effectiveness, Experts
 • Nozar Monfared * Page 67
  The purpose of this study is investigating factors affecting rural women’s awareness about their individual-family, economical and socio-cultural status and laws. A survey was conducted using stratified random sample of 400 rural women in Boushehr province. Data were collected through a questionnaire that its validity was tested by faculty. Also, the reliability of different scales used in the study were between 0.78 to 0.86. The finding revealed that level of education, income, access to media and participation in educational classes have influence on women’s awareness about their status and laws. Also, the results showed that there is no significant difference between the mean of women’s awareness about their individual-family and their socio-cultural status and laws. But, a significant difference was seen between the mean of women’s awareness about their economical laws with their individual-family and socio-cultural laws. Based on these results, to increase women’s awareness about their status and laws, the study suggested creating new jobs, establishing production cooperative, increasing number of agents in rural areas and increasing supports for public groups and increasing the role of women in decision making.
  Keywords: Rural Women, Social Awareness, Economic Status, Dashtestan
 • Masoud Bijani, Dariush Hayati * Page 83
  Human societies with different social activities and cultural characteristics have different values and attitudes toward the environment. Access and use of water as one the important natural resources has been the source of many conflicts. The agricultural sector is not exception from this rule. "Agricultural water conflict" is a term describing disputes and contrasts among stakeholders over an access to water resources in agricultural sector. The purpose of this paper was to investigate attitudes of farmers and water experts toward agricultural water conflicts. A descriptive, correlation method using a survey technique was fulfilled as a research method. The study was conducted in Doroodzan dam irrigation network zone in Fars province. Multistage stratified random sampling was used to collect data from 294 farmers as a first population and all of regional water experts who worked in Doroodzan dam irrigation network formed second population of this study (75 experts). The research tool included two questionnaires for farmers and experts. Findings revealed that those who have Egoistic view had higher levels of water conflict than other stakeholders as well as they had less attendance to environmental damage caused by water conflict. Path analysis findings of this study confirmed the causal relationship between environmental values, beliefs and norms toward water conflicts with the behavior of the agricultural water conflict. Also, findings showed that having pro-environmental values, to reduce water conflicts having environmental values is not adequate to reduce water conflict and it is necessary the stakeholders participate in water resource management and refuse from passive and avoidance strategy toward water resource management.
  Keywords: Water Conflict, Environmental Calue Attitudes, agriculture, Doroodzan Dam
 • Marjan Mansoori *, Mohammadreza Zare Mehrjerdi, Mehdi Emamdadi Taromi Page 102
  The efficacy of each organization and its ability to reach the specified goals, are highly dependent on the staff’s job satisfaction. In order to review the job satisfaction among the Kerman agriculture organization’s staff and their motivational and related health factors, this study is conducted with a cross-sectional method and it is based on Herzberg's two-factor theory. The research tools used in this study are questionnaire which were filled by 196 Kerman agriculture organization’s employees, who were randomly selected. The results revealed that employee’s satisfaction level is 63.34%. The highest satisfaction level was observed in the promotion variables and the lowest satisfaction level was related to payroll variables. Also this results revealed that the variables such as age and employees’ years of service had no significant relationship with job satisfaction, and there is no significant difference between job satisfaction in men and women based on their education. According to stepwise regression, organization administration with the 73% modifications in the satisfaction variables had the highest effect on this factor. Considering the other 26% of the job satisfaction variables, may have a major role in improving the employees’ performance.
  Keywords: performance, Job Nature, job satisfaction, Agriculture Organization
 • Somayeh Tohidyan Far, Korosh Rezaei-Moghaddam * Page 115
  Various studies have shown that the application of agricultural inputs especially soil and water resources in uneven lands are not optimal. Laser leveling is one of the important advances in efficient use of agricultural inputs and surface irrigation. The purpose of this paper was to analysis of agronomic consequences of laser land leveling from the view of engineering (adopters of previous land leveling technology) and laser land leveling adopters. The qualitative method using multiple case study was used to collect data from 22 adopters of laser land leveling and 5 adopters of engineering land leveling. The sample was selected through purposive sampling technique. The results showed that the farmers believe that the most important agronomic consequences of laser land leveling are reduction in water consumption, uniform distribution of water on land, uniform drying of irrigated land, reduction of water waste, total area planting increase, reduction in irrigation time, uniform germination of seeds, increase of yield, uniform growth of crop, facilitating agricultural activities, increased speed of machineries, increasing the plot size and increasing the useful area of farm. Also, the results revealed that users of laser system expressed more consequences than the group. Farmers believed that the amount of use of agricultural inputs have decreased over time. Finally, based on the results some practical recommendations have been suggested.
  Keywords: Agronomic Consequences, Laser Land Leveling Project, Engineering Land Leveling Project, case study, Sepidan
 • Hamideh Maleksaeidi-Ghasredashti *, Arman Bakhshi Jahromi, Masoumeh Forozani Page 141
  Entrepreneurship is one of the most important solutions to create employment and alleviation poverty in the rural areas. It has some unique characteristics such as need achievement. The purpose of this study was to investigate factors affecting need achievement as a major factor to entrepreneurs’ success. A survey was conducted among 41 rural women entrepreneurs who were selected in MarvdashtCounty using proportional stratified random sampling. Data were collected through a questionnaire of its face validity was confirmed by experts. Also, the questionnaires were subjected to reliability testing by using data collection in a pilot study. The values found for the Cronbach Alpha’s coefficient were 0.6 to 0.84. The findings indicated positive and significant relationship between need achievement and variables of psychological and personality traits, contact to agents and belief to existence of obstacles. Also, contact with agents and belief about existence of obstacles can significantly predict the changes in need achievement variable. In sum, the results of study can be useful for planning to develop entrepreneurship, improving need achievement among rural women entrepreneurs and help them to success.
  Keywords: entrepreneurship, Need Achievement, Rural Women, Psychological, Personality Traits, Economic Thinking