فهرست مطالب

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت - سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1392)

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکرم شوشتری، مسعود صفایی مقدم، منصور مرعشی صفحه 5
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه آراء تربیتی پیاژه و لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می باشد. در اواخر دهه 1960 در آمریکا، پرفسور متیو لیپمن، استاد دانشگاه مونتکلیر، برنامه ای با عنوان فلسفه برای کودکان طراحی و ارائه کرد که بر اساس آن، بهترین زمان برای شکل گیری مهارت های تفکر در کودکی و از طریق روش های تامل محور است. این دیدگاه با تاکید بر این فرض که چنانچه ذهن کودک را درگیر مباحث فلسفی کنیم، می توانیم نحوه تفکر او را رشد دهیم در مقابل دیدگاه پیاژه قرار گرفت. پیش فرض اساسی پیاژه این است که استدلال و تعقل کودکان به صورت طبیعی و به موازات بزرگ تر شدن آنها پرورش خواهد یافت. لذا، تلاش جهت سرعت بخشیدن به این فرایند اتلاف وقت خواهد بود و افراد پس از رسیدن به دوره عملیات صوری حدود 12 سالگی می توانند به مسائل انتزاعی بیندیشند. به طورکلی، هر دیدگاه بر ضرورت و محوریت آموزش تفکر و تناسب آموزش ها و برنامه ها با توانایی های کودک تاکید دارند، اما در خصوص زمان آغاز این آموزش ها بین این دو رویکرد اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، هر دو در تلاش اند تا برنامه ها و آموزش هایی متناسب با توانایی های ذهنی و فکری کودکان طراحی و ارائه کنند.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش فلسفه به کودکان، ژان پیاژه، متیو لیپمن
 • آزاده بزرگی، فاطمه زیباکلام صفحه 27
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نگاه هرمنوتیکی- زبانی آگوستین بر ویتگنشتاین و دلالت های تربیتی آن می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی (نظری) است. همچنین، به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش اجرایی، تحلیلی، تطبیقی و استنتاجی می باشد. با توجه به سیر رشد نگاه هرمنوتیکی از آگوستین تا ویتگنشتاین متاخر، می توان نشانه های پر رنگ نگاه هرمنوتیکی آگوستین در تکوین نگاه هرمنوتیکی مدرن را مشاهده کرد که در تحقیقات فلسفی امروز از نظر دور مانده است. در این حالت می توان از بنیان های نظری این نظریه فلسفی در امر تعلیم و تربیت بهره گرفت، زیرا گفتار و زبان قدرتمندترین ابزار در امر تدریس به شمار می روند. در نتیجه تحلیل این نگاه نوین، دلالت های تربیتی شناسایی و استخراج شدند که ناظر بر چگونگی تحول نگاه معلم و دانش آموز در سیستم آموزشی و همچنین، ارتباط متقابل بین معلم و دانش آموز می باشند.
  کلیدواژگان: هرمنوتیک، زبان، آگوستین، غ ویتگنشتاین، تربیت
 • علی قاسمی، محسن ایمانی صفحه 43
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی مولفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی است. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل رویکرد ریکور به هرمنوتیک، فهم از درون فرد حاصل شده و تحمیلی نیست. بنابراین، فرایند تفسیر متون درسی که در دیدگاه ریکور «قوس هرمنوتیکی» نام دارد، شامل سه مرحله تبیین، فهم و اختصاص دادن می باشد. بدین ترتیب، متربی در نقش مفسر با طرح این سوال که متن درسی چه چیزی می گوید؟ به کاوش پرداخته و ماهیت درونی متن را آزمون می کند، آنگاه در پاسخ به این سوال که متن درسی درباره چه چیزی صحبت می کند؟ می کوشد تا عوامل بیرونی متن درسی را در ارتباط با زندگی و رسیدن به فهم عمیق تر احیا کند. سپس، در گام سوم با اختصاص جهان متن درسی به خود، افق مفسر (دانش و آگاهی هایش) گسترش می یابد. بر این اساس، معلم هرمنوتیست ابتکار و آزادی مشروط در کلاس درس را پذیرفته و دانش آموزان را تشویق می کند تا در حلقه های کندوکاو به جستجوی معنای متن درسی بپردازند.
  کلیدواژگان: هرمنوتیک، پل ریکور، فهم متون درسی، تبیین، فهم، اختصاص دادن، تعلیم و تربیت
 • رضا محمدی، بختیار شعبانی ورکی، طاهره جاویدی، جهانگیر مسعودی صفحه 65
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه برخی استلزام های طرح و تدوین نظریه جدید با توجه به مولفه های معرفت شناختی پارادایم پیچیدگی است. با این توضیح که نظریه های تربیتی معاصر تحت تاثیر مولفه های «پارادایم سادگی» شکل گرفته و بخش عمده ای از مشکلات و کاستی های آن ها ناشی از آن پارادایم می باشد. از این رو، با گسترش «پارادایم پیچیدگی» در عرصه های گوناگون علوم، اندیشمندان علوم تربیتی نیز به نقد و بررسی نظریه های تربیتی پیشین پرداختند، اما هنوز نظریه ای تربیتی مبتنی بر این پارادایم ارائه نشده است. بدین منظور، با استفاده از روش های استدلال فلسفی، پس از اشاره به نحوه اثرگذاری مولفه های معرفت شناختی پارادایم سادگی (قطعیت، بازنمایی گرایی، و نظریه انطباقی صدق) بر نظریه های تربیتی معاصر، مولفه های معرفت شناختی پارادایم پیچیدگی (عدم قطعیت، بازنمایی توزیعی، و نظریه فازی صدق) معرفی شدند. سپس، برخی از استلزام های تدوین نظریه تربیتی با تکیه بر این مولفه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، ابتدا از امکان یک نظریه قوی تربیتی در این پارادایم دفاع شد و سپس، با استفاده از مفهوم «نظریه توزیعی» به توضیح ماهیت این نظریه پرداخته و ویژگی هایی همچون «فرا پدیده ای بودن» و «فرارشته ای بودن» برای آن برشمرده شد.
  کلیدواژگان: پارادایم پیچیدگی، نظریه تربیتی، معرفت شناسی
 • سمیرا حیدری، فاطمه زیبا کلام مفرد، خسرو باقری نوعپرست، محمود مهرمحمدی صفحه 93
  هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد مفهوم یادگیری در طرح پایدیا است که بر مبنای دیدگاه مورتیمر آدلر مورد بررسی قرار گرفت. برای دست یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی استفاده شد. بنابراین، ویژگی های یادگیری در ارتباط با محتوای یادگیری، یاددهی، نقش معلم، فعالانه بودن یادگیری در طرح پایدیا، ارتباط یادگیری با سلامت ذهن و یادگیری مادام العمر و بزرگ سالی تبیین شد. سپس، به مهم-ترین نقاط قوت و ضعف مفهوم یادگیری در بستر پایدیا اشاره شد. بر اساس نتایج این پژوهش، فعالانه بودن یادگیری و در نظر گرفتن محتوایی گسترده برای یادگیری و زمینه سازی برای یادگیری مادام العمر در بستر آموزش مدرسه ای از نقاط قوت طرح پایدیاست. از مهم ترین نقاط ضعف آن نیز می توان به محدود کردن یادگیری در مسیری تک انشعابی و در نظر نگرفتن شاخه های حرفه ای و در نظر نگرفتن هوش عملی در سیر یادگیری اشاره نمود. بر این اساس، یکی از پیشنهادهای مهم این پژوهش برای بهبود یادگیری، استفاده از آموزش های جبرانی و استفاده از الگوهایی مانند الگوهای یادگیری در حد تسلط می باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری، مبانی فلسفی، طرح پایدیا، آموزش و پرورش عمومی، یادگیری مادام العمر، مورتیمر آدلر
 • صدیقه کاظمی صفحه 111
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه شناسی علم می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل تطبیقی بهره گرفته شد. با این توضیح که به دلیل اثرگذاری پارادایم علمی حاکم بر هر رشته علمی بر صاحب نظران، نظریه ها و تحول های علمی موجود در آن رشته، جریان شناسی کلان پارادایمی در هر رشته از اهمیت برخوردار است. لذا، این مطالعه با هدف جریان شناسی کلان تغییرات و شکل گیری پارادایم ها در حوزه تربیت ویژه/ آموزش و پرورش ویژه به توصیف، دسته بندی، تحلیل و ارزیابی پارادایم های شناسایی شده موجود در این رشته توسط صاحب نظران، پرداخته است. سپس، با انتخاب یکی از این دسته بندی ها، تغییر و تحول های پارادایمی شکل گرفته در چهار مرحله پیش پارادایم، نرمال، بحران و انقلاب از منظر جامعه شناسی علمی کوهنی مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: پیش پارادایم، پارادایم، تربیت ویژه، آموزش و پرورش ویژه، ناتوانی، نظریه
 • مرضیه موحدی محصل طوسی، محمود مهرمحمدی، علیرضا صادقزاده، حسن نقی زاده صفحه 137
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی مفهومی جدید و جامع معطوف به ماموریت مربی در تربیت دینی است. برای این منظور به بررسی اجمالی و نقد رویکردهای برگرفته از مبانی تعلیم و تربیت اسلامی که در فضای معرفتی متفکران داخلی و به صورت دسته بندی تنظیم شده اند، پرداخته شد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی- نظری بهره گرفته شد. نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در طبقه بندی جدید، دو رویکرد کلان وظیفه گرا و نتیجه گرا مورد نظر قرار گرفت. سرانجام، با تبیین تطابق و سازواری مبانی دیدگاه وظیفه گرا (در مقابل رویکرد نتیجه گرا) با نگرش اسلامی، این رویکرد به عنوان موضعی مقبول برای مربی در تربیت دینی معرفی شد. بر اساس این دیدگاه، مبنا انجام وظیفه بر طبق اصول از سوی مربی، در مسیر تربیت است و عدم دست یابی به نتایج مطلوب به عنوان ناکارآمدی کوشش های تربیتی مربی در نظر گرفته نمی شود.
  کلیدواژگان: رویکردهای تربیت دینی، رویکرد وظیفه گرا، رویکرد نتیجه گرا
 • نرگس سجادیه، محمدرضا مدنی فر، مراد یاری دهنوی صفحه 159
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد نظری پشتیبان برنامه درسی از منظر مفهوم تفکر می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی (تحلیل زبان فنی- رسمی) بهره گرفته شد. در این راستا، فلسفه های تربیت پیشنهادی بر اساس سازه تفکر مبتنی بر انگاره اسلامی عمل، تحلیل محتوا شدند. در این دیدگاه، تفکر دارای سه مبنای شناختی، میلی و ارادی است. سازه بازسازی شده تفکر دربردارنده مقوله های مشاهده، بازخوانی و بازیابی، تحلیل، خیال ورزی، نقادی، معیار گرایی و حقیقت جویی می باشد. نتایج تحلیل محتوای مضمونی- کمی فلسفه های مورد مطالعه نشان داد که میزان توجه فلسفه اول به تفکر و مقوله های آن بیش از فلسفه های دوم و سوم می باشد؛ زیرا این فلسفه فرایند تربیت را در کانون توجه قرار داده است، درحالی که دو فلسفه دیگر، بیشتر به نظام مدیریت و مقتضیات حقوقی- سیاسی تربیت رسمی و عمومی پرداخته اند. همچنین، در هیچ یک از فلسفه ها توجه متعادلی به همه مقوله های سازه تفکر صورت نگرفته و برخی مقوله های آن از جمله بازیابی کمترین میزان توجه و برخی دیگر چون مشاهده و نقادی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده اند.علاوه براین، در فلسفه های یاد شده، زیر مقوله پرسشگری در مقام مولفه ای مهم از سازه تفکر کمترین میزان توجه را داراست.
  کلیدواژگان: تفکر، فلسفه تعلیم و تربیت، نظریه اسلامی عمل، تحلیل محتوا
|
 • Akram Shooshtari, Masod Safaei, Mansoor Marashi Page 5
  The main purpose of this research is to evaluate and compare the educational ideas of Piajet and Lipman، with emphasis on philosophy of education programs for children. In the late 1960s in USA، Matthew Lipman، the professor of Montclair university، designed and presented a program as philosophy for children that based on the best time to shape thinking skills is in child and with through reflection-based methods. This view by emphasizing on the assumption that if the child''s mind engaged with philosophical topics، we can bring up their ways of thinking. Was against Piaget''s view. Piajet''s main presupposition is that the development of children argument and thinking abilities is a natural process، so any attempt to accelerate it is false and time killing and when people arriving at nearly 12 of formal operations can think about abstract issues. The result is both are emphasized on necessity and centrality of teaching thinking، with the difference that the start time of training isn''t same. The result is both emphasized to necessity on teaching thinking. So both are trying to design and present training programs fits with intellectual and mental abilities.
  Keywords: Philosophy for children, Epistemology, Lipman, Piajet
 • Azadeh Bozorgi, Fatemeh Ziba Kalam Page 27
  Augustine، in addition to some theories regarding theology، has theories on language and meaning that have inspired contemporary philosophers of language in their philosophical research. Based on Augustine، when a listener hears a sentence، he is not to understand the sensible language، but he follows something that the ear cannot hear. Augustine was one of the philosophers found favor with Wittgenstein. However، Wittgenstein in his second era of thought criticized Augustine and his own prior viewpoints regarding language. Later Wittgenstein stated that a philosopher should describe the language functions. The meaning of a word is not understood through theoretical definition، but through its usage and an interpreter should define word functions in a special context. Attending to the developmental process of Augustine''s hermeneutic perspective to the later Wittgenstein reveals the effect of Augustine''s hermeneutic view on the modern hermeneutic one that has been disregarded in philosophical research. Finally، the new hermeneutic educational implications which lead to the evolution in teacher and student’s viewpoints can be taken into consideration
  Keywords: hermeneutics, language, Augustine, Wittgenstein, education
 • Ali Ghasemi, Mohsen Imani Page 43
  One of the important occurrence and officering in current history of which exist of Renaissance and major effective in existing new direction in the science، is hermeneutics (interpretation). Hermeneutics is well accepted in among some of current scientist. In this paper، history past، branches and also، some of the major thinkers is represented in this School. So، fundamental aspects of Ricoeur’s hermeneutic method is analyzed for understanding and interpretation courses texts and the hermeneutic method effective represent in the education. On the basis of Ricoeur’s idea، information is imposed، but con not imposed understanding because it must is generated of inside. With respect to the hermeneutic method، understanding courses text accomplish in the 3 ways. 1-explanation 2-understanding 3- appropriation، which Ricoeur called it hermeneutic arc. In the first way، explanation، interpreter explores about this question which courses text tells something? And examine text inside nature. In the second way (understanding)، interpreter explore about this question which course text speak about something?، and do all of the endeavor to restore course text out ingredient at relation to live and reach for deeper understanding. In the third way (appropriation)، interpreter appropriate course text world for themselves. Thus، expanded interpreter horizon (knowledge and perception). So، interpreting course text is process for which it unfold new mode of them understanding. In respect to hermeneutic method for understanding course text (hermeneutic arc) radial idea in the Ricoeur’s hermeneutic is which education and learning is active process. Hermeneutist teacher has accepted innovative and provided freedom in the class، and student is courage do in rummage croup at searching course text meaning with regard to the hermeneutic method.
  Keywords: Hermeneutics, Ricoeur, Understanding course text, Explanation, Understanding, Appropriation
 • Reza Mohammadi, Bakhtiar Shabani Varaki, Tahere Javidi, Jahangir Masoodi Page 65
  One of the important occurrence and officering in current history of which exist of Renaissance and major effective in existing new direction in the science، is hermeneutics (interpretation). Hermeneutics is well accepted in among some of current scientist. In this paper، history past، branches and also، some of the major thinkers is represented in this School. So، fundamental aspects of Ricoeur’s hermeneutic method is analyzed for understanding and interpretation courses texts and the hermeneutic method effective represent in the education. On the basis of Ricoeur’s idea، information is imposed، but con not imposed understanding because it must is generated of inside. With respect to the hermeneutic method، understanding courses text accomplish in the 3 ways. 1-explanation 2-understanding 3- appropriation، which Ricoeur called it hermeneutic arc. In the first way، explanation، interpreter explores about this question which courses text tells something? And examine text inside nature. In the second way (understanding)، interpreter explore about this question which course text speak about something?، and do all of the endeavor to restore course text out ingredient at relation to live and reach for deeper understanding. In the third way (appropriation)، interpreter appropriate course text world for themselves. Thus، expanded interpreter horizon (knowledge and perception). So، interpreting course text is process for which it unfold new mode of them understanding. In respect to hermeneutic method for understanding course text (hermeneutic arc) radial idea in the Ricoeur’s hermeneutic is which education and learning is active process. Hermeneutist teacher has accepted innovative and provided freedom in the class، and student is courage do in rummage croup at searching course text meaning with regard to the hermeneutic method.
  Keywords: Hermeneutics, Ricoeur, Understanding course text, Explanation, Understanding, Appropriation
 • Samira Heidari, Fatemeh Zibakalam Mofrad, Khosrow Bagheri Noaparast, Mahmoud Mehrmohammadi Page 93
  The main goal of this research is the explanation and critiques of the concept of learning in Paideia proposal that has been done according to Adler’s view. In order to achieve this goal، the descriptive-analytic method was used. According to this research، the properties of learning in relation to the content of learning، teaching، the role of teacher، the being active in learning in Paideia proposal، the relationship between learning and the health of mind، lifelong learning and adult learning were explained. Then the strength and week points of the concept of learning in Paideia proposal were studied and some recommendations، according to the findings of research were put forward. The being active in learning and an expand content for learning and provision of suitable context for lifelong learning in schooling are the strength points. The most important weak point is the restriction of learning in an one- track and omission of vocational track and practical intelligence during learning. According to this research، some important suggestions are the use of complementary education and master learning patterns in order to improve the learning.
  Keywords: learning, philosophical foundations, Paideia proposal, general education, lifelong learning, Mortimer Adler
 • Sedighe Kazemi Page 111
  The main objective of this study was to examine the dominant paradigms on special education from the perspective of the sociology of science، to achieve this goal، used from the method of analytical - adaptive method. With this explanation that because of impact of dominated scientific paradigms on researchers، theories and scientific developments in the field identifying the major paradigms is important. Therefore، this study aims to identify major changes and emerging paradigms in the field of Special Education to describing، categorizing، analyzing and evaluating exist paradigms identified by experts in the field is done. Then، to select one of these categories، change and develop of the paradigm formed in four stages -Pre-paradigm، normal، crisis and revolution- from the perspective of science sociology of Kuhn.
  Keywords: pre, paradigm, Paradigm, Special Education, Disability, Theory
 • Marzieh Movahhedi Mohasel Tosi, Mahmood Mehrmohamahi, Alireza Sadeghzadeh, Hasan Naghizadeh Page 137
  The major purpose of the present this study is to reviews the classifications of approaches to religious education، and introducing an alternative classification of religious educator theory. To this end، approaches to Islamic education which have been categorized typologically and are associated with the cognitive context of Iranian intellectuals have been studied. In line with this goal، the theoretical-analytic method of inquiry has been employed. Based on the results of the present study، two new major approaches، namely duty-oriented and achievement-oriented were subjected to scrutiny. Finally، the duty-oriented approach whose fundamentals proved adaptable – compared to those of the achievement-oriented one – to the Islamic perspective was accepted as a legitimate and valid approach for the educator in religious education. According to this insight، the basis is performance of duty according to the principles on education way by educator، and failure to achieve optimal results does not mean that the educator’s educational efforts have been ineffective.
  Keywords: Education, Curriculum, Religious Education Approaches, Duty, oriented Approach, Achievement, oriented Approach
 • Narges Sajadieh, Mohamadreza Madanifar, Morad Yari Dehnavi Page 159
  The purpose of this article is analysis of supportive theoretical documents of Islamic Republic of Iran’s curriculum based on the concept of thinking. This aim is accomplished by using analytic method. Regarding thinking as an action in Islamic theory of action، we have analyzed three kinds of written educational philosophies. In this theory، it is supposed that actualization of thinking is dependent on cognitive، motivational and voluntary foundations of thinking act. These are the categories and subcategories of reconstructed thinking construct: observing، rereading and retrieving، imagination، criticizing، criterion and seeking truth. Our thematic – quantitative analysis shows that in 1th educational philosophy، thinking and its categories have discussed more than two others، because it concentrates on the process of education in itself، while the others concern about educational management and legal-political dimensions of formal and general education too. In addition، the results show that none of these three educational philosophies have an adequate processing of all of categories and subcategories of thinking construct. Our findings indicate that rereading and retrieving subcategories have the lowest frequency or observing and criticize have the highest frequency. Moreover، in these philosophies questioning as an important constituent of thinking construct has the lowest frequency.
  Keywords: thinking, educational philosophy, Islamic theory of action, content analysis