فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 5 (آذر و دی 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ملیکا شجاعی، محمدرضا کلانترهرمزی، صمد اکبرزاده، نازنین دانش پور، حسین دارابی، مجید اسدی، ایرج نبی پور* صفحات 276-287
  زمینه
  در مطالعات گوناگون به همبستگی معکوس آدیپونکتین با دیابت تیپ دو و مقاومت به انسولین اشاره شده است، اما مطالعات اندکی در مورد ارتباط سندرم متابولیک با سطح آدیپونکتین سرمی در زنان یائسه وجود دارد.
  مواد و روش ها
  در راستای مطالعه ی اپیدمیولوژیک بزرگ چند مرکزی پوکی استخوان ایران (IMOS)، 382 زن یائسه سالم (4/7±6/58) ساله به طور اتفاقی از 13 خوشه در بندر بوشهر انتخاب شدند. سندرم متابولیک بر اساس برنامه ی آموزش ملی کلسترول، پانل درمانی بزرگسالان (ATPIII، NCEP) تعریف شد. سطح سرمی آدیپونکتین و hsCRP نیز با روش الیزا اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  میانگین هندسی (± انحراف استاندارد) آدیپونکتین در افراد با سندرم متابولیک (54/1±23/10 میکروگرم در میلی لیتر) پایین تر از افراد طبیعی (58/1±02/12 میکروگرم در میلی لیتر) بود (003/0=P). در آنالیز رگرسیون لجیستیک، سندرم متابولیک با آدیپونکتین، پس از کنترل سن،hsCRP و شاخص توده ی بدنی (BMI) همبستگی چشمگیری از خود نشان داد (007/0=P و 59/0-04/0= محدوده اطمینان و 15/0=OR).
  نتیجه گیری
  در زنان یائسه، سندرم متابولیک با سطح آدیپونکتین سرمی پایین توام است. از این رو کاهش وزن و افزایش فعالیت فیزیکی برای افزایش سطح آدیپونکتین در این گروه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: زنان یائسه، سندرم متابولیک، آدیپونکتین سرمی، دیابت
 • جلال مردانه، پروین حسن زاده*، محمد معتمدی فر، خدیجه احمدی، فرهاد نیک خواهی صفحات 288-295
  زمینه
  باکتری نایسریا گونوره یک پاتوژن مطلق انسانی و عامل ایجاد بیماری سوزاک می باشد. عفونت نایسریا گونوره در طول بارداری روی مادر و نوزاد عوارض جبران ناپذیر بهداشتی دارد. هدف از این مطالعه تشخیص نایسریا گونوره در زنان باردار به کمک کشت و روش ملکولی با تکثیر ژن cppB در واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، دو نمونه سواب اندوسرویکس از 1100 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان های شیراز گرفته شد. کشت بر روی محیط های انتخابی و غیرانتخابی نایسریا گونوره و آزمایش تکثیر اسید نوکلئیک (NAAT) به منظور جستجوی ژن cppB نایسریا گونوره صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتیجه کشت کلیه نمونه های سواب اندوسرویکس بر روی محیط های کشت انتخابی و غیرانتخابی از نظر نایسریا گونوره منفی بود. نتیجه آزمایش PCR بر روی نمونه های سواب جهت ژن cppB نایسریا گونوره در 13 مورد (18/1 درصد) مثبت بود.
  نتیجه گیری
  نتایج منفی حاصل از کشت و مثبت شدن آزمایش PCR در این مطالعه نشان می دهد که اگر چه روش کشت به عنوان استاندارد طلایی تشخیص نایسریا گونوره باقی مانده اما به دلیل حساس بودن باکتری، اتولیز ارگانیسم، تکنیک های ضعیف نمونه گیری، نگهداری و انتقال نامناسب نمونه، ارزش کشت در مقایسه با تست های تکثیر اسید نوکلئیک (NAATs) کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: نایسریا گونوره، زنان باردار، کشت، PCR
 • محسن چکی، داریوش شهبازی گهرویی، مسعود مصلحی* صفحات 296-303
  زمینه
  اسکن استخوان رایج ترین اسکن در مراکز پزشکی هسته ای است. اندازه گیری خطرات ناشی از پرتو و استفاده بهینه از تکنیک های تشخیصی مختلف با رادیودارو مستلزم اندازه گیری دقیق دز جذبی برای هر گروه از بیماران می باشد. هدف از انجام این تحقیق تعیین دز جذبی اندام ها در بیماران تحت اسکن استخوان با استفاده از روش MIRD بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به هر یک از بیماران 25 میلی کوری رادیودارو 99mTc-MDP تزریق شد. تصویربرداری از بیماران با استفاده از دوربین گاما صورت گرفت. تصاویر از کل بدن در مدت زمان های 10، 60، 90 و 180 دقیقه بعد از تزریق 99mTc-MDP به دست آمد. در هریک از زمان ها ROI بر روی اندام ها جهت محاسبه شمارش در دقیقه رسم شد. شمارش به دست آمده با استفاده از روش تلفیق نماها (Conjugate View Method)، به اکتیویته تبدیل شد.
  یافته ها
  میانگین اکتیویته جذب شده برای هر یک از اندام ها در مدت زمان های مختلف بعد از تزریق 99mTc-MDP اندازه گیری شد. دز جذبی به ازای اکتیویته تجویزی به ترتیب برای کبد، مثانه، طحال، کلیه راست و کلیه چپ برابر با 78/7، 17/8، 96/7، 30 و 9/30 میلی راد بر میلی کوری بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه به ترتیب کلیه ها ماکزیمم مقدار دز جذبی و کبد مینیمم مقدار دز جذبی را دریافت کردند. این یافته ها موئد دیگر مطالعات می باشد.
  کلیدواژگان: دز جذبی، اسکن استخوان، تلفیق نماها، اندام
 • هدایت الله لله گانی، محمد رحیمی مدیسه، جعفر مقدسی*، صفرعلی اسماعیلی وردنجانی صفحات 304-310
  زمینه
  درد به عنوان یک مشکل اساسی جامعه، میلیون ها انسان را درگیر کرده است. یکی از روش های موثر برای کاهش درد پس از جراحی، تکنیک ماساژ سطحی است. ماساژ سطحی یکی از روش های ماساژ است که جهت درمان درد مورد استفاده قرار می گیرد. لذا به منظور بررسی تاثیر ماساژ سطحی بر شدت درد بیماران با جراحی زانو به روش آرترسکوپی این مطالعه صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 60 بیمار جراحی زانو انجام گردیده است. نمونه ها به روش آسان تداومی انتخاب و سپس با تقسیم تصادفی، در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله، علاوه بر درمان های روتین، تکنیک ماساژ سطحی به مدت 20 دقیقه توسط پژوهشگر بر روی نمونه ها انجام گردید و قبل و بعد از آن شدت درد بیماران اندازه گیری و ثبت شد. در گروه کنترل تنها درمان های روتین صورت گرفت و شدت درد آنها در ابتدا و پس از 20 دقیقه اندازه گیری و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شاخص های توصیفی و آزمون های استنباطی (آزمون تی مستقل، تی زوج و کای دو) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS ویرایش 15 انجام گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که میانگین نمره شدت درد قبل و بعد از تکنیک ماساژ سطحی در گروه مداخله تفاوت معنی داری داشته است (001/0>P) اما این تفاوت در گروه کنترل معنادار نبود (32/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به ساده و موثر بودن ماساژ سطحی، می توان این تکنیک را به طور ساده، ارزان و قابل اجرا برای کاهش درد در تمام مراکز درمانی و یا حتی در منازل بیماران درجهت کمک به آنها به خدمت گرفت.
  کلیدواژگان: ماساژ سطحی، شدت درد، جراحی زانو، تکنیک آرتروسکوپی
 • ابوطالب شفقت، امیرعباس یزدانی *، رمضان غلامی صفحات 311-319
  زمینه
  ریشه اغلب سوانح صنعتی را می توان در عدم رعایت کامل ملاحظات علم مهندسی فاکتورهای انسانی در سطح فردی یا سازمانی جستجو کرد. سر و صدای نامطلوب محیط های کاری علاوه بر تاثیر منفی بر اوضاع روانی کارگر و کاهش بازده کاری، بر وضعیت عمومی بدن نیز تاثیرات مخربی ایجاد می نماید. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان آلودگی صوتی در یک محیط صنعتی و ارائه راه کارهای عملی در راستای بهبود شرایط کاری و کنترل آن بود.
  مواد و روش ها
  به منظور تشخیص و ارزیابی میزان آلودگی در ایستگاه های مختلف کاری بخش مورد مطالعه، ترازهای صوتی سطوح مختلف با دستگاه SLM، اندازه گیری و متوسط تراز فشار صوت واحد مورد نظر محاسبه شد و در ادامه، محاسبات دوزیمتری سر و صدا برای افراد شاغل انجام گرفت و حداکثر مدت زمان مجاز کار در واحدهای کاری محاسبه شد. به منظور بررسی اثرات نامطلوب سر و صدا بر کارکنان در معرض، طی آزمایشات دوره ای، سطح شنوایی کلیه پرسنل بخش مورد مطالعه، بررسی گردید.
  یافته ها
  تحلیل داده ها، وجود آلودگی شدید صوتی (بین 3/91 تا 3/104 دسی بل) در بخش تولید خرده چوب شرکت را نشان می داد و نتایج مربوط به اندازه گیری میزان افت شنوایی افراد در معرض، مصداقی بر وجود آلودگی صوتی در واحد بود. بعد از به کارگیری راه کارها، نتایج اندازه گیری دوره ای افت شنوایی افراد (حداکثر 82 دسی بل)، نمایان گر تحت کنترل قرار گرفتن آلودگی صوتی در واحد مزبور بود.
  نتیجه گیری
  به دنبال اقدامات فردی و مدیریتی انجام شده در راستای حل مشکل آلودگی صوتی در واحد تولید خرده چوب، بررسی و آزمون های مستمر شنوایی سنجی، نشان دهنده کنترل و کاهش اثرات نامطلوب آن بر افراد در معرض بود.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، افت شنوایی، دوزیمتری، ارزیابی دوره ای شنوایی
 • زهره یزدی، مهناز عباسی *، مجتبی نباتیان، محمدعلی زحل صفحات 320-330
  زمینه
  انواع اختلالات خواب می توانند روی عملکرد، توانایی و سلامت فرد اثرات نامطلوب و شدیدی بگذارند. از علل مهمی که می‎توانند باعث بروز اختلالات جدی خواب شوند علل شغلی می باشند، که در بین آنها شیفت کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه تعیین و مقایسه میزان اختلالات خواب در کارگران شیفت در گردش و افراد با شیفت ثابت می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مورد – شاهدی در 196 نفر کارگر شیفت کار چرخشی و 204 نفر کارگر روزکار یک کارخانه تولید پارچه انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه های بررسی کیفیت خواب پیتزبورگ 1، خواب آلودگی روزانه ایپورث 2، آپنه خواب برلین 3 و بی خوابی 4 به صورت مصاحبه در محل جمع آوری گردید. همچنین سوالاتی جهت بررسی انواع پاراسومنیا و سندرم پای بی قرار نیز پرسیده شد. اطلاعات حاصل توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 و با آزمون های تی مستقل و مجذور کای و آنالیز رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  طول مدت خواب شبانه در شیفت کاران کمتر از افراد روزکار بود (001/0>P). شیوع کیفیت بدخواب و بی خوابی در بین شیفت کاران شایع تر از افراد غیر شیفت کار بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (9/2-7/1:CI، 95 درصد، 3/2=OR،P<0.001). شایع ترین نوع بی خوابی در شیفت کاران مشکل در شروع خواب بود (2/3-5/1:CI، 95 درصد، 2/2=OR، 022/0=P). شیوع خواب آلودگی مفرط روزانه، سندرم پای بی قرار، خرخر شبانه و آپنه ی انسدادی حین خواب و انواع پاراسومنیاها تفاوتی در دو گروه نداشت.
  نتیجه گیری
  کوتاه تر بودن طول مدت خواب و شیوع بیشتر بی خوابی و کیفیت بد خواب بین شیفت کاران لزوم توجه جدی به اختلالات خواب در میان شیفت کاران را یاد آور می شود.
  کلیدواژگان: شیفت کاری، اختلالات خواب، کیفیت خواب، بی خوابی
 • معصومه توحیدی *، محمدرضا کلانترهرمزی، ایرج نبی پور، کتایون وحدت، مجید اسدی، فریبا کریمی، سارا محمدی صفحات 331-337
  زمینه
  اگزوفتالموس به بیرون زدگی چشم به سمت جلو و خارج از کاسه چشم اطلاق می شود و می تواند ناشی از علل التهابی، عفونی، تومورها و بیماری های تیروئید باشد. میزان طبیعی بیرون زدگی چشم در هر جمعیت متفاوت است و بستگی به سن، جنس و نژاد دارد. بنابراین تعیین میزان طبیعی بیرون زدگی چشم در هر جامعه می تواند در تشخیص و درمان به موقع اگزوفتالموس و پیشگیری از آسیب های ثانویه موثر واقع شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان طبیعی بیرون زدگی چشم در جمعیت سالم ساکن بوشهر می باشد. 15 ساله بودند از بین همراهان بیماران مراجعه -
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 1303 نفر از افراد ساکن بوشهر که در گروه سنی 75 کننده به کلینیک غدد به صورت تصادفی انتخاب شدند. افرادی که سابقه جراحی چشم، ضربه چشم، انحراف چشم، نزدیک بینی شدید (بیشتر از 2 - دیوپتر)، بیماری التهابی حدقه، اشکالات ساختمانی جمجمه و صورت داشته از مطالعه خارج شدند. میزان بیرون زدگی چشم این افراد توسط فوق تخصص غدد و با استفاده از دستگاه اگزوفتالومتر هرتل اندازه گیری شد و مورد آنالیز آماری قرار گرفت. 18 میلی متر بود. میزان بیرون زدگی /08±1/ 17 و 5 /91±1
  یافته ها
  میزان بیرون زدگی چشم راست و چپ در کل جمعیت به ترتیب 55 همچنین میزان بیرون زدگی چشم با افزایش سن کاهش یافت.. (P<0/ چشم چپ به طور معناداری بیشتر از چشم راست بود (0001 21 میلی متر به دست آمد. / حداکثر میزان بیرون زدگی چشم برای کل جمعیت بوشهر 11. (P<0/0001) 21 میلی متر دارند تشخیص اگزوفتالموس را مطرح کرد.
  نتیجه گیری
  در کل می توان افرادی که میزان برای بیرون زدگی چشم بیشتر از 11
  کلیدواژگان: بیرون زدگی چشم، اگزوفتالمومتری، هرتل، میزان طبیعی
 • نگار طاهری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور* صفحات 338-358
  زمینه
  شاخه سنیداریا (Cnidaria) شامل بیش از نه هزار گونه است که تقریبا 100 گونه آن برای انسان خطرساز تلقی می شوند و سالیانه در سراسر جهان مرگ و میر قابل توجهی به دنبال گزش با آن ها گزارش گردیده است. علایم بسته به گونه و نوع زهر متفاوتند که شامل تظاهرات موضعی و سیستمیک می باشند. روش ها و ترکیبات گوناگونی جهت درمان گزش با عروس های دریایی مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نبود مطالعه ای مروری و نظام مند جامع جهت بررسی تظاهرات بالینی ناشی از گزش و همچنین روش های درمانی آن ها، این مطالعه انجام گردید.
  مواد و روش ها
  با جستجوی واژه عروس دریایی Jellyfish در بانک اطلاعات پزشکی PubMed، 1677 مقاله یافت شد و 400 مقاله در زمینه توکسینولوژی در گستره پزشکی انتخاب و به سه گروه اصلی بالینی، زیست پزشکی و بیوتکنولوژیک تقسیم بندی گردیدند و از این میان، مقالات گروه پزشکی با مجموع 222 مقاله، مشتمل بر زیر گروه های تظاهرات سیستمیک (78 مقاله)، تظاهرات پوستی (59 مقاله) و درمان (85 مقاله)، مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفتند.
  یافته ها
  علائم و نشانگان بالینی پس از گزش با عروس های دریایی عمدتا به گونه و نوع زهر آنها بستگی دارد، لکن یافته ها عموما به صورت تظاهرات پوستی گسترده ای به صورت ضایعات کهیری، اریتم، تاول، تورم و تظاهرات درمونکروتیک شدید، پاپول و ماکول های سوراخ دار، راش های خطی هایپر پیگمانته و یا پاپول های کهیری خارش دار بروز می نمایند. علایم سیستمیک پس از آسیب با رزمناو پرتقالی Physalia physalis و عروس دریایی جعبه ای (مانند Chironex fleckeri) و در سندرم ایروکنجی به صورت آشکار مشاهده می شوند. اساس درمان در آسیب با عروس های دریایی بر پایه ی سه اقدام کاستن اثرات موضعی زهر (درد و تخریب بافتی)، پیشگیری از آزاد سازی بیشتر نماتوسیت های زهری و نیز کنترل واکنش های سیستمیک می باشند. کاربرد آب گرم (42 درجه برای 20 دقیقه)، پک های یخی، ضد دردهای موضعی و تزریقی، کورتیکواستروئیدها و آنتی هیستامین ها، اساس درمان و همچنین استفاده از سرکه تجارتی یا اسیداستیک 4 تا 6 درصد و شستن ناحیه گزش با آب دریا برای غیر فعال کردن نماتوسیت ها از شایع ترین روش های درمانی محسوب می شوند. آنتی ونوم علیه عروس های دریایی می تواند اثر ونوم را خنثی کند.
  نتیجه گیری
  نشانگان پوستی از شایع ترین علائم بالینی پس از گزش با عروس های دریایی هستند. هر چند هنوز کارآزمایی های بالینی دو سویه کور کنترل شده ای، در مورد شیوه های درمانی گزش با عروس دریایی انجام نگرفته است، ولی استفاده از سرکه تجاری یا اسیداستیک 6-4 درصد، آب گرم، پک یخی و شستشو با آب دریا از پایه های درمانی گزش با عروس های دریایی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: عروس دریایی، تظاهرات پوستی، تظاهرات سیستمیک، آب گرم، اسید استیک، آنتی ونوم
 • نگار طاهری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور * صفحات 359-379
  زمینه
  عروس های دریایی، شکل مدوز کلاس کاونتان هستند که از اندازه 22 سانتی متر تا 5/2 متر در تمام دریاها و اقیانوس ها به صورت پلانکتونیک شناور بوده و شامل بیش از نه هزار گونه اند که تقریبا صد گونه آن برای انسان خطرساز هستند. ونوم این جانوران حاوی ملکول های زیستی با فعالیت گسترده بوده که می توانند منشاء تحقیقات و کشف داروهای جدید در آینده باشند.
  مواد و روش ها
  با جستجوی واژه عروس دریایی Jellyfish در بانک اطلاعات پزشکی PubMed، 1677 مقاله یافت گردید و پس از گزینش مقالات در زمینه توکسینولوژی و گستره زیست پزشکی (400 مقاله)، به سه گروه اصلی بالینی، زیست پزشکی و بیوتکنولوژیک تقسیم بندی گردیدند. طبقه بندی مقالات گروه پزشکی به زیر گروه های تظاهرات سیستمیک، تظاهرات پوستی و درمان انجام گردید. سپس 178 مقاله حاوی موضوعات زیست پزشکی به زیر گروه های ژنومیکس (11 مقاله)، پروتئومیکس (24 مقاله)، بیولوژی ونوم (31 مقاله)، مکانیسم اثر ونوم (31 مقاله)، مطالعات بیولوژیک و کاربردی ونوم (16 مقاله) و بررسی ونوم روی جانوران آزمایشگاهی (37 مقاله) تقسیم بندی گردیدند. در این مطالعه سیستماتیک به بررسی اثرات زیست پزشکی و نیز کاربردهای بیوتکنولوژی ونوم های عروس های دریایی گوناگون پرداخته می شود.
  یافته ها
  زهر تعداد 24 گونه عروس دریایی تعیین ساختار پروتئینی یا مورد بررسی ژنومیک قرار گرفته اند. ویژگی های بیولوژیک و مکانیسم اثر 23 گونه عروس دریایی نیز در سطح بافتی، سلولی یا ملکولی نشانگر آن بوده است که زهر آنها می توانند دارای اثرات هماتولوژیک (به صورت همولیتیک)، سمیت قلبی،سمیت عصبی، درمونکروتیک و ایمنولوژیک باشند. گونه های متنوع عروس دریایی با مکانیسم های مختلفی می توانند اثرات بیولوژیک یکسانی را به وجود آورند. مواد فعال زیستی با اثرات سیتوتوکسیسیتی، ضد سرطان، آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانت نیز از زهر عروس های دریایی استخراج شده اند.
  نتیجه گیری
  زهرهای عروس های دریایی شامل بسته هایی از مواد فعال زیستی است که با مکانیسم های پیچیده و متنوعی بر واکنش های درون سلولی اثر خود را ایفاء می نمایند، بنابراین پژوهش در ونومیکس و مکانیسم اثر زهر آنها، علاوه بر کمک به روش های درمانی، می توانند نویدگر یافت داروهای آینده با منشا دریایی باشند.
  کلیدواژگان: عروس دریایی، ونوم، پروتئومیک، ژنومیک، همولیتیک، سیتوتوکسیک، آنتی باکتریال
|
 • Melika Shojaei, Mohammad Reza Kalantar Hormozi, Samad Akbarzadeh, Nazanin Daneshpoor, Hossein Darabi, Majid Assadi, Iraj Nabipour * Pages 276-287
  Background
  Although the inverse correlation of adiponectin with type 2 diabetes and insulin resistance has been suggested in various studies, but there is few studies about correlation between serum adiponectin level and metabolic syndrome in post menopause women.
  Materials And Methods
  In an extension of a large epidemiological study, the Iranian Multicenter Osteoporosis Study, a total of 382 healthy postmenopausal women (age, 58.5±7.4 years) were randomly selected from 13 clusters in Bushehr port. The metabolic syndrome was defined according to NCEP, ATPIII criteria. Serum adiponectin and hsCRP level were measured by highly specific enzyme linked immunosobent assay (ELISA).
  Results
  The geometric mean (±SD) of adiponectin was lower (10.23±1.54µg/ml) in individuals with metabolic syndrome than healthy subjects (12.02±1.58 µg/ml)(p=0.003). In multiple logistic regression analysis, metabolic syndrome correlated with adiponectin after adjusting for age, hsCRP and BMI (OR=0.15, CI=0.04-0.59, P=0.007).
  Conclusion
  In post menopause women, metabolic syndrome is significantly associated with lower serum levels of adiponectin. In order to increase circulatory adiponectin levels, weight reduction and increase of physical activity may be considered.
  Keywords: postmenopausal women, adiponectin, metabolic syndrome, diabetes mellitus
 • J. Mardaneh, P. Hasanzadeh *, M. Motamedifar, Kh. Ahmadi, F. Nikkhahi Pages 288-295
  Background
  Neisseria gonorrhoeae is a human obligate pathogen and the etiological agent of gonorrhea. Health irreparable complications resulting from gonorrhea disease occur mainly in pregnant women and neonates. Aim of this study was diagnosis of Neisseria gonorrhoeae among pregnant women with using culture and molecular method by amplification of cppB gene with PCR.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study، two endocervical swab specimens were obtained from 1100 pregnant women who referred to Shiraz Hospitals. Culture on nonselective and selective media and nucleic acid amplification test (NAAT) were performed for detection of Neisseria gonorrhoeae cppB gene.
  Results
  All endocervical swabs cultures on selective and nonselective media were negative for Neisseria gonorrhoeae. Among examined endocervical swabs، 13samples (1. 18%) were positive by nucleic acid amplification of Neisseria gonorrgoeae cppB gene.
  Conclusion
  Negative results of culture and positive results of PCR in this study indicate that however culture is gold standard method for detection of Neisseria gonorrhoeae but due to bacterial autolysis، poor sampling techniques and improper specimen storage and transport، its value decline as compared with Nucleic acid amplification test (NAAT).
  Keywords: Neisseria gonorrgoeae, pregnant women, culture, PCR
 • M. Cheki, D. Shahbazi Gahrouei, M. Moslehi* Pages 296-303
  Background
  Bone scintigraphy is the most commonly performed procedure in nuclear medicine departments. Radiation risk estimates and optimal use of various radiodiagnostic techniques require accurate dosimetry for representative groups of patients. The aim of the present study was to determination of organ absorbed doses in patients following bone scan with using of MIRD method.
  Material And Methods
  In this study، each patient was injected 25 mCi of mTc-MDP99. Patients were imaged with a gamma camera. Whole-body images from patients were acquired at 10، 60، 90، 180 minutes after mTc-MDP99 injection. Regions of interest (ROIs) were drawn around organs for count per minute calculation. Count per minute was converted to activity using the conjugate view counting method.
  Results
  The mean uptake activity was measured in different time periods after injection of mTc-MDP99 for each organ. The absorbed doses per unit injected activity (mrad/mCi) for liver، bladder، spleen، right and left kidney were 7. 78، 8. 17، 7. 96، 30. 0 and 30. 9 mrad/mCi، respectively.
  Conclusion
  In this study the kidneys and liver received maximum and minimum absorbed doses، respectively. These results were consistent with other studies.
  Keywords: absorbed dose, bone scan, conjugate view, organ
 • H. Allahgani, M. Rahimi Mediseh, J. Moghaddasi *, Sa. Esmaieli Vardanjani Pages 304-310
  Background
  Pain as a main social problem has involved millions of people. Surface massag is one of the effective ways for reducing pain after surgery. The aim of this study was to evaluate the effect of surface massage technique on pain intensity in knee surgery patients with Arthroscopy technique.
  Material And Methods
  This is a clinical trial study on 60 Knee surgery patientsSamples were selected using conveniencecontinuity method and then they were randomly divided into intervention and control groups. In intervention group، besides routine treatments، patients were taking surface massage technique by the researcher for 20 minutes each day and pain severity was evaluated before and after the surface stroking technique. Control group received only routine medical care and pain severity was evaluated in first and after 20 minutes. Data was analyzed by presenting descriptive and inferential statistics with using SPSS version 15 software.
  Results
  Results showed that there was a statistical different between mean score of pain severity before and after surface massage in intervention group (p <0. 001) but this difference wasn''t meaningful in control group (p=0. 32).
  Conclusion
  Considering surface massage as a safe and effective intervention، it could be used as an easy، cheap and executable method for treating pain in all medical health care centers and even at patient''s home.
  Keywords: surface massage, pain intensity, knee surgery, Arthroscopy method
 • A. Shafeghat, Aa. Yazdani *, R. Gholami Pages 311-319
  Background
  The cause of most industrial accidents can be found in not observing the consideration of engineering science completely and human factors at individual or organizational levels. Undesirable noises in working areas، has negative effects on workers’ mental conditions and reduces their pruductivity. Based on these facts، the subject of assessing the noise pollution rate in industrial environments & presenting practical approaches for improving and controlling work conditions was reviewed & implemented in one case study.
  Material And Methods
  For recognizing and assessing the pollution rate in different working stations، noise elevations at different levels were measured by SLM machine and the average pressure elevation of the considered unit noise was calculated. In addition، noise dosage was performed for the employed personnel and the maximum permitted time for working units was measured. To assess the effects of undesirable noises on the employees، the hearing level of all the under-study personnel was reviewed by periodical tests.
  Results
  Input analysis showed server noise pollution in the area of word chips production and the results of measuring noise reduction hearing level of the personnel was an indication of noise pollution in the above mentioned area. After applying the related approaches، the results of periodical noise measurements for the personnel showed that noise pollution of that area was under control.
  Conclusion
  Following the individuals and managerial actions for solving the problem of noise pollution in the wood chips area، the continuous reviews and noise measurement tests، showed that the undesirable effects of the noise on the personnel was under control.
  Keywords: noise pollution, reduction hearing level, dosimetring, periodical noise measurements
 • Z. Yazdi, M. Abbasi*, M. Nabatian, Ma. Zohal Pages 320-330
  Background
  Different types of sleep disturbances can have a serious negative effect on a person’s ability, function and overall well-being. One of the most important issues that can result in sleep disturbances are occupational causes, the most important among them is shift work. The objective of this study was to compare the prevalence of sleep disturbances between shift work and non shift workers.
  Material And Methods
  This study was designed as a case-control study in 196 shift workers and 204 non-shift workers in a textile factory. The data were collected by using a comprehensive questionnaire including Pittsburg Sleep Quality Index questionnaire, Berlin Questionnaire, Epworth Sleepiness Scale, Insomnia Severity Index and Restless Leg Syndrome Questionnaire. Data analyses were carried out using the SPSS software version 13 by student's t-test, Chi square and multiple logistic regressions.
  Results
  The duration of night sleep in shift workers was less than day workers (p<0.001). Prevalence of poor sleep quality and insomnia were higher in shift workers significantly than non shift workers (p<0.001, OR=2.3; 95% CI: 1.7-2.9). The most prevalent type of insomnia was problems in initiating sleep (P=0.022, OR=2.2; 95% CI: 1.5-3.2). There was no difference in the prevalence of excessive daytime sleepiness, restless leg syndrome, snoring, obstructive sleep apnea and different types of parasomnias between two groups.
  Conclusion
  Reduced length of sleep and higher prevalence of poor sleep quality and insomnia in shift workers emphasizes the importance of serious attention to sleep disorders in shift workers.
  Keywords: shift work, sleep disturbances, sleep quality, insomnia
 • M. Tohidi *, Mr. Kalantar Hormozi, I. Nabipour, K. Vahdat, M.Assadi, F. Karimi, S. Mohammadi Pages 331-337
  Background
  Exophthalmos is the protrusion of eye from the orbital cavity. It may be due to inflammation، infection، tumors and thyroid disorders. Normal value of ocular protrusion is different in each population. It is related to age، gender and ethnicity. The measurement of eye protrusion is helpful in the diagnosis and management of exophthalmos. The aim of this study is to determine the normal values for eye protrusion in Bushehr port population.
  Materials And Methods
  In this study، 1303 subjects of healthy population (15-75 years old) in Bushehr were randomly selected from eccompannies persons of patients that referred to our endocrine clinic. Subjects with previous history of orbital surgery، eye trauma، strabismus، myopia (>-2 Diopter)، orbital inflammatory disease، skull and face abnormality were excluded. Extent of eye protrusion was measured by one endocrinologist using Hertel exophthalmometry.
  Results
  The mean protrusion values for right eye and left eye were 17. 9±11. 55 and 18. 08±1. 5mm، respectively. The exophthalmometric measurements were lower in right eye than left eye (p<0. 0001). Also the mean eye protrusion decreased with increasing in age (p<0. 0001). The upper limit of eye protrusion in healthy adult was 21. 11 mm.
  Conclusion
  The eye protrusion more than 21. 11 mm should be considered as exophthalmos in Bushehr port population.
  Keywords: eye protrusion, exophthalmometry, hertel, normal value
 • N. Taheri, Gh. Mohebbi, A. Vazirizadeh, I. Nabipour* Pages 338-358
  Background
  The phylum Cnidarians have over nine thousand species that approximately، one hundred species are dangerous for humans. Annually، a large number of deaths were reported due to jellyfish stings. The manifestations depend on their species and kind of venoms، and include the local and systemic manifestations. A number of methods and compounds were used and under investigation for management of injuries with jellyfishes. Due to the lack of an integrated systematic review، the current study was done.
  Materials And Methods
  The PubMed data bank was searched for the term “Jellyfish”. A total of 1677 papers were found. These papers were divided into three categories: medical، biomedical and biotechnological fields. The medical category was further divided into three subcategories comprisingsystemic manifestations، cutaneous manifestations and treatments for the stings of jellyfishes. The biomedical category was further subdivided into genomics، proteomics، and biology of venoms، mechanisms of actions and products of biomedical significance. In this part of systematic review، the medical aspects of injuries with jellyfishes were evaluated.
  Results
  The clinical manifestations in jellyfish envenomation depend on their species and the nature of venoms. The most common clinical manifestations of jellyfish stings are cutaneous presentations like urticasia، erythema، swelling، vesicles and severe dermonectoric manifestations. Systemic manifestationswere seen in the stings of box jellyfishes، Portuguese man-of-war and in Irukandji syndrome. The most common recommendations for jellyfish envenomation managements include decreasing the local effects of venom، prevention of the venomous nematocysts release، and Controlling of systemic reactions. Application of commercial vinegar (4 - 6% acetic acid)، hot water immersion (HWI) (42 ° C for 20 minutes)، ice packs، sea water rinsing for inactivating nematocysts، administration of topical and parenteral analgesics، corticosteroids، and antihistamines are the basics for treatments of jellyfish envenomations. The Anti-venom for jellyfishes can counteract the effects of venom.
  Conclusion
  The cutaneous manifestations in jellyfish envenomation are the most common clinical presentation. There was no any conducted double-blind and controlled clinical trials for the management of jellyfish envenomation، the application of commercial vinegar (4 - 6% acetic acid)، hot water، ice packs and sea water rinsing are the fundamentals of treatments in the stings of the jellyfishes.
  Keywords: jellyfish, cutaneous manifestations, systemic manifestations, hot water, acetic acid, Anti, venom
 • N. Taheri, Gh. Mohebbi, A. Vazirizadeh, I. Nabipour * Pages 359-379
  Background
  Jellyfishes belong to the phylum Cnidarians with a wide range of size، from 22 centimeters to 2. 5 meters. Jellyfishes have a worldwide distribution comprising over nine thousands species that approximately، 100 species are dangerous for humans. The venoms of these organisms contain biomolecules with extensive activities which could be used as a source of novel drugs in the future.
  Materials And Methods
  The PubMed data bank was searched for the term “Jellyfish”. A total of 1677 papers were found. These papers were divided into three categories: medical، biomedical and biotechnological fields. The medical category was further divided into three subcategories comprising systemic manifestations، cutaneous manifestations and treatments for the stings of jellyfishes. The biomedical category was further subdivided into genomics، proteomics، and biology of venoms، mechanisms of actions and products of biomedical significance. In this part of systematic review، the biomedical and biotechnological and biotechnological fields were evaluated.
  Results
  The genomics and proteomics of 24 species of jellyfishes had been studied in details. The mechanisms of actions of the venoms of 23 species were under investigations. The hematologic (hemolytic effects)، cardiotoxic، neurotoxic، dermonecrotic، immunologic and cytotoxic presentations for the venoms were reported. Similar clinical presentations could be produced by different species of jellyfishes with a vast of molecular action mechanisms. Bioactive molecules with cytotoxic، anticancer، antibacterial and antioxidant effects were isolated from the venoms.
  Conclusion
  The venoms of jellyfishes have bioactive molecules that produce a variety of complex intracellular interactions. Hence، the studies on the venomics of jellyfishes and the mechanisms of actions of their venoms could progress the therapeutic interventions and promise novel marine drugs.
  Keywords: jellyfish, venom, proteomics, genomics, hemolytic, cytotoxic, antibacterial