فهرست مطالب

پژوهش سیاست نظری - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1390)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1390)
 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/09/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس منوچهری*، محمد کمالی زاده صفحه 1
  درک خاص نیما از شعر و جایگاه شاعر، متضمن نوعی دلالت هنجاری است که به ترسیم نوعی وضعیت آرمان شهری در شعر او منجر می شود. بر مبنای دیدگاه این مقاله، نیما نیز همانند سمبولیست های اروپایی با تاکید بر مرجعیت «تخیل» در شعر، میان شعر و حقیقت و به دنبال آن جایگاه شاعری و مقام رازبینی و رازگویی قرابت و یکسانی ایجاد می کند. چنین قرابتی که با خود نفی وضعیت نابسامان موجود و ترسیم و القای جهان آرمانی را به دنبال دارد، همسویی فراوانی با مفهوم ایدئولوژی در اندیشه سیاسی پیدا می کند. بدین گونه، درک خاص نیما از شاعری به آن نوع از تفکر آرمان شهری در شعر او منجر می شود که می تواند به عنوان بارزترین جلوه تفکر اجتماعی در اشعار او شناخته شود.
  کلیدواژگان: نیمایوشیخ، وضعیت آرمانی، سمبولیسم، اندیشه اجتماعی و تفکر اجتماعی
 • احمد بستانی* صفحه 19
  در اندیشه سیاسی ایرانشهری شاه سایه خداوند بر زمین است و حضور شاه عادل و فرهمند در راس حکومت موجب خرمی و آبادانی کشور و سعادت و نیکبختی نفوس مردم خواهد شد. فردوسی در شاهنامه کوشید اندیشه شاه آرمانی را بازسازی کند و متناسب با شرایط زمان خود جلوه ای «حماسی» بدان ببخشد؛ اما شهاب الدین سهروردی در قرن ششم دریافتی دیگر از همین نظام اندیشه سیاسی عرضه کرد که از آن به «قرائت عرفانی-اشراقی» از اندیشه سیاسی ایرانشهری تعبیر کرده ایم. شیخ اشراق در آثارش از مولفه ها و مفردات اندیشه ایرانشهری، که به طور کامل در شاهنامه گردآوری شده بودند، برمبنای نظام فلسفی اشراقی خود قرائتی نوین عرضه کرد. در این قرائت جدید «عالم خیال» به مثابه یکی از مهم ترین ابتکارات سهروردی، نقشی اساسی دارد. کارنامه شاهان آرمانی چون فریدون و کیخسرو، که در روایت های کهن جنبه اسطوره ای یا حماسی داشتند، در قرائت سهروردی جنبه عرفانی می یابند و مفاهیمی چون سیمرغ، جام جهان بین، کوه قاف و مانند آن، همگی در نظام فکری اشراقی معنا و مفهوم جدیدی به خود می گیرند. مقاله حاضر به ابتکارات سهروردی در حوزه اندیشه سیاسی ایرانشهری می پردازد.
  کلیدواژگان: حکمت اشراق، اندیشه ایرانشهری، حکمت خسروانی و اندیشه سیاسی اسلامی
 • سید رضاشاکری* صفحه 37
  ارزشمندی نظریه سیاسی مدرن در اصالت درونی و کاربردهای بیرونی آن است؛ اما سوال این است که این نظریه چگونه تکوین یافت؟ این مقاله در پاسخ به این پرسش، این فرضیه را مطرح می کند که مدرنیته به پیدایش و آشکار شدن نیروهایی انجامید که آن نیروها مبانی و کاربردهای نظریه سیاسی را از بنیاد دگرگون کردند. تفکر علمی به عنوان عامل زمینه ای و سیاست جدید (مشخصا دولت مدرن) در پی فروپاشی قرون وسطی (به عنوان عامل درونی)، دو نیروی اصلی در تکوین نظریه سیاسی مدرن بودند. اندیشه علمی جدید با دگرگونی در مفهوم طبیعت و سیاست با تمرکز بر قدرت و گسست از اندیشه مدینه فاضله، زمینه های تحول نظریه سیاسی را ایجاد کرد. نظریه سیاسی مدرن در پی این وضعیت، چونان چارچوبی مرجع و کارآمد در توصیف زندگی سیاسی و عرضه راهکارهایی برای حل مشکلات سیاست پدیدار شد.
  این مقاله با تفکیک مفهومی نظریه سیاسی قدیم و نظریه سیاسی مدرن در یک جایگاه تاریخی نشان می دهد که چگونه در فضای مدرنیته، نظریه سیاسی مدرن با گسست از جهان قدیم شکل گرفت، هویت یافت و کاربردهای جدید خود را در فهم مسائل و حل مشکلات نشان داد. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کفایت و کارآیی نظریه سیاسی مدرن در نوع تلازم و تناسب میان مبانی فکری و ارزش های بنیادین آن و نیز کاربردهای عملی آن در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی است؛ وظیفه ای که در نظریه سیاسی در عصرجهانی شدن با آسیب و تردید مواجه شده است.
  کلیدواژگان: نظریه سیاسی، گسست گرایی، قرون وسطی، فلسفه سیاسی، دولت مدرن، تفکر علمی، مدرنیته و اشتراوس
 • ابوالفضل پاسبانی صومعه* صفحه 63
  مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت ها و راهگشایی های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی های آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی می تواند کمک کند که قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند.
  کلیدواژگان: انتخاب عمومی، اقتصاد قانون اساسی، نهادهای غیر رسمی، انصاف و اتفاق آراء
 • علی اصغر قاسمی* صفحه 87
  طی چند دهه اخیر، جهان دستخوش تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده ای شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که متناسب با تغییراتی که در حوزه های مختلف زیست بشری به وجود آمده، اتخاذ چشم انداز گسترده تری برای مطالعه فرهنگ و سیاست ضرورت یافته است؛ برهمین اساس در جامعه شناسی سیاسی جدید، جهانی شدن به یکی از مفاهیم و متغیرهای مهم در تبیین تحولات سیاسی و اجتماعی مبدل شده است. از طرف دیگر جنبش های اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که در دوران جدید رشد و گسترش زیادی پیدا کرده اند، به نحوی که امروزه از این جنبش ها به عنوان موتور محرک تحولات عصر جدید یاد می شود. طی دو دهه اخیر، همزمان با گسترش ابعاد و شاخص های جهانی شدن در همه نقاط دنیا و از جمله در ایران، جنبش های اجتماعی در ایران نیز رشد و گسترش زیادی پیدا کرده اند. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد فرایند جهانی شدن، بر جنبش های اجتماعی ایران موثر بوده و یکی از مهم ترین این تاثیرها، تقویت پیوند این جنبش ها با یکدیگر بوده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال است که جنبش های اجتماعی ایران در عصر جهانی شدن حول چه محوری، با یکدیگر پیوند خورده اند؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد دموکراسی خواهی مرکز ثقل مطالبات جنبش های اجتماعی ایران و حلقه پیوند متقابل آن بوده است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، ایران، جنبش های اجتماعی و دموکراسی
 • حسن آب نیکی* صفحه 109
  چالش از مفاهیم اساسی و کلیدی در علوم سیاسی- اجتماعی به شمار می رود و تمامی دولت ها به گونه ای با آن مواجه می شوند. دولت ها مجبورند برای تبدیل نشدن چالش به بحران، استراتژی های مختلفی را در معرض آزمون قرار دهند؛ چرا که عدم شناخت چالش می تواند دولت را با مشکلات نهادی و غیرنهادی مختلف مواجه و مشروعیت و کارآمدی آن را دچار نوسان و گاه با بحران روبه رو کند. در این مقاله با استفاده از رویکرد نهادگرایی تاثیر چالش زای جهانی شدن بر کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به چالش مشارکت سیاسی، مطالعه و نشان داده شده که جهانی شدن چگونه ممکن است باعث چالش مشارکت سیاسی در دولت جمهوری اسلامی ایران شود.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، چالش، مشارکت سیاسی و نهادگرایی
 • یاسر جلالی *، رحمت الله صدیق سروستانی صفحه 133

  در این مقاله با استفاده از تئوری نخبگان قدرت و با رویکردی نهادی، گروه قدرت در شهر تهران مطالعه شده است. سوال اصلی این است که آیا اداره کنندگان سازمان های مهم شهر، یک گروه نخبه قدرت را تشکیل می دهند؟ و آیا می توان مدعی شد که این گروه به طور متشکل بر مسائل اجتماعی شهر تاثیرگذار است؟ این پژوهش برای مطالعه قدرتمندان، بر سازمان های دولتی اداره کننده شهر متمرکز می شود و سران این سازمان ها را به عنوان نخبه قدرت در نظر می گیرد. روش انجام تحقیق عبارت از مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با افراد مورد نظر است. مطالعه عملکرد، تصمیم گیری ها و روابط افراد، در نظر گرفتن چند حادثه خاص و نیز جمع آوری اطلاعات حول مشخصات اجتماعی افراد، مجموع داده های ما را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: نخبگان قدرت، شهر تهران، تئوری نخبگان، مسائل اجتماعی و مدیریت شهری
|
 • Abbas Manochehri*, Mohammad Kamalizadeh Page 1
  Nima’s especial understanding of poetry and the poets’ status has a normative signification that results in depicting a kind of utopian vision in his poems. Stressing “imagination” in poetry, Nima like European symbolists, makes closeness and sameness between poetry and truth, and then between the position of poet as poet and seer or clairvoyant. Such a closeness resulting in rejection of the present disorder, and offering an ideal world, is in line with the concept of ideology in political thought. In this way, Nima’s specific understanding of poetry gives way to a utopian thought that is known as the most obvious manifestation of social thought in his poetry.
  Keywords: Nima Youshij, ideal situation, symbolism, social thought
 • Ahmad Bostani* Page 19
  According to Iranshahri’s political thought, king is the shadow of God on Earth (a symbolic concept) and existence of a just and charismatic king on top of government system guarantees prosperity of the country and the people’s felicity and welfare. Firdausi in his Shah-Nama (Epic of Kings) tried to reconstruct the doctrine of Ideal King and give an epic tone to it based on the demands of his time. Yet, Sohrevardi in the 6th century offered a reading of the same thought system which is referred here as “Gnostic-Illuminationist” reading of Iranshahri’s political thought. In this system “the world of imagination”, introduced by Sohrevardi, is a core concept; mythical aspect of the ideal kings in ancient narratives, such as Fereydun and Kay Khusraw, finds mystical reading, and terms like, Simorq (phoenix), Jam-e-Jahan-Bin (world-displaying cup), Mount Qaf, and so on get new interpretations. The present articles deals with Sohrevardi’s innovations in the area of Iranshahri’s political thought.
  Keywords: Illumination, Wisdom, Iranshahri's thought, Wisdom of Khaosravani, Islamic Political Thought
 • Seyyed Reza Shakeri * Page 37
  Modern political theory is of great value for its inner authenticity and outer implementations; but how this theory has been formed? The hypothesis of this study is that the modernity invented and formed the forces which caused dramatically changes in foundations and implementations of modern theory. Two primary factors are important here: scientific thinking as grounding factor, and new politics (modern state), which emerged aftermath the collapse of medieval ages as outer factor. New scientific thinking prepared the context for such an evolution by transforming the concept of nature, and in the realm of politics by concentrating on power and distancing form the idea of “excellent city”. So, the modern political theory emerged as an effective and referential framework for illustrating the political life and offered solution for political problems. By separating between new and old political theories in a historical sense, this paper attend to show the formation of modern political theory in modern era and how it separated from old world; it also illustrate the characteristics of modern political theory and its new practical implementations; the results indicate that modern political theory was credible and successful for relationship between its theoretical ideas and values and its practical implementations in socio-political life; a task of modern theory which is in danger and doubt, in the ear of globalization.
  Keywords: political theory, separation, medieval ages, political philosophy, modern state, scientific thinking, modernity, Leo Strauss
 • Abolfazl Pasebani Soumeeh* Page 63
  Using an interdisciplinary approach and analytical method, the present article attempts to find the possibility of applying justice to the economic theory in the Constitutional Law. The main finding of the study is that although the Constitutional Law has acceptable potentials and offers good solutions, its capabilities have been exaggerated and, according to Amartya Sen, it manifests a kind of transcendental institutionalism. However, attention to unofficial institutions can be more fruitful.
  Keywords: general selection, economy in the Constitutional Law, unofficial institutions, justice, unanimity
 • Aliasqar Qasemi* Page 87
  During the recent decades, the world has experienced extensive cultural, social, economical, and political changes. Many scholars believe that in accordance with the changes in different areas of human life, taking a vast perspective to study culture and politics has become of necessity. Hence, in modern sociology of politics, globalization has turned to one of key concepts and variables in explaining political and social changes. On the other hand, social movements are among the phenomena of great development in the modern time, so that today the social movements throughout the world, including Iran, have been developing along with the growth in the various aspects of globalization. The findings of this research show that globalization has affected social movements in Iran. One major effect has been establishing strong link between these movements. The present article tries to answer this question, “What is common ground of the social movements in Iran together?” Our study shows that the democracy has been the common demand of all social movements in Iran and their linking point.
  Keywords: globalization, Iran, social movements, democracy
 • Hasan Abniki* Page 109
  Challenge is considered as a key concept in social-political science. All states face it somehow. They have to examine different strategies to prevent it from turning into crisis because not knowing a challenge can put a state in institutional and non-institutional troubles, resulting in its deficiency and crisis in its legitimacy. Using institutionalism approach, the present article studies challenging effects of globalization on efficiency of Islamic Republic of Iran regarding political participation challenge. It shows how globalization can cause the challenge of political participation in Islamic Republic of Iran.
  Keywords: globalization, challenge, political participation, institutionalism
 • Rahmatallah Sedigh Sarvestani*, Yasser Jalali Page 133

  Using Elite Theory and Institutional Approach, the present article studies the power group in the city of Tehran. The main questions of the research are: Do the heads of important institutions in Tehran form a power elite group? And is this group influential dealing with the social problems of Tehran?The article concentrates on the state organizations of the city and takes it for granted that their heads are power elites. The Research method includes studying documents and interviews with the elites. We have gathered our data through study of the individuals’ performance, decision makings, and relations regarding some special events. Individuals’ social characteristics are part of our data, as well.

  Keywords: Power Elite, Tehran city, Elite Theory, social problems, Urban Management