فهرست مطالب

فصلنامه خون
سال دهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/09/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رضا شیری، فاطمه یاری*، ناصر امیری زاده، احمد قره باغیان، مینو احمدی نژاد، محمدرضا طباطبایی صفحات 319-325
  سابقه و هدف
  زمان نگهداری فرآورده کنسانتره پلاکتی به 5-3 روز محدود می شود. یکی ازعلل آن، پدیده آسیب های زمان ذخیره(storage lesion)، آسیب به سلول های پلاکتی و نهایتا آپوپتوز است که در طول مدت نگهداری در این سلول ها القا می شود. مطالعه ها نشان داده است که آپوپتوز در بعضی سلول های بدون هسته و از جمله پلاکت ها نیز رخ می دهد. در این مطالعه، به کارگیری مهارگرآنزیم کاسپاز3 در زمان ذخیره پلاکت کنسانتره در دستیابی به پلاکتی با طول عمر بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع بنیادی کاربردی بود. بعد از تهیه و آماده کردن نمونه های پلاکتی، پپتید مهارگر کاسپاز3 به کیسه های کنسانتره پلاکتی تزریق شد. این کیسه ها به همراه کیسه های کنترل که فاقد مهارگر بودند، به مدت 7 روز در شیکر انکوباتور 22 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. در طول مدت نگهداری از کیسه های اصلی و کنترل نمونه برداری شده، فعالیت کاسپازی وبقای پلاکت ها در آن ها ارزیابی شد.
  یافته ها
  در پلاکت های دریافت کننده پپتید مهارگر، کاهش معنادار فعالیت کاسپازی در مقایسه با گروه کنترل ملاحظه شد(05/0 p<). از طرفی مطالعه نشان داد در حالی که میزان بقای سلول های پلاکتی در طول مدت نگهداری آن ها با گذشت زمان کاهش می یابد، کیسه های دریافت کننده پپتید مهارگر کاسپاز نسبت به کیسه های کنترل که فاقد داروی مهارگر بودند، به طور معناداری میزان بقای بالاتری را نشان دادند(05/0 p<).
  نتیجه گیری
  تزریق پپتید مهارگر کاسپاز 3 در زمان مناسب از ذخیره پلاکتی و در دوز مناسب می تواند باعث کاهش فرآیند آپوپتوز و افزایش بقا در پلاکت های ذخیره شده به مدت 7 روز شود.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، کاسپاز 3، مهارگرهای کاسپاز
 • مرجان عابدی، سهیلا رهگذر*، علیرضا معافی، کامران قائدی، سید جمال مشتاقیان، منصوره سادات انتظار قائم، فاطمه منتظری صفحات 326-334
  سابقه و هدف
  لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL)، رایج ترین نوع سرطان کودکان می باشد. یکی از مهم ترین علل شکست درمان و عود در ALL، مقاومت دارویی چندگانه(MDR) است. ABC ترانسپورترها، مهم ترین عوامل درگیر در این اختلال هستند و ژن MDR1 مهم ترین عضو این خانواده محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی پروفایل بیانی mRNA ژن MDR1 و ارزیابی اهمیت پیش آگهی آن در ALL می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع بنیادی کاربردی بود. بیان ژن MDR1 در نمونه های مورد بررسی(خون محیطی و مغز استخوان 28 کودک مبتلا به ALL در بدو تشخیص و 15 نمونه کنترل) با استفاده از Real time PCR سنجیده شد. وضعیت حداقل جزء باقی مانده بیماری(MRD) یک ساله به عنوان فاکتور پاسخ به درمان ارزیابی گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارهای 5Graph Pad Prism و 20SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  مشخص شد بیان ژن MDR1 در افراد MRD+ به صورت معنا داری بیشتر از افراد MRD- می باشد(22/1 ± 29/2 در مقابل 21/0 ± 79/0)(SEM ± میانگین، 49/0 p=). اکثر بیمارانی که افزایش بیان ژن MDR1 را داشتند، MRD مثبت بودند(6/66 درصد در مقابل 3/33 درصد، 048/0 p=).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد که پروفایل بیان ژنی MDR1 می تواند یک فاکتور پیش آگهی نامطلوب در ALL باشد. ارزیابی پروفایل بیان mRNA ژن MDR1 در بدو تشخیص با کمک به شناسایی افراد با خطر بالا می تواند امکان تغییر پروتکل درمانی به منظور افزایش بازده درمان را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL)، مقاومت دارویی چندگانه(MDR)، حداقل جزء باقی مانده بیماری(MRD)، پروفایل بیان ژنی
 • داود بشاش، سید حمیدالله غفاری*، مریم کازرانی، کبریا هزاوه، کامران علی مقدم، اردشیر قوام زاده صفحات 335-346
  سابقه و هدف
  به دلیل فعالیت تلومراز در تکثیر نامحدود اکثر سلول های سرطانی از جمله بدخیمی های خونی مانند لوسمی پرومیلوسیتیکی حاد(APL)، مهار تلومراز روش مناسبی جهت درمان می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر BIBR1532، مهارکننده غیرنوکلئوزیدیکی، بر روی مهار تکثیر سلولی و بیان ژن hTERT که به عنوان جزء اصلی در فعالیت تلومراز نقش دارد، پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، به منظور بررسی اثر BIBR1532، سلول ها در حضور غلظت های مختلفی از دارو کشت داده شدند و آزمون هایTrypan blue exclusion assay، BrdU cell proliferation assayو Quantitative real-time PCR جهت بررسی اثر دارو بر درصد زنده مانی، تکثیر سلولی و بیان mRNA ژن hTERT در زمان های متفاوت صورت گرفت.
  یافته ها
  BIBR1532 قادر به کاهش درصد زنده مانی و مهار تکثیر سلول ها می باشد. تیمار سلول ها با BIBR1532 در غلظت های 10، 30، 60 و 90 میکرومولار پس از طی 24، 48 و 72 ساعت به صورت وابسته به دوز و زمان منجر به کاهش میزان ساخت DNA سلول ها گردید. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که داروی BIBR1532 همراه با افزایش غلظت دارو و زمان تیمار سلول ها به طور قابل توجهی منجر به کاهش میزان mRNA ژن hTERT می گردد.
  نتیجه گیری
  با توجه به طول تلومر کوتاه و فعالیت بالای آنزیم تلومراز در بیماران APL و هم چنین اثر بخشی داروی B IBR1532 در القای اثر آنتی پرولیفراتیو در رده سلولی NB4، می توان درمان های مبتنی بر استراتژی آنتی تلومرازی را به عنوان راه کار درمانی مناسب در بیماران APL مد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: لوسمی پرومیلوسیتیک حاد، BIBR1532، تلومراز
 • منوچهر صمدی*، عبدالحسین قاسم زاده، غلامرضا ساری زاده، سونیا ابراهیمی، شهره ساعتی، اسماء عباسی نژادپور، لاله نظری اردکانی صفحات 347-352
  سابقه و هدف
  تهیه خون و فرآورده های خونی سالم به منظور تزریق، تقریبا به طور کامل وابسته به اهدای داوطلبانه توسط اهداکنندگان سالم است. در این تحقیق شیوع عفونت های ویروسی در افراد پذیرفته شده جهت اهدای خون و افراد معاف شده را مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، شیوع عوامل عفونی هپاتیت B، هپاتیت Cو HIV در میان اهداکنندگان سالم و معاف شده مراجعه کننده در سال 1390 به پایگاه شماره یک انتقال خون اهواز، مورد بررسی قرار گرفت. دو گروه افراد داوطلب تایید شده برای اهدا و معاف شده از اهدای خون، به ترتیب 2108 نفر و 619 نفر مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری مربع کای و توسط نرم افزار 17 SPSS تجزیه و تحلیل شدند(05/0 p< معنادار تلقی شد).
  یافته ها
  شیوع هپاتیت B، هپاتیت Cو HIV در گروه افراد داوطلب تایید شده برای اهدا به ترتیب 2/0%، صفر و 05/0% و در گروه معاف شده از اهدای خون به ترتیب 5/0%، 3/1% و 2/0% بود. در میزان شیوع هپاتیت B و HIV اختلاف معناداری مشاهده نشد اما شیوع هپاتیت C در این دو گروه دارای اختلاف معناداری بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اطلاعات به دست آمده از تحقیق حاضر، هم چنین به دلیل نیاز روزافزون به خون و فرآورده های خونی و جلوگیری از به هدر رفتن منابع انسانی اهدای خون، می توان نتیجه گرفت که روند غربالگری و انتخاب اهداکنندگان برای یافتن افراد پرخطر از لحاظ هپاتیت C جهت تایید صلاحیت فرد اهداکننده خون موثر و ضروری است.
  کلیدواژگان: اهداکننده خون، هپاتیت B، روابط جنسی پرخطر، HIV
 • ناصر امیری زاده، فرهاد ذاکر، ناهید نصیری صفحات 353-363
  سابقه و هدف
  استفاده از سلول های بنیادی خونساز(HSCs)، روش استانداردی جهت درمان بسیاری از بدخیمی های خونی و اختلالات غیرخونی محسوب می شود. خون بند ناف، دارای مزایای فراوانی نسبت به سایر منابع سلول های بنیادی است و یکی از محدودیت های مهم این منبع جهت پیوند، تعداد محدود سلول های بنیادی آن می باشد. از راه کارهای پیشنهادی برای غلبه بر این مشکل، تکثیر بدون تمایز این سلول ها در محیط های کشت است. در این مطالعه از TEPA به عنوان شلاتور مس و سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان جهت تکثیر UCB-HSCs استفاده شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع کاربردی بود. سلول های CD34+ خون بند ناف با استفاده از آنتی بادی های نشان دار با Microbead و ستون MACS جدا شدند. سپس این سلول ها در چهار شرایط کشت مختلف شامل: 1) محیط حاوی سایتوکاین 2) محیط دارای فیدر و سایتوکاین 3) محیط دارای TEPA و سایتوکاین و 4) محیط دارای فیدر، سایتوکاین و TEPA کشت داده شدند. به منظور ارزیابی تکثیر HSCs، از شمارش سلولی، تعیین درصد سلول های CD34+ به روش فلوسایتومتری و روش سنجش کلونی در روز 10 تکثیر استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان چند برابر شدن تعداد سلول های CD34+، TNC ها و CFU-C در شرایط کشت چهارم(به ترتیب 3/15 ± 11/110، 78/21 ± 5/118 و 7/44 ± 9/172 برابر) در مقایسه با سایر شرایط مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج بررسی نشان داد که همکشتی HSCs با سلول های بنیادی مزانشیمی در حضور عامل شلاته کننده مس ((TEPA، قادر است میزان تکثیر UCB-HSCs را به طور قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین، این استرات‍ژی می تواند برای تکثیر HSCs مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی خونساز، سلول های بنیادی مزانشیمی، TEPA
 • راضیه نیکوزاد*، محمدرضا محزونیه، نقیسه سادات نقوی صفحات 364-671
  سابقه و هدف
  پاروویروس B19 موجب بروز طیفی از تظاهرات بالینی از جمله اریتم عفونی، هیدروپس فتالیس، آرتروپاتی و بحران آپلاستیک گذرا می شود. ویروس بسیار بیماری زا است و از طریق تنفس، خون و فرآورده های آن انتقال می یابد. هدف این مطالعه، جستجوی ژنومی پاروویروس انسانی B19 در افراد مبتلا به اختلالات خونی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، عفونت به پاروویروس B19 در بین بیماران مبتلا به اختلالات خونی و افراد سالم مقایسه گردید. در این مطالعه سرم ها از دو گروه شامل 35 بیمار مبتلا به کم خونی مزمن و 30 فرد مبتلا به لوسمی/ لنفوم از اصفهان جمع آوری شدند. 30 فرد سالم نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. پس از استخراج DNA از نمونه های سرمی، واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت جستجوی ژنومی پاروویروس B19 انجام شد.
  یافته ها
  توسط آزمون های کای دو، t و نرم افزار آماری 15 SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها توالی نوکلئوتیدی اختصاصی پاروویروس B19 در 15 نمونه(1/23%) از سرم بیماران مشاهده گردید. از این تعداد 6 نفر(1/17%) از میان 35 بیمار مبتلا، به اختلالات خونی خوش خیم و 9 نفر(30%) از گروه بیماران بدخیم بودند. در سرم 30 فرد شاهد نیز هیچ نمونه‎ مثبتی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج بررسی انجام شده با نتایج مطالعه های بسیاری از کشورها مطابقت دارد که این نشان دهنده بالا بودن عفونت پاروویروس B19 در افراد در معرض خطر بالا از جمله بیماران مبتلا به اختلالات خونی می‎باشد.
  کلیدواژگان: پاروویروس، بیماری های خونی، PCR، ایران
 • فهیمه سادات حسینی، حسن جولایی، لیلا ولیزاده*، اکرم طبقچی اهری، میر ولایت الدین هاشمی، ژاله ورمزیار صفحات 372-386
  سابقه و هدف
  هموفیلی یک اختلال انعقادی ارثی توام با عوارض متعدد می باشد. نوجوانان جمعیت وسیعی از این بیماران هستند. کنترل مناسب یک بیماری مزمن به معنی دانش کافی از عوارض بیماری و رفتارهای پیشگیرانه است. هدف مطالعه جاری، بررسی دانش پیشگیری از عوارض بیماری در نوجوانان مبتلا به هموفیلی در کشور بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، نوجوانان مبتلا به هموفیلی به صورت نمونه گیری در دسترس از 11 کانون هموفیلی کشور در یک مطقطع زمانی 9 ماهه بین سال های 90 تا 91 انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با روش خود گزارشی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و نرم افزار 13 SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  از 108 نوجوان شرکت کننده در مطالعه، 3/35% از عوارض بیماری هموفیلی و 7/43% و 47% نوجوانان به ترتیب از راه کارهای پیشگیری از عوارض هموفیلی و علت ایجاد عوارض مطلع نبودند. 5/69% نوجوانان، آموزش درخصوص پیشگیری از عوارض هموفیلی را دریافت نکرده بودند. در بررسی دانش نوجوانان از عوارض بیماری، 6/67% نوجوانان در زمینه عفونت های ویروسی، 1/56% از خونریزی های تهدیدکننده، 6/60% از عوارض اقدامات دندانپزشکی، 2/68% از داروهای مخاطره آمیز و 4/22% نوجوانان از ورزش های مخاطره آمیز هیچ گونه اطلاعاتی نداشتند.
  نتیجه گیری
  نیاز به ارتقای دانش پیشگیری از عوارض در نوجوانان مبتلا به بیماری هموفیلی، در بسیاری از حیطه ها وجود دارد. در هنگام محدودیت منابع، آموزش دارای اولین درجه اهمیت در امر سازماندهی خدمات بیماران هموفیلی در کشورهای در حال توسعه می باشد.
  کلیدواژگان: نوجوان، دانش، هموفیلی، پیشگیری، عوارض
 • فروزان بهروزیان*، ناهید خواجه موگهی، آزاده ضیایی کجباف صفحات 387-393
  سابقه و هدف
  بتا تالاسمی ماژور یک بیماری خونی مزمن است که تاثیرات نامطلوب روانشناختی بر بیماران و خانواده آن ها دارد. والدین، خصوصا مادران که عموما مراقبین اول هستند برای روبه رو شدن با استرس هایشان، از مکانیسم های مدارای متفاوتی بهره می گیرند که ممکن است سازگارانه یا ناسازگارانه باشند. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی ارتباط مکانیسم های مدارای مادران کودکان مبتلا به تالاسمی با سلامت روان فرزندانشان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفای اهواز حاضر به همکاری، 36 بیمار تالاسمی ماژور با دامنه سنی 16-12 سال و مادران آن ها(بدون محدودیت سنی) با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. آزمودنی ها با ابزارهای پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه شیوه های مقابله ای(CSQ)(برای مادران) و آزمون SCL90-R (برای کودکان) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون های t و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  2/91% از کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور، از یک مشکل روانشناختی رنج می بردند. از بین مادران 55/80% آن ها، بیشتر از روش های مقابله ای سازگارانه استفاده می کردند. هم چنین یک رابطه همبستگی مثبت بین مکانیسم های مدارای ناسازگارانه مادران با مشکلات روانشناختی کودکان آن ها به دست آمد(033/0 p=)(356/0 r=).
  نتیجه گیری
  برنامه ریزی آموزشی با هدف افزایش مهارت های مقابله ای مادران کودکان مبتلا به تالاسمی، می تواند در کاهش مشکلات روانشناختی این کودکان مفید باشد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، سلامت روان، کودکان، مادران
 • محسن قطبی صفحات 394-399
  سابقه و هدف
  تالاسمی ماژور شدیدترین فرم بتا تالاسمی می باشد که در آن لزوما حیات فرد به تزریق منظم خون و مراقبت پزشکی نیاز دارد. با شروع درمان هایی نظیر تزریق دسفرال و انتقال خون های مکرر، عوارض متعددی در ارگان های حیاتی بیمار، از جمله چشم که مهم ترین عضو حسی می باشد ایجاد می گردد. این مطالعه با هدف مقایسه ادراک عمق نوجوانان سالم و مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه نیمه تجربی، 18 بیمار تالاسمی ماژور و 18 فرد سالم در محدوده سنی 13 تا 17 سال(37/1 ± 33/15) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها در سه نوبت به کمک دستگاه ادراک عمق محقق ساخته که قابلیت ارزیابی ادراک عمق را با کوچک ترین خطا(یک ده هزارم سانتی متر) داراست، مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین این سه نوبت به عنوان نمره ادراک عمق افراد مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمونt مستقل، تفاوت معناداری بین گروه سالم و تالاسمی ماژور نشان داد(34 df =، 0001/0 p≤ و 25/18- t=). میانگین خطا در نوجوانان سالم به طور معناداری کمتر بود(01/14= MD).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، شاید یکی از دلایل موثر بر کاهش ادراک عمق افراد تالاسمی ماژور، هیپوکسی و آنمی مزمن، کاهش تحرک و یا افزایش رسوب آهن در بافت های چشم باشد که در این افراد مشاهده می شود. با توجه به اهمیت ادراک عمق در رفتار حرکتی انسان، در این خصوص باید چاره جویی لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ادراک عمق، تالاسمی ماژور، هیپوکسی، آنمی
 • فریده جلالی فراهانی*، الهام چرسی زاده، زینب مظفری خورگو، مصطفی مقدم، رضا رادمهر، محمد فرانوش، محمدرضا بلالی، ناهید مرادی شمامی، هما رمضانی، الهام شاه ابراهیمی، میترا نادری بنی صفحات 400-404
  سابقه و هدف
  دارندگان فنوتیپ بمبئی به دلیل وجود آنتی بادی قوی ضد H از کلاس IgM، درصورت تزریق خون گروه O دچار همولیز حاد داخل عروقی می شوند. لذا شناسایی آن ها قبل از تزریق خون الزامی می باشد.
  مورد: در یک مطالعه گزارش موردی، در بیماری با تشخیص ترومای متعدد و گروه خون O با Rh مثبت به دنبال تزریق RBC گروه O، همولیز حاد داخل عروقی رخ داد. عارضه با وجود پرستار آموزش دیده در سیستم هموویژیلانس شناسایی شد. در آزمایش ها، مقادیر بالای آنتی بادی H، A و Bدر سرم او یافت شد.
  نتیجه گیری
  این مورد دارندگان فنوتیپ بمبئی در ایران را به 16 مورد می رساند. در این افراد، غربالگری آنتی بادی قبل از تزریق خون و هم چنین وجود افراد آموزش دیده به جهت مدیریت صحیح عوارض ناشی از تزریق ضروری است.
  کلیدواژگان: انتقال خون، ایران، هموویژیلانس، آگلوتیناسیون
 • شهره خاتمی، صغری روحی دهنبه*، حسین نجم آبادی صفحات 405-412
  سابقه و هدف
  استفاده از روش های مناسب آزمایشگاهی جهت تشخیص هموگلوبینوپاتی ها، در آزمایشگاه هایی که مجهز به سیستم های اتوماتیک نیستند، بسیار ضروری است. در میان هموگلوبینوپاتی ها، تشخیص صحیح هموگلوبین Q- ایران ((α75Asp→His اهمیت خاصی دارد.
  مورد: خانمی 33 ساله از آزمایشگاه ژنتیک جهت تشخیص نهایی به آزمایشگاه مرجع کشوری بیوسنتز زنجیره های گلوبین معرفی گردید. در بررسی کروماتوگرام زنجیره های گلوبین، باند زنجیره ای ناشناخته با باند زنجیره βD و βS مطابقت نداشت. در بررسی تعیین توالی نوکلئوتیدها، هموگلوبینوپاتی بیمار از نوع هموگلوبین Q- ایران تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  آزمایشگاه های تشخیص پزشکی که به سیستم های اتوماتیک مدرن مجهز نیستند، بعد از الکتروفورز هموگلوبین روی استات سلولز در pH قلیایی و مشاهده باند در محدوده هموگلوبین Sو D/G، باید هر دو آزمایش حلالیت و الکتروفورز روی سیترات آگار را به عنوان آزمون تکمیلی اجرا نمایند.
  کلیدواژگان: هموگلوبین Q، هموگلوبینوپاتی، غربالگری، ایران
 • مریم تولیت*، عباسعلی برکچی صفحات 413-418
  سابقه و هدف
  امروزه درخواست بیش از حد خون، از مشکلات شایع در جراحی های انتخابی است. این مطالعه با هدف تعیین شاخص تزریق خون در بیمارستان امام رضا بیرجند در سه ماهه اول سال 1390 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی به روش گذشته نگر بود که بر روی بیماران بستری در بیمارستان امام رضا شهر بیرجند انجام گرفت. در این پژوهش میزان خون درخواست شده برای ذخیره، تعداد واحدهای کراس مچ شده و تعداد واحدهای ترانسفوزیون شده بررسی شد. اطلاعات در نرم افزار SPSS وارد شد و با روش های آماری توصیفی بررسی گردید. سپس شاخص عمده نسبت کراس مچ به ترانسفوزیون و شاخص احتمال ترانسفوزیون محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی در بیماران 4/23 ± 3/40 سال بود و در این مطالعه 857 بیمار بررسی شدند. شاخص عمده نسبت کراس مچ به ترانسفوزیون(C/T ratio) برای مجموع بیماران 2/4 و شاخص احتمال ترانسفوزیون(%T) برای مجموع بیماران 20 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه شاخص مصرف در بخش سوختگی و آی سی یو مناسب بود اما به علت بالا بودن شاخص عمده نسبت کراس مچ به ترانسفوزیون برای کل بیماران 2/4 و مصرف پایین خون های کراس مچ شده 4/23%، نیاز است تغییر اساسی در برنامه درخواست خون این بیمارستان داده شود.
  کلیدواژگان: انتقال خون، کراس مچ خون، بیماران
|
 • R. Shiri, Dr. F. Yari *, Dr. N. Amirizadeh, Dr. A. Gharehbaghian, Dr. M. Ahmadinejad, M.R. Tabatabaie Pages 319-325
  Background And Objectives
  The time for platelet concentrate storage is 3 to 5 days. One of the limitations for platelet storage was storage lesion in which they lose their viability and undergo apoptosis. Studies show that apoptosis occurs in some anucleated cells such as platelets. In this study، the caspase 3 inhibitor was employed in platelet concentrates to obtain platelets with higher survival.
  Materials And Methods
  After preparation of platelet concentrates، caspase3 inhibitor (16 μM) was injected to the test bags. These bags along with control bags which lacked the inhibitor were stored at 22 in shaker incubator for 7 days. Samples from these bags were obtained and the activity of caspase3 and the survival levels of platelets were analyzed.
  Results
  In the presence of caspase3 inhibitor، the activity of caspase3 in platelets decreased compared to the control group. Additionally، this study showed that the survival of platelets decreased during storage but in the presence of caspase3 inhibitor the survival of platelet concentrate was significantly higher than that of the control group (p<0. 05).
  Conclusions
  Injection of caspase3 inhibitor to the platelet concentrate can reduce apoptosis and therefore increase their survival.
  Keywords: Platelets, Caspase 3, Caspase Inhibitors
 • M. Anedi, Dr. S. Rahgozar *, Dr, A.R. Moafi, Dr. K. Ghaedi, Dr. S.J. Moshtaghian Entezare., Ghaem, F. Montazeri Pages 326-334
  Background And Objectives
  Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common cancer among children. Multi drug resistance (MDR) is the major cause of treatment failure and relapse in ALL. ABC transporters mainly contribute to this disorder and MDR1 gene is the most popular member of this family. The aim of this study is to evaluate the gene expression profile of MDR1 at mRNA level and its prognostic value in ALL.
  Materials And Methods
  Bone marrow and peripheral blood samples were obtained from 28 newly diagnosed ALL patients and 15 controls. MDR1 gene expression profile was evaluated by using real time PCR. The minimal residual disease (1-year MRD) was considered as the factor of response to therapy. Data were analyzed by using SPSS 20 and Graph Pad Prism 5 softwares.
  Results
  MDR1 gene expression level in patients with MRD+ was significantly higher than MRD- patients (2. 29 ± 1. 22 vs 0. 79 ± 0. 21) (mean ± SEM، p= 0. 049). Most of the patients with over expression of MDR1 gene were MRD+ (66. 6% vs 33. 3) (mean ± SEM، p= 0. 048).
  Conclusions
  MDR1 gene expression profile is suggested to be an unfavorable prognostic factor in ALL. The evaluation of the mRNA expression profile of MDR1 in new case patients facilitates identification of the high risk patients and helps modifying the protocols applied for ALL treatment in order to improve the therapeutic outcome.
 • Dr. D. Bashash, Dr. S.H. Ghaffari *, M. Kazerani, Dr. K. Hazaveh, Dr. K. Alimoghaddam, Dr. A. Ghavamzadeh Pages 335-346
  Background And Objectives
  Since stimulated telomerase activity provides nearly all of human malignancies including acute promyelocytic leukemia (APL) with unlimited proliferative potential، targeting telomerase seems to be an effective approach in cancer treatment. In this regard، BIBR1532، a small-molecule inhibitor of telomerase، has been shown to increase the therapeutic window of current chemotherapeutic regimens. This study was aimed to investigate the effects of BIBR1532 on cell proliferation as well as transcriptional alteration of hTERT (the catalytic subunit of telomerase).
  Materials And Methods
  NB4 leukemic cells were treated with various concentrations of BIBR1532 and succeeding trypan blue exclusion assay، BrdU cell proliferation assay، and quantitative real-time PCR were applied to investigate cell viability index، cell proliferation and time-dependent alteration of hTERT mRNA levels.
  Results
  BIBR1532 decreased cell viability index and exerted an antiproliferative effect against NB4 leukemic cells; we found that exposing cells with BIBR1532 at 30، 60 and 90 μM for 72 h inhibited DNA synthesis rate by 24، 45 and 70%، respectively. Furthermore، transcriptional suppression of hTERT was found upon NB4 treatment by BIBR1532 in a time- and dose-dependent manner.
  Conclusions
  Based on the short telomere length and high terlomerase activity in APL as well as antiproliferative effect of BIBR1532 against NB4 cells، anti-telomerase-based therapy might be regarded as a successful strategy in APL therapy.
  Keywords: Acute Promyelocytic Leukemia, BIBR1532, Telomerase
 • Dr. M. Samadi *, Dr. A.H. Ghasemzade, Gh. Sarizade, Dr. S. Ebrahimi, Sh. Saati, A. Abassinejad, Pour, Dr. L. Nazar Ardekani Pages 347-352
  Background And Objectives
  Selection of healthy blood donors is an important process to identify high risk volunteers. Monitoring and evaluation of the deferral procedure is of the highest importance to balance blood availability and safety. The aim of the current study was to compare the prevalence of HBV، HCV and HIV serologic markers between deferred donors and eligible blood donors to assess the value of the current donor selection process.
  Materials And Methods
  Six hundred and nineteen voluntary blood donors in Ahvaz city were included. Serum samples from deferred and eligible donors were examined for serologic markers of HBV، HCV، and HIV using enzyme-linked immunosorbent assay. All positive samples were confirmed using confirmatory tests.
  Results
  The prevalence rates of HBV infection among deferred and eligible blood donors were estimated to be 0. 5% and 0. 2%، respectively. Anti-HCV reactivity was detected among 1. 3% of deferred blood donors. Moreover، the prevalence of anti-HIV among deferred and eligible blood donors was 0. 2% and 0. 05%، respectively. We found that the overall prevalence rates of HBsAg، anti-HCV، and anti-HIV in the deferred blood donors are significantly higher than those in the eligible blood donors.
  Conclusions
  The results of this study indicate the high prevalence rate of blood borne infections. Moreover، it seems that the current donor selection process is effective to identify healthy blood donors. However، the effectiveness of some of the currently used deferral questions in reducing viral risks warrants further study.
  Keywords: Blood Donors, Hepatitis B, High, Risk Sex, HIV
 • Dr. N. Amirizadeh, Dr. F. Zaker, N. Nasiri * Pages 353-363
  Background And Objectives
  Hematopoietic stem cells (HSCs) have become a standard protocol for the treatment of many hematologic malignancies and non-malignant disorders. Umbilical cord blood، as a source of HSCs، has many advantages compared to other sources. One major drawback in using this source in transplantation is the low HSC dose available. Ex vivo expansion of HSCs is a solution to overcome this limitation. In this study، we used TEPA، as a Cu chelator، and human bone marrow MSCs to investigate the expansion rate of UCB-HSCs.
  Materials And Methods
  CB-HSCs were isolated using miniMACS magnetic separation system. We cultured the enriched CD34+ cells in various conditions. Culture condition A، supplemented only with recombinant cytokines; culture condition B، supplemented with BM-MSCs as a cell feeder layer and recombinant cytokines; culture condition C، supplemented with recombinant cytokines and TEPA; culture condition D، supplemented with recombinant cytokines، BM-MSCs as a cell feeder layer and TEPA. In order to evaluate the HSC expansion، we performed cell count، the analysis of CD34+ expression by flow cytometery، and CFU assay on day 10 after culture.
  Results
  The most fold increase rate in CD34+ cell، TNCs and CFU-C was observed in the culture condition D (110. 11 ± 15. 3، 118. 5 ± 21 and 172. 9 ± 44. 7، respectively) compared to other conditions.
  Conclusions
  The results showed that co-culture of HSCs with BM-MSCs in the presence of copper chelating agent (TEPA) could dramatically increase the expansion rate of UCB-HSCs. Therefore، this strategy could be useful for HSC expansion.
  Keywords: Hematopoietic Stem Cells, Mesenchymal Stromal Cells, TEPA
 • R. Nikoozad *, Dr. M.R. Mahzounieh, Dr. N.S. Naghavi Pages 364-671
  Background And Objectives
  Parvovirus B19 may cause a number of clinical illnesses including infectious erythem، arthropathy hydropes fetalis or congenital anemia، and transient aplastic crises. The virus is very infectious and is transmitted via respiratory tract، and blood transfusion. The aim of this study was to detect B19 virus in persons who suffer from blood disorders.
  Materials And Methods
  Parvovirus B19 infection was compared in patients suffering from blood disorders with healthy people in Isfahan، Iran. Sera were collected from 35 and 30 patients with the history of chronic anemia and lukemia/lymphoma. Thirty persons were considered as control group without any blood complications. DNAs of all sera were extracted and tested for presence of B19 DNA using semi-nested PCR.
  Results
  B19 DNA was detected in 15 samples (23. 1%) out of 65 patient sera. The infection rate was 17. 1% and 30% among benign and malignant blood disorder groups، respectively. None of healthy people showed positive results.
  Conclusions
  Results are consistent with previous studies indicating that parvovirus B19 infection in high-risk individuals is higher including patients with hematologic disorders. Blood donor screening for parvovirus B19 in high risk patients is necessary and can effectively reduce the incidence and prevalence of B19 infection.
  Keywords: Parvovirus, Hematologic Diseases, PCR, Iran
 • F.S. Hosseini, Dr. H. Jolayi, Dr. L. Valizadeh *, A. Tabaghchy Ahary, M.V. Hashemi, Zh. Varmazyar Pages 372-386
  Background And Objectives
  Hemophilia is a hereditary bleeding disorder associated with multiple complications. Adolescents are a wide population of hemophilia patients. The appropriate management of chronic diseases requires an adequate knowledge about their complications. The aim of the present study is to assess the knowledge of hemophilia affected adolescents on the prevention of its complications.
  Materials And Methods
  In this descriptive study، the adolescents affected with hemophilia were selected from 11 hemophilia centers during 9 - month period between 2011-2012 by the available sampling method. For data collection، a questionnaire developed by researchers as the self report method was used. Data were analyzed using SPSS (version 13).
  Results
  From 108 participating hemophilic adolescents، 35. 3% were not aware of hemophilia complications، 43. 7% of the preventive methods of hemophilia complications، and 47% of the causes of the complications. Out of the total number، 69. 5% had not received any information about the prevention of complications. In the assessment of the adolescents'' knowledge of hemophilia complications، 67. 6% were not aware of viral infections، 56. 1% of threatening bleeding، 60. 6% of the complications of dentistry procedures، 68. 2% of threatening drugs، and 22. 4% of threatening exercises. As far as the other aspects of the prevention of complications are concerned، the adolescents were either unaware or modestly aware.
  Conclusions
  There is a need to promote the preventive knowledge of complications among hemophilia adolescents. Faced with the scarcity of resources، it is the education that plays an important role in organizing hemophilia services in developing countries.
  Keywords: Adolescent, Knowledge, Hemophilia, prevention, complications
 • Dr. F. Behrouzian *, N. Khajehmougahi, A. Ziaee Kajbaf Pages 387-393
  Background And Objectives
  Beta-thalassemia major is a chronic، hematological disorder with psychological adverse effects on patients and their families. Parents، in particular mothers who are mostly the primary caregiver، are the ones to deal with the stress of their kid thalassemics and use different coping styles either adaptive or maladaptive. The aim of this study is to assess the relationship of coping strategies of mothers with the mental health of their thalassemic children.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study، out of the patients referring to the Thalassemic Clinic of Ahwaz Shafa Hospital، 36 patients with thalassemia major (12-16 y/o) and their mothers were selected by the convenient sampling method. The subjects were assessed using the demographic data questionnaire، the coping styles questionnaire (CSQ) (for mothers)، and SCL90-R questionnaire (for children). The data were finally analyzed by the spss software.
  Results
  Out of the total number of the children with thalassemia major، 91. 2% suffered from psychosocial problems. Among the mothers، 80. 55% more frequently used the adaptive coping styles; a significant positive correlation was found between mothers’ maladaptive coping mechanism and psychological problems of their children (p= 0. 33) (r= 0. 356).
  Conclusions
  Educational planning aimed at increasing the coping skills in mothers with thalassemic children can be useful in decreasing psychological problems of children.
  Keywords: Thalassemia Major, Mental Health, Children, Mothers
 • M. Ghotbi Pages 394-399
  Background And Objectives
  The severest form of thalassemia is beta thalassemia with regular need for blood transfusion and medical care. Treatments such as desferrioxamine injection and regular blood transfusion cause several complications in patients'' vital organs including eyes. The vision is considerably more sensitive than other senses in perceptual-motor responses and it is also sensitive to details، depth، and color. As a result، it has a decisive role in controlling movement. This study has been conducted to draw a comparison of depth perception in healthy adolescents and patients with thalassemia major.
  Materials And Methods
  This method is semi-experimental and the sample was 18 thalassemic patients and 18 healthy subjects within the age range of 13-17 years (15. 33 ± 1. 37) who were selected through sampling. These subjects have been evaluated three times by the depth perception device made by the researchers; it has the capability to assess the depth perception with the smallest error (one ten thousandth cm). The average of these three time tests was used as depth perception score.
  Results
  Independent T-test results showed significant difference between healthy adolescents and patients with thalassemia major (t=-18. 52، p≤ 0. 0001، df = 34). The average error in the healthy adolescents was significantly lower (MD = 14. 01).
  Conclusions
  The probable reasons that affect the loss of depth perception in thalassemia major were anemia، chronic hypoxia، inactivity or increased iron deposition in tissues of the eye. It requires a solution in this regard due to the importance of depth perception in human motor behavior.
  Keywords: Depth Perception, Thalassemia Major, Hypoxia, Anemia
 • Dr. F. Jalali Farahani *, Dr. E. Charsizadeh, Z. Mozaffari Khorgoo, M. Moghaddam, Dr. R. Radmehr, Dr. M. Faranoush, Dr. M.R. Balali, Dr. N. Moradi Shamami, Dr. H. Ramezani, Dr. E. Shahebrahimi, Dr. M. Naderi Beni Pages 400-404
  Background And Objectives
  For people with Bombay phenotype due to the expression of strong IgM Anti H in their sera، transfusion with ABO group O blood will cause acute hemolytic reactions. Therefore، it is important to detect them. Case: Following O blood type transfusion to a blood group O Rh positive patient with multiple trauma، acute hemolytic transfusion reaction happened. The reaction was recognized by the trained nurse in the haemovigilance system. In serologic studies، a high level of anti-H، anti-A، and anti-B was detected in the patient blood.
  Conclusions
  This case increased the number of Bombay phenotypes in Iran to 16. Therefore، using antibody screening test and existence of trained nurses and physicians with haemovigilance system in order exact management of transfusion reactions should be considered necessary.
  Keywords: Blood Transfusion, Iran, Hemovigilance, Agglutination
 • Dr. Sh. Khatami, Dr. S. Rouhi Dehnabeh *, Dr. H. Najmabadi Pages 405-412
  Background And Objectives
  Using suitable laboratory methods for the diagnosis of hemoglobinopathies in laboratories not equipped with automatic systems is essential. The correct diagnosis of hemoglobin Q-Iran (α75Asp → His) is important. Case: A 33-year-old woman was referred to the national reference globin chain biosynthesis laboratory. The patient''s globin chains chromatogram indicated an unknown peak after α globin chain peak. Direct conventional sequencing revealed single G to C missense mutation in the -globin gene. The genetic analysis led to the identification of a rare hemoglobin variant.
  Conclusions
  Medical diagnosis laboratories not equipped with modern automatic systems must run solubility test and hemoglobin electrophoresis on citrate agar and cellulose acetate for definite detection of Hb Q-Iran; otherwise، it can be regarded as a cause of misdiagnosis with hemoglobin S.
  Keywords: hemoglobin Q, Hemoglobinopathies, screening, Iran
 • M. Tolyat *, A.A. Barakchi Pages 413-418
  Background And Objectives
  Clinical use of blood components seems to be inappropriate in Iran. The application of excessive blood in elective surgeries is the common problem leading to escalating costs and increased workload in blood banks. The aim of this study was to evaluate blood utilization patterns in Birjand Imam Reza Hospital.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional descriptive study done on hospitalized patients. In this study، the amount of blood required for storage، the number of cross-matched units، and the number of transfusion units were evaluated. The data were analyzed by SPSS software. Then، crossmatch/transfusion ratio (C/T) and transfusion probability (T%) for all patients and wards were calculated and compared.
  Results
  The mean age of patients was 23. 4 ± 40. 3. In this study، 857 patients were evaluated. The total cross-match to transfusion ratio (C/T ratio) in our study was 4. 2 and transfusion probability (T%) was 20.
  Conclusions
  In this study، the blood utilization model in ICU and burn wards was evaluated to be appropriate. But the high total C/T ratio 4. 2 and very low utilization percentage of cross-matched units (only 23. 4%) showed that the change in blood ordering pattern in this hospital is necessary.